Søgårdsskolens læringsgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søgårdsskolens læringsgrundlag"

Transkript

1 Søgårdsskolens læringsgrundlag Januar

2 Indhold 1 INDLEDNING Hvad er et læringsgrundlag Værdierne Det overordnede læringsgrundlag Proces LÆRINGSGRUNDLAG Personlig og social læring Faglig læring Læringsmiljø Den røde tråd Forældre-samarbejde SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER Musik og drama Sundhed IT og medier BILAG: SØGÅRDSSKOLENS VÆRDIER...9 Søgårdsskolen C.L. Ibsensvej Gentofte

3 1 Indledning 1.1 Hvad er et læringsgrundlag Hvorfor gør vi, som vi gør? Hvilke retningslinjer arbejder vi efter, og hvilke rammer, mener vi, er de rette for børnenes og de unges læring på Søgårdsskolen? Læringsgrundlaget, som er beskrevet her, er Søgårdsskolens svar på de spørgsmål. Her identificerer vi fundamentet for læring på Søgårdsskolen det som de læringsmæssige tiltag hviler på og som sætter mål, rammer og retning for den pædagogiske og læringsmæssige praksis. Læringsgrundlaget er formuleret så tilpas detaljeret, at det kan anvendes aktivt i planlægningen og gennemførelsen af den pædagogiske praksis. Derfor er det også altafgørende, at læringsgrundlaget er forankret i medarbejdergruppen og kendt af forældrene, så læringsgrundlaget ikke bare er noget, vi har, men noget, vi gør. Læringsgrundlaget er dynamisk. Det vil sige, at det løbende revideres i forhold til den pædagogiske udvikling. Vi arbejder derfor løbende på at udvikle personalets kompetencer, så vi hele tiden kan forholde os til nye pædagogiske metoder. Udgangspunktet for læringsgrundlaget er både skolens samlede erfaring og viden om specialpædagogik, Søgårdsskolens værdier og Gentofte Kommunes overordnede læringsgrundlag. 1.2 Værdierne Søgårdsskolens værdiprogram 1 sætter barnet i centrum og definerer seks værdier som er grundlæggende for skolens arbejde: Selvværd Trivsel Motivation Fællesskab Tryghed Respekt De seks ord, som er uddybet i bilaget Søgårdsskolens værdier i slutningen af dette dokument, beskriver et fælles ståsted og er omdrejningspunkt for den pædagogik og organisering, der skal kendetegne undervisningen og fritiden på Søgårdsskolen og udformningen af de fysiske rammer. 1.3 Det overordnede læringsgrundlag Læring Vi forstår læring som en erkendelse, der opstår, når børnene tilegner sig ny viden og færdigheder, der giver mening for dem. Læring er således et begreb, der er overordnet undervisning. Læring er ikke nødvendigvis knyttet til undervisning. Men undervisning er til gengæld skabt for læring. Gentofte Kommunes læringsgrundlag beskriver, hvordan vi opfylder visionen om, at alle børn skal lære mere. De skal lære at lære, og de skal lære, hvordan de hver især lærer bedst. Læringsgrundlaget, som tager udgangspunkt i kommunens børne- og ungepolitik, er fælles for alle folkeskoler i Gentofte Kommune. 1 Søgårdsskolens værdiprogram blev udarbejdet i 2004 i forbindelse med skolens SKUB-proces. 3

4 Gentofte Kommunes læringsgrundlag Hvordan finder læring sted? Læring finder sted, når børn aktivt arbejder med forskellige typer af praktiske og teoretiske problemstillinger og opgaver. er i flow via dialog og opgaveløsning. løser konkrete opgaver sammen med andre. har tid til at reflektere. Hvilke metoder fremmer læring? Metoder, der understøtter nysgerrighed, forundring og eksperimentere, fremmer læring oftere understøtter en konstruerende frem for en reproducerende faglighedsforståelse er tilpasset det enkelte barn, fremmer læring understøtter varierede arbejdsformer, som f.eks. projektarbejde, fremmer læring Hvordan skabes der interesse og motivation? Børn bliver motiverede og interesserede, når de opfatter læringssituationen og indholdet som meningsfuldt og brugbart voksne er nærværende og engagerede i børns liv og læring præsenteres for nye perspektiver, overraskelser og nye verdener får medansvar og medbestemmelse Under hvilke betingelser sker læring bedst? Børn lærer bedst når de udfordres i et trygt, anerkendende og meningsskabende miljø. børn oplever klare spilleregler i klassen. valget af de fysiske rammer understøtter den ønskede læring. der er fokus på sundhed og bevægelse. de møder kompetente og involverende voksne. de får tilpasse udfordringer, der stimulerer nysgerrighed og lyst til læring. de udforsker, eksperimenterer og undersøger. 1.4 Proces Beskrivelsen af Søgårdsskolens læringsgrundlag er resultatet af en proces, der har inddraget både ledelsen, medarbejderne og skolebestyrelsen. Skolens udviklingsgruppe, som har repræsentanter fra både ledelsen og medarbejderne, har stået for flere arrangementer, hvor læringsgrundlagets temaer har været til diskussion. Det er konklusionerne herfra, der er samlet i dette dokument, der således har forankring i hele skolen. 2 Læringsgrundlag Søgårdsskolens læringssyn tager afsæt i et helhedssyn og en inkluderende tanke. Som Gentofte kommunes specialskole har vi en bred tilgang til læring i såvel skole som GFO. Vi arbejder således både med børnenes faglige, sociale og personlige læring. Hvert enkelt barns særlige potentialer og behov definerer rammerne for fællesskabet. Her er vi optagede af at skabe det bedste læringsmiljø, hvor vi sikrer, at alle børn og unge er trygge og trives. Vi ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for, at alle børn opnår bevidsthed om egne ressourcer og tilegner sig handlekompetencer, der gør dem i stand til at have indflydelse og tage ansvar for de valg, der vedrører og påvirker deres livskvalitet. I hverdagen prioriterer vi aktiviteter, der bidrager til at skabe glæde og livsmod. Med udgangspunkt i fællesskaber, præget af omsorg og respekt for hinanden, skaber vi betingelser for, at børnene kan udvikle tolerance og indgå i ansvarligt fællesskab med andre mennesker. Målet er ikke alene, at børnene gennem deres skoleliv bliver til noget, men i lige så høj grad at de også bliver til nogen at de har selvtillid og føler selvværd. 4

5 Vi mener, at en mangfoldig tilgang til læringsmetoder og læringsforløb fremmer børn og unges mulighed for at lære. Mangfoldig læring er at tage udgangspunkt i barnet og ikke i bestemte pædagogiske metoder. 2.1 Personlig og social læring På Søgårdsskolen har vi særligt fokus på hver enkelt elevs trivsel og selvværd. Vi prioriterer således arbejdet med social- og personlig læring i lighed med den faglige læring. Med afsæt i en anerkendende pædagogik arbejder vi struktureret, individuelt og i fællesskabet med personlig- og social udvikling. Søger, at hver enkelt elev opnår bedst mulig forståelse af sociale situationer. Arbejder med at sikre hvert enkelte elevs bedst mulige selvindsigt i egne kompetencer, potentialer og udfordringer. Prioriterer, at eleverne får erfaringer med henblik på at skabe gode relationer og venskaber. Arbejder målrettet for, at den enkelte elev så vidt mulig bliver selvhjulpen, selvforvaltende og dermed udvikler livsduelighed. Støtter, hver enkelt elev i at danne sig mening og sammenhæng og dermed få tryghed til at handle og agere i omverdenen. 2.2 Faglig læring På Søgårdsskolen arbejder vi for, at den enkelte elev opnår det højest mulige faglige niveau i forhold til sine potentialer. Vi har gode erfaringer med at tage udgangspunkt i barnets interesser og styrkesider, så motivation og engagement i den faglige læring opnås. Undervisningen tilpasses desuden det enkelte barns faglige niveau og potentialer, så elevens kompetencer, kundskaber og selvværd udvikles og styrkes. I samarbejde med forældre og samarbejdspartnere (psykolog, læsevejleder, fysioterapeut, ergoterapeut, talepædagog, sundhedsplejerske m.fl.) finder vi brugbare metoder til dette. En forudsætning for faglig læring på Søgårdsskolen er, at eleverne trives og har gode sociale relationer. Prioriterer den faglige læring højt. Inddrager forældrenes erfaringer med deres børn i den faglige læring. Skaber sammenhæng mellem den sociale/personlige udvikling og den faglige læring. Arbejder i teams, der gør det muligt at vurdere og udvikle hver enkelt elev målrettet. Arbejder med vekslende undervisningsformer (klasseundervisning, individuel undervisning, projektarbejde mm.), der tilgodeser børnenes forskellige tilgange til læring. Prioriterer metoder, der udfordrer børnenes fantasi, nysgerrighed og lyst til at eksperimentere. Er kreative i vores tilgang til faglig læring (cirkus, teater, koncerter, film, udstillinger mm.) Giver børnene mulighed for medbestemmelse og medansvar i undervisningen. Har dygtige læsevejledere, der tester og udvikler elevernes danskkundskaber. Arbejder med børnenes sproglige og kommunikative udvikling. Giver mulighed for at gå til folkeskolens afgangsprøve. Tilbyder alternativ eksamen og bevis, hvis ikke det giver mening, at eleven går til folkeskolens afgangsprøve. Tilbyder individuel dialog om omfanget af lektier. 5

6 2.3 Læringsmiljø Et trygt og inspirerende læringsmiljø er en forudsætning for børnenes læring. Læringsmiljøet på Søgårdsskolen bliver løbende tilpasset eleverne. Søgårdsskolen er et sted, hvor det skal være rart at være for børn og voksne, og hvor hver enkelt anerkendes som den, man er. For at skabe et trygt og nærværende miljø vægter vi en tæt kontakt mellem børn, unge og medarbejdere. Det er vigtigt, at de fysiske rammer giver mulighed for alle relevante former for læring. Der skal være plads til ro og fordybelse, kreativitet, eksperimenteren og fysisk udfoldelse. Har et alsidigt læringsmiljø, der understøtter det enkelte barns måde at lære på. Har områder, der er forbeholdt ro og fordybelse. Danner hold på tværs af grupper og afdelinger, der tilgodeser børnenes sociale/personlige og faglige læring. Arbejder med børnene i små overskuelige grupper. I de enkelte grupper og afdelinger udarbejder regler for samvær. Sikrer et sundt lærings- og arbejdsmiljø blandt børn og voksne ved hjælp af blandt andet trivselsmålinger. Både blandt børn og voksne benytter os af en anerkendende kommunikation. Har fysiske rammer, der afspejler både børnenes behov og de aktiviteter, der foregår. Har fysiske rammer, som også understøtter konkret og praktisk læring. Har organiseret et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i selvstændige teams. Har kompetente medarbejdere, der er nærværende og engagerede i børns liv og læring. 2.4 Den røde tråd På Søgårdsskolen vægter vi, at der skal være en rød tråd i elevernes skoleforløb. Skolens kultur og traditioner skal fremme fællesskabet og den fælles identitet. Denne fælles forankring giver mulighed for, at udfordre børnene og de unge i et kendt og trygt miljø. Lægger vægt på, at vi har en stærk kultur præget af anerkendelse, samhørighed og rummelighed. Har stærke traditioner som f.eks. vores morgensang, høstfest m.fl. Bruger elevplanerne til at sikre sammenhæng og udvikling i barnets hele skoleliv. Vil sikre læringsprogression gennem alle fire afdelinger, så den enkelte elev oplever genkendelighed, kontinuitet og progression i egen læring både personligt, socialt og fagligt. Betoner, at en elev ikke kun tilhører en afdeling, men er en del af hele skolen. Samarbejder på tværs af afdelingerne, for at sikre oplevelse af kontinuitet, gennemskuelighed og sammenhæng. Forbereder os grundigt på at modtage eleverne, når de kommer til Søgårdsskolen. 2.5 Forældre-samarbejde Et tæt forældresamarbejde er nøglen til bedre at kunne forstå barnets behov og forudsætning for den bedst mulige pædagogiske indsats. Inddragelse af forældrene i skolelivet skaber trivsel og helhed i børnenes udvikling og understøtter deres læring. Mener, at forældrenes involvering i børnenes læring er afgørende for udviklingen af børnenes potentialer. Prioriterer kommunikationen med hjemmene højt. 6

7 Arbejder for et forældre-samarbejde med en høj grad af engagement. Samarbejder med forældrene om at udvikle børnenes sociale, personlige og faglige kompetencer. Ser forældrenes erfaring som ressourcer, vi kan lære af. Er sammen med forældrene om at diskutere, evaluere og perspektivere hver enkelt elevs læring og sikre, at alle relevante detaljer og meninger inkluderes. Med udgangspunkt i elevplanerne arbejder struktureret med mål for hver enkelt elev. Tilbyder forældrekurser og caféaftner til gavn for den fælles forståelsesramme og viden. Afstemmer forventningerne til elevernes udskoling fra Søgårdsskolen. Samarbejder med forældrene om udskoling/efterværn, hvormed der sikres en glidende overgang til en selvstændig voksentilværelse. 3 Særlige fokusområder 3.1 Musik og drama På Søgårdsskolen lægger vi vægt på at arbejde med musik og drama, fordi vi har erfaring for, at vi på den måde opnår god læring. Musik og drama skaber energi og glæde, skærper børnenes koncentration, højner børnenes selvtillid og selvværd, stimulerer deres sproglige og motoriske udvikling, udfordrer til selvkritik og selvindsigt og giver børnene lyst til at involvere sig i fællesskaber og forpligtende samarbejde. Vi har gode erfaringer med at understøtte den faglige læring med musik og drama. Endelig giver musik og drama børnene og de unge særlige oplevelser, som de vil kunne tænke tilbage på med glæde i deres voksenliv. Bruger musik og drama tværfagligt. Inddrager musik og drama i vores fællesarrangementer. Har pædagoger og lærere med stærke kompetencer inden for musik og drama. Hver år i hver afdeling har en større musikalsk og/eller dramatisk opsætning, der opføres for skolens børn og unge, pårørende og personale. 3.2 Sundhed Søgårdsskolen opererer med et bredt sundhedsbegreb, der inkluderer alle de aspekter, der giver vores børn et sundt liv i et trygt og positivt læringsmiljø. Har fokus på sund mad. Gør fysisk aktivitet og bevægelse til en del af hverdagen. Tilbyder svømmeundervisning på alle klassetrin. Etablerer samarbejde med idrætsforeninger og sportsklubber i Gentofte. Insisterer på sunde fysiske rammer. Inddrager friluftsliv og natur som en selvfølgelig del af læringen. Benytter naturen som oplevelses- og undervisningsrum. Har udearealer, der udfordrer børnenes motorik og sanser. Sikrer børnenes tryghed og trivsel og ikke accepterer mobning. Fokuserer på det enkelte barns sundhed og motoriske udvikling i samarbejde med forældre og skolens sundhedsteam. 2 2 En gruppe af fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, tale- og høre-pædagoger og sundhedsplejerske 7

8 3.3 IT og medier Søgårdsskolens fokus på brugen af IT og medier har til hensigt dels af facilitere læreprocessen og skabe bedre læringsresultater og dels, at eleverne tilegner sig digital dannelse, så de kan agere i videnssamfundet. IT og medier er altså ikke blot et undervisningsmiddel, men også et fokusområde i sig selv med henblik på at udvikle eleverne til kompetente og kritiske brugere af IT og medier. Arbejde med IT, video, lyd og billeder giver eleverne flere strenge at spille på, når de skal udtrykke sig og formidle deres faglige produkter til andre elever og deres familie. Integrerer IT i alle fag i undervisning og i fritid. Udfordrer og udvikler børnenes IT-kompetencer. Prioriterer IT og medier som redskab for de elever, der har svært ved at skrive. Bruger arbejdet med medier som øvelser i samarbejde for eleverne. Eksempler på brugen af IT og medier på Søgårdsskolen Gennem en årrække har Søgårdsskolen arbejdet målrettet med at træne skolens normaltbegavede, men kontakthæmmede unge med blandt andet autisme og Aspergers Syndrom i brugen af mobile og trådløse teknologier. Et væsentligt mål for projektet er at fremme og videreudvikle elevernes selvkontrollerende sociale og kommunikative kompetencer. Alle elever har adgang til computere med internetforbindelse. Eleverne har adgang til videoudstyr, de kan bruge til at undersøge emner vha. f.eks. interviews. Eleverne har adgang til videoredigeringsudstyr, så optagelserne kan bearbejdes til færdige produkter. Skolens PUC-team prioriterer IT højt og er meget dedikerede og serviceorienterede i deres arbejde med at integrere IT i skolens dagligdag. 8

9 4 Bilag: Søgårdsskolens værdier Teksten herunder er citeret fra Søgårdsskolens værdiprogram fra Hele værdiprogrammet kan findes på Selvværd At blive til Nogen og til Noget vi ønsker begge dele for børnene på Søgårdsskolen. Først og fremmest vægter vi nogen : Børnene skal have oplevelsen af jeg ka jeg dur, som både rummer selvtilliden i at kunne og giver selvværdet ved at være nogen. Det er vores opgave at styrke den oplevelse. Ved at tage udgangspunkt i det børnene kan, og lade børnene udfordre sig selv. Vi skal give dem muligheden for, at være glade og trygge børn, der tør vise sig og få succes med det. Det er grundlaget for, at vi kan støtte børnene i at blive til noget. Trivsel Glade børn, glade medarbejdere, glade forældre. Der skal være arbejdsglæde hos alle og en glad dagligdag. Fordi alle kan lide at være her og har lyst til, at komme i skole. Når der er trivsel er alle børn, medarbejdere og forældre aktive, og har i højere grad lyst til, at engagere sig i skolen. Motivation Den frustration, der opstår, når der skal læres noget nyt, overvindes lettere, hvis man er motiveret og har en tryg base. Og en sejr motiverer til at prøve endnu mere og udvider rammerne for, hvad både børn og medarbejdere kan. Vi skal motivere os selv til at finde hinandens og børnenes kompetencer og potentialer OG anvende dem i praksis. Det betyder, at vores faciliteter skal bruges. Der skal være stor og bred aktivitet, som børnene spejler sig i. Det skal vi være bevidste om vi skal motivere ved at være voksne, der tør være forbilleder og selv være aktive. Fællesskab Det er væsentligt for os, at der er et godt fællesskab, fordi det skaber en samhørighed blandt alle. Det er også i fællesskabet, at børnene kan lære af hinanden, det er her de mødes og udvikler kompetencer sammen med andre. Fællesskab skaber vi gennem traditioner som alle er fælles om, gennem dialog og fælles oplevelser. Vores mentale åbne dør skaber også fællesskab: Vi ser hinanden, arbejder sammen og er fælles om at følge børnenes udvikling. Tryghed Tryghed er væsentlig for, at børnene kan trives og derfor er det vigtigt, at vi skaber nogle trygge rammer. Rammer som sikrer struktur, kontinuitet, genkendelighed og overskuelighed. Rammer, som gør det muligt at lære, at få succes og blive anerkendt at blive et glad barn. Tryghed er også vigtig for, at familien som helhed kan trives. Forældrene har behov for trygheden i, at kunne se barnet vokse og ved, at opleve selv at kunne tackle situationen i familien og i forhold til udenforstående. Også søskende har behov for at kunne håndtere brors eller søsters vanskeligheder og forholde sig til det i forhold til omverdenen. Respekt Respekt og ligeværd er væsentligt i det tætte samarbejde, vi har. Vi vil gerne sikre den ligeværdige dialog, som holder fokus på barnet og på opgaven. Den respektfulde dialog, hvor vi er nærværende, åbne, loyale, lytter og tager ansvar. For hinanden og for skolen både børn, forældre og medarbejdere. Respekten har vi også i vores holdning og indgang til netværk og samarbejde med andre i et videncenter. 9

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Her indsættes et billede af SFO-børn Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Forord af Pernille Schnoor, formand for Børne- og Skoleudvalget 2 Ινδλεδνινγ Kommunalbestyrelsen blev pr. 1. august

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Fritidsordningen En kommunal specialskole Skolefritidsordning Formål og indhold Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud til alle skolens elever. Målet er at børnene lærer at forvalte

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Læring, trivsel og personlig mestring

Læring, trivsel og personlig mestring Læring, trivsel og personlig mestring sammenhæng i det pædagogiske arbejde TVÆRGÅENDE ENHED FOR LÆRING FORORD I Horsens kommune ønsker vi at give alle børn de bedste vækstmuligheder. Børn i dagtilbud og

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016 Indhold Indledning:... 2 Signaturskolens mission... 3 Konkrete mål- og indholdsbeskrivelser:... 3 Trivsel og fællesskab:... 3 Krop og bevægelse:... 4 Helhed og overgange:... 4 Læring og Science:... 4 Børn

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere