Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde. Ved dette tilsynsbesøg har vi særligt koncentreret os om den personlige pleje, praktisk bistand og den måde, hvorpå beboerne i al almindelighed inddrages og aktiveres i hverdagens gøremål med henblik på at vedligeholde deres færdigheder og give dagligdagen mest muligt indhold. Herudover har vi dannet os et indtryk af atmosfæren og konkret gennemgået den skriftlige dokumentation for udvalgte beboere. Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Hovedkonklusioner. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt også fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet. Hovedkonklusioner på baggrund af gennemgangen af dokumentationen og oplysninger fra beboere, pårørende og personale vurderer vi, at den hjælp og støtte, der er aftalt med beboerne, leveres som aftalt og på en ordentlig måde beboerne giver udtryk for eller signalerer, at de er tilfredse med den hjælp, de får, såvel til den personlige pleje som til løsningen af praktiske opgaver. De giver også udtryk for eller indtryk af, at her er en god omgangstone og stemning, og at omgivelserne fremtræder pæne og rene. Det svarer til det, de pårørende giver udtryk for her er tilrettelægges en aktiv og hjemlig hverdag på en sådan måde, at beboeren inddrages mest muligt. Der bør forsat være fokus på området personalet fremtræder meget engagerede her arbejdes målrettet på at sikre beboerne tilgængelige informationer om den aftalte hjælp og støtte, jf. Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser herom. 1

2 Iagttagelser og anbefalinger Beboernes forhold og de fysiske rammer De fysiske rammer tilgodeser beboernes krav på privatliv. De har mulighed for at deltage i socialt samvær, men også for at trække sig tilbage til sig selv. Gangarealerne tages også i brug af beboerne, hvilket bevirker, at de får et hyggeligt og personligt præg. Beboernes lejligheder er indrettet efter den enkeltes behov og ønsker, så de afspejler dennes personlighed og værdier. Omgivelserne fremtræder i det store og hele pæne og rene, både hos beboerne og i fællesarealerne. Det bidrager til beboernes lyst til at være der. Vi får oplyst, at man forsøger at inddrage en fællestue som samlingssted for beboerne, især i aftentimerne. Det er både beboernes og medarbejdernes ønske, og der arbejdes stadig på at indrette stuen, så den indbyder til samvær. Vi har givet flere forslag til indretning. Ved aflastningspladserne er der for enden af gangen et pulterrum. En bedre afskærmning ville give gangen et mere hjemligt præg, og forhindre at nogle kom til at forvilde sig derhen og komme til skade. Ifølge lederen er det ikke muligt at afskærme bedre end det tilfældet er. Pladsen kan heller ikke inddrages til fx fællesstue til de beboere, der er på aflastning. Beboerne her bor ofte på stedet gennem længere tid, fordi de venter på en permanent bolig. Aflastningsboligerne er små, og der er ikke mange muligheder for en hjemlig indretning. De beboere og de pårørende, vi har talt med, oplever en god omgangstone. Det svarer også til vores indtryk. Det medvirker blandt andet til at skabe en god stemning, hvilket er medvirkende til, at beboerne oplever tryghed. Det er en central forudsætning for deres trivsel. Hverdagslivet, herunder hjælp og støtte mere generelt og i forbindelse med hverdagens gøremål. Beboerne søges inddraget i hverdagslivets opgaver i det omfang, det er muligt. De hjælper til med de praktiske gøremål i deres lejlighed i det omfang, de formår. Vores indtryk er, at medarbejderne er bevidste om at styrke og bevare den enkelte beboers færdigheder. Der er endvidere mulighed for at deltage i aktivitetscentret. Af opslag ved aktivitetscentret fremgår det, hvilke tilbud der er. Det har ikke umiddelbart været muligt for os at få oplyst i hvilket omfang, beboerne deltager i aktiviteterne her, og på hvilket grundlag aktiviteterne tilrettelægges. Her tænker vi særligt på, om aktiviteterne tilrettelægges ud fra de aktuelle beboeres ønsker og vaner og med aktiverende og meningsfyldt sigte. Nogle beboere giver udtryk for, at de ikke ved, hvad der foregår i centret, og hvad det koster at deltage. Ifølge det er oplyste, er det plejepersonalet, der skal forestå aktiviteter hos de beboere, der ikke magter samværet med for mange og fremmede på en gang. 2

3 Da indretningen af Ældrecentret ikke naturligt danner rammen for fælles aktiviteter omkring de daglige gøremål og fx i forbindelse med måltiderne, er det vigtigt, at der arbejdes målrettet med at skabe andre muligheder for inddragelse af og aktiviteter for beboerne. Vores indtryk er, at man på stedet har gjort et stort arbejde for skabe mere hjemlig hygge omkring måltiderne ved at lave et bakkeløst hjem. Medarbejderne oplyser, at det til tider er svært at skabe et aktiverende måltid, fordi der er mange valgmuligheder i forhold til menuen. Det betyder, at beboerne får forskellige retter, så servering fra fade og lignende ikke er muligt. Det oplyses også, at tiden til samvær ved måltidet om aftenen kan være sparsom. Derfor foretrækker flere beboere at spise hjemme hos sig selv. Beboerne udtrykker tilfredshed med maden og de mange valgmuligheder. Beboerne udtrykker eller giver indtryk af tilfredshed med den hjælp og støtte, de tilbydes i dagligdagen. Det er også generelt de pårørendes indtryk. Særligt for enheden for beboere med demens Det er vores vurdering, at enheden er præget af rummelighed og af en målrettet indsats overfor beboere med en anderledes adfærd. Medarbejderforhold Medarbejderne fremtræder engagerede og udtrykker tilfredshed med deres arbejdsplads. Som udgangspunkt arbejdes der med traditionel vagtplanlægning, hvor medarbejderne fortrinsvis enten arbejder i dag-, aften- eller nattevagt. Blandt medarbejderne er der flere, som tilkendegiver, at det vil være ønskeligt med bedre muligheder for samvær med og mellem beboeren i eftermiddagstimerne. Der opleves ofte at være meget stille i dette tidsrum. De har selv flere forslag til, hvordan det dette tilrettelægges. En mere fleksibel vagtplanlægning giver en god forståelse for beboernes forskellige behov i løbet af døgnet og de forskellige arbejdsforhold mere generelt. Det kan være med til at skabe et godt arbejdsmiljø for personalet, og kommer således også ad den vej beboerne til gavn. Dokumentation og medinddragelse Vi har udvalgt og gennemgået den skriftlige dokumentation for de beboere, vi har talt med og for andre beboere, der ikke er i stand til at udtrykke egne ønsker og behov. Det er vores opfattelse, at konkrete beskrivelser af, hvordan den daglige omsorg for beboerne skal udmøntes i løbet af hele døgnet er med til at sikre, at alle medarbejdere får en fælles forståelse for, hvad der lægges vægt på, og hvordan samværet med beboerne sikres størst mulig prioritet. Det kan 3

4 understøtte en hjemlig og nærværende hverdag for beboerne, hvor de inddrages i det omfang, de formår. Beboeren og eventuelt dennes pårørende har krav på indsigt i, hvilken hjælp beboeren er tildelt, således at de har mulighed for at vurdere, om hjælpen er i overensstemmelse med Kommunens serviceniveau på området, som det fremgår af de godkendte kvalitetsstandarder. Det er vores opfattelse, at beskrivelserne af, hvordan den aftalte hjælp og støtte udmøntes i praksis, generelt er tydelige og ajourførte. Opfølgning Som opfølgning på vores foregående tilsyn kan vi konstatere, at der stadig er fokus på en ny beboers indflytning. Indflytningspjecen er fortsat under udarbejdelse. En vejledning, som beskriver de forhold der knytter sig til indflytningen, og som medarbejderen kan tage i bruge, når situationen opstår, er med til at sikre en ensartet indsats. Her kan man med fordel også inddrage aktivitetscentrets tilbud. På baggrund af blandt andet oplysninger fra pårørende og vores iagttagelser i øvrigt er det vores opfattelse, at arbejdet med ovennævnte forhold med fordel kan færdiggøres snarest. Formål og fremgangsmåde I henhold til Servicelovens 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Der skal således årligt aflægges to tilsynsbesøg, et anmeldt og et uanmeldt. Formålet med tilsynet er at påse, at beboerne får den hjælp de har ret til og krav på efter deres afgørelse og det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Samtidig vurderes den måde, hvorpå hjælpen ydes og hele atmosfæren på stedet. Det drejer sig om opgaver, der vedrører personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet samt tilbud om genoptræning og hjælp til vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder. Vi har fået en rundvisning på Hvalsø Ældrecenter og har efter individuel aftale talt med repræsentanter blandt beboerne og de pårørende. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt de medarbejdere, der var på arbejde samt lederen. Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser, herunder 83 og 86, og de vejledninger, der er knyttet her til, samt bekendtgørelsen om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v. Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbejdet med beboerne indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger. Vi har ligeledes gjort os bekendt med resultaterne af det foregående tilsyn, samt andet skriftligt materiale, der bruges i hverdagen, vejledninger, instrukser mv. 4

5 Forud for afgivelsen af denne rapport har vi diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på stedet. For god ordens skyld vil vi understrege, at tilsynet ikke omfatter de læge- og sundhedsfaglige aspekter, herunder medicinhåndtering. Vi vil på trods her af selvfølgelig reagere, hvis vi på dette eller andre områder udenfor det direkte tilsynsfelt konstaterer åbenlyst uhensigtsmæssige forhold. Aalborg, 30. december 2007 REVAS APS AF 1/ Aase Møller Marianne Christiansen 5

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Udarbejdet af Margrethe Kähler 2011 Indhold: 1. Ældreplejen skal være et attraktivt arbejdsområde 2. Tilstrækkeligt personale og god organisering af arbejdet

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere