BPA-ordninger i Holbæk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BPA-ordninger i Holbæk Kommune"

Transkript

1 BPA-ordninger i Holbæk Kommune

2 - 2 -

3 Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse ordninger ændredes også. Ordningerne kaldes nu med en fællesbetegnelse Borgerstyrede Personlige Assistanceordninger I daglig tale BPA. Visse steder nævnes derfor også ordninger efter 95 i Serviceloven, men da disse gives på et andet grundlag henvises du til at læse mere om 95 i den håndbog som Ældreområdet har udgivet om ordninger efter denne paragraf. Holbæk Kommune har i 2011 ændret sit administrationsgrundlag (de tidligere servicedeklarationer) for ordninger efter 96 i Serviceloven. Dermed er derfor også serviceniveauet vedrørende ordningerne ændret. Denne håndbog er tænkt som en hjælp til dig, der har eller ønsker at søge om at få bevilget en BPA-ordning efter 96 i Serviceloven og håndbogen forsøger at besvare en lang række af de spørgsmål, som typisk kan være i forbindelse med 96-ordningerne. Erfaringsmæssigt er der alligevel mange svar du sikkert ikke kan finde her og du er altid velkommen til at kontakte den sagsbehandler, som har bevilliget din BPA-ordning og her få hjælp og vejledning. Vi tager selvfølgelig også gerne imod forslag, der kan forbedre håndbogen! Venlig hilsen Holbæk Kommune Socialcentret. Kanalstræde Holbæk Telefon Version 2, januar

4 Indhold 1. Formålet med en BPA-ordning Indholdet af en BPA-ordning Hvem kan få en BPA-ordning Borgere med behov for hjemmehjælp i over 20 timer ugentligt Borgere med behov for særlig støtte Ventilatørbistand Udmåling af din bevilling Hvis du også har bistands- eller plejetillæg Invaliditetsydelse Handicaphjælperens opgaver Arbejdslederansvaret Hvordan finder du hjælpere Ansættelsessamtalen Vagtplaner Personalemøder Medarbejderudviklings-samtaler, MUS Arbejdsgiveransvaret Valgmuligheder i forhold til arbejdsgiveransvaret Aftale om overgivelse af arbejdsgiveransvar Løn og ansættelsesvilkår Løntakster for dine hjælpere Timesatser og tillæg Tillæg hvis borger indlægges på hospital Tilskud til arbejdsgiver- opgaven og administration Lønindberetning Ferie til hjælper Sygdom, løn, sygedagpenge og refusion Barns syg Barsel Lønopfølgning og tilsyn Ophold i udland Ferie i ind- og udland Revurdering af dit hjælpebehov Frakendelse af BPA-ordning Flytning til en anden kommune Andre muligheder for støtte Kombination af BPA-ordning og hjemmehjælp Merudgiftsydelse i henhold til Servicelovens

5 13.3. Boligstøtte Personlig assistance under uddannelse Personlig assistance på arbejdsmarkedet Ordninger efter de tidligere regler Kurser og rådgivning Regler og vejledninger om BPA Bilag A Holbæk Kommunes administrationsgrundlag Borgerstyrede personlige assistanceordninger jf. Lov om Social Service Indhold i administrationsgrundlaget Bilag B - Servicelovens bestemmelser om BPA

6 1. Formålet med en BPAordning BPA står for Borgerstyret Personlig Assistance. Betegnelsen sætter fokus på og præciserer borgerens medbestemmelse i ordningen. BPA-ordningen afløser den tidligere hjælperordning. Det overordnede formål med reglerne om BPA er at skabe grundlag for fleksible ordninger. Ordningen kan tildeles borgere, som er fyldt 18 år og der er ingen øvre aldersgrænse. Formålet med ordningen er, at borgeren, trods omfattende funktionsnedsættelser, har mulighed for at få eller opretholde et selvstændigt liv. 2. Indholdet af en BPAordning BPA-ordningen er beregnet til borgere, der har et meget massivt og sammensat behov for hjælp i dagligdagen. Med en BPA-ordning får du udbetalt et tilskud fra Holbæk Kommune, så du selv kan ansætte dine hjælpere. Som udgangspunkt bliver du derfor selv arbejdsgiver for hjælperne og skal varetage de opgaver, dette indebærer. Du skal selv kunne fungere som arbejdsleder, men har mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret eller dele heraf til andre, se nedenfor under punkt 6 og

7 3. Hvem kan få en BPAordning Der findes som udgangspunkt to grupper, som har mulighed for at få tildelt en BPAordning. Borgere der er bevilget hjemmehjælp i over 20 timer om ugen ( 95, stk. 2, i serviceloven). Borgere med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der har et så massivt og sammensat hjælpebehov at det gør denne særlige støtte nødvendig ( 96 i serviceloven) Borgere med behov for hjemmehjælp i over 20 timer ugentligt Hvis du er berettiget til mere end 20 timers hjemmehjælp om ugen, kan du vælge at få en BPA-ordning, så du får tilskud fra Holbæk Kommune til selv at ansætte dine hjælpere. Du skal kunne fungere som arbejdsleder for dine hjælpere, men har mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret til andre, jf. nedenfor under punkt Borgere med behov for særlig støtte Hvis du har et massivt og sammensat hjælpebehov, der ikke kan dækkes ved almindelig hjemmehjælp, kan du også være berettiget til en BPA-ordning. Du kan f.eks. have et behov for den særlige støtte, fordi: dit hjælpebehov ligger ud over, hvad der normalt kan leveres som hjemmehjælp eller ledsagelse dit behov for hjælp har en så personlig karakter, at det kan være væsentligt, at du selv vælger dine hjælpere dine behov for hjælp er så specifikke, at der skal ske individuel oplæring af hjælperne det er afgørende for din mulighed for at tilrettelægge en selvstændig tilværelse, at hjælpen kan leveres på bestemte tidspunkter. Din funktionsnedsættelse skal være varig og betydelig nedsat. Der er intet krav om, at der skal være tale om en bestemt funktionsnedsættelse. Din funktionsnedsættelse kan f. eks. være af fysisk karakter, hjerneskade eller kognitive vanskeligheder. Du skal kunne fungere som arbejdsleder for dine hjælpere, men har mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret til andre, jf. nedenfor under punkt Ventilatørbistand Når du får en BPA-ordning med ventilatørbistand betyder det, at du er respiratorbruger, og at du har behov for overvågning, da der oftest er tale om særligt apparatur, som kræver et specielt kendskab. Det er regionen, som har ansvar for denne del af hjælpen. Det omfatter ansvaret for selve oplæringen af handicaphjælpere og ansvaret for at føre tilsyn. Det kan aftales mellem regionen og Holbæk Kommune, at opgaverne skal udføres af én person, og at udgifterne deles

8 4. Udmåling af din bevilling Din bevilling er fremkommet ved, at der forinden er foretaget et hjemmebesøg hos dig, hvor du i tæt samarbejde med din sagsbehandler har tilrettelagt den hjælp, som netop du har brug for. Der er foretaget en individuel helhedsvurdering af dit hjælpebehov. I vurderingen indgår: Hvilke funktioner, hjælperne skal kunne varetage Hvor mange timer, du skal have hjælp På hvilke tidspunkter af døgnet, du har brug for hjælp Om hjælpen skal ydes i eller uden for hjemmet. Det vurderes, om dine behov kan dækkes via reglerne for hjemmehjælp og afløsning/aflastning, eventuelt i kombination med reglerne om ledsageordning og støtte-kontakt personer. Den konkrete udmåling af timer i din BPA-ordning vil fremgå af afgørelsen. Din bevilling vil bestå af op til 3 tilskud: Tilskud til ansættelse af hjælpere (løn mv.) Tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med varetagelse af arbejdsgiveropgaver. Tilskud til dækning af rimelige udgifter, der er forbundet med BPA-ordningen. måned ved 24-timers BPA pr. døgn). Udenfor hjemmet f. eks. til entrébilletter eller kaffe mv. til din hjælper ved museums- eller cafebesøg mm. (I Holbæk Kommune er beløbet fastsat til et standardbeløb på kr. 350,- pr. måned). Tilskuddene udbetales normalt månedsvist forud og vil blive udformet som et budget så kommunen kan overholde sin pligt til opfølgning jf. også punkt 8.9. om lønopfølgning og tilsyn Hvis du også har bistandseller plejetillæg Som udgangspunkt bør din BPA-ordning dække alle dine behov for pleje og omsorg. Da et evt. bistands- eller plejetillæg er tilkendt med det samme formål, skal du derfor forvente at kommunen, i forbindelse med bevillingen, vil overveje om hele eller dele af dit tillæg skal bruges til dækning af din BPA-ordning. Hensigten er at sikre, at det samme behov ikke dækkes to gange Invaliditetsydelse Hvis du har fået tilkendt invaliditetsydelse, kan du beholde det samtidig med din BPA-ordning. Der må ikke modregnes i denne ydelse. I hjemmet f.eks. forbrug af el, vand, ekstra håndsæbe, kaffe eller udgift til porto mv. (I Holbæk Kommune fastsat til et standardbeløb på kr. 500,- pr

9 5. Handicaphjælperens opgaver Handicaphjælperne i BPA-ordninger efter 96 har brede arbejdsopgaver. Det er dine handicaphjælperes opgave, at få din hverdag til at fungere. Arbejdsopgaverne omfatter både praktiske opgaver, opgaver som vedrører personlig pleje og ledsagelse. Dine handicaphjælpere skal ikke foretage større opgaver som f. eks. hovedrengøring, hækklipning, malerarbejde eller andre større vedligeholdelsesopgaver. Det kan være, at du kan få tilskud til nogle af de nævnte opgaver efter reglerne om nødvendige merudgifter i 100 i serviceloven jf. også pkt Du kan bede din handicaphjælper om f.eks. at rydde sne og salte, men det forudsætter, at det fortsat er muligt for din handicaphjælper at tage sig af de primære opgaver, som for eksempel overvågning, og at du kan tilkalde din hjælper, hvis det er nødvendigt. Du skal i givet fald være opmærksom på arbejdsmiljøet og sikring af handicaphjælperne. Du skal informere din handicaphjælper om, at han/hun kan kontakte Handicapafdelingen, hvis han/hun føler, at vedkommende løser opgaver i dit hjem, som ikke relaterer sig til hjælperopgaven

10 6. Arbejdslederansvaret Det er en betingelse for at få bevilliget en BPA-ordning, at du f.eks. efter en kortere periode med støtte, uddannelse eller andet kan bestride rollen som arbejdsleder. Ved arbejdsleder forstås som udgangspunkt, at du skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som dine handicaphjælperes daglige leder. Det betyder, at du skal kunne: Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/-annoncer. Udvælge hjælpere, herunder også kunne varetage ansættelsessamtaler. Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne. Varetage arbejdsplanlægning (vagtplaner) sammen med og for dine hjælpere. Afholde personalemøder Afholde medarbejdsudviklingssamtaler (MUS) Hvordan finder du hjælpere De mest almindelige måder at finde nye hjælpere på, er igennem: Jobcentret Personligt netværk Forskellige organisationer, som tilbyder at varetage BPAordninger. Du kan også annoncere i aviser på nettet, eller hænge opslag op på f. eks. uddannelsesinstitutioner. Mange har gode erfaringer med at finde nye hjælpere ved at annoncere i bl.a. gratisaviserne. Der findes også forskellige jobbanker på internettet. Din sagsbehandler kan også være behjælpelig, hvis du har behov for det, særligt i forbindelse med opstart af nye BPA-ordninger. Det er herefter hensigten, at du fremover selv skal sørge for at annoncere mv. Du vil få dækket udgifterne til annoncering i rimeligt omfang. Vær opmærksom på, at du skal kontakte din sagsbehandler, inden du f. eks. overvejer at annoncere i et dyrt medie Ansættelsessamtalen Når du har fundet ansøgere til din ledige stilling, kan du indkalde dem til samtale pr. brev eller . Du kan også ringe og indkalde til samtale. Fordelen ved at ringe er, at du kan danne dig et indtryk af ansøgeren. Ideer til emner under ansættelsessamtalen: Fortæl, hvad en BPA-ordning indeholder. Du kan tage udgangspunkt i din hverdag. Fortæl lidt om dig selv, dine interesser, evt. om din familie og netværk, evt. om dit arbejde, dit hjælpebehov og naturligvis om dit handicap. Det er en god ide at fortælle, hvis din lidelse/handicap er progredierende (fremadskridende). Få ansøgeren til at fortælle lidt om sig selv, herunder hvad ansøgeren er god og mindre god til. Det kan hjælpe dig til at vurdere, om ansøgeren passer ind i din hjælpergruppe. Tal om gensidige forventninger til jobbet, herunder årsagen til, at ansøgeren søger jobbet. Hvilken rolle, skal hjælperen have i dit liv. Ønsker du f. eks. en ven, en

11 usynlig hjælper eller nogen midt i mellem? Det er vigtigt, at du gør dig disse overvejelser inden samtalen og fortæller det til ansøgeren, så der efterfølgende ikke opstår misforståelser. Tidshorisont. Har ansøgeren planer om kortvarig eller langvarig ansættelse. Det tager lang tid at sætte nye hjælpere ind i arbejdet, så det er ikke uvæsentlig at kende til hjælperens overvejelser. Fortæl om de lidt anderledes arbejdsforhold, der er i et hjem. Bl.a. det at arbejde uden kollegaer, men nævn også fordelen ved at kunne arbejde frit under ansvar. Du skal naturligvis orientere om løn. Husk at orientere om vigtigheden af at møde til tiden. Prøv at fornemme, om der en god kemi imellem jer. Hvis ikke, så skal du ikke gå på kompromis. Ansæt en anden ansøger. Tavshedspligt I løbet af ansættelsessamtalen er det vigtigt at du får fortalt ansøgeren at vedkommende altid er underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten gælder dine personlige og økonomiske forhold, men også oplysninger om dine familieog/eller helbredsmæssige forhold. Tavshedspligten gælder også både mens hjælperen er ansat hos dig og i al fremtid efter et eventuelt ophør af ansættelsen Personalemøder Du skal også sørge for med jævne mellemrum at afholde personalemøder. Her kan du sammen med dine hjælpere f.eks. drøfte fælles problemstillinger og andet vedrørende det daglige arbejde. Du kan eventuelt også bruge personalemøderne til at få dine hjælpere til at være med i vagtplanlægningen Medarbejderudviklingssamtaler, MUS Som arbejdsleder skal du årligt afholde medarbejdsudviklingssamtaler (MUS) med dine hjælpere. En MUS er en forberedt, struktureret og fremadrettet samtale mellem dig og dine hjælpere. Her får I begge mulighed for at træde lidt ud af hverdagen og tale om de nuværende og fremtidige arbejdsopgaver, men også forventninger til arbejdet, hinanden eller andre relevante ting. Du bestemmer selv, om du vil foretage MUS alene med hver enkelt hjælper eller samlet. Aftal hvad der passer jer bedst. Der er ikke noget krav til metode og benyttelse af et bestemt skema. Under det tilsyn, som din sagsbehandler foretager, vil du blive spurgt, om du har foretaget MUS, idet det er en del af det at være arbejdsleder Vagtplaner Du skal lægge en vagtplan, så både du og dine handicaphjælpere ved hvem, der skal være på vagt og hvornår. Lav så vidt muligt vagtplanen i samarbejde med dine hjælpere og helst i rigtig god tid

12 7. Arbejdsgiveransvaret Som udgangspunkt indebærer rollen som arbejdsgiver ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver (arbejdsretlige), der er forbundet med at have en BPA-ordning. Det betyder, at du skal: Ansætte og afskedige hjælpere. Udarbejde ansættelsesbeviser til hjælperne. Udbetale løn (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed/forening). Tegne lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring samt evt. rejseforsikring Indberette skat, indbetale til ferie og barselsfond og ATP (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed/forening). Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Gennemføre arbejdspladsvurdering (APV) Valgmuligheder i forhold til arbejdsgiveransvaret Udgangspunktet er, at du er arbejdsgiver i forhold til dine hjælpere og selv varetager administration af BPAordningen indenfor rammerne af din bevilling og det udbetalte tilskud. Du har dog flere muligheder for at blive aflastet i arbejdsgiverrollen: Du er arbejdsgiver, men Holbæk Kommune står for lønudbetaling. Du er arbejdsgiver, men vælger at lade en privat virksomhed stå for lønudbetalingen. Du overgiver dit arbejdsgiveransvar til en anden part. I den situation overtager den anden part, der kan være en forening, virksomhed eller nærtstående (ægtefælle, samlever, forældre, søskende eller andre, som har et nært forhold til dig) de opgaver, som er forbundet med at være arbejdsgiver også i ansættelsesretlig forstand. Hvis du overgiver arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed eller forening, udmåler Holbæk Kommune et tilskud til betaling af virksomheden/foreningen. (se nedenfor under punkt 8) Hvis du overgiver arbejdsgiveransvaret til en nærtstående person, bliver personen ikke aflønnet for de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver. Holbæk Kommune dækker omkostninger forbundet med din eller en nærtståendes lønadministration. Som nævnt ovenfor sker udbetaling af tilskud altid månedsvist forud Aftale om overgivelse af arbejdsgiveransvar Du kan overgive arbejdsgiveransvaret til andre. Det kan være nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Hvis du overdrager arbejdsgiveransvaret til en virksomhed eller forening, vil Holbæk Kommune udmåle et tilskud til dækning af den valgte arbejdsgivers udgifter til varetagelse af arbejdsgiveropgaverne. Hvis du overdrager arbejdsgiveropgaven til en nærtstående, vil Holbæk Kommune dække nødvendige omkostninger ved lønadministration, men den nærtstående forudsættes ikke aflønnet for opgaven. Hvis du vælger at overgive dit arbejdsgiveransvar til andre, skal du indgå en aftale med denne part. Der er forskellige ting, som denne aftale som minimum bør indeholde:

13 En beskrivelse af de opgaver, som skal udføres for dig. Hvordan de forskellige opgaver bliver leveret for dig. Oversigt over hvad det evt. koster, regnskab og tilbagebetaling mv. Arbejdsgiverens forpligtigelser Opsigelsesvarsel for aftalen. Hvis du har behov for særlige kvalifikationer hos hjælperne, bør det også fremgå af aftalen. Hvis det er nødvendigt at anskaffe nogle specielle hjælpemidler til hjemmet, bør det fremgå af aftalen. Disse hjælpemidler skal være nødvendige for, at arbejdet i dit hjem kan udføres på en forsvarlig måde. har mulighed for at bevæge dig udenfor lønrammen. Går du ud over den fastsatte ramme, skal du selv finansiere differencen. Hvis I ikke når til enighed, kan den yderste konsekvens være, at du ikke kan indgå aftale med den pågældende forening. Afregningen sker direkte mellem den anden part og Holbæk Kommune. Det er vigtigt at understrege, at aftalen er et samarbejde mellem dig og den anden part. Du skal således selv tage kontakt til den anden part. Pas godt på din bevilling. Du skal selv sørge for at give den til den anden part, så denne kan se, hvordan din ordning er sammensat med hensyn til fordeling af timer mv. Brug den sidst gældende bevilling, f. eks. fra sidste opfølgning. Vigtigt: Inden du tager kontakt til en evt. anden part, skal du kende til lønrammen. Du skal tage kontakt til din sagsbehandler, som vil give dig en opdateret og gældende orientering om lønrammen. Det er altid Holbæk Kommune, som fastsætter rammen for størrelsen af løn. Lønrammen kan under ingen omstændigheder fraviges. Du vil måske komme ud for, at en forening eller virksomhed er tilknyttet en anden overenskomst, som medfører, at de lønner deres hjælpere en smule højere. Hvis dette er tilfældet, må I prøve at nå til enighed. Husk dog på, at du ikke

14 8. Løn og ansættelsesvilkår Voksenudvalget i Holbæk Kommune har i maj 2011 vedtaget nyt administrationsgrundlag vedrørende BPA-ordninger efter 96 (se bilag A). Administrationsgrundlaget erstatter de tidligere servicedeklarationer, som var gældende på området og fastlægger det serviceniveau som borgere i Holbæk Kommune kan forvente af en BPAordning. Administrationsgrundlaget betyder ikke noget for det udmålte antal timer, men betyder blandt andet noget for den løn som du kan forvente at give dine hjælpere. Administrationsgrundlaget betyder derimod noget for det beløb som Holbæk Kommune bevilger til administration, hvis du vælger at overlade din ordning til andre end en nærtstående Løntakster for dine hjælpere Holbæk Kommune tager overordnet afsæt i mindstelønnen for ikke uddannet socialt- og sundhedsfagligt personale. Det vil afhænge af, hvorvidt du eventuelt har behov for en særlig kunnen eller uddannelse hos hjælperne om, der eventuelt kan bevilges mere. Det er under alle omstændigheder en afgørelse, som træffes af kommunen og som indgår i bevillingen. Det er kun handicaphjælpere, som arbejder 8 timer eller mere ugentligt, der optjener ret til pension og evt. kvalifikationsløn. Aflønning af handicaphjælpere Grundlønnen er på trin 11 (område O). Kvalifikationsløn Til handicaphjælpere med 3 års erfaring ydes et tillæg til grundlønnen svarende til 1 løntrin. Kvalifikationerne skal være godtgjort. Dvs. at hjælperen i sit nuværende og/eller tidligere ansættelsesforhold, over en treårig periode indenfor de seneste fem år, skal have haft minimum 8 timers ugentlig beskæftigelse. Tilskuddet reguleres i overensstemmelse med satserne i Overenskomst for Socialog Sundhedspersonale mellem KL og FOA. Såfremt din bevilling forudsætter at der ansættes social- og sundhedsassistenter eller social- og sundhedshjælpere, vil aflønningen følge de i overenskomsten fastsatte løntrin for disse faggrupper. Funktionsløn Kan i sjældne tilfælde ydes til helt særlige opgaver og skal altid fremgå af din bevilling! Rådighedsløn Løn under rådighedsvagt (dvs. sovende tjeneste med mulighed for tilkald) udgør 75 % af grundtimelønnen. Pension Handicaphjælpere, som er fyldt 21 år opnår efter et års ansættelse som hjælper, med mindst gennemsnitligt 8 timers ugentlig beskæftigelse, ret til pension. Pensionsbidraget udgør 12,6 % af grundeller erfaringslønnen. Det betyder, at der ikke ydes pension af tidstillæg og andre tillæg. Arbejdsgiver indbetaler hele pensionsbidraget til pensionsleverandøren samtidig med lønudbetalingen

15 Af pensionsbidraget anses 1/3 for den ansattes eget bidrag og 2/3 for arbejdsgivers bidrag. Hjælpere med en dokumenteret arbejdsmarkedspension fra tidligere ansættelse er ligeledes berettiget til pension Timesatser og tillæg Der ydes tillæg til grundlønnen, når hjælperen arbejder på andre tidspunkter end hverdage mellem kl. 6 og 17. Tillæggen udbetales efter følgende model: Grundløn (trin 11) Alle dage (+ 28 %) Alle dage (+31,5 %) Lørdage Lørdage Lørdage (+28 %) Lørdage (+28 %) Lørdage (+ 28 %) Søndage (+ 50 %) Søndage (+ 50 %) Søndage (+ 50 %) Søndage (+ 50 %) Rådighedsløn (75 % af grundløn) Tillæggene lægger sig op ad FOAs overenskomst. Du kan kontakte Handicapafdelingen, hvis du har ønsker at få de gældende timesatser. Der skal betales søn- og helligdagstakst for følgende helligdage: Skærtorsdag Langfredag Påskesøndag 2. Påskedag St. Bededag Kr. Himmelfart Pinsedag 2. Pinsedag 1. maj (½ helligdag) Grundlovsdag (½ helligdag) Juleaftensdag 1. Juledag 2. Juledag Nytårsdag (½ helligdag) 8.3 Tillæg hvis borger indlægges på hospital Hvis du indlægges akut på hospital, kan du tage dine hjælpere med på hospitalet efter den vagtplan, som allerede foreligger. Ved planlagt indlæggelse og træningsforløb kan du som udgangspunkt ikke have dine hjælpere med, da det forventes at plejepersonalet på hospitalet kan varetage opgaven. Der kan i særlige tilfælde være forhold, der gør at du skal have dine hjælpere med. I så fald skal du have ansøgt herom i forvejen. I de tilfælde hvor dine hjælpere kommer med på hospitalet, ydes dækning for den eventuelle ekstra transportudgift/ det ekstra antal kørte km, som hjælperen derved får, set i forhold til den sædvanlige udgift mellem eget og borgers hjem. Udgiften for det ekstra antal kørte km., dækkes med statens laveste takst som i 2012 er på 2,10 kr. pr. km. Den tid, der går i forbindelse med ekstra kørsel under sygehusindlæggelse, medregnes i arbejdstiden og dækkes for hver påbegyndte halve time

16 Der ydes ikke vederlag i forbindelse med sygehusindlæggelse, da der er tale om almindelig planlagt arbejdstid i henhold til den lagte vagtplan Tilskud til arbejdsgiveropgaven og administration Som nævnt flere steder har du mulighed for at lade en forening, en virksomhed eller andre overtage lønudbetalingen eller arbejdsgiveropgaven. Udbetaling af løn kan også varetages af kommunen, såfremt du selv eller en nærtstående varetager arbejdsgiveropgaven. Såfremt du selv eller en nærtstående står for lønudbetalingen, dækker kommunen omkostningerne der er forbundet med udbetalingen af lønnen. Hvis du har valgt at lade en forening eller virksomhed overtage hele eller dele af arbejdsgiveropgaven udbetaler Holbæk kommune ud over lønnen, endvidere et administrationsbidrag, som fastsættes til 5 % af ordningens lønbudget samt et tillæg på 1.707,- kr. årligt pr. fastansat hjælper i ordningen Lønindberetning Er du selv arbejdsgiver på din ordning, men har valgt at lade kommunen udbetale lønnen skal lønnen indberettes på en speciel blanket (en lønindberetningsliste). Lønindberetningslister udleveres normalt af kommunen i forbindelse med opstarten af en ordning, men kan selvfølgelig også fås ved henvendelse til sagsbehandleren. 1 Beløbet fremgår af beregningsnotat fra Kommunernes Landsforening af den 26. oktober KL s J.nr F02 (Sagsid ) side 12 pkt Hvilke oplysninger, som skal fremgå af listen, samt en vejledning til udfyldelse af denne fremgår af listens bagside Ferie til hjælper I beregningen af den enkelte BPAordning indregnes ferie efter ferielovens regler, svarende til 12,5 % af lønnen. Der ydes ikke 6. ferieuge (feriefridage) til hjælperne Sygdom, løn, sygedagpenge og refusion Bliver en hjælper syg skal vedkommende meddele dette til dig senest to timer før arbejdstidens begyndelse, men gerne selvfølgelig gerne så tidligt som muligt. Hvis en hjælper i løbet af en arbejdsdag må forlade arbejdet på grund af sygdom, ydes der timeløn for de resterende arbejdstimer, dog maksimalt for 8 timer. Under uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, herunder arbejdsskade udbetales der dagpenge i henhold til den til enhver tid gældende dagpengelov. Merudgiften til løn under en hjælpers sygdom dækkes af Holbæk Kommune efter regning, men som arbejdsgiver skal du selv sørge for sygedagpengerefusion. Bliver en hjælper syg skal du derfor rette henvendelse til sygedagpengekontoret i den kommune, hvor din hjælper bor. Løn under sygdom udbetales efter den vagtplan, som er gældende på det givne tidspunkt Barns syg Hvis hjælperen er omfattet af sygedagpengereglen, ydes der løn under barns 1. og 2. sygedag

17 Reglerne for barns 1. og 2. sygedag lægger sig op ad overenskomsten. Der ydes maximalt løn for 8 timer uden tillæg Barsel Din hjælper er berettiget til barselsdagpenge, hvis din hjælper har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 13 uger før barsel (for de nærmere regler se 27 i Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel). Holbæk Kommune er forpligtiget til at dække forskellen mellem den maximale udbetaling fra Barselsfonden og udgifterne til fast påregnelig løn for den enkelte hjælper inkl. Tillæg, pension og ferieløn Lønopfølgning og tilsyn Kommunen har pligt til en gang årligt at følge administrativt op på lønbudgettet. Hvis du har valgt at overgive arbejdsgiveransvaret til en forening eller en virksomhed er det dem, som har ansvaret for regnskabets udarbejdelse. Hvis du selv er arbejdsgiver og har valgt at Holbæk Kommune varetager lønadministrationen er det kommunen, som har ansvaret for udarbejdelsen. Regnskabet skal kunne sammenholdes med det budget, som er lagt for din ordning, så kommunen kan undersøge om de forudsætninger, der blev forudsat ved budgetlægningen også har holdt stik. Det kan f.eks. være i forhold til de kontante tilskud eller med hensyn til det udmålte og forbrugte antal timer. Hvis det ved gennemgangen viser sig at der er ubrugte midler eller midlerne ikke er anvendt i overensstemmelse med bevillingen skal disse tilbagebetales. 9. Ophold i udland BPA-ordninger efter 96 i Serviceloven kan uden ansøgning herom tages med under ophold i udlandet i op til 1 måned. I tilfælde af, at du som studerende eller arbejdstager vil tage din BPA-ordning med til udlandet skal du kontakte din sagsbehandler. Vær opmærksom på at du som udgangspunkt ikke kan få dækket udgifter til dine hjælperes reje- og opholdsudgifter. Vær også opmærksom på at du, hvis du selv har valgt at varetage arbejdsgiveransvaret også har pligt til at tegne rejseforsikring for dine hjælpere, hvis du tager dem med på et ophold i udlandet. 9.1 Ferie i ind- og udland Vær opmærksom på at du ikke kan få dækket udgifter til dine hjælperes rejseog opholdsudgifter, hvis du tager dine hjælpere med på ferie i ind- eller udland. 10. Revurdering af dit hjælpebehov Sagsbehandleren skal løbende følge op på, om du får den hjælp, som du har brug for. Der gælder ikke nogle faste regler for hvor tit, der skal ske opfølgning. Hvis din BPA-ordning har fungeret på en god og stabil måde i flere år, kan revurderingen f. eks. klares ved en telefonsamtale

18 Der kan være behov for hyppigere revurdering, hvis du er nyopstartet i BPAordningen, eller hvis din lidelse er progredierende (fremadskridende), og dit hjælpebehov ændrer sig. 11. Frakendelse af BPAordning Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at frakende en BPA-ordning. Det kan være, at du selv har dette ønske, men der kan også være andre årsager hertil. Det kan f. eks. være, at du ikke kan være arbejdsleder mere. Frakendelse skal naturligvis ske i tæt samarbejde med dig, og der skal laves en handleplan i forhold til, hvad det videre forløb skal være. 12. Flytning til en anden kommune Hvis du flytter fra Holbæk Kommune, er du garanteret, at din BPA-ordning fungerer uændret, indtil din nye kommune har truffet afgørelse. Din nye kommune skal træffe afgørelse i forhold til din nuværende BPA-ordning. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være forskel på afgørelser om BPAordninger fra kommune til kommune. Den nye kommune er ikke forpligtiget til at træffe samme afgørelse som Holbæk Kommune

19 13. Andre muligheder for støtte Kombination af BPAordning og hjemmehjælp Som udgangspunkt skal dit behov for personlig og praktisk hjælp være dækket af din BPA-ordning. Hvis du har en BPA-ordning efter 96 i serviceloven, har du mulighed for at vælge, at noget af hjælpen ydes af hjemmeplejen. Det kan være, at du gerne vil være lidt alene uden hjælpere i nattetimerne, men gerne vil have et kort besøg, eller at dele af den personlige pleje kan varetages af hjemmeplejen Merudgiftsydelse i henhold til Servicelovens 100 Du har mulighed for at søge om dækning af nødvendige merudgifter ved dit handicap/sygdom. Det er en betingelse, at din lidelse medfører indgribende konsekvenser i din dagligdag, og at der ofte må iværksættes ikke ubetydelige hjælpeforanstaltninger. Du skal have merudgifter for mindst 500 kr. om måneden for at være berettiget til merudgiftsydelse. Om dine merudgifter vil udløse et løbende månedligt tilskud, beror på en konkret og individuel ansøgning og efterfølgende vurdering. Der vil i beregningen blive taget højde for eventuel udbetaling af bistands- eller plejetillæg. Du er velkommen til at kontakte Holbæk Kommune for nærmere råd og vejledning Boligstøtte Hvis du er stærkt bevægelseshæmmet og bor i en lejebolig, der er egnet herfor kan du ansøge om forøgelse af dit medregnede bruttoetageareal med 10 m2 (til 75 m2), og herved evt. modtage mere i månedlig boligstøtte. Hvis du har døgnhjælp efter 96 der ikke behøver at indebære, at du modtager hjælp alle 24 timer i døgnet - vil arealgrænsen i forhold til boligstøttereglerne kunne forhøjes. Du kan kontakte Holbæk Kommunes Arbejdsmarkedscenter for nærmere råd og vejledning og eventuel ansøgning Personlig assistance under uddannelse Der kan efter regler på uddannelsesområdet tilbydes personlig assistance (sekretæropgaver) under deltagelse i ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse SPSordningen. Du skal henvende dig til din uddannelsesinstitution med henblik på ansøgning om støtte. SPS-ordningen administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, der udmåler hjælpen i forhold til uddannelse og varetager kontrakter med leverandører af denne hjælp. Det er leverandøren af hjælpen, der ansætter de hjælpere og sekretærer, der skal yde assistancen, og leverandøren har således arbejdsgiveransvaret for de

20 pågældende hjælpere. Styrelsens leverandør er opmærksom på, at en bruger af SPS tillige kan være bruger af personlig assistance på andre områder af dagligdagen og forsøger, så vidt det er muligt, at etablere en helhedsorienteret løsning for den enkelte Personlig assistance på arbejdsmarkedet Hvis du som BPA-bruger er erhvervsaktiv, kan du få hjælp til de praktiske arbejdsfunktioner. En hjælper i en BPA-ordning efter 96 kan tage med på arbejdet, hvis du har brug for hjælp til f. eks. toiletbesøg, men din hjælper må ikke hjælpe dig med opgaver, som er relateret til din arbejdsfunktion. Dog er det muligt, at det er din daglige hjælper, som varetager begge funktioner, men dette skal først aftales med Jobcentret. Det er kommunens jobcenter, som kan iværksætte personlig assistance, og som du skal kontakte for råd og vejledning. 15. Kurser og rådgivning Servicestyrelsen udbyder en række kurser, som har til formål at klæde dig på til rollen som arbejdsleder. Kurserne er gratis. Du kan læse mere på Du kan desuden finde råd og vejledning på Du er også altid velkommen til at henvende dig til Holbæk Kommune for råd og vejledning. Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til privat virksomhed/forening: Så er det den pågældende private virksomhed, som skal rådgive og vejlede dig om de arbejdsretslige spørgsmål. Hvis du er i tvivl om, hvem der kan besvare dine spørgsmål, kan du altid henvende dig enten til den private virksomhed/forening eller til din sagsbehandler. 14. Ordninger efter de tidligere regler Hvis du allerede har en ordning med tilskud til ansættelse af egne hjælpere, fortsætter denne som udgangspunkt uændret under BPA-reglerne, medmindre du ønsker at overgive dit arbejdsgiveransvar til en anden part. Dine hjælpere skal varsles i rimelig tid, hvis du vil overgive arbejdsgiveransvaret til andre. Du kan kontakte din sagsbehandler, hvis du har et ønske om at overgive dit arbejdsgiveransvar eller ønsker råd og vejledning

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 KL s vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 Marts 2011 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Borgerstyret personlig assistance 5 2.1. Målgrupper

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 9. Vejledning om borgerstyret personlig assistance (Vejledning nr. 7 til serviceloven) Afsnit I Vejledningens indledning og generelle

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96

Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96 Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96 1 Syddjurs Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter lov om social service 95 og 96. 2 Formålet med at beskrive

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance

Vejledning om borgerstyret personlig assistance VEJ nr 9 af 15/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Socialmin, j.nr 2010 3605 Senere ændringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse N O TAT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2. Generelle

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyrede personlige assistanceordninger. Godkendt af Byrådet, den xx.xx.xxxx

Kvalitetsstandard. Borgerstyrede personlige assistanceordninger. Godkendt af Byrådet, den xx.xx.xxxx Kvalitetsstandard Borgerstyrede personlige assistanceordninger Godkendt af Byrådet, den xx.xx.xxxx Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance. Håndbog om BPA-ordning. I henhold til Servicelovens 96

Borgerstyret personlig assistance. Håndbog om BPA-ordning. I henhold til Servicelovens 96 Borgerstyret personlig assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 FORORD 4 KORT FORTALT OM REGLERNE I NÆSTVED KOMMUNE 4 LOVGRUNDLAGET 4 BETINGELSER DU SKAL OPFYLDE 4 ADMINISTRATION

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 Forord 6 Kort fortalt om reglerne i Næstved Kommune 7 Lovgrundlaget 7 Personkredsen 7 Betingelser du skal opfylde

Læs mere

Håndbog for dig som har en. BPA-ordning i henhold til servicelovens 96

Håndbog for dig som har en. BPA-ordning i henhold til servicelovens 96 Håndbog for dig som har en BPA-ordning i henhold til servicelovens 96 1 Indholdsfortegnelse 1: Introduktion...3 2: Arbejdsleder og arbejdsgiver...4 3: Valgmuligheder i din BPA-ordning...6 Aftale mellem

Læs mere