Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version"

Transkript

1 Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version

2 Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, Odense C Tlf Tryk: Kailow Graphic A/S Foto: Cappelen Digital Studio ISBN: Indholdet er udarbejdet af MUUSMANN Research & Consulting A/S og COWI A/S for Servicestyrelsen Rapporten kan downloades på Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde

3 Servicestyrelsen Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version

4 2 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 5 2 Kontinuitetsbegrebet 7 3 Oversigt over værktøjerne Leverandørens organisatoriske og it-mæssige udgangspunkt i forhold til kontinuiteten Uforudsete hændelsers indvirkning på kontinuiteten Organisering af arbejdet Planlægning af ydelser Attraktive arbejdspladser 10 4 Erfaringsopsamling Samlet før-vurdering og identifikation af udfordringer Afprøvning af værktøjer Samlet vurdering efter afprøvning af værktøjerne 14 5 Konklusion 19 6 Det videre arbejde med kontinuitet 21

5 3 Resumé Projektet "Kontinuitet og Helhed i Hjemmeplejen" har haft til formål at bidrage til, at der sikres en højere grad af kontinuitet i hjemmeplejen til gavn for den enkelte borger. Projektets resultater er dels opsamlet i en erfaringsrapport, dels i en værktøjskasse med en række værktøjer. Denne rapport er en kort version af den overordnede rapport for projektet. Erfaringerne fra projektet samt vejledninger de udviklede og afprøvede metoder og værktøjer er beskrevet, så kommunale og private leverandører af hjemmeplejeydelser tilsvarende kan få udbytte af projektet. I projektet har deltaget to private leverandører, Forenede Care og Aktiv Senior Care, samt tre kommunale leverandører fra Frederiksberg Kommune, Næstved Kommune og Ringsted Kommune. En lang række medarbejdere fra leverandørerne har været involveret i projektet, blandt andet med at udvikle og afprøve værktøjer, der kan understøtte en forbedret kontinuitet. De enkelte leverandører har på trods af stor travlhed med planlægning og udførelse af de daglige opgaver været aktive i projektet. Ved afslutningen af projektet er det den overvejende vurdering fra adspurgte deltagere, at afprøvningen af værktøjerne har medført et væsentligt forøget fokus på borgerens kontinuitetsoplevelse, og på hvad den enkelte leder og medarbejder kan gøre for at forbedre kontinuiteten. Erfaringerne fra projekt "Kontinuitet og Helhed i Hjemmeplejen" viser, at den store umiddelbare gevinst ved projektet er en øget opmærksomhed på kontinuiteten af ydelserne overfor den enkelte borger. Denne opmærksomhed fører til konkrete ændringer i både holdninger og handlinger hos ledere og medarbejdere. I projektet har det vist sig, at medarbejdernes involvering i anvendelsen af de enkelte værktøjer er helt central, da medarbejderne kan pege på, hvor udfordringerne eksisterer og kan komme med meget konkrete ændringsforslag. De afprøvede værktøjer retter sig både mod forhold, hvor der kan ske umiddelbare forbedringer af kontinuiteten, men også mod forhold, hvor effekterne i form af konkrete forbedringer i kontinuiteten først vil ske på længere sigt. Herunder er uddybet tre områder, indenfor hvilke værktøjerne kan anvendes. For det første kan værktøjerne bruges til at vurdere og forbedre den information og dokumentation, som ledere, planlæggere (disponeringsmedarbejdere) og det udførende personale har til rådighed. Det giver borgeren en oplevelse af konti-

6 4 nuitet, at den person, som borgeren modtager i hjemmet, altid kender borgerens situation. For det andet kan værktøjerne bidrage til at sikre en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, så der ikke sker for mange afbrydelser af den enkelte medarbejders arbejde. God planlægning sikres blandt andet af god kommunikation mellem alle faggrupper, og ved at arbejdet er organiseret på den mest hensigtsmæssige måde med henblik på at sikre kontinuiteten. Herunder er det fundet nyttigt at organisere medarbejdere i mindre teams i forhold til betjening af afgrænsede grupper af borgere og lade disse være faste afløsere for hinanden i forhold til borgerne. Det er endvidere vigtigt at bevare et vist mål af ledig tid hos det enkelte team eller medarbejder, så uforudsete hændelser og sygdom kan håndteres uden negativ indflydelse på kontinuiteten for borgeren. Endelig er det med de eksisterende rekrutteringsudfordringer på ældreområdet væsentligt at sikre de bedst mulige rammer for medarbejdernes udførelse af arbejdet, hvor der er en gensidig respekt og lydhørhed mellem borgere, medarbejdere og ledere. Fastholdelse og udvikling for den enkelte medarbejder og opbygning af fælles "holdånd" på den enkelte arbejdsplads er centralt for at sikre kontinuiteten, og de udviklede redskaber og metoder kan bidrage til at understøtte disse aspekter. For alle områderne gælder det, at de involverede medarbejdere har haft en positiv oplevelse af at have mulighed for at reflektere over eget arbejde og komme med forslag til forbedringer gennem anvendelsen af redskaberne. Tilsvarende er ledelsens engagement og deltagelse helt central for få gennemført handlinger på baggrund af de medarbejderforslag, der kan forbedre oplevelsen af kontinuitet hos den enkelte borger. Værktøjskassen indeholder værktøjer, som sætter fokus på arbejdsgange, itanvendelse, kommunikation og planlægning hos den enkelte leverandør af hjemmeplejeydelser. Rapporten og værktøjskassen kan hentes på projektets hjemmeside, Kommentarer til rapporten kan sendes til: Servicestyrelsen Ældreenheden Skibhusvej 52B, Odense C Tlf:

7 5 1 Indledning Udgangspunktet for projektet "Kontinuitet og Helhed i Hjemmeplejen" er iværksættelse af en indsats på leverandørniveauet med henblik på tilrettelæggelse og organisering af ydelserne. Projektet har haft fokus på at forbedre den service, borgeren modtager - specifikt borgerens oplevelse af kontinuitet og helhed. Formålet med projektet er altså at skabe en forbedret kontinuitet og helhed i forhold til forløbet hos den enkelte borger. Dette er gjort ved, at der i samarbejde med leverandørerne i projektet er udviklet og afprøvet en række metoder og værktøjer, der kan benyttes til at optimere kontinuiteten og helhedsopfattelsen hos borgerne gennem en forbedret tilrettelæggelse og levering af ydelserne. Projektets forløb Projektet er gennemført i fire faser: 1. En foranalyse med fokus på afdækning og identifikation af forbedringspotentialer. 2. Udvikling af metoder og værktøjer. 3. Implementering og justering af de enkelte metoder og værktøjer. 4. Formidling af projektets samlede resultater i form af en samlet afrapportering samt et værktøjskatalog, som består af beskrivelser og handlevejledninger til afprøvede metoder og værktøjer. I projektets første fase blev der gennemført en måling af "før-situationen" hos de enkelte leverandører, der har deltaget i projektet. I denne fase indgik opsamling af erfaringer fra andre organisationer og fagområder omkring løsning af logistiske udfordringer i forhold til sikring af kontinuitet. I projektets anden fase blev der sammen med leverandørerne udviklet metoder og værktøjer i forhold til de områder, der i foranalysen var identificeret som væsentlige. Det drejede sig for det første om arbejdet med de generelle styringsudfordringer, herunder daglig disponering, planlægning og opbygning af de mest hensigtsmæssige organisations- og organiseringsformer. For det andet drejede det sig om arbejdet med udfordringer i forhold til information og dokumentation, blandt andet opsamling og videreformidling af observationer i hjemmet (f.eks. om borgerens fysiske og psykiske helbredstilstand). For det tredje handlede det om arbejde med at sikre attraktive arbejdspladser, der kan medvirke til mindre fravær og dermed bedre mulighed for at opnå kontinuitet.

8 6 Endelig for det fjerde handlede det om på tværs af andre indsatser at belyse mulighederne for bedre it-understøttelse til styring, planlægning, dokumentation og kommunikation. I projektets tredje fase blev metoder og værktøjer afprøvet hos leverandørerne. MUUSMANN/COWI har undervejs i afprøvningen ydet processtøtte til leverandørerne. Der er foretaget en løbende monitorering fra værktøjerne er taget i brug og i hele implementeringsforløbet. På baggrund af afprøvningen af værktøjerne er der foretaget en måling af efter-situationen. Som afslutning på projektet blev der i projektets 4. fase gennemført en formidling af resultaterne. Formidlingen bestod af distribution af en pjece samt denne korte udgave af slutrapporten fra projektet. Desuden blev det samlede metodeog værktøjskatalog formidlet i en web-baseret form, der kan downloades af landets hjemmeplejeleverandører fra projektets hjemmeside. Det samlede projekt "Kontinuitet og Helhed i Hjemmeplejen" blev gennemført i perioden december 2005 til juni Deltagere Projektet er udført for Servicestyrelsen. De medvirkende hjemmeplejeleverandører har været: Næstved kommunes hjemmepleje Ringsted kommunes hjemmepleje Frederiksberg kommunes hjemmepleje Aktiv Senior Care (dækker i denne sammenhæng København og Frederiksberg Kommuner) Forenede Care (dækker i denne sammenhæng Gladsaxe Kommune) Rapportens opbygning Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af kontinuitetsbegrebet. Her uddybes såvel person- som forløbskontinuiteten, samt deres indbyrdes relation. Kapitel 3 indeholder en kort præsentation af samtlige metoder og værktøjer, som er blevet udviklet i forbindelse med projektet. I kapitel 4 præsenteres vurderingen af udbyttet med afprøvningen af de enkelte værktøjer og gennemførelse af det samlede projekt. Endelig præsenteres i kapitel 5 og 6 en samlet konklusion samt forslag til det videre arbejde med kontinuiteten i hjemmeplejen på baggrund af de indhentede erfaringer.

9 7 2 Kontinuitetsbegrebet Det overordnede formål med projektet er at medvirke til, at der sikres en forbedret helhed og kontinuitet i leverancen af ydelser til den enkelte borger. Kontinuitet i leverancen er forudsætningen for, at borgeren oplever helhed og sammenhæng i forhold til den leverede ydelse. Kontinuitet i hjemmeplejen opfattes i korte træk som det, at borgeren oplever få forskellige medarbejdere i hjemmet og samtidig en koordineret, gennemtænkt og veltilrettelagt indsats fra leverandørens side. Med udgangspunkt i dette er det relevant at arbejde langs to dimensioner i kontinuitetsbegrebet. Den ene dimension knytter sig til personkontinuitet, dvs. antallet af forskellige personer, som borgeren møder i forbindelse levering af hjælpen. Den anden dimension -- forløbskontinuitet -- knytter sig til sammenhængen i den indsats, der leveres. Det drejer sig først og fremmest om sammenhængen i plejeforløbet for den enkelte borger. Denne sammenhæng forudsætter koordination mellem forskellige organisatoriske enheder (sygehus, praktiserende læger, kommunal myndighed, aktivitets/træningsafdeling, hjemmesygeplejen samt leverandører af hjemmepleje). Derudover forudsætter sammenhængen, at de enkelte medarbejdere -- herunder afløsere og vikarer -- i dagligdagen er opdaterede med tilstrækkelig viden om borgerens situation og behov. For at sikre personkontinuiteten står leverandørerne bl.a. over for en udfordring i forhold til at sammensætte personalegruppen på en hensigtsmæssig måde. Man kan eksempelvis sammensætte personalegrupperne i mindre teams, der samlet set har ansvaret for en bestemt gruppe borgere. Derudover kan man lave vagtplaner, som er udarbejdet ud fra det mål, at faste hjemmehjælpere som udgangspunkt har mulighed for at betjene faste borgere, og hvor den faste hjemmehjælper afløses af en fast afløser osv. Yderligere gælder det generelt om at planlægge plejeruterne således, at medarbejdersammensætningen i videst mulig omfang tilgodeser kontinuitetsoplevelsen for den enkelte borger. Derudover er det i leverandørernes interesse at sikre, at man kan tilbyde attraktive arbejdspladser med gode arbejdsforhold, der erfaringsmæssigt kan medvirke til at minimere personalets fravær. Hvad angår forløbskontinuiteten er det en hovedudfordring, at der bliver etableret et hensigtsmæssigt samarbejde med de forskellige involverede organisatoriske enheder. Herunder at alle relevante informationer, der er genereret på det enkelte niveau, er tilgængelig på de andre niveauer.

10 8 3 Oversigt over værktøjerne I dette kapitel gengives i oversigtsform de værktøjer, som udgør den samlede værktøjskasse. Værktøjerne præsenteres som mulige løsninger, der hver for sig på en række enkeltområder kan bidrage til at sikre kontinuiteten over for den enkelte borger. Kapitlet præsenterer en kort beskrivelse af de enkelte værktøjer og giver eksempler på anvendelsen og udbyttet fra arbejdet med værktøjerne. I de gennemførte workshopforløb blev der identificeret en række temaer, hvor medarbejderne hos de fem leverandørorganisationer vurderede, at der ville være et potentiale for at forbedre kontinuiteten. Ud fra en bruttoliste blev der udvalgt fem temaer, indenfor hvilke der skulle udvikles konkrete værktøjer til brug i forbindelse med forbedringen af kontinuiteten. De fem temaer er: 1. Leverandørens organisatoriske og it-mæssige udgangspunkt 2. Uforudsete hændelsers indvirkning på kontinuiteten 3. Organisering af arbejdet 4. Planlægning af ydelser 5. Skabelse af attraktive arbejdspladser Alle værktøjerne forudsætter, at der ved implementeringen af dem er ledelsesmæssig opbakning, og at der kan afsættes midler (éngangsudgifter) til gennemførelsen af de anbefalede aktiviteter (workshops, evt. ekstern processtøtte etc.). 3.1 Leverandørens organisatoriske og it-mæssige udgangspunkt i forhold til kontinuiteten Det første tema indeholder to metoder til at vurdere leverandørens organisatoriske og it-mæssige udgangspunkt i forhold til arbejdet med kontinuitet. De to metoder tager udgangspunkt i leverandørens eksisterende udfordringer og er med til at generere konkrete forslag til, hvordan kontinuiteten kan forbedres. Metode til gennemførelse af Lean-forløb Formålet med metoden er at kortlægge og vurdere organiseringen i bred forstand og på den baggrund foreslå forbedringer i forhold til organiseringen og tilrettelæggelsen af arbejdet. Lean er en udviklingsmetode, der generelt faciliterer en afdækning af mulige forbedringer, der giver større værdi for kunderne samt et lavere ressourcefor-

11 9 brug for virksomheden. Metode til vurdering af organisationens it-modenhed Værktøjet har til formål at afdække den eksisterende anvendelse af it i organisationen og dermed potentialet for at anvende ny it i forbindelse med udførelsen af ledelse, planlægning og leverance af de enkelte ydelser hos borgeren. En modenhedsmodel er etableret med udgangspunkt i opnåelsen af en idealtilstand for organisationen. Analysen i forhold til modenhedsmodellen giver den enkelte organisation et beslutningsgrundlag for, hvilke ambitioner organisationen har for it-anvendelsen. 3.2 Uforudsete hændelsers indvirkning på kontinuiteten Det andet tema indeholder et værktøj, der kan hjælpe til at vurdere betydningen af uforudsete hændelser for den løbende planlægning. Det gælder både i forbindelse med den daglige og ugentlige planlægning. Værktøj til kapacitetsberegning Værktøjets formål er at skabe grundlag for at sikre, at uforudsete hændelser får indflydelse på færrest mulige borgere. Det gælder eksempelvis i forbindelse med sygefravær, akutkald, flytning af besøg eller hvis borgere akut får brug for ekstra hjælp. Værktøjet giver mulighed for, at lederen kan vurdere, hvor mange ekstra ressourcer, der skal anvendes på at sikre kontinuiteten for borgerne ved at imødegå de uforudsete hændelser med ekstra kapacitet. 3.3 Organisering af arbejdet Det tredje tema indeholder tre værktøjer, som på hver deres måde er med til at sikre, at organiseringen og tilrettelæggelsen af arbejdet forbedrer oplevelsen af kontinuitet. Metode til kortlægning og tilpasning af informationsflow Metoden indeholder en fremgangsmåde til at kortlægge, synliggøre og vurdere organiseringen i forhold til hvilke informationer, leverandørens aktører skal have for at udføre deres arbejde. Dermed sikrer metoden, at både hjælpere og planlæggere ikke bruger unødig tid på at fremskaffe information eller på at modtage og behandle irrelevant information. Værktøj til vurdering af teamstørrelser og vagtplanlægning Værktøjet giver leverandøren inspiration til at vurdere plejeenhedens organisering. Inspirationen vedrører en række centrale overvejelser, der er væsentlige i vurderingen af organiseringen. På den baggrund giver inspirationsmaterialet en række konkrete bud på, hvordan det kan gøres.

12 10 Værktøj vedr. vurdering af succes med kendt hjælper" Værktøjet til vurdering af succes med kendt hjælper giver dels internt fokus på, at planlægningen og fordelingen af borgere skal tage udgangspunkt i personkontinuiteten. Dette tilvejebringer værktøjet relevant ledelsesinformation om. Dels kan der med fordel i forbindelse med værktøjets anvendelse sikres en forventningstilpasning hos borgerne, så borgeren kender begrundelsen og baggrunden for det antal hjælpere, der som udgangspunkt må forventes over en normalperiode. Værktøjet kan anvendes hos de leverandører, der ikke automatisk kan skaffe sig tilsvarende oplysninger direkte fra et omsorgssystem. 3.4 Planlægning af ydelser Det fjerde tema er bygget op omkring to værktøjer, som skal sikre en bedre planlægning og disponering af ydelser. Værktøj til gensidig forståelse mellem plejepersonale og planlæggere Formålet er at skabe bedre samarbejde og kommunikation mellem plejepersonale og planlæggere, da mangel herpå kan have betydning for forløbs og personkontinuiteten. Målet er således at sikre viden om, at selvstændige beslutninger er i orden, men den enkelte medarbejder skal være bevidst om, at de kan have konsekvenser for kontinuiteten. Værktøj til afklaring af behov for anskaffelse af nyt sags og planlægningssystem (omsorgssystem eller tilsvarende) Værktøjet kan hjælpe organisationen til at afdække konkrete behov og specificere krav til it-leverandør, når et nyt sags- og planlægningssystem skal anskaffes. Afdækningen giver et beslutningsgrundlag for ledelsen om, hvorvidt der skal implementeres ny it. Værktøjet kan anvendes selvstændigt eller i umiddelbar forlængelse af værktøjet til vurdering af organisationens it-modenhed, da det kan anvendes uanset, hvilket niveau organisationen er placeret på i modenhedsmodellen. 3.5 Attraktive arbejdspladser Det femte tema indeholder ét værktøj, som kan være med til at give et fundament for at skabe attraktive arbejdspladser. At sikre kontinuitet i hjemmeplejen i forhold til den enkelte borger forudsætter, at leverandørerne af pleje og praktisk hjælp råder over en god og stabil personalegruppe. Metode til vurdering af attraktive arbejdspladser (selvevaluering) Formålet er at skabe et værktøj, som leverandørerne kan benytte til at vurdere potentielle indsatser i forhold til at skabe attraktive arbejdspladser og dermed give bedre rekrutteringsmuligheder, bedre fastholdelsesmuligheder, lavere sygefravær og motiverede medarbejdere.

13 11 4 Erfaringsopsamling På baggrund af den indledende afdækning og analyse hos leverandørerne blev der som nævnt gennemført et Lean-forløb hos hver enkelt leverandør. Formålet var at få specificeret og uddybet de udfordringer, som var identificeret hos enkelte eller flere leverandører. Resultatet af afdækning, analyse og Lean-forløb beskrives kort i dette kapitel med efterfølgende fokus på de udfordringer, der er taget op i det videre forløb. I kapitlet beskrives endvidere de opnåede erfaringer, der er gjort med udviklingen og afprøvningen af de enkelte metoder og værktøjer hos leverandørerne. Endelig indeholder kapitlet en opsamling fra en gennemført "efter-måling" på afprøvning af værktøjer hos de enkelte leverandører. I denne er der foretaget en vurdering af, hvilke effekter for kontinuiteten, der er registreret ved at anvende de enkelte værktøjer i pilotorganisationerne. 4.1 Samlet før-vurdering og identifikation af udfordringer Resultat af førmålingen er præsenteret nedenfor i forhold til en række centrale temaer. Resultatet udgør samtidig en beskrivelse af de udfordringer, som ved projektets start opleves i relation til sikring af kontinuitet for borgerne. Leverandørkontrakt Det udførte arbejde hos hjemmeplejeleverandører er reguleret af myndigheden med en kontrakt. Generelt set fylder kontrakterne meget lidt i leverandørernes hverdag. Lige som leverandørerne kun i mindre omfang oplever, at der fra myndighedsside følges konkret op på opfyldelsen af kontrakten i relation til kontinuitet. Kontrakten kan således ikke betragtes som værende styrende i forhold til opnåelse af høj kontinuitet. Visitator (bestiller) Visitator foretager visitation af de enkelte ydelser til borgeren. I foranalysen nævnes der fra nogle leverandørrepræsentanter barrierer i forhold til enkelte visitatorers manglende lydhørhed overfor behov om ændringer i hjælpen til enkelte ældre. Desuden nævnes det flere steder, at visitationens oplysninger til leverandørerne er mangelfulde. Samtidig er det modsat oplevelsen fra flere visitatorer, at leverandørerne ikke i tilstrækkeligt omfang lever op til tilbagemeldingspligten.

14 12 Information Lige som mangelfuld information fra visitatoren kan være en flaskehals, er der også internt i leverandørernes egen organisering udfordringer f.eks. i forhold til opstarten af nye borgere. På grund af mangel på struktureret intern information kan det ske, at informationerne ikke altid kommer frem til de medarbejdere, som møder de ældre. Dette resulterer i, at nogle medarbejdere møder op hos borgeren uden de nødvendige oplysninger og forventes selv at finde ud af det hos borgeren. Organisering Der er stor variation i forhold til, hvordan leverandørerne organiserer medarbejderne. De er alle opdelt i teams eller grupper, der har forskellige størrelser - op til ca personer for de kommunale leverandører, mens de private leverandører, der som helhed har færre ansatte, også har væsentligt færre medarbejdere pr. team. De enkelte teams er de fleste steder geografisk organiseret efter distrikter. Men distrikterne kan andre steder være inddelt på en sådan måde, at det resulterer i relativt meget vejtid. Arbejdstilrettelæggelse Arbejdstilrettelæggelsen i forhold til den enkelte medarbejder varierer fra leverandør til leverandør. Hos de fleste af leverandørerne starter dagen med et morgenmøde med orientering om og gennemgang af dagens opgaver. Her udleveres og tilrettes kørelister (enten dagsplaner eller ugeplaner). Der overleveres ofte mundtlig information om eventuelle ændringer eller nye borgere. Morgenmødet anses flere steder som vigtigt både i forhold til at drøfte af de arbejdsrelaterede sager og i forhold til det sociale. Hos nogle leverandører var der ikke faste morgenmøder. Hvert besøg afsluttes typisk med en form for efterbehandling eller afrapportering på forskellig måde. Det udtrykkes flere steder, at der er manglende retningslinier for, hvilke oplysninger der skal noteres, hvilket resulterer i manglende systematik. Udført arbejde og eventuelle ændringer noteres hos flere leverandører manuelt på dagsplanerne. It / information Informationshåndtering er central for sikring af kontinuiteten. Hos nogle af leverandørerne udarbejdes dagslisterne/kørelisterne manuelt eller ved hjælp af tekstbehandlings- og regnearksprogrammer. Hos andre udskrives de mere eller mindre automatisk fra omsorgssystemets planlægningsdel eller overføres til håndterminal. Private leverandører, der leverer til flere kommuner, fremhæver det uhensigtsmæssige i at skulle forholde sig til forskellige it-systemer fra de enkelte udbydere af omsorgssystemer. Forhold på arbejdspladsen Der udtrykkes utilfredshed blandt medarbejderne hos nogle leverandører med den praktiske planlægning, da det opleves at der ikke i tilstrækkelig grad tages højde for medarbejdernes viden om den enkelte borgers behov. Identificerede udfordringer Som det fremgår ovenfor, har hver enkelt leverandør en række konkrete udfor-

15 13 dringer i forhold til at sikre kontinuiteten i ydelserne. Som beskrevet er der to dimensioner af kontinuitet. Med baggrund i de ovenstående beskrivelser af leverandørernes organisation og indsats er det nu muligt at komme nærmere ind på, hvilke barrierer og flaskehalse, der er i forhold til at sikre henholdsvis personkontinuitet og forløbskontinuitet. Personkontinuitet At sikre kontinuitet, således at den enkelte borger møder så hjælpere i hjemmet som muligt, er ikke altid nogen nem udfordring. Først og fremmest skal der tages højde for medarbejderens feriedage, sygedage, kursusdage, mødeaktivitetsdage, barns første sygedag mm. Derudover nævner indtil flere af leverandørerne problemer med det inden for sektoren traditionelt høje sygefravær, problemer med fastholdelse af medarbejdere og rekrutteringsproblemer. På trods af disse barrierer kan der ved en konsistent prioritering og planlægning opnås en høj grad af personkontinuitet. Udfordringerne ligger især i forhold til sygdom og andre uforudsete hændelser, ligesom det forudsætter, at medarbejderne er fleksible i forhold til hvilke borgere, de kan levere ydelser til. Der er således både udfordringer for selve planlægningsdelen og for den enkelte medarbejder. Forløbskontinuitet Systematisk videregivelse af de relevante informationer mellem visitator og leverandør samt internt hos leverandøren mellem teamleder/gruppeleder og medarbejdere er helt essentiel for at sikre forløbskontinuiteten. Derved kan det sikres, at den medarbejder, der faktisk møder borgeren, altid ved, hvilken ydelse der skal leveres og hvordan. Dette forudsætter værktøjer til vidensdeling, og at disse faktisk benyttes. Først skal der sikres de nødvendige informationer fra visitator til leverandøren. Dette gælder, både når nye borgere skal have startet hjælp og ved større og mere betydende hændelser, eksempelvis ind- og udskrivning fra sygehus. Dernæst skal de administrative medarbejdere eller gruppeledere videregive de relevante oplysninger om den nye borger til medarbejderne. Hos flere leverandører foregår dette forholdsvis ustruktureret. Derudover er det centralt, at relevante forhold, der observeres eller ændres under plejebesøget videregives til de relevante medarbejdere eller til leverandørens administrative funktioner/gruppelederen eller sygeplejen samt til dem, der skal tilrettelægge det videre forløb. Endelig er der en selvstændig problematik i forhold til den meget væsentlige tilbagemeldingspligt i forbindelse med ændret tilstand, ændret funktionsevne og ændrede behov hos borgeren. Tilbagemeldingen foregår ifølge visitatorerne generelt ikke systematisk. Forløbskontinuiteten forudsætter ikke blot videregivelse af informationer, men også at nogen har det store overblik. Planlægningsarbejdet er således helt centralt for at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af et plejeforløb, men det forudsætter et godt samspil mellem planlægningsarbejdet og udførelsen.

16 Afprøvning af værktøjer For at imødegå de udfordringer, der er præsenteret ovenfor, er der udviklet ni metoder og værktøjer, som på hver deres måde adresserer én eller flere af de ovennævnte problemstillinger. I tabellen herunder fremgår hvilke leverandører, der har afprøvet de enkelte værktøjer. Leverandør Værktøj Frederiksberg Næstved Ringsted Forenede Care Senior Care 1: Metode til arbejdsgangsanalyse (Lean-inspireret) 2: Vurdering af organisationens it-modenhed 3: Beregningsværktøj til kapacitetsplanlægning 4: Metode til at vurdere informationsflowet 5: Inspirationsmateriale: Teamorganisering, vagtplanlægning m.m. 6: Værktøj vedr. vurdering af succes med kendt hjælper 7: Værktøj til gensidig forståelse mellem plejere og planlæggere 8: Værktøj til afklaring af behov og anskaffelse af nyt sags og planlægningssystem 9: Selvevalueringsmodel for at gøre arbejdspladsen mere attraktiv x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Figur 11: Afprøvning af værktøjer Samtlige leverandører har beskæftiget sig med forskellige typer af problemstillinger. Alle organisationer har dermed søgt både at arbejde med værktøjer, der retter sig mod forløbs- og mod personkontinuitet. 4.3 Samlet vurdering efter afprøvning af værktøjerne Eftermålingen samler op på tre hovedområder. For det første gennemføres en opsamling og vurdering af deltagernes oplevelse af, om der er sket ændringer i kontinuiteten på baggrund af projektet. For det andet samles op på den konkrete anvendelse af de enkelte værktøjer hos leverandørerne og endelig præsenteres en række generelle konklusioner omkring betydningen af at anvende ét eller flere værktøjer i organisationen.

17 15 Leverandørkontrakt I forundersøgelsen blev det konstateret, at kontrakten med leverandørerne generelt ikke anvendes særlig aktivt til at skabe fokus på høj kontinuitet eller til at stille specifikke krav herom. Hverken bestiller- eller udførerfunktionen vurderer, at der i løbet af projektperioden er sket ændringer i forhold til udformningen af kontrakten. Det må således konstateres, at der hos de deltagende kommunale myndigheder ikke indtil videre er et eksplicit fokus på at sikre optimering af borgernes kontinuitetsoplevelse via kontrakten og opfølgningen herpå. Visitator (bestiller) De enkelte værktøjer i dette projekt har som udgangspunkt været rettet mod plejepersonalet og lederne i hjemmeplejen. Der lægges i udgangspunktet ikke op til en aktiv inddragelse af visitator. Kun de værktøjer, der omhandler itanvendelsen hos leverandørerne, berører også visitator og dennes it-anvendelse. På den baggrund har visitatorerne generelt ikke mærket effekten af projekt kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Udfordringerne, som blev registreret i førmålingen er stadig eksisterende. Udvekslingen og behandlingen af information mellem bestiller og udfører kan stadig i mange sammenhænge forbedres. Information Arbejdet med information og delingen af den har koncentreret sig om, hvordan informationer indsamles, opbevares og distribueres hos den enkelte leverandør. Metoden til arbejdsgangsanalyse og metoden til at vurdere informationsflowet inddrager begge håndteringen af information. Der fokuseres på, hvor og hvordan informationer deles, hvad enten det er skriftligt eller mundtligt og hvilke rammer, der eksisterer for delingen af information. Manglende registrering eller dobbeltregistreringer skal undgås for at få et godt informationsflow, som plejepersonalet og planlæggerne har tillid til. For begge værktøjer gælder, at der er kommet et øget fokus hos leverandørerne omkring håndteringen af information, f.eks. hvor det sker, at informationer i flere tilfælde registreres flere gange, og hvor der er usikkerhed om hvilke informationer, der skal registreres. Teamorganisering m.v. Der er som udgangspunkt flere måder at organisere arbejdet på for at sikre kontinuitet. Udgangspunktet er, at leverandørerne arbejder i teams, men disse kan være sammensat og organiseret på forskellig måde. Der er udviklet et inspirationsmateriale med fokus på teamorganiseringen og vagtplanlægningen til at støtte ledelsen i arbejdet med organiseringen. Flere leverandører har inspireret af materialet afprøvet næsten ensartede modeller med oprettelse af mindre team af medarbejdere, der dannes med udgangspunkt i enkelte afgrænsede grupper af borgere. Tankegangen er, at alle i dette lille team (ofte 2-4 medarbejdere) med jævne mellemrum kommer hos borgeren, således at alle medarbejderne i teamet er kendte hos borgeren. I planlægningen sikres det, at det altid er muligt, at det er én fra teamet, der tager besøget - også når der er fravær i form af ferier og evt. sygdom. Herved opnås en høj

18 16 grad af kontinuitet. Der er samtidig hos nogle leverandører gjort forsøg med at gøre teamene selvstyrende på en række områder, herunder med hensyn til den endelige konkrete tilrettelæggelse af plejen. Medarbejdere og ledere giver generelt udtryk for, at denne organisering har en positiv effekt på kontinuiteten: For det første har den øgede bevidsthed på området ført til, at der generelt planlægges, så der kommer færre forskellige medarbejdere hos borgerne. For det andet ved man nu med sikkerhed, at den medarbejder, der kommer i hjemmet hos borgeren, har et godt kendskab til borgeres situation m.v. Opfølgningsværktøj: "Succes med kendt hjælper" Værktøj til vurdering af "succes med kendt hjælper" er et opfølgningsværktøj til at vurdere indsatsen i forhold til personkontinuiteten. Og for at holde det faktiske antal forskellige medarbejdere op mod det forventningstal, man forlods selv har anslået. Effekten af dette værktøj er først og fremmest en opnået øget opmærksomhed hos ledere og planlæggere i forhold til at tilrettelægge plejen med så høj en personkontinuitet som muligt. Det er lederes og planlæggeres vurdering, at netop løbende opfølgning på, hvordan kontinuitetsbestræbelserne er lykkedes, er vigtigt for at fastholde fokus hos planlæggerne. Kapacitetsplanlægning Værktøjet til kapacitetsplanlægning vurderer den kapacitet der skal til for at håndtere akutte hændelser, som har negativ indflydelse på planlægningen. Det var i forvejen forventningen hos medarbejderne ved de leverandører, der har afprøvet værktøjet, at de uforudsete og pludseligt opståede forstyrrende hændelser fyldte meget af den samlede arbejdstid. Med forbehold for registreringernes validitet viste det sig dog hos samtlige de leverandører, som afprøvede værktøjet, at det i den periode, hvor der blev registreret hændelser, reelt er meget lidt tid, der er gået med at håndtere akutte hændelser. Denne konstatering kan være nyttig, og kan måske være med til at afdramatisere personalets opfattelse af omfanget af denne type hændelser. Det kan således anbefales, at værktøjet anvendes til at sikre sikker viden om, hvor meget denne type af hændelser rent faktisk fylder i hverdagen. Arbejdstilrettelæggelse Metode til arbejdsgangsanalyse (Lean-analysen) sætter bl.a. fokus på det samlede dagsprogram for medarbejdere og planlæggere. Analysen vurderer hensigtsmæssigheden af de enkelte trin i arbejdsgangene og fokuserer på mulige uhensigtsmæssige handlinger eller spildprocesser med henblik på at eliminere disse. Samtlige leverandører vurderer, at værktøjet er stærkt til at sætte fokus på de områder, hvor arbejdet ikke er hensigtsmæssigt tilrettelagt. Evalueringen viser, at værktøjet er godt til at generere ideer til forbedringer af arbejdets tilrettelæggelse og skabe en bevidsthed om udfordringer i dagligda-

19 17 gen. Dette er muligt, når man tager "en tur i helikopteren" gennem deltagelsen i metodens workshopforløb. It / information Værktøjet til vurdering af den enkelte leverandørs it-modenhed gav alle leverandørerne et øjebliksbillede af, på hvilket niveau deres it-anvendelse var. Og det kan pege på de områder, hvor der kan gøres en yderligere indsats. Leverandørerne vurderer, at værktøjet er godt som dokumentationsgrundlag overfor ledelsen eller eksterne parter i forhold til, hvad der kan gøres eller allerede gøres it-mæssigt hos leverandøren. Dermed giver værktøjet i udgangspunktet en overskuelig overordnet status. Værktøjet til afklaring af behov for og anskaffelse af nyt sags- og planlægningssystem er en dybdegående evaluering af den eksisterende it-anvendelse hos leverandøren. Værktøjet vurderes som en deltaljeret vurdering af eksisterende it-anvendelse. Det giver mest et overblik over det, man ikke kan, hvilket kan anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af en kravspecifikation til et nyt system. Leverandørerne peger på, at anskaffelse af ny it eller justering af eksisterende it-anvendelse er en lang proces, hvor ændringer ikke sker i løbet af kort tid. Samtidig skal den enkelte leverandør vurdere, om fordelene ved at anvende et etableret omsorgssystem modsvares af de investeringer, der foretages. Forhold på arbejdspladsen Der er udviklet to værktøjer, der sætter særligt fokus på medarbejdernes udfordringer og på mulighederne for at optimere medarbejdernes vilkår, således at grundvilkårene for at skabe kontinuitet er til stede. Værktøjet til gensidig forståelse mellem plejepersonale og planlæggere opleves som en måde at skabe øget opmærksomhed omkring de udfordringer, de enkelte personalegrupper respektivt står med. Værktøjet har medvirket til, at der generelt er kommet mere fokus på bestræbelserne om bedre kontinuitet, og den gensidige bedre forståelse af hinandens verdener har givet grundlag for et mere konstruktivt samarbejde i dagligdagen omkring plejens tilrettelæggelse. Selvevalueringsmodellen giver mulighed for, at medarbejderne på en struktureret måde kan tilkendegive deres ønsker og ledelsen sine forventninger til arbejdet. Værktøjet har vist sig at fungere godt i forhold til at strukturere ønsker og behov. Men det er en central udfordring at sikre, at der så efterfølgende er de nødvendige ressourcer til rådighed til at foretage konkrete ændringer, der betyder noget for medarbejderne. Udfordringerne - hvad er lykkedes? De udfordringer, som blev identificeret i førmålingen og i afdækningen, er søgt imødegået ved at udvikle og afprøve de enkelte metoder og værktøjer. Samlet giver værktøjerne således mulighed for at arbejde med alle identificerede udfordringer. Og dette er sket med den gennemførte afprøvning.

20 18 Det er en samlet vurdering fra deltagerne i projektet, at det er nyttigt og udbytterigt, som i dette projekt, at arbejde systematisk og på flere fronter med inddragelse af både plejepersonale, planlæggere og ledelse i bestræbelser på at bedre borgernes kontinuitetsoplevelse. Projektet har ført til, at der hos pilotleverandørerne er ændret i organisering og konkrete planlægningsmetoder, og der er arbejdet meget med forbedring af den interne kommunikation. Det er opfattelsen, at projektet har fokuseret på nogle vigtige områder, og at der er udviklet metoder og værktøjer, der hver for sig har skubbet i den rigtige retning i forhold til at sikre en god kontinuitet.

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Dato: 18-04-2007 Sagsnr.: 2007-5653 Dok.nr.: 2007-57707 Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Sygefraværsstatikken for hele 2006 viser, at sygefraværet i forvaltningen ligger på

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at Pkt.nr. 5 Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365 Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at 1. Opgavefordelingen i hjemmesygeplejen mellem sygeplejersker og

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER

EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER NOVEMBER 2015 EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER FORLØB MÅLRETTET DET DØGNBEMANDEDE ÆLDREOMRÅDE EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Ældre & Rehabilitering

Ældre & Rehabilitering Stillingsbeskrivelse Faglig leder med speciale i planlægning i i Ishøj Kommune Ishøj Hjemmepleje er en enhed med ca. 100 medarbejdere og 4 ledere. Vi yder sygepleje til ca. 300 borgere samt personlig og

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg.

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg. 1 - Funktionsbeskrivelse Center Pleje og Omsorg for Ældrecenterleder Funktionsbeskrivelse Funktion Nærmeste overordnede Linjefunktion Ansvarsområde Ældrecenterleder Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats. Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Implementering med kvalitet Quality Implementation Framework (QIF) i en dansk kontekst

Implementering med kvalitet Quality Implementation Framework (QIF) i en dansk kontekst Gå-hjem-møde: Implementering med kvalitet Quality Implementation Framework (QIF) i en dansk kontekst D. 16. januar 2018 www.danskevalueringsselskab.dk www.implementering-dk.dk Program Helle Høgh, Metodecentret

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Side 1 HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Baggrund: Handleplanen tager sit afsæt i resultaterne fra

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas

DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas 1 2 DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas 3 Formål med workshoppen Introducere til DDKM i kommunerne Kvalitetsudvikling At skabe et grundlag for,

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Baggrund for forslag...3 Ændring af strukturen...3 Fordele ved ny struktur i distrikterne...4 Distriktslederne...4

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere