Forbundet af IT-professionelle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbundet af IT-professionelle"

Transkript

1 Forbundet af IT-professionelle PRINCIP PROGRAM FOR PROSA

2 Forbundet af It-professionelle Ahlefeldtsgade 16, 1359 K prosa.dk Telefon: Fax: København - hovedkontor Ahlefeldtsgade 16, 1359 København K. Åbningstid: 9-15, mandag dog Århus Møllegade 9-13, 8000 Århus C. Åbningstid: alle hverdage kl Odense Overgade 54, 5000 Odense C. Åbningstid: alle hverdage kl Ålborg Steen Blichersgade 10, 9000 Aalborg. Teknisk produktion PROSA Februar 2005 Tryk Paritas Digital Service ApS

3

4 PRINCIPPER FOR EN MODERNE FAGFORENING. PRINCIPPROGRAM FOR PROSA PROSA`s formål er at varetage medlemmernes faglige uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partineutralt grundlag. Dette formål søges opnået udfra disse principper: I. PROSA S GRUNDLAG OG MÅL PROSA er en selvstændig fagforening for alle, der arbejder i IT-faget, og samtidig er PROSA en del af den samlede fagbevægelse. Det er en hovedopgave, at varetage medlemmernes interesser overfor arbejdsgiverne, bl.a. ved kollektive forhandlinger og via individuel medlemsservice. Dernæst vil PROSA, som IT-fagets fagforening, forholde sig aktivt til anvendelsen af IT og være rammen om et IT-fagligt miljø ved bl.a. IT-kurser og debat om fagets udvikling og mulige konsekvenser for IT-folkene. II. OVERENSKOMSTER & INDIVIDUELLE AFTALER PROSA s mål er overenskomstdækning af faget. Ved indgåelse af overenskomst på endnu ikke PROSA overenskomstdækkede områder må overenskomsten aldrig forringe medlemmernes generelle løn- og arbejdsvilkår. På arbejdspladser, der ikke er PROSA overenskomstdækkede, accepterer PROSA ikke, at arbejdsgiveren ensidigt fastsætter løn- og arbejdsvilkår. PROSA arbejder for en kollektiv optræden overfor arbejdsgiveren bl.a. baseret på funktionærlovens forhandlingsret. PROSA anvender om nødvendigt sin aktionsret til at tvinge resultater igennem. Endelig yder PROSA fornøden bistand til sikring af disse medlemmers rettigheder og af løn- og arbejdsvilkår på linie med fagets i øvrigt. Aktionsret og aktioner Reelle forhandlinger med arbejdsgiveren om de kollektive overenskomster bygger på en aktionsret og en aktionsvilje blandt medlemmerne. Den frie forhandlingsret skal sikres, og politi og lovindgreb over for arbejdskampe skal stoppes, ligesom kriminaliseringen af blokader som kampmiddel skal fjernes. PRINCIP PROGRAM FOR PROSA

5 PROSA støtter - økonomisk, organisatorisk og ved at opbygge solidarisk støtte fra andre arbejdspladser - medlemmer, der beslutter sig for at iværksætte kampskridt. Medlemsaktivitet Overenskomstforhandlingerne skal altid bygge på medlemmernes krav og prioriteringer. Forud for en overenskomstfornyelse gennemføres en medlemsdebat, der skal sikre dette. Under overenskomstforhandlinger skal medlemmerne holdes løbende informeret. Beslutninger om forhandlingsforløbet og om iværksættelse af konflikt afgøres af de berørte medlemmer - og kun af disse. Godkendelse af overenskomster skal altid ske ved en urafstemning. Konfliktfond Da faglige aktioner kan være nødvendige, opretholder PROSA en konfliktfond. Det er et princip så vidt muligt at yde fuld løn til medlemmer i konflikt. III. LØN Som IT-arbejdsmarkedet ser ud i dag styres lønningerne på en stor del af området af stærke markedsmæssige kræfter. PROSA skal altid søge at konsolidere gode lønvilkår i vore overenskomster. PROSA mål for nye aflønningsformer (f.eks. aktieaflønning) er at sikre at disse betragtes som løn også arbejdsretsmæssigt, således at medlemmerne får deres retsmæssige andel ved fratrædelse, får feriepenge, pension osv. IV. ARBEJDSTID Det er PROSA s mål at de muligheder, som den teknologiske udvikling giver, bl.a. udnyttes til at nedsætte arbejdstiden. Vi kan allerede i dag se et perspektiv, hvor den nødvendige arbejdsmængde er stærkt reduceret og arbejdstiden er meget kortere end i dag. Overarbejde PROSA s langsigtede mål er et stop for alt ikke livsnødvendigt overarbejde. PROSA vil arbejde for at begrænse overarbejdet ved at gøre det dyrest muligt. Overarbejde som finder sted, skal honoreres særskilt, primært ved afspadsering. V. ARBEJDSMILJØ Det er PROSA s opfattelse, at arbejdsmiljøet skal tilpasses mennesket og ikke omvendt. Arbejdet skal være udviklende og må ikke være fysisk eller psykisk nedslidende. Alle undersøgelser viser, at IT-folkenes arbejdsforhold er såvel fysisk som psykisk nedslidende. PRINCIP PROGRAM FOR PROSA

6 Medlemmerne skal sikres indflydelse på egen arbejdssituation. VI. UDDANNELSE IT-uddannelsessystemet skal planlægges i et sammenhængende hele på alle niveauer og i forhold til alle slags uddannelsesinstitutioner. Derved sikres, at behov for ændringer i kvalifikationsstrukturen kan opfanges og indarbejdes i hele systemet. PROSA arbejder for, at alle nye lønmodtagere indenfor IT-faget har en egentlig IT-uddannelse. En egentlig IT-uddannelse er det bedste grundlag for gennem efter- og videreuddanelse, at sikre sig en fortsat fremtid i IT-faget. Derfor stilles IT-folkene generelt bedre, hvis udgangspunktet for PROSA s efter- og videreuddannelsesindsats er et fælles IT-mæssigt vidensfundament. PROSA arbejder i den forbindelse for, at IT-uddannelser anerkendes internationalt. Efteruddannelse IT-folk skal have mulighed for at deltage i en aktuel efteruddannelse efter eget valg i arbejdstiden uden lønreduktion. IT-faget ændrer sig hastigt, og der sker stadige forandringer af IT-folkenes arbejdsfunktioner. Det er derfor en central opgave for PROSA, at sikre, at IT-folkene gennem en løbende efteruddannelse, har mulighed for at supplere deres viden inden for specialområder og følge med i den generelle udvikling indenfor faget. PROSA arbejder for, at mindst 10 % af arbejdstiden anvendes til efteruddannelse. Fagkritik IT-folk arbejder i et fag, der har en væsentlig indflydelse på samfundets struktur og andre lønmodtageres arbejde. Det er derfor af stor betydning, at den studerende gennem uddannelsen bliver bevidst overfor, og tager stilling til de samfundsmæssige følgevirkninger, der opstår ved udøvelsen af faget. Brugeruddannelse Brugerne er IT-folkenes nærmeste samarbejdspartnere, og det er i IT-folkenes interesse, at brugerne er velkvalificerede på IT-området. Herved sikres, at brugerne kan definere deres IT-behov så præcist som muligt, hvilket øger IT-folkenes mulighed for at løse IT-opgaverne på brugernes præmisser. På beslutningstagerniveau, skal IT-uddannelsen specielt lægge vægt på det strategiske og det demokratisk holdningsmæssige. VII. OPHAVSRET Igennem 80erne er det blevet internationalt anerkendt, at IT-fagets hovedprodukt, IT-programmer, er beskyttet af ophavsret. Flere andre aktiviteter i IT-faget fører til beskyttede PRINCIP PROGRAM FOR PROSA

7 værker. f.eks. systembeskrivelser, brugervejledninger, håndbøger og undervisningsmaterialer. PROSA arbejder for at sikre IT-folks»ideelle«og økonomiske rettigheder efter ophavsretten, gennem lovgivning og ved aftaler med arbejdsgiveren. VIII. NY TEKNOLOGI PÅ ARBEJDSPLADSEN Ved indførelse af IT-teknologi i arbejdet er det PROSA s grundlæggende opfattelse, at dette skal ske på lønarbejdernes betingelser. Afgørende er det derfor, at en ny teknologi kun må indføres, hvis der opnås enighed mellem arbejdsgiveren og de berørte lønarbejdere (vetoret). Indtil dette mål er nået, må der gennem konkret faglig aktivitet søges størst mulig indflydelse på den ny teknologi. IX. STRUKTUR OG MEDLEMSDEMOKRATI For at sikre, at fagforeningen varetager medlemmernes interesser og er et redskab for medlemmernes egen aktivitet, er det nødvendigt med et udstrakt medlemsdemokrati og en decentral struktur. Lokalafdelingen Medlemsdemokratiet betyder også, at beslutninger skal tages af dem de berører, hvilket indebærer, at lokalafdelingerne må have en høj grad af selvstændighed. Lokalafdelingerne skal mindst have en sådan størrelse, at de er selvstændigt bæredygtige. De kan omfatte enten geografiske, branchemæssige eller firmamæssige områder. Medlemmer beskæftiget med arbejde for samme arbejdsgiver, bør være organiseret i samme lokalafdeling. Klubber Et vigtigt middel til indflydelse på egne løn- og arbejdsvilkår er dannelse af klubber på arbejdspladserne. PROSA fremmer klubdannelse og støtter klubberne praktisk og økonomisk. Tillidsrepræsentanten PROSA arbejder for at alle arbejdspladser har en tillidsrepræsentant, som i modsætningsforholdet mellem arbejdsgiver og lønarbejder varetager medlemmernes interesser. Enhedsorganisation Fagforeningen skal være en enhedsorganisation for alle lønarbejdere indenfor et fagområde. Fagforeningen må derfor ikke været bundet til noget politisk parti, men skal arbejde på et partipolitisk neutralt grundlag. PRINCIP PROGRAM FOR PROSA

8 Faglig uddannelse Kun aktive medlemmer, der selv er orienteret om faglige spørgsmål kan give fagforeningen virkelig styrke.. PROSA skal derfor udbyde en grundig faglig uddannelse til tillidsfolk og andre interesserede medlemmer. Den faglige uddannelse er en grundsten i fagforeningens arbejde. X. ARBEJDSRETTEN Det er et mål, at Lov om Arbejdsretten skal fjernes og Arbejdsretten derfor nedlægges. Retsorganer til behandling af uenighed mellem parterne, fx faglig voldgift, skal alene fastlægges ved aftale mellem parterne. XI. IT I SAMFUNDET PROSA s stillingtagen til anvendelsen af IT i samfundet sker ud fra det grundsyn, at de muligheder, som IT-teknikken giver skal bruges til at forbedre levevilkårene samt give større indsigt og medleven i samfundsudviklingen. IT-registre Det er specielt personregistre, som er farlige. Registrering af aktier, virksomheder, forureningskilder osv., som kan bidrage til offentlig indsigt og samfundsmæssig styring kan støttes. PROSA vil modarbejde, at IT-teknikken bliver anvendt til opbygning af IT-registre til overvågning og kontrol af den enkelte. XII. ARBEJDSLØSHEDEN OG ARBEJDSLØSHEDSARBEJDE Den nuværende arbejdsløshedsforsikring skal forbedres, så der ydes fuld kompensation for løntab ved arbejdsløshed og alle tidsbegrænsninger for modtagelse af understøttelse skal fjernes. Det er opgaven at bekæmpe arbejdsløsheden og ikke de arbejdsløse. Der skal derfor være ubegrænset ret til at anvende ledigheden efter eget valg og uden tab af dagpenge. PROSA opretholder egen A-kasse og modarbejder forslag, om sigter mod at nedbryde enheden mellem fagforeningen og A-kassen. XIII. SOCIALE FORHOLD Demokratisering af samfundet PROSA kæmper for at sikre og udbygge IT-folkenes og de øvrige lønarbejderes demokratiske rettigheder på alle niveauer i samfundet. I FN s Menneskerettigheds Erklæring fra 48 og i FN s to konventioner fra 68 dels om PRINCIP PROGRAM FOR PROSA

9 økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, dels om politiske rettigheder opstilles en lang række fundamentale rettigheder. Disse rettigheder er udgangspunkt for PROSA s mål om demokratisering af samfundet. Menneskerettighedernes kerne er et krav om, at frihed og ret til indflydelse på samfundsudviklingen ikke bliver et privilegium for en økonomisk eller politisk elite. PROSA indgår i bestræbelser for at bekæmpe brud på disse rettigheder. Racisme og fremmedhad PROSA vender sig på grundlag af FN-konventioner mod enhver form for racisme, dvs. enhver diskrimination på grundlag af race, hudfarve, afstamning, national eller etnisk oprindelse. PROSA vender sig ligeledes mod fremmedhad, som indeholder samme tendenser, og understøtter udbredelse af racisme. Familie og børn PROSA anser det for en samfundsopgave at sikre trygge rammer om familierne levevilkår og om børnenes opvækstvilkår. En nedsættelse af den daglige arbejdstid er et vigtigt bidrag til forbedring af familiernes vilkår, ligesom forbedring af orlovsmuligheder for både moder og fader. Ligestilling PROSA arbejder for ligestilling af kvinder og mænd i fagforeningen, på arbejdspladserne og i samfundet. En række af PROSA s fagpolitiske krav, bl.a. nedsat arbejdstid, bedre barselsbestemmelser og minimering af overarbejde har også dette perspektiv. Fred Den største trussel mod verdensfreden er de store skævheder der er i fordelingen af ressourcer mellem landene. PROSA arbejder for at derige lande deler sine ressourcer, med de fattige lande. Dette kan f.eks. ske ved eftergivelse af den store gæld. Samtidig er det nødvendigt at sikre at disse lande demokratiseres og at de øgede ressourcer benyttes til fordel for hele landets befolkning. Derfor må internationale organisationer i samarbejde med befolkningen sikre dette sker. Støtte til organisationer og folkebevægelser PROSA kan støtte organisationer og folkebevægelser, som arbejder for at opnå resultater på de nævnte sociale forhold. Partipolitiske foreninger kan ikke få del i denne støtte. XIV. INTERNATIONALE FORHOLD PROSA arbejder for at styrke kontakten mellem IT-medarbejdere på tværs af landegrænserne, såvel fagpolitisk som fagligt. PRINCIP PROGRAM FOR PROSA

10 Samarbejde og udveksling. PROSA arbejder for et samarbejde mellem IT-fagforeninger i alle lande og søger at støtte oprettelsen af IT-fagforeninger hvor de ikke findes. PROSA støtter udvekslingen af IT-medarbejdere landende imellem, for at hæve den faglige ekspertise og styrke international forståelse. PROSA støtter medlemsinteresser ved ansættelse udenfor landets grænser, bl.a. ved at formidle kontakt til lokale IT-fagforeninger. På samme måde søger PROSA at organisere og støtte udenlandske IT-medarbejdere her i landet. Solidaritet PROSA arbejder for international solidaritet, bl.a. gennem medlemskab af internationale organisationer. 10 PRINCIP PROGRAM FOR PROSA

11 PRINCIP PROGRAM FOR PROSA 11

12 Ahlefeldtsgade København K

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede United Nations, New York, 1994 Socialministeriet, København,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere