EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN"

Transkript

1 Til KL og Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN

2 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 3. Hvem er egu-eleverne? Tilgang og bestand Karakteristika ved målgruppen 7 4. Hvem frafalder en EGU? Frafaldet på egu Karakteristika ved de frafaldne egu-elever Hvad er effekten af en egu? Den uddannelses- og beskæftigelsesmæssige effekt Er der andre effekter? Hvad skaber effekt? 21

3 1 1. INDLEDNING Rambøll har på opdrag fra KL og Undervisningsministeriet gennemført en effektanalyse af erhvervsgrunduddannelsen (egu). Formålet med effektanalysen er at tilvejebringe et velfunderet videngrundlag om den langsigtede sociale, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige status for deltagerne i erhvervsgrunduddannelsen. Effektanalysen er den første af sin slags på eguområdet. I hovedtræk belyser analysen følgende spørgsmål: Hvordan har udviklingen været i antallet af egu-forløb siden ordningen blev indført? Hvad karakteriserer de unge, der påbegynder egu? Hvor stort er frafaldet? Hvad karakteriserer frafaldet falder de frafaldne overvejende helt ud af uddannelsessystemet, eller er der tale om positivt frafald til fx job eller ordinære erhvervsuddannelser? Hvordan er effekten af egu-forløbene? Hvor stor er uddannelses- og beskæftigelseseffekterne? Hvordan går det i det hele taget dem, der har gennemført en egu? Kan der siges noget generelt om, hvad der har effekt, og hvad der ikke har effekt i eguindsatsen? Er der belæg for at sige, at egu understøtter bestræbelsen på at begrænse antallet af borgere på overførselsindkomst, integrerer mindre ressourcestærke grupper på arbejdsmarkedet og udvider arbejdsstyrken? Datagrundlaget for analysen er tilvejebragt via en kombination af kvantitative og kvalitative data. Følgende dataindsamlingsaktiviteter indgår i analysen: Registerdata fra Danmarks Statistik og DREAM-databasen. Et helt centralt element i effektanalysen er registerdata om egu-elevernes baggrundskarakteristika, frafaldsfrekvensen blandt eguelever samt egu-elevernes uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status efter egu-forløbet. Formålet med de registerbaserede analyser er at belyse hvad der karakteriserer de frafaldne egu-elever samt den uddannelses- og beskæftigelsesmæssige effekt af påbegyndte egu-forløb. Registerdata fra UNI*C. En anden central datakilde er UNI*Cs opgørelser over tilgang, bestand og frafald på egu-uddannelsen. Formålet med analysen af registerdata fra UNI*C er at tilvejebringe et samlet overblik over uddannelsens udvikling over tid. Telefoninterview med nøgleaktører på området. Rambøll har som et led i effektanalysen gennemført telefoninterview med 13 nøgleaktører på området. Formålet med de gennemførte interviews var at kvalificere de tilvejebragte registerdata om frafald og effekter på egu-området, belyse særlige karakteristika ved målgruppen samt identificere generelle forhold af betydning for effekten af egu-forløb. Det har inden for analysens ramme og opdrag ikke været realistisk at anvende et kontrolgruppedesign, hvorfor Rambøll indledningsvist vil tage en række metodiske forbehold. For det første kan undersøgelsen ikke betragtes som en egentlig effektevaluering i traditionel forstand, hvorfor der ikke kan konkluderes entydigt på årsagssammenhænge mellem erhvervsgrunduddannelsen og de tilsigtede uddannelses- og beskæftigelsesmæssige effekter. Undersøgelsen lægger således mere vægt på at sandsynliggøre, i hvilken grad erhvervsgrunduddannelsen kan siges at have bidraget til de dokumenterede effekter. Ordvalget bidrage til er bevidst i denne sammenhæng, da der ikke kan tages højde for andre eksterne forhold, der har kunnet påvirke udviklingen.

4 2 For det andet har undersøgelsen i overensstemmelse med opdraget for undersøgelsen et tilsigtet fokus på de mest centrale uddannelses- og beskæftigelsesmæssige effekter af erhvervsgrunduddannelsen. Dette fokus medvirker, at en bred vifte af tilsigtede og utilsigtede kvalitative effekter ikke er dokumenteret som et led i analysen. Rambøll har så vidt muligt søgt at afdække og dokumentere uddannelsens mere bløde effekter ved hjælp af erfaringsbaserede vurderinger blandt udvalgte nøgleaktører. Men det må forventes, at erhvervsgrunduddannelsen tilvejebringer en bred vifte af forandringer som ikke er dokumenteret i nærværende rapport. Nærværende rapport præsenterer således et afgrænset billede af erhvervsgrunduddannelsens effekt, men den fortæller ikke hele historien. Sammenfattende og med ovenstående forbehold in mente er det dog Rambølls vurdering, at nærværende analyse foreligger et acceptabelt grundlag for at foretage en beskrivelse af effekten af erhvervsgrunduddannelsen. Rapporten er struktureret som følger: I kapitel 2 sammenfattes hovedkonklusionerne af effektanalysen I kapitel 3 præsenteres udviklingen i antallet af egu-forløb siden ordningen blev indført samt en profil af egu målgruppen I Kapitel 4 fremgår en frafaldsanalyse af egu Kapitel 5 belyser effekten af egu-forløbene og peger på generelle forhold, der har effekt. En detaljeret beskrivelse af effektanalysens metode fremgår af metodebilag.

5 3 2. HOVEDKONKLUSIONER Nærværende kapitel præsenterer hovedkonklusionerne af effektanalysen. Hovedkonklusionerne er struktureret i forhold til effektanalysens spørgsmål. Hvordan har udviklingen været i antallet af egu-forløb siden ordningen blev indført? Antallet af egu-forløb er stødt stigende og må forventes at stige endnu mere i løbet af projektperioden for kampagnen sæt skub i egu 2.0. Den forventede fortsatte stigning er blandt andet grundet i det skærpede fokus på årige uden for beskæftigelse og uddannelse (Ungepakken II) samt den styrkede indsats for unge ledige (Ungepakken III). Egu præsenterer et oplagt tilbud til målgrupperne for ungepakkerne, hvorfor begge indsatser må forventes at medføre flere eguforløb. Dertil kommer, at kampagnen Sæt skub i egu 2.0, herunder forsøgsprojekternes lokale indsatser, fortsat vil udbrede kendskabet og gøre egu en mere tilgængelig for kommunerne. Målsætningen om cirka egu-forløb i 2012 er fortsat realistisk. Hvad karakteriserer de unge, der påbegynder egu? Der findes nok ikke en typisk egu-elev. Dertil er målgruppen for uddannelsen for bred, og det er vel netop uddannelsens unikke værdi og karakteriserende evne at den kan tilpasse sig elevernes individuelle behov. Når det er så er sagt, er egu-eleven ofte en ung mand af dansk herkomst i starten af tyverne. Han er højest sandsynligt usikker på sit uddannelsesvalg og generelt utryg ved det at gå i skole. Skole og uddannelse er forbundet med dårlige oplevelser. Han har muligvis oplevet svigt i hjemmet og er ofte ensom. Han har sociale og relationelle problemer og omgås facadevenner (dvs. venner der ikke involverer tætte og vedvarende bånd). En kombination af faglige problemer og tilpasningsvanskeligheder gør det svært for ham at falde ind og tilpasse sig en uddannelse eller arbejdsplads. Han har generelt lavt selvværd og lave forventninger til sin egen fremtid. Hvor stort er frafaldet? Hvad karakteriserer frafaldet falder de frafaldne overvejende helt ud af uddannelsessystemet, eller er der tale om positivt frafald til fx job eller ordinære erhvervsuddannelser? Frafaldet ligger forholdsvist stabilt på cirka 60 %. Det bør dog bemærkes, at cirka 15 % af de frafaldne elever fortsætter videre i uddannelse, mens cirka 41 % ender i beskæftigelse. Lidt over halvdelen af frafaldet er således positivt. Frafaldet og fordelingen af de frafaldne elever på hhv. beskæftigelse og uddannelse må forventes at variere lokalt. Hvordan er effekten af egu-forløbene? Hvor stor er uddannelses- og beskæftigelseseffekterne? Hvordan går det i det hele taget dem, der har gennemført en egu? Cirka 60 % af en egu-årgang fortsætter i uddannelse eller beskæftigelse. På grund af et relativt højt positivt frafald er gennemførelsen af uddannelsen ikke i sig selv afgørende i forhold til eguelevernes efterfølgende status som værende i beskæftigelse eller uddannelse. Til gengæld medfører gennemførelse af uddannelsen en halvering af sandsynligheden for at en egu-elev ender på kontanthjælp. Elevernes uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status bør ses i lyset af sammenfaldet mellem analysens nedslagspunkt og finanskrisen, der i forhold til elevernes forankring på arbejdsmarkedet udgør en betydningsfuld barriere. Kan der siges noget generelt om, hvad der har effekt, og hvad der ikke har effekt i eguindsatsen? Nøgleaktørerne fremhæver uddannelsens individualiserede tilgang generelt og vejlederens gennemgående rolle som en troværdig voksen mere specifikt. Dertil kommer, andre forhold i uddannelsen så som vigtigheden af et passende match mellem den unge og praktikstedet samt uddannelsesinstitutionens evne til at skabe et trygt læringsmiljø med sammenhæng til personlig udvikling og praktik. Endelig er der på tværs af uddannelsens elementer afgørende at eleven oplever faglig og personlig progression. Her spiller lærerne og vejlederne igen en afgørende rolle.

6 4 Er der belæg for at sige, at egu understøtter bestræbelsen på at begrænse antallet af borgere på overførselsindkomst, integrerer mindre ressourcestærke grupper på arbejdsmarkedet og udvider arbejdsstyrken? Egu-forløb understøtter til en vis grad bestræbelsen på at begrænse antallet af borgere på overførselsindkomst. Således er det kun cirka 10 % af de unge, der gennemfører en egu, der ender på kontanthjælp, hvilket må betragtes som værende lavt set i lyset af målgruppens profil. EGU har dog kun begrænset effekt i forhold til at udvide arbejdsstyrken, idet uddannelsen med en årlig tilgang på cirka1.200 elever udgør en meget lille andel af den samlede ungegruppe i Danmark.

7 5 3. HVEM ER EGU-ELEVERNE? I dette kapitel præsenteres et overblik af egu-målgruppen. Kapitlet søger at belyse hvordan udviklingen har været i antallet af egu-forløb samt hvad der karakteriserer de unge, der påbegynder en egu. Kapitlet bygger på registerdata fra UNI*C, særkørsler fra Danmarks Statistik samt interview med udvalgte nøgleaktører på området. Sammenfattende tegner der sig et billede af, at erhvervsgrunduddannelsen over de seneste år har været i rivende udvikling først og fremmest i tilgang og bestand. Tilgangen har siden 2007 været opadgående og såfremt udviklingen fortsætter i samme tempo ( nye forløb årligt), at udbredelsen af egu øges til cirka egu-forløb i Egu-population er ligeledes under forandring. Egu-eleverne er i stigende grad mænd og mange er bosat i storbyer. Den nye typiske egu-elev i 2009 er ældre end den typiske elev i tidligere årgange. 3.1 Tilgang og bestand Målgruppen for egu er unge under 30 år, der bor i kommunen, ikke er under uddannelse, herunder i produktionsskoleforløb, eller i beskæftigelse og ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. 1 Der er typisk tale om unge, som efter endt skolegang ikke kommer i gang med eller meget hurtigt falder fra en påbegyndt ungdomsuddannelse. Det kan være faglige, social eller relationelle udfordringer eller ofte en kombination af disse, der gør at eleverne ikke kan forventes at gennemføre en normal ungdomsuddannelse. Den præcise afgrænsning af målgruppen kan inden for lovens rammer variere fra kommune til kommune, fra by til by. Nedenstående figur 3.1 præsenterer tilgangen til erhvervsgrunduddannelsen i perioden Figur 3.1. Tilgang til erhvervsgrunduddannelsen ( ) Tilgang Kilde: UNI*C 1 Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/ Opgørelser over tilgang og bestand på erhvervsgrunduddannelsen i 2010 er i skrivende stund ikke offentlige. 3 UNI*C definerer tilgang som det antal elever/studerende, der påbegynder en uddannelse eller uddannelsesgruppe et givent tællingsår (1/10-30/9). UNI*C afgrænser tællingsår som 1/10 30/9, hvor fx 2007 angiver perioden 1/10/ /9/2007.

8 6 Som det fremgår af ovenstående figur, har tilgangen til uddannelsen været stødt stigende siden Således er den årlige tilgang steget fra 653 forløb i 2004 til forløb i 2010, hvilket næsten svarer til en fordobling. Det bør bemærkes, at tilgangen, efter at have ligget forholdsvist stabilt på cirka 800 forløb mellem 2005 og 2007, er steget markant med årlige stigninger i tilgangen på forløb siden Udviklingen på landsplan dækker desuden over en ikke ubetydelig variation på tværs af kommuner, hvorfor enkelte kommuner har oplevet en mere markant stigning end andre. Denne variation er ikke uden betydning, idet erhvervsgrunduddannelsen som et individuelt uddannelsesforløb kræver en del ressourcer i både planlægning og gennemførelse. Endelig oplyser Undervisningsministeriet, at der er 10 procent af kommunerne der ikke oprettede nye egu-aftaler i Det må forventes, at der i disse kommuner er unge i målgruppen som fremadrettet kunne indgå i egu-forløb. Den årlige bestand på erhvervsgrunduddannelsen i perioden fremgår af figur 3.2. Figur 3.2 Bestand på erhvervsgrunduddannelsen ( ) Bestand Kilde: UNI*C Figuren viser, at bestanden har været jævnt opadgående siden På lige fod med den stigende tilgang var stigningen i bestand mere afdæmpet i perioden mellem 2005 og 2007, mens den årlige stigning har ligget på cirka forløb siden Således er bestanden vokset fra 705 forløb i 2007 til forløb i EGU-tal fra Uni-C publiceres med en betydelig tidsmæssig forsinkelse, hvorfor de officielle tal for EGU-aktiviteten i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende rapport er for Nye tal fra KL viser, at der pr. medio april 2011 er en bestand på EGU-elever i landets kommuner. 5 Det kan således forventes, såfremt udviklingen fortsætter i samme tempo med nye forløb årligt, at udbredelsen af egu øges til cirka egu-forløb i 2012, jf. målsætningen for Sæt skub i EGU 2.0. Flere tendenser understøtter en stabil og positiv udvikling i udbredelsen af eguforløb i løbet af de næste par år. Ungepakken II, introduceret i 2010, har skærpet fokus på årige uden for beskæftigelse og uddannelse, for hvem et egu-forløb i mange tilfælde kan være relevant. Dertil kommer, at der i 2011 igangsattes en landsdækkende indsats med et tilsigtet fokus på unge ledige, hvor udviklingen af flere standardiserede egu-forløb indgår som en integreret del af indsatsen. Endelig fortsætter KL og Undervisningsministeriets kampagne Sæt skub i egu 2.0, hvilket ligeledes udbreder kendskabet til egu og bidrager til at gøre egu mere tilgænge- 4 Bestand defineres af UNI*C som: Antal studerende som er i gang med en uddannelse pr. 30. september et givent år. Fx omfatter bestanden 2007 alle igangværende pr. 30/ Kilde:

9 7 ligt for kommunerne. Ikke mindst de lokale forsøgsprojekter under sæt skub i egu 2.0 med fokus på udbredelse og kendskab til erhvervsgrunduddannelsen blandt medarbejdere i jobcentre og kommuner m.v. må forventes at bidrage til udviklingen af egu-forløb. Ovenstående indsatser og tendenser må samlet set forventes at motivere flere egu-forløb i Karakteristika ved målgruppen Erhvervsgrunduddannelsen er målrettet unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. Der stilles ingen særlige optagelseskrav. Uddannelsen henvender sig således til en forholdsvis bred gruppe af unge. I nærværende afsnit beskrives målgruppen for erhvervsgrunduddannelsen på baggrund af registerdata. Grundlaget for beskrivelsen er unge, der har påbegyndt erhvervsgrunduddannelsen i de angivne år. Fordelingen af egu elever efter køn er præsenteret i figur 3.3. Figur 3.3 Køn ( ) % 49 % 45 % 49 % 60 % 64 % 68 % Mænd Kvinder % 51 % 55 % 51 % 40 % 36 % 32 % Kilde: UNI*C Af figuren fremgår det, at kvindeandelen på egu konsekvent har været faldende siden Mænd udgør i dag 68 % pct. mod 32 % kvinder. Andelen af kvinder var på sit højeste i 2005, hvor de udgjorde 55 % af egu-bestanden. Denne tendens viser, at det primært er mænd der udgør den ovenfor dokumenterede stigende tilgang og bestand på uddannelsen. Figur 3.4 dokumenterer egu-elevernes aldersfordeling i perioden

10 8 Figur 3.4 Alder ( ) 6 100% 90% 80% 1 % 1 % 19 % 15 % 24 % 70% 60% 50% 40% 36 % 30 % 26 % 35 % Over 25 år år år 18 år 30% 25 % 21 % Under 18 20% 10% 19 % 29 % 19 % 0% Kilde: UNI*C At der er tale om en meget heterogen gruppe af elever illustreres fint i figuren. Således er eleverne næsten ligeligt fordelt på tværs af alderskategorierne. I forhold til 2008 var eleverne på egu i 2009 blevet ældre, når de påbegyndte egu, jf. figur 3.4. Dette skyldes primært, at andelen af unge under 18 år voksede markant i Cirka 60 % er over 18 år. Det kan dog forventes, at andelen unge under 18 år vil vokse i perioden på grund af det tilsigtede fokus på årige i Ungepakken II. Elevernes oprindelse og bopælskommune fremgår af tabel 3.1 og 3.2. Det bør bemærkes, at elevernes oprindelse og bopælskommune ikke indgår i den officielle egu-opgørelse, hvorfor nedenstående tal er baseret på registerudtræk via Danmarks Statistiks registre. Tabel 3.1 Oprindelse ( ) OPRINDELSE Dansk Vestlige lande 90,9 % 88,6 % 1,1 % 0,7 % Ikke vestlige lande 7,9 % 10,7 % Kilde: Rambøll-analyse på baggrund af data fra Danmarks Statistik. 6 Alderskategorierne blev ændret i 2007, hvorfor nærværende afgrænses til perioden

11 9 Tabel 3.2 Bopælsregion ( ) REGION Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal 23,6 % 24,4 % 6,4 % 11,0 % 26,1 % 25,1 % 32,5 % 30,1 % 11,3 % 9,6 % Kilde: Rambøll-analyse på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Af tabellerne fremgår det, at størstedelen af egu-eleverne er af dansk herkomst, og at denne tendens har været forholdsvis stabil siden Hovedparten af egu-eleverne har bopæl i Midtjylland (30,1 %), Syddanmark (25,1 %) og Hovedstadsområdet (24,4 %). Opgørelser fra Undervisningsministeriet viser desuden, at denne geografiske tendens dækker over, at egu-eleverne primært er baseret i de større byer (fx Aarhus og København). En oversigt over elevernes baggrund umiddelbart før de påbegynder en egu er præsenteret i nedenstående figur 3.4.

12 10 Figur 3.4 Baggrund ( ) Modtagere af kontanthjælp Afbrudt erhvervsuddannelse Afbrudt anden uddannelse i øvrigt Henvist fra produktionsskole, spec.skole, efterskole Direkte fra folkeskolen Ingen af ovenstående men henvist fra UU-center Andet (fx revalidering og ledige dagpengeberretigede) Kilde: UNI*C 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuren viser, at eleverne primært er henvist fra produktionsskoler, specialskoler eller efterskoler, hvilket gjorde sig gældende for 38 % af eleverne i 2008 og for 31 % af eleverne i Andelen var endda højere både i 2006 og 2007 med hhv. 42 og 51 %. Derudover udgjorde henvisninger fra UU centrene 28 % i 2008 og 23 % i Andelen af elever, som kom fra kontanthjælp, lå i 2009 på 11 %, hvilket svarer til en stigning i forhold til 7 % i 2006 og 2007 og 6 % i I de gennemførte interviews blev nøgleaktører bedt om at beskrive egu-elevernes karakteristika samt baggrund før de påbegynder en egu. Nøgleaktørerne fremhævede i den forbindelse, at eleverne typisk er karakteriseret ved at komme ind på erhvervsgrunduddannelsen med bagage i form af negative oplevelser i tidligere skoleforløb, én til flere tvungne skoleskift, familiemæssige svigt, misbrug, og kriminalitet. Denne bagage kommer blandt andet til udtryk i form af manglende selvtillid, udfordrende og trodsig adfærd overfor autoriteter, manglende vilje og tro på egne evner og muligheder samt en generel negativ og opgivende selvopfattelse. Endelig karakteriseres eleverne ofte som både fagligt tilbagestående og uden de sociale kompetencer, der skal til for at begå sig på en almindelig 7 Kategorien henvist fra produktionsskole, specialskole eller efterskole samt kategorien UU-centre optræder ikke i 2003.

13 11 uddannelse eller arbejdsplads. De har svært ved at tro på deres egen udvikling. De har oplevet store tab ift. tilknytning og relationer til venner og voksne overfladiske facadevenner og relationer er kendetegnende for målgruppen. De er ikke rigtig aktive i fritidsarbejde, klub eller andet. De er nok lidt ensomme. Det at høre til eller at være en del af noget er vigtigt for dem, men også noget de har svært ved. Flere af nøgleaktørerne pegede desuden på, at målgruppen generelt er blevet tungere i forhold til tidligere årgange. Dette kan være med til at forklare det stigende frafald på uddannelsen.

14 12 4. HVEM FRAFALDER EN EGU? Nærværende kapitel præsenterer en frafaldsanalyse af egu-uddannelsen. Sigtet med kapitlet er at afdække hvor stort frafaldet er samt beskrive hvad der karakteriserer frafaldet falder de frafaldne overvejende helt ud af uddannelsessystemet, eller er der tale om positivt frafald til fx job eller ordinære erhvervsuddannelser? Datagrundlaget er tilvejebragt via eksisterende opgørelser fra UNI*C Statistik og Analyse samt registerdata fra Danmarks Statistik og DREAM-databasen. De registerbaserede analyser er suppleret med erfaringsbaserede vurderinger fra nøgleaktører på egu-området. Sammenfattende peger frafaldsanalysen på, at lidt under to-tredjedele af egu-eleverne frafalder uddannelsen. Det positive frafald på uddannelsen ligger ligeledes stabilt og udgør typisk halvdelen af det samlede frafald. Der findes i dag en ganske omfattende viden om både elevrelaterede årsager til og institutionsrelaterede indsatser mod frafald på ungdomsuddannelser generelt. Mens der ikke nødvendigvis er enighed om, hvilke faktorer der har mest betydning for frafald, peger en gennemgang af litteraturen generelt på, at der som regel er flere årsager, der tilsammen gør, at en elev frafalder en uddannelse. Kapitlet skitserer først udviklingen i frafaldet på erhvervsgrunduddannelsen 4.1 Frafaldet på egu Frafaldet på erhvervsgrunduddannelsen er præsenteret i figur 4.1. Figur 4.1 Frafaldsfrekvens ( ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 41% 48% 47% 64% 62% 63% 62% Frafald 30% 20% 10% 0% Kilde: UNI*C Som det fremgår af figuren ovenfor, har frafaldsfrekvensen været stigende i årene og siden ligget forholdsvist stabilt på cirka %. 8 Det betyder, at lidt under to-tredjedele af egueleverne typisk frafalder uddannelsen. Som det vil fremgå nedenfor er frafald dog ikke ensbetydende med, at de unge ikke kommer i beskæftigelse eller videre uddannelse. Således er positivt frafald til uddannelse og beskæftigelse forholdsvis udbredt på uddannelsen. Figur 4.2 præsenterer en opgørelse over årsagerne til elevernes frafald. 8 Der er ikke umiddelbart nogen forklaring på den pludselige stigning i frafaldsfrekvensen i 2006.

15 13 Figur 4.2 Årsager til frafald ( ) Institutionsskift Overgang til anden uddannelse Overgang til beskæftigelse Flytning til anden kommune Manglende almene/faglige forudsætninger For højt fravær Barsel, sygdom, giftemål, militærtjeneste Familiemæssige, sociale forhold eller andre personlige forhold Ikke mødt frem Ved ikke % 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: UNI*C Figuren viser, at positivt frafald i form af overgang til anden uddannelse eller beskæftigelse er en gennemgående årsag til frafald blandt egu-eleverne. Således ligger overgang til uddannelse stabilt på mellem 19 og 32 % i perioden I 2009 falder andelen af elever der overgår til andre uddannelser, men det skyldes højest sandsynligt, at eleverne er registreret som institutionsskift i stedet. Overgang til beskæftigelse udgør i perioden cirka 20 % af de frafaldne, hvor for højt fravær (9-15 %) eller familiemæssige, sociale forhold og andre forhold (11-9 Årsagskategorierne ikke mødt frem og institutionsskift fremgik ikke i Ligeledes indeholdte opgørelsen for 2004 ikke kategorierne ved ikke og ikke mødt frem.

16 14 20 %) ligeledes udgør vedvarende årsager til frafald. Fælles for overgang til beskæftigelse, fravær og familiemæssige problemer er, at falder drastisk i 2008 og Det bør dog bemærkes, at fordelingen på årsagskategorierne er usikker i 2008 og 2009, idet der for en relativ stor andel af eleverne ikke er angivet en frafaldsårsag. Det er ikke uden betydning i nærværende analyse, da det begrænser mulighederne for at vurdere udviklingen over tid. Samlet set, tegner registeropgørelsen dog et billede af, at det positive frafald på erhvervsgrunduddannelsen typisk udgør % af det samlede frafald. Dette i form af institutionsskift eller overgang til videre uddannelse eller overgang til beskæftigelse. Nøgleaktørerne understøtter og nuancerer dette billede af årsagerne til frafaldet på uddannelsen. Flere af nøgleaktørerne peger på, at der generelt er et forholdsvist højt positivt frafald på uddannelsen. Dette skyldes først og fremmest uddannelsens sigte i forhold til at forberede eleverne til videre uddannelse, særligt de almene erhvervsuddannelser. Således oplever en del egu-elever i forbindelse med uddannelsen at blive afklaret og klædt på til at påbegynde en almen erhvervsuddannelse, hvorfor de frafalder egu-forløbet. Dertil kommer effekten af det gennemgående beskæftigelsesperspektiv i uddannelsen. Praktikelementet i uddannelsen eksponerer således eleverne til arbejdsmarkedet generelt og virksomheder meres specifikt, hvorfor de unge i nogle tilfælde frafalder uddannelsen og i stedet søger en fastansættelse i forlængelse af virksomhedspraktikken. Det er selvsagt de stærkeste egu-elever for hvem dette gælder. Endelig fremhæver nøgleaktørerne, at det negative frafald på uddannelsen ofte er en kombination af mange faktorer, herunder almene sociale og familie kompetencer samt sociale og familiemæssige forhold. Dette adskiller frafaldet på egu fra andre ungdoms- og erhvervsuddannelser, hvor det typisk er de faglige udfordringer, der vejer tungest 10. Som beskrevet ovenfor i kapitel 2, medtager målgruppen for uddannelsen ofte en del bagage i form af negativ skolehistorik, adfærdsmæssige vanskeligheder og faglige udfordringer. Alle forhold, der er veldokumenterede som værende udslagsgivende i forhold til frafald. I det følgende sammenlignes de frafaldne elevers baggrundskarakteristika med egu-eleverne mere uddybende. 4.2 Karakteristika ved de frafaldne egu-elever De frafaldne elevers fordeling på køn er i figur 4.3 sammenlignet med elevgruppen generelt og elev der har gennemført uddannelsen. 10 Hvordan gik det? - sammenfatning af Erfaringer fra forsøg med eud-reformen i Undervisningsministeriet 2001.

17 15 Figur 4.3 Køn (2009) 100% 90% 80% 70% 60% 60 % 57 % 55 % 50% 40% Mand Kvinde 30% 20% 10% 40 % 43 % 45 % 0% Elever (årgang 2007) Elever (frafaldet) Elever (gennemførte) Kilde: Rambøll-analyse på baggrund af data fra Danmarks Statistik Som figuren viser, er kønsfordelingen ensartet på tværs af de tre elevgrupper, hvilket indikerer at køn ikke har betydning for gennemførsel eller frafald på uddannelsen. En sammenligning af elevgruppernes fordeling på alder er præsenteret i figur 4.4. Figur 4.4 Alder (2009) 100% 90% 80% % 25 60% 50% 40% 30% 20% år år 18 år 17 år år 10% 0% Elever (årgang 2007) Elever (frafaldet) 8 Elever (gennemførte) Kilde: Rambøll-analyse på baggrund af data fra Danmarks Statistik

18 16 Figuren viser, at yngre elever under 18 år udgør en markant større andel blandt de frafaldne elever (42 %) end blandt de gennemførte (27 %). Omvendt udgør elever over 18 år 55 % blandt de gennemførte mod 34 % blandt frafaldne elever. Det tegner et billede af, at elevernes alder kan have betydning for frafald, således at ældre elever har større sandsynlighed for at gennemføre uddannelsen. Tabel 4.1 præsenterer et overblik over gruppernes oprindelse og bopælsregion. Tabel 4.1 Oprindelse og bopælsregion (2009) EGU ELEVER (SAMLET) FRAFALDNE ELEVER GENNEMFØRTE ELEVER OPRINDELSE Dansk 90,9 % 89,5 % 93,1 % Vestlige lande 1,1 % 0,6 % 1,9 % Ikke vestlige lande 7,9 % 9,9 % 5,1 % REGION Hovedstaden 23,6 % 26,2 % 19,1 Sjælland 6,4 % 6,1 % 6,9 Syddanmark 26,1 % 26,5 % 25,5 Midtjylland 32,5 % 30,4 % 35,7 Nordjylland 11,3 % 10,9 % 12,0 Antal Kilde: Rambøll-analyse på baggrund af data fra Danmarks Statistik Mens gruppernes fordeling på bopælsregion er identisk, er elever med en ikke-vestlig baggrund overrepræsenteret blandt de frafaldne (9,9 %) sammenlignet med egu-eleverne samlet set (7,9 %). Der er dog tale om en forholdsvis begrænset forskel.

19 17 5. HVAD ER EFFEKTEN AF EN EGU? I dette kapitel belyses de uddannelses- og beskæftigelsesmæssige effekter af egu-forløb. Kapitlet belyser følgende spørgsmål: Hvordan er effekten af egu-forløbene? Hvor stor er uddannelses- og beskæftigelseseffekterne? Hvordan går det i det hele taget dem, der har gennemført en egu? Afslutningsvis gives der et bud på hvad der generelt kan siges at have effekt, og hvad der ikke har effekt i egu-indsatsen. Analysen bygger på et populationsudtræk af en egu-årgang via Danmarks Statistik sammenkoblet med uddannelses- og beskæftigelsesdata fra DREAM-databasen 11. Interview med nøgleaktører har bidraget med erfaringsbaserede bud på andre effekter af egu-forløb. Det bør bemærkes, at nærværende analyse ikke er en effektanalyse i traditionel forstand. Således indgår der ikke en kontrolgruppe i designet af undersøgelsen, hvorfor den kausale sammenhæng mellem erhvervsgrunduddannelsen og de tilsigtede effekter ikke kan etableres entydigt. Således må det forventes at andre forhold kan påvirke elevernes uddannelses- og beskæftigelsesmæssige karriere både før, under og efter erhvervsgrunduddannelsen. Med henblik på at belyse erhvervsgrunduddannelsens betydning for eleverne har vi således valgt at fokusere effektanalysen på en udvalgt årgang af egu-elever for derefter at følge deres beskæftigelses- og uddannelsesmæssige udvikling over en treårig periode. Undersøgelsen kan på denne baggrund og med afsæt i datatriangulering sandsynliggøre uddannelsens bidrag til de tilsigtede effekter. Sammenfattende viser analysen, at cirka 60 % af en egu-årgang fortsætter i uddannelse eller beskæftigelse. Gennemførelse af uddannelsen halverer sandsynligheden for at eguelever ender på kontanthjælp. Effektbegrebet er generelt bredt og kan forstås og anvendes på mange forskellige måder. Dette forhold er ikke uden betydning for nærværende analyse, idet erhvervsgrunduddannelsen typisk er forbundet med en bred vifte af effekter. Således tilsigter uddannelsen primært en række beskæftigelses- og uddannelsesmæssige effekter, men også udvikling af personlige og relationelle kompetencer udgør vigtige elementer i uddannelsen. I det følgende har vi valgt at fokusere på den registerbaserede analyse af de uddannelses- og beskæftigelsesmæssige effekter først, for derefter at dykke kvalitativt ned i de andre effekter. 5.1 Den uddannelses- og beskæftigelsesmæssige effekt Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er at eleverne fortsætter i uddannelsen eller beskæftigelse, hvorfor det er relevant at belyse egu-elevernes status efter de har endt deres egu-forløb. I nærværende analyse har vi taget afsæt i den gruppe af elever, der påbegyndte en egu i Dette med henblik på at afdække elevernes samlede uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status tre år efter påbegyndt egu-forløb. I analysen sammenlignede vi desuden elever, der på statustidspunktet havde gennemført uddannelsen, med de elever, der stadig var i gang med eller havde frafaldet uddannelsen. I forhold til elevernes uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status anvendte vi følgende fire kategorier: Uddannelse. Personer der modtager SU (inkl. periode med fravalgt klip), voksenlærling eller SVU/VUS. Selvforsørgende. Personer der ikke modtager offentlige ydelser, hvilket primært betyder, at personen er i beskæftigelse, eller på anden måde selvforsørgende. Kategorien inkluderer også uddannelse, hvor der er en form for løn under uddannelse, eller hvor personen ikke er SU berettiget. Offentlig ydelse. Personer der modtager andre offentlige ydelser end kontant- /starthjælp eller SU, herunder arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge, revalidering, førtidspension, fleks- og skånejob. Kontanthjælp. Personer der modtager kontant- eller starthjælp, inkl. aktiverede. 11 DREAM er et forløbsregister, hvor man kan følge personers status på arbejdsmarkedet over tid. DREAM omfatter data for personer, som har modtaget overførselsindkomst inden for områder under Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet m.fl. Personer under 18 år indgår ikke i DREAM, hvorfor egu-elever under 18 ikke er medtaget i analysen.

20 18 Figur 5.1 præsenterer et overblik over egu-elevernes beskæftigelses- og uddannelsesmæssige status tre år efter at have påbegyndt egu-forløbet. Figur 5.1 Egu-elevernes beskæftigelses- og uddannelsesmæssige status i 2010 samlet set (påbegyndt 2007) Kilde: Rambøll-analyse på baggrund af data fra Danmarks Statistik (n=529). Figuren viser, at 43,3 % af eleverne er selvforsørgende tre år efter påbegyndelse af erhvervsgrunduddannelsen. Det betyder, at eleverne enten er i beskæftigelse eller i en uddannelse med løn. Dertil kommer, at 15,5 % er i gang med en SU-berettiget uddannelse. Yderligere analyse viser, at der primært er tale om uddannelser inden for pædagogik/social og sundhed eller uddannelser inden for mad og ernæring. Elevernes uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status bør ses i lyset af sammenfaldet mellem analysens nedslagspunkt og finanskrisen, der i forhold til elevernes forankring på arbejdsmarkedet udgør en betydningsfuld barriere. Det bør ligeledes bemærkes, at der blandt gruppen af elever i selvforsørgelse ligeledes kan indgå elever, der er i gang med en uddannelse, hvor de modtager en eller anden form for løn. Gruppen af unge på offentlige ydelser udgør 23 % af den samlede årgang, hvilket indebær personer på sygedagpenge og revalidering samt fleksjob og i en mindre grad førtidspension. Endelig modtager 18,2 % kontanthjælp. Elevernes uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status bør ses i lyset af sammenfaldet mellem analysens nedslagspunkt og finanskrisen, der i forhold til adgang til og forankring i arbejdsmarkedet udgør en betydningsfuld barriere. I en yderligere analyse sammenlignede vi elevernes uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status i forhold til deres gennemførelse af uddannelsen. Rambøll har i nærværende analyse ikke haft mulighed for at anvende en kontrolgruppe. Vi kan dog med afsæt i resultaterne af andre analyser på lignende målgrupper perspektivere analysens resultater. Således viser en tidligere Rambøll analyse, at cirka 50 % af årige udenfor beskæftigelse og uddannelse ender på kontanthjælp, når de fylder 18 år. I forhold til frafald skelner vi i nærværende analyse mellem positive og negative frafald. Positive frafald omfatter de elever, der afbryder uddannelsen for at starte på en ungdoms- eller erhvervs-

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson Mette Pless og Noemi Katznelson Unges veje mod ungdomsuddannelserne Tredje rapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2007

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere