Overenskomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst 2014-2017"

Transkript

1 Overenskomst mellem Enhedslistens Landsorganisation og 3F København, HK, PROSA/ØST, DJ, Djøf og DM (Dansk Magisterforening) Indboidsfortegnelse 1 Dækningsområde 2 2 Ansættelsesforhold 2 3 Opsigelsesvarsler 2 4 Lønfastsættelse og ferie 3 5 Arbejdstid, rådighed og overarbejde - herunder beregning af disse 3 Opgørelse af arbejdstid 4 Opgørelse afarbejdstid iforb. m. tjenesterejser, intern at m.m. 4 6 Pension 5 7 Barsel 5 Generelle rettigheder: 5 Rettigheder i Enhedslisten: 6 Pligt til orientering af arbejdsgiver: 6 8 Organisationsret 7 9 Ansattes rettigheder til at ytre sig politisk 7 10 Orlov og tjenestefri i ekstraordinære situationer 7 11 Fri- og helligdage (op i arbejdstidsopgørelsen) 8 12 Fri efteruddannelse 8 13 Efteruddannelse/opkvalificering til nuværende arbejdsfunktion 8 14 Udtalelse 9 15 Stresspolitik 9 16 Tillidsrepræsentanter 9 15 Retsforhold Gyldigheds- og opsigelsesbestemmelser 11 Underskrifter 12

2 i Dækningsområde Overenskomsten omfatter ansatte i Enhedslistens Landsorganisation. 2 Ansættelsesforhold Ansættelsens varighed: Ansættelse i Enhedslisten er tidsbegrænset og reguleres til enhver tid af Enhedslistens vedtægter. - Der optjenes anciennitet uanset, hvor i Enhedslisten man er ansat. Fuldtidsansatte har mulighed for at vælge mellem 30 og 37 timer pr. uge. 3 Opsigelsesvarsler Efter hvert årsmøde og folketingsvalg vurderer hovedbestyrelsen om der er behov for politiske omprioriteringer, og der kan derfor forekomme omstruktureringer, ændringer i arbejdsindhold eller egentlige opsigelser. Enhver opsigelse af ansættelser skal følge funktionærlovens bestemmelser, Dette gælder også for så vidt angår ansættelser på under 8 timer om ugen. Det vil sige: Opsigelse af ansættelsesforholdet fra Enhedslistens side skal ske med mindst: a) I måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen. b) 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse. Opsigelsesvarslet forhøjes med en måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højst til 6 mdr. Medarbejdere kan ikke opsiges inden for de første 6 måneder af en periode, hvori de er sygemeldt. Dette gælder ikke under 3 måneders prøvetid ved ansættelsesstart, eller ved afskedigelser der er begrundet i større omrokeringer, politiske beslutninger eller nedskæringer. Hvis der er indgået en tidsbegrænset aftale om delvis raskmeld ing kan en ansat ikke afskediges inden for den aftale periode. Opsigelse af ansættelsesforholdet fra arbejdstagers side skal ske med I måneds varsel til ophør ved en måneds udgang. 2

3 4 Lønfastsættelse og ferie Det er Enhedslistens principielle holdning, at lønnen i organisationen skal svare til gennemsnitslønnen for faglærte arbejdere i København, og at der skal være enhedsløn jf. Enhedslistens vedtægter. Forbedringer i CO-Industris timelønsoverenskomst og lovgivningsmæssige forbedringer på arbejdsmarkedsområdet vil som hovedregel omfatte Enhedslistens ansatte. Da vi skal have en præcis statistik at gå ud fra, har vi valgt gennemsnittet for metalarbejdere i Hovedstadsområdet. Lønnen reguleres hvert år pr. 1. april svarende til gennemsnittet for metalarbejdere i København 3. kvartal året før + 1,5 %. Pr. april 2013 er månedslønnen kr kr. og timelønnen 207,58 kr. Ved fratræden beregnes feriepenge med fradrag for evt, udbetalt ferietillæg i indeværende år. Ansatte sekretærer i Enhedslistens landsorganisation og på Christiansborg opnår automatisk samme feriefridage etc. som opnås på det private arbejdsmarkeds største overenskomst. Det betyder p. t at ansatte, der har været uafbrudt beskæftiget i mindst 9 måneder, udover 5 ugers ferie, har ret til 5 feriefridage i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april. Ansatte har ret til 5 ugers ferie med løn per ferieår fra 1. maj til 30. april, samt ferietillæg, der udbetales med udgangen af april måned. Ansatte optjener ret til at holde ferie med løn fra første arbejdsdag. Evt. optjente feriepenge modregnes. Hvis en ansat ikke har optjent feriepenge svarende til ferie med fuld løn, skal denne kompenseres herfor. Ansatte, der kom penseres på den måde, har ret til at afholde 2,08 dages ferie med løn for hver måned af ansættelsens varighed i de enkelte ferieår. Der optjenes ferietillæg på 1,5 % årligt. 5 Arbejdstid, rådighed og overarbejde herunder beregning af disse Alle ansatte i landsorganisationen har selv mulighed for at tilrettelægge en stor del af sin arbejdstid, men som hovedregel skal man være på arbejde i tidsrummet fra kl Hvis man bliver forhindret i at møde på arbejde inden kl eller at man bliver nødt til at gå før kl skal man orientere om dette til sekretariatslederen i Landsorganisationen. Hver enkelt sekretær registrerer løbende sin arbejdstid og må max være 1 uge bagud i registreringen. Ansatte i Landsorganisationen afleverer registreringen til sekretariatslederen Medarbejderne i landsorganisationen står normalt ikke til rådighed, men det kan dog aftales i særlige situationer, ligesom alarm opkald mv. kan afføde arbejde i fritiden. Bliver man ringet op/sendt på arbejde, er man berettiget til at skrive det på sit timeregnskab. Overarbejdstimer kan afspadseres efter aftale med sekretariatslederen i 1 times fri for I times overarbejde. landsorganisationen. Overarbejde skal være afviklet ned til max 37 timer pr. 1. september. Overtid over 37 timer på denne dato tabes. Det påhviler ledelsen at sikre, at arbejdsopgaverne tilrettelægges, så dette er muligt. For at sikre de ansatte mulighed for at afvikle ophobninger af overarbejde, der alligevel 3

4 måtte være opstået, kan ledelsen ikke pålægge ansatte arbejdsopgaver i perioden 15. juni til 1. september, hvis dette forhindrer at den ansatte kan afvikle sit afspadseringstilgodehavende ned til 37 timer. Overarbejde og ferie kan ikke konverteres til penge. Feriefridage kan veksles til løn i helt særlige tilfælde efter aftale med sekretariatslederen. Minimum 2 ugers ferie skal afholdes i perioden 1. juni til 1. september. Den ansatte har ret til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie. Det er muligt at have op til minus 37 timers afspadsering i perioder, hvor det kan være hensigtsmæssigt; fx i stille perioder op til travle perioder, når man har haft mange halve arbejdsdage o.lign og efter aftale med sekretariatslederen. Medarbejdere har desuden ret til barns 1. og 2. sygedag med løn. Opgørelse af arbejdstid Enhedslisten er en fleksibel arbejdsplads, hvor der skal være plads til at arbejdsliv og familieliv kan hænge sammen og hvor der kan tages individuelle hensyn. Disse aftales konkret med den pågældende sekretariatsleder a) En halv times frokost medregnes i arbejdstiden. b) Dage med ret til fravær med løn medregnes med det antal timer, den ansatte skulle have arbejdet den pågældende dag. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den pågældende dag, medregnes for fuldtidsansatte 7,4 timer og for ansatte på deltid et forholdsmæssigt timetal. Fravær med ret til løn er f.eks. sygedage, afspadsering, feriedage og tjenestefrihed med løn. c) Arbejdet foregår normalt på arbejdsstedet, men kan efter aftale også udføres hjemme, i toget eller andre steder udenfor det faste arbejdssted. d) Almindelige medlemsaktiviteter i Enhedslisten medregnes ikke. Er den ansatte valgt til et hverv, f.eks. delegeret til årsmødet, regnes dette ikke som arbejde. Bliver den ansatte pålagt arbejde i forb. m. års- eller medlemsmøder regnes dette dog som arbejdstid. e) Medlemsaktiviteter i Enhedslisten, som den ansatte deltager i efter pålæg eller anmodning fra arbejdsstedet, medregnes. Det samme gælder aktiviteter, som den ansatte deltager i grundet relevans for den ansattes arbejdsområde. Opgørelse af arbejdstid i forb. m tjenesterejser, internat mm a) Rejsetid i forbindelse med tjenesterejser medregnes. Alle opfordres til at bruge rejsetiden til at lave noget arbejdsrelateret. 4

5 b) En tjenesterejses længde og varighed beregnes normalt med tjenestestedet som startog slutpunkt. c) Hvis tjenesterejsen har et andet start- og/eller slutpunkt end tjenestestedet kan der kun tages arbejdstid for den tid der ligger udover den tid det normalt tager arbejdstager at komme fra og til arbejdspladsen fra sin egen bopæl. d) Ved sommergruppemøder, samarbejdsseminarer, eller lignende arrangementer, der afholdes som internat, medregnes som arbejdstid hele det program, man forventes at deltage i. Heri kan også indgå måltider. e) Når ansatte i øvrigt forventes at overnatte væk fra bopælen som en del af udførelsen af arbejdsopgaver, fx i forbindelse med udlandsrejser, afholdelse af seminarer og deltagelse i konferencer og lignende på vegne af partiet, hovedbestyrelsesmøder mv. tillægges et ulempetillæg på 1,5 arbejdstimer pr. overnatning. Ulempetillægget indskrives i timeregnskabet. 6 Pension Pr. 1. januar 2008 indføres arbejdsmarkedspension. Der skal betales pensionsbidrag for medarbejdere, der er fyldt 18 år fra ansættelsens start, hvis ansættelsen er af mere end 2 måneders varighed. Ferietillæg indgår i beregningen af pensionen. Dette gælder også under forældreorlov på dagpenge. Satserne følger CO-Industris timelønsoverenskomst, hvilket betyder, at arbejdsgiverbidraget er på 8 % og medarbejderbidraget på 4 % pr. 1. juli Alle medarbejdere tilbydes at benytte Merkur Banks pensionsordning. 7 Barsel Generelle rettigheder: a) Moren har ret til at gå på barsel fire uger før fødslen og 14 uger efter. b) Derefter følger 32 uger til fordeling mellem forældrene. c) Moren har også ret til frihed fra arbejdet ved undersøgelser relateret til graviditeten. d) Den anden forælder har ret til to ugers barsel, som skal afholdes inden for morens første 14 uger efter fødslen. 5

6 e) Der gælder samme regler for fødsler og adoption. Rettigheder i Enhedslisten: a) Forældre af samme køn har samme rettigheder. b) Moderen har ret til fuld løn i 4 uger før forventet fødsel og i de første 14 uger efter fødslen, og derefter i op til 12 uger inden for det første halve år. Det er en forudsætning for betalingen, at Enhedslisten er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. c) Den anden forælder har ret til fuld løn i 2 uger inden for de første 14 uger, og derefter i op til 12 uger inden for de næste 32 uger. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. d) Den anden forælder har ret til fuld løn i 2 uger inden for de første 14 uger, og derefter i op til 12 uger inden for det første halve år. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. e) Den anden fàrælders barsel kan afholdes med omgående virkning fra fødslen, også selvom den evt, finder sted før forventet. f) Medarbejderen har derefter mulighed for at holde resten af orlovsperioden på dagpenge. Pligt til orientering af arbejdsgiver: Moderen har pligt til: a) at varsle arbejdsgiver om forventet fødselstidspunkt, og om de ønsker at udnytte retten til fravær fire uger før fødslen, senest tre måneder før forventet fødsel. b) at orientere arbejdsgiver, hvis de ønsker at benytte retten til orlov ud over de første 14 uger senest otte uger efter fødslen. Den anden forælder har pligt til: a) at orientere arbejdsgiver, om de ønsker at holde fædreorlov senest fire uger før forventet fødsel. 6

7 På samme måde som lønnen følger et givet overenskomstniveau, vil forbedringer af barseisforholdene i det øvrige arbejdsmarked, som følge af ændringeri lovgivning, overenskomster eller andet, også slå igennem i forbedrede vilkår for Enhedslistens ansatte. 8 Organisationsret Alle ansatte i Landsorganisationen har ret til at organisere sig i en fagforening under LO, FTF eller AC efter eget valg, samt lade sig repræsentere af sin fagforening i forhandlinger med arbejdsgiverparten. De ansatte er desuden organiseret i den faglige klub for ansatte i landsorganisationen. Forhandlinger med ledelsen varetages af klubbernes valgte repræsentanter. Klubberne repræsenterer ligeledes de ansatte i Samarbejdsudvalget. 9 Ansattes rettigheder til at ytre sig politisk I lighed med Enhedslistens øvrige medlemmer, har de ansatte ret til at udtale sig om politiske spørgsmål også selvom udtalelsen strider imod Enhedslistens politik og interesse, uden at det får følger for ansættelsesforholdet, under forudsætning af, at man oplyser at man taler på egne vegne og som privatperson. 10 Orlov og tjenestefri i ekstraordinære situationer Ansatte har ret til orlov uden løn i op til 3 mdr, efter hvert 2. års ansættelse. Følgende omstændigheder giver ansatte ret til tjenestefrihed med løn: a) Pasning af alvorligt syge børn under 18 år, når medarbejderens bopælskommune har godkendt det b) Pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, når medarbejderens bopælskommune har godkendt det c) Borgerligt ombud, fx at være valgtilforord net, domsmand m.m. (Dog ikke varetagelse af hverv som følge af at være byrådsmedlem) (det skal afklares hvor vederlaget skal tildeles lokalafdelingen eller ansættelsesstedet) d) Op til I uge om året, hvis medarbejderens barn under 14 år er indlagt på hospital e) Der kan gives enkeltstående fridage i forbindelse med dødsfald, begravelse, flytning og ægteskab. 7

8 Følgende omstændigheder giver ansatte ret til tjenestefrihed uden løn: a) Pasning af nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (serviceloven 118) b) Force majeure c) Tvingende familiemæssige årsager 11 Fri- og helligdage (op i arbejdstidsopgørelsen) Officielle helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. og 31. december er betalte fridage, såfremt de ligger på en af ugens fem første dage. 12 Fri efteruddannelse Efter et års ansættelse optjener fastansatte ret til økonomisk bidrag til fri efteruddannelse. Tidspunktet for afholdelsen godkendes af FU. Den fulde efteruddannelsesopsparing er kr. 1 for hvert års ansættelse (1. år undtaget), dog maks kr. 2 Efteruddannelsesopsparingen reguleres så den følger lønudviklingen hver den 1. april. Ansatte der arbejder 18,5 timer og mere om ugen optjener det fulde efteruddannelsesbeløb. Ansatte der arbejder mindre end 18,5 timer om ugen optjener halvdelen af det fulde efteruddannelsesbeløb. Efteruddannelse kan erhverves løbende i ansættelsen eller i opsigelsesperioden. På forlangende oplyses hvor meget der er hensat og evt. forbrugt. Der afsættes et beløb på budgettet til de fastansattes efteruddannelse. Alle har ret til 2 ugers efteruddannelse pr. år efter eget valg med løn. Kurser/efteruddannelse skal godkendes af FU, således at tidspunktet for efteruddannelsen også tager hensyn til resten af sekretariatets arbejdstilrettelæggelse. 13 Efteruddannelse/opkvalificering til nuværende arbejdsfunktion Ledelsen skal ved MUS-samtalerne forsøge at danne sig et overblik over, om nogle ansatte har brug for opkvalificering/efteruddannelse for (bedre) at kunne varetage sine nuværende jobfunktioner. Der afsættes hvert år en sum på budgettet til sådan efteruddannelse og det skal fremgår klart i budgettet hvor mange penge der er afsat til formålet. Det er ledelsens ansvar at prioritere, hvis det samlede behov overstiger det afsatte beløb. Beløbet skal opreguleres, så det følger lønudviklingen siden 2009, hvor beløbet blev fastsat. 2 Beløbet opreguleres tilsvarende med lønudviklingen (7x kr. + opregulering) 8

9 14 Udtalelse Ansatte har altid ret til en udtalelse. Udarbejdelse af udtalelsen bør ske i ansatte og arbejdsgiver. samarbejde med den 15 Stresspolitik De ansatte skal have en udvidet beskyttelse i tilfælde af arbejdsrelateret sygdom som eks. stress. Det er aftalt, at der senest den 1. januar 2015 skal være udarbejdet en stresspolitik. 16 Tillidsrepræsentanter a) Enhedslistens Landskontor anerkender den af klubben valgte TR og dennes suppleant som forhandlingsberettigede repræsentanter for klubben. b) Tillidsrepræsentanterne skàl godkendes af deres respektive faglige organisation, som anmelder valget til ledelsen. c) TR og dennes suppleant kan ikke afskediges, hvis ikke tvingende grunde taler derfor, og arbejdsforholdet kan ikke afbrydes, før pågældendes organisation har haft lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling. Dog kan beskyttelsesreglerne ikke sætte Enhedslistens rotationsregler eller andre dele af partiets vedtægter ud af kraft. Endvidere betragtes udmeldelse af Enhedslisten som en opsigelse, hvilket også er gældende for TR og dennes suppleant. d) Enhedslistens Landskontor anerkender at TR og TRsuppleanten har ret til tillidsmandsuddannelse i op til 6 uger i året efter valget og derefter årligt op til 2 ugers årlig selvvalgtuddannelse i forbindelse med deres hverv. Der modtages normal løn i disse uger. De op til 6 ugers uddannelse i det første år efter valget gennemføres primært via de uddannelser, som de faglige organisationer udbyder til deres medlemmer. De to ugers selvvalgt uddannelse kan også foregår via disse udbud, men har ellers et omkostningsloft på kr. pr. uge. Længere uddannelsesforløb kan etableres ved brug af de pågældendes efteruddannelseskonto. e) TR eller dennes suppleant inddrages i alle sager om ansættelser, afskedigelser og advarsler og skal være til steder som bisidder ved møder mellem ledelse og ansatte i sådanne sager. lnddragelsen ved ansættelser kan ske ved at TR eller dennes suppleant deltager i ansættelsesudvalg som observatør. Ligeledes anerkender Enhedslistens Landskontor, at den pågældendes faglige organisation kan inddrages i sager om advarsler og afskedigelser. 9

10 f) Hvis en ansat ønsker det, kan TR eller i dennes fravær suppleanten deltage som bisidder ved alle andre møder med ledelsen herunder også MUS-samtaler. g) Enhedslistens Landskontor garanterer TR og dennes suppleant den nødvendige tid til at udføre deres hverv, herunder tid til information af de personer de repræsenterer. h) Information fra ledelsen der vedrører arbejdsforhold i bred forstand formidles via eller efter aftale med TR. Dette gælder ikke informationer, der vedrører Enhedslistens arbejde og politik. i) Ved forhandlinger eller drøftelser med ledelsen kan TR altid vælge at suppleanten også deltager. j) Det er TR og TRsuppleantens pligt både over for organisationen og over for Enhedslistens Landskontor at medvirke til at fremme og vedligehold gode og rolige arbejdsforhold. Den samme pligt påhviler ledelsen. 15 Retsforhold Som retsgrundlag for overenskomstforholdet gælder den til enhver tid gældende Hovedaftale mellem Kooperationen og LO. Da hver af de underskrivende organisationer er selvstændige parter i overenskomsten, har den enkelte organisation en selvstændig påtaleret. Hvis organisationen er medlem af Henholdsvis FTF og Akademikerne, træder den enkelte organisation ind i stedet for LO. Uenigheder af faglig karakter, herunder om fortolkningen af eller påstået brud på overenskomstën, skal søges løst ved lokal forhandling mellem repræsentanter fra den faglige klub og ledelsen. Opnås der ikke enighed ved denne forhandling, afholdes der mægling, hvor organisationen/organisationerne deltager. Begæret mæglingsmøde skal afholdes inden 14 dage. Opnås der her enighed om løsningen, er denne bindende for parterne. Opnås der ikke enighed ved mæglingen, kan sagen, når en af parterne ønsker det, afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten nedsættes efter Hovedaftalens regler for behandling af faglig strid. Ved afskedigelse af en medarbejder må vilkårligheder ikke finde sted. Såfremt den pågældende har været uafbrudt ansat i Enhedslistens Landsorganisation i mere end 9 måneder og tillidsrepræsentanten/ den pågældendes faglige organisation skønner, at afskedigelsen ikke er rimeligt begrundet i den pågældendes eller Enhedslistens Landsorganisations forhold, kan de kræve spørgsmålet forhandlet med ledelsen. 10

11 Opnås der ikke enighed ved forhandlingen, kan sagen inden for en frist af 15 dage begæres behandlet i en voldgiftsret nedsat efter Hovedaftalens regler for behandling af faglig strid. Hvis retten finder afskedigelsen urimeligt begrundet, kan voldgiften underkende afskedigelsen. Finder retten afskedigelsen urimeligt begrundet, men at ansættelsesforholdet ikke kan fortsætte, kan voldgiften bestemme, at Enhedslistens Landsorganisation skal betale den pågældende en godtgørelse. Størrelsen af denne skal afhænge af sagens omstændigheder og den pågældendes anciennitet. Godtgørelsen kan ikke overstige 52 ugers løn beregnet efter den pågældendes gennemsnitlige løn gennem det sidste år. 16 Gyldigheds- og opsigelsesbestemmelser Overenskomsten er gældende fra den 1. marts 2014 og kan af parterne hver for sig opsiges med 3 måneders varsel til en 1. marts, dog tidligst til den 1. marts Selvom aftalen er opsagt og udløbet, er den gældende, indtil en ny overenskomst er indgået, eller en af parterne har frigjort sig fra den gennem konflikt. Organisationerne giver den faglige klub bemyndigelse til at forhandle og forny overenskomsten under forudsætning af organisationernes endelige godkendelse. 11

12 Underskrifter For Enhedslistens Landsorganisation Dato t. 1 Underskrift For PROSA/ØST Dato Underskrift Line Brfod Enhedslistens Forretningsudvalg Dato UIft7/ Henrik Kjær Sekretariatsieder For Klubben af partiarbejdere i Enhedslistens Landsorganisation Dato fv q/i Unrsk/2 / V Mikkel Hammer Nonboe Forbundssekretær For Djøf Dato /2 Underskrift For DM (Dansk Magisterforening) Dato Underskrift - Nina Marie Ericsson Formand for klubbens bestyrelse Liselotte Jesp en / Forhandlingskonsu lent For 3F København Dato / Underskrift For DJ Fbrhandlingskonsulent For HK, Dato Underskrift Helle Thorsen Faglig konsulent 12

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014 Overenskomst for ejendomsservice 2012-2014 mellem BL DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Ansættelsesvilkår...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010

Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010 Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010 mellem BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING og EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under DANSK FUNKTIONÆRFORBUND SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Overenskomst. mellem. Railsafe ApS

Overenskomst. mellem. Railsafe ApS Overenskomst mellem Railsafe ApS og Dansk Jernbaneforbund Gældende fra 01.01.2014 til 01.01.2016 I ~ 1 Indholdsfortegnelse Side I Dækningsområde............. 2 Ansættelse........................... 3 Arbejdstid........

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Jernbaneoverenskomsten

Jernbaneoverenskomsten Jernbaneoverenskomsten 2012 2014 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner Indgået

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Kasinooverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014

Kasinooverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 Kasinooverenskomst For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 KASINOOVERENSKOMST 2012 2014 2012 2014 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST JERNBANE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse side Fællesoverenskomsten.... 5 Berlingske... 23 Politiken og Ekstra Bladet....

Læs mere