Overenskomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst 2014-2017"

Transkript

1 Overenskomst mellem Enhedslistens Landsorganisation og 3F København, HK, PROSA/ØST, DJ, Djøf og DM (Dansk Magisterforening) Indboidsfortegnelse 1 Dækningsområde 2 2 Ansættelsesforhold 2 3 Opsigelsesvarsler 2 4 Lønfastsættelse og ferie 3 5 Arbejdstid, rådighed og overarbejde - herunder beregning af disse 3 Opgørelse af arbejdstid 4 Opgørelse afarbejdstid iforb. m. tjenesterejser, intern at m.m. 4 6 Pension 5 7 Barsel 5 Generelle rettigheder: 5 Rettigheder i Enhedslisten: 6 Pligt til orientering af arbejdsgiver: 6 8 Organisationsret 7 9 Ansattes rettigheder til at ytre sig politisk 7 10 Orlov og tjenestefri i ekstraordinære situationer 7 11 Fri- og helligdage (op i arbejdstidsopgørelsen) 8 12 Fri efteruddannelse 8 13 Efteruddannelse/opkvalificering til nuværende arbejdsfunktion 8 14 Udtalelse 9 15 Stresspolitik 9 16 Tillidsrepræsentanter 9 15 Retsforhold Gyldigheds- og opsigelsesbestemmelser 11 Underskrifter 12

2 i Dækningsområde Overenskomsten omfatter ansatte i Enhedslistens Landsorganisation. 2 Ansættelsesforhold Ansættelsens varighed: Ansættelse i Enhedslisten er tidsbegrænset og reguleres til enhver tid af Enhedslistens vedtægter. - Der optjenes anciennitet uanset, hvor i Enhedslisten man er ansat. Fuldtidsansatte har mulighed for at vælge mellem 30 og 37 timer pr. uge. 3 Opsigelsesvarsler Efter hvert årsmøde og folketingsvalg vurderer hovedbestyrelsen om der er behov for politiske omprioriteringer, og der kan derfor forekomme omstruktureringer, ændringer i arbejdsindhold eller egentlige opsigelser. Enhver opsigelse af ansættelser skal følge funktionærlovens bestemmelser, Dette gælder også for så vidt angår ansættelser på under 8 timer om ugen. Det vil sige: Opsigelse af ansættelsesforholdet fra Enhedslistens side skal ske med mindst: a) I måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen. b) 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse. Opsigelsesvarslet forhøjes med en måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højst til 6 mdr. Medarbejdere kan ikke opsiges inden for de første 6 måneder af en periode, hvori de er sygemeldt. Dette gælder ikke under 3 måneders prøvetid ved ansættelsesstart, eller ved afskedigelser der er begrundet i større omrokeringer, politiske beslutninger eller nedskæringer. Hvis der er indgået en tidsbegrænset aftale om delvis raskmeld ing kan en ansat ikke afskediges inden for den aftale periode. Opsigelse af ansættelsesforholdet fra arbejdstagers side skal ske med I måneds varsel til ophør ved en måneds udgang. 2

3 4 Lønfastsættelse og ferie Det er Enhedslistens principielle holdning, at lønnen i organisationen skal svare til gennemsnitslønnen for faglærte arbejdere i København, og at der skal være enhedsløn jf. Enhedslistens vedtægter. Forbedringer i CO-Industris timelønsoverenskomst og lovgivningsmæssige forbedringer på arbejdsmarkedsområdet vil som hovedregel omfatte Enhedslistens ansatte. Da vi skal have en præcis statistik at gå ud fra, har vi valgt gennemsnittet for metalarbejdere i Hovedstadsområdet. Lønnen reguleres hvert år pr. 1. april svarende til gennemsnittet for metalarbejdere i København 3. kvartal året før + 1,5 %. Pr. april 2013 er månedslønnen kr kr. og timelønnen 207,58 kr. Ved fratræden beregnes feriepenge med fradrag for evt, udbetalt ferietillæg i indeværende år. Ansatte sekretærer i Enhedslistens landsorganisation og på Christiansborg opnår automatisk samme feriefridage etc. som opnås på det private arbejdsmarkeds største overenskomst. Det betyder p. t at ansatte, der har været uafbrudt beskæftiget i mindst 9 måneder, udover 5 ugers ferie, har ret til 5 feriefridage i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april. Ansatte har ret til 5 ugers ferie med løn per ferieår fra 1. maj til 30. april, samt ferietillæg, der udbetales med udgangen af april måned. Ansatte optjener ret til at holde ferie med løn fra første arbejdsdag. Evt. optjente feriepenge modregnes. Hvis en ansat ikke har optjent feriepenge svarende til ferie med fuld løn, skal denne kompenseres herfor. Ansatte, der kom penseres på den måde, har ret til at afholde 2,08 dages ferie med løn for hver måned af ansættelsens varighed i de enkelte ferieår. Der optjenes ferietillæg på 1,5 % årligt. 5 Arbejdstid, rådighed og overarbejde herunder beregning af disse Alle ansatte i landsorganisationen har selv mulighed for at tilrettelægge en stor del af sin arbejdstid, men som hovedregel skal man være på arbejde i tidsrummet fra kl Hvis man bliver forhindret i at møde på arbejde inden kl eller at man bliver nødt til at gå før kl skal man orientere om dette til sekretariatslederen i Landsorganisationen. Hver enkelt sekretær registrerer løbende sin arbejdstid og må max være 1 uge bagud i registreringen. Ansatte i Landsorganisationen afleverer registreringen til sekretariatslederen Medarbejderne i landsorganisationen står normalt ikke til rådighed, men det kan dog aftales i særlige situationer, ligesom alarm opkald mv. kan afføde arbejde i fritiden. Bliver man ringet op/sendt på arbejde, er man berettiget til at skrive det på sit timeregnskab. Overarbejdstimer kan afspadseres efter aftale med sekretariatslederen i 1 times fri for I times overarbejde. landsorganisationen. Overarbejde skal være afviklet ned til max 37 timer pr. 1. september. Overtid over 37 timer på denne dato tabes. Det påhviler ledelsen at sikre, at arbejdsopgaverne tilrettelægges, så dette er muligt. For at sikre de ansatte mulighed for at afvikle ophobninger af overarbejde, der alligevel 3

4 måtte være opstået, kan ledelsen ikke pålægge ansatte arbejdsopgaver i perioden 15. juni til 1. september, hvis dette forhindrer at den ansatte kan afvikle sit afspadseringstilgodehavende ned til 37 timer. Overarbejde og ferie kan ikke konverteres til penge. Feriefridage kan veksles til løn i helt særlige tilfælde efter aftale med sekretariatslederen. Minimum 2 ugers ferie skal afholdes i perioden 1. juni til 1. september. Den ansatte har ret til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie. Det er muligt at have op til minus 37 timers afspadsering i perioder, hvor det kan være hensigtsmæssigt; fx i stille perioder op til travle perioder, når man har haft mange halve arbejdsdage o.lign og efter aftale med sekretariatslederen. Medarbejdere har desuden ret til barns 1. og 2. sygedag med løn. Opgørelse af arbejdstid Enhedslisten er en fleksibel arbejdsplads, hvor der skal være plads til at arbejdsliv og familieliv kan hænge sammen og hvor der kan tages individuelle hensyn. Disse aftales konkret med den pågældende sekretariatsleder a) En halv times frokost medregnes i arbejdstiden. b) Dage med ret til fravær med løn medregnes med det antal timer, den ansatte skulle have arbejdet den pågældende dag. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den pågældende dag, medregnes for fuldtidsansatte 7,4 timer og for ansatte på deltid et forholdsmæssigt timetal. Fravær med ret til løn er f.eks. sygedage, afspadsering, feriedage og tjenestefrihed med løn. c) Arbejdet foregår normalt på arbejdsstedet, men kan efter aftale også udføres hjemme, i toget eller andre steder udenfor det faste arbejdssted. d) Almindelige medlemsaktiviteter i Enhedslisten medregnes ikke. Er den ansatte valgt til et hverv, f.eks. delegeret til årsmødet, regnes dette ikke som arbejde. Bliver den ansatte pålagt arbejde i forb. m. års- eller medlemsmøder regnes dette dog som arbejdstid. e) Medlemsaktiviteter i Enhedslisten, som den ansatte deltager i efter pålæg eller anmodning fra arbejdsstedet, medregnes. Det samme gælder aktiviteter, som den ansatte deltager i grundet relevans for den ansattes arbejdsområde. Opgørelse af arbejdstid i forb. m tjenesterejser, internat mm a) Rejsetid i forbindelse med tjenesterejser medregnes. Alle opfordres til at bruge rejsetiden til at lave noget arbejdsrelateret. 4

5 b) En tjenesterejses længde og varighed beregnes normalt med tjenestestedet som startog slutpunkt. c) Hvis tjenesterejsen har et andet start- og/eller slutpunkt end tjenestestedet kan der kun tages arbejdstid for den tid der ligger udover den tid det normalt tager arbejdstager at komme fra og til arbejdspladsen fra sin egen bopæl. d) Ved sommergruppemøder, samarbejdsseminarer, eller lignende arrangementer, der afholdes som internat, medregnes som arbejdstid hele det program, man forventes at deltage i. Heri kan også indgå måltider. e) Når ansatte i øvrigt forventes at overnatte væk fra bopælen som en del af udførelsen af arbejdsopgaver, fx i forbindelse med udlandsrejser, afholdelse af seminarer og deltagelse i konferencer og lignende på vegne af partiet, hovedbestyrelsesmøder mv. tillægges et ulempetillæg på 1,5 arbejdstimer pr. overnatning. Ulempetillægget indskrives i timeregnskabet. 6 Pension Pr. 1. januar 2008 indføres arbejdsmarkedspension. Der skal betales pensionsbidrag for medarbejdere, der er fyldt 18 år fra ansættelsens start, hvis ansættelsen er af mere end 2 måneders varighed. Ferietillæg indgår i beregningen af pensionen. Dette gælder også under forældreorlov på dagpenge. Satserne følger CO-Industris timelønsoverenskomst, hvilket betyder, at arbejdsgiverbidraget er på 8 % og medarbejderbidraget på 4 % pr. 1. juli Alle medarbejdere tilbydes at benytte Merkur Banks pensionsordning. 7 Barsel Generelle rettigheder: a) Moren har ret til at gå på barsel fire uger før fødslen og 14 uger efter. b) Derefter følger 32 uger til fordeling mellem forældrene. c) Moren har også ret til frihed fra arbejdet ved undersøgelser relateret til graviditeten. d) Den anden forælder har ret til to ugers barsel, som skal afholdes inden for morens første 14 uger efter fødslen. 5

6 e) Der gælder samme regler for fødsler og adoption. Rettigheder i Enhedslisten: a) Forældre af samme køn har samme rettigheder. b) Moderen har ret til fuld løn i 4 uger før forventet fødsel og i de første 14 uger efter fødslen, og derefter i op til 12 uger inden for det første halve år. Det er en forudsætning for betalingen, at Enhedslisten er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. c) Den anden forælder har ret til fuld løn i 2 uger inden for de første 14 uger, og derefter i op til 12 uger inden for de næste 32 uger. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. d) Den anden forælder har ret til fuld løn i 2 uger inden for de første 14 uger, og derefter i op til 12 uger inden for det første halve år. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. e) Den anden fàrælders barsel kan afholdes med omgående virkning fra fødslen, også selvom den evt, finder sted før forventet. f) Medarbejderen har derefter mulighed for at holde resten af orlovsperioden på dagpenge. Pligt til orientering af arbejdsgiver: Moderen har pligt til: a) at varsle arbejdsgiver om forventet fødselstidspunkt, og om de ønsker at udnytte retten til fravær fire uger før fødslen, senest tre måneder før forventet fødsel. b) at orientere arbejdsgiver, hvis de ønsker at benytte retten til orlov ud over de første 14 uger senest otte uger efter fødslen. Den anden forælder har pligt til: a) at orientere arbejdsgiver, om de ønsker at holde fædreorlov senest fire uger før forventet fødsel. 6

7 På samme måde som lønnen følger et givet overenskomstniveau, vil forbedringer af barseisforholdene i det øvrige arbejdsmarked, som følge af ændringeri lovgivning, overenskomster eller andet, også slå igennem i forbedrede vilkår for Enhedslistens ansatte. 8 Organisationsret Alle ansatte i Landsorganisationen har ret til at organisere sig i en fagforening under LO, FTF eller AC efter eget valg, samt lade sig repræsentere af sin fagforening i forhandlinger med arbejdsgiverparten. De ansatte er desuden organiseret i den faglige klub for ansatte i landsorganisationen. Forhandlinger med ledelsen varetages af klubbernes valgte repræsentanter. Klubberne repræsenterer ligeledes de ansatte i Samarbejdsudvalget. 9 Ansattes rettigheder til at ytre sig politisk I lighed med Enhedslistens øvrige medlemmer, har de ansatte ret til at udtale sig om politiske spørgsmål også selvom udtalelsen strider imod Enhedslistens politik og interesse, uden at det får følger for ansættelsesforholdet, under forudsætning af, at man oplyser at man taler på egne vegne og som privatperson. 10 Orlov og tjenestefri i ekstraordinære situationer Ansatte har ret til orlov uden løn i op til 3 mdr, efter hvert 2. års ansættelse. Følgende omstændigheder giver ansatte ret til tjenestefrihed med løn: a) Pasning af alvorligt syge børn under 18 år, når medarbejderens bopælskommune har godkendt det b) Pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, når medarbejderens bopælskommune har godkendt det c) Borgerligt ombud, fx at være valgtilforord net, domsmand m.m. (Dog ikke varetagelse af hverv som følge af at være byrådsmedlem) (det skal afklares hvor vederlaget skal tildeles lokalafdelingen eller ansættelsesstedet) d) Op til I uge om året, hvis medarbejderens barn under 14 år er indlagt på hospital e) Der kan gives enkeltstående fridage i forbindelse med dødsfald, begravelse, flytning og ægteskab. 7

8 Følgende omstændigheder giver ansatte ret til tjenestefrihed uden løn: a) Pasning af nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (serviceloven 118) b) Force majeure c) Tvingende familiemæssige årsager 11 Fri- og helligdage (op i arbejdstidsopgørelsen) Officielle helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. og 31. december er betalte fridage, såfremt de ligger på en af ugens fem første dage. 12 Fri efteruddannelse Efter et års ansættelse optjener fastansatte ret til økonomisk bidrag til fri efteruddannelse. Tidspunktet for afholdelsen godkendes af FU. Den fulde efteruddannelsesopsparing er kr. 1 for hvert års ansættelse (1. år undtaget), dog maks kr. 2 Efteruddannelsesopsparingen reguleres så den følger lønudviklingen hver den 1. april. Ansatte der arbejder 18,5 timer og mere om ugen optjener det fulde efteruddannelsesbeløb. Ansatte der arbejder mindre end 18,5 timer om ugen optjener halvdelen af det fulde efteruddannelsesbeløb. Efteruddannelse kan erhverves løbende i ansættelsen eller i opsigelsesperioden. På forlangende oplyses hvor meget der er hensat og evt. forbrugt. Der afsættes et beløb på budgettet til de fastansattes efteruddannelse. Alle har ret til 2 ugers efteruddannelse pr. år efter eget valg med løn. Kurser/efteruddannelse skal godkendes af FU, således at tidspunktet for efteruddannelsen også tager hensyn til resten af sekretariatets arbejdstilrettelæggelse. 13 Efteruddannelse/opkvalificering til nuværende arbejdsfunktion Ledelsen skal ved MUS-samtalerne forsøge at danne sig et overblik over, om nogle ansatte har brug for opkvalificering/efteruddannelse for (bedre) at kunne varetage sine nuværende jobfunktioner. Der afsættes hvert år en sum på budgettet til sådan efteruddannelse og det skal fremgår klart i budgettet hvor mange penge der er afsat til formålet. Det er ledelsens ansvar at prioritere, hvis det samlede behov overstiger det afsatte beløb. Beløbet skal opreguleres, så det følger lønudviklingen siden 2009, hvor beløbet blev fastsat. 2 Beløbet opreguleres tilsvarende med lønudviklingen (7x kr. + opregulering) 8

9 14 Udtalelse Ansatte har altid ret til en udtalelse. Udarbejdelse af udtalelsen bør ske i ansatte og arbejdsgiver. samarbejde med den 15 Stresspolitik De ansatte skal have en udvidet beskyttelse i tilfælde af arbejdsrelateret sygdom som eks. stress. Det er aftalt, at der senest den 1. januar 2015 skal være udarbejdet en stresspolitik. 16 Tillidsrepræsentanter a) Enhedslistens Landskontor anerkender den af klubben valgte TR og dennes suppleant som forhandlingsberettigede repræsentanter for klubben. b) Tillidsrepræsentanterne skàl godkendes af deres respektive faglige organisation, som anmelder valget til ledelsen. c) TR og dennes suppleant kan ikke afskediges, hvis ikke tvingende grunde taler derfor, og arbejdsforholdet kan ikke afbrydes, før pågældendes organisation har haft lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling. Dog kan beskyttelsesreglerne ikke sætte Enhedslistens rotationsregler eller andre dele af partiets vedtægter ud af kraft. Endvidere betragtes udmeldelse af Enhedslisten som en opsigelse, hvilket også er gældende for TR og dennes suppleant. d) Enhedslistens Landskontor anerkender at TR og TRsuppleanten har ret til tillidsmandsuddannelse i op til 6 uger i året efter valget og derefter årligt op til 2 ugers årlig selvvalgtuddannelse i forbindelse med deres hverv. Der modtages normal løn i disse uger. De op til 6 ugers uddannelse i det første år efter valget gennemføres primært via de uddannelser, som de faglige organisationer udbyder til deres medlemmer. De to ugers selvvalgt uddannelse kan også foregår via disse udbud, men har ellers et omkostningsloft på kr. pr. uge. Længere uddannelsesforløb kan etableres ved brug af de pågældendes efteruddannelseskonto. e) TR eller dennes suppleant inddrages i alle sager om ansættelser, afskedigelser og advarsler og skal være til steder som bisidder ved møder mellem ledelse og ansatte i sådanne sager. lnddragelsen ved ansættelser kan ske ved at TR eller dennes suppleant deltager i ansættelsesudvalg som observatør. Ligeledes anerkender Enhedslistens Landskontor, at den pågældendes faglige organisation kan inddrages i sager om advarsler og afskedigelser. 9

10 f) Hvis en ansat ønsker det, kan TR eller i dennes fravær suppleanten deltage som bisidder ved alle andre møder med ledelsen herunder også MUS-samtaler. g) Enhedslistens Landskontor garanterer TR og dennes suppleant den nødvendige tid til at udføre deres hverv, herunder tid til information af de personer de repræsenterer. h) Information fra ledelsen der vedrører arbejdsforhold i bred forstand formidles via eller efter aftale med TR. Dette gælder ikke informationer, der vedrører Enhedslistens arbejde og politik. i) Ved forhandlinger eller drøftelser med ledelsen kan TR altid vælge at suppleanten også deltager. j) Det er TR og TRsuppleantens pligt både over for organisationen og over for Enhedslistens Landskontor at medvirke til at fremme og vedligehold gode og rolige arbejdsforhold. Den samme pligt påhviler ledelsen. 15 Retsforhold Som retsgrundlag for overenskomstforholdet gælder den til enhver tid gældende Hovedaftale mellem Kooperationen og LO. Da hver af de underskrivende organisationer er selvstændige parter i overenskomsten, har den enkelte organisation en selvstændig påtaleret. Hvis organisationen er medlem af Henholdsvis FTF og Akademikerne, træder den enkelte organisation ind i stedet for LO. Uenigheder af faglig karakter, herunder om fortolkningen af eller påstået brud på overenskomstën, skal søges løst ved lokal forhandling mellem repræsentanter fra den faglige klub og ledelsen. Opnås der ikke enighed ved denne forhandling, afholdes der mægling, hvor organisationen/organisationerne deltager. Begæret mæglingsmøde skal afholdes inden 14 dage. Opnås der her enighed om løsningen, er denne bindende for parterne. Opnås der ikke enighed ved mæglingen, kan sagen, når en af parterne ønsker det, afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten nedsættes efter Hovedaftalens regler for behandling af faglig strid. Ved afskedigelse af en medarbejder må vilkårligheder ikke finde sted. Såfremt den pågældende har været uafbrudt ansat i Enhedslistens Landsorganisation i mere end 9 måneder og tillidsrepræsentanten/ den pågældendes faglige organisation skønner, at afskedigelsen ikke er rimeligt begrundet i den pågældendes eller Enhedslistens Landsorganisations forhold, kan de kræve spørgsmålet forhandlet med ledelsen. 10

11 Opnås der ikke enighed ved forhandlingen, kan sagen inden for en frist af 15 dage begæres behandlet i en voldgiftsret nedsat efter Hovedaftalens regler for behandling af faglig strid. Hvis retten finder afskedigelsen urimeligt begrundet, kan voldgiften underkende afskedigelsen. Finder retten afskedigelsen urimeligt begrundet, men at ansættelsesforholdet ikke kan fortsætte, kan voldgiften bestemme, at Enhedslistens Landsorganisation skal betale den pågældende en godtgørelse. Størrelsen af denne skal afhænge af sagens omstændigheder og den pågældendes anciennitet. Godtgørelsen kan ikke overstige 52 ugers løn beregnet efter den pågældendes gennemsnitlige løn gennem det sidste år. 16 Gyldigheds- og opsigelsesbestemmelser Overenskomsten er gældende fra den 1. marts 2014 og kan af parterne hver for sig opsiges med 3 måneders varsel til en 1. marts, dog tidligst til den 1. marts Selvom aftalen er opsagt og udløbet, er den gældende, indtil en ny overenskomst er indgået, eller en af parterne har frigjort sig fra den gennem konflikt. Organisationerne giver den faglige klub bemyndigelse til at forhandle og forny overenskomsten under forudsætning af organisationernes endelige godkendelse. 11

12 Underskrifter For Enhedslistens Landsorganisation Dato t. 1 Underskrift For PROSA/ØST Dato Underskrift Line Brfod Enhedslistens Forretningsudvalg Dato UIft7/ Henrik Kjær Sekretariatsieder For Klubben af partiarbejdere i Enhedslistens Landsorganisation Dato fv q/i Unrsk/2 / V Mikkel Hammer Nonboe Forbundssekretær For Djøf Dato /2 Underskrift For DM (Dansk Magisterforening) Dato Underskrift - Nina Marie Ericsson Formand for klubbens bestyrelse Liselotte Jesp en / Forhandlingskonsu lent For 3F København Dato / Underskrift For DJ Fbrhandlingskonsulent For HK, Dato Underskrift Helle Thorsen Faglig konsulent 12

Overenskomst

Overenskomst Overenskomst 2017-2020 mellem Enhedslisten og 3F København, HK, PROSA/ØST, DJ, Djøf, DM (Dansk Magisterforening) og IDA Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesforhold 3 Opsigelsesvarsler 4 Lønfastsættelse

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medlemmer af Dansk Journalist Forbund, der ansættes til udførelse af informations-

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016 Overenskomst mellem Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service og AC-organisationerne 2014-2016 1 1 Dækningsområde Stk.1. Overenskomsten omfatter akademikere,

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE ARBEJDSMARKED DANSKE REGIONER, KL OG FORHANDLINGSFÆLLESSKABET SEPTEMBER 2016 INDHOLD KEND DINE RETTIGHEDER OG PLIGTER....3 DEN DANSKE MODEL....4 DIN

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Bladfabrikken ApS (TÆT PÅ) 01.10.2017 30.09.2019 1 Dækningsområde 1. Mellem Bladfabrikken ApS og Dansk Journalistforbund er aftalt følgende overenskomst for

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere