Overenskomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst 2014-2017"

Transkript

1 Overenskomst mellem Enhedslistens Landsorganisation og 3F København, HK, PROSA/ØST, DJ, Djøf og DM (Dansk Magisterforening) Indboidsfortegnelse 1 Dækningsområde 2 2 Ansættelsesforhold 2 3 Opsigelsesvarsler 2 4 Lønfastsættelse og ferie 3 5 Arbejdstid, rådighed og overarbejde - herunder beregning af disse 3 Opgørelse af arbejdstid 4 Opgørelse afarbejdstid iforb. m. tjenesterejser, intern at m.m. 4 6 Pension 5 7 Barsel 5 Generelle rettigheder: 5 Rettigheder i Enhedslisten: 6 Pligt til orientering af arbejdsgiver: 6 8 Organisationsret 7 9 Ansattes rettigheder til at ytre sig politisk 7 10 Orlov og tjenestefri i ekstraordinære situationer 7 11 Fri- og helligdage (op i arbejdstidsopgørelsen) 8 12 Fri efteruddannelse 8 13 Efteruddannelse/opkvalificering til nuværende arbejdsfunktion 8 14 Udtalelse 9 15 Stresspolitik 9 16 Tillidsrepræsentanter 9 15 Retsforhold Gyldigheds- og opsigelsesbestemmelser 11 Underskrifter 12

2 i Dækningsområde Overenskomsten omfatter ansatte i Enhedslistens Landsorganisation. 2 Ansættelsesforhold Ansættelsens varighed: Ansættelse i Enhedslisten er tidsbegrænset og reguleres til enhver tid af Enhedslistens vedtægter. - Der optjenes anciennitet uanset, hvor i Enhedslisten man er ansat. Fuldtidsansatte har mulighed for at vælge mellem 30 og 37 timer pr. uge. 3 Opsigelsesvarsler Efter hvert årsmøde og folketingsvalg vurderer hovedbestyrelsen om der er behov for politiske omprioriteringer, og der kan derfor forekomme omstruktureringer, ændringer i arbejdsindhold eller egentlige opsigelser. Enhver opsigelse af ansættelser skal følge funktionærlovens bestemmelser, Dette gælder også for så vidt angår ansættelser på under 8 timer om ugen. Det vil sige: Opsigelse af ansættelsesforholdet fra Enhedslistens side skal ske med mindst: a) I måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen. b) 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse. Opsigelsesvarslet forhøjes med en måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højst til 6 mdr. Medarbejdere kan ikke opsiges inden for de første 6 måneder af en periode, hvori de er sygemeldt. Dette gælder ikke under 3 måneders prøvetid ved ansættelsesstart, eller ved afskedigelser der er begrundet i større omrokeringer, politiske beslutninger eller nedskæringer. Hvis der er indgået en tidsbegrænset aftale om delvis raskmeld ing kan en ansat ikke afskediges inden for den aftale periode. Opsigelse af ansættelsesforholdet fra arbejdstagers side skal ske med I måneds varsel til ophør ved en måneds udgang. 2

3 4 Lønfastsættelse og ferie Det er Enhedslistens principielle holdning, at lønnen i organisationen skal svare til gennemsnitslønnen for faglærte arbejdere i København, og at der skal være enhedsløn jf. Enhedslistens vedtægter. Forbedringer i CO-Industris timelønsoverenskomst og lovgivningsmæssige forbedringer på arbejdsmarkedsområdet vil som hovedregel omfatte Enhedslistens ansatte. Da vi skal have en præcis statistik at gå ud fra, har vi valgt gennemsnittet for metalarbejdere i Hovedstadsområdet. Lønnen reguleres hvert år pr. 1. april svarende til gennemsnittet for metalarbejdere i København 3. kvartal året før + 1,5 %. Pr. april 2013 er månedslønnen kr kr. og timelønnen 207,58 kr. Ved fratræden beregnes feriepenge med fradrag for evt, udbetalt ferietillæg i indeværende år. Ansatte sekretærer i Enhedslistens landsorganisation og på Christiansborg opnår automatisk samme feriefridage etc. som opnås på det private arbejdsmarkeds største overenskomst. Det betyder p. t at ansatte, der har været uafbrudt beskæftiget i mindst 9 måneder, udover 5 ugers ferie, har ret til 5 feriefridage i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april. Ansatte har ret til 5 ugers ferie med løn per ferieår fra 1. maj til 30. april, samt ferietillæg, der udbetales med udgangen af april måned. Ansatte optjener ret til at holde ferie med løn fra første arbejdsdag. Evt. optjente feriepenge modregnes. Hvis en ansat ikke har optjent feriepenge svarende til ferie med fuld løn, skal denne kompenseres herfor. Ansatte, der kom penseres på den måde, har ret til at afholde 2,08 dages ferie med løn for hver måned af ansættelsens varighed i de enkelte ferieår. Der optjenes ferietillæg på 1,5 % årligt. 5 Arbejdstid, rådighed og overarbejde herunder beregning af disse Alle ansatte i landsorganisationen har selv mulighed for at tilrettelægge en stor del af sin arbejdstid, men som hovedregel skal man være på arbejde i tidsrummet fra kl Hvis man bliver forhindret i at møde på arbejde inden kl eller at man bliver nødt til at gå før kl skal man orientere om dette til sekretariatslederen i Landsorganisationen. Hver enkelt sekretær registrerer løbende sin arbejdstid og må max være 1 uge bagud i registreringen. Ansatte i Landsorganisationen afleverer registreringen til sekretariatslederen Medarbejderne i landsorganisationen står normalt ikke til rådighed, men det kan dog aftales i særlige situationer, ligesom alarm opkald mv. kan afføde arbejde i fritiden. Bliver man ringet op/sendt på arbejde, er man berettiget til at skrive det på sit timeregnskab. Overarbejdstimer kan afspadseres efter aftale med sekretariatslederen i 1 times fri for I times overarbejde. landsorganisationen. Overarbejde skal være afviklet ned til max 37 timer pr. 1. september. Overtid over 37 timer på denne dato tabes. Det påhviler ledelsen at sikre, at arbejdsopgaverne tilrettelægges, så dette er muligt. For at sikre de ansatte mulighed for at afvikle ophobninger af overarbejde, der alligevel 3

4 måtte være opstået, kan ledelsen ikke pålægge ansatte arbejdsopgaver i perioden 15. juni til 1. september, hvis dette forhindrer at den ansatte kan afvikle sit afspadseringstilgodehavende ned til 37 timer. Overarbejde og ferie kan ikke konverteres til penge. Feriefridage kan veksles til løn i helt særlige tilfælde efter aftale med sekretariatslederen. Minimum 2 ugers ferie skal afholdes i perioden 1. juni til 1. september. Den ansatte har ret til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie. Det er muligt at have op til minus 37 timers afspadsering i perioder, hvor det kan være hensigtsmæssigt; fx i stille perioder op til travle perioder, når man har haft mange halve arbejdsdage o.lign og efter aftale med sekretariatslederen. Medarbejdere har desuden ret til barns 1. og 2. sygedag med løn. Opgørelse af arbejdstid Enhedslisten er en fleksibel arbejdsplads, hvor der skal være plads til at arbejdsliv og familieliv kan hænge sammen og hvor der kan tages individuelle hensyn. Disse aftales konkret med den pågældende sekretariatsleder a) En halv times frokost medregnes i arbejdstiden. b) Dage med ret til fravær med løn medregnes med det antal timer, den ansatte skulle have arbejdet den pågældende dag. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den pågældende dag, medregnes for fuldtidsansatte 7,4 timer og for ansatte på deltid et forholdsmæssigt timetal. Fravær med ret til løn er f.eks. sygedage, afspadsering, feriedage og tjenestefrihed med løn. c) Arbejdet foregår normalt på arbejdsstedet, men kan efter aftale også udføres hjemme, i toget eller andre steder udenfor det faste arbejdssted. d) Almindelige medlemsaktiviteter i Enhedslisten medregnes ikke. Er den ansatte valgt til et hverv, f.eks. delegeret til årsmødet, regnes dette ikke som arbejde. Bliver den ansatte pålagt arbejde i forb. m. års- eller medlemsmøder regnes dette dog som arbejdstid. e) Medlemsaktiviteter i Enhedslisten, som den ansatte deltager i efter pålæg eller anmodning fra arbejdsstedet, medregnes. Det samme gælder aktiviteter, som den ansatte deltager i grundet relevans for den ansattes arbejdsområde. Opgørelse af arbejdstid i forb. m tjenesterejser, internat mm a) Rejsetid i forbindelse med tjenesterejser medregnes. Alle opfordres til at bruge rejsetiden til at lave noget arbejdsrelateret. 4

5 b) En tjenesterejses længde og varighed beregnes normalt med tjenestestedet som startog slutpunkt. c) Hvis tjenesterejsen har et andet start- og/eller slutpunkt end tjenestestedet kan der kun tages arbejdstid for den tid der ligger udover den tid det normalt tager arbejdstager at komme fra og til arbejdspladsen fra sin egen bopæl. d) Ved sommergruppemøder, samarbejdsseminarer, eller lignende arrangementer, der afholdes som internat, medregnes som arbejdstid hele det program, man forventes at deltage i. Heri kan også indgå måltider. e) Når ansatte i øvrigt forventes at overnatte væk fra bopælen som en del af udførelsen af arbejdsopgaver, fx i forbindelse med udlandsrejser, afholdelse af seminarer og deltagelse i konferencer og lignende på vegne af partiet, hovedbestyrelsesmøder mv. tillægges et ulempetillæg på 1,5 arbejdstimer pr. overnatning. Ulempetillægget indskrives i timeregnskabet. 6 Pension Pr. 1. januar 2008 indføres arbejdsmarkedspension. Der skal betales pensionsbidrag for medarbejdere, der er fyldt 18 år fra ansættelsens start, hvis ansættelsen er af mere end 2 måneders varighed. Ferietillæg indgår i beregningen af pensionen. Dette gælder også under forældreorlov på dagpenge. Satserne følger CO-Industris timelønsoverenskomst, hvilket betyder, at arbejdsgiverbidraget er på 8 % og medarbejderbidraget på 4 % pr. 1. juli Alle medarbejdere tilbydes at benytte Merkur Banks pensionsordning. 7 Barsel Generelle rettigheder: a) Moren har ret til at gå på barsel fire uger før fødslen og 14 uger efter. b) Derefter følger 32 uger til fordeling mellem forældrene. c) Moren har også ret til frihed fra arbejdet ved undersøgelser relateret til graviditeten. d) Den anden forælder har ret til to ugers barsel, som skal afholdes inden for morens første 14 uger efter fødslen. 5

6 e) Der gælder samme regler for fødsler og adoption. Rettigheder i Enhedslisten: a) Forældre af samme køn har samme rettigheder. b) Moderen har ret til fuld løn i 4 uger før forventet fødsel og i de første 14 uger efter fødslen, og derefter i op til 12 uger inden for det første halve år. Det er en forudsætning for betalingen, at Enhedslisten er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. c) Den anden forælder har ret til fuld løn i 2 uger inden for de første 14 uger, og derefter i op til 12 uger inden for de næste 32 uger. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. d) Den anden forælder har ret til fuld løn i 2 uger inden for de første 14 uger, og derefter i op til 12 uger inden for det første halve år. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. e) Den anden fàrælders barsel kan afholdes med omgående virkning fra fødslen, også selvom den evt, finder sted før forventet. f) Medarbejderen har derefter mulighed for at holde resten af orlovsperioden på dagpenge. Pligt til orientering af arbejdsgiver: Moderen har pligt til: a) at varsle arbejdsgiver om forventet fødselstidspunkt, og om de ønsker at udnytte retten til fravær fire uger før fødslen, senest tre måneder før forventet fødsel. b) at orientere arbejdsgiver, hvis de ønsker at benytte retten til orlov ud over de første 14 uger senest otte uger efter fødslen. Den anden forælder har pligt til: a) at orientere arbejdsgiver, om de ønsker at holde fædreorlov senest fire uger før forventet fødsel. 6

7 På samme måde som lønnen følger et givet overenskomstniveau, vil forbedringer af barseisforholdene i det øvrige arbejdsmarked, som følge af ændringeri lovgivning, overenskomster eller andet, også slå igennem i forbedrede vilkår for Enhedslistens ansatte. 8 Organisationsret Alle ansatte i Landsorganisationen har ret til at organisere sig i en fagforening under LO, FTF eller AC efter eget valg, samt lade sig repræsentere af sin fagforening i forhandlinger med arbejdsgiverparten. De ansatte er desuden organiseret i den faglige klub for ansatte i landsorganisationen. Forhandlinger med ledelsen varetages af klubbernes valgte repræsentanter. Klubberne repræsenterer ligeledes de ansatte i Samarbejdsudvalget. 9 Ansattes rettigheder til at ytre sig politisk I lighed med Enhedslistens øvrige medlemmer, har de ansatte ret til at udtale sig om politiske spørgsmål også selvom udtalelsen strider imod Enhedslistens politik og interesse, uden at det får følger for ansættelsesforholdet, under forudsætning af, at man oplyser at man taler på egne vegne og som privatperson. 10 Orlov og tjenestefri i ekstraordinære situationer Ansatte har ret til orlov uden løn i op til 3 mdr, efter hvert 2. års ansættelse. Følgende omstændigheder giver ansatte ret til tjenestefrihed med løn: a) Pasning af alvorligt syge børn under 18 år, når medarbejderens bopælskommune har godkendt det b) Pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, når medarbejderens bopælskommune har godkendt det c) Borgerligt ombud, fx at være valgtilforord net, domsmand m.m. (Dog ikke varetagelse af hverv som følge af at være byrådsmedlem) (det skal afklares hvor vederlaget skal tildeles lokalafdelingen eller ansættelsesstedet) d) Op til I uge om året, hvis medarbejderens barn under 14 år er indlagt på hospital e) Der kan gives enkeltstående fridage i forbindelse med dødsfald, begravelse, flytning og ægteskab. 7

8 Følgende omstændigheder giver ansatte ret til tjenestefrihed uden løn: a) Pasning af nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (serviceloven 118) b) Force majeure c) Tvingende familiemæssige årsager 11 Fri- og helligdage (op i arbejdstidsopgørelsen) Officielle helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. og 31. december er betalte fridage, såfremt de ligger på en af ugens fem første dage. 12 Fri efteruddannelse Efter et års ansættelse optjener fastansatte ret til økonomisk bidrag til fri efteruddannelse. Tidspunktet for afholdelsen godkendes af FU. Den fulde efteruddannelsesopsparing er kr. 1 for hvert års ansættelse (1. år undtaget), dog maks kr. 2 Efteruddannelsesopsparingen reguleres så den følger lønudviklingen hver den 1. april. Ansatte der arbejder 18,5 timer og mere om ugen optjener det fulde efteruddannelsesbeløb. Ansatte der arbejder mindre end 18,5 timer om ugen optjener halvdelen af det fulde efteruddannelsesbeløb. Efteruddannelse kan erhverves løbende i ansættelsen eller i opsigelsesperioden. På forlangende oplyses hvor meget der er hensat og evt. forbrugt. Der afsættes et beløb på budgettet til de fastansattes efteruddannelse. Alle har ret til 2 ugers efteruddannelse pr. år efter eget valg med løn. Kurser/efteruddannelse skal godkendes af FU, således at tidspunktet for efteruddannelsen også tager hensyn til resten af sekretariatets arbejdstilrettelæggelse. 13 Efteruddannelse/opkvalificering til nuværende arbejdsfunktion Ledelsen skal ved MUS-samtalerne forsøge at danne sig et overblik over, om nogle ansatte har brug for opkvalificering/efteruddannelse for (bedre) at kunne varetage sine nuværende jobfunktioner. Der afsættes hvert år en sum på budgettet til sådan efteruddannelse og det skal fremgår klart i budgettet hvor mange penge der er afsat til formålet. Det er ledelsens ansvar at prioritere, hvis det samlede behov overstiger det afsatte beløb. Beløbet skal opreguleres, så det følger lønudviklingen siden 2009, hvor beløbet blev fastsat. 2 Beløbet opreguleres tilsvarende med lønudviklingen (7x kr. + opregulering) 8

9 14 Udtalelse Ansatte har altid ret til en udtalelse. Udarbejdelse af udtalelsen bør ske i ansatte og arbejdsgiver. samarbejde med den 15 Stresspolitik De ansatte skal have en udvidet beskyttelse i tilfælde af arbejdsrelateret sygdom som eks. stress. Det er aftalt, at der senest den 1. januar 2015 skal være udarbejdet en stresspolitik. 16 Tillidsrepræsentanter a) Enhedslistens Landskontor anerkender den af klubben valgte TR og dennes suppleant som forhandlingsberettigede repræsentanter for klubben. b) Tillidsrepræsentanterne skàl godkendes af deres respektive faglige organisation, som anmelder valget til ledelsen. c) TR og dennes suppleant kan ikke afskediges, hvis ikke tvingende grunde taler derfor, og arbejdsforholdet kan ikke afbrydes, før pågældendes organisation har haft lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling. Dog kan beskyttelsesreglerne ikke sætte Enhedslistens rotationsregler eller andre dele af partiets vedtægter ud af kraft. Endvidere betragtes udmeldelse af Enhedslisten som en opsigelse, hvilket også er gældende for TR og dennes suppleant. d) Enhedslistens Landskontor anerkender at TR og TRsuppleanten har ret til tillidsmandsuddannelse i op til 6 uger i året efter valget og derefter årligt op til 2 ugers årlig selvvalgtuddannelse i forbindelse med deres hverv. Der modtages normal løn i disse uger. De op til 6 ugers uddannelse i det første år efter valget gennemføres primært via de uddannelser, som de faglige organisationer udbyder til deres medlemmer. De to ugers selvvalgt uddannelse kan også foregår via disse udbud, men har ellers et omkostningsloft på kr. pr. uge. Længere uddannelsesforløb kan etableres ved brug af de pågældendes efteruddannelseskonto. e) TR eller dennes suppleant inddrages i alle sager om ansættelser, afskedigelser og advarsler og skal være til steder som bisidder ved møder mellem ledelse og ansatte i sådanne sager. lnddragelsen ved ansættelser kan ske ved at TR eller dennes suppleant deltager i ansættelsesudvalg som observatør. Ligeledes anerkender Enhedslistens Landskontor, at den pågældendes faglige organisation kan inddrages i sager om advarsler og afskedigelser. 9

10 f) Hvis en ansat ønsker det, kan TR eller i dennes fravær suppleanten deltage som bisidder ved alle andre møder med ledelsen herunder også MUS-samtaler. g) Enhedslistens Landskontor garanterer TR og dennes suppleant den nødvendige tid til at udføre deres hverv, herunder tid til information af de personer de repræsenterer. h) Information fra ledelsen der vedrører arbejdsforhold i bred forstand formidles via eller efter aftale med TR. Dette gælder ikke informationer, der vedrører Enhedslistens arbejde og politik. i) Ved forhandlinger eller drøftelser med ledelsen kan TR altid vælge at suppleanten også deltager. j) Det er TR og TRsuppleantens pligt både over for organisationen og over for Enhedslistens Landskontor at medvirke til at fremme og vedligehold gode og rolige arbejdsforhold. Den samme pligt påhviler ledelsen. 15 Retsforhold Som retsgrundlag for overenskomstforholdet gælder den til enhver tid gældende Hovedaftale mellem Kooperationen og LO. Da hver af de underskrivende organisationer er selvstændige parter i overenskomsten, har den enkelte organisation en selvstændig påtaleret. Hvis organisationen er medlem af Henholdsvis FTF og Akademikerne, træder den enkelte organisation ind i stedet for LO. Uenigheder af faglig karakter, herunder om fortolkningen af eller påstået brud på overenskomstën, skal søges løst ved lokal forhandling mellem repræsentanter fra den faglige klub og ledelsen. Opnås der ikke enighed ved denne forhandling, afholdes der mægling, hvor organisationen/organisationerne deltager. Begæret mæglingsmøde skal afholdes inden 14 dage. Opnås der her enighed om løsningen, er denne bindende for parterne. Opnås der ikke enighed ved mæglingen, kan sagen, når en af parterne ønsker det, afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten nedsættes efter Hovedaftalens regler for behandling af faglig strid. Ved afskedigelse af en medarbejder må vilkårligheder ikke finde sted. Såfremt den pågældende har været uafbrudt ansat i Enhedslistens Landsorganisation i mere end 9 måneder og tillidsrepræsentanten/ den pågældendes faglige organisation skønner, at afskedigelsen ikke er rimeligt begrundet i den pågældendes eller Enhedslistens Landsorganisations forhold, kan de kræve spørgsmålet forhandlet med ledelsen. 10

11 Opnås der ikke enighed ved forhandlingen, kan sagen inden for en frist af 15 dage begæres behandlet i en voldgiftsret nedsat efter Hovedaftalens regler for behandling af faglig strid. Hvis retten finder afskedigelsen urimeligt begrundet, kan voldgiften underkende afskedigelsen. Finder retten afskedigelsen urimeligt begrundet, men at ansættelsesforholdet ikke kan fortsætte, kan voldgiften bestemme, at Enhedslistens Landsorganisation skal betale den pågældende en godtgørelse. Størrelsen af denne skal afhænge af sagens omstændigheder og den pågældendes anciennitet. Godtgørelsen kan ikke overstige 52 ugers løn beregnet efter den pågældendes gennemsnitlige løn gennem det sidste år. 16 Gyldigheds- og opsigelsesbestemmelser Overenskomsten er gældende fra den 1. marts 2014 og kan af parterne hver for sig opsiges med 3 måneders varsel til en 1. marts, dog tidligst til den 1. marts Selvom aftalen er opsagt og udløbet, er den gældende, indtil en ny overenskomst er indgået, eller en af parterne har frigjort sig fra den gennem konflikt. Organisationerne giver den faglige klub bemyndigelse til at forhandle og forny overenskomsten under forudsætning af organisationernes endelige godkendelse. 11

12 Underskrifter For Enhedslistens Landsorganisation Dato t. 1 Underskrift For PROSA/ØST Dato Underskrift Line Brfod Enhedslistens Forretningsudvalg Dato UIft7/ Henrik Kjær Sekretariatsieder For Klubben af partiarbejdere i Enhedslistens Landsorganisation Dato fv q/i Unrsk/2 / V Mikkel Hammer Nonboe Forbundssekretær For Djøf Dato /2 Underskrift For DM (Dansk Magisterforening) Dato Underskrift - Nina Marie Ericsson Formand for klubbens bestyrelse Liselotte Jesp en / Forhandlingskonsu lent For 3F København Dato / Underskrift For DJ Fbrhandlingskonsulent For HK, Dato Underskrift Helle Thorsen Faglig konsulent 12

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING OVERENSKOMST 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING INDHOLD 1 Overenskomstens område 5 2 Arbejdstid 5 3 Afgrænsning mellem timeløn og -månedsløn 6 4 Timeløn 6 5 Månedsløn

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere