inden for transport og logistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inden for transport og logistik"

Transkript

1 Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom Transporterhvervets Uddannelser Arbejdsmiljø - For ordblinde Elevplan 3F TRANSPORTGRUPPEN 3F Lærling inden for transport og logistik Kampmannsgade København V Varenr. DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING

2 Hvem bestemmer? Indholdsfortegnelse: Hvem bestemmer? Uddannelsesaftalen Praktik i virksomheden Skoleperioderne Elevråd Når du bliver udlært Overenskomstregler for lærlinge Der er to væsentlige stykker papir, der bestemmer de fleste forhold omkring din uddannelse. Det ene er din uddannelsesaftale med virksomheden. Uddannelsesaftalen er udarbejdet på baggrund af lov om erhvervsuddannelse. Denne lov indeholder en række rettigheder og pligter - både for virksomheden og for lærlingen. Det andet stykke papir er overenskomsten. Den er forhandlet mellem fagforeningen og arbejdsgivernes organisation. Overenskomsten indeholder regler om løn, arbejdstid, kørepenge, ferieregler osv. Overenskomsten forhandles hvert 2. eller hvert 3. år. Næste forhandling sker i foråret Inden overenskomsten kan blive gyldig, skal den vedtages ved en urafstemning. Her kan alle 3F ere, der er registreret som chauffører, være med til at stemme. Du kan få et eksemplar af overenskomsten i din lokale 3F afdeling. De regler, der gælder for lærlinge, kan være svære at forstå. Derfor hvis du er i tvivl - kontakt din 3F afdeling og få den hjælp, du har brug for.

3 Uddannelsesaftalen Din uddannelsesaftale er et vigtigt dokument. Den skal skrives på en godkendt formular, som skolen udleverer. Aftalen skal skrives under af både dig og virksomheden, før den er gyldig. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre/værge underskrive for dig. De første 3 måneder af en uddannelsesaftale er en prøveperiode. Derefter kan aftalen ikke opsiges, medmindre både lærling og virksomhed er enige. I visse tilfælde kan uddannelsesaftalen ophæves ensidigt af enten lærlingen eller virksomheden. Men der skal være tale om grove eller gentagne forhold. For eksempel hvis lærlingen udebliver fra arbejdet, eller hvis virksomheden ikke kan finde ud af at lære fra sig. Hvis du overvejer at ophæve din uddannelsesaftale ensidigt, så skal du være opmærksom på, at dette kan være en særdeles risikabel handling. Så derfor spørg altid din 3F afdeling til råds. Det er vigtigt at uddannelsesaftalen bliver underskrevet inden praktikperioden starter. Hvis du er over 25 år er der inden for nogle fag mulighed for at komme i voksenlære som chauffør. I så fald skal du have mindst den løn, som er fastsat i overenskomsten for voksne chauffører. Herudover er reglerne de samme som for almindelige lærlinge. Det skal tydeligt fremgå af din uddannelsesaftale, om du er voksenlærling. Hvis du bliver uenig med din arbejdsgiver i løbet af uddannelsen, så skal du straks henvende dig til den lokale 3F afdeling. Her vil man prøve at opnå et lokalt forlig om det I er blevet uenige om. Lykkes dette ikke, skal sagen sendes ind til 3F s Transportgruppe, som vil indbringe den for det faglige udvalg.

4 Praktik i virksomheden Praktiktiden i virksomheden er som regel en god og lærerig tid. Det er altid spændende at komme ud på en ny arbejdsplads og se, hvordan tingene fungerer. Men det kan samtidig være en forvirrende og hård periode, hvor du skal til at vænne dig til en masse nye regler. Virksomheden skal også overholde reglerne. Her er de vigtigste: Uddannelsesplan: Først og fremmest skal virksomheden sørge for, at du lærer alle de forskellige ting, der hører til faget. Spørg om der er en plan for, hvornår du skal lære de forskellige ting. Hvis der ikke er en plan, så sig til virksomheden, at det skal I se at få lavet. Din skole kan hjælpe til. Løn: Overenskomstens regler om løn m.v. skal overholdes. Dette gælder også for virksomheder som ikke har overenskomst det siger erhvervsuddannelsesloven. Virksomheden må godt udbetale mere, end der står i overenskomsten, men aldrig mindre. Arbejdstid: Normalarbejdstiden er 37 timer om ugen og skal være placeret i tidsrummet Din arbejdsgiver har dog forskellige muligheder for at fastlægge varierende ugentlige arbejdstider, arbejde i holddrift m.v. Endvidere kan du pålægges overarbejde, hvis du er fyldt 18 år. Reglerne for arbejdstid kan være forskellige, så check altid med din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F afdeling, om reglerne er overholdt. Husk altid at notere dine daglige arbejdstider i din kalender. Det kan få afgørende betydning, hvis I senere bliver uenige om, hvornår og hvor længe du har været på arbejde. Forsikring: Du er dækket af arbejdsgiverens forsikring, både i praktikperioderne og når du er på skole. I fritiden er du dækket af 3F s fritids- og ulykkesforsikring. Hvis du kommer ud for en ulykke eller arbejdsskade, mens du er på arbejde, skal din arbejdsgiver anmelde det. Men for at være helt sikker skal du altid kontakte din lokale 3F afdeling hvis du kommer ud for en arbejdsskade. M.h.t. pension, så skal din arbejdsgiver indbetale til din pensionsordning fra og med du fylder 20 år. Fra og med skal din arbejdsgiver, hvis du er under 20 år, tegne en forsikring for dig vedrørende invalidepension, sundhedsordning m.v. (se mere om dette nedenfor). Barsel: I forbindelse med graviditet under uddannelsen er der en lang række muligheder for barsel og orlov, både for mødre og fædre. Reglerne fremgår af både overenskomsten og lovgivningen, og er derfor noget indviklede. Kontakt derfor 3F og få klar besked. Din læretid vil som regel blive forlænget med det antal uger, du går hjemme. Din

5 arbejdsgiver må ikke ophæve din uddannelsesaftale på grund af barsel. Ferie: Du har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Din arbejdsgiver skal betale løn under ferien, i det omfang du ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse. Hvis du er startet i virksomheden inden den 1. juli, har du også ret til betalt ferie i 25 dage i dette ferieår. Hvis du først er startet efter den 1. juli, har du kun ret til 5 dages betalt ferie i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 30. april. Arbejdsmiljø: Mens du er i praktik, er du dækket af arbejdsmiljøloven, der sikrer dig en lang række rettigheder. Du vil blive undervist i arbejdsmiljø på skolen så husk at lytte efter, det kan blive afgørende. Sørg altid for at overholde reglerne, også selvom de nogen gange virker lidt besværlige. I de fleste virksomheder er der valgt en arbejdsmiljørepræsentant (sikkerhedsrepræsentant), der er parat til at forklare, hvis du er i tvivl om noget.

6 Skoleperioderne Skoleperioderne i din uddannelse kan være meget spændende, med masser af værkstedsundervisning m.v. Men det kræver, at du er aktiv og giver det en chance. De bedste skoler forstår at tilrettelægge undervisningen, således at det er helt anderledes end folkeskolen. Din uddannelse er opbygget efter et princip om at veksle mellem praktik og skoleophold. Både din tid i virksomheden og ugerne på skolen skal opfattes som undervisning. Hvis du synes, at kvaliteten af undervisningen er for dårlig (fx for mange lærerfri timer), kan du klage til skolen og til elevrådet. Hvis det ikke hjælper, så tag kontakt til 3F. Hvis skolen holder lukket på en hverdag, har du pligt til at møde i virksomheden denne dag. Mens du går på skole, er du ikke dækket af arbejdsmiljøloven, men af en undervisningsmiljølov. Når du arbejder i skolens værksteder, skal du altid stille krav om personlige beskyttelsesmidler, ordentlig afskærmning af maskiner og ordentlig udluftning i lokalerne. Gå aldrig på kompromis med din egen sikkerhed! Din krop og dit helbred skal holde til et helt arbejdsliv. Mens du arbejder på skolens værksteder, er du stadig dækket af din arbejdsgivers forsikring, hvis der skulle ske noget. Hvis du bor længere væk fra skolen end fem kvarters transport med bus eller tog, har du ret til at blive indkvarteret på et skolehjem tættere på. I 2010 er betalingen for skolehjem fastsat til 470 kr. om ugen. Hvis du har forsørgerpligt eller hvis du er under 18 år og uden uddannelsesaftale, er det dog gratis. Hvis du bliver syg og ikke kan deltage i undervisningen, skal du give skolen besked. Sørg for at få at vide, hvad skolen kræver i dette tilfælde. De fleste skoler kræver sygemelding mellem 8.00 og For en sikkerheds skyld giv også din arbejdsgiver besked. Problemer med at læse og stave? Hvis er ordblind eller af andre årsager dårlig til at læse eller stave, så sig dette til en lærer eller vejleder så hurtigt som overhovedet muligt. Så hjælper skolen dig med at undersøge problemerne og med at skaffe en IT-rygsæk. Det er gratis for dig.

7 Elevråd Eleverne på de tekniske skoler i Danmark har ret til at danne elevråd og deltage i skolens bestyrelse og lokale uddannelsesudvalg. Det kan være svært at få et elevråd til at fungere ordentligt når man kun er på skolen i korte perioder ad gangen. Derfor er det godt at der eksisterer en landsdækkende organisation for erhvervsskoleelever, som blandt andet forsøger at skabe forbindelse mellem de enkelte elevråd og tale elevernes sag over for politikere og presse. Erhvervsskolernes Elev Organisation (EEO) kan kontaktes på tlf Når du bliver udlært Når du er udlært og uddannelsesaftalen udløbet, kan din arbejdsgiver afskedige dig. Derfor er det afgørende, at du er medlem af 3F s a-kasse. Det klogeste er at melde sig ind i 3F (incl. a-kassen) fra starten af læretiden, og senest 12 måneder før udløbet af din uddannelsesaftale. Så får du hjælp fra første dag, hvis du bliver arbejdsløs. Desuden kan du som medlem af 3F altid få hjælp, hvis der opstår problemer, en service, der naturligvis er forbeholdt medlemmer. Selvom du har et svendebrev er det en god idé at tage supplerende kurser. Gennem 3F kan du få oplysninger om hvilke efteruddannelsesmuligheder der eksisterer inden for dit fag. Overenskomstregler for lærlinge inden for transport og logistik 3F har indgået overenskomster med arbejdsgiverorganisationerne inden for transport og logistik (DI og Dansk Erhverv) om en lang række regler, der gælder for lærlinge. Blandt andet om løn, arbejdstid, overarbejde, ferie, pension, skoleperioder, studierejser m.v. I det følgende er der hovedpunkter fra overenskomsterne. Vi anbefaler at du henvender dig i den lokale 3F afdeling og får et eksemplar af overenskomsten udleveret samt måske en snak med en faglig medarbejder, om din løn og dine arbejdstider er OK, eller evt. andre problemer. Lokalt samarbejde Eventuelle problemer eller uenigheder mellem dig og din virksomhed, skal I først prøve selv at løse. Tillidsrepræsentanten kan medvirke. Kan I ikke blive enige, skal den lokale 3F afdeling inddrages. De vil forsøge at finde en løsning. Er dette ikke muligt inddrages 3F s Transportgruppe, der evt. bringer sagen videre til det faglige udvalg eller helt til Tvistighedsnævnet (en slags højesteret i lærlingesager). Arbejdstid Den normale effektive ugentlige arbejdstid er 37 timer. Pauser er ulønnede med mindre andet fremgår af de enkelte ansættelsesaftaler. Pauserne inden for normal arbejdstid må højst andrage 1 time, og de skal placeres naturligt i forhold til arbejdstiden.

8 Den normale daglige arbejdstid kan lægges mellem kl og kl Hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt, er den daglige arbejdstid 7,4 timer. I visse tilfælde kan virksomheden aftale med tillidsrepræsentanten eller den lokale 3F afdeling (ikke med den enkelte medarbejder), at arbejdstiden kan fastsættes med varierende ugentlig arbejdstid. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal dog være 37 timer. Den varierende ugentlige arbejdstid må ikke overstige 44 timer. Forudsætningen for varierende ugentlige arbejdstider er, at de fastsættes for minimum 4 uger og indtil 12 måneder ad gangen, og at det tydeligt er tilkendegivet ved opslag eller anden form for meddelelse, hvorledes arbejdstiden er fordelt over perioden. Arbejde på ubekvemme arbejdstider (forskudt tid) Din arbejdsgiver og din tillidsrepræsentant (evt. 3F s lokale afdeling) kan aftale placering af den daglige arbejdstid udenfor tidsrummet kl Hvis dette sker, skal du have et tillæg til din timeløn. Din 3F afdeling kan oplyse dig om, hvor meget du skal have i tillæg. Hvis der ikke er en aftale om forskudt tid, skal dine timer uden for tidsrummet 6-16 aflønnes som overtid. Arbejde i holddrift Din arbejdsgiver kan når overenskomstens bestemmelser bliver overholdt pålægge dig at arbejde i holddrift. Her gælder de samme regler og satser for lærlinge som for almindelige medarbejdere. Kontakt din 3F afdeling hvis du pålægges at arbejde i holddrift, de vil oplyse dig om reglerne. Mødepligt under skoleophold I dine skoleperioder er du principielt afgivet til skolen. Det betyder, at du ikke har pligt til at arbejde på virksomheden før eller efter skoletidens afslutning og heller ikke på eventuelle undervisningsfri dage, som indhentes gennem den øvrige del af skoleopholdet. Under skoleferier, f.eks. i forbindelse med jul, påske og pinse, har du dog, såfremt der arbejdes på virksomheden, pligt til at møde på hverdage, der måtte indgå i ferien, idet disse dage tillægges undervisningstiden. Arbejder du på almindelige skoledage, skal din arbejdsgiver aflønne dig med overarbejdssatser. Skoleforberedelse og uddannelsesevaluering Når du er på skole, skal du - uden for skoletiden gennemføre den nødvendige forberedelse (lektier, opgaver o.l.) den udstrækning, det er nødvendigt for at kunne gennemføre undervisningen på tilfredsstillende måde. Du har ret til en samtale med arbejdsgiveren og den uddannelsesansvarlige før hver skoleperiode påbegyndes. Her kan I i fællesskab evaluere den forudgående skole- og praktikperiode m.v.

9 Lærlingeløn Din løn består af en grundløn samt af forskellige tillæg. Grundlønnen er: Sidste år: 81,58 83,62 Næstsidste år: 72,39 74,20 Tredjesidste år: 64,17 65,77 Herudover skal du have tillæg for forskudt tid, holddrift, overarbejde m.v. i det omfang, du pålægges dette. Her afhænger satserne af din overenskomst. Få 3F til at tjekke, om du får de rigtige tillæg. Men husk hvis du ikke omhyggeligt og dag for dag har noteret dine arbejdstider i din kalender, kan det være svært at finde ud af, hvad du har ret til. Din arbejdsgiver skal betale: gebyr for svendeprøve din studierejse, dog max kr. undervisningsmidler hvis skolen opkræver for dette Voksenlærlinge Hvis du er voksenlærling efter reglerne om Meritvejen, eller et andet særligt tilrettelagt voksenerhvervsuddannelsesforløb, skal du aflønnes med sædvanlig løn for voksne. Din 3F afdeling kan forklare yderligere om dette. Overarbejde Hvis du er under 18 år kan du ikke pålægges overarbejde. Fra og med du er fyldt 18 år, kan din arbejdsgiver pålægge dig overarbejde efter samme retningslinjer og i samme udstrækning, som er gældende for dine voksne kolleger. Når du har overarbejde, skal du have løntillæg. Arbejder du på almindelige skoledag, skal din arbejdsgiver aflønne dig med overarbejdssatser. Tillægget afhænger af din overenskomst. Få 3F til at tjekke, om du får de rigtige satser. Husk at medbringe uddannelsesaftale, lønsedler og kalender! Det kan lokalt aftales, at overarbejde skal afspadseres time for time, og at overarbejdstillægget skal udbetales løbende i forbindelse med overarbejdet. I så fald skal afspadsering ske for hele dage. Tidspunktet for afspadsering aftales mellem arbejdsgiveren og de ansatte. Du skal have løbende orientering om saldoen på din afspadseringsopsparing. ATP Lærlinge er omfattet af bestemmelserne vedrørende medlemskab af ATP fra det fyldte 16 år. Sygdom og tilskadekomst, barns første sygedag, børns hospitalsindlæggelse, barsel, særlig opsparing, pension og afspadsering Lærlingenes forhold under sygdom og tilskadekomst, barns første sygedag, børns hospitalsindlæggelse, barsel, særlig opsparing, pension og afspadsering er de samme, som er fastsat i overenskomsterne mellem de under-

10 skrevne organisationer for voksne arbejdere. (Det betyder bl.a., at hvis du er fyldt 20 år, har du krav på pensionsindbetaling med den gældende sats). Fra og med har lærlinge, der ikke allerede er omfattet af en pensionsordning, krav på en arbejdsgiverbetalt forsikringsdækning hos PensionDanmark vedr. invalidesum, invalidepension, forsikring ved kritisk sygdom, dødsfaldssum og sundhedsordning. Er du i tvivl, bør du kontakte din 3F afdeling. Løn til færdiguddannede Når du er færdig med din læretid får du forhåbentlig job som voksen faglært chauffør. Husk at din uddannelse berettiger dig til faglært tillæg (for tiden 4,00 kr. pr. time). Hvis du fortsætter hos den arbejdsgiver, hvor du var lærling, har du krav på anciennitetstillæg. Hvis du skifter til en anden arbejdsgiver, tager det 6-9 måneder at optjene ret til anciennitetstillæg, afhængigt af den overenskomst der gælder for virksomheden. Få styr på dette i din 3F afdeling. Grænseoverskridende transporter Hvis du udfører grænseoverskridende kørsler, er der særlige lønbestemmelser. Få nærmere forklaring i din 3F afdeling. Befordring Når du skal på skole, udbetaler virksomheden befordringstilskud til dig i henhold til AER s regler (AER: Arbejdsgivernes Elevrefusion). Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt. Bl.a. skal den samlede afstand t/r være på over 20 km. Desuden skal billigste offentlige transport benyttes. Er du i tvivl, så kontakt din 3F afdeling. Det er overenskomsten der gælder Ovenstående er kun et lille uddrag af overenskomstens mange bestemmelser. Formålet har været at give dig et førstehånds-indtryk dine løn- og arbejdsforhold og dine rettigheder/pligter. Hvis der opstår tvivl, skal du altid tjekke selve overenskomsten. Den kan du få i din lokale 3F afdeling. Her kan du desuden få hjælp med hensyn til, hvordan paragrafferne i overenskomsten skal forstås. Tre vigtige dokumenter Hvis du vil have din 3F afdeling til at hjælpe dig, er disse tre dokumenter afgørende, når din sag skal vurderes: Uddannelsesaftalen Dine lønsedler Din kalender, hvor du naturligvis hver dag har noteret dine arbejdstider, hvor du har været, hvad du kar kørt med osv. Vær omhyggelig. Pas rigtig godt på disse dokumenter. De kan lige pludselig blive helt afgørende for udfaldet af en evt. sag.

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014 Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Perioden 2012-2014 Indholdsfortegnelse: Arbejdstidsbestemmelser Side 1 Arbejdstid 3 2 Ansættelsesbeviser 4 3 Overtidsbetaling og skiftehold

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere