Socialrådgiveruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialrådgiveruddannelsen"

Transkript

1 ODENSE Socialrådgiveruddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Socialrådgiver uddannelsen

2 SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN Få en bred vifte af karrieremuligheder Hvad er du interesseret i? Socialrådgiveruddannelsen er til dig, der er engageret i sociale forhold og gerne vil skabe sociale forandringer gennem forebyggelse, sagsbehandling, rådgivning og vejledning. Job i den offentlige sektor Mange socialrådgivere arbejder som rådgivere i de kommunale forvaltninger. Det kan f.eks. være inden for arbejdsområder, der handler om børn, unge og familier, aktivering, pensionsforhold, integration af flygtninge og indvandrere eller i mere projektorienterede arbejdsområder. Socialrådgivere arbejder også som konsulenter i jobcentre. Socialrådgivere kan også undervise, f.eks. på socialrådgiveruddannelserne, pædagogseminarier samt på social- og sundhedsskoler. Det private arbejdsmarked Mange private organisationer og virksomheder har ansat socialrådgivere. Traditionelt har socialrådgivere arbejdet som rådgivere i store private organisationer som fx Kræftens Bekæmpelse eller Mødrehjælpen. Gennem de senere år har jobmulighederne bredt sig til f.eks. større virksomheders personaleafdelinger, pensionskasser eller i internationale organisationer. Nogle socialrådgivere vælger også at blive selvstændige og bl.a. udføre konsulentopgaver for kommuner. Der findes også arbejdsområder for socialrådgivere i kriminalforsorgen, dagbehandlingstilbud, distriktspsykiatrien, fagforeninger, på hospitaler og i revaliderings- og døgninstitutioner.

3 En uddannelse i teori og praksis Socialrådgiveruddannelsen er 3 ½-årig og kan gennemføres både som dagstudie og som IT-baseret studie. Når du er færdiguddannet, har du ret til betegnelsen professionsbachelor som socialrådgiver (Bachelor of Social Work). Uddannelsen udgør et samspil mellem teori og praksis og tilrettelægges med et tværfagligt sigte i en kombination af forskellige undervisningsformer. Det kan fx være som casebaseret undervisning, forelæsninger, øvelser, selvstudier, praktik og projektarbejde, herunder bachelorprojekt. Du skal også være indstillet på at arbejde i studiegrupper gennem store dele af studiet. En modulopbygget uddannelse Uddannelsen er modulopbygget og indeholder obligatoriske moduler, praktik, valgfrie moduler og bachelorprojekt. På de obligatoriske moduler er undervisningen tilrettelagt inden for seks kerneområder: Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser Organisation og økonomiske rammer for indsatser på det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde Selv om uddannelsen er en generalistuddannelse, er der valgfrie moduler, hvor den enkelte studerende skal vælge enten modul om Udsatte børn og unge eller Beskæftigelse. Derudover kan der vælges modul om Voksne udsatte og personer med handicap eller andre valgmoduler, som aktuelt udbydes. Særligt for den IT baserede uddannelse Socialrådgiveruddannelsen udbydes også som en it-baseret socialrådgiveruddannelse det vil sige som fjernstudium. Uddannelsen er normeret til 3½ år og udbydes inden for den eksisterende bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen. Det betyder, at det it-baserede studie har samme moduler og elementer som dagstudiet, men læringsformene er anderledes, fordi en stor del af læringen foregår i studiegrupper via internettet. It-arbejdsformen giver mulighed for fleksibel læring, Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem studie via et internetbaseret konferencesystem, fremmøde på uddannelsen og arbejde i studiegrupper, men som på dagstudiet er der tale om et fuldtidsstudium. Du skal møde på uddannelsesstedet cirka hver uge. Nogle dele af din uddannelse er afhængige af, at du er personligt tilstede. Det gælder fx træning og øvelser i kommunikation og samarbejde. Praktikperioden er placeret som på grunduddannelsens 4. semester, hvor der er fem måneders ulønnet praktik. Som praktikant bliver du tilknyttet en arbejdsplads, hvor du får mulighed for at prøve dine kompetencer af i praksis, mens du stadig er studerende. Der er mødepligt i praktikperioden, og derfor kan du ikke regne med at have erhvervsarbejde i større omfang ved siden af studiet. Udlandet Hvis du kunne tænke dig at få et internationalt perspektiv på socialt arbejde, er der mulighed for at gennemføre studie-, projekt- og praktikperiode i udlandet. Socialrådgiveruddannelsen har et netværk af partnerinstitutioner i Europa, hvor der er indgået aftaler om studenterudveksling. Internationaliseringen er også muligt uden for disse netværk, hvis du selv etablerer kontakt til praktiksted og/eller uddannelsesinstitution. Der er forskellige muligheder for økonomisk støtte i forbindelse med udlandsophold.

4 SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN Uddannelsens faglige profil I hele studieforløbet arbejder du med socialt arbejde på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau. opnår viden om socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, organisation, økonomi, lovgivning og juridisk metode. Projektarbejde Socialrådgiveruddannelsen lægger stor vægt på projektarbejdsformen. Projektarbejdet tager udgangspunkt i socialrådgivning og socialt arbejde, som kan indebære kontakt til praksis og brugergrupper. Praktik På 4. semester skal du i praktik i en fem måneders periode. Her indgår du i praktikstedets arbejde under vejledning af en praktikvejleder på stedet. I praktikken får du mulighed for at afprøve socialt arbejde i praksis og dermed skabe sammenhæng mellem teorien fra uddannelsens foregående semestre og socialrådgiverfaget i praksis. Uddannelsesstedet fremskaffer praktikpladser, som typisk vil være i kommunale forvaltningers forskellige afdelinger. Det kan fx være i børn og ungeforvaltningen, socialforvaltningen, handicap- og psykiatrisektor, jobcentre m.m. Andre offentlige institutioner kan være kriminalforsorgen, hospitaler, forsorgshjem, ungdomscentre m.m. Der er også praktikpladser i private organisationer, fx i Kræftens Bekæmpelse, SIND, Kirkens Korshær eller fagforbund. Du kan også tage praktikophold i udlandet. Samfundsforhold Gennem dit studie får du kompetencer i at forstå og handle i forhold til samfundsmæssige og juridiske problemstillinger. Du Kommunikation Under uddannelsen er der løbende træning i samtaleteknik, aktiv lytning og kommunikationsteori. Socialrådgivere skal kunne tale med mennesker, så de føler sig hørt og respekteret. Derfor skal du være i stand til at forstå og analysere de processer, der opstår når mennesker er sammen og omsætte denne viden i handling. Refleksion Som socialrådgiver skal du kunne sætte sagerne i et større perspektiv og til stadighed være indstillet på at reflektere over værdier og holdninger. Det indebærer, at du er parat til at indgå i samspil og dialog med andre. Din uddannelse er derfor både fagligt og personligt udviklende. Overblik og systematik At hjælpe mennesker med problemer kræver overblik, systematik, planlægning og handling, og du har muligheden for at være med til at udvikle rammerne for det sociale arbejde. Samarbejde og koordinering Socialrådgivere har en særlig rolle i det tværprofessionelle samarbejde med lærere, pædagoger, sundhedspersonale, psykologer, læger m.fl. Du skal have gode samarbejdsevner og evner til at kommunikere med andre mennesker. KARRIEREFORLØB Malene Holm Efter at have arbejdet i 8 år som pædagogmedhjælper på døgninstitution i Odense startede jeg i 2000 med at læse til socialrådgiver. Jeg blev færdiguddannet i januar Siden har jeg arbejdet inden for børn og ungeområdet i to mellemstore kommuner og på institution for behandlingskrævende børn og unge. I 2010 blev jeg ansat på en døgninstitution i Odense Kommune.

5 KARRIEREFORLØB Susanne Meldhede Jeg er uddannet socialrådgiver i Efter studiet arbejdede jeg i Børn- og Ungeforvaltningen som myndighedssagsbehandler i Odense Kommune. Herefter havde jeg en periode, hvor jeg arbejdede på et børnehjem og en ungdomsinstitution. Efter min tid på institutionerne blev jeg ansat i et privat konsulentfirma som familie- og ungekonsulent, hvor jeg var i to år. Det inspirerede mig til at gå i gang med en efteruddannelse i familieterapi. Efter min tid i konsulentvirksomheden har jeg haft et kortere vikariat i studiekoordinatorgruppen på Socialrådgiveruddannelsen i Odense. Mine fremtidsplaner er at komme tilbage til mit område familieområdet. KARRIEREFORLØB Lone Phillip Saysette Jeg er uddannet socialrådgiver i Det første år arbejdede jeg med integration i en kommune, hvor jeg stod for modtagelse og boligplacering af flygtninge, udbetaling af ydelser samt behandling af ansøgninger og hjælp i særlige tilfælde. Herefter fik jeg arbejde i jobcenter, hvor jeg havde kontakt til aktive misbrugere, psykisk syge og mentalt handicappede. Siden 2009 har jeg været ansat i en mellemstor kommunes jobcenter, hvor jeg er arbejder med integrationsområdet. Jeg har kontakt til mange forskellige samarbejdspartnere, da arbejdet indeholder alt omkring flygtninge og indvandrere, dog ikke udbetaling af ydelser. Jeg har at gøre med borgerne fra de ankommer til Danmark til deres mål i integrationskontrakten er opnået, eller de får permanent opholdstilladelse.

6 SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN Praktisk information Optagelse Optagelse gennem både kvote 1 og kvote 2 sker via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Ansøgningsskemaet findes på Ansøgningsfrist for kvote 2: 15. marts kl. 12 Ansøgningsfrist for kvote 1: 5. juli kl % af studiepladserne besættes via kvote 1 og 50 % via kvote 2. Der er studiestart den 1.september og 1. februar. I alt optages ca. 200 på dagstudiet i Odense, ca. 70 på dagstudiet i Vejle og ca. 100 på den IT-baserede socialrådgiveruddannelse. Læs mere om optagelse og ansøgning på ucl.dk eller kontakt studievejledningen. Adgangskrav kvote 1 For at søge adgang til socialrådgiveruddannelsen på kvote 1 er en af følgende eksamener nødvendig: STX/HF/HHX/HTX eller HF forløb for fremmedsprogede eller Visse udenlandske eksamener Udvælgelsen sker alene på baggrund af eksamenskvotienten. Adgangskrav kvote 2 For at blive optaget gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener: STX/HF/HHX/HTX eller HF forløb for fremmedsprogede og visse udenlandske eksamener eller 4 HF enkeltfag: dansk A-niveau, engelsk B-niveau, samfundsfag B-niveau og psykologi C-niveau eller Social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C-niveau og naturfag C-niveau samt engelsk D-niveau Den pædagogiske assistent-uddannelse Husk at vedlægge dokumentation samt skriftlig begrundelse for din ansøgning. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du kontakte studievejledningen og høre nærmere om muligheden for at få en individuel kompetencevurdering. Fremmedsprogede ansøgere skal have danskkundskaber svarende til Studieprøven. Udvælgelsen sker på grundlag af det, du har oplyst i ansøgningsskemaet, samt ud fra en vurdering af den skriftlige begrundelse, som du selv har udarbejdet. Er der flere ansøgere end studiepladser, sker udvælgelsen efter følgende kriterier: KARRIEREFORLØB Jacob Cilius Hulgard Jeg blev uddannet som socialrådgiver i Siden har mit arbejde og mine efteruddannelser været behandlings- og formidlingsorienteret. Efter studiet blev jeg ansat på Ringe Kostskole som lærer og afdelingsvagt. Skolen modtager anbragte børn fra hele Danmark, og mange har oplevet omsorgssvigt eller har fysiske og psykiske vanskeligheder. I 2006 fik jeg job i Alkoholbehandlingen i Odense som alkoholbehandler, da jeg havde taget en behandlingsorienteret efteruddannelse på Ringe Kostskole. Herefter startede jeg i projektet Børn i Familier med Alkoholproblemer. Et projekt under Sundhedsstyrelsen, hvor fokus var på at opspore, hjælpe og udvikle indsatser for børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer. I 2009 blev jeg leder af et familiehus i Odense Kommune. I 2010 blev jeg adjunkt ved Socialrådgiveruddannelsen i Odense.

7 KARRIEREFORLØB Peter Brolund Jeg blev uddannet i 2008 og startede derefter i Behandlingscenter Odense i en afdeling med fokus på stabilisering og skadesreduktion for hårdt belastede stofmisbrugere. I 2009 blev jeg koordinator i et kombineret aktiverings- og behandlingstilbud, hvor misbrugsbehandling indgik som en del af aktiveringsindsatsen for stofmisbrugere over 25 år. Siden 2010 har jeg været ansat i Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling. Her arbejder jeg med at udvikle og afprøve et gruppebehandlingstilbud til ressourcestærke stofmisbrugere, som på grund af kravet om registrering og manglende identifikation med traditionelle stofmisbrugere fravælger det etablerede behandlingssystem. Jeg har desuden taget efteruddannelse inden for behandlingsområdet. Erhvervserfaring, med særlig vægt på studierelevant arbejde, fx inden for det sociale og sundhedsmæssige eller kulturelle område Samfundsmæssigt engagement, fx aktiviteter inden for frivilligt børne- og ungdomsarbejde, frivilligt socialt arbejde, fagpolitisk og politisk arbejde Udlandsophold og højskoleophold af mindst 16 ugers varighed samt studierelevante kurser og fag SU Socialrådgiveruddannelsen er et fuldtidsstudium og er SU-berettiget. Læs mere på Løn Nyansatte socialrådgivere ansættes med en grundløn og evt. et funktionstillæg og/eller et kvalifikationstillæg. Løn forhandles individuelt. For en nyuddannet socialrådgiver er lønningerne i kommuner og staten ca kr. om måneden. Lønnen på det private arbejdsmarked er ofte højere end i den offentlige sektor. Faglig organisation Der er ca socialrådgivere organiseret i Dansk Socialrådgiverforening. Studerende kan blive medlem af Dansk Socialrådgiverforening og få fagbladet Socialrådgiveren. Læs mere på Din adgangsbillet til mere viden Med en professionsbacheloruddannelse får du adgang til et bredt og varieret udbud af efter- og videreuddannelsesmuligheder, som dækker alle socialrådgiverens ansættelsesområder: Diplomuddannelser: fx Den sociale diplomuddannelse, Diplomuddannelse i familieterapi, Diplomuddannelse i børn og unge m.fl. Læs mere på ucl.dk Masteruddannelser: fx Antropologi og velfærd, køn og kultur, social integration m.fl. Kandidatuddannelser: fx i Socialt arbejde Læs mere på ucl.dk eller vidar.dk. Brug studievejledningen Du er altid velkommen til at kontakte studievejledningen, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger om optagelse og adgangskrav, studiets indhold eller karrieremuligheder. Du kan finde navne og kontaktoplysninger på studievejlederne på ucl.dk. Et levende studiemiljø midt i Odense På Tolderlundsvej 5 er der et levende studiemiljø og god kontakt mellem ansatte og studerende.

8 Tolderlundsvej Odense C Telefon ucl.dk UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Socialrådgiver uddannelsen

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker? Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY Finansøkonom Finansøkonom er en to-årig videregående uddannelse på IBA The International Business Academy i Kolding. Finansøkonomer er efterspurgte

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus www.viauc.dk/jydsk Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

DE 5 SKARPE : LARS HØJ

DE 5 SKARPE : LARS HØJ DE 5 SKARPE : LARS HØJ Spinkel dokumentation fra minister KORT NYT KØBENHAVN KIKSER NYE BØGER INDBLIK I CENTRALE DISKURSER INTERKULTURELT SAMARBEJDE NORDEN RUNDT KORT NYT FOREBYGGELSE ER EN GOD IDÉ DS

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Karriere en verden af muligheder

Karriere en verden af muligheder Karriereeftermiddag 29. april 2014 Kl. 13.30-17.00 Karriere en verden af muligheder I dette katalog finder du information om: Tidsplan for oplæg Indhold i oplæg Kort præsentation af deltagende institutioner

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering,

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker)

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Logistikøkonom er en af de 13 korte videregående uddannelser, som er et resultat af en splinterny reform, som Undervisningsministeriet har

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA UDNIENIE W DANII job i danmark o B i danmark Informationspjece til udlændinge om muligheder for at arbejde og leve i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ JOBB I DAnMA Arbejde med ældre, syge og handicappede

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere