Sikkerhedsdatablad Legionella BinaxNOW - Reagent A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad Legionella BinaxNOW - Reagent A"

Transkript

1 Legionella BinaxNOW - Reagent A 14/08/2015 Sikkerhedsdatablad Legionella BinaxNOW - Reagent A PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Legionella BinaxNOW - Reagent A Produktkode : ; Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmæssig anvendelse Funktion eller anvendelseskategori : Til in vitro diagnostisk brug. Anvendelser der frarådes Ingen tilgængelige oplysninger 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Alere A/S Gartnerivej Holstebro - Danmark T alere.dk Kontaktperson : Helle Hogrefe Andersen 1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Danmark Giftlinjen Bispebjerg Hospital PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ikke klassificeret Bispebjerg Bakke København NV 2.2. Mærkningselementer Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ekstra sætninger : Produktet betragtes som medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, EU-direktiv 98/79 / EF og EU-forordning 1272/2008 / EF, artikel 1, nr. 5, punkt d Andre farer Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen : Ingen under normale forhold. Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Dette stof/denne blanding opfylder ikke vpvb-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII PUNKT 3: SAMMENSÆTNING/OPLYSNING AF INDHOLDSSTOFFER 3.1. Stof Ikke relevant 3.2. Blanding Kommentar : De øvrige komponenter der indgår i produktet er ikke mærkningspligtige, eller findes i en mængde der er under grænsen i henhold til gældende regulativ. Denne blanding indeholder ingen stoffer, der skal oplyses ifølge kriterierne i afsnit 3.2 af bilag II til REACH

2 Legionella BinaxNOW - Reagent A 14/08/2015 PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Førstehjælp generelt : Sædvanlig førstehjælp, ro, varme og frisk luft. Førstehjælp efter indånding : Sørg for indånding af frisk luft. Førstehjælp efter hudkontakt : Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. Søg læge ved fortsatte gener Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer/skader : Forventes ikke at udgøre nogen fare under normale anvendelsesforhold Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen specifikke foranstaltninger identificeret. PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler : Brug egnede midler til at bekæmpe omgivende brande. Skum, carbondioxid (CO2) og pulver. Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brandfare : Ikke brændbart. Eksplosionsfare : Produktet er ikke eksplosivt. Reaktivt i tilfælde af brand : Ingen reaktive grupper. Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand 5.3. Anvisninger for brandmandskab Brandslukningsinstruktioner : Ingen speciel metode angivet. : Carbondioxid (kuldioxid). Carbonmonoxid. Nitrogenoxid. Svovlholdige luftarter (SOx). Phosphoroxider. Beskyttelse under brandslukning : Brandpersonel der udsættes for forbrændingsgasser/spaltningsprodukter, skal bruge luftforsynet åndedrætsværn. PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Almene forholdsregler : Ingen specielle forholdsregler er nødvendige. For ikke-indsatspersonel Beskyttelsesudstyr : Benyt nødvendigt værneudstyr - se pkt. 8. Nødprocedurer : Ingen specielle forholdsregler er nødvendige. For indsatspersonel Beskyttelsesudstyr : Ingen specielle forholdsregler er nødvendige. Nødprocedurer : Ingen specielle forholdsregler er nødvendige Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Udslip af større mængder til afløb skal undgås Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Til tilbageholdelse : Saml alt affald op i egnede og mærkede beholdere og bortskaf det i henhold til de gældende lokale bestemmelser. Rengøringsprocedurer : Spildt produkt opsuges hurtigst muligt med inaktive faste stoffer, fx ler eller diatoméjord Henvisning til andre punkter For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13. PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Yderligere farer under behandlingen : Oplagringsmåde ikke anført. Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Undgå kontakt med huden og øjnene. Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Lagerbetingelser : Opbevares i originalemballagen. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares et tørt sted. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Beskyt mod frost. Lagertemperatur : 2-30 C 7.3. Særlige anvendelser Kontakt leverandør for yderligere information.

3 Legionella BinaxNOW - Reagent A 14/08/2015 PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Ingen tilgængelige oplysninger 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Nødøjenskyllestationer skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed, hvor der er risiko for eksponering. Beskyttelse af hænder : Beskyttelseshandsker ikke påkrævet. Beskyttelse af øjne : Under normale forhold er brugen af øjenværn ikke påkrævet. Åndedrætsbeskyttelse : Åndedrætsværn ikke påkrævet Beskyttelse mod termiske farer : Ingen specielle forholdsregler er nødvendige. Andre oplysninger : Personlige værnemidler skal vælges i henhold til CEN-standarderne og i samråd med leverandøren af værnemidler. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform : Væske Farve : Farveløst. Lugt : lugtløst. Lugtgrænse : ph : 7 Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Smeltepunkt : 0 C Frysepunkt : Kogepunkt : 100 C Flammepunkt : Selvantændelsestemperatur : Nedbrydningstemperatur : Antændelighed (fast stof, gas) : Damptryk : 23 hpa Relativ damptæthed ved 20 C : Relativ massefylde : Massefylde : 1 g/cm³ Opløselighed : Blandbart med vand. Log Pow : Viskositet, kinematisk : Viskositet, dynamisk : Eksplosive egenskaber : Ikke-eksplosivt. Oxiderende egenskaber : Eksplosionsgrænser : 9.2. Andre oplysninger Ingen tilgængelige oplysninger PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold Kemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og foreskrevne opbevaringsbetingelser Risiko for farlige reaktioner Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Præparat indeholder natriumazid, som kan reagere med bly og danne eksplosive forbindelser Forhold, der skal undgås Ingen kendt Uforenelige materialer Ingen kontakt med: stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler. Bly (Pb).

4 Legionella BinaxNOW - Reagent A 14/08/ Farlige nedbrydningsprodukter Stabil under normale forhold. PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet : Ikke klassificeret Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret ph: 7 Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering ph: 7 : Ikke klassificeret Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret Toksicitet ved gentagen dosering : Ikke klassificeret Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) : Specifik målorgan toksicitet (gentagen eksponering) Ikke klassificeret : Ikke klassificeret Aspirationsfare : Ikke klassificeret Potentielle skadelige helbredsvirkninger på mennesker og mulige symptomer : Under normale anvendelsesforhold er der ikke iagttaget nogen sundhedsskadelige virkninger. PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER Toksicitet Økologi - generelt : Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forårsager ingen uønskede langtidsvirkninger i miljøet Persistens og nedbrydelighed Legionella BinaxNOW - Reagent A Persistens og nedbrydelighed Bioakkumuleringspotentiale Legionella BinaxNOW - Reagent A Bioakkumuleringspotentiale Ingen data Mobilitet i jord Legionella BinaxNOW - Reagent A Økologi - jord Produktet er blandbart med vand. Kan spredes i vandmiljøet Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Legionella BinaxNOW - Reagent A Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Dette stof/denne blanding opfylder ikke vpvb-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Andre negative virkninger Andre negative virkninger : Ingen kendt. Andre farer : Ingen andre kendte virkninger PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandling National lovgivning (affald) : Produktet er ikke farligt affald. Metoder til affaldsbehandling : Absorber i vermikulit eller tørt sand for senere deponering. Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler. Økologi - affald : Undgå udledning til miljøet. EAK-kode : Kemikalier, bortset fra affald henhørende under PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN UN-nummer Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods

5 Legionella BinaxNOW - Reagent A 14/08/ UN Officiel godsbetegnelse Korrekt transportbetegnelse (ADR) : Ikke relevant Officiel betegnelse til transport (IMDG) : Ikke relevant Korrekt transportbetegnelse (IATA) : Ikke relevant Korrekt transportbetegnelse (RID) : Ikke relevant Transportfareklasse(r) ADR Transportfareklasse(r) (ADR) : Ikke relevant IMDG Transportfareklasse(r) (IMDG) : Ikke relevant IATA Transportfareklasse(r) (IATA) : Ikke relevant RID Transportfareklasse(r) (RID) : Ikke relevant Emballagegruppe Emballagegruppe (ADR) : Ikke relevant Emballagegruppe (IMDG) : Ikke relevant Emballagegruppe (IATA) : Ikke relevant Emballagegruppe (RID) : Ikke relevant Miljøfarer Miljøfarlig : Nej Marin forureningsfaktor : Nej Andre oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige Særlige forsigtighedsregler for brugeren - Vejtransport - Søfart - Luftfart Jernbane transport Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden IBC-kode : Ingen IBC-kode for bulktransport offshore (MARPOL). PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU-regler Indeholder ingen stoffer, der er genstand for begrænsninger ifølge Bilag XVII Nationale regler EU-forordning 453/2010/EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer. Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald. Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, EU-direktiv 98/79/EF Kemikaliesikkerhedsvurdering Leverandøren har ikke udført nogen kemisk sikkerhedsvurdering af dette stof eller denne blanding PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER Udgivelsesdato : 14/08/2015

6 Legionella BinaxNOW - Reagent A 14/08/2015 Revideret den : 14/08/2015 : Signatur : A. Åsebø Murel Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende viden og på gældende EU og national lovgivning. Oplysningerne er baseret på senest tilgængelige data, og gælder kun for den tilsigtede anvendelse.

7 Legionella BinaxNOW - Test Device 14/08/2015 Sikkerhedsdatablad Legionella BinaxNOW - Test Device PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Legionella BinaxNOW - Test Device Produktkode : ; Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmæssig anvendelse Funktion eller anvendelseskategori : Til in vitro diagnostisk brug. Anvendelser der frarådes Ingen tilgængelige oplysninger 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Alere A/S Gartnerivej Holstebro - Danmark T alere.dk Kontaktperson : Helle Hogrefe Andersen 1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Danmark Giftlinjen Bispebjerg Hospital PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ikke klassificeret Bispebjerg Bakke København NV 2.2. Mærkningselementer Produktet betragtes som en teknisk enhed, og ikke et kemisk stof eller en blanding. Det er derfor ikke merkepliktig i henhold til gældende lovgvning Andre farer Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen : Ingen under normale forhold. Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Dette stof/denne blanding opfylder ikke vpvb-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII PUNKT 3: SAMMENSÆTNING/OPLYSNING AF INDHOLDSSTOFFER 3.1. Stof Ikke relevant 3.2. Blanding Kommentar : De øvrige komponenter der indgår i produktet er ikke mærkningspligtige, eller findes i en mængde der er under grænsen i henhold til gældende regulativ. Denne blanding indeholder ingen stoffer, der skal oplyses ifølge kriterierne i afsnit 3.2 af bilag II til REACH

8 Legionella BinaxNOW - Test Device 14/08/2015 PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Førstehjælp generelt : Sædvanlig førstehjælp, ro, varme og frisk luft. Reagenserne er i en forseglet testkassette og de førstehjelpsforanstaltninger der er beskrevet er kun relevante ved lækage. Førstehjælp efter indånding : Sørg for indånding af frisk luft. Ved ubehag, kontakt læge. Førstehjælp efter hudkontakt : Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Søg lægehjælp, hvis smerte eller rødme er vedvarerende. Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. Søg læge ved fortsatte gener. Søg lægehjælp ved ubehag Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer/skader : Forventes ikke at udgøre nogen fare under normale anvendelsesforhold Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen specifikke foranstaltninger identificeret. PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler : Brug egnede midler til at bekæmpe omgivende brande. Skum, carbondioxid (CO2) og pulver. Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brandfare : Ikke brændbart. Eksplosionsfare : Produktet er ikke eksplosivt. Reaktivt i tilfælde af brand : Ingen reaktive grupper. Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand 5.3. Anvisninger for brandmandskab : Carbondioxid (kuldioxid). Carbonmonoxid. Nitrogenoxid. Brandslukningsinstruktioner : Ingen speciel metode angivet. Beskyttelse under brandslukning : Brandpersonel der udsættes for forbrændingsgasser/spaltningsprodukter, skal bruge luftforsynet åndedrætsværn. PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Almene forholdsregler : Ingen specielle forholdsregler er nødvendige. For ikke-indsatspersonel Beskyttelsesudstyr : Benyt nødvendigt værneudstyr - se pkt. 8. Nødprocedurer : Ingen specielle forholdsregler er nødvendige. For indsatspersonel Beskyttelsesudstyr : Ingen specielle forholdsregler er nødvendige. Nødprocedurer : Ingen specielle forholdsregler er nødvendige Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Udslip af større mængder til afløb skal undgås Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Til tilbageholdelse : Saml alt affald op i egnede og mærkede beholdere og bortskaf det i henhold til de gældende lokale bestemmelser. Rengøringsprocedurer : Udfør en mekanisk opsamling af produktet Henvisning til andre punkter For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13. PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Yderligere farer under behandlingen : Oplagringsmåde ikke anført. Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Undgå kontakt med huden og øjnene. Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Lagerbetingelser : Opbevares i originalemballagen. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares et tørt sted. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Beskyt mod frost. Lagertemperatur : 2-30 C

9 Legionella BinaxNOW - Test Device 14/08/ Særlige anvendelser Kontakt leverandør for yderligere information. PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Ingen tilgængelige oplysninger 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Nødøjenskyllestationer skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed, hvor der er risiko for eksponering. Beskyttelse af hænder : Beskyttelseshandsker ikke påkrævet. Beskyttelse af øjne : Under normale forhold er brugen af øjenværn ikke påkrævet. Åndedrætsbeskyttelse : Åndedrætsværn ikke påkrævet Beskyttelse mod termiske farer : Ingen specielle forholdsregler er nødvendige. Andre oplysninger : Personlige værnemidler skal vælges i henhold til CEN-standarderne og i samråd med leverandøren af værnemidler. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform : Faststof Udseende : Teknisk enhed. Fast teststrimmel huset i en hængslet boglignende holder i pap. Farve : hvid. Lugt : lugtløst. Lugtgrænse : ph : Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Smeltepunkt : Frysepunkt : Kogepunkt : Flammepunkt : Selvantændelsestemperatur : Nedbrydningstemperatur : Antændelighed (fast stof, gas) : Ikke antændeligt Damptryk : Relativ damptæthed ved 20 C : Relativ massefylde : Opløselighed : Log Pow : Viskositet, kinematisk : Viskositet, dynamisk : Eksplosive egenskaber : Ikke-eksplosivt. Oxiderende egenskaber : Eksplosionsgrænser : 9.2. Andre oplysninger Ingen tilgængelige oplysninger PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold Kemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og foreskrevne opbevaringsbetingelser Risiko for farlige reaktioner Udvikler giftig gas ved kontakt med syre Forhold, der skal undgås Ingen kendt.

10 Legionella BinaxNOW - Test Device 14/08/ Uforenelige materialer Ingen kontakt med: stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler Farlige nedbrydningsprodukter Stabil under normale forhold. PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet : Ikke klassificeret Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ikke klassificeret Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret Toksicitet ved gentagen dosering : Ikke klassificeret Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) : Specifik målorgan toksicitet (gentagen eksponering) Ikke klassificeret : Ikke klassificeret Aspirationsfare : Ikke klassificeret Potentielle skadelige helbredsvirkninger på mennesker og mulige symptomer : Under normale anvendelsesforhold er der ikke iagttaget nogen sundhedsskadelige virkninger. PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER Toksicitet Økologi - generelt : Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forårsager ingen uønskede langtidsvirkninger i miljøet Persistens og nedbrydelighed Legionella BinaxNOW - Test Device Persistens og nedbrydelighed Bioakkumuleringspotentiale Legionella BinaxNOW - Test Device Bioakkumuleringspotentiale Ingen data Mobilitet i jord Legionella BinaxNOW - Test Device Økologi - jord Ingen data Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Legionella BinaxNOW - Test Device Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Dette stof/denne blanding opfylder ikke vpvb-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Andre negative virkninger Andre negative virkninger : Ingen kendt. Andre farer : Ingen andre kendte virkninger PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandling National lovgivning (affald) : Produktet er ikke farligt affald. Metoder til affaldsbehandling : Absorber i vermikulit eller tørt sand for senere deponering. Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler. Økologi - affald : Undgå udledning til miljøet. EAK-kode : * - Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN UN-nummer Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods

11 Legionella BinaxNOW - Test Device 14/08/ UN Officiel godsbetegnelse Korrekt transportbetegnelse (ADR) : Ikke relevant Officiel betegnelse til transport (IMDG) : Ikke relevant Korrekt transportbetegnelse (IATA) : Ikke relevant Korrekt transportbetegnelse (RID) : Ikke relevant Transportfareklasse(r) ADR Transportfareklasse(r) (ADR) : Ikke relevant IMDG Transportfareklasse(r) (IMDG) : Ikke relevant IATA Transportfareklasse(r) (IATA) : Ikke relevant RID Transportfareklasse(r) (RID) : Ikke relevant Emballagegruppe Emballagegruppe (ADR) : Ikke relevant Emballagegruppe (IMDG) : Ikke relevant Emballagegruppe (IATA) : Ikke relevant Emballagegruppe (RID) : Ikke relevant Miljøfarer Miljøfarlig : Nej Marin forureningsfaktor : Nej Andre oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige Særlige forsigtighedsregler for brugeren - Vejtransport - Søfart - Luftfart Jernbane transport Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden IBC-kode : Ingen IBC-kode for bulktransport offshore (MARPOL). PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU-regler Indeholder ingen stoffer, der er genstand for begrænsninger ifølge Bilag XVII Nationale regler EU-forordning 453/2010/EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer. Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald. Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, EU-direktiv 98/79/EF Kemikaliesikkerhedsvurdering Leverandøren har ikke udført nogen kemisk sikkerhedsvurdering af dette stof eller denne blanding PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER Udgivelsesdato : 14/08/2015

12 Legionella BinaxNOW - Test Device 14/08/2015 Revideret den : 14/08/2015 : Signatur : A. Åsebø Murel Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende viden og på gældende EU og national lovgivning. Oplysningerne er baseret på senest tilgængelige data, og gælder kun for den tilsigtede anvendelse.

Sikkerhedsdatablad TOSOH HbA1C kalibrator sæt: 0018767

Sikkerhedsdatablad TOSOH HbA1C kalibrator sæt: 0018767 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 018767T; 020019T; 021932T Synonymer : Hæmoglobin A1c

Læs mere

: Pregabalin impurity B CRS

: Pregabalin impurity B CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato:03/12/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer HV Vision 200-400-2000+ Foam Wash Eco Flower NP Udgivelsesdato: 08/09/2014 Revideret den: 11/06/2015 : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

: Alere TestPack+ hcg Urine with OBC

: Alere TestPack+ hcg Urine with OBC 301377 15/02/2016 Version: 1.0 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : : 505798J 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Teten Consulting Aps Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato: 02/07/2015 Revideret den: : Version: 1.

Teten Consulting Aps Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato: 02/07/2015 Revideret den: : Version: 1. Udgivelsesdato: 02/07/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produkttype Produktgruppe

Læs mere

: Tork Blomst Airfreshener Disc

: Tork Blomst Airfreshener Disc I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udgivelsesdato: 27/03/2015 Revideret den: Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Teten Consulting Aps Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato: 02/07/2015 Revideret den: : Version: 1.

Teten Consulting Aps Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato: 02/07/2015 Revideret den: : Version: 1. Udgivelsesdato: 02/07/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produkttype Produktgruppe

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

: Paracetamol for equipment qualification CRS

: Paracetamol for equipment qualification CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 16/09/2015 Revideret den: 29/10/2015 Erstatter: 16/09/2015 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

: Ropinirole hydrochloride CRS

: Ropinirole hydrochloride CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato:09/10/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606 Udgivelsesdato: 07/01/2016 Revideret den: 07/01/2016 Erstatter: 07/01/2016 Version: 4.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Special lubricant for insert tool connection end

Special lubricant for insert tool connection end Udgivelsesdato: 12/01/2016 Revideret den: 12/01/2016 Erstatter: 20/09/2013 Version: 3.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Navn Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 MSDS Version: E07.02 Udgivelsesdato: 29/01/2015 Blend Version: 9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Radiator

Læs mere

: Escitalopram oxalate CRS

: Escitalopram oxalate CRS Udgivelsesdato: 07/01/2016 Revideret den: Erstatter: Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stof Handelsnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

: Aescin for LC assay HRS

: Aescin for LC assay HRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 10/08/2016 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

: T352 Kalkfjerner. Sikkerhedsdatablad. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

: T352 Kalkfjerner. Sikkerhedsdatablad. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Revideret den: 07/03/2017 Version: 10.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produkttype : Blandinger : T352

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 22082016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 601 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes. Forbeholdt erhvervsmæssig brug

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes. Forbeholdt erhvervsmæssig brug Udgivelsesdato: 04/12/2015 Revideret den: 04/12/2015 Erstatter: 04/12/2015 Version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Navn Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

: Triamcinolone hexacetonide for system suitability CRS

: Triamcinolone hexacetonide for system suitability CRS Triamcinolone hexacetonide for system suitability CRS Udgivelsesdato: 13/07/2016 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets

Læs mere

Forbeholdt erhvervsmæssig brug

Forbeholdt erhvervsmæssig brug Udgivelsesdato: 11/02/2016 Revideret den: 11/02/2016 Erstatter: 16/09/2013 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Navn Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

: HV Biogiene / Biogiene Plus No Perfume

: HV Biogiene / Biogiene Plus No Perfume Udgivelsesdato: 08/09/2014 Revideret den: 28/05/2015 : Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn : Blanding

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: DERMATAN SULFATE AND OVER-SULFATED CHONDROITIN SULFATE CRS

: DERMATAN SULFATE AND OVER-SULFATED CHONDROITIN SULFATE CRS DERMATAN SULFATE AND OVER-SULFATED CHONDROITIN Udgivelsesdato:27/06/2013 Revideret den:20/08/2015 Erstatter:07/07/2015 Version: 3.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2009 Version: 4.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER ARDECA MOLYTEMP EP 2 Udarbejdet: 09112015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: ARDECA MOLYTEMP EP 2 Varenummer: ARD060015400

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HLP HM 46 Version 2.0 Udarbejdet: 13.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

: Industriel Forbeholdt erhvervsmæssig brug : Skyggepasta til drivhuse

: Industriel Forbeholdt erhvervsmæssig brug : Skyggepasta til drivhuse Udgivelsesdato: 01/06/2015 Revideret den: 03/04/2015 : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Navn : Blanding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 19062015 Redigeret: 16062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 08-03-2012 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 08-03-2012 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 08032012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

: SD BIOLINE Dengue Duo

: SD BIOLINE Dengue Duo 302177 15-09-2016 Version: 1.0 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 11FK45, 11FK46 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD020115 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

: SULFAMETHOXAZOLE IMPURITY F CRS

: SULFAMETHOXAZOLE IMPURITY F CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 27/06/2013 Udarbejdet den: 27/06/2013 Erstatter: 10/12/2009 Version: 4.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 28/08/2012 Erstatter: 12/12/2006 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Smøremiddel 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

: Forsigtig for professionel brug.

: Forsigtig for professionel brug. Udgivelsesdato: Revideret den: 05/06/2015 : Version: 10.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produkttype Vaporizer

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Kemi I/S - Bækgårdsvej Borup - Telefon Fax

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Kemi I/S - Bækgårdsvej Borup - Telefon Fax SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: - Emballage: Cat. No. 40300076 100 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

: Produktet er bestemt for forskning, analyse og videnskabelige uddannelse. : Forbeholdt erhvervsmæssig brug

: Produktet er bestemt for forskning, analyse og videnskabelige uddannelse. : Forbeholdt erhvervsmæssig brug Udgivelsesdato:07/08/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stof Handelsnavn : Exemestane

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Cat. No. 40300002 CAS-nr.: 19125-99-6 EF nr.: 242-828-7 REACH Reg.nr.: - PR-nr.: Emballage: Kræves

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 07102013 Revideret: 05112015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

: ATENOLOL ICRS. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

: ATENOLOL ICRS. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Udgivelsesdato:11/02/2015 Revideret den:11/02/2015 Erstatter:29/04/2013 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

: Automatic Transmission Flush

: Automatic Transmission Flush MSDS Version: E04.01 Udgivelsesdato: 19/03/2015 Blend Version: 4 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Automatic

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Soft Care Sensitive H22 Revision: 2012-09-11 Udgave 03 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

: Engine Oil Stop Leak

: Engine Oil Stop Leak MSDS Version: E04.00 Udgivelsesdato: 03/02/2015 Blend Version: 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Engine Oil

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Alere i Influenza A & B 24 test

Sikkerhedsdatablad Alere i Influenza A & B 24 test Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : : 425-024 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 07072015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: Cylinder Block Seal

: Cylinder Block Seal MSDS Version: E03.00 Udgivelsesdato: 20/11/2014 Blend Version: 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Cylinder

Læs mere