Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO."

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober

2 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 1

3 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Fysiske rammer Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Pædagogisk plan Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Indflydelse Omgangsform og sprogbrug Tryghed og trivsel Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Procedurer og retningslinjer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

4 1 samlede BDO har på vegne af Vesthimmerlands Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Solkrogen. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Solkrogen er, at der er tale om et velfungerende bofællesskab, og at de fysiske rammer er velegnede til målgruppen. Solkrogen har gennemgået en organisations- og strukturændring, således at der pr. 1. januar 2012 blev tilknyttet tre faste medarbejdere til bofællesskabet, samtidig med at de fik ny leder. Tilsynet vurderer, at strukturændringen har været positiv for både medarbejdere og beboere, idet der er skabt mere stabilitet i hverdagen fordi det er den samme medarbejdergruppe som arbejder på Solkrogen. Tilsynet vurderer, at det pædagogiske fundament hviler på værdierne i organisationen. Tilsynet noterer sig, at medarbejderne har deltaget i kursusforløb vedrørende neuropædagogik og tankeskemaer. Samtidig noterer tilsynet, at medarbejderne udtrykke tvivl omkring, hvordan de skal omsætte den nye viden til målgruppen på Solkrogen. Tilsynet anbefaler derfor, at Solkrogen internt drøfter den pædagogiske referenceramme og metoder med henblik på at få afklaret og beskrevet dette, herunder drøfter om og hvordan neuropædagogik kan indgå i pædagogikken. Tilsynet vurderer, at der er udarbejdet handleplaner for alle beboere på Solkrogen. Samtidig konstaterer tilsynet, at der ikke er fulgt op på sidste tilsyns anbefaling omkring indarbejdelse af en fast systematik vedrørende løbende interne drøftelser af de pædagogiske planer. På denne baggrund genfremsætter tilsynet anbefalingen om, at der indføres en struktur for, at planerne fremadrettet løbende gennemgås på personelmøder, således at der sker en fælles faglig sparring og læring omkring indsats, effekt og evt. justering af mål og delmål. Tilsynet vurderer, at beboerne generelt har en tilfredsstillende hverdag, hvor aktiviteterne er tilpasset den enkelte beboeres individuelle behov og formåen. Beboerne er sikret indflydelse på egen hverdag gennem formaliserede fællesmøder og gennem daglige samtaler med medarbejderne. Det er endvidere tilsynets, at der er en god omgangstone og sprogbrug på Solkrogen, og at der sjældent opstår konflikter beboeren imellem. Medarbejderne har desuden stor fokus på at beboerne skal opleve sig trygge i hverdag, som grundlag for at de kan trives ved at bo på Solkrogen. Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde på Solkrogen fungerer godt. Efter organisationsændringen er den største frustration hos medarbejderne, at de ikke længerer selv planlægger deres vagtplan, men at den i stedet varetages af en afdelingsleder fra et af de andre Aars tilbud. Ved sidste tilsyn blev det påpeget, at udfordringen for psykiatrien bliver at bevare og udvikle psykiatrividen blandt alle de andre handicaptilbud, som man organisatorisk bliver placeret sammen med. Ved dette tilsyn noterer tilsynet sig, at en overflyttet vikar ikke har den fornødne viden og erfaring indenfor psykiatriområdet, og at vedkommende kun har fået meget lidt information og viden om beboerne, som introduktion til arbejdet. Det er tilsynets, at den overflyttede medarbejder har behov for langt mere information og introduktion til arbejdet. Det er derfor tilsynets anbefaling, at medarbejderen sikres denne information og introduktion, ligesom det anbefales, at det fremover overvejes, hvilke faglige kompetencer medarbejderne på Solkrogen skal besidde for at kunne arbejde der. Endelig anbefales det, at der udarbejdes et introduktionsprogram, således at det sikres, at nye medarbejdere har den fornødne viden om beboerne og de opsatte mål og delmål med arbejdet med beboerne. 3

5 Tilsynet vurderer, at medarbejder har kendskab til generelle procedure og retningslinjer for medicinhåndtering, samt procedure for utilsigtede hændelser. Tilsynet vurderer endvidere, at medarbejderne har kendskab til retningslinjer og procedure vedrørende håndtering af beboernes økonomi, og at der er kendskab til brandinstruks og evakueringsplan i tilfælde af brand. Samtidig er det tilsynets, at medarbejderne ikke har kendskab til bekendtførelsen og procedure for indberetning ag magtanvendelser, samt løbende drøftelse vedrørende gråzone tilfælde. Tilsynet anbefaler derfor, at medarbejder bliver bekendt med magtanvendelsescirkulæret og procedure for indberetning, og for gråzonetilfælde. Tilsynet anbefaler desuden, at Solkrogen 3 udarbejder en skriftelig procedure for indberetning af magtanvendelser, og at der i den forbindelse også indgår en procedure for intern opfølgning. Sidstnævnte omhandler, hvordan Solkrogen sikrer den interne refleksion på magtanvendelser og gråzone tilfælde. Derudover anbefaler tilsynet, at mapper med personfølsomme oplysninger opbevares i aflåste skabe. Idet tilsynet konstaterer, at medicinen ikke opbevares forsvarligt og aflåst, anbefaler tilsynet, at Vesthimmerlands Kommune giver påbud om, at al medicin fremover opbevares forsvarlig og aflåst. 4

6 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger Ingen bemærkninger. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Solkrogen internt drøfter den pædagogiske referenceramme og metoder med henblik på at få afklaret og beskrevet dette, herunder drøfter om og hvordan neuropædagogik kan indgå i pædagogikken. 2. Tilsynet anbefaler, at der indføres en struktur for, at handleplanerne fremadrettet løbende gennemgås på medarbejdermøder, således at der sker en fælles faglig sparring og læring omkring indsats, effekt og evt. justering af mål og delmål. 3. Tilsynet anbefaler, at en overflyttet medarbejder sikres den fornødne information og introduktion til arbejdet, ligesom det anbefales, at det fremover overvejes, hvilke faglige kompetencer medarbejderne på Solkrogen skal besidde for at kunne arbejde der. Endelig anbefales det, at der udarbejdes et introduktionsprogram, således at det sikres, at nye medarbejdere har den fornødne viden om beboerne og de opsatte mål og delmål for arbejdet med beboerne. 4. Tilsynet anbefaler, at mapper med personfølsomme oplysninger opbevares i aflåste skabe. 5. Tilsynet anbefaler, at medarbejder bliver bekendt med magtanvendelsescirkulæret og procedure for indberetning samt grå zone tilfælde. Tilsynet anbefaler desuden, at Solkrogen udarbejder en skriftelig procedure for indberetning af magtanvendelser, og at der i den forbindelse også indgår en procedure for intern opfølgning. Sidstnævnte omhandler, hvordan Solkrogen sikrer den interne refleksion på magtanvendelser og gråzone tilfælde, var der noget man kunne have gjort anerledes eller fremadrettet kan gøre anerledes etc. Anbefaling om påbud Idet tilsynet konstaterer, at medicinen ikke opbevares forsvarligt og aflåst, anbefaler tilsynet, at Vesthimmerlands Kommune giver påbud om, at al medicin fremover opbevares forsvarlig og aflåst. 5

7 2 Oplysninger Adresse Solkrogen Aars Leder Forstander Lis Carlsen, afdelingsleder Lis Holmgård. Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt bofællesskab Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 85 samt ABL 105 stk. 2 og 115 stk. 2 og 4 Antal pladser og belægningsgrad Der er 11 pladser og en belægningsgrad på 100 %. Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr Målgruppebeskrivelse Målgruppen er, ifølge tilbudsportalen, borgere med angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af 3 ansatte, 1 pædagog, 1 social og sundhedsassistent og 1 social og sundhedshjælper. Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 31. oktober kl Deltagere i interviews Ledelse: Leder deltog ikke under tilsynet. Medarbejdere: Socialpædagog, ansat i Årstilbuddene siden 1994, TR for alle socialpædagogerne i Årstilbuddene. Medarbejderen, er sat ind i et vikariat på Solkrogen grundet akut sygdom, og det er medarbejderens anden vagt, ved tilsynets besøg. Medarbejderen fungerer som vagtplanlægger for flere bofællesskaber. Der er afsat 10 timer til dette. Social- og sundhedsassistent, har været ansat siden Beboere: Borger, som har boet på Solkrogen i 6 år. BDO blev vist rundt på stedet af: en beboer, der fremviste sin lejlighed for tilsynet. Tilsynsførende Lene Thorius (Manager, cand.pæd, PD og socialpædagog) Heidi Pors Sørensen (Chefkonsulent, plejehjemsassistent, socialpædagog, superviser og psykoterapeut ) 6

8 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Ved det sidste tilsyn (december 2011), foretaget af BDO, blev der givet følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at der indføres en struktur for, at planerne fremadrettet løbende gennemgås på personelmøder, således at der sker en fælles faglig sparring og læring omkring indsats, effekt og evt. justering af mål og delmål. Tilsynet bliver oplyst om, at der er udarbejdet pædagogiske planer for samtlige beboere, men at der endnu ikke er indarbejdet en praksis for løbende at gennemgå dem på personalemøderne. 2. Tilsynet anbefaler, at Solkrogen fremadrettet tager fat på drøftelser af dette pædagogiske fundament, og derigennem drøfter metoder til at opnå de forskellige mål. Tilsynet får oplyst, at der endnu ikke er taget initiativ til mere indgående at drøfte det pædagogiske fundament. Se endvidere under Pædagogik og metode. Idet tilsynet kan konstatere, at der ikke er fulgt op på sidste tilsyns anbefalinger, genfremsættes disse. 3.2 Fysiske rammer Bofællesskabet er delt op i 5 etplans huse og 6 lejligheder i 2 plans huse. Lejlighederne består af stue, soveværelse, badeværelse og for et plans husene også terrasse. Alle lejlighederne er individuelt indrettede. Derudover er der i en lejlighed indrettet fælles lokaler i form af køkken/alrum samt personalefaciliteter på den anden side af opgangen. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er velegnede til målgruppen. 7

9 3.3 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Fundamentet for det pædagogiske arbejde er forankret i et fælles værdigrundlag, som desuden udspringer af Vesthimmerlands Kommunes værdigrundlag. Overordnet omhandler dette værdierne: Engagement, Rummelighed, Respekt og Faglighed. Omkring pædagogik og metoder redegøres der for, at der er fokus på hjælp til selvhjælp som afsæt for støtten til den enkelte beboer. I relation til dette, er det medarbejdernes opgave at motivere beboerne til f.eks. selv at vaske op, fremfor selv at gøre det. En af medarbejderne fortæller, at de følger beboerens ønsker og drømme, tror på dem og støtter beboeren i disse, selvom medarbejderne enkelte gange er skeptiske. Et eksempel herpå er, at en beboer ønskede at flytte for sig selv. Medarbejderne var skeptiske i forhold til om det ville lykkedes, men støttede beboeren deri, og det endt faktisk med at blive en succes. Denne erfaring har givet medarbejderne endnu mere tro på, at de skal lytte til beboernes ønsker og støtte dem i at nå dem. Medarbejderen fortæller at de har fået undervisning i neuropædagogik på en temadag og at der i relation til dette blev talt om tankeskemaer. Medarbejderen vurderer dog, at det kan være svært at overføre disse metoder til egen hverdag med målgruppen, der er på Solkrogen, idet neuropædagogik og tankeskemaer i særdeleshed er brugbar til arbejdet med beboere med funktionsnedsættelser, mens det synes sværere at overføre metoder til socialpsykiatrien. Tilsynet vurderer, at det pædagogiske fundament hviler på værdierne i organisationen. Tilsynet noterer sig, at medarbejderne har deltaget i kursusforløb vedrørende neuropædagogik og tankeskemaer. Samtidig noterer tilsynet, at medarbejderne udtrykke tvivl omkring, hvordan de skal omsætte den nye viden til målgruppen på Solkrogen. Tilsynet anbefaler derfor, at Solkrogen internt drøfter den pædagogiske referenceramme og metoder med henblik på at få afklaret og beskrevet dette, herunder drøfter om og hvordan neuropædagogik kan indgå i pædagogikken Pædagogisk plan Medarbejder oplyser, at der er udarbejdet pædagogiske handleplaner for alle beboere, og at disse er indlagt i Bostedssystemet. Medarbejderen redegør for, at medarbejderne sammen med den enkelte beboer udarbejder den pædagogiske handleplan, hvilket sker i det omfang den enkelte beboer magter at bidrage. På denne måde samstemmer og beslutter de sammen, hvilke mål og delmål der kan opsættes for indsatsen omkring den enkelte, og dette sker ud fra de behov for og ønsker, som den enkelte har. Det oplyses, at det stadig er nyt for medarbejdergruppen at arbejde udefra handleplanen med delmål og mål. De taler løbende med beboerne omkring de opstillede mål, og erfarer på denne måde at handleplanen er et brugbart redskab. Adspurgt, oplyser medarbejderen, de internt ikke drøfter handleplanerne løbende på medarbejdermøder. Tilsynet får fremvist en pædagogisk plan for en af beboerne, og heraf fremgår det, at den er nylig udarbejdet, og at der er opsatte relevante mål og delmål for den pædagogiske indsats. Der er en god sammenhæng mellem de opsatte mål, den pædagogiske indsats og beskrivelsen af beboerens kompetencer og 8

10 vanskeligheder. Endelig er alle beskrivelser formuleret i et etisk korrekt sprog og med fokus på beboerens ressourcer. Tilsynet vurderer, at der er udarbejdet handleplaner for alle beboere på Solkrogen. Tilsynet anbefaler, at der indføres en struktur for, at de fremadrettet løbende gennemgås på medarbejdermøder, således at der sker en faglig sparring og fælles læring omkring anvendelsen af de pædagogiske handleplaner. Dette med henblik på at sikre, at handleplanerne fungerer som et dynamisk redskab i arbejdet. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medarbejderen beretter, at enkelte af beboerne er tilknyttet forskellige dagtilbud i dagtimerne. Nogle går på et beskyttet værksted, en enkelt beboer går på VUC, tre beboere går på specialskole, og enkelte beboere dyrker sport. Alle tilbud er sammensat efter beboernes ønsker og formåen. Det er medarbejderen oplevelse, at beboerne har en god hverdag, og at denne er tilpasset den enkelte beboeres behov. Tilsynet får fremvist en strukturplan, som medarbejderne har udarbejdet over ugens dage for alle beboere. Denne plan hænger på medarbejderkontoret og skaber overblik for medarbejderne. I køkkenet hænger en tavle, hvorpå der skrives, når der er daglige informationer, der skal videregives til alle i huset. Der er fælles eftermiddagskaffe for de beboere som ønsker dette, og et typisk indhold i eftermiddagsaktiviteterne kan være indkøb, gåture, oprydning og rengøring i lejlighederne, hvor medarbejderne kan være behjælpelige og give den støtte den enkelte beboer har behov for. Medarbejderen oplyser, at der er fælles spisning hver aften, hvor beboerne skiftes til hjælpe til med fremstilling af maden samt oprydning derefter. Det er næsten altid alle beboere, der deltager til aftensmaden, det samme gælder weekenden, hvor der er brunch begge dage. Der er medarbejdere i bofællesskabet hver dag fra kl. 8 19, og i weekenden fra kl Beboeren, som tilsynet taler med, beretter, at hun går i dagtilbud to gange om ugen á 3 timers varighed. Her beskæftiger hun sig med forskellige kreative ting. Tiden i sin egen lejlighed bruger hun på at læse en del, sy og brodere. Da samme beboer fremviser sin lejlighed får tilsynet mulighed for at se resultaterne af beboerens kreative færdigheder. Beboeren oplyser endvidere, at hun har kontakt med distriktspsykiatrien 1 gang om måneden, og taler med en psykiater 1 gang om året. Beboeren tilkendegiver, at hun generelt er tilfreds med sin hverdag, som både giver hende mulighed for socialt samvær og mulighed for at være sig selv, når hun ønsker dette. Tilsynet vurderer, at beboerne generelt har en tilfredsstillende hverdag, hvor aktiviteterne er tilpasset den enkelte beboeres individuelle behov og formåen. 9

11 3.4.2 Indflydelse Medarbejderen oplyser, at der afvikles et fællesmøde for alle beboere 1 gang om måneden. Det går på skift mellem beboerne, hvem der står for afholdelse af mødet. Nogle beboere vælger at afholde mødet i egen lejlighed og andre vælger at afholde mødet i fælleslokalerne. Der deltager altid en medarbejder til disse møder, og der foreligger dagsorden og referater fra møderne. Medarbejderen fortæller, at beboerne sikres medindflydelse gennem de pædagogiske handleplaner, samt ved at give beboerne valgmuligheder i konkrete situationer. Derudover er der fokus på at spørge ind til beboerens ønsker og f.eks. give dem indsigt i de aktiviteter, der er mulighed for at deltage i. Beboeren fortæller, at punkterne til fællesmøderne kan være udflugter, ferieture og andre fælles arrangementer, og så opleves møderne som hyggelige fordi beboerne kommer rundt og besøger hinanden, beretter hun. Endvidere giver beboeren udtryk for, at hun syntes hun har indflydelse på sin hverdag og sit liv som helhed. Tilsynet vurderer, at beboerne er sikret indflydelse på egen hverdag gennem formaliserede fællesmøder og gennem daglige samtaler med medarbejderne Omgangsform og sprogbrug Medarbejderen beretter, at beboerne har det godt sammen. Der bliver talt ordentligt til hinanden, og der forefindes en forståelse og rummelighed overfor hinanden i dagligdagen. Det er yderst sjældent, at medarbejderne griber ind og f.eks. støtter målgruppen i dialogen. Oftest klarer de selv de udfordringer, der opstår i hverdagen, fortæller medarbejderen. Beboeren fortæller, at der næsten altid er en god stemning i fælleslokalerne. Enkelte gange kan beboerne få brug for lidt mere ro, og så er der mulighed for at foretrække til egen lejlighed. Beboerne besøger ofte hinanden i deres lejligheder, til hyggeligt samvær oplyser beboeren. Det er tilsynets, at der er en god omgangstone og sprogbrug på Solkrogen, og at der sjældent opstår konflikter beboeren imellem Tryghed og trivsel Medarbejderen fortæller, der er fokus på at sikre beboerne tryghed og trivsel, hvilket sker ved at have en tæt daglig kontakt med alle beboere. Medarbejderne er opsøgende i kontakten, specielt hvis en beboer har det dårligt, er medarbejderne meget opmærksomme på at være lettilgængelige for beboerne, samtidig med, at de kan være opsøgende ved f.eks. at tilse beboeren hver time. Der laves individuelle aftaler med den enkelte beboer om besøg og hyppighed af besøg af medarbejderne. Medarbejderen oplyser, at i tilfælde af, at en beboer føler sig utryg eller lignende, aftaler medarbejderne, at beboeren kan kontakte medarbejder pr. tlf. I enkelte tilfælde er medarbejderne kørt på Solkrogen efter arbejdstid for at tilse en beboer, dette forekommer dog sjældent. Medarbejderen vurderer i øvrigt, at beboerne generelt er trygge og trives på Solkrogen Det er tilsynets, at der arbejdes fokuseret med at sikre beboerne tryghed i hverdag, som grundlag for at de kan trives ved at bo på Solkrogen. 10

12 3.5 Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Medarbejderen fortæller at Solkrogen pr. 1. januar 2012 blev en del af de samlede Aars tilbud. Dette skete efter en strukturændring i organisationen som helhed. For Solkrogens vedkommende udløste ændringen en opnormering med 1,5 stilling således, at der nu er tilknyttet 3 faste medarbejdere til bofællesskabet. Samtidig fik Solkrogen ny leder. Medarbejdergruppen består af 1 pædagog, 1 social og sundhedsassistent og 1 social og sundhedshjælper. Medarbejderen fortæller, at det interne samarbejde i gruppen er godt. Der er en kultur tilstede som betyder, at kommunikationen er anerkendende og åben, beretter medarbejderen. Der oplyses, at der er medarbejder møde hver 3 uge, hvor afdelingslederen deltager. Medarbejder fortæller, at der netop er påbegyndt en supervisionsforløb ved ekstern superviser, som medarbejderne er begejstret for. Medarbejder fortæller endvidere, at der er et tæt samarbejde med de andre Aars tilbud, som udmønter sig i fælles temadage og undervisning i neuropædagogik. Der opleves at være et højt informationsniveau, både gennem Bosted og ved medarbejdermøderne, hvor leder deltager. Adspurgt om, hvor de største ændringer er i forhold til strukturændringen, vurderer medarbejderen, at dette er i forhold til ændringer i vagtplanlægning. Hidtil har medarbejderne selv tilrettelagt deres vagtplan, men efter den nye organisation er trådt i kraft, er det ikke længere medarbejderne som udfører dette, men en afdelingsleder fra et andet bofællesskab. Ifølge medarbejderen har dette udløst en del frustration hos medarbejderne på Solkrogen, idet medarbejderne ikke oplever, at vagtplanen tilgodeser medarbejdernes ønsker og behov om faste ugentlige fridage osv. Medarbejderen fortæller, at der pt. ikke er andre aktuelle udfordringer end, at en af de tre faste medarbejder er blevet akut syg for en længere periode. Dette har betydet, at der er blevet ansat en vikar fra et af de andre bofælleskaber, som udelukkende har erfaring indenfor udviklingshæmmede borgere. Medarbejderen tilkendegiver en forundring over, at der ikke bliver ansat en vikar med erfaring og viden indenfor psykiatri i den midlertidige stilling. Endvidere beretter medarbejderen, at hun syntes der har været en mangelfuld introduktion af den nye vikar. Ved ankomst talte vi med vikaren som blot havde sin anden dag på arbejde i Solkrogen. Vikaren var som nævnt startet fordi en af de faste medarbejder var blevet akut syg, for en længere periode. Den nye vikar er uddannet pædagog, har været ansat i en årrække i et botilbud for udviklingshæmmede under Aars tilbuddene. Vikaren har ingen uddannelse eller erfaring i psykiatri, og har været i en dags føl vagt inden hun startede for de to dage siden. Der er således ikke noget egentligt introduktionsprogram, ligesom medarbejderen ikke kender til målgruppens handleplaner. Medarbejderen giver udtryk for, at hun hviler i sig selv, og ikke er usikker eller utryg ved det manglende kendskab til målgruppen. Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde på Solkrogen fungerer godt. Efter organisationsændringen er den største frustration hos medarbejderne, at de 11

13 ikke længerer selv planlægger deres vagtplan, men at den i stedet varetages af en afdelingsleder fra et af de andre Aars tilbud. Ved sidste tilsyn blev det påpeget, at udfordringen for psykiatrien bliver at bevare og udvikle psykiatrividen blandt alle de andre handicaptilbud, som man organisatorisk bliver placeret sammen med. Ved dette tilsyn noterer tilsynet sig, at den overflyttede vikar ikke har den fornødne viden og erfaring indenfor psykiatriområdet, og at vedkommende kun har fået meget lidt information og viden om beboerne, som introduktion til arbejdet. Det er tilsynets, at den overflyttede medarbejder har behov for langt mere information og introduktion til arbejdet. Det er derfor tilsynets anbefaling, at medarbejderen sikres denne information og introduktion, ligesom det anbefales, at det fremover overvejes, hvilke faglige kompetencer medarbejderne på Solkrogen skal besidde for at kunne arbejde der. Endelig anbefales det, at der udarbejdes et introduktionsprogram, således at det sikres, at nye medarbejdere har den fornødne viden om beboerne og de opsatte mål og delmål med arbejdet med beboerne Procedurer og retningslinjer Medarbejderen oplyser, at vedkommende har kendskab til generelle procedure og retningslinjer vedrørende medicinhåndtering, samt procedure for utilsigtede hændelser. Tilsynet observerer, at der på skrivebordet står en kurv med medicin til tre beboere. Ved tilsynets ankomst er døren til kontoret åben, endvidere konstaterer tilsynet, at en uaflåst skrivebords skuffe indeholder medicin. På en opslagstavle hænger der opslag om, at medicinen netop opbevares disse to steder, hvorfor det ikke kan tillægges en fejl, at medicinen opbevares uaflåst. Medarbejderen oplyser endvidere, at vedkommende ikke har kendskab til bekendtgørelsen og proceduren for indberetning af magtanvendelser, ligesom der ikke foregår løbende refleksion på personalemøderne omkring gråzonetilfælde i forhold til magtanvendelser. Adspurgt til evakuering og brandinstruks, fortæller medarbejder at dette jævnligt gennemgås sammen med beboere. Medarbejderen oplyser desuden, at vedkommende er bekendt med retningslinjer for beboer midler. Der er udarbejdet administrations aftaler, der er registret på Bosted. Tilsynet får fremvist kassebøger med bilag og underskrifter. Endelig observerer tilsynet, at mapper med personfølsomme oplysninger står fremme på kontoret med uaflåst og åben dør. Tilsynet vurderer, at medarbejder har kendskab til generelle procedure og retningslinjer for medicinhåndtering, samt procedure for utilsigtede hændelser. Tilsynet vurderer endvidere, at medarbejderne har kendskab til retningslinjer og procedure vedrørende håndtering af beboernes økonomi, og at der er kendskab til brandinstruks og evakueringsplan i tilfælde af brand. Samtidig er det tilsynets, at medarbejderne ikke har kendskab til bekendtførelsen og procedure for indberetning ag magtanvendelser, samt løbende drøftelse vedrørende gråzone tilfælde. Tilsynet anbefaler derfor, at medarbejder bliver bekendt med magtanvendelsescirkulæret og procedure for indberetning, og for gråzonetilfælde. Tilsynet anbefaler desuden, at Solkrogen 3 udarbejder en skriftelig procedure for indberetning af magtanvendelser, og at der i den 12

14 forbindelse også indgår en procedure for intern opfølgning. Sidstnævnte omhandler, hvordan Solkrogen sikrer den interne refleksion på magtanvendelser og gråzone tilfælde. Idet tilsynet konstaterer, at medicinen ikke opbevares forsvarligt og aflåst, anbefaler tilsynet, at Vesthimmerlands Kommune giver påbud om, at al medicin fremover opbevares forsvarlig og aflåst. 13

15 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Vesthimmerlands Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 14

16 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne/brugerne. Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Vesthimmerlands Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 15

17 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 16

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere