Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab"

Transkript

1 En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement:

2 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Metode Om det kommunale beredskab i Region Sjælland Opgaver i de eksisterende vagtcentraler Håndtering af 112 hændelser Håndtering af Automatiske Brand Alarmer (ABA) ABA udkald ABA Administration Support/servicering af udrykning Vagtplanlægning og -administration Vagtplanlægning Vagtadministration Rapportering Rapportering til Odin Rapportering til hjemmeplejen Døgnrapport/log Håndtering af nødkald (og lignende) Nødkald Overfaldsalarmer Tryghedsopkald Håndtering af diverse alarmer Servicetelefon Øvrige opgaver Opgaver i en fælles vagtcentral Mulige gevinster Håndtering af 112 hændelser Håndtering af Automatiske Brand Alarmer (ABA) Support/servicering af udrykning Vagtplanlægning og administration (kun administrationsdelen) Rapportering (dele af processen) Opsummering: Gevinster og risici Tværgående forudsætninger - opsummering Opgaver uden for beredskabet i en fælles vagtcentral Håndtering af nødkald (og lignende) Håndtering af diverse alarmer Servicetelefon Krav til en fælles vagtcentralsløsning Samlede krav til et SINE vagtcentraler:... 28

3 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side ii Fysiske krav til en fælles vagtcentral Krav som følge af kommunikationsarkitekturen Krav som følge af lovgrundlag, bekendtgørelse, vejledning, mv Tekniske løsningsmuligheder Central Terma type 3 med Terma tilvalg Lokal Terma type 3 med Terma tilvalg Central Terma type 3 med IBS tilvalg Lokal IHM med koncentrator En økonomisk model for en fælles vagtcentral Dimensioner anvendt i den økonomiske modellering Omkostninger ved etablering af Løsning Omkostninger ved drift af et fælles Terma kontrolrum (Løsning 1) Omkostninger ved etablering af lokal Terma kontrolrum (Løsning 2) Omkostninger ved etablering af en fælles vagtcentral integreret med IBS tilvalg (Løsning 3) Omkostninger ved etablering af en fælles vagtcentral med en IHM koncentrator (Løsning 4) Opsamling på økonomi Samlet vurdering af løsningsmuligheder Samlet vurdering af løsning Samlet vurdering af løsning Samlet vurdering af løsning 1 og Organisatoriske modeller for fælles vagtcentraler Serviceleverandør eller teknologileverandør Opgaver ved etablering af en fælles vagtcentral Bilag

4 Sammenfatning SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side 1 Sammenfatning

5 Sammenfatning SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side 2 Sammenfatning I Danmark er en ny infrastruktur til kommunikation og koordination i beredskabet under udrulning. Det sker i form af SINE netværket, som består af en Tetra-baseret infrastruktur, terminaler og kontrolrumsløsninger. Følgende målsætninger er defineret i forbindelse med etableringen af SINE 1 : SINE skal sikre mulighed for tværgående kommunikation og koordination på et skadessted og andre akutte udrykningsopgaver både til daglig og ved større hændelser. SINE skal understøtte beredskabets særlige behov, herunder særligt tilvejebringe et kommunikationssystem, der er driftssikkert og har høj dækning, stabilitet og redundans. SINE skal give beredskabet som helhed et teknologisk løft. Et samarbejde mellem kommuner om at løse vagtcentralsopgaven vil give den bedste mulighed for at leve op til denne målsætning. Et sådant samarbejde vil kunne professionalisere håndteringen af vagtcentralopgaven, optimere samarbejdet mellem kommunerne på beredskabsområdet og på sigt betyde en yderligere optimering af den risikobaserede dimensionering af beredskabet. Gartner har opstillet en økonomisk model for en fælles vagtcentral, som koster ca. 5,5 kr. pr. borger pr. år. Dette tal er en totalomkostningsbetragtning med en femårig afskrivningshorisont. Dette er udelukkende ved løsning af de beredskabsmæssige opgaver. Ved en udnyttelse af vagtcentralen til ikke-beredskabsmæssige opgaver vil udnyttelse af teknologi og personale betyde at prisen kan blive lavere pr. alarm. Det er åbenlyst, at det udover fordelene ved bedre samarbejde og koordination - er mere omkostningseffektivt at løse vagtcentralsopgaven i fællesskab mellem kommunerne, når det sammenlignes med at løse det hver for sig. Vagtcentralsopgaven for rent beredskabsmæssige opgaver i Region Sjælland vurderes at kunne løses med én eller to døgnbemandede pladser. Potentialet og kompleksiteten ved at indgå i et samarbejde om løsning af vagtcentralsopgaven varierer fra kommune til kommune, fordi kommunerne har meget forskellige udgangspunkter for at indgå i et samarbejde. En række kommuner (i Region Sjælland: Roskilde, Vordingborg og Næstved) udnytter en døgnbemandet vagtcentral til at løse andre opgaver end de beredskabsmæssige for at udnytte den ledige kapacitet. De håndterer tyverialarmer og elevatoralarmer i offentlige bygninger, modtager care-alarmer og udnytter den til generel meldingsmodtagelse (kommunal servicetelefon). En større gruppe af kommuner har valgt at lade private operatører løse vagtcentralopgaven (primært Falck), for ad den vej at udnytte stordriftsfordele. Det samme sker for håndteringen af ikke-beredskabsmæssige hændelser. Nogle har således bl.a. private vagtselskaber til at håndtere tyverialarmer og elevatoralarmer. I en tredje gruppe kommuner håndteres udkald af 112-alarmer og ABA automatiseret i vagtcentraler, som kun er bemandede under indsatser. 1

6 Sammenfatning SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side 3 Beslutningen som skal træffes af de tre typer kommuner er derfor forskellig. Skemaet viser de væsentligste faktorer, som Gartner vurderer, bør ligge til grund for beslutningen om at indgå i en fælles løsning af vagtcentralsopgaven. Kommunetype Ubemandet kommunalt kontrolrum Døgnbemandet kommunal vagtcentral Privat vagtcentral Business case for deltagelse i fælles kommunal vagtcentral. Deltagelse i en fælles løsning af vagtcentralsopgaven er den mest attraktive måde at opnå en døgnbemandet vagtcentral på. Eneste anden realistiske mulighed omkostningsmæssigt er at bede en privat underleverandør om at løse det. Prisen pr. håndteret alarm hvis man etablerer egen døgnbemandet vagtcentral er prohibitivt høj. Kommunen kan med en egen vagtcentral udnytte synergier internt i kommunen ved at håndtere kommunens ikke-beredskabsmæssige opgaver, men det er Gartners vurdering, at synergierne vil være væsentligt mindre end i en fælles vagtcentral. Kommunen vil opleve højere omkostninger til løsning af vagtcentralsopgaven end før SINE men vil til gengæld få bedre service til borgerne og kunne reducere størrelsen på et udrykningshold med den mand som nu sætter sig ved vagtcentralen. De investeringer som foretages i teknologi til vagtcentralen i forbindelse med indførslen af SINE kan med fordel deles med andre. En døgnbemandet vagtcentral vil kræve en samlet investering på knap 5 mio. kr. til en fælles vagtcentral, mens den nødvendige investering i egen vagtcentral vil være ca. 2. mio. kr. De 5 mio. kr. kan i Region Sjælland potentielt deles mellem 17 kommuner. Investeringen forudsætter bl.a. at man har en eksisterende lokation. I kommuner med privat underleverandør på vagtcentral bør der være to ting som driver beslutningen: Prisen på opgaven. Den af Gartner estimerede totalomkostning er ca. 5,50 kr. pr. indbygger pr. år for en fælles vagtcentral. 1 Muligheden for at forbedre service ved udkald på tværs af kommunegrænser og på sigt muligheden for at hente synergieffekter i dimensioneringen af beredskabet. Hvis en Falck-kommune vælger at indgå i samarbejde om en fælles kommunal vagtcentral, får det væsentlig betydning for et samarbejde med Falck. Falck løser i dag selv vagtcentralsopgaven de steder, hvor de løser brandslukning og specielt de administrative opgaver skal 1 Heri er ikke indregnet indtægter på ABA-alarmer. Der er anvendt en ren omkostningsbetragtning for vagtcentralsopgaven.

7 Sammenfatning SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side 4 Kommunetype Business case for deltagelse i fælles kommunal vagtcentral. reorganiseres, hvis Falck brandfolk skal kaldes ud fra en kommunal vagtcentral. Det er Gartners vurdering, at man bør tage beslutningen om at etablere en fælles kommunal vagtcentral på basis af en vurdering af de beredskabsmæssige opgaver. En etableret vagtcentral vil kunne anvendes til løsning af en række andre opgaver, som håndtering af tyverialarmer, elevatoralarmer, care-alarmer, etc. I den enkelte kommune kan man vurdere, om potentialet i at løse disse opgaver i fællesskab er til stede. I det øjeblik man beslutter at etablere en fælles kommunal vagtcentral, bør man tilbyde løsning af de ikkeberedskabsmæssige opgaver til de deltagende kommuner. Det er Gartners vurdering, at en fælles vagtcentral bør drives som en fælles service for de deltagende kommuner. Det er en forudsætning for arrangementets succes at man aftaler konkrete services og service niveauer og modeller for betalinger til vagtcentralen. Den samarbejdsorganisation, som skal etablere den fælles vagtcentral og bl.a. beslutte om den skal drives af en af de eksisterende kommunale vagtcentraler eller af en privat udbyder, kan være af midlertidig eller mere permanent karakter. For at man kan uddrage synergieffekter ved vagtcentralen, er det væsentligt, at den organiseres, så man løbende kan udvide og justere på de services, som vagtcentralen tilbyder. Særligt for de ikkeberedskabsmæssige opgaver vil der være behov for en fleksibel udbygning og justering, som kan passe den enkelte kommune. I det tilfælde, hvor man vælger at løse den fælles vagtcentralopgave i kommunalt regi, er det næste relevante skridt at vælge en teknisk løsning. Generelt bør kommunerne vælge den tekniske løsning på baggrund af følgende kriterier: Opfyldning af målsætningen med SINE og de rammer som er udstukket i ændringen af beredskabsloven, bekendtgørelsen, etc. Løsningens funktionalitet i forhold til de opgaver som skal løses. Løsningens sikkerhed og fremtidssikring, herunder leverandørens placering på markedet og styrke. Kompleksiteten ved leverandørstyringen i forbindelse med vagtcentralsløsningen. Løsningens pris. Gartner vurderer, at der er to tekniske løsningsmuligheder som for Region Sjælland kan anvendes til en fælles vagtcentral: Terma basisløsning med Terma tilvalg og Terma basisløsning med IBS tilvalg. De to løsninger er prismæssigt og funktionelt nogenlunde lige. Det vurderes at risikoen ved IBS løsningen er højere, fordi der forestår en integrationsopgave mellem IBS og Terma. Terma med Terma tilvalg tilbyder en simplere leverandørsituation. Desuden forudsætter vurderingen af IBS at den etableres på en vagtcentral, som allerede anvender IBS.

8 22. oktober 2008 Side 5 Rapport

9 22. oktober 2008 Side 6 1. Baggrund Danmark er i proces med at etablere en landsdækkende fælles kommunikationsinfrastruktur til det danske beredskab. SINE-nettet skal sikre en effektiv tværgående kommunikation både i beredskabets dagligdag og ved større hændelser. Som en del af denne kommunikationsinfrastruktur indgår også vagtcentraler/kontrolrum til beredskabet. Vagtcentralerne sørger for at modtage alarmer og foretage passende disponering og styring af ressourcer ved en indsats. Indførelsen af en fælles kommunikationsinfrastruktur i beredskabet fører typisk til en overvejelse omkring organiseringen af vagtcentralopgaven. I bl.a. Belgien, Finland og Holland har det ført til en konsolidering af vagtcentraler både geografisk og mellem beredskabets dele (politi, brand og ambulance). I bl.a. England har det først til etableringen af store regionale vagtcentraler til disponering og styring af brandindsatser. I Danmark giver indførelsen af SINE ligeledes grundlag for overvejelser omkring, hvordan vagtcentralopgaven kan løses. Både behovet for at foretage investeringer i nye vagtcentraler og muligheder for at udnytte potentielle synergier driver overvejelser omkring en løsning af vagtcentralopgaver på tværs af kommuner. KL, K-17 1 og SINE-sekretariatet har i fællesskab udarbejdet et kommissorium for et forslag til en helhedsorienteret kontrolrumsløsning for kommunerne i Region Sjælland. SINEsekretariatet har bedt Gartner om at gennemføre en analyse på baggrund af dette kommissorium. Kommissoriet nævner følgende opgaver for analysen: Beskrive de mulige helhedsorienterede kontrolrumsløsninger Analysere fordele og ulemper ved et samarbejde om kontrolrum Beskrive muligheder for organisering og teknisk løsning Beskrive krav til fysisk lokalitet Udarbejde forslag til betryggende samarbejdsaftaler, herunder mulighed for samarbejde med private aktører Beskrive muligheder for udnyttelse af SINE kontrolrum på andre serviceområder Udarbejde forslag til tids- og handleplan for implementering af den foreslåede løsning Beskrive økonomi (Anlæg og drift) ved den foreslåede løsning Følgende forudsætninger er i samme kommissorium stillet op for analysen: Udnytte stordriftsfordele ved samarbejde på tværs af kommunegrænserne i det afhjælpende beredskab Skabe grundlag for synergi på længere sigt via udbredelse af beredskabssamarbejdet på flere af de øvrige kommunale serviceområder Kontrakt mellem SINE-sekretariatets og TERMA om kontrolrum Kontrakt mellem SINE-sekretariatet og Dansk Beredskabskommunikation (DBK) om radionet DUT-grundlaget Lavest mulige responstid, hurtigste brandkøretøj til nærmeste brand. Statusnotat om fælles SINE kontrolrumsløsning mellem kommunerne i Region Sjælland Inddragelse af erfaringer fra pilotdriften i SINE Interviews med 5-7 repræsentative kommuner i Region Sjælland 1 K-17 er Kommunefællesskabet for de 17 kommuner i Region Sjælland

10 22. oktober 2008 Side 7 Målsætningen med analysen er med udgangspunkt i K-17 at hjælpe samlinger af kommuner med at tage en informeret beslutning om hvor vidt man skal vælge at løse vagtcentralsopgaven i fællesskab. Herunder er det væsentligt at undersøge, hvor vidt en fælles løsning af vagtcentralsopgaven kan inkludere ikke-beredskabsmæssige opgaver.

11 22. oktober 2008 Side 8 2. Metode Gartner har gennemført analysen på basis af data fra SINE-sekretariatet, offentligt tilgængeligt materiale, tidligere udarbejdede rapporter om emnet og på basis af interviews med en række repræsentanter fra K-17. Interviewpersonerne er udvalgt så de repræsenterer de forskellige beredskabsmæssige og tekniske udgangspunkter og anses derfor at være repræsentative for alle 17 kommuner i regionen. Der er gennemført interviews med følgende ansvarlige for beredskabet blandt K-17 s medlemmer: Jan Funk Nielsen, Greve Kommune Vagtcentral og brandslukning løses af Falck Carsten Iversen, Roskilde Kommunalt drevet døgnbemandet vagtcentral og kommunalt drevet brandslukning Sven Urban Hansen, Sorø Brian Larsen, Vordingborg Flemming Nygaard-Jørgensen, Næstved John Olesen og Henrik Vibits, Slagelse Peter Søe, Guldborgssund Kommunalt drevet ubemandet vagtcentral og brandslukning og brandslukning af Falck Kommunalt drevet døgnbemandet vagtcentral og både kommunalt drevet brandslukning og brandslukning af Falck Kommunalt drevet døgnbemandet vagtcentral og kommunalt drevet brandslukning Kommunalt drevet ubemandet vagtcentral og både kommunalt drevet brandslukning og brandslukning af Falck Vagtcentral løses af Falck med både kommunalt drevet brandslukning og brandslukning af Falck.

12 22. oktober 2008 Side 9 3. Om det kommunale beredskab i Region Sjælland I dette afsnit opstilles en række af basale fakta omkring region Sjælland, herunder antal Indbyggere, udkald og organiseringen af beredskabet i regionens kommuner. Regionens knap indbyggere fordeler sig over i alt 17 kommuner af varierende størrelse, hvad angår både indbyggertal og areal som det fremgår af henholdsvist tabel og kort nedenfor: Kommune: Antal borgere 1 Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Den gennemsnitlige kommune har ca indbyggere og der er en spredning mellem den største og den mindste kommune (målt på indbyggertal) på knap indbyggere. Hvordan den enkelte kommune har organiseret sit beredskab, for eksempel i forhold til hvor mange og hvilke typer af beredskabsstationer kommunen råder over, hvorvidt Falck betjener kommunen, varierer kommunerne i mellem. 1 Kilde: Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2007

13 22. oktober 2008 Side 10 Kommune Bemandede vagtcentraler 1 Ubemandede vagtcentraler 2 Antal involverede kommunale brandstationer Antal involverede Falck stationer Faxe 2 Greve 1 Guldborgsund 2 6 Holbæk 5 Kalundborg Køge 3 Lejre 2 Lolland 4 Næstved 1 2 Odsherred Ringsted 1 1 Roskilde 1 2 Slagelse Solrød 1 Sorø Stevns Vordingborg 1 2 Hele Regionen Tabel 1: Oversigt over brandstationer, og vagtcentraler for det kommunale beredskab i Region Sjælland 1 Vagtcentraler med døgnbemanding 2 Vagtcentraler som kun er bemandet en del af døgnet eller kun ved indsatser.

14 22. oktober 2008 Side Opgaver i de eksisterende vagtcentraler I dette afsnit beskrives de eksisterende opgaver som i dag løses i de kommunale vagtcentraler. Gennemgangen af opgaver baserer sig på interview gennemført med beredskaberne i syv af region Sjællands kommuner. Som det er nævnt overfor, er de syv kommuner udvalgt med henblik på at sikre et så repræsentativt udsnit af regions beredskaber som muligt, ikke mindste hvad angår de opgaver, der løses i kommunalt regi. Med andre ord må listen antages at være et rimeligt dækkende billede af både de beredskabsmæssige og ikke-beredskabsmæssige opgaver, der i dag løses i de kommunale beredskaber i region Sjælland. Gartner har analyseret hvilke opgaver, som i dag løses i eksisterende vagtcentraler. Der er væsentlig forskel på, hvor mange opgaver, som løses i de eksisterende vagtcentraler kommunerne i mellem. De opgaver som listes her, er alle de opgaver som er observeret og ikke udtryk for hvilke opgaver som typisk løses. Generelt betragtet synes nogle af de væsentligste forskelle mellem kommunernes vagtcentraler at være: Bemandningsmønstret i det kommunale beredskab, der ligger i spektret fra bemanding døgnet rundt/året rundt (enten ved kommunale folk eller ved en Falck løsning) til ingen bemanding Selve tilgangen til håndteringen af 112 og ABA alarmer er på baggrund af de forskellige bemandingsmønstre ligeledes forskellige (hvem der løser opgaven helt overordnet (kommunen selv eller Falck), hvordan enkeltaktiviteter i opgaven fordeles (for eksempel om vagtcentralen supporter en udrykning eller om indsatsleder eller holdleder servicerer sig selv), mv. Graden af automatik, der kan variere fra den fuldautomatiske vagtcentral, hvor alle meldinger modtages og rutes videre automatisk, til den fuldt manuelle håndtering af modtagelse og viderestilling af meldinger Hvilke ikke-beredskabsmæssige opgaver, der løses i de kommunale beredskaber. Samlet ser listen over opgaver, der involverer de kommunale beredskabers kontrolrum i dag således ud: Beredskabsmæssige opgaver 1 Ikke-beredskabsmæssige opgaver Håndtering af 112 hændelser Håndtering af nødkald (og lignende) Support/servicering af udrykning Håndtering af diverse alarmer Vagtplanlægning og administration Servicetelefon Håndtering af Automatiske Brand Alarmer (ABA) Rapportering Øvrige opgaver I det følgende beskrives opgaverne enkeltvis. 1 De beredskabsmæssige opgaver er de, som kommunen er forpligtiget til at varetage

15 22. oktober 2008 Side Håndtering af 112 hændelser Denne opgave drejer sig om håndtering af modtagelse af 112 meldinger fra Alarmcentralen i forbindelse med brand-, rednings- & miljøopgaver og følgende eksekvering af udkald. Håndteringen af 112 alarmer varierer væsentligt mellem de enkelte kommuner Følgende bemandingsmønstre er identificeret i region Sjællands vagtcentraler: Døgnbemanding, det vil sige vagtcentralen kører med en permanent bemanding døgnet rundt, året rundt Automatiseret udkald og bemanding under indsatsen, det vil sige ad hoc bemanding ved udkald, ofte ved at sidste mand fremme ved udkaldet sætter sig i vagtcentralen Automatiseret udkald og ingen bemanding under indsatsen Døgnbemandet vagtcentral via en underleverandør, det vil sige at beredskabsopgaven er udliciteret (i region Sjælland til Falck) Bemandingsmønstret siger også noget om anvendelsesgraden af automatik i løsningen af denne opgave på den enkelte vagtcentral. Meldinger på de ubemandede centraler vil blive modtaget og videreformidlet automatisk til et vagthold. På de døgnbemandede centraler vil en melding blive modtaget og viderebehandlet af en beredskabsmedarbejder Håndtering af Automatiske Brand Alarmer (ABA) Håndteringen af ABA er består af to delopgaver: håndteringen af ABA udkald og ABA administration ABA udkald Håndtering af Automatiske Brand Alarmer (ABA) ligner på mange måder håndtering af 112 hændelser, i det der er tale om, at der modtages og disponeres på baggrund af en melding. I dette tilfælde kommer meldingen blot fra et ABA anlæg over Alarmnettet, i stedet for fra Alarmcentralen. Håndteringen af ABA alarmer følger den samme variation som håndteringen af 112 alarmer ABA Administration Udover selve udkaldet indbefatter denne opgave endvidere en række administrative aktiviteter, herunder oprettelse af nye alarmer, servicering af eksisterende alarmer, nedtagning af udgående alarmer, automatisk (daglig) funktionstest af alle alarmer, mv. Håndteringen af ABA alarmer udgør en vigtig indtægtskilde for det kommunale beredskab. Det kommunale beredskab får dels en årlig afgift for at håndtere alarmen, dels en afgift for hvert udkald til an ABA alarm. Antallet af installationer og årlige alarmer varierer betydeligt kommunerne imellem. Således viser dataindsamlingen at det mindste kommunale beredskab i ABA sammenhæng har omkring 30 installationer og 30 årlige alarmer, mens den største kommune har 700 ABA installationer med 130 årlige kørsler (begge kommuner inkl. blindalarmer). Mens gebyret for et udkald på en ABA alarm er fastsat af staten og dermed ens på tværs af de adspurgte kommuner, så varierer prisen, som den enkelte kommune tager for overvågningen med op til kr. per alarm. I de kommuner, der har entreret med Falck i forbindelse med Håndtering af ABA er der forskel på aftalestrukturen. I visse kommuner går indtægten for overvågningen direkte til Falck, mens den i andre kommuner går til kommunen. Denne forskel reflekteres i afregningen mod Falck.

16 22. oktober 2008 Side Support/servicering af udrykning Denne opgave omfatter alle de understøttende aktiviteter fra en vagtcentral, som Indsatsledere eller andre beslutningstagere under en aktiv udrykning kan tænkes at drage nytte af. Eksempler på sådanne aktiviteter inkluderer Fremfinding af o kort-/gis-oplysninger o diverse oplysninger på Internettet o detaljerede kemikalieoplysninger, for eksempel via opslag på Internettet eller ved at forestå opringning til kemikalieberedskabsvagten på vegne af ISL Indkaldelse af ressourcer, bagvagter, mv. i forbindelse med længerevarende hændelser (ny indsatsleder, supplerende mandskab, mad, ekstra mundering, ekstra udstyr) Kontakt til beredskabsstyrelsen Rekvirering af følgeskabsbekæmpelse efter indsats, mv. Der er både kommunale beredskaber, der anvender sig af en sådan central servicering i dag, mens andre selv foretager aktiviteterne på selve skadestedet Vagtplanlægning og -administration Denne opgave består af to delopgaver: Vagtplanlægning og vagtadministration: Vagtplanlægning Den ene del handler om selve udarbejdelsen og vedligeholdelsen af de egentlige vagtplaner. Vagtplanerne er ofte baseret på en tre-holdsstruktur bestående af hovedvagten, en bagvagt, og en frivagt. Denne struktur er bundet op på en rullende ordning, hvor mandskabet således skifter mellem de forskellige vagttyper. Vagtplaner lægges som oftest for et år af gangen. Grundlaget for planlægningen synes i høj grad at være baseret på stort lokalt kendskab til mandskabets arbejd og fritidsmønstre (hvornår er de enkelte folk hjemme, er der specielle præferencer at tage hensyn til, osv.) Vagtadministration Den anden del af opgaven drejer sig om den løbende ad hoc håndtering af personlige vagtbytter, det vil sige når to vil bytte en enkelt vagt, bytte hold permanent, eller lignende. Hvordan bytte af enkeltvagter foregår, er forskelligt fra kommune til kommune. I nogle kommuner sker byttet ved at to aftaler at den ene i stedet for den anden lytter med ved radioen, i andre kommuner fordrer byttet, at den ene brandmand indfinder sig fysisk på den ubemandede vagtcentral for at registrere at der er sket et bytte på computeren (vælge på baggrund af hvilke pagere, der er tilknyttet hvilke vagthold). I mindre kommuner vil man typisk kalde hele vagtholdet. For at imødekomme risikoen for, at der ikke er nok mand til udkaldet har man i nogle kommuner valgt at betale folkene for at ringe ind hvis de forlader byen. På den måde kender vagtcentralen antallet af folk der kan kaldes ind og kan sikre at antallet ikke kommer under en kritisk nedre grænse.

17 22. oktober 2008 Side Rapportering Denne opgave udarbejdelse af en række forskellige rapporter i forbindelse med arbejde udført af det kommunale beredskab, herunder: Rapportering til Odin Rapportering til hjemmeplejen Døgnrapport/log Rapportering til Odin Rapportering til Odin drejer sig om indberetning af en række faktuelle data vedrørende udførte 112 udrykninger. Denne rapportering er obligatorisk for alle kommunale beredskaber, uagtet om beredskabet varetages af kommunen selv, eller om der entreres med Falck. Der er krav om at den ansvarlige indsatsleder udfører to nøgleaktiviteter: Formulering af en tekstuel, beredskabsfaglig beskrivelse af udrykningen Endelig godkendelse af rapporten før den sendes til Odin. Derudover er der en række forskelle i hvordan opgaven udføres rent operationelt, eksempelvis At man på vagtcentralen i nogle kommuner forbereder dele af rapporten på papir, før den endeligt færdiggøres og indtastes i Odin af holdlederen/indsatslederen At det i nogle kommuner med døgnbemandet vagtcentral, er fast procedure at Odin rapporten startes op (med køretøjstider, mv.) og at indsatslederen ved hjemkomst beskriver opgaven direkte i Odin og lægger alle vagtens oplysninger ind At man, i Falck kommuner, modtager data vedrørende afgangstider, hvilke folk der var med og de grundlæggende data fra Falck, der tastes ind af fast person og afventer endelig færdiggørelse og indtastning i Odin af indsatslederen For alle kommuner er der i dag tale om en manuel proces, idet der kun i begrænset omfang er mulighed for automatisk overførsel af relevante data (for eksempel kørselsdata fra indsatskøretøjerne) til Odin Rapportering til hjemmeplejen Der foretages i kommuner, hvor dette er relevant, rapportering til hjemmeplejen på antallet af tryghedskald, mv. Disse rapporter udarbejdes dels på ad hoc basis (på baggrund af forespørgsel), dels årligt Døgnrapport/log De fleste, men ikke alle, kommunale beredskaber fører døgnrapport/log over hændelser på typer af opgaver (brand/tyveri) og specielle hændelser Håndtering af nødkald (og lignende) Håndtering af nødkald (tryghedsalarmer), overfaldsalarmer og tryghedsopkald er ikke beredskabsmæssige opgaver. Opgaven består af besvarelse og viderestilling i forbindelse med kald på trygheds- og overfaldsalarmer Nødkald Nødkald giver ældre borgere (eller andre med særlige behov) mulighed for ved et tryk på en knap at kalde efter hjælp. Denne hjælp kommer i reglen fra hjemmeplejen, men i visse

18 22. oktober 2008 Side 15 tilfælde kan det kommunale beredskab agere bagvagt og assistere hjemmeplejen, for eksempel i forbindelse med løft eller andet. Der er identificeret en række forskellige modeller i de adspurgte kommuner for hvordan opgaven løses. Nødkald kommer via det offentlige telefonnet. Der er kommuner, der slet ikke har nødkaldene liggende i beredskabet, men hvor hjemmeplejen løser opgaven selv, det vil sige hvor hjemmeplejen også selv råder over den tekniske løsning (for eksempel en COM4500). I andre kommuner vil nødkaldet modtages i en teknisk enhed (for eksempel en COM4500), der står hos beredskabet og automatisk rutes videre. I atter andre kommuner foretager vagtcentralen en manuel besvarelse af alle nødkald før de rutes videre. I nogle kommuner vil kaldet blive rutet til en mobiltelefon eller en PDA Overfaldsalarmer Overfaldsalarmer baserer sig på samme principper og teknologiske opsætning som nødkald. Der er kommuner, der ikke håndterer overfaldsalarmer, kommuner hvor opgaven håndteres af en ekstern leverandør og endelig kommuner, hvor modtagelse og disponering foretages i kommunens vagtcentral Tryghedsopkald Tryghedsopkald drejer sig om ældre, der via et dedikeret telefonnummer kan henvende sig til en instans med forespørgsler af forskellig art. Servicemæssigt minder tryghedsopkald om nødkald, men uden den samme teknologiske løsning. For nødkald (tryghedsalarmer), overfaldsalarmer og tryghedsopkald er der desuden en række rent administrative aktiviteter forbundet med brugeradministration, det vil sige oprettelse, sletning, mv. af registrerede brugere Håndtering af diverse alarmer I en lang række af de adspurgte kommunale beredskaber håndteres der forskellige andre alarmer. Opgaven indbefatter bl.a. administration, test, overvågning og viderestilling af disse alarmer, ligesom der også ligger en ren administrativ opgave forbundet hermed. De alarmer, som dataindsamlingen har identificeret indbefatter: Tyverialarmer Elevatoralarmer Tekniske alarmer Køle/frysebokse i kommunens centralkøkken Pumpealarmer på vandværkerne og fjernvarmecentralen Rensningsanlæg Store anlæg for elforsyningen Af forskelle mellem kommunerne i forhold til denne opgavetype kan nævnes følgende: For det første er det ikke alle kommuner, der håndterer alarmer

19 22. oktober 2008 Side 16 Der er forskel på hvilke af de listede alarmer kommunerne håndterer. For eksempel synes kommuner, der entrerer med Falck typisk ikke at håndtere tekniske alarmer, om end der findes undtagelser Der er forskel på hvordan kommunerne håndterer alarmerne (herunder hvem alarmen viderestilles til). I visse kommuner entreres med eksterne virksomheder (private vagtværn), for eksempel ISS eller G4S på tyverialarmer Der løses overvågningsopgaver for både kommunale og private kunder 4.8. Servicetelefon Servicetelefon er samlebetegnelse for en række opgaver, der har karakter af at vagtcentralen i en kommune påtager sig at agere central servicetelefon/telefonvagt for kommunen uden for den ordinære kontortid. Dataindsamlingen har identificeret følgende kommunale og private instanser, som vagtcentralen har påtaget sig servicetelefonopgaver for: Hjemmeplejen Forsyningen Kørselskontor Havne Dyrlæger (henviser til dyrlægevagt) Privat boligselskab Privat vandværk og for folk, der ellers ikke ved hvor de skal ringe hen Opgaven indbefatter modtagelse af opkald, vurdering af om opkaldet fordrer umiddelbar handling og eksekvering af dette i givet fald, ellers eventuel henvisning til anden instans inden for normal åbningstid. Denne opgave løses kun i dag hvor der er døgnbemanding på vagtcentralen, og i visse kommuner hvor der entreres med Falck Øvrige opgaver Øvrige opgaver dækker over en lang række mindre opgaver, der også er blevet nævnt i forbindelse med dataindsamlingen. Listen skal ikke nødvendigvis opfattes som udtømmende, men indikerer altså at typen af opgaver, der løses i de kommunale beredskaber er mangfoldige og meget varierende i omfang og størrelse. Udarbejdelse af faktureringsbilag i forbindelse med afregning af udført arbejde Udarbejde af input til lønregnskab Vedligehold af køretøjer, slanger, mv. Deltagelse i sneberedskab på baggrund af planer udarbejdet sammen med vejvæsenet Adgangskontrol (til kommunale bygninger) Håndtering/administration af kommunalt nøglesystem Administration af ressourcer (når de køber en ny brandbil)

20 22. oktober 2008 Side 17 Disse opgaver er af mere administrativ karakter og mange af dem er ikke direkte knyttet til arbejdet i en vagtcentral, om end mandskabet ofte deltager i opgaverne når tiden i øvrigt tillader det.

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Juni 2014 Indholdsfortegnelse 0. Indledning 4 1. Model 1: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter

Læs mere

CareSupply. - der står teknisk viden bag navnet. CareSupply Vagtcentralen yder tryghed døgnet rundt

CareSupply. - der står teknisk viden bag navnet. CareSupply Vagtcentralen yder tryghed døgnet rundt CareSupply Vagtcentralen yder tryghed døgnet rundt CareSupply Vagtcentralen, yder professionel nødkaldsbetjening 24 timer i døgnet, året rundt CareSupply Vagtcentralen er en gennemprøvet og sikker måde

Læs mere

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Vagtcentraler i Midtjylland...2 Bilag 1: Notat - Vagtcentraler i Midtjylland - august 2015...2 3.3 Socialtilsyn Midtjylland...28 Bilag 1:

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral Forberedt til den kommende Kommune sammenlægning SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne

Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne Sag: 306-2014-74393 Dok.: 306-2015-36963 Oprettet: 9. februar 2015 Version 1.0 af den 1. marts 2015 Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Dato: 22. januar 2014 Brevid: 2240140 Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Ambulancetjenesten i Danmark blev første gang konkurrenceudsat i 2008/2009. Tidligere var opgavevaretagelsen

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING Juni 2014 SINE dækker udendørs SINE (sikkerhedsnet) er beredskabernes fælles radionet, som sikrer den nødvendige kommunikation i og på tværs af beredskabssektorerne i

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Seneste nyt om teknikken bag radionettet

Seneste nyt om teknikken bag radionettet Seneste nyt om teknikken bag radionettet Michael Wichmann, teknisk chef i CFB 28. januar 2015 Indhold Central Data Tjeneste (CDT) Manglende dækning og noget der ligner Brug af repeater/gateway Teknik &

Læs mere