Corporate Social Responsibility

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility"

Transkript

1 Corporate Social Responsibility 1 Sapa Extrusion Tønder A/S

2 Tønder den CSR-Erklæring fra Sapa Extrusion Tønder A/S Med dette dokument erklærer Sapa Extrusion Tønder A/S, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg. områder: Affald og genanvendelse Almen sundhedsfremme Arbejdsforhold - inkl. ulykker Arbejdsmiljøledelsessystem Arbejdstid og hvile Belysning Brandsikkerhed Børnearbejde Emballage Emballage Etablering og drift Farlige stoffer Foreningsfrihed Forskelsbehandling Kemikalier Korruption Livscyklusvurdering Luftforurening Lægehjælp og førstehjælp Løn og ansættelsesforhold Miljøledelse Miljøledelse Psykisk arbejdsmiljø Sikre bygninger Spildevand Spisefaciliteter og drikkevand Toilet- og badeforhold Tvangsarbejde Uddannelse af medarbejdere Udluftning og ventilation 2

3 1. Affald og genanvendelse Affald, herunder genanvendeligt affald, er sorteret efter de danske miljømyndigheders regler og bliver nyttiggjort eller bortskaffet til godkendte modtageanlæg. Farligt affald er mærket, opbevaret og håndteret efter myndighedernes anvisning til miljøgodkendte modtageanlæg. Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og respekterer kravene til sortering og håndtering, herunder genanvendelse af affald, som de kommer til udtryk i dansk lovgivning i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med tilhørende bekendtgørelser. Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald, EU direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald, Transportforordning nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab samt Baselkonventionen om grænseoverskridende transport af affald. Sapa Extrusion Tønder A/S håndtering af affald bliver kontrolleret af de lokale miljømyndigheder. Hvis Sapa Extrusion Tønder A/S overtræder de danske regler for affald, herunder genanvendeligt affald, kan de ansvarlige straffes med bøde og i skærpede tilfælde med fængsel i op til to år. 2. Almen sundhedsfremme Arbejdet med sundhedsfremme er en del af Sapa Extrusion Tønder A/S arbejde for at opnå et frivilligt dansk arbejdsmiljøcertifikat. Sapa Extrusion Tønder A/S er med til at fremme medarbejdernes sundheds- og helbredsforhold ved at kombinere indsatsen for et bedre arbejdsmiljø med initiativer, der er rettet mod en sundere livsstil og øget trivsel. Måden, hvorpå Sapa Extrusion Tønder A/S arbejder med sundhedsfremme, er fastlagt ud fra Sapa Extrusion Tønder A/S og medarbejdernes ønsker samt Sapa Extrusion Tønder A/S muligheder. På den baggrund har Sapa Extrusion Tønder A/S lavet en politik om sundhedsfremme. Sapa Extrusion Tønder A/S arbejde med sundhedsfremme ligger ud over de danske lovkrav på arbejdsmiljøområdet. 3

4 Politikken om sundhedsfremme er blevet verificeret af et akkrediteret certificeringsorgan, som en del af den certificering, der finder sted i forbindelse med tildelingen af arbejdsmiljøcertifikatet. 3. Arbejdsforhold - inkl. ulykker Produktionen i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. Arbejdet på Sapa Extrusion Tønder A/S foregår under hensyntagen til bl.a. følgende forebyggelsesprincipper: Risici bekæmpes ved kilden. Arbejdet tilpasses så vidt muligt den enkelte medarbejder, hvad angår bl.a. udformningen af arbejdspladsen og valg af arbejdsudstyr samt arbejds- og produktionsmetoder. Monotont arbejde og ensidigt belastende arbejde (EBA) begrænses, så helbredspåvirkningen af et sådant arbejde mindskes. Der anvendes ikke konstruktioner og arbejdsmetoder, som kan udgøre en væsentlig fare for medarbejderne ved arbejdets udførelse. Sapa Extrusion Tønder A/S udarbejder løbende skriftlige vurderinger af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen. Alle arbejdsmiljøforhold er inddraget i arbejdspladsvurderingen, ligesom Sapa Extrusion Tønder A/S ansatte inddrages i processen. Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og respekterer reglerne om sunde og sikre arbejdsforhold, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse nr af 07. september 2010, Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559 af 17. juni 2004 samt i Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239 af 6. april Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EU direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet, EU direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, ILO konvention nr. 155 af 22. juni 1981 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, ILO 4

5 konvention nr. 182 af 17. juni 1999 om de værste former for børnearbejde, ILO konvention nr. 138 af 26. juni 1973 om minimumsalder. De danske myndigheder kontrollerer, at Sapa Extrusion Tønder A/S overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis Sapa Extrusion Tønder A/S overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel. 4. Arbejdsmiljøledelsessystem Arbejdsmiljøet for Sapa Extrusion Tønder A/S produktion i Danmark er certificeret efter OHSAS Det betyder, at Sapa Extrusion Tønder A/S arbejder målrettet og systematisk på løbende at forbedre arbejdsmiljøet. Sapa Extrusion Tønder A/S arbejde med at opnå OHSAS certifikatet ligger ud over danske lovkrav og internationale konventioner på arbejdsmiljøområdet. 5. Arbejdstid og hvile Den maksimale ugentlige arbejdstid er på gennemsnitligt 48 timer inkl. overarbejde. Den ansatte får mindst 11 timers hvile pr. døgn. Der mindst er et hviledøgn pr. uge. Den ansatte har ret til en pause, hvor arbejdspladsen kan forlades, hvis arbejdsdagen er længere end 6 timer. Natarbejdere ikke arbejder mere end gennemsnitligt 8 timer pr. døgn. Natarbejdere tilbydes regelmæssig lægeundersøgelse, og at natarbejdere tilbydes andet arbejde snarest muligt, hvis deres sundhed belastes af natarbejdet. Den ansatte har ret til mindst 4 ugers betalt ferie. Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og respekterer de ansattes rettigheder med hensyn til arbejdstid, hvile og ferie, som det udtrykkes i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse nr af 07. september 2010 og i Bekendtgørelse om lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, bekendtgørelse nr. 896 af 24. 5

6 oktober Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU's arbejdstidsdirektiv 93/104/EF af 23. november 1993, EU's arbejdstidsdirektiv 03/88/EF af 4. november 2003, FN's Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder af 16. december 1966, ILO konvention nr. 14 af 17. november 1921 om ugentlig hviledag samt ILO konvention nr. 106 af 26. juni 1957 om ugentlig fritid i handel og kontor. De danske myndigheder kontrollerer, at Sapa Extrusion Tønder A/S overholder den danske lovgivning på området. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis Sapa Extrusion Tønder A/S overtræder reglerne, kan de ansvarlige blive straffet med bøde eller fængsel. 6. Belysning Den enkelte medarbejders arbejdsplads er konstrueret, indrettet og kan anvendes, så arbejdet kan udføres uden, at lysforholdene medfører gener. Det betyder, at: Der altid er lys nok til at arbejde, og at færden kan foregå forsvarligt. Belysningen alle steder er tilpasset det arbejde og den færdsel, der foregår, så risiko for ulykker undgås. Arbejdsrum har en sådan tilgang af dagslys, at de er velbelyste. Vinduer og ovenlys er udført, placeret og eventuelt afskærmet, så de ikke medfører blænding, overophedning eller generende kuldenedfald. Der er tilstrækkelig almen belysning i arbejdsrummet og passende særbelysning på den enkelte medarbejders arbejdsplads, så arbejdet kan foregå forsvarligt og i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Den kunstige belysning med hensyn til lysfordeling, lysstyrke og lyskvalitet er tilpasset arbejdets art og arbejdsrummets farver. Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og respekterer reglerne om belysning på arbejdspladsen, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse nr af 07. september Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med 6

7 arbejdsstedet. De danske myndigheder kontrollerer, at Sapa Extrusion Tønder A/S overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis Sapa Extrusion Tønder A/S overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel. 7. Brandsikkerhed Sapa Extrusion Tønder A/S har truffet de nødvendige foranstaltninger og lavet de nødvendige planer vedrørende brandbekæmpelse og evakuering af de ansatte. Sapa Extrusion Tønder A/S har udpeget og oplært de personer, der skal varetage iværksættelsen af foranstaltningerne og planerne. Sapa Extrusion Tønder A/S ansatte er underrettet om indholdet af de nævnte foranstaltninger og planer. Der på arbejdsstedet er forsvarlig mulighed for flugt og redning af personer. Det betyder bl.a., at: Der er et tilstrækkeligt antal flugtveje og nødudgange. Nødudgangsdøre og -porte kan åbnes på en nem og sikker måde, og at de er frit passable. Flugtveje er frit passable. Der er skilte, der giver oplysning eller advarsel om forhold af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning. Arbejdsstedet i tilfælde af risiko for særlige faresituationer er forsynet med de nødvendige alarmsystemer og fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde. Der er opstillet et tilstrækkeligt antal funktionsdygtige brandslukkere. Brandbart affald opbevares i brandsikre containere, der tømmes regelmæssigt. Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og respekterer reglerne om brandsikkerhed, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af byggelov, lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, og i Bekendtgørelse af lov om 7

8 arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse nr af 07. september Den danske arbejdsmiljølovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EU direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet, EU direktiv 92/58/ EØF om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet samt ILO konvention nr. 155 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. De danske myndigheder kontrollerer, at Sapa Extrusion Tønder A/S overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis Sapa Extrusion Tønder A/S overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel. 8. Børnearbejde Alle ansatte er fyldt 13 år. Ansatte mellem 13 og 15 år kun udfører let arbejde. Ansatte mellem 13 og 15 år maksimalt arbejder to timer dagligt. Forældre til ansatte mellem 13 og 15 år oplyses om arbejdet og de forhold, som arbejdet udføres under. Ansatte under 18 år ikke udfører farligt arbejde eller arbejder om natten. Alle lærlinge på Sapa Extrusion Tønder A/S er over 15 år og arbejder som led i deres uddannelse. Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og respekterer forbuddet mod børnearbejde, som det udtrykkes i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse nr af 07. september 2010 og i Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239 af 6. april Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, FN's Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder af 16. december 1966, ILO konvention nr. 138 af 26. juni 1973 om minimumsalder, ILO konvention nr. 182 af 17. juni 1999 om de værste former for børnearbejde samt FN's Børnekonvention af 20. november De danske myndigheder kontrollerer, at Sapa Extrusion Tønder A/S overholder den 8

9 danske lovgivning på området. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis Sapa Extrusion Tønder A/S overtræder reglerne, kan de ansvarlige blive straffet med bøde eller fængsel. 9. Emballage Sapa Extrusion Tønder A/S har minimeret mængden af anvendt emballage i det omfang, det er muligt. Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og overholder de danske miljøkrav til Sapa Extrusion Tønder A/S emballage, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse om visse krav til emballager nr. 477 af 28/ Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald med ændringer. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at emballage, der sælges i Danmark, lever op til de danske miljøkrav. Hvis Sapa Extrusion Tønder A/S overtræder de danske regler for emballage, kan de ansvarlige straffes med bøde. 10. Emballage Sapa Extrusion Tønder A/S anvendelse af tungmetallerne cadmium, bly, kviksølv og krom (VI) i emballagen overholder de i EU fastsatte grænseværdier. Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og overholder de danske miljøkrav til Sapa Extrusion Tønder A/S emballage, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse om visse krav til emballager nr. 477 af 28/ Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald med ændringer. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at emballage, der sælges i Danmark, lever op til de danske miljøkrav. Hvis Sapa Extrusion Tønder A/S overtræder de danske regler for emballage, kan de ansvarlige straffes med bøde. 9

10 11. Etablering og drift Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og overholder kravene i sin miljøgodkendelse. Sapa Extrusion Tønder A/S er miljøgodkendt efter de danske regler og skal overholde specifikke miljøkrav til Sapa Extrusion Tønder A/S drift. Miljømyndighederne ved godkendelsen har vurderet, om Sapa Extrusion Tønder A/S opfylder kravene til mindst mulig forurening, bl.a. ved at bruge den bedst tilgængelige teknik (BAT). Myndighederne ved fastlæggelsen af kravene har vurderet, om Sapa Extrusion Tønder A/S lever op til de danske krav for beskyttelse af vand, luft, jord, forebyggelse af uheld samt udsendelse af støj. Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og respekterer dansk lovgivning, som den kommer til udtryk i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, (lbkg ) samt Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, (bkg ). Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. De danske myndigheder fører tilsyn med overholdelsen af vilkår i Sapa Extrusion Tønder A/Ss miljøgodkendelse. Hvis Sapa Extrusion Tønder A/S overtræder vilkår i Sapa Extrusion Tønder A/Ss miljøgodkendelse, kan de ansvarlige straffes med bøde og i skærpende tilfælde med fængsel op til to år. 12. Farlige stoffer Medarbejdernes arbejde med farlige stoffer på Sapa Extrusion Tønder A/S - herunder fremstilling, opbevaring, anvendelse og håndtering - sker på en sundhedsmæssig forsvarlig og sikker måde. Det betyder bl.a., at der for hvert farligt stof eller materiale er udarbejdet en forståelig arbejdspladsbrugsanvisning, som indeholder alle nødvendige oplysninger (forholdsregler, førstehjælp mv.). Desuden gælder det, at: Brugsanvisningerne er ajourførte og udleveret til de ansatte, og at de ansatte har fået effektiv instruktion i dem. 10

11 Alle relevante ansatte er vejledt i brugen af stoffet eller materialet. Det nødvendige førstehjælpsudstyr er til rådighed og klar til brug. Ingen børn under 18 år arbejder med farlige stoffer. Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og respekterer reglerne om håndtering af farlige stoffer, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø nr af 07. september Den danske lovgivning indeholder bestemmelser i overensstemmelse med EU direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer, EU direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser, EU direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, ILO konvention nr. 138 af 26. juni 1973 om minimumsalder, ILO konvention nr. 155 af 22. juni 1981 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og ILO konvention nr. 182 af 17. juni 1999 om de værste former for børnearbejde. De danske myndigheder kontrollerer, at Sapa Extrusion Tønder A/S overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis Sapa Extrusion Tønder A/S overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel. 13. Foreningsfrihed Sapa Extrusion Tønder A/S ikke lægger vægt på eller på anden måde træffer beslutninger, der er påvirket af den ansattes tilhørsforhold til en fagforening eller anden forening. Sapa Extrusion Tønder A/S ikke forsøger at påvirke de ansatte til at være eller til ikke at være medlem af en bestemt fagforening. Tillidsrepræsentanter gives særlig beskyttelse i varetagelsen af deres hverv. Sapa Extrusion Tønder A/S ikke blander sig i, hvilke fagforeninger eller andre foreninger der bliver dannet på arbejdspladsen. Ansatte ikke bliver afskediget på grund af deres tilhørsforhold til en fagforening. En bestemt fagforening ikke bliver favoriseret. 11

12 Retten til kollektiv forhandling bliver respekteret. Valgte tillidsrepræsentanter for de ansatte gives særlig beskyttelse mod afskedigelse. Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og respekterer medarbejdernes ret til at organisere sig og indgå i kollektive forhandlinger, som det blandt andet udtrykkes i Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 424 af 8. maj 2006, samt ved hovedaftalerne mellem arbejdsmarkedets parter, jf. bl.a. hovedaftalen mellem LO og DA fra Den danske lovgivning og Hovedaftalen mellem arbejdsmarkedets parter er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention af 4. november 1950, FN's Konvention om Civile og Politiske Rettigheder af 16. december 1966, FN's Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder af 16. december 1966, ILO konvention nr. 87 af 9. juli 1948 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig, ILO konvention nr. 98 af 1. juli 1949 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, ILO konvention nr. 135 af 23. juni 1971 om beskyttelse af arbejdstagerrepræsentanter mv. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til at indbringe sag for domstolene. Hvis Sapa Extrusion Tønder A/S overtræder reglerne, kan Sapa Extrusion Tønder A/S blive pålagt at betale godtgørelse til den ansatte. 14. Forskelsbehandling Der i Sapa Extrusion Tønder A/S ikke udøves forskelsbehandling som følge af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national oprindelse, social oprindelse, etnisk oprindelse, alder eller handicap. Der i Sapa Extrusion Tønder A/S ikke udøves forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, fastsættelse af arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling. Alle beslutninger vedrørende ansættelse, forfremmelse, afskedigelse, løn og andre arbejdsvilkår baseres på relevante og objektive kriterier. Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og respekterer forbuddet mod forskelsbehandling, som det udtrykkes i Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., lovbekendtgørelse nr af 16. december 2008 og Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v., lovbekendtgørelse nr. 734 af 28. juni

13 Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om etnisk ligebehandling. EU direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. EU direktiv 2004/113/EF om kønsligestilling i forbindelse med varer og tjenesteydelser. EU direktiv 2006/54EF af 5.juli2006 om ligebehandling på kønsområdet. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention af 4. november 1950, FN Konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination af 21. december 1965, FN Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder af 18. december 1979, ILO konvention nr. 100 af 29. juni 1951 om ligeløn, ILO konvention nr. 111 af 25. juni 1958 om diskrimination, ILO konvention nr. 169 af 27. juni 1989 om oprindelige folk. De danske myndigheder kontrollerer, at Sapa Extrusion Tønder A/S overholder den danske lovgivning på området. Ansatte der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Ansatte, der mener sig udsat for forskelsbehandling, kan også få behandlet deres klage i Ligebehandlingsnævnet. Hvis Sapa Extrusion Tønder A/S overtræder reglerne, kan de ansvarlige blive straffet med bøde eller fængsel, og den ansatte kan få tilkendt en godtgørelse. 15. Kemikalier Sapa Extrusion Tønder A/S sikrer som minimum, at: Sapa Extrusion Tønder A/S lever op til kravene i REACH-forordningen Sapa Extrusion Tønder A/S klassificerer, emballerer, mærker og opbevarer alle kemiske stoffer og produkter korrekt efter gældende regler. Sapa Extrusion Tønder A/S ikke anvender kemiske stoffer, der er forbudt i internationale konventioner om farlige kemiske stoffer. Sapa Extrusion Tønder A/S ikke bruger kemiske stoffer og produkter til anvendelser, der er forbudt i EU eller Danmark. Sapa Extrusion Tønder A/S overholder krav om udledning af miljøfremmede stoffer til miljøet Sapa Extrusion Tønder A/S overholder gældende produkt og branchespecifik lovgivning, som f.eks. legetøjsdirektivet, detergentforordningen eller RoHS-direktivet (om elektronik) Herudover kan virksomheden, som en del af CSR-arbejdet, f.eks. vælge at: 13

14 Gøre en særlig indsats for løbende at erstatte miljø- og sundhedsskadelige kemiske stoffer med mindre miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Det kan f.eks. ske ved at Sapa Extrusion Tønder A/S har en politik om at undgå særligt problematiske stoffer i produktionsprocessen. Sapa Extrusion Tønder A/S kan også stille krav til leverandørerne, ud over dem, der er bestemt i lovgivningen. Det kan være krav om, at visse miljø- og sundhedsskadelige stoffer (f.eks. de såkaldte CMR og PBT-stoffer) ikke må findes i deres produkter. Iværksætte særlige tiltag overfor udledning af kemikalier til miljøet. Gøre en særlig indsats i relation til produktion eller anvendelse af økologiske/ miljømærkede produkter Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og respekterer miljømyndighedernes regler om kemikalier, som de bl.a. udtrykkes i EU's REACH-forordning nr. 1907/2006 af 18. december 2006 samt den danske lovgivning i Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329 af 16. maj 2002 samt Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439 af 3. juni 2002, der har hjemmel i Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter, lovbekendtgørelse nr. 755 af 12. december Denne lovgivning er baseret på harmoniserede regler om klassificering og mærkning i EU. Sapa Extrusion Tønder A/S er endvidere bekendt med de internationale konventioner, forbud og anvendelsesbegrænsninger på kemikalieområdet i EU og Danmark, der har betydning for Sapa Extrusion Tønder A/S virke, samt (hvis relevant) produktspecifik lovgivning (f.eks. detergentforordningen (vaske- og rengøringsmidler), RoHS (elektronik) eller legetøjsdirektivet). 16. Korruption Ingen af Sapa Extrusion Tønder A/S medarbejdere giver eller modtager uberettigede fordele af danske eller udenlandske embedsmænd eller ansatte i det private. Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og respekterer reglerne om korruption, som de udtrykkes i Bekendtgørelse af straffeloven, lovbekendtgørelse nr af 6. november 2008, & sect; 122, 144, 290, og 306. Den danske lovgivning er i overensstemmelse med Europarådets korruptionskonvention og OECD's konvention om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner. De danske myndigheder straffer overtrædelser af de danske regler om korruption med 14

15 bøde eller fængsel. Dette kan også gælde, hvis den strafbare handling foretages i udlandet. 17. Livscyklusvurdering Sapa Extrusion Tønder A/S systematisk forsøger at nedbringe og minimere belastningerne fra Sapa Extrusion Tønder A/S produkter ved at bruge livscyklustankegangen. Sapa Extrusion Tønder A/S fokuserer på de relevante miljømæssige egenskaber i forbindelse med: De anvendte materialer og kemikaliers miljømæssige egenskaber. Fremstillingsprocessens forbrug af ressourcer og udledninger til vand, jord og luft. De transportprocesser Sapa Extrusion Tønder A/S har indflydelse på i produkternes livscyklus. Miljømæssige belastninger i forbindelse med brug af produktet. De miljømæssige belastninger i forbindelse med bortskaffelse af produktet. 18. Luftforurening Sapa Extrusion Tønder A/S arbejder på at nedbringe udledningen af luftforurenende stoffer mest muligt. Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og respekterer kravene til Sapa Extrusion Tønder A/Ss begrænsning af luftforurening som de kommer til udtryk i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv nr. 96/61/EF om integrated pollution and prevention control (IPPC). Desuden er de danske miljømyndigheders arbejde i overensstemmelse med FN's klimakonvention med Kyotoprotokollen samt FN's konvention om langtrækkende grænseoverskridende luftforurening med de tilhørende protokoller som fx Goteborg-protokollen om beskyttelse mod forsuring, eutrofiering og jordnær ozon gennem nedbringelse af luftforurening. 15

16 Miljømyndighederne fører tilsyn med vores udledning af luftforurenende stoffer. Overtrædelse af vilkår i påbud og godkendelser om udledning af forurenende stoffer kan straffes med bøde og i skærpende tilfælde med fængsel op til to år. 19. Lægehjælp og førstehjælp Alle Sapa Extrusion Tønder A/S medarbejdere har adgang til gratis lægehjælp. I Danmark er det ikke nødvendigt at være forsikret for at få lægehjælp. Sapa Extrusion Tønder A/S har desuden truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende førstehjælp. Det betyder bl.a., at: Arbejdsstedet er forsynet med passende redningsudstyr samt fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde. Et tilstrækkeligt antal personer er oplært i førstehjælp. Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og respekterer reglerne om adgang til førstehjælp, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, nr af 07. september Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EU direktiv 89/654/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet og ILO konvention nr. 155 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. De danske myndigheder kontrollerer, at Sapa Extrusion Tønder A/S overholder de danske arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis Sapa Extrusion Tønder A/S overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige straffes med bøde eller fængsel. 20. Løn og ansættelsesforhold Alle ansatte får en minimumsløn, som er i overensstemmelse med internationale standarder. Alle ansatte senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse får skriftlige oplysninger om løn, arbejdssted, arbejdets indhold, rettigheder mht. betalt ferie, 16

17 opsigelsesvarsler, lønforhold, arbejdstid og evt. kollektive overenskomster. Alle ansatte i Sapa Extrusion Tønder A/S har mindst 25 dages betalt ferie om året. Alle ansatte, der arbejder i en kortere periode, optjener ferie, og at ferien afstemmes med længden af ansættelsen Sapa Extrusion Tønder A/S er bekendt med og respekterer de danske krav om lønforhold, goder og ansættelsesbetingelser, som de udtrykkes i Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, lovbekendtgørelse nr af 15. august 2007, Ferieloven, lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov, lovbekendtgørelse nr. 734 af 28. juni 2006, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven, jf. lov nr. 566 af 9. juni 2006). Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet, FN's Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder af 16. december 1966, FN's Konvention om Afskaffelse af alle Former for Diskrimination mod Kvinder af 18. december 1979, ILO konvention nr. 52 om årlig ferie med løn. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til at indbringe sag for domstolene. Hvis Sapa Extrusion Tønder A/S overtræder reglerne, kan Sapa Extrusion Tønder A/S blive pålagt at betalte en godtgørelse til den ansatte, samt efterbetaling af manglende løn. 21. Miljøledelse - ISO14001:2004 Sapa Extrusion Tønder A/S arbejde med dets miljøforhold er certificeret efter ISO standarden. Det betyder, at Sapa Extrusion Tønder A/S arbejder målrettet og systematisk på løbende at forbedre sin miljøpræstation. Sapa Extrusion Tønder A/S miljøledelsessystem efterses årligt af eksterne auditorer, der vurderer Sapa Extrusion Tønder A/S faktiske miljøpræstation i forhold til procedurerne i miljøledelsessystemet. 22. Psykisk arbejdsmiljø 17

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 15.09.2010 CSR-Erklæring fra Kromann Reumert Dette dokument er udarbejdet efter værktøjet CSR-kompasset. Med dette dokument erklærer Kromann Reumert, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører standarder for ansvarligt indkøb for leverandører For mig er socialt ansvar en del af at drive forretning. Vi gør dette, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre, fordi det forventes af os, og fordi

Læs mere

REDEGØRELSE OM SAMFUNDSANSVAR (CSR) TV 2 DANMARK 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94

REDEGØRELSE OM SAMFUNDSANSVAR (CSR) TV 2 DANMARK 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 REDEGØRELSE OM SAMFUNDSANSVAR (CSR) TV 2 DANMARK 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK REDEGØRELSE OM SAMFUNDSANSVAR (CSR) Foto fra Kvægtorvet af fotograf Ebbe Rosendahl 2 REDEGØRELSE OM SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet.

Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Lay-out:Tegnestuen,Thorsvej 7.Tryk:Trykkestedet, Århus 1. udgave 1. oplag 1998. ISBN nr. 87-7359-875-5.Varenummer

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere