Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010"

Transkript

1 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade Ikast T

2 Anmeldt tilsyn på: Botilbudet Anker Socialpsykiatrisk botilbud/dagtilbud Algade 30, Ramme 7620 Lemvig T Daglig leder Kurt Anker Jensen Tilsynet er udført den 24. september 2010 af eksterne konsulenter Kirsten Lundsgaard og Frida Solheim Deltagere Ledelsesrepræsentanter Daglig leder Kurt Anker Jensen Stedfortræder for leder sygeplejerske Hanne Kjær Kristensen Medarbejderrepræsentanter Praktik ansvarlig socialpædagog Lene Caroll Pædagogisk medhjælper tømrer Torben Knudsen Praktisk medarbejder Gurli Mathiasen Alle medarbejdere var orienterede om tilsynet og de tilstedeværende deltog da de havde mulighed for det. Brugerrepræsentanter 4 mandlige beboere 1 kvinde Beboerne var orienteret om tilsynet og var blevet opfordret til at deltage. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. Botilbudet havde gjort beboerne og pårørende bekendt om tilsynet samt om mulighed for kontakt og dialog med tilsynsteamet. Pårørenderepræsentanter to hold forældre De pårørende var orienteret om tilsynet og havde et ønske om at deltage. Social Teamet ApS Danmarksgade Ikast T

3 Indledning Grundlag for tilsynet Tilsynet var varslet jf. vejledningen minimum 4 uger før besøget. Forinden tilsynsbesøget havde konsulenterne forberedt sig ved hjælp af fremsendt materiale fra tilbudet, som omfattede beskrivelse af tilbudet, virksomhedsplan, servicedeklarationer, politikker, handleplaner, uddannelsesplaner, procedure ved magtanvendelse, medarbejders sygefraværsstatistik, procedure for medicin håndtering. Konsulenterne havde desuden søgt informationer på hjemmesiden og Tilbudsportalen. Bostedet er kun 2 år gammelt og derfor er dette første tilsyn på stedet. Anker drives jf. Lov om Social Service 107. Stedet er en selvejende institution som er godkendt af Lemvig kommune. Tilbudet er normeret til 6 mænd og kvinder i alderen år. Målgruppen er voksne personer med svære psykiatriske lidelser, de fleste med dobbeltdiagnoser og deraf følgende problemskabende adfærd. Flere beboere har en behandlingsdom, hvor der er et tæt samarbejde med kriminalforsorgen, behandlingsansvarlig overlæge og retspsykiatrisk psykoseteam Viborg. Der startes ud med at se botilbudets fysiske rammer indenfor og udenfor. Derefter besigtiges dagtilbudet Vester Nødskov, hvorefter der serveres kaffe og brød sammen med beboerne og de tilstedværende medarbejdere og leder samt et hold forældre. Tilsynsteamet fik en god fornemmelse af hvordan kommunikationen foregik. De fleste bød ind med at fortælle om hvordan det var at bo på Anker. Fokusområder under tilsynet Forhold vedr. brugerne, herunder: visitationsprocedure, handleplaner, magtanvendelser, klager, kerneydelse, medicin, hygiejne, kost og motion, rygning, alkohol, økonomi, brugerindflydelse, samarbejde med pårørende. Forhold vedrørende tilbudet, herunder: faggrupper og kompetencer, mulighed for faglig og personlig udvikling, arbejdsmiljø, fysiske rammer, internt samarbejde. Program kl Besigtigelse af de fysiske rammer i bo- og dagtilbudet kl interview og dialog med ledelsen og medarbejderrepræsentanter kl pause kl samtale med brugere, pårørende og medarbejdere kl afrunding med ledelsen Tilsynsskemaet danner grundlag for dialogen Social Teamet ApS Danmarksgade Ikast T

4 Konklusion. Tilbudets kvalitetsområder Tilbudet baserer sig på en miljøterapeutisk faglig tilgang, som er målrettet den enkelte beboer. Medarbejderne udviser stor respekt for det enkelte menneske, hvilket afspejler sig i en høj grad af brugerinddragelse og åbenhed. Der arbejdes løsningsorienteret og med en anerkendende tilgang til beboerne. Tilbuddet bærer præg af stor fleksibilitet og rummelighed. Medarbejderne virker opmærksomme og nærværende, og formår trods beboernes massive vanskeligheder, at være vedvarende i kontakten. Tilbudet bærer præg af idealisme og pionerånd, hvor der tænkes i muligheder frem for begrænsninger. Tilbudets udviklingsområder Det anbefales at der er mere fokus på personalets kendskab til magtanvendelsesreglerne iht. SEL 126 og 127. Der bør være en tydelig procedure for indberetning og bearbejdning af magtanvendelser af hensyn til borgerens retssikkerhed og personalets tryghed. Det anbefales at arbejdet med handleplaner udbygges og implementeres, således at det i konceptet har sammenhæng med de overordnede handleplaner, der udarbejdes i de anbringende kommuner. Anbefalingen styrker borgerens retssikkerhed og sikrer en løbende evaluering af indsatsen. Det bør være mere tydeligt for beboere og personale hvordan beboernes egenbetaling fordeler sig på husleje, kørsel, mad, rengøring osv. Det bør fremgå hvilke ydelser der er obligatoriske og hvilke der er valgfrie. Det anbefales at der udarbejdes en procedure for behandling af klagesager, af hensyn til borgerens retssikkerhed og personalets tryghed. Det var uklart for tilsynet hvorvidt dagtilbudet iht. SEL 104 er godkendt af Lemvig kommune. Forhold vedrørende brugerne af tilbudet Visitation Botilbudet modtager borgere fra flere forskellige kommuner. Henvendelserne kommer ofte fra Retspsykiatrisk hospital og fra forskellige kommuner. Der er efterhånden opbygget et godt samarbejde med Lemvig kommune, dog er det sjældent Lemvig kommune der er handlekommune for beboerne på Anker. Den anbringende kommune laver som regel delegationsaftale med Lemvig kommune og beholder handleforpligtelsen. Der er ligeledes et godt samarbejde med de visiterende kommuner. Der foregår et grundigt forarbejde ved afklaring af borgere til indflytning på Botilbudet Anker. Social Teamet ApS Danmarksgade Ikast T

5 Borgeren besøger botilbudet, når Anker har sagt god for opgaven. Botilbudet Anker stiller krav om at borgeren skal være motiveret for en indflytning. Selve indflytningen sker individuelt og med høj grad af brugerinddragelse. Handleplaner De overordnede SEL 141 planer udarbejdes af de anbringende kommuner. Dog oplever Botilbudet Anker ofte, at kommunerne skal rykkes for handleplanerne. Botilbudet Anker laver tilføjelser til handleplanen, et aftaleark hvor diverse aftaler om medicin, færden, støtte til personlig hygiejne, hjemture mm. er beskrevet. Botilbudet Anker udarbejder derudover en chekliste vedr. hjælpebehov iht. SEL 83 samt aktuel funktionsvurdering. Botilbudet Anker er bevidste om at handleplansarbejdet kan udbygges og forbedres. F.eks. skal ledelse og medarbejdere på kursus i handleplaner i oktober Beboerne inddrages i udarbejdelse af aftaleark og chekliste, men er ikke altid medunderskrivere. Der følges op på aftaler der er indgået efter behov og minimum en gang om året. Tilsynet anbefaler at botilbudet sætter fokus på at udbygge og implementere handleplaner, således at det i konceptet har sammenhæng med de overordnede handleplaner, der udarbejdes i de anbringende kommuner. Magtanvendelser Der er ikke indberettet magtanvendelser i den tid Botilbudet Anker har været godkendt som socialpsykiatrisk opholdssted. Botilbudet Anker har som udgangspunkt ikke magtanvendelser, der er truffet et bevidst valgt om at undgå konfrontationer og magtanvendelser. Medarbejderne fjerner sig hellere fra situationen eller tilkalder politiet, frem for at gå ind i konflikten. Situationer med nødværge politianmeldes. Der har været voldsomme episoder i forbindelse med rømninger, hvor der er sket indtag af alkohol eller euforiserende stoffer. I disse situationer vurderes det om politiet skal inddrages. Dette ofte i samarbejde med kriminalforsorg eller behandlingsansvarlig overlæge. Der er et godt samarbejde med det lokale politi. Voldsepisoder registreres på internt episodeskema. Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på personalets kendskab til magtanvendelsesreglerne iht. SEL 126 og 127 Botilbudet arbejder bevidst på at undgå magtanvendelser, dog skønnes det, beboernes massive problemstillinger taget i betragtning, at medarbejderne undtagelsesvis vil kunne komme ud i situationer hvor magtanvendelse er uundgåelig. Det anbefales, at der er en tydelig procedure for indberetning og bearbejdning af magtanvendelser af hensyn til borgerens retssikkerhed og medarbejdernes tryghed. Klager Der har været en skriftlig klage fra en borger i byen, som var veninde til en af beboerne på Botilbudet Anker. Borgeren klagede over at være blevet kaldt en dårlig veninde, fordi hun gerne ville Social Teamet ApS Danmarksgade Ikast T

6 drikke alkohol med beboeren fra Botilbudet Anker. Efter en partshøring, som Lemvig kommune iværksatte, faldt sagen til jorden. Der har ikke været mundtlige klager. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en procedure for behandling af klagesager, beboernes massive problemstillinger taget i betragtning, af hensyn til borgerens retssikkerhed og medarbejdernes tryghed. Kerneydelse Botilbudet Ankers kerneydelse er baseret på en miljøterapeutisk tilgang. Omdrejningspunktet er forebyggelse af den enkeltes problemer, så disse ikke forværres. Der arbejdes med at styrke sociale og personlige funktioner samt udviklingsmuligheder, ud fra den enkelte borgers behov og udviklingspotentiale. Botilbudet yder også opmærksom kontakt og hjælp til meningsfuldhed gennem nærvær, samt støtte i dagligdagens aktiviteter. Det centrale i indsatsen er et nærværende og medmenneskeligt fokus på den individuelle beboer, så ressourcer og behov kommer så meget i fokus som muligt. Individet er i fokus, og der bliver lagt stor vægt på at beboerne inddrages og har indflydelse på dagligdagen. Der arbejdes bevidst ud fra en anerkendende og ikke konfronterende tilgang, Der er fokus på den medicinske behandling og der er et godt samarbejde med læger og psykiatere. Dagtilbudet Vester Nødskov Alle beboere er tilknyttet dagtilbudet som ligger 5 km fra botilbudets adresse. Det er et ønske fra botilbudets side om at hverdagen skal bære præg af en så normal dagligdag som muligt, hvor beboeren står op og tager afsted på job. Overordnet gælder, at der arbejdes på at motivere beboerne, så de kommer ud om dagen og får en oplevelse. Her er tale om en gård hvor de tidligere staldbygninger er indrettet med diverse aktiviteter og værkstedsfaciliteter. Der er et maler- og smedeværksted, renovering af møbler, forarbejdning af træ og metal osv. Der gives samtidig mulighed for ridning samt hygge og pasning af dyr. Hvis en beboer ønsker at have en hest, eller anden slags husdyr, vil dette også være muligt. Det vil i disse situationer blive taget stilling til, om den enkelte beboer kan mestre det store ansvar at holde dyr, eller om det behandlingsmæssigt vil være profiterende for beboeren. I dagtilbudet er der faste opgaver der skal løses. Der dyrkes grøntsager til eget forbrug. Der er behov for hjælp omkring pasning af heste og andre dyr. Dagtilbudet indgår som en del af behandlingen og derfor er der faguddannet personale med kompetencer inden for de opgaver der skal udføres. Der ydes arbejdsdusør. De beboere tilsynet talte med var tilfredse med dagtilbudet. Medicin og anden behandling Botilbudet Ankers medicin opbevares i aflåst medicinskab på personalets kontor, og der findes en skriftlig procedure for medicinhåndtering. Social Teamet ApS Danmarksgade Ikast T

7 Der er blandt personalet en sygeplejerskeuddannet og en sosu-uddannet, som har hovedansvaret for medicinhåndtering. Der er godt samarbejde med læger og psykiatere. Der har været et enkelt tilfælde af fejlmedicinering, pga. en beboer der brød ind i medicinskabet. Dog uden konsekvenser. Hygiejne kost og motion Beboerne modtager individuel støtte og guidning til personlig hygiejne. Der er ansat en rengøringsassistent til rengøring af fællesarealer. Beboernes værelser rengøres som udgangspunk af beboeren selv. Der kan dog være et individuelt behov for støtte til rengøring. Botilbudet har praktisk hjælp i køkkenet som sammen med beboerne og personale laver en sund og varieret kost og som sørger for at der altid står frisk frugt på bordene. Ved tilsynsmødet giver medarbejderne udtryk for at der er fokus på kost og sundhed. Sundhed omfatter kost, motion og livsstil samt fokus på rygning. Der er i stueetagen indrettet et rum med fitnessmaskiner som beboerne dagligt har mulighed for at gøre brug af. Motion i form af gåture eller andre aktiviteter tilrettelægges individuelt eller i grupper. Rygning alkohol og misbrug Botilbudet har en officiel rygepolitik som giver problemer med at der ryges, hvor det ikke er tilladt. Der er derfor givet dispensation til at ryge i mellemgangen på loftsetagen. Som led i indsatsen for sundhedsfremme, har medarbejderne drøftet rygestop med relevante brugere. Der opleves periodiske alkoholproblemer blandt beboerne, men ikke misbrug af anden karakter i øjeblikket. Der serveres ikke alkohol i botilbudet. Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer. Ved mistanke og indtagelse eller besiddelse kan personalet forlange test med henblik på screening, foretage ransagelse af værelset og foretage visitation. Der bortvises ikke, men beboeren må indgå i et samarbejde omkring klarificering af stoftrang og livsvilkår. Ved visitering bliver beboerne nøje informeret omkring botilbudets husorden. Der er tydelige regel sæt om hvad der forventes af den enkelte. Dette gælder også krav om, at beboerne skal indtage ordineret medicin, m.m. Økonomi Beboerne betaler en egenbetaling som indeholder et beløb til husleje, servicebetaling, el, varme, vand. Tilsynet anbefaler mere tydelighed for beboere og personale på hvordan beboernes egenbetaling fordeler sig på husleje, kørsel, mad, rengøring osv. Det bør fremgå hvilke ydelser der er oblikatoriske og hvilke der er valgfrie. Brugerindflydelse Social Teamet ApS Danmarksgade Ikast T

8 Der bliver lagt stor vægt på at beboeren inddrages og har indflydelse på dagligdagen og tages med i alle beslutninger. Beboeren har selv stor indflydelse på planlægning af dagligdagen. Der er ikke noget brugerråd, men der holdes husmøde en gang om ugen, hvor de beboere der har lyst deltager sammen med de medarbejdere der er tilstede. På mødet er der mulighed for at planlægge aktiviteter, informere om ændringer eller nye tiltag i tilbudet, drøfte ønsker, madplan, utilfredsheder m.v. Beboerne inddrages desuden i ansættelsen af nye medarbejdere. Samarbejde med pårørende Samarbejdet med pårørende er individuelt for den enkelte beboer. Nogle har en sparsom kontakt til pårørende. Der hvor der er mulighed for kontakt, støtter medarbejderne op omkring at vedligeholde og udvikle kontakten i samarbejde med beboeren. Forældre udtrykte generel tilfredshed med både botilbudet og dagtilbudet. De oplevede at blive inddraget i det sociale liv på Anker samt tilfredshed for at blive hørt. Der er altid en positiv respons og medarbejderne giver sig tid til at lytte og drøfte spørgsmål enten på stedet eller telefonisk. En forælder omtalte sin søn som en solstrålehistorie efter, at han er flyttet ind på Anker. Sønnen på 20 år har været anbragt uden for hjemmet tidligere, men intet var lykkedes. Han har boet på flere institutioner som havde givet op. Faderen mener, at det er den pædagogiske tilgang og medarbejdernes måde at takle ham på der er forskellen, til at hans søn nu har fået et bedre liv. Sønnen har fået mere selvtillid og der arbejdes mod at han får en tømreruddannelse. Forhold vedrørende tilbudet Faggrupper og kompetencer Botilbudet er normeret til 13,25 medarbejdere med fuldt hus, dvs. 6 beboere. Der reduceres medarbejdere i forhold til belægningsprocenten. Derudover fungerer stedet som praktik sted for social- og sundhedsassistenter og pædagoger. Stedet bestræber sig på en bred medarbejdersammensætning som omfatter sygeplejerske, pædagog, social- og sundhedsassistent, plejer, tømrer, m.v. Alle arbejder på lige fod uanset baggrund. Der udføres tværfagligt, reflekterende arbejde, med undtagelse af forhold vedrørende medicin som altid udføres af faguddannet personale. I ansættelsesproceduren lægges der stor vægt på, at medarbejderne er i besiddelse af de medmenneskelige egenskaber der forventes og kræves af alle der er tilknyttet botilbudet. Personaledækning om dagen og aftenen består af 2 personer. Om natten er der altid to medarbejdere på vagt, den ene er sovende og den anden vågen. Der er samtidig aktivitetspersonale i forskudte vagter samt studerende. Derudover er der ansat en halv personale i administrationen samt en praktisk hjælp på fuld tid. Social Teamet ApS Danmarksgade Ikast T

9 Muligheder og faglig og personlig udvikling Botilbudet oplever at det er svært at rekruttere medarbejdere med tilstrækkelig viden indenfor området, men oplever til gengæld at det er uproblematisk at fastholde personale. Tilbudet har for nylig måttet fyre medarbejdere pga. manglende tilgang af beboere. Der er mulighed for at søge om relevante kurser og relevante efteruddannelser, f.eks. Filipine-uddannelsen, og KRAPkursus (kognitiv ressource fokuseret og anerkendende pædagogik). Arbejdsmiljø På grund af målgruppens problemstillinger, kan der forekomme vold eller trusler om vold mod medarbejderne på botilbudet Anker. Der er fokus på konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Personalet bliver ind i mellem bange, men synes de er i besiddelse af redskaber til at håndtere situationerne. Der indberettes på interne episodeskemaer, og det er tilsynets indtryk, at medarbejdere og ledelse er opmærksomme på hinanden i de situationer. Der tilbydes psykologsamtaler til medarbejderne. Der har stort set ikke været sygdom blandt medarbejderne, ej heller langtidssygdom. Tilsynet oplever at tonen og stemningen mellem beboerne og medarbejderne var venlig og imødekommende. Under rundvisning af stederne samt på tilsynsmødet oplevede tilsynet, at samtalen var præget af respekt og humor. Der er netop gennemført Arbejdspladsvurdering for 6 mdr. siden. Vagtplanlægning foretages af lederen, der er mulighed for at tage hensyn til individuelle ønsker og der er blandt medarbejderne stor grad af fleksibilitet. Fysiske rammer Bostedet Anker ligger i Ramme med 10 km til Lemvig og ca. 30 km til Herning og Holstebro. Ejendommen har oprindeligt været anvendt til Kæmnerkontor for Ramme kommune. Etagearealet er alt i alt på 330 m2 og er beliggende på en grund på 1409 m2. Ankers beliggenhed betyder, at der er forholdsvis langt til uro og fristelser. Der er dog mulighed for indkøb af daglige fornødenheder samt aktivitet inden for begrænset afstand. Der er rig mulighed for at tage på ture til Vesterhavet eller Limfjorden som har en kørselsafstand på 10 minutter. I Stueplan er der et rummeligt velegnet køkken, stue, kontor og bad. I den anden ende er der to værelser og bad med plads til to beboere. På første sal er der plads til 4 beboere. Der er fælles tekøkken i midten og i hver ende er der to værelser og bad. Huset er indrettet således, at to beboere deler toilet og bad. I kælderen er der to brugelige aktivitetsrum. Tilsynet fik tilset to af de beboede værelser. Værelserne er lyse og velegnede til formålet som midlertidige boliger. Det ville ikke være egnet som længerevarende botilbud. Beboerne som tilsynet talte med var tilfredse med bodelen. Som den ene Social Teamet ApS Danmarksgade Ikast T

10 sagde at han var i dagtilbudet om dagen og opholdt sig meget i fællesarealerne. Han brugte værelset til at sove i Når han var klar til at flytte ud fra Anker, ville han bo i egen lejlighed. Eksternt samarbejde Der arbejdes tæt sammen med socialpsykiatrien og psykiatrisk hospital. Ligeledes samarbejdes med de praktiserende læger og misbrugsrådgivningen. Der er tilknyttet en psykiater som konsulent for personalet i forhold til psykiatrisk viden. Beboeren kan frit benytte en psykiater der er tilknyttet huset, privatpraktiserende psykiater eller distriktspsykiatrisk team, henvisning og samarbejdet sker gennem beboeres egen læge. Botilbudet har fast tilknytning til en psykolog, hvor der gives supervision i grupper eller individuelt. Andet Andre relevante forhold Botilbudet Anker har ikke tidligere haft tilsyn. Botilbudet blev godkendt af Lemvig kommune i Botilbudet Anker har i 2009 haft 72 % belægning, og har måttet fyre medarbejdere. Dette skyldes dels den økonomiske situation i kommunerne samt at der holdes fast ved den oprindelige målgruppe og man går ikke på kompromis med det oprindelige ideologiske grundlag. Venlig hilsen Kirsten Lundsgaard Frida Solheim Social Teamet ApS Danmarksgade Ikast Social Teamet ApS Danmarksgade Ikast T

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund, Projektafafdelingen, projektet i Trustrup, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup Udført den 24. oktober 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks

Læs mere