Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler"

Transkript

1 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Om Amager og Hvidovre Hospitaler 4. Udviklingsstrategier 5. Direktion og organisation Forventningerne 6. Vicedirektørens ansvarsområder 7. Særlige forhold og udfordringer 8. Vicedirektørens baggrund og bagage Ansættelsen 9. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen 10. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 11. Tidsplan for ansættelsesforløbet

2 Vilkårene 1. Stillingen Stillingen skal genbesættes fordi den tidligere stillingsindehaver går på pension. Vicedirektøren refererer til hospitalsdirektøren. Stillingen har været opslået som en vicedirektørstilling med sundhedsfaglig baggrund, men genopslås for at få flere kvalificerede kandidater. Samtidig er profilen ændret til en vicedirektørstilling med lægefaglig baggrund. Amager og Hvidovre Hospitaler er desuden ved at forberede et delvist generationsskifte i direktionen og ønsker derfor at supplere sig med en fagligt og ledelsesmæssigt engageret og ambitiøs vicedirektør med lægefaglig baggrund og et stærkt lederpotentiale. 2. Ansættelsesvilkår Ansættelse vil ske på overenskomstvilkår efter "Aftale for chefer" og forhandles med udgangspunkt i en årsløn på kr. ekskl. pension. Der vil eventuelt være mulighed for ansættelse på åremål. Tiltrædelse snarest muligt. 3. Om Amager og Hvidovre Hospitaler Amager Hospital og Hvidovre Hospital er pr. 1. januar 2012 ledelsesmæssigt fusioneret til én virksomhed med fælles hospitalsdirektion og fælles administrative enheder, men med hospitalerne fordelt på de to nuværende matrikler. Hospitalsplanen for Region Hovedstaden inddeler regionen i 4 planlægningsområder, der hver har sit områdehospital. De 4 områder og områdehospitalerne er: Syd Hvidovre Hospital Byen Bispebjerg Hospital Midt Herlev Hospital Nord Hillerød Hospital Hvidovre Hospital er områdehospital med akutfunktion i planlægningsområde Syd, hvor Glostrup Hospital er specialhospital og Amager Hospital er nærhospital. Befolkningsunderlaget i planlægningsområde Syd er ca borgere og omfatter Albertslund, Brøndby, Tårnby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner samt bydelene Amager Vest, Amager Øst, Valby og Vesterbro. Hospitalet varetager akutte og elektive funktioner inden for en række kirurgiske og medicinske specialer, gynækologi/obstetrik og pædiatri. Hospitalet skal endvidere etablere en onkologisk afdeling. For de medicinske patienter varetager Hvidovre Hospital hospitalsfunktionen for side 2

3 borgere i Brøndby og Hvidovre Kommuner samt bydelene Valby og Vesterbro i Københavns Kommune med i alt ca indbyggere. Hvidovre Hospital har højt specialiserede funktioner inden for medicinsk og kirurgisk gastroenterologi (i Gastroenheden), infektionsmedicin, pædiatri og diagnostisk radiologi (MR-skanninger). Hospitalet løser endvidere særlige behandlings-, forsknings- og uddannelsesopgaver, bl.a. i forbindelse med hospitalets status som universitetshospital. Hvidovre Hospital har en sengekapacitet på 551 senge og et personaleantal på ca årsværk. Budgettet for 2013 er på mio. kr. Amager Hospital er nærhospital for ca borgere i Dragør og Tårnby Kommuner samt bydelene Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune. Amager Hospital fokuserer på den mest almindelige medicinske behandling og har patientskoler for patienter med KOL, diabetes og kronisk tarmbetændelse. Hospitalet har en sengekapacitet på 111 senge og et personaleantal på 473 årsværk. Budgettet for 2013 er på 292 mio. kr. Yderligere informationer om Amager og Hvidovre Hospitaler findes på 4. Udviklingsstrategier Region Hovedstadens to bærende udviklingsstrategier Region Hovedstaden Helhed i Sundhed og Region Hovedstaden Den grønne metropol danner den overordnede politiske ramme for regionens udvikling. Med dette afsæt arbejder Amager og Hvidovre Hospitaler iht. udviklingsaftalen med regionen med følgende hovedtemaer og strategiske udviklingsområder i perioden frem til udgangen af 2013: Helhed i patientforløb Behandlingsansvarlig læge Særlige indsatser for de sårbare patienter med kroniske sygdomme Udvikling af model for geriatrisk funktion i Akutmodtagelsen Effektivitet Optimerede og sikre patientforløb Lean og Productive Ward Porteføljestyring Optimeret vagtplanlægning Forskning og innovation Telemedicin til patienter med KOL Sundhedsvidenskabelig forskning Samarbejde med private firmaer om udvikling af ny teknologi side 3

4 Inden for hvert af de strategiske udviklingsområder har Amager og Hvidovre Hospitaler fastlagt konkrete mål og handlingsplaner, som skal sikre at udviklingsaftalen bliver gennemført. Udviklingsstrategierne går fint i tråd med Hvidovre Hospitals strategi og Amager Hospitals virksomhedsgrundlag Amager og Hvidovre Hospitaler har igangsat en ny strategiproces i forhold til Direktion og organisation Direktionen på Amager og Hvidovre Hospitaler består af: Hospitalsdirektøren og 4 vicedirektører Det forudsættes i Strukturplan for ledelsen i Region Hovedstadens virksomheder, at hospitalsdirektionen besidder de nødvendige faglige kompetencer. Direktionsmedlemmerne skal udover ledelsesfaglige kompetencer have komplementære faglige profiler f.eks. lægefaglige, sygeplejefaglige og økonomiske kompetencer. Det enkelte medlem af direktionen skal kunne fungere selvstændigt på vegne af direktionen. Amager og Hvidovre Hospitalers organisationsplan er vist i bilag 1. Direktionsarbejdet er baseret på en høj grad af uddelegering af beslutningskompetence til de enkelte direktionsmedlemmer, så det enkelte medlem i vid udstrækning selvstændigt kan træffe beslutninger på direktionens vegne. Det overordnede mål hermed er, at direktionsmøderne i stort omfang skal friholdes fra sagsbehandlingslignende punkter og i højere grad anvendes til mere principielle drøftelser. Disse hensyn søges tilgodeset ved: En systematisk arbejdsdeling i forhold til de overordnede emneområder, så den enkelte direktør/vicedirektør kan varetage disse områder selvstændigt, og således, at kun mere principielle sager drøftes i direktionen. En høj grad af indbyrdes "afstemthed" i direktionen, så den enkelte direktør/vicedirektør kender direktionens principielle holdninger, værdier og strategiske mål, og dermed kan træffe beslutninger inden for disse "rammer". 1 Udviklingsaftale for Amager og Hvidovre Hospitaler, rev. 3. juli 2012, Hvidovre Hospitals strategi og Amager Hospitals virksomhedsgrundlag 2012 kan rekvireres ved henvendelse til: side 4

5 Forventningerne 6. Vicedirektørens ansvarsområder Det er vicedirektørens overordnede ansvar: At deltage i den overordnede ledelse af Amager og Hvidovre Hospitaler med henblik på at sikre, at den samlede opgaveløsning varetages bedst muligt under de givne rammer. At medvirke til at sikre, at opgaveløsningen på Amager og Hvidovre Hospitaler indgår aktivt og konstruktivt i realiseringen af både regionens og Amager og Hvidovre Hospitalers visioner, mål og værdier og den samlede hospitalsplan for Region Hovedstaden. At medvirke til at sikre, at Amager og Hvidovre Hospitaler varetager behandling af de mange akutte og kritiske syge patienter på et højt fagligt niveau. At medvirke til et velfungerende samarbejde med praksissektoren og kommunerne i planlægningsområde Syd samt med de øvrige hospitaler i regionen. At deltage i den fortsatte udvikling af Amager og Hvidovre Hospitaler, herunder medvirke aktivt i processer, der understøtter udviklingen af hospitalernes profil. At sikre initiativer til en løbende kvalitetsudvikling af de ydelser, der leveres af Amager og Hvidovre Hospitaler til gavn for patienter og ansatte. At medvirke aktivt og konstruktivt i arbejdet med Amager og Hvidovre Hospitalers strategi-, organisations- og kompetenceudvikling mm. At sikre initiativer, der kan udvikle attraktive og velfungerende arbejdspladser på hospitalerne. At indgå som faglig strategisk sparringspartner for afdelingsledelserne på de områder, som vicedirektøren tildeles i henhold til direktionens interne arbejdsdeling. At indgå aktivt i det fælles ledelsesarbejde i regionen i samspil med koncerndirektionen og som deltager i diverse råd og udvalg mv. Arbejdsdelingen internt i direktionen skal aftales nærmere og vil afhænge af den nye vicedirektørs faglige profil, kompetencer og interesseområder. side 5

6 LUS varetages uafhængigt af faggruppe af det medlem af direktionen, indenfor hvis ansvarsområde, den pågældende afdeling er placeret. Det forventes, at vicedirektøren forholder sig aktivt med selvstændige initiativer på alle ansvars- og opgaveområder. 7. Særlige forhold og udfordringer Amager og Hvidovre Hospitaler står over for mange udfordringer i de kommende år. Hospitalerne skal levere stadig flere behandlinger for færre penge. Desuden skal Hvidovre Hospital være akut områdehospital og hospitalet skal udbygges med en ny fælles akutmodtagelse og et kvinde/barn-center med faciliteter for børneafdelingen og fødeafdelingen. Tilsammen er det udfordringer, der vil kræve, at hospitalerne kan omstille sig og arbejde på nye måder. Når man omsætter det generelle, overordnede ansvar til områder, som vicedirektøren i samspil med den øvrige direktion - i den første tid (1-2 år) skal ofre en særlig ledelsesmæssig opmærksomhed, drejer det sig bl.a. om følgende udfordringer: I forhold til direktionsarbejdet er der en forventning om, at den nye vicedirektør tager aktivt del i de fælles ledelsesopgaver, herunder strategiudvikling, effektiviseringer, optimering af arbejdsgange, overordnet økonomistyring, uddannelse og personaleudvikling, patientsikkerhed og kvalitet i behandlingen, større patienttilfredshed, rengøring og hygiejne, forstærket arbejdsmiljøindsats samt Hvidovre Hospitals store byggeprojekt, hvor der i de kommende år (som nævnt ovenfor) skal gennemføres et omfattende nybyggeri og renoveringer inden for den eksisterende bygningsmasse i forbindelse med udmøntningen af Region Hovedstadens hospitalsplan. Den nye vicedirektør forventes hurtigt at skaffe sig indsigt i de fælles ledelsesopgaver. Samarbejdsformen i direktionen er kendetegnet ved en afslappet og uhøjtidelig tone samt en høj grad af uddelegering af beslutningskompetence til de enkelte direktionsmedlemmer ud fra de fastlagte mål og strategier. Det forventes, at den nye vicedirektør evner at udøve ledelse under disse vilkår og videreføre samarbejdsformen og delegationsprincippet i forhold til afdelingsledelserne inden for egne ansvarsområder med retning og rammer, korte kommandoveje, klare referencelinjer, dialog og tæt samspil om forandringsprocesser mv. Det forventes ligeledes, at vicedirektøren kan være drivkraft i nye udviklings- og forandringsprocesser og holde fokus på kvalitet, value for money, medarbejdertrivsel og implementering af udviklingstiltagene. Udgangspunktet er godt med en høj grad af forandringsparathed, tværfaglighed, højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone. Nybyggeriet og renoveringen af Hvidovre Hospital rummer store udfordringer, bl.a. at sikre driften og holde fokus på arbejdsmiljøet i de nuværende fysiske rammer, herun- side 6

7 der sikre patienter og personale så tålelige forhold som muligt, indtil det bliver muligt at flytte til nye lokaler. Hvidovre Hospital har gennem årene opbygget en stærk forskningsprofil og ambitionen er, at styrke denne profil yderligere bl.a. på baggrund af funktionen som akuthospital og positionen som hospitalet med landets største fødeafdeling med ca fødsler årligt. Den nye lægefaglige vicedirektør kommer til at spille en central rolle som drivkraft i arbejdet med at udbygge det i forvejen stærke forskningsmiljø bl.a. med fokus på at forskningen skal afspejle, at patienterne i dag i højere grad behandles på tværs af faggrupper, sektorer og matrikler. Udvikling og efteruddannelse af ledere og medarbejdere inden for alle personalegrupper har høj prioritet på Amager og Hvidovre Hospitaler. Hospitalet skal være et attraktivt uddannelsessted, bl.a. for at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Vicedirektøren forventes at have et særligt ledelsesmæssigt blik for dette område. Kommunikation bliver et væsentligt fokusområde for den nye vicedirektør. På de ydre linjer er der en forventning om at den nye vicedirektør er med til at profilere hospitalets transformation til et stort velfungerende akut områdehospital. Og på de indre linjer er der en forventning om, at vicedirektøren er klar til at stille op og indgå i en konstruktiv dialog med ledere og medarbejdere om Amager og Hvidovre Hospitalers vilkår og udfordringer I forhold til regionen er der en forventning om, at vicedirektøren går aktivt ind i det fælles ledelsesarbejde og deltager i relevante råd og udvalg mv. 8. Vicedirektørens baggrund/bagage Vel vidende at ingen kan indfri alle forventninger, søges en vicedirektør, der kan indfri flest mulige af nedennævnte forventninger. Faglighed og erfaring En lægefaglig uddannelse og en solid klinisk erfaringsbaggrund gerne suppleret med anerkendt forskningserfaring og en formel lederuddannelse. Solid ledelseserfaring fra sundhedsvæsenet og vellykkede erfaringer med strategisk ledelse, faglig ledelse, ledelse af komplekse udviklings- og forandringsprocesser samt ledelse af og gennem ledere. Skal kunne fremvise resultater fra nuværende/tidligere ledelsesfunktion, som der står respekt om. Indsigt i og interesse for hospitalsdrift og -udvikling, med perspektiv på helheden i sundhedsvæsenet. side 7

8 God økonomiforståelse og evne til at prioritere og nytænke faglige løsninger i sammenhæng med en kompleks organisation og opmærksomhed på ressourcer. Indsigt i og interesse for udvikling og efteruddannelse af ledere og medarbejdere. Erfaring med og viden om det konstruktive og udviklende samarbejde i stærke faglige og forskningsmæssige miljøer. Indblik i det politiske og administrative systems opbygning og funktion. Personlighed og ledelsesmæssige kompetencer Først og fremmest en leder med et godt hoved og stærke personlige lederegenskaber. En troværdig, tillidsvækkende, uformel, uhøjtidelig, pragmatisk og nærværende leder. Har en anerkendende og inddragende ledelsesstil. Viser tillid og respekt for andres faglighed og ekspertise. Er selv fagligt og ledelsesmæssigt engageret og ambitiøs og er respekteret herfor. En leder der tør udfordre de faste normer, selvforståelser, strukturer og arbejdsformer i organisationen - går ikke af vejen for at stille de frække spørgsmål, men gør det på en konstruktiv måde. En leder, der både har sans for proces og implementering. Er lydhør og åben for medinddragelse, men er samtidig handlekraftig og kan skære igennem og træffe beslutning efter den gode dialog. Kan også tage det lange seje træk hele tiden med blik for resultaterne. En leder med stærke samarbejdsevner. Har sans for at skabe gode samarbejdsrelationer udadtil og indadtil. Kan bygge bro mellem mange forskellige faggrupper i en forsknings- og professionstung organisation. En initiativrig, visionær og strategisk tænkende leder med et stærkt personligt drive, som bl.a. kan folde sig ud i rollen som drivkraft i udviklingsprojekter og på det forskningsmæssige område. Evner at sætte og fastholde overordnede og helhedsorienterede perspektiver. En udadvendt og synlig leder med stærke kommunikative evner. Kan lide at komme ud i organisationen og har det godt med at stå over for en stor forsamling. Kan begejstre, sætte retning og få folk med i forandringsprocesserne. En kompetent strategisk, sundhedsfaglig sparringspartner for afdelingsledelserne. Skal ikke nødvendigvis være ekspert på alle ansvarsområder, men skal hurtigt kunne sætte sig ind i nye problemstillinger og træffe de fornødne beslutninger. side 8

9 Kan arbejde selvstændigt med egne ansvarsområder, men er samtidig en holdspiller med en god fornemmelse for, hvad der skal afstemmes i direktionen for at sikre helhed og sammenhæng på tværs af direktørernes ansvarsområder. En robust personlighed, der tåler kritik (uden at bære nag) og kan holde til at blive rykket i fra mange sider. Går gerne ind i en åben diskussion og er ikke bange for at gå imod strømmen (uden at være rigid). Har en god organisationsforståelse og forstår at agere i en politisk ledet organisation. Kan lide det strategiske spil og har en god fornemmelse for, hvornår tiden er inde til at stå på toget. Er stærk i argumentationen og en dygtig forhandler, der forstår at finde løsninger og sætte aftryk på beslutningsoplæggene. Evner også at gøre de politiske budskaber forståelige i organisationen. Har blik for samspillet med tillidsrepræsentanterne og MED-systemet. Forstår værdien af trivsel og det gode arbejdsmiljø. En leder, der kan udvikle sig med de udfordringer og muligheder, der tegner sig for Amager og Hvidovre Hospitalers fremtid. Ansættelsen 9. Ansøgerens vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os, såfremt der er spørgsmål om stillingen og for eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold hertil. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til Jørgen Norup, Lundgaard Konsulenterne på tlf , og/eller hospitalsdirektør Torben Ø. Pedersen på tlf eller eller vicedirektør Torben Mogensen på tlf De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres til at aftale et møde med hospitalsdirektør Torben Ø. Pedersen for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af kommende nærmeste overordnede og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste samtalerunde. 10.Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i job- og personprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. tre ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtale side 9

10 Det skriftlige resumé af dialogtesten. Dialogtesten er en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Det skriftlige resumé af referencer, som konsulenten indhenter fra ansøgers leder, kollega(er), medarbejder(e). Referencerne indhentes umiddelbart før 2. samtale og kun efter aftale med ansøger. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøger og makuleres umiddelbart efter brug. Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside: 11.Tidsplan for ansættelsesforløbet Ansøgning sendes via stillingsmodulet på så den er modtaget senest den 22. maj 2013 kl Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgeren anfører i forbindelse med ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Hos Lundgaard Konsulenterne er kontorleder Dorit Bech tovholder på de sekretariatsmæssige opgaver i forbindelse med ansættelsen. Dorit Bech kan træffes på tlf Ansættelsesudvalget træffer beslutning om, hvem der skal med i 1. interviewrunde 29/ Kl interviewrunde med op til 6 ansøgere afvikles den: 7/ Kl Afholdelse af dialogtest chefkonsulent Malene Hansen 12/ interviewrunde med op til 3 ansøgere afvikles den: 17/ Kl Formel beslutning Hurtigst muligt herefter Afsluttende bemærkninger Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af konsulentens læsning af relevant materiale samt samtalerunde med nøgleaktører omkring jobbet. April 2013 Jørgen Norup, Konsulent i ansættelsessagen side 10

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere