Konkurrenceudsættelse på. Biblioteksområdet. Potentialeafklaring - Odense Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceudsættelse på. Biblioteksområdet. Potentialeafklaring - Odense Kommune"

Transkript

1 Konkurrenceudsættelse på Biblioteksområdet Potentialeafklaring - Odense Kommune

2 Weidekampsgade København S Tlf Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

3 Maj 2012 Potentialeafklaringen er udarbejdet for Udbudsportalen af rådgivningsfirmaet Ising Consulting som led i projektet om strategisk forankring af konkurrenceudsættelse. Projektet er igangsat af KL, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Erhvervs- og Vækstministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Som led i projektet tilbydes vederlagsfri assistance til et fremadrettet strategisk arbejde med konkurrenceudsættelse af kommunale serviceopgaver. Baggrunden er forpligtelsen i styrelsesloven om politisk vedtagelse af udbudsstrategier. Formålet er at bidrage til at sikre et politisk ejerskab og en strategisk forankring i kommunernes topledelser af udbudsstrategierne og mere generelt af konkurrenceudsættelse. Potentialeafklaring er et oplæg til politisk drøftelse og en analyse af, om en konkret opgave i en kommune er udbudsegnet, og hvilket potentiale, der er. Gennem potentialeafklaring belyses det, hvordan der ved et udbud kan tages hånd om relevante problemstillinger ved en eventuel konkurrenceudsættelse. Potentialeafklaring indgår også i projektet om markedsmodning på velfærdsområderne, som har kortlagt udfordringer og potentialer ved øget offentlig-privat samarbejde om konkrete opgaver på ældreområdet, socialområdet og sundhedsområdet. Det overordnede formål er at styrke effektiviteten og kvalitetsudviklingen i kommunernes opgaveløsning gennem en bedre brug af markedet.

4 Indhold 1. Indledning 5 2. Udviklingstiltag på biblioteksområdet 6 3. Hvilke opgaver kan konkurrenceudsættes? Biblioteksdrift Accessionsopgaver m.v Tekniske støttefunktioner Ekspeditions- og logistikfunktion m.v Offentlig-privat innovationspartnerskab om fremtidens bibliotek Markedsdialog Personaleforhold Potentialevurdering 13

5

6 1. Indledning Odense Kommune har fokus på strategisk anvendelse af konkurrenceudsættelse som et redskab til effektivisering og kvalitetsudvikling. Udbudsstrategien indeholder konkrete driftsområder, som byrådet påtænker at konkurrenceudsætte i funktionsperioden. I udbudsstrategien forpligtiger Odense Kommune sig til at analysere driftsområderne. Det er ikke et mål i sig selv at udlicitere kommunale driftsopgaver, og derfor skal analyser danne baggrund for politiske beslutninger om de enkelte konkurrenceudsættelser. Odense Kommune har tillige formuleret en fornyelsesstrategi, som skal bidrage til at imødekomme kommunens udfordringer og skabe økonomisk råderum til nye politiske prioriteringer. Formålet med fornyelsesstrategien er at opsamle, udvikle og omsætte ideer til nye måder at løse kommunens opgaver på med henblik på at bevare eller forbedre kvaliteten i opgaveløsningen for de samme eller færre ressourcer. Under By- og Kulturforvaltningen indgår biblioteket som et af flere mulige områder til konkurrenceudsættelse. Følgende fremgår af udbudsstrategien under biblioteksområdet: Området dækker egentlige biblioteksopgaver, men også understøttende opgaver som eksempelvis kørselsopgaver, logistikhåndtering m.m. Denne analyse vil også inddrage det arbejde, der pågår med at skabe en samling af biblioteker og Borgerservice i Odense Kommune. Øget samarbejde mellem kommunen og private virksomheder udgør et potentiale for Odense Kommune. De private virksomheder kan bidrage med nye løsninger på eksisterende driftsopgaver i Odense Kommune, som gør det muligt at skabe større produktivitet og omsætte offentlige velfærdsløsninger til erhvervsmæssige muligheder. Derfor opfordrer Odense Kommune det private og lokale erhvervsliv til at komme med innovative løsninger på Odense Kommunes udfordringer. I potentialeafklaringen beskrives de udviklingstiltag, der er igangsat på biblioteks området i Odense Kommune, hvilke driftsopgaver som eventuelt kunne konkurrenceudsættes, og hvilke potentialer, der tegner sig. Potentialeafklaringen er et oplæg til videre drøftelse i Odense Kommunes politiske udvalg og byråd. Potentialeafklaringen er udarbejdet af konsulentfirmaet Ising Consulting for Udbudsportalen i KL. Fra Odense Kommune har By- og Kulturforvaltningen og Odense Centralbibliotek bidraget med information til arbejdet. 5

7 2. Udviklingstiltag på biblioteksområdet Biblioteksområdet i Odense Kommune er under forandring. Som på andre af kommunens driftsområder er der fokus på at drive virksomheden med et udviklingsfokus og så effektivt som muligt. Der er for det første vedtaget en digital strategi for Odense Centralbibliotek, som tegner hovedlandevejen for bibliotekets digitale udvikling. Målet er at biblioteket udnytter de nye teknologier til gavn for bibliotekets brugere. Med udviklingen af internettet og brugen af mobile platforme bliver mulighederne for læsning af e-bøger et centralt omdrejningspunkt. Det digitale bibliotek og nye teknologier som RFID indebærer muligheder for, at biblioteker i princippet kan være betjeningsløse i nogle tidsrum og dermed have længere åbningstider, fx om aftenen. For det andet arbejder Odense Kommune med programmet Fusion mellem bibliotek og borgerservice. Målet med programmet er at afdække, hvordan man kan konkretisere en fuld sammenlægning af bibliotek og borgerservice. Fusionen mellem bibliotek og borgerservice har til formål at skabe synergier, bedre ressourceudnyttelse og borgerrettede servicefunktioner ved bl.a. øget digitalisering, fælles udnyttelse af faciliteter samt fælles organisering. Borgeren gøres så vidt mulig selvhjulpen gennem de rette redskaber, de rette rådgivere og de rette fysiske lokaliteter. Konkurrenceudsættelse af opgaver på biblioteksområdet vil skulle tage hensyn til og understøtte de strategiske tiltag, der er igangsat. Udbud af kontrakter med leverandører skal understøtte forretningsstrategien og udviklingstiltagene, og ikke være et mål i sig selv. Ud fra denne betragtning kan eventuel konkurrenceudsættelse have følgende fokus: Effektiv drift Digitalisering Udnyttelse af bibliotekets fysiske rum Borgerrettede services. Det er udgangspunktet, at alle opgaver skal løses effektivt og til borgernes og kommunens tilfredshed. Hvis det understøtter målsætningerne for opgaverne, kan konkurrenceudsættelse anvendes som udviklings- og effektiviseringsværktøj. Hvis andre tiltag er bedre egnede, anvendes udbud ikke. Konkurrenceudsættelse gennem udbud kan således anvendes på biblioteksområdet som et blandt flere redskaber, som Odense Kommune kan anvende til at sikre omkostningsbevidsthed, inspiration til nytænkning og fornyelse. 6

8 3. Hvilke opgaver kan konkurrenceudsættes? På biblioteksområdet har kommunerne gennem mange år foretaget udbud af indkøb og indbinding af biblioteksbøger samt anskaffelse af bibliotekssystemer, inventar m.v. Disse opgaver er også konkurrenceudsat i Odense Kommune. De senere år har mange kommuner anskaffet ny RFID-teknologi og tilhørende sorteringsanlæg. Med RFID Radio Frequency Identification - erstattes stregkoderne med en mikrochip med en lille antenne, så materialeidentifikation og nogle koder kan aflæses med en antenne. Gevinsten ved RFID er en mere effektiv udlånshåndtering. Odense Kommune har endnu ikke truffet beslutning om implementering af RFID. Nedenfor beskrives andre opgaver på biblioteksområdet, som eventuelt kunne konkurrenceudsættes. 3.1 Biblioteksdrift Selve biblioteksdriften varetages i dag af Odense Kommune selv med egne medarbejdere, som fortrinsvis er bibliotekarer og HK-personale. Der vurderes ikke at være formelle, lovmæssige hindringer for at foretage udbud af biblioteksdriften for et eller flere lokalbiblioteker. Der er i dag ingen udbudstradition på området og derfor ikke et etableret dansk marked for varetagelse af opgaverne. Det vides ikke på forhånd, hvem der evt. ville være interesserede i at byde, men dette kan afklares gennem en teknisk dialog med markedet inden et udbud. Det skal nærmere overvejes, hvad Odense Kommune i givet fald ønsker at opnå ved en konkurrenceudsættelse af biblioteksdrift, og om udbud af en leverandøraftale er den bedste måde at opnå målene. En besparelse på driften vil kunne evt. ske ved mere effektiv udnyttelse af personalet, færre medarbejdere, optimering af vagtplanlægning m.v. Dette vil kunne realiseres såvel ved udbud som i kommunens eget regi. Der er ikke kendskab til kommuner i Danmark, som har udbudt den samlede biblioteksdrift for et eller flere biblioteker, dvs. de samlede opgaver med at betjene bibliotekets brugere, boghåndtering m.v. Kolding Kommune har i 2005 udbudt de logistik- og servicerelaterede serviceydelser for et nyt folkebibliotek og indgået kontrakt med firmaet Lyngsoe, der også leverer systemer og selvbetjeningsanlæg m.v. til mange biblioteker. De brugervendte opgaver varetages af kommunale medarbejdere. Der er i svenske kommuner enkelte eksempler på konkurrenceudsættelse af biblioteksdrift, fx i Hällefors Kommune og i Åre Kommune, der i 1990 som den første kommune i Sverige udbød biblioteksdriften. Kommunen indgik kontrakt med firmaet Nordisk Biblioteksutveckling AB om drift af kommunens biblioteker. En undersøgelse af effekterne konstaterer at besøgsfrekvens, åbningstider og udlån er øget i Åre. Undersøgelsen konstaterer også, at det er forandringerne i bibliotekstilbuddet mere end driftsformen, som er afgørende for de opnåede resultater. 7

9 Også Nacka Kommune har udbudt driften af et bibliotek - Dieselverkstadens Bibliotek. Der blev indgået kontrakt med det aktieselskab, som står for driften af Dieselverkstaden. Kommunen har ultimo 2011 annonceret et udbud af driften af andre biblioteker i kommunen. Nacka Kommune anvender en præstationsorienteret betaling af leverandøren, og har erfaring med at åbningstider, besøg og udlån er blevet øget gennem samarbejdet og betalingsmodellen. Det skal nævnes, at Nacka Kommune er blandt de kommuner i Sverige, som har konkurrenceudsat mest gennem årene. Det er kommunens styringsprincip, at al kommunal virksomhed skal tilvejebringes gennem konkurrenceudsættelse af kontrakter eller ved fritvalgsordninger. En svensk forskningsrapport diskuterer fordele og ulemper ved privat drift af biblioteker i Sverige, og når frem til følgende: Fordele Lavere omkostninger Fleksibilitet og tilpasningsevne Mindre detaljestyring Innovationskraft og kreativitet Hurtigere og smidigere beslutningsveje. Ulemper: Kommunens kulturpolitiske indflydelse mindskes Fragmentering af biblioteksvæsenet Kommunalt monopol erstattes med privat monopol, hvis der er for få leverandører Usikkerhed og ineffektivitet ved ustabile leverandører. Der er ikke umiddelbart kendskab til, om der i andre lande er mere udbredte traditioner for privat drift af biblioteker, men det kan som kuriosum nævnes, at biblioteksdriften i USA, så vidt vides, er en offentlig kerneopgave. Der kan ikke på forhånd peges på mulige konkrete gevinster ved en konkurrenceudsættelse af biblioteksdrift i Odense Kommune. Såfremt kommunen ikke selv har muligheden for at gennemføre nødvendige udviklingsinitiativer ved kommunal drift, kan konkurrenceudsættelse være en metode til at formulere konkrete målsætninger og gennemføre forandringer, samtidig med at omkostningsniveauet afprøves. Det vurderes at være en ulempe, at biblioteket ved konkurrenceudsættelse eventuelt kan miste evnen til at agere dynamo for udvikling af det fynske biblioteksvæsen og varetage centralbiblioteksfunktionen. 3.2 Accessionsopgaver m.v. De samlede opgaver med behandling og klargøring af biblioteksmaterialer fra indkøb til færdiggørelse og opstilling på reolerne kan udbydes som en samlet opgave og overdrages til én leverandør. Der er ikke umiddelbart kendskab til, hvorvidt andre kommuner har udbudt opgaverne, men der vurderes at være et konkurrencepræget marked for opgaverne. 8

10 Odense Kommune kan ligeledes overveje at konkurrenceudsætte andre backoffice funktioner, herunder fx: Aflevering af materialer og påpladssætning Håndtering af reserveringer og web-bestillinger Hylderevision Klargøring af AV-materialer Styring af avis- og tidsskriftabonnementer Etc. Konkurrenceudsættelse af enkeltfunktioner vil forudsætte en nærmere analyse af de pågældende opgaver, herunder snitflader til andre opgaver, markedsforhold m.v. 3.3 Tekniske støttefunktioner By- og Kulturforvaltningens afdeling for Energi og Vedligehold varetager udvendig og indvendig bygningsvedligehold. Afdelingen planlægger og gennemfører vedligehold på kommunale ejendomme, herunder: Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan og årlige bygningssyn Vedligeholdelse af bygningens basisinstallationer Vedligeholdelse af udvendige servicearealer og bygningsdele Afhjælpende og forebyggende vedligehold Indvendig vedligeholdelse Udvendig og indvendig genopretning. Odense Kommune har besluttet at etablere et samlet kommunalt FM-center som alternativ til konkurrenceudsættelse af de opgaver, der ligger indenfor facility management området. FMløsninger indgår i udbudsstrategien som et selvstændigt tema og er ikke nærmere analyseret i potentialeafklaringen. 3.4 Ekspeditions- og logistikfunktion m.v. Centralbiblioteket varetager de interne opgaver i forhold til logistik, herunder betjening af sorteringsanlæg og transport af bøger mellem biblioteksfilialerne. Driftsopgaverne med varetagelse af logistik, kørsel og pedelopgaver beskæftiger ca. 12 årsværk fuldtidsbeskæftiget på biblioteket. Hovedparten af medarbejderne i logistikfunktionen er ufaglærte. De samlede årlige lønudgifter udgør ca kr. Det bemærkes, at den nationale kørsel med biblioteksmaterialer mellem byer og landsdele er konkurrenceudsat, og varetages af et privat firma. Det er muligt at konkurrenceudsætte ekspeditions- og logistikfunktion samt pedelopgaver m.v. og efter et udbud indgå kontrakt med en privat leverandør. Opgaverne er entydige og velafgrænsede. Ved et udbud vil der være leverandører, som vil være interesserede i at afgive tilbud på udførelsen af opgaverne. Logistikopgaverne omfatter: Betjening af sorteringsanlæg Kørsel med materialer Fordeling af post og pakker 9

11 De løbende pedelopgaver omfatter: Indkøb og udskiftning af lyskilder Dagligt check af drikkeautomater Stoleopsætning og anden assistance ved arrangementer Aflæsning af målere Kontakt til håndværkere og ejendomscenter Reparationer og andet forefaldende arbejde. Opgaverne med logistik, transport og tekniske servicefunktioner er ikke en kerneopgave for bibliotekerne og kan eventuelt professionaliseres og effektiviseres af en leverandør, som er specialiseret indenfor logistik. En leverandør kan evt. reducere omkostningerne ved hjælp af stordrift og optimeret planlægning. Ved konkurrenceudsættelse af logistik- og pedelopgaverne vil de nuværende medarbejdere blive virksomhedsoverdraget til den vindende leverandør. De vil i forhold til deres nuværende ansættelse være kernemedarbejdere hos leverandøren, hvor de formentlig vil have bedre karrieremuligheder, muligheder for rotation i virksomheden og udvikling i jobbet. 3.5 Offentlig-privat innovationspartnerskab om fremtidens bibliotek Der er i Odense såvel som andre kommuner behov for innovation for at kunne udforme fremtidens bibliotek, og for at kommunen kan stå bedst muligt rustet til at møde udfordringerne og kravene fra fremtidens biblioteksbrugere. Internettet og de digitale medier får stigende betydning for bibliotekerne, samtidig med at antallet af biblioteksbrugere og udlån er faldende. Biblioteket kan have en målsætning om at øge attraktiviteten i bibliotekets tilbud til gavn for bibliotekets fremtidige brugere. Digitaliseringen af biblioteket er en udvikling, der foregår på nationalt og internationalt niveau, og som Odense Kommune ikke har megen indflydelse på, men kommunen kan være med til at sætte de rigtige rammer og udviklingsvilkår for fremtidens bibliotek. En mulighed for konkurrenceudsættelse på biblioteksområdet kunne således være at udbyde et offentlig-privat innovationspartnerskab med et firma, som kan medvirke til at virkeliggøre Odense Kommunes ambitioner om at udvikle fremtidens bibliotek. Perspektiverne i forhold til offentlig-privat innovation er at få en privat partner med et forretningsfokus, som sammen med kommunen kan stå for implementering af digitale produkter og nye services til borgerne. Et innovationspartnerskab kan organiseres som et offentlig-privat aktieselskab efter reglerne i lov 548 om offentlig-private aktieselskaber. Odense Kommune kan fx have en ejerandel på 49 pct. Kernen i selskabsformen er, at kommunen går sammen med en eller flere private virksomheder om at etablere et selskab, der kan markedsgøre og sælge kommunal knowhow og samtidig bidrage til løsning af kommunale serviceopgaver. Der er tale om et selskab, der oprettes med det formål at udvikle og sælge serviceydelser, der bygger på viden, oparbejdet i kommunen i forbindelse med løsningen af kommunale opgaver. 10

12 Det offentlig-private selskab tager afsæt i, at såvel kommunen som den private deltager har særlige kompetencer og knowhow. Filosofien er, at en kommerciel udnyttelse af disse kompetencer i fællesskab kan skabe synergieffekter, mere effektive løsninger og åbning af nye markeder. Et offentlig-privat OPI-selskab er attraktivt i en politisk ramme, fordi kommunen har beslutningskompetence gennem selskabets bestyrelse og kan udnytte de udviklede løsninger i hele driftsorganisationen. Der kan ved udbud af et innovationspartnerskab eventuelt medtages daglige driftsopgaver for et eller flere lokalbiblioteker, således at den private samarbejdspartner får et driftsmæssigt grundlag for udviklingssamarbejdet. Dette kunne fx være betjening af lånere, aflevering af materialer, sortering, påpladssætning, hylderevision m.v. på samme måde som for kommunale biblioteker. Som en del af innovationspartnerskabet kan der gives mulighed for, at dele af bibliotekernes fysiske rum anvendes til brugerbetalte funktioner som supplement til bibliotekets almindelige funktioner. Bibliotekerne kan stilles til rådighed som et udviklingslaboratorium, hvor leverandøren kan afprøve og tilbyde services og produkter, der senere kan afsættes til markedet. Nye brugerbetalte services kunne være indenfor multimedier, oplevelsesøkonomi, café, udvikling af it-kompetencer samt kultur og fritidsliv. De konkrete målsætninger med et innovationspartnerskab kunne fx være: Implementering af løsninger til digitalisering af biblioteket Nye attraktive brugerfinansierede services, adskilt fra udlån m.v. Varetagelse af borgerserviceløsninger Lokalbiblioteket som et lokalt kulturcenter og kraftcenter. Konkret udbydes en kontrakt om udvikling af fremtidens bibliotek, herunder udnyttelse af digitaliseringens muligheder, samt udvikling og implementering af nye brugerfinansierede services i tilknytning til de offentligt finansierede ydelser, som bibliotekerne tilbyder. Odense Kommune kan ved etablering af et offentlig-privat innovationspartnerskab på biblioteksområdet komme på forkant med udviklingen og indgå et innovationssamarbejde, der skal tage skridtet videre ind i den digitale verden, hvor også bibliotekets fysiske rum vil være meget anderledes end vi kender det i dag. Fremtidens digitale bibliotek vurderes i høj grad at være interessant for private aktører, som får mulighed for at udvikle og afsætte nye produkter og serviceydelser til fremtidens biblioteker, såvel som til borgere og virksomheder. Der er ikke på forhånd kendskab til, hvilke løsninger, markedet kan tilbyde og hvilke firmaer, der kunne være interesserede. Gennem en indledende teknisk dialog med mulige samarbejdspartnere, jf. kapitel 4, kan Odense Kommune få et input til udbudsmaterialet og en dialog om muligheder og begrænsninger. Markedsdialogen bør annonceres i EU-Tidende, og det bør overvejes også at tiltrække udenlandske aktører. 11

13 4. Markedsdialog Inden Odense Kommune beslutter sig for konkurrenceudsættelse på biblioteksområdet af den ene eller anden slags kan kommunen foretage en teknisk dialog med markedet. Herved får kommunen en række brugbare og konkrete input til, hvordan en konkurrenceudsættelse tilrettelægges mest optimalt. Hvilke firmaer består markedet af? Vil de have interesse i at byde ind? Er markedet interessant for Odense Kommune? Dialogen skal gennemføres med henblik på at kommunen kan danne sig et indtryk af markedet, og derved optimere udbyttet af en eventuelt forestående konkurrenceudsættelse. Dialogen med markedet skal føres på et overordnet plan, så der ikke kan opstå tvivl om, hvorvidt firmaerne har fået væsentlig indflydelse på kravspecifikationen og dermed vil være inhabile ved en tilbudsgivning. Konkret kan der indrykkes en vejledende forhåndsmeddelelse i EU-Tidende med invitation til teknisk dialog med et fastlagt antal firmaer i forbindelse med kommunens overvejelser om den fremtidige konkurrenceudsættelse på biblioteksområdet. Interesserede firmaer skal tilmelde sig den tekniske dialog pr. til kommunen. Såfremt antallet af interesserede firmaer overstiger det fastsatte antal foretages en objektiv og saglig vurdering af de potentielle dialogpartnere, således at deltagerne er repræsentative for markedet set i forhold til geografi, leverandørtype, ydelser og virksomhedsstørrelse. Odense Kommune bør udarbejde et notat med temaer og uddybende spørgsmål, som kommunen ønsker at drøfte. Dialogpartnerne bør have mulighed for at besvare temaer og spørgsmål skriftligt forud for møderne, hvor der er mulighed for at give en mundtlig tilbagemelding på de samme temaer og supplerende spørgsmål. Temaer og spørgsmål kan eksempelvis være: Er de opgaver, som Odense Kommune påtænker at konkurrenceudsætte attraktive? Hvad kan evt. gøre udbuddet mere attraktivt, så Odense Kommune får så gode tilbud som muligt? Hvordan kan kommunen forvente, at markedet vil håndtere opgaven? Hvilke forslag til udviklingsinitiativer har dialogpartneren? Hvilke synergier ser dialogpartneren mellem de delopgaver, som indgår i opgaven? Hvilke ydelser kan med fordel inkluderes for at skabe større synergier? Hvilke dele af kommunens opgaveløsning vurderer dialogpartneren som attraktive i forhold til at supplere hinanden? Hvilke forslag har dialogpartneren til hensigtsmæssig håndtering ved en eventuel overdragelse af medarbejdere? På hvilken måde mener dialogpartneren kommunen bedst kan tage vare på de værdier og kompetencer, personalet og lederne besidder? 12

14 Odense Kommune kan alternativt invitere til et dialogmøde, som er åbent for alle potentielle tilbudsgivere og leverandører. Ved mødet kan kommunen informere og lægge op til en åben udveksling af synspunkter. Ved mødet gøres markedet bekendt med Odense Kommunes overvejelser, og kommunen får en føling med de mulige leverandører. Et sådant møde bør annonceres offentligt på kommunens hjemmeside. Der kan sendes en mail til de firmaer, som kommunen kender til, med henvisning til hjemmesiden. Alle firmaer, som er leverandører på området, bør adviseres. 13

15 5. Personaleforhold Odense Kommunes medarbejdere på biblioteksområdet er primært bibliotekarer, administrativt personale samt tekniske servicemedarbejdere og chauffører. De overenskomstansatte medarbejdere er omfattet af overenskomster indgået med Dansk Biblioteksforbund, HK og 3F. Personalets løn- og ansættelsesvilkår vil ikke være et konkurrenceparameter ved en konkurrenceudsættelse, da løn- og ansættelsesvilkår fastlægges i kontrakten. Samtlige medarbejdere vil være omfattede af virksomhedsoverdragelsesloven, som regulerer vilkårene for medarbejdernes overgang til den eksterne leverandør, samt ordregivers og leverandørens informations- og forhandlingspligt overfor repræsentanter for de berørte medarbejdere. Odense Kommune skal i rimelig tid inden en eventuel overdragelse informere repræsentanter for medarbejderne om dato og årsag til overdragelsen, overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for lønmodtagerne, og eventuelle foranstaltninger for lønmodtagerne. Ved en eventuel konkurrenceudsættelse af biblioteksdrift eller logistik- og pedelfunktioner kan Odense Kommune give mulighed for at afgive et kontrolbud, men der er ikke en lovmæssig forpligtelse hertil. Det afklares, om der i kommunen er udførende enheder, som ønsker at afgive et kontrolbud, eller om der evt. centralt skal udarbejdes kontrolbud. Det kan være omkostningsfuldt at udarbejde og afgive et kontrolbud, men et kontrolbud kan være med til at skærpe konkurrencen ved et udbud. Derudover gælder det altid, at den kommunale opgavevaretagelse bør kunne stå sig i konkurrencen med private leverandører. Om det er tilfældet eller ej kan konstateres gennem et kontrolbud. Et eventuelt kontrolbud skal udarbejdes og afgives i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni 2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. Det skal fremgå af udbudsannoncen og udbudsmaterialet, såfremt der udarbejdes et kontrolbud. Udbudsforretningen skal tilrettelægges således, at den ikke indebærer en konkurrenceforvridende fortrinsstilling til fordel for kontrolbuddet. Et kontrolbud er et tilbud på de fremtidige vilkår ud fra udbudsmaterialet, og det vil i de fleste tilfælde indeholde en aktiv revurdering af den eksisterende opgavevaretagelse gennem effektivisering og tilpasning. Hvis kontrolbuddet er det mest fordelagtige annulleres udbudsforretningen, og kommunen beholder opgaven in-house. Forudsætningerne i kontrolbuddet realiseres og opgaven styres på en intern kontrakt. 14

16 6. Potentialevurdering Der er på biblioteksområdet i Odense Kommune flere driftsopgaver, som er egnede til konkurrenceudsættelse. Særligt er bibliotekets logistik- og pedelopgaver udbudsegnede, og der vil ved en konkurrenceudsættelse være mulighed for at realisere et eventuelt effektiviseringspotentiale. Hvis Odense Kommune ønsker at være på forkant med udviklingen af fremtidens bibliotek kan det undersøges, om der i markedet er interesse for et offentlig-privat innovationssamarbejde som beskrevet i afsnit 3.5, og om der er perspektiver for kommunen ved et sådant samarbejde. Et innovationsprojekt kan tage udgangspunkt i, at biblioteket bliver borgernes indgang til det offentlige, og at der skal tilbydes flere attraktive muligheder og udnyttelse af bibliotekets videnskompetencer. Kommunen bør annoncere en teknisk dialog og markedsundersøgelse gennem annoncering i EU-Tidende. I dialogen med de firmaer, som tilkendegiver interesse, kan indhold og form i et eventuelt innovationssamarbejde drøftes ved individuelle møder med dialogpartnerne. Hermed får Odense kommune et grundlag for at vurdere, om der er interesse for og gevinster for kommunen ved at udbyde en innovationskontrakt. Opgaverne med logistik, transport og tekniske servicefunktioner er ikke en kerneopgave for bibliotekerne og opgaverne kan eventuelt professionaliseres og effektiviseres af en leverandør, som er specialiseret indenfor logistik. En leverandør kan evt. reducere omkostningerne ved hjælp af stordrift og optimeret planlægning. Ved konkurrenceudsættelse af logistik- og pedelopgaverne vil de nuværende medarbejdere blive virksomhedsoverdraget til den vindende leverandør. De vil i forhold til deres nuværende ansættelse være kernemedarbejdere hos leverandøren, hvor de formentlig vil have bedre karrieremuligheder, muligheder for rotation i virksomheden og udvikling i jobbet. Konkurrenceudsættelse af den egentlige biblioteksdrift for enkelte lokalbiblioteker risikerer at medføre en fragmentering af den samlede biblioteksfunktion, og det er meget usikkert om der vil være økonomiske eller andre gevinster. Det er væsentligt for biblioteksområdet, at der er mulighed for at koordinere på tværs og at der lægges vægt på udvikling af det fynske samarbejde. 15

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab. Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne

Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab. Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne Agenda OPP cases OPP mål, proces og kontrakt OPP - udfordringer og gevinster 3 Facts Kolding Kommune = 86.000

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Næstved Kommune. Udbudsstrategi

Næstved Kommune. Udbudsstrategi Næstved Kommune Udbudsstrategi 2012-2013 Side 1 af 5 1. Sådan gennemføres udbud af kommunale driftsopgaver Udbudsstrategien angiver de indsatsområder, hvor Næstved Kommune påtænker at udbyde driftsopgaver

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

PJECE Udbudskultur 2015

PJECE Udbudskultur 2015 PJECE Udbudskultur 2015 Dato: 8. oktober 2015 Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-privat Samarbejde UDBUDSKULTUR Indhold 1 Udbudskultur En tværgående opsamling på analyser fra Rådet for Offentlig-Privat

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Vedligeholdelse af grønne områder og veje samt vintertjeneste

Vedligeholdelse af grønne områder og veje samt vintertjeneste Konkurrenceudsættelse af Vedligeholdelse af grønne områder og veje samt vintertjeneste Potentialeafklaring - Lyngby-Taarbæk Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Den 21. januar 2013.

Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Den 21. januar 2013. Emne Til Kopi til Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget Den 21. januar 2013 Resume I sommeren 2012 fremsatte Venstre et forslag om ét biblioteksvæsen

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

Informationsmøde om facility management

Informationsmøde om facility management Informationsmøde om facility management - Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 Velkommen til informationsmøde om statens facility managementløsning Dagsorden Hvorfor fælles facility managementløsning i staten?

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI): en tværsektoriel samarbejdsform,

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012 Fakta om konkurrenceudsættelse GRIBSKOV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde

Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde Oktober 2013 Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionen har bedt en række aktører, herunder DI, om input til kommissionens videre

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune UDKAST Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune Revideret på byrådets møde den 14. december 2011 Gældende for budgetåret 2012 14-12-2011 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds-

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af. Drift af plejecenter. Potentialeafklaring - Holbæk Kommune

Konkurrenceudsættelse af. Drift af plejecenter. Potentialeafklaring - Holbæk Kommune Konkurrenceudsættelse af Drift af plejecenter Potentialeafklaring - Holbæk Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Maj 2012 Potentialeafklaringen

Læs mere

Bilag 4. Udkast til potentialeafklaringer ang.: - Konkurrenceudsættelse af drift af botilbud og dagtilbud til voksne udviklingshæmmede

Bilag 4. Udkast til potentialeafklaringer ang.: - Konkurrenceudsættelse af drift af botilbud og dagtilbud til voksne udviklingshæmmede Bilag 4 Udkast til potentialeafklaringer ang.: - Konkurrenceudsættelse af drift af botilbud og dagtilbud til voksne udviklingshæmmede - Køb af pladser i botilbud og opholdssteder - Behandling af alkohol-

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Revideret udbudsstrategi

Revideret udbudsstrategi Revideret udbudsstrategi 2010-2013 Udarbejdet af: Lis Christiansen / Marlene Møller Dato: 15-02-2012 Sagsnummer.: 00.15.00-G00-6-10 Version nr.: 02 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2012 Indledning

Læs mere

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Svendborg Kommunes servicestrategi 2007-09...3 1. Oversigt over indsatsområder...4 2. Hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud...4 3.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune Udkast Udbuds- og indkøbsstrategi Frederikssund Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 01-12-2010 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds- og Indkøbsstrategi I henhold til

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere