Konkurrenceudsættelse på. Biblioteksområdet. Potentialeafklaring - Odense Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceudsættelse på. Biblioteksområdet. Potentialeafklaring - Odense Kommune"

Transkript

1 Konkurrenceudsættelse på Biblioteksområdet Potentialeafklaring - Odense Kommune

2 Weidekampsgade København S Tlf Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

3 Maj 2012 Potentialeafklaringen er udarbejdet for Udbudsportalen af rådgivningsfirmaet Ising Consulting som led i projektet om strategisk forankring af konkurrenceudsættelse. Projektet er igangsat af KL, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Erhvervs- og Vækstministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Som led i projektet tilbydes vederlagsfri assistance til et fremadrettet strategisk arbejde med konkurrenceudsættelse af kommunale serviceopgaver. Baggrunden er forpligtelsen i styrelsesloven om politisk vedtagelse af udbudsstrategier. Formålet er at bidrage til at sikre et politisk ejerskab og en strategisk forankring i kommunernes topledelser af udbudsstrategierne og mere generelt af konkurrenceudsættelse. Potentialeafklaring er et oplæg til politisk drøftelse og en analyse af, om en konkret opgave i en kommune er udbudsegnet, og hvilket potentiale, der er. Gennem potentialeafklaring belyses det, hvordan der ved et udbud kan tages hånd om relevante problemstillinger ved en eventuel konkurrenceudsættelse. Potentialeafklaring indgår også i projektet om markedsmodning på velfærdsområderne, som har kortlagt udfordringer og potentialer ved øget offentlig-privat samarbejde om konkrete opgaver på ældreområdet, socialområdet og sundhedsområdet. Det overordnede formål er at styrke effektiviteten og kvalitetsudviklingen i kommunernes opgaveløsning gennem en bedre brug af markedet.

4 Indhold 1. Indledning 5 2. Udviklingstiltag på biblioteksområdet 6 3. Hvilke opgaver kan konkurrenceudsættes? Biblioteksdrift Accessionsopgaver m.v Tekniske støttefunktioner Ekspeditions- og logistikfunktion m.v Offentlig-privat innovationspartnerskab om fremtidens bibliotek Markedsdialog Personaleforhold Potentialevurdering 13

5

6 1. Indledning Odense Kommune har fokus på strategisk anvendelse af konkurrenceudsættelse som et redskab til effektivisering og kvalitetsudvikling. Udbudsstrategien indeholder konkrete driftsområder, som byrådet påtænker at konkurrenceudsætte i funktionsperioden. I udbudsstrategien forpligtiger Odense Kommune sig til at analysere driftsområderne. Det er ikke et mål i sig selv at udlicitere kommunale driftsopgaver, og derfor skal analyser danne baggrund for politiske beslutninger om de enkelte konkurrenceudsættelser. Odense Kommune har tillige formuleret en fornyelsesstrategi, som skal bidrage til at imødekomme kommunens udfordringer og skabe økonomisk råderum til nye politiske prioriteringer. Formålet med fornyelsesstrategien er at opsamle, udvikle og omsætte ideer til nye måder at løse kommunens opgaver på med henblik på at bevare eller forbedre kvaliteten i opgaveløsningen for de samme eller færre ressourcer. Under By- og Kulturforvaltningen indgår biblioteket som et af flere mulige områder til konkurrenceudsættelse. Følgende fremgår af udbudsstrategien under biblioteksområdet: Området dækker egentlige biblioteksopgaver, men også understøttende opgaver som eksempelvis kørselsopgaver, logistikhåndtering m.m. Denne analyse vil også inddrage det arbejde, der pågår med at skabe en samling af biblioteker og Borgerservice i Odense Kommune. Øget samarbejde mellem kommunen og private virksomheder udgør et potentiale for Odense Kommune. De private virksomheder kan bidrage med nye løsninger på eksisterende driftsopgaver i Odense Kommune, som gør det muligt at skabe større produktivitet og omsætte offentlige velfærdsløsninger til erhvervsmæssige muligheder. Derfor opfordrer Odense Kommune det private og lokale erhvervsliv til at komme med innovative løsninger på Odense Kommunes udfordringer. I potentialeafklaringen beskrives de udviklingstiltag, der er igangsat på biblioteks området i Odense Kommune, hvilke driftsopgaver som eventuelt kunne konkurrenceudsættes, og hvilke potentialer, der tegner sig. Potentialeafklaringen er et oplæg til videre drøftelse i Odense Kommunes politiske udvalg og byråd. Potentialeafklaringen er udarbejdet af konsulentfirmaet Ising Consulting for Udbudsportalen i KL. Fra Odense Kommune har By- og Kulturforvaltningen og Odense Centralbibliotek bidraget med information til arbejdet. 5

7 2. Udviklingstiltag på biblioteksområdet Biblioteksområdet i Odense Kommune er under forandring. Som på andre af kommunens driftsområder er der fokus på at drive virksomheden med et udviklingsfokus og så effektivt som muligt. Der er for det første vedtaget en digital strategi for Odense Centralbibliotek, som tegner hovedlandevejen for bibliotekets digitale udvikling. Målet er at biblioteket udnytter de nye teknologier til gavn for bibliotekets brugere. Med udviklingen af internettet og brugen af mobile platforme bliver mulighederne for læsning af e-bøger et centralt omdrejningspunkt. Det digitale bibliotek og nye teknologier som RFID indebærer muligheder for, at biblioteker i princippet kan være betjeningsløse i nogle tidsrum og dermed have længere åbningstider, fx om aftenen. For det andet arbejder Odense Kommune med programmet Fusion mellem bibliotek og borgerservice. Målet med programmet er at afdække, hvordan man kan konkretisere en fuld sammenlægning af bibliotek og borgerservice. Fusionen mellem bibliotek og borgerservice har til formål at skabe synergier, bedre ressourceudnyttelse og borgerrettede servicefunktioner ved bl.a. øget digitalisering, fælles udnyttelse af faciliteter samt fælles organisering. Borgeren gøres så vidt mulig selvhjulpen gennem de rette redskaber, de rette rådgivere og de rette fysiske lokaliteter. Konkurrenceudsættelse af opgaver på biblioteksområdet vil skulle tage hensyn til og understøtte de strategiske tiltag, der er igangsat. Udbud af kontrakter med leverandører skal understøtte forretningsstrategien og udviklingstiltagene, og ikke være et mål i sig selv. Ud fra denne betragtning kan eventuel konkurrenceudsættelse have følgende fokus: Effektiv drift Digitalisering Udnyttelse af bibliotekets fysiske rum Borgerrettede services. Det er udgangspunktet, at alle opgaver skal løses effektivt og til borgernes og kommunens tilfredshed. Hvis det understøtter målsætningerne for opgaverne, kan konkurrenceudsættelse anvendes som udviklings- og effektiviseringsværktøj. Hvis andre tiltag er bedre egnede, anvendes udbud ikke. Konkurrenceudsættelse gennem udbud kan således anvendes på biblioteksområdet som et blandt flere redskaber, som Odense Kommune kan anvende til at sikre omkostningsbevidsthed, inspiration til nytænkning og fornyelse. 6

8 3. Hvilke opgaver kan konkurrenceudsættes? På biblioteksområdet har kommunerne gennem mange år foretaget udbud af indkøb og indbinding af biblioteksbøger samt anskaffelse af bibliotekssystemer, inventar m.v. Disse opgaver er også konkurrenceudsat i Odense Kommune. De senere år har mange kommuner anskaffet ny RFID-teknologi og tilhørende sorteringsanlæg. Med RFID Radio Frequency Identification - erstattes stregkoderne med en mikrochip med en lille antenne, så materialeidentifikation og nogle koder kan aflæses med en antenne. Gevinsten ved RFID er en mere effektiv udlånshåndtering. Odense Kommune har endnu ikke truffet beslutning om implementering af RFID. Nedenfor beskrives andre opgaver på biblioteksområdet, som eventuelt kunne konkurrenceudsættes. 3.1 Biblioteksdrift Selve biblioteksdriften varetages i dag af Odense Kommune selv med egne medarbejdere, som fortrinsvis er bibliotekarer og HK-personale. Der vurderes ikke at være formelle, lovmæssige hindringer for at foretage udbud af biblioteksdriften for et eller flere lokalbiblioteker. Der er i dag ingen udbudstradition på området og derfor ikke et etableret dansk marked for varetagelse af opgaverne. Det vides ikke på forhånd, hvem der evt. ville være interesserede i at byde, men dette kan afklares gennem en teknisk dialog med markedet inden et udbud. Det skal nærmere overvejes, hvad Odense Kommune i givet fald ønsker at opnå ved en konkurrenceudsættelse af biblioteksdrift, og om udbud af en leverandøraftale er den bedste måde at opnå målene. En besparelse på driften vil kunne evt. ske ved mere effektiv udnyttelse af personalet, færre medarbejdere, optimering af vagtplanlægning m.v. Dette vil kunne realiseres såvel ved udbud som i kommunens eget regi. Der er ikke kendskab til kommuner i Danmark, som har udbudt den samlede biblioteksdrift for et eller flere biblioteker, dvs. de samlede opgaver med at betjene bibliotekets brugere, boghåndtering m.v. Kolding Kommune har i 2005 udbudt de logistik- og servicerelaterede serviceydelser for et nyt folkebibliotek og indgået kontrakt med firmaet Lyngsoe, der også leverer systemer og selvbetjeningsanlæg m.v. til mange biblioteker. De brugervendte opgaver varetages af kommunale medarbejdere. Der er i svenske kommuner enkelte eksempler på konkurrenceudsættelse af biblioteksdrift, fx i Hällefors Kommune og i Åre Kommune, der i 1990 som den første kommune i Sverige udbød biblioteksdriften. Kommunen indgik kontrakt med firmaet Nordisk Biblioteksutveckling AB om drift af kommunens biblioteker. En undersøgelse af effekterne konstaterer at besøgsfrekvens, åbningstider og udlån er øget i Åre. Undersøgelsen konstaterer også, at det er forandringerne i bibliotekstilbuddet mere end driftsformen, som er afgørende for de opnåede resultater. 7

9 Også Nacka Kommune har udbudt driften af et bibliotek - Dieselverkstadens Bibliotek. Der blev indgået kontrakt med det aktieselskab, som står for driften af Dieselverkstaden. Kommunen har ultimo 2011 annonceret et udbud af driften af andre biblioteker i kommunen. Nacka Kommune anvender en præstationsorienteret betaling af leverandøren, og har erfaring med at åbningstider, besøg og udlån er blevet øget gennem samarbejdet og betalingsmodellen. Det skal nævnes, at Nacka Kommune er blandt de kommuner i Sverige, som har konkurrenceudsat mest gennem årene. Det er kommunens styringsprincip, at al kommunal virksomhed skal tilvejebringes gennem konkurrenceudsættelse af kontrakter eller ved fritvalgsordninger. En svensk forskningsrapport diskuterer fordele og ulemper ved privat drift af biblioteker i Sverige, og når frem til følgende: Fordele Lavere omkostninger Fleksibilitet og tilpasningsevne Mindre detaljestyring Innovationskraft og kreativitet Hurtigere og smidigere beslutningsveje. Ulemper: Kommunens kulturpolitiske indflydelse mindskes Fragmentering af biblioteksvæsenet Kommunalt monopol erstattes med privat monopol, hvis der er for få leverandører Usikkerhed og ineffektivitet ved ustabile leverandører. Der er ikke umiddelbart kendskab til, om der i andre lande er mere udbredte traditioner for privat drift af biblioteker, men det kan som kuriosum nævnes, at biblioteksdriften i USA, så vidt vides, er en offentlig kerneopgave. Der kan ikke på forhånd peges på mulige konkrete gevinster ved en konkurrenceudsættelse af biblioteksdrift i Odense Kommune. Såfremt kommunen ikke selv har muligheden for at gennemføre nødvendige udviklingsinitiativer ved kommunal drift, kan konkurrenceudsættelse være en metode til at formulere konkrete målsætninger og gennemføre forandringer, samtidig med at omkostningsniveauet afprøves. Det vurderes at være en ulempe, at biblioteket ved konkurrenceudsættelse eventuelt kan miste evnen til at agere dynamo for udvikling af det fynske biblioteksvæsen og varetage centralbiblioteksfunktionen. 3.2 Accessionsopgaver m.v. De samlede opgaver med behandling og klargøring af biblioteksmaterialer fra indkøb til færdiggørelse og opstilling på reolerne kan udbydes som en samlet opgave og overdrages til én leverandør. Der er ikke umiddelbart kendskab til, hvorvidt andre kommuner har udbudt opgaverne, men der vurderes at være et konkurrencepræget marked for opgaverne. 8

10 Odense Kommune kan ligeledes overveje at konkurrenceudsætte andre backoffice funktioner, herunder fx: Aflevering af materialer og påpladssætning Håndtering af reserveringer og web-bestillinger Hylderevision Klargøring af AV-materialer Styring af avis- og tidsskriftabonnementer Etc. Konkurrenceudsættelse af enkeltfunktioner vil forudsætte en nærmere analyse af de pågældende opgaver, herunder snitflader til andre opgaver, markedsforhold m.v. 3.3 Tekniske støttefunktioner By- og Kulturforvaltningens afdeling for Energi og Vedligehold varetager udvendig og indvendig bygningsvedligehold. Afdelingen planlægger og gennemfører vedligehold på kommunale ejendomme, herunder: Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan og årlige bygningssyn Vedligeholdelse af bygningens basisinstallationer Vedligeholdelse af udvendige servicearealer og bygningsdele Afhjælpende og forebyggende vedligehold Indvendig vedligeholdelse Udvendig og indvendig genopretning. Odense Kommune har besluttet at etablere et samlet kommunalt FM-center som alternativ til konkurrenceudsættelse af de opgaver, der ligger indenfor facility management området. FMløsninger indgår i udbudsstrategien som et selvstændigt tema og er ikke nærmere analyseret i potentialeafklaringen. 3.4 Ekspeditions- og logistikfunktion m.v. Centralbiblioteket varetager de interne opgaver i forhold til logistik, herunder betjening af sorteringsanlæg og transport af bøger mellem biblioteksfilialerne. Driftsopgaverne med varetagelse af logistik, kørsel og pedelopgaver beskæftiger ca. 12 årsværk fuldtidsbeskæftiget på biblioteket. Hovedparten af medarbejderne i logistikfunktionen er ufaglærte. De samlede årlige lønudgifter udgør ca kr. Det bemærkes, at den nationale kørsel med biblioteksmaterialer mellem byer og landsdele er konkurrenceudsat, og varetages af et privat firma. Det er muligt at konkurrenceudsætte ekspeditions- og logistikfunktion samt pedelopgaver m.v. og efter et udbud indgå kontrakt med en privat leverandør. Opgaverne er entydige og velafgrænsede. Ved et udbud vil der være leverandører, som vil være interesserede i at afgive tilbud på udførelsen af opgaverne. Logistikopgaverne omfatter: Betjening af sorteringsanlæg Kørsel med materialer Fordeling af post og pakker 9

11 De løbende pedelopgaver omfatter: Indkøb og udskiftning af lyskilder Dagligt check af drikkeautomater Stoleopsætning og anden assistance ved arrangementer Aflæsning af målere Kontakt til håndværkere og ejendomscenter Reparationer og andet forefaldende arbejde. Opgaverne med logistik, transport og tekniske servicefunktioner er ikke en kerneopgave for bibliotekerne og kan eventuelt professionaliseres og effektiviseres af en leverandør, som er specialiseret indenfor logistik. En leverandør kan evt. reducere omkostningerne ved hjælp af stordrift og optimeret planlægning. Ved konkurrenceudsættelse af logistik- og pedelopgaverne vil de nuværende medarbejdere blive virksomhedsoverdraget til den vindende leverandør. De vil i forhold til deres nuværende ansættelse være kernemedarbejdere hos leverandøren, hvor de formentlig vil have bedre karrieremuligheder, muligheder for rotation i virksomheden og udvikling i jobbet. 3.5 Offentlig-privat innovationspartnerskab om fremtidens bibliotek Der er i Odense såvel som andre kommuner behov for innovation for at kunne udforme fremtidens bibliotek, og for at kommunen kan stå bedst muligt rustet til at møde udfordringerne og kravene fra fremtidens biblioteksbrugere. Internettet og de digitale medier får stigende betydning for bibliotekerne, samtidig med at antallet af biblioteksbrugere og udlån er faldende. Biblioteket kan have en målsætning om at øge attraktiviteten i bibliotekets tilbud til gavn for bibliotekets fremtidige brugere. Digitaliseringen af biblioteket er en udvikling, der foregår på nationalt og internationalt niveau, og som Odense Kommune ikke har megen indflydelse på, men kommunen kan være med til at sætte de rigtige rammer og udviklingsvilkår for fremtidens bibliotek. En mulighed for konkurrenceudsættelse på biblioteksområdet kunne således være at udbyde et offentlig-privat innovationspartnerskab med et firma, som kan medvirke til at virkeliggøre Odense Kommunes ambitioner om at udvikle fremtidens bibliotek. Perspektiverne i forhold til offentlig-privat innovation er at få en privat partner med et forretningsfokus, som sammen med kommunen kan stå for implementering af digitale produkter og nye services til borgerne. Et innovationspartnerskab kan organiseres som et offentlig-privat aktieselskab efter reglerne i lov 548 om offentlig-private aktieselskaber. Odense Kommune kan fx have en ejerandel på 49 pct. Kernen i selskabsformen er, at kommunen går sammen med en eller flere private virksomheder om at etablere et selskab, der kan markedsgøre og sælge kommunal knowhow og samtidig bidrage til løsning af kommunale serviceopgaver. Der er tale om et selskab, der oprettes med det formål at udvikle og sælge serviceydelser, der bygger på viden, oparbejdet i kommunen i forbindelse med løsningen af kommunale opgaver. 10

12 Det offentlig-private selskab tager afsæt i, at såvel kommunen som den private deltager har særlige kompetencer og knowhow. Filosofien er, at en kommerciel udnyttelse af disse kompetencer i fællesskab kan skabe synergieffekter, mere effektive løsninger og åbning af nye markeder. Et offentlig-privat OPI-selskab er attraktivt i en politisk ramme, fordi kommunen har beslutningskompetence gennem selskabets bestyrelse og kan udnytte de udviklede løsninger i hele driftsorganisationen. Der kan ved udbud af et innovationspartnerskab eventuelt medtages daglige driftsopgaver for et eller flere lokalbiblioteker, således at den private samarbejdspartner får et driftsmæssigt grundlag for udviklingssamarbejdet. Dette kunne fx være betjening af lånere, aflevering af materialer, sortering, påpladssætning, hylderevision m.v. på samme måde som for kommunale biblioteker. Som en del af innovationspartnerskabet kan der gives mulighed for, at dele af bibliotekernes fysiske rum anvendes til brugerbetalte funktioner som supplement til bibliotekets almindelige funktioner. Bibliotekerne kan stilles til rådighed som et udviklingslaboratorium, hvor leverandøren kan afprøve og tilbyde services og produkter, der senere kan afsættes til markedet. Nye brugerbetalte services kunne være indenfor multimedier, oplevelsesøkonomi, café, udvikling af it-kompetencer samt kultur og fritidsliv. De konkrete målsætninger med et innovationspartnerskab kunne fx være: Implementering af løsninger til digitalisering af biblioteket Nye attraktive brugerfinansierede services, adskilt fra udlån m.v. Varetagelse af borgerserviceløsninger Lokalbiblioteket som et lokalt kulturcenter og kraftcenter. Konkret udbydes en kontrakt om udvikling af fremtidens bibliotek, herunder udnyttelse af digitaliseringens muligheder, samt udvikling og implementering af nye brugerfinansierede services i tilknytning til de offentligt finansierede ydelser, som bibliotekerne tilbyder. Odense Kommune kan ved etablering af et offentlig-privat innovationspartnerskab på biblioteksområdet komme på forkant med udviklingen og indgå et innovationssamarbejde, der skal tage skridtet videre ind i den digitale verden, hvor også bibliotekets fysiske rum vil være meget anderledes end vi kender det i dag. Fremtidens digitale bibliotek vurderes i høj grad at være interessant for private aktører, som får mulighed for at udvikle og afsætte nye produkter og serviceydelser til fremtidens biblioteker, såvel som til borgere og virksomheder. Der er ikke på forhånd kendskab til, hvilke løsninger, markedet kan tilbyde og hvilke firmaer, der kunne være interesserede. Gennem en indledende teknisk dialog med mulige samarbejdspartnere, jf. kapitel 4, kan Odense Kommune få et input til udbudsmaterialet og en dialog om muligheder og begrænsninger. Markedsdialogen bør annonceres i EU-Tidende, og det bør overvejes også at tiltrække udenlandske aktører. 11

13 4. Markedsdialog Inden Odense Kommune beslutter sig for konkurrenceudsættelse på biblioteksområdet af den ene eller anden slags kan kommunen foretage en teknisk dialog med markedet. Herved får kommunen en række brugbare og konkrete input til, hvordan en konkurrenceudsættelse tilrettelægges mest optimalt. Hvilke firmaer består markedet af? Vil de have interesse i at byde ind? Er markedet interessant for Odense Kommune? Dialogen skal gennemføres med henblik på at kommunen kan danne sig et indtryk af markedet, og derved optimere udbyttet af en eventuelt forestående konkurrenceudsættelse. Dialogen med markedet skal føres på et overordnet plan, så der ikke kan opstå tvivl om, hvorvidt firmaerne har fået væsentlig indflydelse på kravspecifikationen og dermed vil være inhabile ved en tilbudsgivning. Konkret kan der indrykkes en vejledende forhåndsmeddelelse i EU-Tidende med invitation til teknisk dialog med et fastlagt antal firmaer i forbindelse med kommunens overvejelser om den fremtidige konkurrenceudsættelse på biblioteksområdet. Interesserede firmaer skal tilmelde sig den tekniske dialog pr. til kommunen. Såfremt antallet af interesserede firmaer overstiger det fastsatte antal foretages en objektiv og saglig vurdering af de potentielle dialogpartnere, således at deltagerne er repræsentative for markedet set i forhold til geografi, leverandørtype, ydelser og virksomhedsstørrelse. Odense Kommune bør udarbejde et notat med temaer og uddybende spørgsmål, som kommunen ønsker at drøfte. Dialogpartnerne bør have mulighed for at besvare temaer og spørgsmål skriftligt forud for møderne, hvor der er mulighed for at give en mundtlig tilbagemelding på de samme temaer og supplerende spørgsmål. Temaer og spørgsmål kan eksempelvis være: Er de opgaver, som Odense Kommune påtænker at konkurrenceudsætte attraktive? Hvad kan evt. gøre udbuddet mere attraktivt, så Odense Kommune får så gode tilbud som muligt? Hvordan kan kommunen forvente, at markedet vil håndtere opgaven? Hvilke forslag til udviklingsinitiativer har dialogpartneren? Hvilke synergier ser dialogpartneren mellem de delopgaver, som indgår i opgaven? Hvilke ydelser kan med fordel inkluderes for at skabe større synergier? Hvilke dele af kommunens opgaveløsning vurderer dialogpartneren som attraktive i forhold til at supplere hinanden? Hvilke forslag har dialogpartneren til hensigtsmæssig håndtering ved en eventuel overdragelse af medarbejdere? På hvilken måde mener dialogpartneren kommunen bedst kan tage vare på de værdier og kompetencer, personalet og lederne besidder? 12

14 Odense Kommune kan alternativt invitere til et dialogmøde, som er åbent for alle potentielle tilbudsgivere og leverandører. Ved mødet kan kommunen informere og lægge op til en åben udveksling af synspunkter. Ved mødet gøres markedet bekendt med Odense Kommunes overvejelser, og kommunen får en føling med de mulige leverandører. Et sådant møde bør annonceres offentligt på kommunens hjemmeside. Der kan sendes en mail til de firmaer, som kommunen kender til, med henvisning til hjemmesiden. Alle firmaer, som er leverandører på området, bør adviseres. 13

15 5. Personaleforhold Odense Kommunes medarbejdere på biblioteksområdet er primært bibliotekarer, administrativt personale samt tekniske servicemedarbejdere og chauffører. De overenskomstansatte medarbejdere er omfattet af overenskomster indgået med Dansk Biblioteksforbund, HK og 3F. Personalets løn- og ansættelsesvilkår vil ikke være et konkurrenceparameter ved en konkurrenceudsættelse, da løn- og ansættelsesvilkår fastlægges i kontrakten. Samtlige medarbejdere vil være omfattede af virksomhedsoverdragelsesloven, som regulerer vilkårene for medarbejdernes overgang til den eksterne leverandør, samt ordregivers og leverandørens informations- og forhandlingspligt overfor repræsentanter for de berørte medarbejdere. Odense Kommune skal i rimelig tid inden en eventuel overdragelse informere repræsentanter for medarbejderne om dato og årsag til overdragelsen, overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for lønmodtagerne, og eventuelle foranstaltninger for lønmodtagerne. Ved en eventuel konkurrenceudsættelse af biblioteksdrift eller logistik- og pedelfunktioner kan Odense Kommune give mulighed for at afgive et kontrolbud, men der er ikke en lovmæssig forpligtelse hertil. Det afklares, om der i kommunen er udførende enheder, som ønsker at afgive et kontrolbud, eller om der evt. centralt skal udarbejdes kontrolbud. Det kan være omkostningsfuldt at udarbejde og afgive et kontrolbud, men et kontrolbud kan være med til at skærpe konkurrencen ved et udbud. Derudover gælder det altid, at den kommunale opgavevaretagelse bør kunne stå sig i konkurrencen med private leverandører. Om det er tilfældet eller ej kan konstateres gennem et kontrolbud. Et eventuelt kontrolbud skal udarbejdes og afgives i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni 2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. Det skal fremgå af udbudsannoncen og udbudsmaterialet, såfremt der udarbejdes et kontrolbud. Udbudsforretningen skal tilrettelægges således, at den ikke indebærer en konkurrenceforvridende fortrinsstilling til fordel for kontrolbuddet. Et kontrolbud er et tilbud på de fremtidige vilkår ud fra udbudsmaterialet, og det vil i de fleste tilfælde indeholde en aktiv revurdering af den eksisterende opgavevaretagelse gennem effektivisering og tilpasning. Hvis kontrolbuddet er det mest fordelagtige annulleres udbudsforretningen, og kommunen beholder opgaven in-house. Forudsætningerne i kontrolbuddet realiseres og opgaven styres på en intern kontrakt. 14

16 6. Potentialevurdering Der er på biblioteksområdet i Odense Kommune flere driftsopgaver, som er egnede til konkurrenceudsættelse. Særligt er bibliotekets logistik- og pedelopgaver udbudsegnede, og der vil ved en konkurrenceudsættelse være mulighed for at realisere et eventuelt effektiviseringspotentiale. Hvis Odense Kommune ønsker at være på forkant med udviklingen af fremtidens bibliotek kan det undersøges, om der i markedet er interesse for et offentlig-privat innovationssamarbejde som beskrevet i afsnit 3.5, og om der er perspektiver for kommunen ved et sådant samarbejde. Et innovationsprojekt kan tage udgangspunkt i, at biblioteket bliver borgernes indgang til det offentlige, og at der skal tilbydes flere attraktive muligheder og udnyttelse af bibliotekets videnskompetencer. Kommunen bør annoncere en teknisk dialog og markedsundersøgelse gennem annoncering i EU-Tidende. I dialogen med de firmaer, som tilkendegiver interesse, kan indhold og form i et eventuelt innovationssamarbejde drøftes ved individuelle møder med dialogpartnerne. Hermed får Odense kommune et grundlag for at vurdere, om der er interesse for og gevinster for kommunen ved at udbyde en innovationskontrakt. Opgaverne med logistik, transport og tekniske servicefunktioner er ikke en kerneopgave for bibliotekerne og opgaverne kan eventuelt professionaliseres og effektiviseres af en leverandør, som er specialiseret indenfor logistik. En leverandør kan evt. reducere omkostningerne ved hjælp af stordrift og optimeret planlægning. Ved konkurrenceudsættelse af logistik- og pedelopgaverne vil de nuværende medarbejdere blive virksomhedsoverdraget til den vindende leverandør. De vil i forhold til deres nuværende ansættelse være kernemedarbejdere hos leverandøren, hvor de formentlig vil have bedre karrieremuligheder, muligheder for rotation i virksomheden og udvikling i jobbet. Konkurrenceudsættelse af den egentlige biblioteksdrift for enkelte lokalbiblioteker risikerer at medføre en fragmentering af den samlede biblioteksfunktion, og det er meget usikkert om der vil være økonomiske eller andre gevinster. Det er væsentligt for biblioteksområdet, at der er mulighed for at koordinere på tværs og at der lægges vægt på udvikling af det fynske samarbejde. 15

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab. Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne

Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab. Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne Agenda OPP cases OPP mål, proces og kontrakt OPP - udfordringer og gevinster 3 Facts Kolding Kommune = 86.000

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Konkurrenceudsættelse af Vederlagsfri fysioterapi Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Maj 2012

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af. Personbefordring. Potentialeafklaring - Odense Kommune

Konkurrenceudsættelse af. Personbefordring. Potentialeafklaring - Odense Kommune Konkurrenceudsættelse af Personbefordring Potentialeafklaring - Odense Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Maj 2012 Potentialeafklaringen

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Dato: 22. januar 2014 Brevid: 2240140 Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Ambulancetjenesten i Danmark blev første gang konkurrenceudsat i 2008/2009. Tidligere var opgavevaretagelsen

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING

FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING FEBRUAR 2014 TØNDER KOMMUNE FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

RESULTATER FRA NIELSEN & PARTNERS. Ideologisk principfasthed hos politikere bremser effektiviteten i den offentlige sektor

RESULTATER FRA NIELSEN & PARTNERS. Ideologisk principfasthed hos politikere bremser effektiviteten i den offentlige sektor Ideologisk principfasthed hos politikere bremser effektiviteten i den offentlige sektor - men det gør manglende forretningsorientering i de administrative topledelser også RESULTATER FRA NIELSEN & PARTNERS

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ESBJERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014 Teknisk dialog Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Dagsorden Den nye Storstrømsbro Fjordforbindelsen Frederikssund Udbudsstrategi

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere