Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune. Strategien blev på daværende tidspunkt præsenteret og drøftet med nuværende beboere, pårørende til nuværende beboere, områdets medarbejdere, Handicaprådet og interesseorganisationerne. Efter præsentationen og på baggrund af de input der blev givet på mødet har Socialudvalget arbejdet videre med en konkretisering af de ønsker og intentioner strategien er udtryk for og hvordan den konkret kan udmøntes sådan at disse ønsker og intentioner kan realiseres over de kommende år. Formålet med boligstrategien er, at Sikre en bedre boligkvalitet og mere bynær beliggenhed. Dette indebærer: Boliger der kan imødekomme både borgerens behov og personalets arbejdsmiljøhensyn Flere boliger beliggende i eller tæt på Silkeborgs bymidte med henblik på at sikre beboerne gode muligheder for et aktivt socialt liv og uddannelse/beskæftigelse Beliggenhed der tilgodeser aktivt medborgerskab, dvs. både beboernes mulighed for at indgå i samfundslivet og andre borgeres / frivilliges muligheder for at indgå i samarbejde med beboerne om aktiviteter og andet Understøtte at borgernes behov ændres over tid. Dette indebærer: Boliger der bør svarer til borgerens livssituation/livsfase Boliger der skal kunne understøtte rehabilitering og udredning Den faglige kvalitet i tilbuddene skal understøttes bedre. Dette indebærer: Mulighed for at udvikle en bredere vifte af tilbud rettet mod flere målgrupper og med udvikling af nye behandlingsmetoder Mulighed for at sikre faglig kvalitet og faglige miljøer ved lidt større enheder - større robusthed og mindre sårbarhed 1 Det er væsentligt, at Silkeborg Kommune også på handicap- og psykiatriområdet kan tilbyde attraktive boliger samtidigt med at der sikres fornuftige driftsmæssige rammer. Dette indebærer, at boliger, der er i en dårlig bygningsmæssig stand, er utidssvarende, uhensigtsmæssigt beliggende eller indgår i en meget lille enhed ikke ønskes anvendt på sigt. 1 Ved lidt større enheder forstås enheder på mindst 10 boliger. De konkrete forhold og den mængde af støtte der ydes ind i enhederne kan dog tale for at også mindre enheder kan fungere hensigtsmæssigt. Side 1

2 Som udgangspunkt vil der derfor ikke vil blive visiteret nye borgere til boliger opført efter Almenboligloven, såfremt disse bliver ledige i forbindelse med implementeringen af boligstrategien. I relation til de personalemæssige forhold og boligstrategiens implementering er der i sammenhæng med etableringen af Frydenslund udarbejdet principper for, hvordan personalet er stillet på området ifht dette konkrete tilbud. Disse principper vil blive gjort generelle i den kommende proces og disse vil skulle behandles i MED systemet. Af principperne fremgår bl.a.: Der er tale om overflytninger af medarbejdere og skift af tjenested Alle medarbejdere i Handicap og Psykiatri har mulighed for at ønske sig ind i nye tilbud og der etableres en ønskebank Flytter alle borgere fra ét tilbud til et andet, bliver medarbejderne der for nuværende arbejder i dette tilbud, tilbudt arbejde i det nye tilbud Med udgangspunkt i ovenstående er der udarbejdet en plan for, hvordan strategien kan realiseres på områderne for voksne med handicap og voksne med psykisk sygdom. Disse præsenteres særskilt nedenfor. Herudover præsenteres økonomien for de forskellige tilbud incl. estimater på de driftsoptimeringer der forventes. 2. Fremtidens boliger til voksne med handicap Følgende tager udgangspunkt i betragtninger om: øget borgertilfredshed, sammenhæng og koordinering af kommunens forskellige tilbud til udviklingshæmmede voksne, mulighed for mere dynamiske faglige miljøer for personale og ledelse bedre mulighed for driftsøkonomisk optimale enheder, Hovedpunkterne i boligstrategien for voksenhandicap er, at: Der ønskes botilbud, der overordnet set kan imødekomme borgernes behov i forskellige faser af livet: o årige, hvor der skal ske noget, hvor beboeren kan stimuleres og tilbydes rammerne for at realisere sit maksimale udviklingspotentiale og overgangen til det at blive voksen = UNGDOMSLIV o årige, hvor de opnåede færdigheder vedligeholdes og udfoldes i trygge og stabile rammer = VOKSENLIV o 65+ årige, hvor fokus ofte flyttes fra socialpædagogisk til plejefaglig indsats, og hvor beboeren får mulighed for at leve på egne præmisser og vilkår med fokus på en værdig sidste del af livet = ALDERDOM Botilbud i to geografiske områder: sydlige og nordlige dele af kommunen. Der ønskes beliggenhed i centrum eller i periferien af centrum med henblik på at sikre beboerne Side 2

3 muligheden for at deltage aktivt i det almindelige samfundsliv og for at give det omgivne samfund bedre mulighed for at yde et aktivt medborgerskab i botilbuddene Der ønskes botilbud med et vist volumen, jævnfør i øvrigt Strategiplanen for det samlede handicap- og psykiatriområde En Boligstrategi må i sagens natur være langsigtet. Derfor vil også demografiske variable få betydning: nye diagnoser kommer til, og andre diagnoser forsvinder via nye behandlingsmetoder, fosterdiagnostik osv. Botilbuddenes indretning og placering bør ændres i takt hermed, hvilket stiller krav om stor fleksibilitet i tilbuddenes struktur. For at opstille et brugbart scenarie forudsættes, at følgende tilbud allerede er etableret og i drift indenfor den nærmeste årrække: Frydenslund er etableret med 32 pladser 24 to-rums boliger og 8 et-rums værelser efter Servicelovens 107 og 108 I sammenhæng med et nybygget plejecenter er der etableret 24 pladser til udviklingshæmmede ældre med overvejende plejemæssige behov Gruppen af bedre fungerende udviklingshæmmede borgere vil hermed kunne tilgodeses med tidssvarende rammer og et passende spænd i tilbudsviften, når Frydenslund ses i sammenhæng med de eksisterende tilbud til målgruppen. Ligeledes vil gruppen af ældre udviklingshæmmede med overvejende plejefaglige behov være tilgodeset. 2.1 Nyt botilbud med 36 boliger til voksne med mange og/eller væsentlige funktionsnedsættelser Der ønskes etableret et nyt botilbud i Silkeborg By til udviklingshæmmede voksne med mange og/eller væsentlige funktionsnedsættelser og heraf afledt omfattende behov for socialpædagogisk og evt. plejefaglig støtte. Botilbuddet forudsættes at disponere over 36 pladser, opdelt i 3 enheder med hver 12 pladser. Der vil i et sådant tilbud være fælles ledelse samt fælles administrative funktioner. Det foreslås, at én af de tre afdelinger anvendes til unge (UNGDOMSLIV), da kommunen i dag ikke råder over et tilstrækkeligt antal pladser til denne målgruppe. De to øvrige afdelinger tænkes anvendt til den samme målgruppe, dog med den forskel, at de er blevet ældre (VOKSENLIV), og dermed kan have andre behov 2 i relation til den aktuelle livssituation. Ved etableringen af de 36 boliger bør der være mulighed for på sigt at kunne udbygge tilbuddet med yderligere 12 boliger, idet der efter gennemførelsen af denne plan fortsat er bygninger, der på sigt ikke lever op til kravene for området. Denne udbygning bør der tages højde for i projekteringen. 2 Det bemærkes, at beboerens livssituation i den aktuelle målgruppe ikke altid kan måles på fødselsåret derfor vil beslutninger altid foretages på baggrund af en individuel vurdering. Side 3

4 Der vil være såvel socialpædagogiske/plejefaglige som driftsmæssige fordele ved etablering af et sådant tilbud: Mulighed for at etablere et specifikt unge-miljø til målgruppen Bedre mulighed for beboerne for at danne netværk med ligestillede Bedre udnyttelse af ressourcer til ledelse, administrative funktioner, bygningsvedligehold mv. Bedre udnyttelse af eksisterende personale ved vagtplanlægning, dækning ved sygdom mv. frem for anvendelse af løse vikarer, eksterne vikarbureauer og lignende Reducerede omkostninger til forbrug (varme, vand mv.) ved større, nyere og dermed mere energieffektive enheder Reducerede omkostninger til transport af beboere til/fra aktivitetstilbud (som også er placeret bynært) Bedre mulighed for at tilknytte personale med specifikke faglige kompetencer til løsning af fx plejefaglige opgaver eller fysioterapi Bedre muligheder for at anskaffe (typisk kostbare) hjælpemidler og velfærdsteknologi Det foretrækkes at opføre tilbuddet efter Lov om Social Service og drive det efter SEL 107 og 108 i. Alternativt vil tilbuddet kunne opføres efter Almenboligloven. Dersom tilbuddet opføres efter Serviceloven vil det være kommunalt ejet og den fulde anlægsudgift vil skulle afholdes af Silkeborg Kommune via anlægsbudgettet. Der er imidlertid flere fordele ved at etablere boligerne som 107/108: For det første vil det indebære en lavere egenbetaling for beboerne (mange vil efter førtidspensionsreformen ellers ikke kunne afholde huslejeudgiften se afsnit 4) For det andet vil kommunen kunne disponere mere fleksibelt over tilbuddet end det vil være tilfældet hvis opførelsen sker efter Almenboligloven Det forudsættes, at den nuværende beboergruppe fortsætter uændret. Det må dog forudses, at kommuner, som pt. har borgere i botilbud i Silkeborg Kommune i et vist omfang vil benytte anledning til at overveje en hjemtagelse af den pågældende borger og at undlade at genbesætte en plads i et Silkeborg-botilbud ved hjemtagelse eller dødfald. 2.2 Om- og udbygningsplan for handicapområdet Nedenstående beskriver den nuværende boligmasse samt ønskerne til den fremtidige boligmasse under hensyntagen til ovenstående beslutninger og ønsker til nye tilbud. Der udpeges en række tilbud, der ikke på sigt ønskes anvendt da de på forskellig vis ikke lever op til de kvaliteter, der skal kendetegne fremtidens boliger. Udpegningen foretages med afsæt i fire parametre: Dårlig bygningsmæssig kvalitet, Utidssvarende boligstandard, perifer beliggenhed og/eller lille enhed. Side 4

5 Nedenstående figur illustrerer handicapområdets nuværende boligmasse fordelt på to dimensioner hhv. borgernes livssituation (UNGDOMSLIV, VOKSENLIV og ALDERDOM) og borgernes behov for kompenserende boligindretning (ikke-pleje eller pleje) 3. Med udgangspunkt i ovenstående kan de fremtidige ønsker til handicapområdets boligmasse illustreres som nedenfor. Unge Moderat behov for kompenserende fysisk indretning Vesterbo Stort behov for kompenserende fysisk indretning Voksne Ældre Øvrige eksisterende bofællesskaber Klosterhaven Frydenslund (8 pladser) Frydenslund (24 pladser) Solbakkevej Nyt botilbud (12 pladser) Nyt botilbud (24 pladser) Bakkehuset Plejehjemsafsnit 24 pladser 3 Øvrige eksisterende bofællesskaber udgøres af: Nylandsvej, Sandvejen, Bredhøjvej og Grønnegade Side 5

6 Ovenstående illustrerer overordnet set følgende fire forhold: Frydenslund etableres med 8 boliger til unge og 24 boliger til voksne, hvor der kun i mindre omfang er behov for kompenserende fysisk indretning Etableringen af plejehjemsafsnit til 24 ældre Etableringen af nyt botilbud med 12 boliger til unge og 24 boliger til voksne, hvor der er et stort behov for kompenserende fysisk indretning En række bygninger som handicapområdet i dag råder over skal ikke anvendes når de første tre forhold er realiseret og enkelte tilbud vil få omdefineret dets målgruppe Samlet set ændres antallet af boliger som handicapområdet råder over kun i mindre omfang til gengæld sker der store ændringer i overgangen mellem ovenstående to figurer. Samlet set råder området i dag over 163 boliger 4, hvoraf 90 boliger nedlægges fordelt på 8 eksisterende tilbud. Der etableres i alt 92 boliger fordelt på tre nye tilbud. Samlet set udvides områdets boligmasse således med netto 2 pladser til 165 boliger. Der skal i ovenstående tages særskilt hensyn til de lovgivningsmæssige forhold omkring boligerne. Der skal skelnes mellem boliger der er opført efter Almenboligloven og boliger der er opført efter Serviceloven. I sidstnævnte tilfælde kan en kommune beslutte at nedlægge et helt tilbud. Borgerne bosiddende i tilbuddet vil naturligvis fortsat have ret til et botilbud efter Serviceloven og dette er der også taget højde for i ovenstående. For boliger efter Almenboligloven gælder andre regler. Her kan Silkeborg Kommune kun beslutte ikke at anvende boligerne i takt med at disse bliver ledige og borgere i disse tilbud skal selv have et ønske om at flytte til et andet botilbud. Boliger i nedenstående tilbud ønskes ikke anvendt på sigt. For hver boligenhed er det angivet, hvilke forhold der gør boligerne uegnede og i parentesen efter tilbuddets navn er det angivet om tilbuddet er etableret efter Serviceloven (S) eller Almenboligloven (A). Der er herudover angivet hvor mange boliger det enkelte tilbud indeholder og hvor mange af disse der er beboet aktuelt. 4 Herudover råder området over en række bofællesskaber, der ikke indgår i denne plan. Samlet set råder handicapområdet over 210 boliger til målgruppen. Side 6

7 3. Fremtidens boliger til psykisk syge Udviklingen i efterspørgslen på socialpsykiatriske boformer har gennem en årrække været præget af en stigende tilgang af borgere. Karakteren af opgaverne har endvidere ændret sig. Det forventes, at denne udvikling fortsætter. I Socialpsykiatrisk Center (SPC) arbejdes der generelt med, at der fremover tilbydes borgere mindre indgribende tilbud og forløb af kortere varighed. Endvidere arbejdes der ud fra en forventning om i højere grad at blive selvforsynende med boformer til borgere med socialpsykiatriske problematikker i Silkeborg Kommune. Borgere, der i dag er i tilbud uden for kommunen, skal om ønsket have mulighed for tilbud om bolig i Silkeborg Kommune. Der er derudover et behov for at se kritisk på de fysiske rammer i de boliger, vi har til borgere med en psykisk lidelse, i Silkeborg Kommune. Boligstrategien skal ses som et forsøg på, at optimere brugen af eksisterende tilbuds fysiske rammer at opnormere antallet af pladser i mindre indgribende tilbud, samt at reducere antallet af pladser i meget indgribende tilbud 3.1 Nyt botilbud med 20 boliger til primært unge voksne med psykisk sygdom Side 7

8 Med udgangspunkt i nedenstående omstrukturering og nedlæggelse af nogle af de nuværende pladser, foreslås der etableret et nyt botilbud med 20 boliger. Boligerne vil være en reetablering af et tilsvarende antal pladser i andre tilbud. Det foreslåede nybyggeri skal primært være til unge psykisk syge i alderen år. Tilbuddet etableres efter Servicelovens bestemmelser. Heraf følger, at tilbuddet skal være kommunalt ejet og den fulde anlægsudgift afholdes af Silkeborg Kommune via anlægsbudgettet. Det er essentielt for det fremadrettede arbejde med særligt denne målgruppe, at boligerne understøtter fx rehabilitering og korte intensive forløb. Etableringen af tilbuddet efter bestemmelserne i Almenboligloven vil besværliggøre dette arbejde i væsentlig grad. Boligerne ønskes placeret i Silkeborg by. I udgangspunktet skal beliggenheden af tilbuddet tilgodese følgende forhold: Mulighed for at træne ADL-funktioner i og uden for boformen, som opfordrer til at borgeren kan leve et så selvstændigt liv som muligt Let adgang til beskæftigelses- og udannelsesmuligheder Mulighed for tæt tilknytning til fælleslokale og personale, samtidig med, at man har egen indgang og kan træne en mere selvstændig måde at bo på Lejlighederne forestilles at være på ca m2 med eget køkken og bad. Evt. som kollegielignende lejligheder. Det skal sikres, at der er træningspotentiale for selvstændigt ungdomsliv Fælleslokalerne skal lægge op til netværksdannelse, mulighed for at skabe ungdomsmiljø og fritidsaktiviteter Fælleslokaler, der giver mulighed for at omkringboende borgere kan tilknyttes mht støttefunktioner - fx aften Den økonomiske effektivisering ved etableringen af dette botilbud skal ses i sammenhæng med den samlede plan, jf. nedenfor. 3.2 Om- og udbygningsplan på psykiatriområdet Nedenstående beskriver den nuværende boligmasse, ønskerne til den fremtidige boligmasse og redegør for mellemregninger, hvor der udpeges et tilbud, der ikke på sigt ønskes anvendt med udgangspunkt i tre parametre, der skal kendetegne fremtidens boliger. Nedenstående figur illustrerer psykiatriområdets nuværende boligmasse fordelt på to dimensioner hhv. borgernes livssituation (UNGDOMSLIV, VOKSENLIV og ALDERDOM) og borgernes behov for støtte og nattevagt. Side 8

9 Lavt støtteniveau Moderat støtteniveau Stort støtteniveau Ingen natdækning Ingen natdækning Nattevagt på stedet Unge Voksne Ældre Bofællesskaberne Amerikavej, Gjern og Møllegade, Silkeborg Lupinvej Fuglemosevænget Narvikvej Botilbuddet Hinge Birkeparken Bostedet Der er i alt 82 pladser, hvoraf: afklaringspladser er med døgndækning 35 er bofællesskabspladser og 2 er midlertidige rehabiliteringspladser Bofællesskaberne på Amerikavej, Gjern, Møllegade, Silkeborg og Fuglemosevænget, Kjellerup fortsætter uændret. Narvikvej og Lupinvej fortsætter ligeledes som bofællesskaber, men med anden målgruppe og støtteomfang svarende til 4 6 timer ugentligt. Lupinvejs målgruppe vil pga. den høje husleje ( el og varme, fællesudgifter mv.) naturligt komme til at huse en ældre målgruppe, som er tilkendt pension. Birkeparken vil med de fysiske rammer og placering i Silkeborg by danne grundlag for et nyt botilbud efter servicelovens 107 for borgere med behov for støtte i et omfang, som ligger mellem de lette bofællesskaber og de døgndækkede tilbud. Bostedets stueetage vil fortsætte uændret som et døgndækket tilbud til den nuværende målgruppe. På 1. sal vil der kunne etableres 7 pladser til borgere med komplekse problemstillinger med udviklingshæmning, sindslidelse og evt. misbrugsproblematik. (Evt. 5 pladser og 2 midlertidige akutte pladser for borgere, der har behov for meget tæt støtte i en kortere periode). Med udgangspunkt i ovenstående ændringer i den eksisterende boligmasse ser psykiatriområdets boliger ud som i nedenstående. Side 9

10 Lavt støtteniveau Moderat støtteniveau Stort støtteniveau Ingen natdækning Ingen natdækning Nattevagt på stedet Unge Voksne Ældre Bofællesskaberne Amerikavej, Gjern og Møllegade, Silkeborg Lupinvej Narvikvej Fuglemosevænget Birkeparken Nyt botilbud 20 boliger Bostedet, 1. sal Bostedet, stueetagen Plejehjem, 8-10 boliger Det er i ovenstående antaget at der etableres/reserveres 8-10 pladser til ældre psykisk syge borgere med omfattende plejebehov i tilknytning til den fremtidige boligmasse til målgruppen af ældre med store plejebehov. Med reduktion af pladser ved lukning af Botilbuddet i Hinge og omdefinering af Bostedets 1. sal - vil det samlede antal pladser ved denne strategi se således ud, I alt pladser til ny målgruppe Heraf: 30 pladser med døgndækning til sindslidende 7 pladser med døgndækning til særlig målgruppe nyt tilbud Dvs. en reduktion på 15 i forhold til pladser med døgndækning, og en omdefinering af målgruppen for 7 pladser. 47 bofællesskabspladser og 3 rehabiliteringspladser med varierende grad af støtte, og med mulighed for benyttelse af Akutdøgns rådighedsvagt Dvs. en opnormering med 12 pladser i bofællesskaber, med et støtteomfang som ligger mellem de lette bofællesskaber og døgndækkede tilbud. Det er tilbud af den type, der erfaringsmæssigt er efterspørgsel efter. Desuden er der en proces i gang med at lokalisere lejligheder til yderligere udvidelse af bofælleskabspladserne til de borgere, som har behov for at bo og danne netværk med medbeboere og som har behov for minimal støtte. Det er målsætningen i højere grad at være selvforsynende med boliger til borgere med psykisk sygdom, således at der primært tilbydes ophold i egne tilbud og evt. sælges pladser til andre kommuner - specielt botilbud til unge sindslidende, som der i dag er størst efterspørgsel på fra andre kommuner. Side 10

11 Boliger i følgende tilbud ønskes ikke anvendt fremover og det er angivet, hvilke argumenter, der er gældende for ikke fremover at anvende dette tilbud og i parentesen efter tilbuddets navn er det angivet om tilbuddet er etableret efter Serviceloven (S) eller Almenboligloven (A). Der er herudover angivet hvor mange boliger det enkelte tilbud indeholder og hvor mange af disse der er beboet aktuelt. Det forventes, at der med denne om- og udbygning vil kunne etableres fem flere pladser inden for den samme driftsøkonomiske ramme. 4. Beboernes finansiering af boligbetaling efter Almenboligloven og Serviceloven efter førtidspensionsreformen Som bilag er vedlagt et notat udarbejdet af BDO med afklaringen af, hvordan boliger opført efter hhv Almenboligloven og Serviceloven finansieres. Ud over at belyse finansieringen af selve boligens opførelse gives også eksempler på, hvorledes borgere er stillet i forhold til deres boligbetaling alt efter, hvilket forsørgelsesgrundlag de har og hvilken boligtype de bor i. Der er opstillet tre scenarier for borgernes boligbetaling: Almenboligloven omtrent samme betaling for hhv kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister Servicelovens 108 førtidspension efter 1/ Servicelovens 108 Kontanthjælp (under 25 år) Den konklusion, der kan drages på baggrund af denne sammenligning er, at boligbetalingen for førtidspensionister i vidt omfang er den samme uafhængigt af hvilket lovgrundlag boligen er opført efter. Dette er også i overensstemmelse med lovgivningens intentioner altså at de to boligformer skulle være sammenlignelige. Der kan dog konstateres en væsentlig forskel i boligbetalingen for kontanthjælpsmodtagere (under 25 år): Hvor boligbetaling (efter boligsikring) i almenboligen er omtrent den samme for de to indkomstgrupper er den meget forskellig i boliger opført efter Serviceloven. Tidligere har borgere i målgruppen for handicap- og psykiatriområdets boliger i vidt omfang fået tildelt en førtidspension. Dette er ændret med førtidspensionsreformen, hvor det må forventes at en meget stor del af borgere med en psykisk sygdom ikke fremadrettet vil kunne få en førtidspension i hvert fald ikke i det tidlige voksenliv (18-40 år). Dette indebærer, at det vil være meget uhensigtsmæssigt at opføre boliger til voksne med psykisk sygdom efter Almenboligloven, idet borgerne kan have vanskeligt ved at betale huslejen for sådanne boliger. For voksne med handicap (udviklingshæmning) vil den meget svage gruppe formentlig fortsat kunne få tilkendt førtidspension. Hvorvidt den bedre del af målgruppen vil være berettiget til førtidspension er usikkert. Side 11

12 Førtidspensionsreformen har derfor set i lyset af forskellene i boligbetaling alt efter om boligen er opført efter Almenbolig- eller Serviceloven en stor betydning for om kommunerne fremadrettet skal opføre boliger efter Almenboliglovens bestemmelser til borgere omfattet af personkredsen for botilbud efter Serviceloven. Konsekvensen ved at opføre boliger til denne personkreds efter Almenboligloven vil i mange tilfælde være, at borgerne ikke har råd til boligbetalingen og de servicepakker (kost, rengøring mv.), der i de fleste tilfælde vil være tale om i forbindelse med det at bo i et botilbud. I de situationer vil kommunen skulle tilbyde et længerevarende botilbud efter Serviceloven udenfor kommunen. Særligt på voksenhandicapområdet råder Silkeborg Kommune kun over meget få boliger opført efter Serviceloven. 5. Økonomi Ovenstående om- og udbygningsplaner for handicap- og psykiatriområdet er kun finansieret for så vidt angår Frydenslund på handicapområdet i budget og 24 plejecenterpladser til ældre udviklingshæmmede i budget I ovenstående er der foreslået etablering af to botilbud et på hvert af områderne. Herudover er der forudsat etablering af 10 plejecenterpladser til ældre psykisk syge i tilknytning til et eksisterende eller nyt tilbud. I det følgende skitseres de økonomiske forhold, der som udgangspunkt er nødvendige for realiseringen af planerne. Boligerne kan finansieres efter servicelovens bestemmelser som midlertidige/længevarende botilbud eller som almenboliger, hvor Silkeborg Kommune eller en boligforening administrerer boligerne. I det følgende angives kun udgiften ved etablering efter serviceloven, idet dette - som beskrevet ovenfor vurderes at være det mest hensigtsmæssige. Den samlede bruttoomkostning til byggeri vil for kommunen være tilnærmelsesvist ens uanset hvilken finansieringsform, der vælges. Forskellen er, at kommunalt ejet byggeri (efter Serviceloven) i første omgang medfører et større træk på anlægsmidlerne end et lånefinansieret almennyttigt byggeri. Byggeri efter Serviceloven stiller imidlertid kommunen mere frit i forhold til løbende at tilbyde det rette tilbud til beboerne alt efter udviklingen i deres socialpædagogiske behov. Og for borgerne vil der som nævnt være tale om en lavere egenbetaling. Der er for alle beregningerne anvendt en estimeret kvadratmeterpris ved etablering på kr Nyt botilbud med 36 boliger på handicapområdet (option på yderligere 12 senere) Arealkravene ved etableringen af tilbud til målgruppen er fuldt sammenlignelige med kravene til etableringen af almindeligt plejehjemsbyggeri. Ud fra de nøgletal for arealbehov som anvendes ved etablering af almindeligt plejehjemsbyggeri anslås, at etableringen af det foreslåede tilbud efter servicelovens bestemmelser vil medføre en samlet anlægsudgift på ca. 59 mio. kr. Det samlede areal for tilbuddet bliver ca m2. Side 12

13 Hvis tilbuddet alternativt opføres efter almenboliglovgivningen, skal kommunen finansiere grundkapital (7 mio.), servicearealer og inventar (8 mio.), samt betale en årlig husleje for servicearealer, personalefaciliteter mv. I alt en anlægsudgift på ca. 15 mio. kr. Hertil kommer et almindeligt kreditforeningslån med en hovedstol på ca. 42 mio. kr. og beboerindskud på ca. 1 mio. kr. Der vil efterfølgende være en årlig kommunal huslejeindtægt på baggrund af den beregnede boligafgift. Der forventes flere fordele ved etableringen herunder økonomiske fordele. Nedenstående driftsoptimeringspotentialer er forudsat ved fuld implementering af boligstrategien. Optimering af nattevagt: der er i dag i alt 4 nattevagter fordelt på 4 tilbud. En samling af disse tilbud og en til formålet hensigtsmæssig indretning vil kunne reducere nattevagtsdækningen til 2 nattevagter 1,8 mio. kr. Optimering af normering: der er i dag i de eksisterende tilbud i gennemsnit 3,15 borgere pr. medarbejder i morgen/eftermiddag/aftenvagt. En normering pr. boenhed i det nye tilbud vil - begrundet i det lidt større tilbud med 12 borgere pr. enhed kunne dækkes med i gennemsnit 1 medarbejder pr. 4 borgere. Der vil dog formentlig være behov for fx en flexvagt /ergoterapeut/fysioterapeut/sygeplejerske, der kan tilgå de forskellige enheder ved forskellige særlige hændelser/behov, idet der er tale om borgere med meget betydelige funktionsnedsættelser. Et skønnet optimeringspotentiale er således ca. 13 % af udgiften til morgen/eftermiddag/aftenvagt 2,6 mio. kr 5. Optimering af transportudgifter: der må forventes en optimering af udgifter til transport, idet der alt andet lige bliver mulighed for at transportere flere borgere sammen til og fra dagtilbud. Denne borgergruppe vil formentlig ikke være selvtransporterende. Det skønnes at der vil kunne spares udgifter til én bus ved etableringen af dette større tilbud 0,3 mio. kr. Optimering af bygningsmæssige omkostninger: Idet der opføres et tilbud efter nyeste energistandarder vil der kunne forventes en væsentlig energioptimering. Omfanget må påhvile konkrete beregninger. I alt kan der således forventes driftsoptimeringer svarende til ca. 4,7 mio. kr. årligt ved etablering af dette tilbud. Idet Silkeborg Kommune dog kun er betalingskommune for ca. 60 % af borgergruppen vil den konkrete gevinst være 2,8 mio. kr. Over tid må det dog forventes at sammensætningen af borgerne vil skifte til i højere grad at være borgere, hvor Silkeborg Kommune er betalingskommune. 5 Forudsat et der i gennemsnit anvendes 65 % af takstindtægten på denne type personale og at takstfastsættelsen for de 36 borgere tilsvarer gennemsnittet af Silkeborg Kommunes takster til de to borgergrupper med de sværeste funktionsnedsættelser (takst 4 og 5). Side 13

14 Nyt botilbud med 20 boliger på psykiatriområdet Arealkravene ved etableringen af tilbuddet til målgruppen for dette tilbud er mindre end tilfældet er for det beskrevne tilbud på handicapområdet. Der er ikke for denne målgruppe behov for ekstra afsat areal til egentlige plejefunktioner, ligesom kravene til fællesarealer også er forholdsmæssigt mindre. Der er beregnet et kvadratmeterbehov pr. bolig på 65 m2, hvor det for ovenstående tilbud er 75 m2. Der er herudover disponeret ca. 90 m2 til vagtværelse (nattevagt) og personalefaciliteter, der er uafhængige af tilbuddets størrelse. Hertil kommer servicearealer og kommunal andel af gangarealer således at det samlede areal af tilbuddet bliver ca m2. Ved etableringen af dette tilbud efter servicelovens bestemmelser estimeres en anlægsudgift på ca. 29 mio. kr. Der forventes flere fordele ved etableringen herunder økonomiske fordele. Nedenstående driftsoptimeringspotentialer er forudsat ved fuld implementering af boligstrategien. Optimering af nattevagt: der er i dag i alt 2 nattevagter fordelt på 2 tilbud. En samling af disse tilbud og en til formålet hensigtsmæssig indretning vil kunne reducere nattevagtsdækningen til 1 nattevagt 0,9 mio. kr. Optimering af normering: der forventes kun en mindre optimering på personalenormeringen i dag og aftentimerne, idet normeringerne i de eksisterende tilbud svarer til nogenlunde den normering man må forvente er påkrævet i et tilbud med 20 beboere. I dag er der 3,86 og 6,75 borgere pr. medarbejder i hhv. dag- og aftenvagt i kommunes tilbud på området. Dette vil med det lidt større botilbud forventeligt kunne optimeres til 4 og 6,7 borgere pr. medarbejder i hhv. dag- og aftenvagt 0,2 mio. kr. 6 Generelle optimeringer som følge af den samlede boligstrategi: Som det fremgår af boligstrategien muliggør den samlede omlægning af tilbuddene en mere hensigtsmæssig anvendelse af botilbud og bofællesskaber på området, der samlet set muliggør et mere recoveryorienteret arbejde. Det er tidligere vurderet at man kan etablere netto 5 flere pladser på området uden ekstra omkostninger ved boligstrategien. Ovenstående gevinster skal dog delvist ses som del af denne omlægning 1,4 mio. kr. Optimering af bygningsmæssige omkostninger: Idet der opføres et tilbud efter nyeste energistandarder vil der kunne forventes en væsentlig energioptimering. Omfanget må påhvile konkrete beregninger men vurderes at være væsentlige, idet fx Botilbuddet Hinge er i meget dårlig energimæssig og generel bygningsmæssig standard. 6 Forudsat et der i gennemsnit anvendes 65 % af takstindtægten på denne type personale og at takstfastsættelsen for de 36 borgere tilsvarer gennemsnittet af Silkeborg Kommunes takster til borgere med psykisk sygdom i kommunens tilbud. Side 14

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi for plejeboliger

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra: Vedrørende: Opsamling på høringssvar Sagsnavn: Boligplan for voksenbotilbud på handicapområdet (11/003049) Sagsnummer: 27.45.00-P22-1-11 Skrevet af: Carl Eric Blach Overgaard E-mail: Carl.Eric.Blach.Overgaard@randers.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Dagsorden: Ø Spørgsmål til politiske afklaring Ø Opsummering i forhold til: ü Midlertidig botilbud SEL 107 ü Aflastning SEL 84

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Natten til tirsdag den

Læs mere

Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang

Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang Bilag 4 Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang Fremtidig husleje for beboerne på Sundbygård og Sundbyvang Moderniseringen af Sundbyvang og Sundbygård vil medføre en reduktion

Læs mere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere 5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere Nedenstående afsnit er blevet til i et samarbejde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

HANDICAPRÅDET I VIBORG

HANDICAPRÅDET I VIBORG HANDICAPRÅDET I VIBORG HØRINGSSVAR BUDGET 2015 Handicaprådet har tidligere indsendt høringssvar til B&U s budget(juni 2015) Handciprådet sender vedlagt høringssvar til SAU s budget. Høringssvaret skulle

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19

MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19 MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19 Nedenstående tabel viser de 14 projekter, som MSB fremsætter som forslag til anlægsinvesteringer for perioden 2016-19. Gennemgang af de konkrete

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Faktuelle oplysninger for Eskebjerg og Egebjerghus:

Faktuelle oplysninger for Eskebjerg og Egebjerghus: Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 Faktuelle oplysninger for Eskebjerg og Egebjerghus: social@svendborg.dk www.svendborg.dk Faktuelle oplysninger for Eskebjerg:

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Notat vedr. Sydtoften 381

Notat vedr. Sydtoften 381 Notat vedr. Sydtoften 381 Indledning Social og sundhedsudvalget vedtog på møde d. 14.08.13 at iværksætte en udredning af grundlaget for etableringen af tilbuddet/bostedet Sydtoften 381 og driften af dette.

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Indstilling. Opførelse af 36 almene boliger i Tilst.

Indstilling. Opførelse af 36 almene boliger i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 26. februar 2013. Opførelse af 36 almene boliger i Tilst. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Anlægsbevilling

Læs mere

Notat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune

Notat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune Notat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune 1. Indledning Nærværende notat skal som led i udarbejdelsen af en samlet strategi for udviklingen og styringen

Læs mere

Strategi: Boligformer og målgrupper

Strategi: Boligformer og målgrupper Strategi: Boligformer og målgrupper Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Forskelligartede behov kræver fleksible boliger Pleje- og ældreboliger Fremtidens ældre- og handicapboliger skal imødekomme

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Handicapområdet. Børn og voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Udviklingsplan Tillid. Ansvar.

Handicapområdet. Børn og voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Udviklingsplan Tillid. Ansvar. THISTED KOMMUNE Handicapområdet Børn og voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Udviklingsplan 2008-2011 Tillid Ansvar Omsorg Samarbejde Engagement Indholdsfortegnelse: Indledning

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge Bilag vedr. projekter til psykisk syge Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-24449 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge I forbindelse med budgetforliget

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv. Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter BILAG 3 Servicedeklaration Palleshave Bo- og Aktivitetscenter 1. Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en grund (ca. fem tdr. land) i skønne landlige omgivelser. På

Læs mere

Etablering af bofællesskaber. en oplysningspjece fra LEV til forældre med udviklingshæmmede børn

Etablering af bofællesskaber. en oplysningspjece fra LEV til forældre med udviklingshæmmede børn Etablering af bofællesskaber en oplysningspjece fra LEV til forældre med udviklingshæmmede børn Som forældre ønsker man de bedst mulige forhold for sine børn. Når barnet er udviklingshæmmet, gør man sig

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Budget Nr. 551-11 2015-2018 Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til

Læs mere

Skabelon 1: Forslag til forandringer

Skabelon 1: Forslag til forandringer Skabelon 1: Forslag til forandringer Udvalg: Socialudvalget område: Borgere med fysiske og psykiske handicap Ansvarligt fagsekretariat/stab: Fagsekretariatet Ældre & Handicap Skemaerne beskriver hvert

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget

Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget Notat Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget Resume og indledning I det nedenstående redegøres der for to løsningsmodeller

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 17. maj 2011 Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. Aarhus Kommune Sociale Forhold

Læs mere

KL s strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri

KL s strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om psykiatri Vi ved efterhånden, at det er muligt at komme sig fra selv svær psykisk sygdom. Man bliver ikke nødvendigvis helbredt i klinisk forstand,

Læs mere

Alternativer til enkeltmandsprojektet. Fagligt og økonomisk forsvarlige særforanstaltninger for borgere med problemskabende adfærd

Alternativer til enkeltmandsprojektet. Fagligt og økonomisk forsvarlige særforanstaltninger for borgere med problemskabende adfærd Alternativer til enkeltmandsprojektet Fagligt og økonomisk forsvarlige særforanstaltninger for borgere med problemskabende adfærd 1 Alternativer til enkeltmandsprojektet / Danske regioner 2010 Alternativer

Læs mere

Boligplan for det specialiserede socialområde

Boligplan for det specialiserede socialområde Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune

Læs mere

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Indhold 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Definition af målgruppe 4. Målgruppens behov 5. Assens Kommunes tilbud 6. Målgruppens

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-09-2013 01-11-2013113-13 5200247-13 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Notat. Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet

Notat. Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. januar Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Notat Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet Indledning I den

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov Side 1/5 Principnotat udarbejdet af Anette Holm, Tove Søgaard og Marie Ganer Jensen 26.1.2015. SBSYS sagsnummer: 27.00.00-G01-8-15 Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere