Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune. Strategien blev på daværende tidspunkt præsenteret og drøftet med nuværende beboere, pårørende til nuværende beboere, områdets medarbejdere, Handicaprådet og interesseorganisationerne. Efter præsentationen og på baggrund af de input der blev givet på mødet har Socialudvalget arbejdet videre med en konkretisering af de ønsker og intentioner strategien er udtryk for og hvordan den konkret kan udmøntes sådan at disse ønsker og intentioner kan realiseres over de kommende år. Formålet med boligstrategien er, at Sikre en bedre boligkvalitet og mere bynær beliggenhed. Dette indebærer: Boliger der kan imødekomme både borgerens behov og personalets arbejdsmiljøhensyn Flere boliger beliggende i eller tæt på Silkeborgs bymidte med henblik på at sikre beboerne gode muligheder for et aktivt socialt liv og uddannelse/beskæftigelse Beliggenhed der tilgodeser aktivt medborgerskab, dvs. både beboernes mulighed for at indgå i samfundslivet og andre borgeres / frivilliges muligheder for at indgå i samarbejde med beboerne om aktiviteter og andet Understøtte at borgernes behov ændres over tid. Dette indebærer: Boliger der bør svarer til borgerens livssituation/livsfase Boliger der skal kunne understøtte rehabilitering og udredning Den faglige kvalitet i tilbuddene skal understøttes bedre. Dette indebærer: Mulighed for at udvikle en bredere vifte af tilbud rettet mod flere målgrupper og med udvikling af nye behandlingsmetoder Mulighed for at sikre faglig kvalitet og faglige miljøer ved lidt større enheder - større robusthed og mindre sårbarhed 1 Det er væsentligt, at Silkeborg Kommune også på handicap- og psykiatriområdet kan tilbyde attraktive boliger samtidigt med at der sikres fornuftige driftsmæssige rammer. Dette indebærer, at boliger, der er i en dårlig bygningsmæssig stand, er utidssvarende, uhensigtsmæssigt beliggende eller indgår i en meget lille enhed ikke ønskes anvendt på sigt. 1 Ved lidt større enheder forstås enheder på mindst 10 boliger. De konkrete forhold og den mængde af støtte der ydes ind i enhederne kan dog tale for at også mindre enheder kan fungere hensigtsmæssigt. Side 1

2 Som udgangspunkt vil der derfor ikke vil blive visiteret nye borgere til boliger opført efter Almenboligloven, såfremt disse bliver ledige i forbindelse med implementeringen af boligstrategien. I relation til de personalemæssige forhold og boligstrategiens implementering er der i sammenhæng med etableringen af Frydenslund udarbejdet principper for, hvordan personalet er stillet på området ifht dette konkrete tilbud. Disse principper vil blive gjort generelle i den kommende proces og disse vil skulle behandles i MED systemet. Af principperne fremgår bl.a.: Der er tale om overflytninger af medarbejdere og skift af tjenested Alle medarbejdere i Handicap og Psykiatri har mulighed for at ønske sig ind i nye tilbud og der etableres en ønskebank Flytter alle borgere fra ét tilbud til et andet, bliver medarbejderne der for nuværende arbejder i dette tilbud, tilbudt arbejde i det nye tilbud Med udgangspunkt i ovenstående er der udarbejdet en plan for, hvordan strategien kan realiseres på områderne for voksne med handicap og voksne med psykisk sygdom. Disse præsenteres særskilt nedenfor. Herudover præsenteres økonomien for de forskellige tilbud incl. estimater på de driftsoptimeringer der forventes. 2. Fremtidens boliger til voksne med handicap Følgende tager udgangspunkt i betragtninger om: øget borgertilfredshed, sammenhæng og koordinering af kommunens forskellige tilbud til udviklingshæmmede voksne, mulighed for mere dynamiske faglige miljøer for personale og ledelse bedre mulighed for driftsøkonomisk optimale enheder, Hovedpunkterne i boligstrategien for voksenhandicap er, at: Der ønskes botilbud, der overordnet set kan imødekomme borgernes behov i forskellige faser af livet: o årige, hvor der skal ske noget, hvor beboeren kan stimuleres og tilbydes rammerne for at realisere sit maksimale udviklingspotentiale og overgangen til det at blive voksen = UNGDOMSLIV o årige, hvor de opnåede færdigheder vedligeholdes og udfoldes i trygge og stabile rammer = VOKSENLIV o 65+ årige, hvor fokus ofte flyttes fra socialpædagogisk til plejefaglig indsats, og hvor beboeren får mulighed for at leve på egne præmisser og vilkår med fokus på en værdig sidste del af livet = ALDERDOM Botilbud i to geografiske områder: sydlige og nordlige dele af kommunen. Der ønskes beliggenhed i centrum eller i periferien af centrum med henblik på at sikre beboerne Side 2

3 muligheden for at deltage aktivt i det almindelige samfundsliv og for at give det omgivne samfund bedre mulighed for at yde et aktivt medborgerskab i botilbuddene Der ønskes botilbud med et vist volumen, jævnfør i øvrigt Strategiplanen for det samlede handicap- og psykiatriområde En Boligstrategi må i sagens natur være langsigtet. Derfor vil også demografiske variable få betydning: nye diagnoser kommer til, og andre diagnoser forsvinder via nye behandlingsmetoder, fosterdiagnostik osv. Botilbuddenes indretning og placering bør ændres i takt hermed, hvilket stiller krav om stor fleksibilitet i tilbuddenes struktur. For at opstille et brugbart scenarie forudsættes, at følgende tilbud allerede er etableret og i drift indenfor den nærmeste årrække: Frydenslund er etableret med 32 pladser 24 to-rums boliger og 8 et-rums værelser efter Servicelovens 107 og 108 I sammenhæng med et nybygget plejecenter er der etableret 24 pladser til udviklingshæmmede ældre med overvejende plejemæssige behov Gruppen af bedre fungerende udviklingshæmmede borgere vil hermed kunne tilgodeses med tidssvarende rammer og et passende spænd i tilbudsviften, når Frydenslund ses i sammenhæng med de eksisterende tilbud til målgruppen. Ligeledes vil gruppen af ældre udviklingshæmmede med overvejende plejefaglige behov være tilgodeset. 2.1 Nyt botilbud med 36 boliger til voksne med mange og/eller væsentlige funktionsnedsættelser Der ønskes etableret et nyt botilbud i Silkeborg By til udviklingshæmmede voksne med mange og/eller væsentlige funktionsnedsættelser og heraf afledt omfattende behov for socialpædagogisk og evt. plejefaglig støtte. Botilbuddet forudsættes at disponere over 36 pladser, opdelt i 3 enheder med hver 12 pladser. Der vil i et sådant tilbud være fælles ledelse samt fælles administrative funktioner. Det foreslås, at én af de tre afdelinger anvendes til unge (UNGDOMSLIV), da kommunen i dag ikke råder over et tilstrækkeligt antal pladser til denne målgruppe. De to øvrige afdelinger tænkes anvendt til den samme målgruppe, dog med den forskel, at de er blevet ældre (VOKSENLIV), og dermed kan have andre behov 2 i relation til den aktuelle livssituation. Ved etableringen af de 36 boliger bør der være mulighed for på sigt at kunne udbygge tilbuddet med yderligere 12 boliger, idet der efter gennemførelsen af denne plan fortsat er bygninger, der på sigt ikke lever op til kravene for området. Denne udbygning bør der tages højde for i projekteringen. 2 Det bemærkes, at beboerens livssituation i den aktuelle målgruppe ikke altid kan måles på fødselsåret derfor vil beslutninger altid foretages på baggrund af en individuel vurdering. Side 3

4 Der vil være såvel socialpædagogiske/plejefaglige som driftsmæssige fordele ved etablering af et sådant tilbud: Mulighed for at etablere et specifikt unge-miljø til målgruppen Bedre mulighed for beboerne for at danne netværk med ligestillede Bedre udnyttelse af ressourcer til ledelse, administrative funktioner, bygningsvedligehold mv. Bedre udnyttelse af eksisterende personale ved vagtplanlægning, dækning ved sygdom mv. frem for anvendelse af løse vikarer, eksterne vikarbureauer og lignende Reducerede omkostninger til forbrug (varme, vand mv.) ved større, nyere og dermed mere energieffektive enheder Reducerede omkostninger til transport af beboere til/fra aktivitetstilbud (som også er placeret bynært) Bedre mulighed for at tilknytte personale med specifikke faglige kompetencer til løsning af fx plejefaglige opgaver eller fysioterapi Bedre muligheder for at anskaffe (typisk kostbare) hjælpemidler og velfærdsteknologi Det foretrækkes at opføre tilbuddet efter Lov om Social Service og drive det efter SEL 107 og 108 i. Alternativt vil tilbuddet kunne opføres efter Almenboligloven. Dersom tilbuddet opføres efter Serviceloven vil det være kommunalt ejet og den fulde anlægsudgift vil skulle afholdes af Silkeborg Kommune via anlægsbudgettet. Der er imidlertid flere fordele ved at etablere boligerne som 107/108: For det første vil det indebære en lavere egenbetaling for beboerne (mange vil efter førtidspensionsreformen ellers ikke kunne afholde huslejeudgiften se afsnit 4) For det andet vil kommunen kunne disponere mere fleksibelt over tilbuddet end det vil være tilfældet hvis opførelsen sker efter Almenboligloven Det forudsættes, at den nuværende beboergruppe fortsætter uændret. Det må dog forudses, at kommuner, som pt. har borgere i botilbud i Silkeborg Kommune i et vist omfang vil benytte anledning til at overveje en hjemtagelse af den pågældende borger og at undlade at genbesætte en plads i et Silkeborg-botilbud ved hjemtagelse eller dødfald. 2.2 Om- og udbygningsplan for handicapområdet Nedenstående beskriver den nuværende boligmasse samt ønskerne til den fremtidige boligmasse under hensyntagen til ovenstående beslutninger og ønsker til nye tilbud. Der udpeges en række tilbud, der ikke på sigt ønskes anvendt da de på forskellig vis ikke lever op til de kvaliteter, der skal kendetegne fremtidens boliger. Udpegningen foretages med afsæt i fire parametre: Dårlig bygningsmæssig kvalitet, Utidssvarende boligstandard, perifer beliggenhed og/eller lille enhed. Side 4

5 Nedenstående figur illustrerer handicapområdets nuværende boligmasse fordelt på to dimensioner hhv. borgernes livssituation (UNGDOMSLIV, VOKSENLIV og ALDERDOM) og borgernes behov for kompenserende boligindretning (ikke-pleje eller pleje) 3. Med udgangspunkt i ovenstående kan de fremtidige ønsker til handicapområdets boligmasse illustreres som nedenfor. Unge Moderat behov for kompenserende fysisk indretning Vesterbo Stort behov for kompenserende fysisk indretning Voksne Ældre Øvrige eksisterende bofællesskaber Klosterhaven Frydenslund (8 pladser) Frydenslund (24 pladser) Solbakkevej Nyt botilbud (12 pladser) Nyt botilbud (24 pladser) Bakkehuset Plejehjemsafsnit 24 pladser 3 Øvrige eksisterende bofællesskaber udgøres af: Nylandsvej, Sandvejen, Bredhøjvej og Grønnegade Side 5

6 Ovenstående illustrerer overordnet set følgende fire forhold: Frydenslund etableres med 8 boliger til unge og 24 boliger til voksne, hvor der kun i mindre omfang er behov for kompenserende fysisk indretning Etableringen af plejehjemsafsnit til 24 ældre Etableringen af nyt botilbud med 12 boliger til unge og 24 boliger til voksne, hvor der er et stort behov for kompenserende fysisk indretning En række bygninger som handicapområdet i dag råder over skal ikke anvendes når de første tre forhold er realiseret og enkelte tilbud vil få omdefineret dets målgruppe Samlet set ændres antallet af boliger som handicapområdet råder over kun i mindre omfang til gengæld sker der store ændringer i overgangen mellem ovenstående to figurer. Samlet set råder området i dag over 163 boliger 4, hvoraf 90 boliger nedlægges fordelt på 8 eksisterende tilbud. Der etableres i alt 92 boliger fordelt på tre nye tilbud. Samlet set udvides områdets boligmasse således med netto 2 pladser til 165 boliger. Der skal i ovenstående tages særskilt hensyn til de lovgivningsmæssige forhold omkring boligerne. Der skal skelnes mellem boliger der er opført efter Almenboligloven og boliger der er opført efter Serviceloven. I sidstnævnte tilfælde kan en kommune beslutte at nedlægge et helt tilbud. Borgerne bosiddende i tilbuddet vil naturligvis fortsat have ret til et botilbud efter Serviceloven og dette er der også taget højde for i ovenstående. For boliger efter Almenboligloven gælder andre regler. Her kan Silkeborg Kommune kun beslutte ikke at anvende boligerne i takt med at disse bliver ledige og borgere i disse tilbud skal selv have et ønske om at flytte til et andet botilbud. Boliger i nedenstående tilbud ønskes ikke anvendt på sigt. For hver boligenhed er det angivet, hvilke forhold der gør boligerne uegnede og i parentesen efter tilbuddets navn er det angivet om tilbuddet er etableret efter Serviceloven (S) eller Almenboligloven (A). Der er herudover angivet hvor mange boliger det enkelte tilbud indeholder og hvor mange af disse der er beboet aktuelt. 4 Herudover råder området over en række bofællesskaber, der ikke indgår i denne plan. Samlet set råder handicapområdet over 210 boliger til målgruppen. Side 6

7 3. Fremtidens boliger til psykisk syge Udviklingen i efterspørgslen på socialpsykiatriske boformer har gennem en årrække været præget af en stigende tilgang af borgere. Karakteren af opgaverne har endvidere ændret sig. Det forventes, at denne udvikling fortsætter. I Socialpsykiatrisk Center (SPC) arbejdes der generelt med, at der fremover tilbydes borgere mindre indgribende tilbud og forløb af kortere varighed. Endvidere arbejdes der ud fra en forventning om i højere grad at blive selvforsynende med boformer til borgere med socialpsykiatriske problematikker i Silkeborg Kommune. Borgere, der i dag er i tilbud uden for kommunen, skal om ønsket have mulighed for tilbud om bolig i Silkeborg Kommune. Der er derudover et behov for at se kritisk på de fysiske rammer i de boliger, vi har til borgere med en psykisk lidelse, i Silkeborg Kommune. Boligstrategien skal ses som et forsøg på, at optimere brugen af eksisterende tilbuds fysiske rammer at opnormere antallet af pladser i mindre indgribende tilbud, samt at reducere antallet af pladser i meget indgribende tilbud 3.1 Nyt botilbud med 20 boliger til primært unge voksne med psykisk sygdom Side 7

8 Med udgangspunkt i nedenstående omstrukturering og nedlæggelse af nogle af de nuværende pladser, foreslås der etableret et nyt botilbud med 20 boliger. Boligerne vil være en reetablering af et tilsvarende antal pladser i andre tilbud. Det foreslåede nybyggeri skal primært være til unge psykisk syge i alderen år. Tilbuddet etableres efter Servicelovens bestemmelser. Heraf følger, at tilbuddet skal være kommunalt ejet og den fulde anlægsudgift afholdes af Silkeborg Kommune via anlægsbudgettet. Det er essentielt for det fremadrettede arbejde med særligt denne målgruppe, at boligerne understøtter fx rehabilitering og korte intensive forløb. Etableringen af tilbuddet efter bestemmelserne i Almenboligloven vil besværliggøre dette arbejde i væsentlig grad. Boligerne ønskes placeret i Silkeborg by. I udgangspunktet skal beliggenheden af tilbuddet tilgodese følgende forhold: Mulighed for at træne ADL-funktioner i og uden for boformen, som opfordrer til at borgeren kan leve et så selvstændigt liv som muligt Let adgang til beskæftigelses- og udannelsesmuligheder Mulighed for tæt tilknytning til fælleslokale og personale, samtidig med, at man har egen indgang og kan træne en mere selvstændig måde at bo på Lejlighederne forestilles at være på ca m2 med eget køkken og bad. Evt. som kollegielignende lejligheder. Det skal sikres, at der er træningspotentiale for selvstændigt ungdomsliv Fælleslokalerne skal lægge op til netværksdannelse, mulighed for at skabe ungdomsmiljø og fritidsaktiviteter Fælleslokaler, der giver mulighed for at omkringboende borgere kan tilknyttes mht støttefunktioner - fx aften Den økonomiske effektivisering ved etableringen af dette botilbud skal ses i sammenhæng med den samlede plan, jf. nedenfor. 3.2 Om- og udbygningsplan på psykiatriområdet Nedenstående beskriver den nuværende boligmasse, ønskerne til den fremtidige boligmasse og redegør for mellemregninger, hvor der udpeges et tilbud, der ikke på sigt ønskes anvendt med udgangspunkt i tre parametre, der skal kendetegne fremtidens boliger. Nedenstående figur illustrerer psykiatriområdets nuværende boligmasse fordelt på to dimensioner hhv. borgernes livssituation (UNGDOMSLIV, VOKSENLIV og ALDERDOM) og borgernes behov for støtte og nattevagt. Side 8

9 Lavt støtteniveau Moderat støtteniveau Stort støtteniveau Ingen natdækning Ingen natdækning Nattevagt på stedet Unge Voksne Ældre Bofællesskaberne Amerikavej, Gjern og Møllegade, Silkeborg Lupinvej Fuglemosevænget Narvikvej Botilbuddet Hinge Birkeparken Bostedet Der er i alt 82 pladser, hvoraf: afklaringspladser er med døgndækning 35 er bofællesskabspladser og 2 er midlertidige rehabiliteringspladser Bofællesskaberne på Amerikavej, Gjern, Møllegade, Silkeborg og Fuglemosevænget, Kjellerup fortsætter uændret. Narvikvej og Lupinvej fortsætter ligeledes som bofællesskaber, men med anden målgruppe og støtteomfang svarende til 4 6 timer ugentligt. Lupinvejs målgruppe vil pga. den høje husleje ( el og varme, fællesudgifter mv.) naturligt komme til at huse en ældre målgruppe, som er tilkendt pension. Birkeparken vil med de fysiske rammer og placering i Silkeborg by danne grundlag for et nyt botilbud efter servicelovens 107 for borgere med behov for støtte i et omfang, som ligger mellem de lette bofællesskaber og de døgndækkede tilbud. Bostedets stueetage vil fortsætte uændret som et døgndækket tilbud til den nuværende målgruppe. På 1. sal vil der kunne etableres 7 pladser til borgere med komplekse problemstillinger med udviklingshæmning, sindslidelse og evt. misbrugsproblematik. (Evt. 5 pladser og 2 midlertidige akutte pladser for borgere, der har behov for meget tæt støtte i en kortere periode). Med udgangspunkt i ovenstående ændringer i den eksisterende boligmasse ser psykiatriområdets boliger ud som i nedenstående. Side 9

10 Lavt støtteniveau Moderat støtteniveau Stort støtteniveau Ingen natdækning Ingen natdækning Nattevagt på stedet Unge Voksne Ældre Bofællesskaberne Amerikavej, Gjern og Møllegade, Silkeborg Lupinvej Narvikvej Fuglemosevænget Birkeparken Nyt botilbud 20 boliger Bostedet, 1. sal Bostedet, stueetagen Plejehjem, 8-10 boliger Det er i ovenstående antaget at der etableres/reserveres 8-10 pladser til ældre psykisk syge borgere med omfattende plejebehov i tilknytning til den fremtidige boligmasse til målgruppen af ældre med store plejebehov. Med reduktion af pladser ved lukning af Botilbuddet i Hinge og omdefinering af Bostedets 1. sal - vil det samlede antal pladser ved denne strategi se således ud, I alt pladser til ny målgruppe Heraf: 30 pladser med døgndækning til sindslidende 7 pladser med døgndækning til særlig målgruppe nyt tilbud Dvs. en reduktion på 15 i forhold til pladser med døgndækning, og en omdefinering af målgruppen for 7 pladser. 47 bofællesskabspladser og 3 rehabiliteringspladser med varierende grad af støtte, og med mulighed for benyttelse af Akutdøgns rådighedsvagt Dvs. en opnormering med 12 pladser i bofællesskaber, med et støtteomfang som ligger mellem de lette bofællesskaber og døgndækkede tilbud. Det er tilbud af den type, der erfaringsmæssigt er efterspørgsel efter. Desuden er der en proces i gang med at lokalisere lejligheder til yderligere udvidelse af bofælleskabspladserne til de borgere, som har behov for at bo og danne netværk med medbeboere og som har behov for minimal støtte. Det er målsætningen i højere grad at være selvforsynende med boliger til borgere med psykisk sygdom, således at der primært tilbydes ophold i egne tilbud og evt. sælges pladser til andre kommuner - specielt botilbud til unge sindslidende, som der i dag er størst efterspørgsel på fra andre kommuner. Side 10

11 Boliger i følgende tilbud ønskes ikke anvendt fremover og det er angivet, hvilke argumenter, der er gældende for ikke fremover at anvende dette tilbud og i parentesen efter tilbuddets navn er det angivet om tilbuddet er etableret efter Serviceloven (S) eller Almenboligloven (A). Der er herudover angivet hvor mange boliger det enkelte tilbud indeholder og hvor mange af disse der er beboet aktuelt. Det forventes, at der med denne om- og udbygning vil kunne etableres fem flere pladser inden for den samme driftsøkonomiske ramme. 4. Beboernes finansiering af boligbetaling efter Almenboligloven og Serviceloven efter førtidspensionsreformen Som bilag er vedlagt et notat udarbejdet af BDO med afklaringen af, hvordan boliger opført efter hhv Almenboligloven og Serviceloven finansieres. Ud over at belyse finansieringen af selve boligens opførelse gives også eksempler på, hvorledes borgere er stillet i forhold til deres boligbetaling alt efter, hvilket forsørgelsesgrundlag de har og hvilken boligtype de bor i. Der er opstillet tre scenarier for borgernes boligbetaling: Almenboligloven omtrent samme betaling for hhv kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister Servicelovens 108 førtidspension efter 1/ Servicelovens 108 Kontanthjælp (under 25 år) Den konklusion, der kan drages på baggrund af denne sammenligning er, at boligbetalingen for førtidspensionister i vidt omfang er den samme uafhængigt af hvilket lovgrundlag boligen er opført efter. Dette er også i overensstemmelse med lovgivningens intentioner altså at de to boligformer skulle være sammenlignelige. Der kan dog konstateres en væsentlig forskel i boligbetalingen for kontanthjælpsmodtagere (under 25 år): Hvor boligbetaling (efter boligsikring) i almenboligen er omtrent den samme for de to indkomstgrupper er den meget forskellig i boliger opført efter Serviceloven. Tidligere har borgere i målgruppen for handicap- og psykiatriområdets boliger i vidt omfang fået tildelt en førtidspension. Dette er ændret med førtidspensionsreformen, hvor det må forventes at en meget stor del af borgere med en psykisk sygdom ikke fremadrettet vil kunne få en førtidspension i hvert fald ikke i det tidlige voksenliv (18-40 år). Dette indebærer, at det vil være meget uhensigtsmæssigt at opføre boliger til voksne med psykisk sygdom efter Almenboligloven, idet borgerne kan have vanskeligt ved at betale huslejen for sådanne boliger. For voksne med handicap (udviklingshæmning) vil den meget svage gruppe formentlig fortsat kunne få tilkendt førtidspension. Hvorvidt den bedre del af målgruppen vil være berettiget til førtidspension er usikkert. Side 11

12 Førtidspensionsreformen har derfor set i lyset af forskellene i boligbetaling alt efter om boligen er opført efter Almenbolig- eller Serviceloven en stor betydning for om kommunerne fremadrettet skal opføre boliger efter Almenboliglovens bestemmelser til borgere omfattet af personkredsen for botilbud efter Serviceloven. Konsekvensen ved at opføre boliger til denne personkreds efter Almenboligloven vil i mange tilfælde være, at borgerne ikke har råd til boligbetalingen og de servicepakker (kost, rengøring mv.), der i de fleste tilfælde vil være tale om i forbindelse med det at bo i et botilbud. I de situationer vil kommunen skulle tilbyde et længerevarende botilbud efter Serviceloven udenfor kommunen. Særligt på voksenhandicapområdet råder Silkeborg Kommune kun over meget få boliger opført efter Serviceloven. 5. Økonomi Ovenstående om- og udbygningsplaner for handicap- og psykiatriområdet er kun finansieret for så vidt angår Frydenslund på handicapområdet i budget og 24 plejecenterpladser til ældre udviklingshæmmede i budget I ovenstående er der foreslået etablering af to botilbud et på hvert af områderne. Herudover er der forudsat etablering af 10 plejecenterpladser til ældre psykisk syge i tilknytning til et eksisterende eller nyt tilbud. I det følgende skitseres de økonomiske forhold, der som udgangspunkt er nødvendige for realiseringen af planerne. Boligerne kan finansieres efter servicelovens bestemmelser som midlertidige/længevarende botilbud eller som almenboliger, hvor Silkeborg Kommune eller en boligforening administrerer boligerne. I det følgende angives kun udgiften ved etablering efter serviceloven, idet dette - som beskrevet ovenfor vurderes at være det mest hensigtsmæssige. Den samlede bruttoomkostning til byggeri vil for kommunen være tilnærmelsesvist ens uanset hvilken finansieringsform, der vælges. Forskellen er, at kommunalt ejet byggeri (efter Serviceloven) i første omgang medfører et større træk på anlægsmidlerne end et lånefinansieret almennyttigt byggeri. Byggeri efter Serviceloven stiller imidlertid kommunen mere frit i forhold til løbende at tilbyde det rette tilbud til beboerne alt efter udviklingen i deres socialpædagogiske behov. Og for borgerne vil der som nævnt være tale om en lavere egenbetaling. Der er for alle beregningerne anvendt en estimeret kvadratmeterpris ved etablering på kr Nyt botilbud med 36 boliger på handicapområdet (option på yderligere 12 senere) Arealkravene ved etableringen af tilbud til målgruppen er fuldt sammenlignelige med kravene til etableringen af almindeligt plejehjemsbyggeri. Ud fra de nøgletal for arealbehov som anvendes ved etablering af almindeligt plejehjemsbyggeri anslås, at etableringen af det foreslåede tilbud efter servicelovens bestemmelser vil medføre en samlet anlægsudgift på ca. 59 mio. kr. Det samlede areal for tilbuddet bliver ca m2. Side 12

13 Hvis tilbuddet alternativt opføres efter almenboliglovgivningen, skal kommunen finansiere grundkapital (7 mio.), servicearealer og inventar (8 mio.), samt betale en årlig husleje for servicearealer, personalefaciliteter mv. I alt en anlægsudgift på ca. 15 mio. kr. Hertil kommer et almindeligt kreditforeningslån med en hovedstol på ca. 42 mio. kr. og beboerindskud på ca. 1 mio. kr. Der vil efterfølgende være en årlig kommunal huslejeindtægt på baggrund af den beregnede boligafgift. Der forventes flere fordele ved etableringen herunder økonomiske fordele. Nedenstående driftsoptimeringspotentialer er forudsat ved fuld implementering af boligstrategien. Optimering af nattevagt: der er i dag i alt 4 nattevagter fordelt på 4 tilbud. En samling af disse tilbud og en til formålet hensigtsmæssig indretning vil kunne reducere nattevagtsdækningen til 2 nattevagter 1,8 mio. kr. Optimering af normering: der er i dag i de eksisterende tilbud i gennemsnit 3,15 borgere pr. medarbejder i morgen/eftermiddag/aftenvagt. En normering pr. boenhed i det nye tilbud vil - begrundet i det lidt større tilbud med 12 borgere pr. enhed kunne dækkes med i gennemsnit 1 medarbejder pr. 4 borgere. Der vil dog formentlig være behov for fx en flexvagt /ergoterapeut/fysioterapeut/sygeplejerske, der kan tilgå de forskellige enheder ved forskellige særlige hændelser/behov, idet der er tale om borgere med meget betydelige funktionsnedsættelser. Et skønnet optimeringspotentiale er således ca. 13 % af udgiften til morgen/eftermiddag/aftenvagt 2,6 mio. kr 5. Optimering af transportudgifter: der må forventes en optimering af udgifter til transport, idet der alt andet lige bliver mulighed for at transportere flere borgere sammen til og fra dagtilbud. Denne borgergruppe vil formentlig ikke være selvtransporterende. Det skønnes at der vil kunne spares udgifter til én bus ved etableringen af dette større tilbud 0,3 mio. kr. Optimering af bygningsmæssige omkostninger: Idet der opføres et tilbud efter nyeste energistandarder vil der kunne forventes en væsentlig energioptimering. Omfanget må påhvile konkrete beregninger. I alt kan der således forventes driftsoptimeringer svarende til ca. 4,7 mio. kr. årligt ved etablering af dette tilbud. Idet Silkeborg Kommune dog kun er betalingskommune for ca. 60 % af borgergruppen vil den konkrete gevinst være 2,8 mio. kr. Over tid må det dog forventes at sammensætningen af borgerne vil skifte til i højere grad at være borgere, hvor Silkeborg Kommune er betalingskommune. 5 Forudsat et der i gennemsnit anvendes 65 % af takstindtægten på denne type personale og at takstfastsættelsen for de 36 borgere tilsvarer gennemsnittet af Silkeborg Kommunes takster til de to borgergrupper med de sværeste funktionsnedsættelser (takst 4 og 5). Side 13

14 Nyt botilbud med 20 boliger på psykiatriområdet Arealkravene ved etableringen af tilbuddet til målgruppen for dette tilbud er mindre end tilfældet er for det beskrevne tilbud på handicapområdet. Der er ikke for denne målgruppe behov for ekstra afsat areal til egentlige plejefunktioner, ligesom kravene til fællesarealer også er forholdsmæssigt mindre. Der er beregnet et kvadratmeterbehov pr. bolig på 65 m2, hvor det for ovenstående tilbud er 75 m2. Der er herudover disponeret ca. 90 m2 til vagtværelse (nattevagt) og personalefaciliteter, der er uafhængige af tilbuddets størrelse. Hertil kommer servicearealer og kommunal andel af gangarealer således at det samlede areal af tilbuddet bliver ca m2. Ved etableringen af dette tilbud efter servicelovens bestemmelser estimeres en anlægsudgift på ca. 29 mio. kr. Der forventes flere fordele ved etableringen herunder økonomiske fordele. Nedenstående driftsoptimeringspotentialer er forudsat ved fuld implementering af boligstrategien. Optimering af nattevagt: der er i dag i alt 2 nattevagter fordelt på 2 tilbud. En samling af disse tilbud og en til formålet hensigtsmæssig indretning vil kunne reducere nattevagtsdækningen til 1 nattevagt 0,9 mio. kr. Optimering af normering: der forventes kun en mindre optimering på personalenormeringen i dag og aftentimerne, idet normeringerne i de eksisterende tilbud svarer til nogenlunde den normering man må forvente er påkrævet i et tilbud med 20 beboere. I dag er der 3,86 og 6,75 borgere pr. medarbejder i hhv. dag- og aftenvagt i kommunes tilbud på området. Dette vil med det lidt større botilbud forventeligt kunne optimeres til 4 og 6,7 borgere pr. medarbejder i hhv. dag- og aftenvagt 0,2 mio. kr. 6 Generelle optimeringer som følge af den samlede boligstrategi: Som det fremgår af boligstrategien muliggør den samlede omlægning af tilbuddene en mere hensigtsmæssig anvendelse af botilbud og bofællesskaber på området, der samlet set muliggør et mere recoveryorienteret arbejde. Det er tidligere vurderet at man kan etablere netto 5 flere pladser på området uden ekstra omkostninger ved boligstrategien. Ovenstående gevinster skal dog delvist ses som del af denne omlægning 1,4 mio. kr. Optimering af bygningsmæssige omkostninger: Idet der opføres et tilbud efter nyeste energistandarder vil der kunne forventes en væsentlig energioptimering. Omfanget må påhvile konkrete beregninger men vurderes at være væsentlige, idet fx Botilbuddet Hinge er i meget dårlig energimæssig og generel bygningsmæssig standard. 6 Forudsat et der i gennemsnit anvendes 65 % af takstindtægten på denne type personale og at takstfastsættelsen for de 36 borgere tilsvarer gennemsnittet af Silkeborg Kommunes takster til borgere med psykisk sygdom i kommunens tilbud. Side 14

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Natten til tirsdag den

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Budget Nr. 551-11 2015-2018 Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 28. maj 2008 Revideret anlægsbevilling til ombygning af Søndervangen 90, Viby J. til et bofællesskab for sindslidende

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbuddet: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Foreløbigt notat. Dato: 31.3.2014. Emne: Kapacitetsanalyse af Psykiatriområdet, HPU forår 2014: Ideer til nye tiltag på Psykiatriområdet

Foreløbigt notat. Dato: 31.3.2014. Emne: Kapacitetsanalyse af Psykiatriområdet, HPU forår 2014: Ideer til nye tiltag på Psykiatriområdet Foreløbigt notat Dato: 31.3.2014 Emne: Kapacitetsanalyse af Psykiatriområdet, HPU forår 2014: Ideer til nye tiltag på Psykiatriområdet Ledelsessekretariatet/ Innovationscenter HPU Dato: 31-03-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af ansøgning om ændring af Botilbuddet Herureckas fysiske rammer

Undersøgelse og vurdering af ansøgning om ændring af Botilbuddet Herureckas fysiske rammer Faaborg - Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Den 14.03.2011 Journal nr. 16.15.00-K09-30-07 Socialfaglig konsulent: Ulla Mørk og Kirsten Nørgaard Undersøgelse og vurdering

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Institutionsprofil for Parkvænget

Institutionsprofil for Parkvænget Institutionsprofil for Parkvænget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. De socialpsykiatriske botilbuds opgaver i psykiatrien...4 2. Beskrivelse af Parkvænget...4 3. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud:

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud: Bilag 1 Dato: 22. november 2011 Brevid: 1552623 Forslag til principper for betaling af kost, vask, rengøring og andre tilvalgsydelser på Region Sjællands botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud

Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud Indhold Botilbudspladser til borgere med sindslidelse i og udenfor København... 2 Sammenligning af pladspriser

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere