Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:"

Transkript

1 Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden. Men desværre anvendes ordningen i ganske begrænset omfang. Nærværende projekts overordnede målsætning er dels at revitalisere anvendelsen af jobrotation og dels at nytænke og videreudvikle koncepter og løsninger i forhold til brugen af jobrotationsordningen. Til det formål vil jylland etablere et såkaldt Videnssekretariat for Jobrotation, der i tæt samarbejde med Jobcenter, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger og arbejdsgivere skal udvikle, tilbyde og gennemføre jobrotationsløsninger for virksomheder i Silkeborg kommune. 2. Projektets baggrund: Jobrotation er et velkendt redskab indenfor beskæftigelsesområdet. I al sin enkelthed er det en mulighed for at uddanne medarbejdere på sædvanlig løn, mens vikarer med overenskomstmæssig løn og ansættelsesvilkår erstatter medarbejderne. Finansieringen er jobrotationsydelse, som arbejdsgiveren modtager fra Jobcenteret. I en tid med udfordringer både i forhold til at bekæmpe ledighed og opkvalificere arbejdsstyrken er det altså særdeles relevant at gøre brug af Jobrotationsordningen. Også isoleret set for Silkeborg kommune er jobrotation attraktiv som en del af en aktiv beskæftigelsesindsats, fordi der er 100 % refusion på jobrotationsydelsen fra staten. Desværre bliver jobrotation brugt i alt for begrænset omfang. Det skyldes for det første, at etablering og gennemførelse af jobrotation kræver mange ressourcer. Det involverer en række forskellige parter, der skal samarbejde og koordinere deres indsats for at få det til at fungere. Foruden arbejdsgivere og deres medarbejdere, skal uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, potentielle vikarer og jobcenter koordinere deres indsatser. For det andet er jobrotation et arbejdsfelt, der kræver, at man har indgående viden om, og indsigt i, regler, procedurer, økonomi m.m.. Foruden jobrotation er det også vigtigt, at man er bekendt med andre beslægtede løsninger, så man kan tilrettelægge det optimale efteruddannelsesforløb for den enkelte virksomhed. Eksempler kan være at finansiere med VEUgodtgørelse og så ansætte en vikar med løntilskud eller evt. at inddrage de puljer til efteruddannelse, der er afsat i overenskomsterne. En tredje årsag til, at jobrotation i en længere periode ikke har været så anvendt, er, at ledigheden under opsvinget var så lav, at det ikke var muligt at rekruttere kvalificerede vikarer. Nu er vi imidlertid igen i den (beklagelige) situation, at ledigheden er stigende, og der er dermed mulighed for at tilbyde virksomhederne vikarer, der på ordentlig vis kan erstatte de medarbejdere, der går i uddannelse. Men da der ikke har været meget jobrotationsaktivitet under opsvinget, er der nu et indlysende behov for tydeligere at få identificeret indenfor hvilke områder, og på hvilken måde, det vil være mest optimalt at gøre brug af jobrotationsordningen anno 2010.

2 Det er på den baggrund, at jylland ønsker at etablere et Videnssekretariat for Jobrotation. Sekretariatet skal styrke brugen af jobrotationsordningen i Silkeborg, og skal i den forbindelse udvikle nye og fleksible løsninger i relation til jobrotation. Det kan f.eks. være ved at udvikle koncepter, hvor også andre støtteordninger/puljer indgår som en del af en helhedsløsning for de involverede arbejdspladser, eller det kan også være gennem introduktion af andre læringsformer end almindelige kursusaktiviteter. 3. Faser i projektet: Med det formål at opdatere og styrke brugen af jobrotationsordningen i Silkeborg ansøges LBR hermed om midler til etableringen og udviklingen af et Videnssekretariat for Jobrotation. Der søges om midler over en 1½ årig periode: Juli 2010-december Der søges først om kr ,- til første fase i 2. Halvår 2010 og dernæst kr til anden fase i Første fase, 2. Halvår 2010: Oprettelse af sekretariatet og etablering af samarbejdsrelationer med de centrale aktører indenfor området, herunder afholdelse af et jobrotationsseminar. Opsøgende arbejde særligt i forhold til afdækning af mulighederne for jobrotation i små og mellemstore private virksomheder. Anden fase, hele år 2011: Fokus på målrettet, opsøgende, arbejde, samt udvikling af fleksible jobrotationsmodeller og etablering både private og offentlige rotationsprojekter. Ultimo 2011 afholdes en konference om jobrotation, hvor erfaringer fra sekretariatets virke præsenteres. Tredje fase, fra 2012: Videnssekretariatet og dets medarbejdere vil være selvfinansierende, primært gennem gennemførelse af større rotationsprojekter (se afsnit 7 og 8). 4. Ansøger og samarbejdspartnere: Ansøger: jylland, Ørnsøvej 5-7, 8600 Silkeborg. / Jørgen Thyde + Morten Skivild Sekretariatet etableres i et tæt samarbejde med LO og Jobcenteret. Der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra LO, FTF, Jobcenteret, Silkeborg kommune (som arbejdsgiver), Kompetencecenter Silkeborg og Erhverv Silkeborg. Da det i stor udstrækning er erhvervsskolerne, der skal varetage efteruddannelsen af medarbejderne, oprettes en netværksgruppe, gennem Kompetencecenter Silkeborg, med repræsentanter fra skolerne. Dette netværk skal sikre, at erfaringerne fra Kompetencecenterets arbejde inddrages, samt at skolerne løbende orienteres om til sekretariatets arbejde. Det skal understreges, at jylland er udførende part og alene bærer det økonomiske og juridiske ansvar. 5. Videnssekretariat for Jobrotation i Silkeborg - indhold: a. Videnssekretariat: Der oprettes et sekretariat bestående af to jobrotationskoordinatorer, en fuldtidsansat og en deltidsansat. Sekretariatet drives af jylland og fungerer som et videnssekretariat. Sekretariatet skal skabe fornyet opmærksomhed og interesse for jobrotation og sætte fokus på løsninger, der kan bidrage til at håndtere de beskæftigelsesmæssige problemstillinger, vi

3 står overfor her i Jobrotationskoordinatorerne skal rådgive og vejlede alle, der har interesse i jobrotation og beslægtede løsninger. Første opgave for sekretariatet bliver at udarbejde skriftlige materialer og en oprette en hjemmeside. Sideløbende hermed afholdes møder med alle relevante parter indenfor området i Silkeborg med det formål at få etableret den nødvendige fælles forståelsesramme for sekretariatets virke og få en afdækning af, hvordan sekretariatets opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne skal tilrettelægges. Mere konkret betyder det, at der etableres ovennævnte netværksgruppe af uddannelsesinstitutioner således at erfaringerne fra Kompetencecenterets opsøgende arbejde kan indtænkes i sekretariatets virke. Ligeledes vil der være drøftelser med Erhverv Silkeborg med henblik på at afklare, hvordan deres viden og erfaringer kan være til gavn for arbejdet med jobrotation. Fagforeningerne inddrages også for at få afdækket, hvilke muligheder de, med deres indgående kendskab til lokale virksomheder, ser indenfor området. I den forbindelse skal det også afklares, hvorvidt de puljer til efteruddannelse, der er afsat i forskellige overenskomster også vil kunne bringes i spil i forhold til at finde attraktive løsningsmodeller for arbejdspladser i Silkeborg kommune. Samarbejdet med Jobcenteret vil være helt afgørende for projektets succes og der vil derfor være en tæt dialog omkring hele opstarten af sekretariatet, således at arbejdsgange og procedurer i forhold til samarbejdet med Jobcenteret bliver optimale for begge parter. Sekretariatet vil i forlængelse af disse møder afholde fælles seminar om jobrotation, hvor medlemmerne af styregruppen og andre relevante parter i Silkeborg inviteres til at deltage. På dette seminar redegøres for sekretariatets strategi for det opsøgende arbejde i Seminaret afholdes ultimo b. Opsøgende arbejde og igangsættelse af jobrotationer: I erkendelse af, at tingene ikke sker ved at sidde klar ved telefon og mail, vil en meget stor del af medarbejdernes opgave være opsøgende arbejde i form af konsultationer hos arbejdsgivere. Jobrotationskoordinatorerne tilbyder konsultationer, hvor virksomhederne kan få kvalificeret afdækning af strategiske kompetencebehov. På den baggrund kan koordinatorerne indgå aftaler om jobrotationsløsninger med den enkelte virksomhed. I forbindelse med det opsøgende arbejde og dialogen med arbejdsgiverne er det afgørende, at koordinatorerne er fagligt velfunderede og udviser fleksibilitet og kreativitet i deres rådgivning så alle muligheder indenfor området bringes i spil. Som en del af det opsøgende arbejde vil koordinatorerne også tilbyde at FVU-screene medarbejdere for at afdække deres almenfaglige forudsætninger for at tage uddannelse. Det vil give både medarbejdere og ledelse et solidt grundlag for at tilrettelægge de rette uddannelses- og rotationsforløb. I 2. halvår 2010 vil det opsøgende arbejde og dialogen med virksomhederne også handle om at få afdækket indenfor hvilke brancher og på hvilke områder, det vil være mest relevant at sætte ind med brug af jobrotation. Denne afdækning vil indgå i udarbejdelsen af den strategi for sekretariatets arbejde, der vil bliver fremlagt på seminaret ultimo c. Særlig indsats overfor små- og mellemstore virksomheder:

4 Al erfaring viser, at det typisk er større offentlige arbejdspladser, der får etableret velfungerende jobrotationsprojekter. Desværre lykkedes det i langt mindre grad at få lavet jobrotation for små og mellemstore private virksomheder. Her er det en stor opgave at få fundet de rette løsninger, da de private virksomheder ofte finder det svært at afse medarbejdere til uddannelse. også selvom finansieringen er fordelagtig. Der altså brug for at sætte særligt mange ressourcer ind på at bistå de private virksomheder med både viden, rådgivning og koordinering af rotationsforløb. Her har jylland mulighed for, indenfor rammerne af Kompetence Midt og Kompetencecenter Silkeborg, at søge særlige puljemidler til at dække udgifter opsøgende arbejde i 2010 i forhold til små og mellemstore private virksomheder. Vi har haft positive drøftelser med Væksthus Midtjylland, der administrerer de særlige puljemidler, og vi ser gode muligheder for at kunne få midler til opsøgende arbejde i Silkeborg. Så under forudsætning af, at LBR vil støtte etableringen af et jobrotationssekretariat, vil AOF ansøge om kr ,- til at støtte yderligere op om sekretariatets opsøgende arbejde i 2. Halvår Det er endnu uklart, hvilke indsatsområder og målgrupper, Kompetence Midt vil pege på i Men i det omfang det er muligt, vil jylland søge midler til at understøtte arbejdet med at fremme jobrotation i vores område. d. Ledelse og gennemførelse af rotationsprojekter: Sekretariatet tilbyder også at varetage koordinering og ledelse af rotationsforløb, herunder også sikring af de administrative arbejdsgange. Foruden at forstå konsultationer og indgå aftaler omkring jobrotationer, er det naturligt, at jobrotationskoordinatorerne også sikrer, at det enkelte rotationsforløb gennemføres med succes. Forudsætningen for dette er naturligvis, at der gives mandat til dette fra den involverede arbejdsgiver. Et rotationsforløb har typisk 5 faser og det er påkrævet med projektledelse/koordinering i alle faser: Fase 1: Projektetablering. Koordinatoren etablerer projektorganisation og er ansvarlige for detailplanlægning, herunder udarbejdelse af projektbudget og kontakt med den/de uddannelsesinstitutioner, der skal gennemføre uddannelsen af medarbejderne. Denne er også ansvarlig for gennemførelse af evt. styregruppemøder. Fase 2: Udvælgelse af folk til såvel vikaransættelse og uddannelse. Koordinatoren vil sikre, at der udarbejdes info-materiale om det konkrete rotationsforløb og (i samarbejde med Jobcenter, fagforeninger og arbejdsgivere) arrangere info-møder for både ledige og for medarbejdere. Koordinatoren vil også tilbyde rådgivning i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Fase 3: Forberedende forløb for vikarer (kan evt. udelades). Koordinatoren laver aftaler med den/de uddannelsesinstitutioner, der skal stå for disse forløb og har det overordnede ansvar for gennemførelsen af kurset. Fase 4: Studieforberedende forløb for rotationsmedarbejdere (kan evt. udelades). Kordinatoren laver aftaler med den/de uddannelsesinstitutioner, der skal stå for disse forløb og har det overordnede ansvar for gennemførelsen af kurset. Fase 5: Fastholdelse af såvel vikarer som rotationsmedarbejdere under uddannelse. Koordinatoren sørger for, at der bliver etableret netværksklubber for begge grupper, så de kan drøfte problemer og udfordringer i forbindelse med hhv. vikarjobbet eller uddannelsen.

5 Fase 6: Evaluering og afslutning. Koordinatoren er ansvarlig for, at erfaringerne fra forløbet indsamles og tilgår både arbejdsgiver og styregruppen. Denne er også ansvarlig for afslutning af projektregnskab. Det skal understreges, at denne del af sekretariatets virke forventes først for alvor at blive aktuel i 2011, da det erfaringsmæssigt tager 4-5 måneder at få tilrettelagt rotationsforløb hos interesserede arbejdsgivere. Bemærk at der i forbindelse med større rotationsprojekter på lavtlønsområder vil være sådan, at projektledelsen faktisk kan finansieres af det overskud, det enkelte jobrotationsprojektet genererer (se eksempel i bilag 1). 6. Effektmål: Første fase: Seminar Hjemmeside og infomaterialer X antal besøg hos arbejdsgivere X antal mindre info-møder omkring jobrotation med relevante parter (fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, jobcenter, kommune m.m.) Anden fase: X antal besøg hos arbejdsgivere X antal jobrotationer iværksat. Evaluering af sekretariatets arbejde. Konference om jobrotation. 7. Økonomisk forankring af Videnssekretariat for Jobrotation: Udgifterne til sekretariatet i projektperioden skønnes at være: Første fase: 1 medarbejder Administrativ støtte, ledelse, kørsel m.m Lokaler Info-materiale og hjemmeside Seminar og infomøder Samlede udgifter Anden fase: 1,5 medarbejder Administrativ støtte, ledelse, kørsel m.m Lokaler Afholdelse af konference, infomøder m.m Samlede udgifter Supplerende finansiering fra Kompetence Midt: Kompetence Midt ansøges om ca. kr ,- til at dække lønudgifter i forbindelse med en særlig målrettet indsats overfor små og mellemstore private virksomheder i 2. Halvår 2010.

6 8. Finansiering af videnssekretariatet fra 2012: Det er målsætningen, at Videnssekretariatet er selvfinansieret fra På nuværende tidspunkt ses flere forskellige muligheder for finansiering og den præcise sammensætning vil afklares i løbet af projektperioden. Projektets styregruppe vil løbende drøfte mulighederne og LBR informeres naturligvis, hvis der træffes beslutninger desangående. Den mest indlysende finansieringsform vil være, at større rotationsprojekter på lavtlønsområder vil kunne betale for projektledelse/koordinering indenfor disse projekters egen økonomi. For at illustrere dette er der i bilag 1 vedlagt en beregning på et tænkt jobrotationsprojekt, hvor 22 husassistenter uddannes til sosu-hjælpere, mens ledige varetager deres arbejde imens. En anden mulighed vil være den relativt enkle, at der tages honorar for konsultationer hos den enkelte virksomhed. I løbet af 2010 og 2011 vil det også blive afklaret, om der vil være mulighed for at søge regionale eller andre puljer/fonde til at understøtte sekretariatets arbejde fra 2012.

7 Bilag 1: Projektbudget for et tænkt jobrotationsprojekt, hvor 22 husassistenter tager uddannelse til sosu-hjælper: Indtægter: Jobrotationsydelse til 22 vikarer: 14 mdr. kr VEU godtgørelse for 22 ansatte i 5 dage (forkursus) kr Sparet elevløn kr Indtægter i alt: kr Udgifter: Løn til 22 vikarer i 52 uger (incl. alle udgifter) kr Løn til 22 vikarer/afløsere i 12 uger kr Initialomkostninger, projektledelse og for-kurser(*). kr Evt. mentorordning incl. udd. af mentorer kr Evaluering: kr Udgifter i alt: kr Samlet resultat: kr (*) Som forkursus er her regnet med et eksempel på 8 ugers forløb for 30 vikarer til lidt over ½ mio. For-kurset er afgørende for at sikre, at det er de rette vikarer, der besætter stillingerne) Samlet set giver et sådan forløb et overhead på næsten kr. 4 mio., selv efter, der er afsat ca. kr ,- til initialomkostninger og projektledelse. De er disse midler, der fra 2012 skal medvirke til at finansiere sekretariatets fremtidige virke.

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere