UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. november 2011 V ) Fagligt Fælles Forbund 2) Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen (begge advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen DK 3) Danske Lønmodtagers A-kasse 4) FK/TS 5) 2B Bedst & Billigst 6) Foreningen Danske Selvstændige (alle advokat Mikael Marstal) Indledning

2 - 2 - Sagen vedrører spørgsmålet, om de sagsøgte (herefter: Det Faglige Hus) har overtrådt varemærkeloven og markedsføringsloven ved i forbindelse med en kampagne for hvervning af medlemmer at have indrykket annoncer i dagbladene 24 Timer og Urban, som indeholdt sagsøger 1, Fagligt Fælles Forbund (herefter: 3F) s logo og navn. Sagen vedrører tillige spørgsmålet, om anvendelsen af et manipuleret billede af 3F s forbundsformand, Poul Erik Skov Christensen, i samme annoncer udgør en retsstridig krænkelse. Påstande 3F har nedlagt påstand om, at de sagsøgte skal anerkende, at den brug af forretningskendetegn i form af logo, navn mv., som skete ved annoncering i dagbladet 24 Timer den 30. september 2010 og i dagbladet Urban den 10. november 2010, er retsstridig. 3F har endvidere nedlagt påstand om, at de sagsøgte in solidum skal betale 3F ,00 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 7. marts Poul Erik Skov Christensen har nedlagt påstand om, at de sagsøgte skal anerkende, at den brug af Poul Erik Skov Christensens manipulerede billede i de sagsøgtes annonce i dagbladet 24 Timer den 30. september 2010 og i dagbladet Urban den 10. november 2010 er retsstridig. Poul Erik Skov Christensen har endvidere nedlagt påstand om, at de sagsøgte in solidum skal betale Poul Erik Skov Christensen ,00 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 7. marts Der er enighed om, at en dom over Det Faglige Hus vil være retskraftig i forhold til alle de sagsøgte. Oplysningerne i sagen

3 - 3 - Det Faglige Hus er ifølge deres hjemmeside et paraplybrand for 4 faglige organisationer, en a-kasse og forening af selvstændige. Af Funktionærkartellet/TeknikerSammenslutningens (FK/TS) vedtægter fremgår, at forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser bl.a. ved, at repræsentere medlemmerne over for deres arbejdsgivere og arbejde for udbygning af forhandlingsret i forholdet mellem medlemmerne og arbejdsgivere, herunder yde juridisk og faglig bistand af enhver art, at repræsentere medlemmerne udadtil i ethvert forhold af fælles interesse, at styrke og fremme medlemmernes interesser gennem samarbejde med danske og udenlandske organisationer, der følger samme hovedlinjer som FK/TS, at udgive et medlemsblad eller anden medlemsinformation, og at sikre at medlemmerne får adgang til den bedst mulige uddannelse og efteruddannelse. Vedtægterne er efter det oplyste enslydende i de øvrige sagsøgte forbund. Ingen af de faglige organisationer er medlem af LO. Det Faglige Hus bragte den 30. september 2010 følgende helsidesannonce på omslaget af gratisavisen 24 Timer:

4 - 4 -

5 - 5 - Sagsøgerne, der var af den opfattelse, at annoncen udgjorde en retsstridig krænkelse af forretningskendetegn og logo samt retten til eget billede, rettede ved advokat Peter Giersing den 1. oktober 2010 henvendelse til Det Faglige Hus med anmodning om afgivelse af en erklæring om, at denne brug ikke ville forekomme i fremtiden. Advokaten fremsatte endvidere påkrav om betaling af kr. til 3F og kr. til Poul Erik Skov Christensen til dækning af godtgørelse for ikke-økonomisk skade og erstatning samt vederlag. Kommunikationschef i Det Faglige Hus, Mette Jul, bad den 4. oktober 2010 Bianca Moreno fra Berlingske Media bekræfte, at alle de tidligere annoncer, herunder også omslag, som Berlingske Media tidligere havde modtaget med overskriften Hvem støtter din fagforening var slettet i Berlingskes system. Bianca Moreno bekræftede samme dag, at alt var slettet, også omslag. Mette Jul bekræftede herefter den 5. oktober 2010 over for advokat Peter Giersing, at vi ikke længere anvender den omtalte annonce i sin nuværende form. Den 7. oktober 2010 bragte Det Faglige Hus en ny annonce i gratisavisen metroxpress med tilsvarende tekst som annoncen fra 30. september 2010, men uden fotografi af Poul Erik Skov Christensen og uden logoet for 3F. Denne annonce er ikke omfattet af tvisten i sagen. På trods af Det Faglige Hus erklæring om ikke længere at benytte den omstridte annonce, blev der ved en fejl fra Berlingske Medias side på ny indrykket en annonce den 10. november 2010 i gratisavisen Urban. Annoncen var i tekst og billede enslydende med annoncen fra den 30. september 2010, bortset fra at ringen over Poul Erik Skov Christensens hoved var placeret længere til højre i annoncen fra den 10. november Bianco Moreno beklagede samme dag fejlen over for Mette Jul således: Hermed en skriftlig beklagelse pga. jeg har indrykket forkert materiale på jeres omslag i dag den 11. [rettelig den 10.] november Jeg beklager meget denne fejl. Samme dag, den 10. november 2010, skrev Mette Jul følgende til advokat Peter Giersing: Jeg skriver til dig igen, idet den annonce, som er omtalt nedenfor, i dag er bragt i URBAN. Der er tale om en fejlindrykning, som skyldes, at URBAN ikke har erstattet annoncen med den nye, vi har sendt dem, hvilket de ellers skriftligt har bekræftet overfor os. Bekræftelsen er vedhæftet som pdf.

6 - 6 - Der er under sagen fremlagt svar af 6. februar 2006 fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender på spørgsmål nr. S 2280 om en fagforenings eventuelle overtrædelse af markedsføringslovens: Spørgsmål S 2280: Vil ministeren redegøre for, om det er en overtrædelse af markedsføringsloven, når Kristelig Fagforening (KIFA) ikke oplyser sine medlemmer om, at det reelt er en forudsætning for medlemskab at være bekendende kristen, når foreningen eksplicit stiller dette krav til dens hovedbestyrelses medlemmer? Svar: Da det er Forbrugerombudsmanden, som fører tilsyn med overholdelsen af markedsføringslovens regler, har jeg forelagt spørgsmålet for Forbrugerombudsmanden, som oplyser følgende: Det følger af markedsføringslovens 1, stk. 1, 1. punktum, at Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Heraf følger, at loven alene finder anvendelse på aktiviteter, der har en erhvervsmæssig karakter. Udgangspunktet er derfor, at aktiviteter foretaget af politiske og faglige foreninger, samt velgørende foreninger som Kræftens Bekæmpelse og Dyrenes Beskyttelse, falder uden for lovens anvendelsesområde i det omfang, de pågældende foreninger ikke konkret udøver aktiviteter, der må sidestilles med sædvanlige erhvervsmæssige foranstaltninger. Kristelig Fagforenings hvervningsaktiviteter og medlemsforhold i øvrigt vil derfor som udgangspunkt ikke være omfattet af markedsføringsloven. Jeg kan henholde mig til Forbrugerombudsmandens udtalelse. Der er herudover fremlagt annoncer fra kampagner, som 3F har ført, dels en annonce fra maj 2010, hvor Kristian Thulesen Dahl, Pia Kjærsgaard og Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti er afbildet med røvermasker på under overskriften Som tyve om natten, dels en annonce fra

7 - 7 - september 2011, hvor Pia Kjærsgaard og Lars Løkke Rasmussen er afbildet som brudepar under overskriften Løftebrud. Herudover er fremlagt 3F s annonce SKÆVT fra december 2009, der indeholder typografi og logo, der leder tankerne hen på SKAT. Forklaringer: Poul Erik Skov Christensen har forklaret, at anvendelsen af hans billede i dagbladet 24 Timer ikke er blevet drøftet med ham forud for indrykningen af annoncen. Han ved ikke, hvor billedet af ham stammer fra. 3F har ikke foræret Socialdemokratiet og SF 5 mio. kr. Det er kongressen, der har besluttet at bruge 5 mio. kr. for at skaffe en ny regering. De ville gerne have en anden politisk dagsorden. Der er ikke tale om direkte partistøtte, men de har støttet forskellige aktiviteter i valgkampen. De fandt fokusområder, de gerne ville støtte, og har holdt konferencer og en lang række aktiviteter. Han ved ikke, om Det Faglige Hus er en fagforening i traditionel forstand. Det Faglige Hus er ikke medlem af en hovedorganisation. Han har kigget på Det Faglige Hus hjemmeside, men fandt intet. I sine vejledninger til medlemmerne skriver Det Faglige Hus selv, at de ikke er forhandlingspart. Det Faglige Hus er heller ikke omfattet af LO/DA s hovedaftale. For at kalde sig en fagforening skal man have rettigheder og forpligtelser, blandt andet ved at kunne forhandle overenskomster. Han møder ikke Det Faglige Hus nogen steder, hverken i Arbejdsretten eller ved trepartsforhandlinger mv., hvor de faglige organisationer optræder. Det er altid kun LO, han møder. Han har heller aldrig mødt Det Faglige Hus i overenskomst- eller uddannelsesudvalg osv. I offentligheden er der mest opmærksomhed på fagforeninger ved konflikter, men størstedelen af en fagforenings tid går med udvikling på arbejdspladserne. Uddannelse er nøgleordet i så henseende, og 3F bruger mange ressourcer på at styrke og udvikle de faglige uddannelser og udvalg samt tillidsmænds uddannelse. Omkostningerne hertil betales over kontingentet.

8 - 8 - De har lønkonsulenter, konsulenter i LEAN-projekter mv. og bruger mange penge på uddannelse og har ret til at forhandle på medlemmernes vegne. Annoncen i 24 Timer sammenligner således ikke engang det samme. 3F har ikke fået henvendelser fra politikere eller SKAT i forbindelse med forbundets egne annoncekampagner. Parternes argumenter 3F har gjort gældende, at det ubestridt er 3F s logo, som Det Faglige Hus har anvendt i annoncen uden tilladelse. Det Faglige Hus må anses for erhvervsdrivende, når de som sket på den foreliggende måde forsøger at hverve medlemmer. Den konkrete aktivitet gør det vanskeligt at komme til andet resultat. Sondringen, om man er erhvervsdrivende eller ej, har som udgangspunkt betydning for, at varemærkeloven og markedsføringsloven kan finde anvendelse, og det er også dét, Familie- og Forbrugerministeren svarer på vedrørende spørgsmål nr. S Svaret må ses i relation til det stillede spørgsmål, og udgangspunktet om, at aktiviteter foretaget af politiske og faglige organisationer falder uden for markedsføringslovens anvendelsesområde, fraviges, når der er tale om konkrete omstændigheder. Det gøres gældende, at der foreligger sådanne konkrete omstændigheder i denne sag. I relation til hvervning af medlemmer bevæger Det Faglige Hus sig ind på markedsføringslovens område. Det er ikke afgørende, at Det Faglige Hus er momsfritaget, for i så fald skulle også banker, læger og forsikringsselskaber være undtaget fra markedsføringsloven. Det Faglige Hus annoncerer med, at de ikke agerer politisk, og derfor har annoncerne kun et sigte, nemlig at hverve medlemmer. Der bruges sammenlignende reklame, men det sker ikke på et rimeligt grundlag, idet man ikke kan sammenligne de to foreninger. Det er ikke et spørgsmål om pris, men om hvad man får for pengene. De sagsøgte har på denne måde bevæget sig ind på varemærkelovens og markedsføringslovens område. De sagsøgte har brugt 3F s almindelige forretningskendetegn, logoet, sammen med et manipuleret billede af formanden. Sagsøgte er ikke en politisk forening, og det kan derfor

9 - 9 - lægges til grund, at annonceringen alene tog sigte på at hverve medlemmer fra 3F, hvilket i sig selv er tilstrækkeligt til at udgøre en krænkelse. Det må i den forbindelse tillægges betydning, at de sagsøgte ikke har godtgjort, at de driver fagforening i gængs forstand. De tilbudte ydelser til medlemmerne har karakter af en forsikringsordning og udspringer ikke af kollektivitet. De sagsøgte beskæftiger sig ikke med det, der i traditionel forstand kendetegner en fagforening. Annoncen får det til at fremstå, som om 3F er i gavehumør, hvilket ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og dette skal indgå i den samlede bedømmelse. Ifølge bemærkningerne til forslag til lov om markedsføring, jf. Folketingstidende, Tillæg A, , sp. 2256, omfatter udtrykket markedsføring enhver handling foretaget i erhvervsøjemed. Der er således vid adgang for domstolene til at henføre et forhold til markedsføringsloven. Dette synspunkt gentages i Palle Bo Madsen: Markedsret, del 2, 2002, side 226. Begrebet markedsføring skal således forstås meget bredt. Brancheorganisationer mv., der alene varetager medlemmernes faglige og ideelle interesser, falder uden for markedsføringsloven, men konkrete aktiviteter, sådanne organisationer foretager, der indebærer erhvervsmæssig virksomhed, gribes af markedsføringsloven, jf. herved Erling Borcher og Frank Bøggild: Markedsføringsloven, 2006, side 181. Fra retspraksis kan nævnes UfR /2 H og UfR H, hvor henholdsvis en handelsstandsforening og en erhvervsgartnerforenings aktiviteter ansås for omfattet af markedsføringsloven. Sagsøgtes annoncer er udtryk for markedsføring i egentlig forstand, hvorfor begge annoncer falder inden for markedsføringslovens område, og der foreligger en krænkelse af loven. Sagsøgte har ikke indhentet samtykke på forhånd og har forsømt at sikre, at annoncen ikke blev bragt igen, hvilket er en skærpende omstændighed, der skal tillægges vægt ved fastsættelsen af erstatning og vederlag. Det er ikke muligt for 3F at dokumentere et økonomisk tab, men dette er heller ikke nødvendigt, da erstatning og vederlag efter praksis beror på et skøn.

10 For så vidt angår Poul Erik Skov Christensen gøres det gældende, at der er tale om en krænkelse af retten til eget billede, der er værnet af almindelige erstatningsregler, uanset om hensigten måtte være satirisk eller humoristisk. De sagsøgte har uberettiget anvendt et billede af Poul Erik Skov Christensen, der endog er manipuleret. Anvendelse af billedet kræver som hovedregel samtykke, og undtagelserne til denne regel er ikke påberåbt. Der er ikke tale om, at Poul Erik Skov Christensen må tåle anvendelsen af billedet som led i den almindelige pressefrihed. Ingen skal finde sig i at stå model til forhold, der udgør kommercielle skridt eller hvervningskampagner for en konkurrerende aktivitet, når det sker uden ytringer af samfundsmæssig værdi. Domstolene har taget stilling til uberettiget brug af en andens billede i en lang række afgørelser, f.eks. U S om en fodboldspillers ret til eget billede. Herudover kan nævnes U S og U Ø. Sidstnævnte dom fastslog, at beskyttelsen ikke er indskrænket, selv om der er tale om afbildning af en offentlig kendt person. Retten sondrer mellem den ideelle og den økonomiske interesse i beskyttelsen, jf. også herved U Ø om misbrug af en sangers billede m.m. i reklameøjemed og U H om misbrug af en skuespillers billede i reklameøjemed. Det gøres gældende, at brugen af billedet af Poul Erik Skov Christensen i 24 Timer den 30. oktober 2010 og den 10. november 2010 var retsstridig. Det er en skærpende omstændighed, at billedet er manipuleret, og det bør tillægges betydning, at annoncen blev bragt igen. Poul Erik Skov Christensen har ikke valgt at lade sig afbilde, og han skal derfor tilkendes et beløb under hensyn til den økonomiske værdi, der er knyttet til anvendelsen af hans billede samt for den ideelle krænkelse, der er sket. Størrelsen af beløbet beror på et skøn. Poul Erik Skov Christensens billede er blevet anvendt som blikfang for at skabe medlemsfremgang, og det skal tillægges vægt, at annoncen er trykt i landsdækkende, gratis aviser med et betydeligt oplag. Manipulationen af billedet er ærekrænkende, og fremtoningen har ikke hold i virkeligheden. Annoncen er heller ikke tekstmæssig korrekt. Krænkelsen kan ikke fejes af med begrundelsen, at annoncen er satirisk eller drillende. Der er tale om en kommerciel udnyttelse af Poul Erik Skov Christensens billede.

11 Godtgørelsen i medfør af erstatningsansvarslovens 26 bør derfor skønsmæssigt fastsættes til et beløb i størrelsesordenen kr. Det Faglige Hus har gjort gældende, at annoncen skal ses i sammenhæng med den hårde kamp om medlemmerne, der er mellem LO og de gule fagforeninger. Annoncen er bragt som et led i den kamp, og det er et satirisk indslag, som man bør trække på skuldrene af. Da 3F i første omgang henvendte sig til Det Faglige Hus, bekræftede Det Faglige Hus, at man ikke ville bringe annoncen mere, og det er dokumenteret, at det var en klar fejl, at den blev indrykket igen, hvilket den uopfordrede henvendelse til 3F s advokat også vidner om. Det Faglige Hus har endvidere tidligere tilbudt som led i et forlig at betale et mindre beløb til Røde Kors, men det har 3F ikke villet acceptere. De sagsøgte har i forhold til 3F gjort gældende, at sagsøgte i relation til annoncen ikke udøver erhvervsvirksomhed, hvilket er en forudsætning for anvendelsen af varemærkeloven og markedsføringsloven. Hvervningsmæssige aktiviteter er ikke omfattet af markedsføringsloven, jf. Familie- og Forbrugerministerens svar af 6. februar 2006 på spørgsmål nr. S Der er i denne sag klart tale om medlemshvervning, i hvilken forbindelse der gøres opmærksom på politiske og holdningsmæssige forskelle. Det Faglige Hus er en upolitisk fagforening. 3F har gjort gældende, at Det Faglige Hus ikke er en fagforening, men der er ikke en fast juridisk eller sproglig definition af en fagforening. Kernen må være, at foreningen er til for at hjælpe medlemmerne på deres arbejdspladser og ved problemer i ansættelsesforholdet, hvilket er kernen i Det Faglige Hus aktiviteter. Det Faglige Hus har ca. 100 hovedforhandlinger i det civilretlige system, hvor de håndhæver overenskomster mv., og de bruger tid på at støtte medlemmerne. Det Faglige Hus er uden tvivl en rigtig fagforening, hvilket også underbygges af, at SKAT anerkender fradragsret for kontingentet. Betingelsen herfor er, at man er en forening, der varetager medlemmers interesser, og SKAT har dermed foretaget en blåstempling af, at Det Faglige Hus er en fagforening. Hvis retten når frem til, at der er tale om aktivitet omfattet af varemærkeloven og/eller markedsføringsloven, bestrides det, at disse love er overtrådt i forbindelse med annoncen. Det Faglige Hus har ikke krænket eller snyltet på 3F s logo, men blot anvendt det satirisk i en hvervningskampagne. Hverken varemærkeloven eller markedsføringsloven har til hensigt at

12 regulere denne form for drillerier eller småchikanerier, og der foreligger dermed ikke en overtrædelse af de to love. De sagsøgte har i forhold til Poul Erik Skov Christensen gjort gældende, at han ikke har været udsat for en retsstridig krænkelse, der kan berettige et krav på godtgørelse. Man kan ikke kræve sig beskyttet bedre end det, man selv udsætter andre for. Den retorik, der bruges i annoncen, ligner den, som 3F selv benytter sig af i annoncer. Det gør ingen forskel, om man alene formidler politiske budskaber eller er ude i hvervningsøjemed. 3F har f.eks. i en annonce afbildet Pia Kjærsgaard med røvermaske på, og 3F bruger således i praksis samme eller måske endda et værre billedsprog og retorik end Det Faglige Hus. Poul Erik Skov Christensen er ikke krænket personligt ud over det, han må tåle. Den form for retorik og drillerier, han er udsat for, er ikke er omfattet af reglerne om tortgodtgørelse i erstatningsansvarsloven. Det ligger i begrebet retsstridig, at der skal foreligge en culpøs krænkelse af en vis grovhed, jf. Jens Møller og Michael S. Wiisbye: Erstatningsansvarsloven med kommentarer, 2002, side 548, og smådrillerier falder uden for loven. Der foreligger heller ikke en retsstridig krænkelse efter varemærkeloven eller markedsføringsloven, og Poul Erik Skov Christensen må tåle det, han selv er med til at udsætte andre for. I forhold til begge sagsøgerne gøres det gældende, at et eventuelt vederlag og en eventuel godtgørelse bør fastsættes til et absolut minimum eller helt bortfalde. Det må indgå i vurderingen, at Det Faglige Hus straks har beklaget annoncen og erklæret, at den ikke ville blive indrykket igen, samt at det beror på en fejl, at den faktisk blev indrykket igen. Det bør endvidere tillægges vægt på, at der er tilbudt en forligsmæssig løsning, som sagsøgerne har afvist. Sø- og Handelsrettens afgørelse Det Faglige Hus har som formål at bistå medlemmerne i arbejdsretlige spørgsmål og repræsentere dem over for deres arbejdsgivere, herunder indgå overenskomster på medlemmers vegne. Uagtet at Det Faglige Hus ikke er medlem af en hovedorganisation og derfor ikke er en del af det sædvanlige arbejdsretlige system og ikke tilbyder helt samme serviceydelser til

13 deres medlemmer som 3F, finder retten, at Det Faglige Hus må anses for at være en fagforening. Det er ubestridt, at annoncerne, der blev bragt i dagbladet 24 Timer den 30. oktober 2010 og i dagbladet Urban den 10. november 2010, havde til formål at hverve medlemmer til Det Faglige Hus, herunder medlemmer fra 3F, hvorfor 3F s logo blev anvendt som led i kampagnen. Uanset det konkurrencemæssige element i kampagnen kan sådanne hvervningsaktiviteter foretaget af en fagforening ikke karakteriseres som erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor hverken markedsføringsloven eller varemærkeloven finder anvendelse på forholdet. Som følge heraf frifindes Det Faglige Hus for de af 3F nedlagte påstande. Den kommercielle udnyttelse af Poul Erik Skov Christensens billede, der er anvendt uden hans tilladelse, og som tillige er blevet manipuleret, så han fremstår med glorie over hovedet og en ring i øret, og som har været unødvendig i forhold til kampagnens hvervningsformål, indeholder en retsstridig krænkelse af en sådan karakter, at Poul Erik Skov Christensen skal tilkendes en godtgørelse, jf. erstatningsansvarslovens 26. Retten lægger til grund, at Det Faglige Hus forsøgte at standse den anden indrykning af annoncen i Urban den 10. november 2010, men at Det Faglige Hus som Urban s samarbejdspartner er nærmest til at bære risikoen for, at dette alligevel skete ved en fejl, således at annoncen blev bragt to gange i alt. På denne baggrund findes godtgørelsen skønsmæssigt at burde fastsættes til kr. Efter sagens udfald og omfang skal 3 F betale sagsomkostninger til Det Faglige Hus med kr. inkl. moms til dækning af advokatomkostninger og Det Faglige Hus betale sagsomkostninger til Poul Erik Skov Christensen med kr. inkl. moms til dækning af advokatsalær og kr. til dækning af retsafgift. Thi kendes for ret:

14 Det Faglige Hus, Fagforeningen DK, Danske Lønmodtagers A-kasse, FK/TS, 2B Bedst & Billigst og Foreningen Danske Selvstændige frifindes for de af Fagligt Fælles Forbund nedlagte påstande. Det Faglige Hus, Fagforeningen DK, Danske Lønmodtagers A-kasse, FK/TS, 2B Bedst & Billigst og Foreningen Danske Selvstændige betaler in solidum inden 14 dage til Poul Erik Skov Christensen kr. med tillæg af procesrente fra den 7. marts I sagsomkostninger betaler Fagligt Fælles Forbund kr. til Det Faglige Hus, Fagforeningen DK, Danske Lønmodtagers A-kasse, FK/TS, 2B Bedst & Billigst og Foreningen Danske Selvstændige. Det Faglige Hus, Fagforeningen DK, Danske Lønmodtagers A-kasse, FK/TS, 2B Bedst & Billigst og Foreningen Danske Selvstændige betaler in solidum i sagsomkostninger kr. Poul Erik Skov Christensen. Torben Svanberg Mette Christensen Ove Andersen (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 25. februar 2015 i sag nr. BS 9-719/2014:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 25. februar 2015 i sag nr. BS 9-719/2014: Udskrift af domben DOM Afsagt den 25. februar 2015 i sag nr. BS 9-719/2014: Jammerbugt Kommune s.m.f. Mens Gade Jammerbugt Kommune s.m.f. Nina Christensen Jammerbugt Kommune s.m.f. Pia Urban Jammerbugt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)).

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)). Vederlag på 30.000 kr. og godtgørelse på 15.000 kr. til fotograf samt bøde på 10.000 kr. for politisk partis uberettigede brug af fotografi af et andet partis leder i forbindelse med annoncer i dagblade.

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 29. maj 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, Jens Zimmer Christensen

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 25. februar 2015 isag ff. BS 9-71912014. mod

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 25. februar 2015 isag ff. BS 9-71912014. mod Udskrift af domben DOM Afsagt den 25. februar 2015 isag ff. BS 9-71912014 Jammerbugt Kommune s.m. Jammerbugt Kommune s.m.f mod Sagens baggrund parternes påstande Under denne sag, der er modtaget i Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE B3829009 - KKN 'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den.28. oktober 2005 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Erik Kjærgaard, Anne Thalbitzer og Anne Øvlisen (kst.)). 17. afd.

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt god ejendomsmæglerskik og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt god ejendomsmæglerskik og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligtilbolig A/S v/advokat T. Storm Nielsen Bd Pache Protopopescu nr 43 Etaj 5 ap. 18 Sector 2 Bucuresti 021406 Rumænien Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN Københavns Byret Adv. AS 0100-91190-00012-08 Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. december 2009 i sag NN og NN Sagens baggrund og parternes påstande. Anklageskrift er modtaget den 17. februar 2009. Principalt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR - 1 Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM2016.101.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Ëetten på Frederiksberg

Ëetten på Frederiksberg Ëetten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. februar 2012 Sag nr. BS E-313/2011: Fitness World AIS (adv. Marie Hovel Hansen) mod Formand i Malernes Fagforening Bo Rosschou (adv. Peter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 37/2013 (2. afdeling) A (advokat Kurt Lunde) mod Rejsegarantifonden (advokat Carsten Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010 Sag 431/2008 (2. afdeling) A (advokat Jakob Juul) mod B, fhv. ansvarshavende chefredaktør for Se og Hør (advokat Per Håkon Schmidt) Som biintervenient til

Læs mere