UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. november 2011 V ) Fagligt Fælles Forbund 2) Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen (begge advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen DK 3) Danske Lønmodtagers A-kasse 4) FK/TS 5) 2B Bedst & Billigst 6) Foreningen Danske Selvstændige (alle advokat Mikael Marstal) Indledning

2 - 2 - Sagen vedrører spørgsmålet, om de sagsøgte (herefter: Det Faglige Hus) har overtrådt varemærkeloven og markedsføringsloven ved i forbindelse med en kampagne for hvervning af medlemmer at have indrykket annoncer i dagbladene 24 Timer og Urban, som indeholdt sagsøger 1, Fagligt Fælles Forbund (herefter: 3F) s logo og navn. Sagen vedrører tillige spørgsmålet, om anvendelsen af et manipuleret billede af 3F s forbundsformand, Poul Erik Skov Christensen, i samme annoncer udgør en retsstridig krænkelse. Påstande 3F har nedlagt påstand om, at de sagsøgte skal anerkende, at den brug af forretningskendetegn i form af logo, navn mv., som skete ved annoncering i dagbladet 24 Timer den 30. september 2010 og i dagbladet Urban den 10. november 2010, er retsstridig. 3F har endvidere nedlagt påstand om, at de sagsøgte in solidum skal betale 3F ,00 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 7. marts Poul Erik Skov Christensen har nedlagt påstand om, at de sagsøgte skal anerkende, at den brug af Poul Erik Skov Christensens manipulerede billede i de sagsøgtes annonce i dagbladet 24 Timer den 30. september 2010 og i dagbladet Urban den 10. november 2010 er retsstridig. Poul Erik Skov Christensen har endvidere nedlagt påstand om, at de sagsøgte in solidum skal betale Poul Erik Skov Christensen ,00 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 7. marts Der er enighed om, at en dom over Det Faglige Hus vil være retskraftig i forhold til alle de sagsøgte. Oplysningerne i sagen

3 - 3 - Det Faglige Hus er ifølge deres hjemmeside et paraplybrand for 4 faglige organisationer, en a-kasse og forening af selvstændige. Af Funktionærkartellet/TeknikerSammenslutningens (FK/TS) vedtægter fremgår, at forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser bl.a. ved, at repræsentere medlemmerne over for deres arbejdsgivere og arbejde for udbygning af forhandlingsret i forholdet mellem medlemmerne og arbejdsgivere, herunder yde juridisk og faglig bistand af enhver art, at repræsentere medlemmerne udadtil i ethvert forhold af fælles interesse, at styrke og fremme medlemmernes interesser gennem samarbejde med danske og udenlandske organisationer, der følger samme hovedlinjer som FK/TS, at udgive et medlemsblad eller anden medlemsinformation, og at sikre at medlemmerne får adgang til den bedst mulige uddannelse og efteruddannelse. Vedtægterne er efter det oplyste enslydende i de øvrige sagsøgte forbund. Ingen af de faglige organisationer er medlem af LO. Det Faglige Hus bragte den 30. september 2010 følgende helsidesannonce på omslaget af gratisavisen 24 Timer:

4 - 4 -

5 - 5 - Sagsøgerne, der var af den opfattelse, at annoncen udgjorde en retsstridig krænkelse af forretningskendetegn og logo samt retten til eget billede, rettede ved advokat Peter Giersing den 1. oktober 2010 henvendelse til Det Faglige Hus med anmodning om afgivelse af en erklæring om, at denne brug ikke ville forekomme i fremtiden. Advokaten fremsatte endvidere påkrav om betaling af kr. til 3F og kr. til Poul Erik Skov Christensen til dækning af godtgørelse for ikke-økonomisk skade og erstatning samt vederlag. Kommunikationschef i Det Faglige Hus, Mette Jul, bad den 4. oktober 2010 Bianca Moreno fra Berlingske Media bekræfte, at alle de tidligere annoncer, herunder også omslag, som Berlingske Media tidligere havde modtaget med overskriften Hvem støtter din fagforening var slettet i Berlingskes system. Bianca Moreno bekræftede samme dag, at alt var slettet, også omslag. Mette Jul bekræftede herefter den 5. oktober 2010 over for advokat Peter Giersing, at vi ikke længere anvender den omtalte annonce i sin nuværende form. Den 7. oktober 2010 bragte Det Faglige Hus en ny annonce i gratisavisen metroxpress med tilsvarende tekst som annoncen fra 30. september 2010, men uden fotografi af Poul Erik Skov Christensen og uden logoet for 3F. Denne annonce er ikke omfattet af tvisten i sagen. På trods af Det Faglige Hus erklæring om ikke længere at benytte den omstridte annonce, blev der ved en fejl fra Berlingske Medias side på ny indrykket en annonce den 10. november 2010 i gratisavisen Urban. Annoncen var i tekst og billede enslydende med annoncen fra den 30. september 2010, bortset fra at ringen over Poul Erik Skov Christensens hoved var placeret længere til højre i annoncen fra den 10. november Bianco Moreno beklagede samme dag fejlen over for Mette Jul således: Hermed en skriftlig beklagelse pga. jeg har indrykket forkert materiale på jeres omslag i dag den 11. [rettelig den 10.] november Jeg beklager meget denne fejl. Samme dag, den 10. november 2010, skrev Mette Jul følgende til advokat Peter Giersing: Jeg skriver til dig igen, idet den annonce, som er omtalt nedenfor, i dag er bragt i URBAN. Der er tale om en fejlindrykning, som skyldes, at URBAN ikke har erstattet annoncen med den nye, vi har sendt dem, hvilket de ellers skriftligt har bekræftet overfor os. Bekræftelsen er vedhæftet som pdf.

6 - 6 - Der er under sagen fremlagt svar af 6. februar 2006 fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender på spørgsmål nr. S 2280 om en fagforenings eventuelle overtrædelse af markedsføringslovens: Spørgsmål S 2280: Vil ministeren redegøre for, om det er en overtrædelse af markedsføringsloven, når Kristelig Fagforening (KIFA) ikke oplyser sine medlemmer om, at det reelt er en forudsætning for medlemskab at være bekendende kristen, når foreningen eksplicit stiller dette krav til dens hovedbestyrelses medlemmer? Svar: Da det er Forbrugerombudsmanden, som fører tilsyn med overholdelsen af markedsføringslovens regler, har jeg forelagt spørgsmålet for Forbrugerombudsmanden, som oplyser følgende: Det følger af markedsføringslovens 1, stk. 1, 1. punktum, at Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Heraf følger, at loven alene finder anvendelse på aktiviteter, der har en erhvervsmæssig karakter. Udgangspunktet er derfor, at aktiviteter foretaget af politiske og faglige foreninger, samt velgørende foreninger som Kræftens Bekæmpelse og Dyrenes Beskyttelse, falder uden for lovens anvendelsesområde i det omfang, de pågældende foreninger ikke konkret udøver aktiviteter, der må sidestilles med sædvanlige erhvervsmæssige foranstaltninger. Kristelig Fagforenings hvervningsaktiviteter og medlemsforhold i øvrigt vil derfor som udgangspunkt ikke være omfattet af markedsføringsloven. Jeg kan henholde mig til Forbrugerombudsmandens udtalelse. Der er herudover fremlagt annoncer fra kampagner, som 3F har ført, dels en annonce fra maj 2010, hvor Kristian Thulesen Dahl, Pia Kjærsgaard og Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti er afbildet med røvermasker på under overskriften Som tyve om natten, dels en annonce fra

7 - 7 - september 2011, hvor Pia Kjærsgaard og Lars Løkke Rasmussen er afbildet som brudepar under overskriften Løftebrud. Herudover er fremlagt 3F s annonce SKÆVT fra december 2009, der indeholder typografi og logo, der leder tankerne hen på SKAT. Forklaringer: Poul Erik Skov Christensen har forklaret, at anvendelsen af hans billede i dagbladet 24 Timer ikke er blevet drøftet med ham forud for indrykningen af annoncen. Han ved ikke, hvor billedet af ham stammer fra. 3F har ikke foræret Socialdemokratiet og SF 5 mio. kr. Det er kongressen, der har besluttet at bruge 5 mio. kr. for at skaffe en ny regering. De ville gerne have en anden politisk dagsorden. Der er ikke tale om direkte partistøtte, men de har støttet forskellige aktiviteter i valgkampen. De fandt fokusområder, de gerne ville støtte, og har holdt konferencer og en lang række aktiviteter. Han ved ikke, om Det Faglige Hus er en fagforening i traditionel forstand. Det Faglige Hus er ikke medlem af en hovedorganisation. Han har kigget på Det Faglige Hus hjemmeside, men fandt intet. I sine vejledninger til medlemmerne skriver Det Faglige Hus selv, at de ikke er forhandlingspart. Det Faglige Hus er heller ikke omfattet af LO/DA s hovedaftale. For at kalde sig en fagforening skal man have rettigheder og forpligtelser, blandt andet ved at kunne forhandle overenskomster. Han møder ikke Det Faglige Hus nogen steder, hverken i Arbejdsretten eller ved trepartsforhandlinger mv., hvor de faglige organisationer optræder. Det er altid kun LO, han møder. Han har heller aldrig mødt Det Faglige Hus i overenskomst- eller uddannelsesudvalg osv. I offentligheden er der mest opmærksomhed på fagforeninger ved konflikter, men størstedelen af en fagforenings tid går med udvikling på arbejdspladserne. Uddannelse er nøgleordet i så henseende, og 3F bruger mange ressourcer på at styrke og udvikle de faglige uddannelser og udvalg samt tillidsmænds uddannelse. Omkostningerne hertil betales over kontingentet.

8 - 8 - De har lønkonsulenter, konsulenter i LEAN-projekter mv. og bruger mange penge på uddannelse og har ret til at forhandle på medlemmernes vegne. Annoncen i 24 Timer sammenligner således ikke engang det samme. 3F har ikke fået henvendelser fra politikere eller SKAT i forbindelse med forbundets egne annoncekampagner. Parternes argumenter 3F har gjort gældende, at det ubestridt er 3F s logo, som Det Faglige Hus har anvendt i annoncen uden tilladelse. Det Faglige Hus må anses for erhvervsdrivende, når de som sket på den foreliggende måde forsøger at hverve medlemmer. Den konkrete aktivitet gør det vanskeligt at komme til andet resultat. Sondringen, om man er erhvervsdrivende eller ej, har som udgangspunkt betydning for, at varemærkeloven og markedsføringsloven kan finde anvendelse, og det er også dét, Familie- og Forbrugerministeren svarer på vedrørende spørgsmål nr. S Svaret må ses i relation til det stillede spørgsmål, og udgangspunktet om, at aktiviteter foretaget af politiske og faglige organisationer falder uden for markedsføringslovens anvendelsesområde, fraviges, når der er tale om konkrete omstændigheder. Det gøres gældende, at der foreligger sådanne konkrete omstændigheder i denne sag. I relation til hvervning af medlemmer bevæger Det Faglige Hus sig ind på markedsføringslovens område. Det er ikke afgørende, at Det Faglige Hus er momsfritaget, for i så fald skulle også banker, læger og forsikringsselskaber være undtaget fra markedsføringsloven. Det Faglige Hus annoncerer med, at de ikke agerer politisk, og derfor har annoncerne kun et sigte, nemlig at hverve medlemmer. Der bruges sammenlignende reklame, men det sker ikke på et rimeligt grundlag, idet man ikke kan sammenligne de to foreninger. Det er ikke et spørgsmål om pris, men om hvad man får for pengene. De sagsøgte har på denne måde bevæget sig ind på varemærkelovens og markedsføringslovens område. De sagsøgte har brugt 3F s almindelige forretningskendetegn, logoet, sammen med et manipuleret billede af formanden. Sagsøgte er ikke en politisk forening, og det kan derfor

9 - 9 - lægges til grund, at annonceringen alene tog sigte på at hverve medlemmer fra 3F, hvilket i sig selv er tilstrækkeligt til at udgøre en krænkelse. Det må i den forbindelse tillægges betydning, at de sagsøgte ikke har godtgjort, at de driver fagforening i gængs forstand. De tilbudte ydelser til medlemmerne har karakter af en forsikringsordning og udspringer ikke af kollektivitet. De sagsøgte beskæftiger sig ikke med det, der i traditionel forstand kendetegner en fagforening. Annoncen får det til at fremstå, som om 3F er i gavehumør, hvilket ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og dette skal indgå i den samlede bedømmelse. Ifølge bemærkningerne til forslag til lov om markedsføring, jf. Folketingstidende, Tillæg A, , sp. 2256, omfatter udtrykket markedsføring enhver handling foretaget i erhvervsøjemed. Der er således vid adgang for domstolene til at henføre et forhold til markedsføringsloven. Dette synspunkt gentages i Palle Bo Madsen: Markedsret, del 2, 2002, side 226. Begrebet markedsføring skal således forstås meget bredt. Brancheorganisationer mv., der alene varetager medlemmernes faglige og ideelle interesser, falder uden for markedsføringsloven, men konkrete aktiviteter, sådanne organisationer foretager, der indebærer erhvervsmæssig virksomhed, gribes af markedsføringsloven, jf. herved Erling Borcher og Frank Bøggild: Markedsføringsloven, 2006, side 181. Fra retspraksis kan nævnes UfR /2 H og UfR H, hvor henholdsvis en handelsstandsforening og en erhvervsgartnerforenings aktiviteter ansås for omfattet af markedsføringsloven. Sagsøgtes annoncer er udtryk for markedsføring i egentlig forstand, hvorfor begge annoncer falder inden for markedsføringslovens område, og der foreligger en krænkelse af loven. Sagsøgte har ikke indhentet samtykke på forhånd og har forsømt at sikre, at annoncen ikke blev bragt igen, hvilket er en skærpende omstændighed, der skal tillægges vægt ved fastsættelsen af erstatning og vederlag. Det er ikke muligt for 3F at dokumentere et økonomisk tab, men dette er heller ikke nødvendigt, da erstatning og vederlag efter praksis beror på et skøn.

10 For så vidt angår Poul Erik Skov Christensen gøres det gældende, at der er tale om en krænkelse af retten til eget billede, der er værnet af almindelige erstatningsregler, uanset om hensigten måtte være satirisk eller humoristisk. De sagsøgte har uberettiget anvendt et billede af Poul Erik Skov Christensen, der endog er manipuleret. Anvendelse af billedet kræver som hovedregel samtykke, og undtagelserne til denne regel er ikke påberåbt. Der er ikke tale om, at Poul Erik Skov Christensen må tåle anvendelsen af billedet som led i den almindelige pressefrihed. Ingen skal finde sig i at stå model til forhold, der udgør kommercielle skridt eller hvervningskampagner for en konkurrerende aktivitet, når det sker uden ytringer af samfundsmæssig værdi. Domstolene har taget stilling til uberettiget brug af en andens billede i en lang række afgørelser, f.eks. U S om en fodboldspillers ret til eget billede. Herudover kan nævnes U S og U Ø. Sidstnævnte dom fastslog, at beskyttelsen ikke er indskrænket, selv om der er tale om afbildning af en offentlig kendt person. Retten sondrer mellem den ideelle og den økonomiske interesse i beskyttelsen, jf. også herved U Ø om misbrug af en sangers billede m.m. i reklameøjemed og U H om misbrug af en skuespillers billede i reklameøjemed. Det gøres gældende, at brugen af billedet af Poul Erik Skov Christensen i 24 Timer den 30. oktober 2010 og den 10. november 2010 var retsstridig. Det er en skærpende omstændighed, at billedet er manipuleret, og det bør tillægges betydning, at annoncen blev bragt igen. Poul Erik Skov Christensen har ikke valgt at lade sig afbilde, og han skal derfor tilkendes et beløb under hensyn til den økonomiske værdi, der er knyttet til anvendelsen af hans billede samt for den ideelle krænkelse, der er sket. Størrelsen af beløbet beror på et skøn. Poul Erik Skov Christensens billede er blevet anvendt som blikfang for at skabe medlemsfremgang, og det skal tillægges vægt, at annoncen er trykt i landsdækkende, gratis aviser med et betydeligt oplag. Manipulationen af billedet er ærekrænkende, og fremtoningen har ikke hold i virkeligheden. Annoncen er heller ikke tekstmæssig korrekt. Krænkelsen kan ikke fejes af med begrundelsen, at annoncen er satirisk eller drillende. Der er tale om en kommerciel udnyttelse af Poul Erik Skov Christensens billede.

11 Godtgørelsen i medfør af erstatningsansvarslovens 26 bør derfor skønsmæssigt fastsættes til et beløb i størrelsesordenen kr. Det Faglige Hus har gjort gældende, at annoncen skal ses i sammenhæng med den hårde kamp om medlemmerne, der er mellem LO og de gule fagforeninger. Annoncen er bragt som et led i den kamp, og det er et satirisk indslag, som man bør trække på skuldrene af. Da 3F i første omgang henvendte sig til Det Faglige Hus, bekræftede Det Faglige Hus, at man ikke ville bringe annoncen mere, og det er dokumenteret, at det var en klar fejl, at den blev indrykket igen, hvilket den uopfordrede henvendelse til 3F s advokat også vidner om. Det Faglige Hus har endvidere tidligere tilbudt som led i et forlig at betale et mindre beløb til Røde Kors, men det har 3F ikke villet acceptere. De sagsøgte har i forhold til 3F gjort gældende, at sagsøgte i relation til annoncen ikke udøver erhvervsvirksomhed, hvilket er en forudsætning for anvendelsen af varemærkeloven og markedsføringsloven. Hvervningsmæssige aktiviteter er ikke omfattet af markedsføringsloven, jf. Familie- og Forbrugerministerens svar af 6. februar 2006 på spørgsmål nr. S Der er i denne sag klart tale om medlemshvervning, i hvilken forbindelse der gøres opmærksom på politiske og holdningsmæssige forskelle. Det Faglige Hus er en upolitisk fagforening. 3F har gjort gældende, at Det Faglige Hus ikke er en fagforening, men der er ikke en fast juridisk eller sproglig definition af en fagforening. Kernen må være, at foreningen er til for at hjælpe medlemmerne på deres arbejdspladser og ved problemer i ansættelsesforholdet, hvilket er kernen i Det Faglige Hus aktiviteter. Det Faglige Hus har ca. 100 hovedforhandlinger i det civilretlige system, hvor de håndhæver overenskomster mv., og de bruger tid på at støtte medlemmerne. Det Faglige Hus er uden tvivl en rigtig fagforening, hvilket også underbygges af, at SKAT anerkender fradragsret for kontingentet. Betingelsen herfor er, at man er en forening, der varetager medlemmers interesser, og SKAT har dermed foretaget en blåstempling af, at Det Faglige Hus er en fagforening. Hvis retten når frem til, at der er tale om aktivitet omfattet af varemærkeloven og/eller markedsføringsloven, bestrides det, at disse love er overtrådt i forbindelse med annoncen. Det Faglige Hus har ikke krænket eller snyltet på 3F s logo, men blot anvendt det satirisk i en hvervningskampagne. Hverken varemærkeloven eller markedsføringsloven har til hensigt at

12 regulere denne form for drillerier eller småchikanerier, og der foreligger dermed ikke en overtrædelse af de to love. De sagsøgte har i forhold til Poul Erik Skov Christensen gjort gældende, at han ikke har været udsat for en retsstridig krænkelse, der kan berettige et krav på godtgørelse. Man kan ikke kræve sig beskyttet bedre end det, man selv udsætter andre for. Den retorik, der bruges i annoncen, ligner den, som 3F selv benytter sig af i annoncer. Det gør ingen forskel, om man alene formidler politiske budskaber eller er ude i hvervningsøjemed. 3F har f.eks. i en annonce afbildet Pia Kjærsgaard med røvermaske på, og 3F bruger således i praksis samme eller måske endda et værre billedsprog og retorik end Det Faglige Hus. Poul Erik Skov Christensen er ikke krænket personligt ud over det, han må tåle. Den form for retorik og drillerier, han er udsat for, er ikke er omfattet af reglerne om tortgodtgørelse i erstatningsansvarsloven. Det ligger i begrebet retsstridig, at der skal foreligge en culpøs krænkelse af en vis grovhed, jf. Jens Møller og Michael S. Wiisbye: Erstatningsansvarsloven med kommentarer, 2002, side 548, og smådrillerier falder uden for loven. Der foreligger heller ikke en retsstridig krænkelse efter varemærkeloven eller markedsføringsloven, og Poul Erik Skov Christensen må tåle det, han selv er med til at udsætte andre for. I forhold til begge sagsøgerne gøres det gældende, at et eventuelt vederlag og en eventuel godtgørelse bør fastsættes til et absolut minimum eller helt bortfalde. Det må indgå i vurderingen, at Det Faglige Hus straks har beklaget annoncen og erklæret, at den ikke ville blive indrykket igen, samt at det beror på en fejl, at den faktisk blev indrykket igen. Det bør endvidere tillægges vægt på, at der er tilbudt en forligsmæssig løsning, som sagsøgerne har afvist. Sø- og Handelsrettens afgørelse Det Faglige Hus har som formål at bistå medlemmerne i arbejdsretlige spørgsmål og repræsentere dem over for deres arbejdsgivere, herunder indgå overenskomster på medlemmers vegne. Uagtet at Det Faglige Hus ikke er medlem af en hovedorganisation og derfor ikke er en del af det sædvanlige arbejdsretlige system og ikke tilbyder helt samme serviceydelser til

13 deres medlemmer som 3F, finder retten, at Det Faglige Hus må anses for at være en fagforening. Det er ubestridt, at annoncerne, der blev bragt i dagbladet 24 Timer den 30. oktober 2010 og i dagbladet Urban den 10. november 2010, havde til formål at hverve medlemmer til Det Faglige Hus, herunder medlemmer fra 3F, hvorfor 3F s logo blev anvendt som led i kampagnen. Uanset det konkurrencemæssige element i kampagnen kan sådanne hvervningsaktiviteter foretaget af en fagforening ikke karakteriseres som erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor hverken markedsføringsloven eller varemærkeloven finder anvendelse på forholdet. Som følge heraf frifindes Det Faglige Hus for de af 3F nedlagte påstande. Den kommercielle udnyttelse af Poul Erik Skov Christensens billede, der er anvendt uden hans tilladelse, og som tillige er blevet manipuleret, så han fremstår med glorie over hovedet og en ring i øret, og som har været unødvendig i forhold til kampagnens hvervningsformål, indeholder en retsstridig krænkelse af en sådan karakter, at Poul Erik Skov Christensen skal tilkendes en godtgørelse, jf. erstatningsansvarslovens 26. Retten lægger til grund, at Det Faglige Hus forsøgte at standse den anden indrykning af annoncen i Urban den 10. november 2010, men at Det Faglige Hus som Urban s samarbejdspartner er nærmest til at bære risikoen for, at dette alligevel skete ved en fejl, således at annoncen blev bragt to gange i alt. På denne baggrund findes godtgørelsen skønsmæssigt at burde fastsættes til kr. Efter sagens udfald og omfang skal 3 F betale sagsomkostninger til Det Faglige Hus med kr. inkl. moms til dækning af advokatomkostninger og Det Faglige Hus betale sagsomkostninger til Poul Erik Skov Christensen med kr. inkl. moms til dækning af advokatsalær og kr. til dækning af retsafgift. Thi kendes for ret:

14 Det Faglige Hus, Fagforeningen DK, Danske Lønmodtagers A-kasse, FK/TS, 2B Bedst & Billigst og Foreningen Danske Selvstændige frifindes for de af Fagligt Fælles Forbund nedlagte påstande. Det Faglige Hus, Fagforeningen DK, Danske Lønmodtagers A-kasse, FK/TS, 2B Bedst & Billigst og Foreningen Danske Selvstændige betaler in solidum inden 14 dage til Poul Erik Skov Christensen kr. med tillæg af procesrente fra den 7. marts I sagsomkostninger betaler Fagligt Fælles Forbund kr. til Det Faglige Hus, Fagforeningen DK, Danske Lønmodtagers A-kasse, FK/TS, 2B Bedst & Billigst og Foreningen Danske Selvstændige. Det Faglige Hus, Fagforeningen DK, Danske Lønmodtagers A-kasse, FK/TS, 2B Bedst & Billigst og Foreningen Danske Selvstændige betaler in solidum i sagsomkostninger kr. Poul Erik Skov Christensen. Torben Svanberg Mette Christensen Ove Andersen (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)).

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)). Vederlag på 30.000 kr. og godtgørelse på 15.000 kr. til fotograf samt bøde på 10.000 kr. for politisk partis uberettigede brug af fotografi af et andet partis leder i forbindelse med annoncer i dagblade.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN Københavns Byret Adv. AS 0100-91190-00012-08 Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. december 2009 i sag NN og NN Sagens baggrund og parternes påstande. Anklageskrift er modtaget den 17. februar 2009. Principalt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. november 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Torben Svanberg og Henrik Gundelach

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere