Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i"

Transkript

1 Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark Sundheds- og Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

2 Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for monitorering og evaluering af den erhvervspolitiske indsats har Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik, de fem regioner og Bornholms Regionskommune udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge udviklingen i de virksomheder, der deltager i udviklingsprojekter. Endvidere kan værktøjet anvendes til vurdere, om deltagelse i projekterne har givet effekt for deltagervirksomhederne. Værktøjet baseres på data fra Danmarks Statistiks registeroplysninger om danske virksomheders beskæftigelse, omsætning, værditilvækst, eksport mv. I nærværende rapport er værktøjet anvendt til at monitorere og effektvurdere strukturfondsprojekter inden for fire syddanske erhvervsstrategiske forretningsområder. I analysen betragtes alle projekter inden for det samme forretningsområde samlet. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark. Indhold Baggrund og metode / side 4 Projekter Virksomheder Monitorering deltagervirksomheder / side 7 Lokalisering Alder, branche og størrelse Beskætigelse Omsætning Eksport Effektvurdering forretningsområder / side 13 Beskæftigelse Omsætning Regional Udvikling / Strategi & Analyse September 213 Foto: Hyldager Fotografi

3 monitorering og Effektvurdering af forretningsområder i Syddanmark Hvilke virksomheder deltager i strukturfondsprojekterne. Hvilke brancher kommer de fra, hvor store er de, hvordan er deres udvikling og hvilken effekt har den regionale indsats på virksomhedernes evne til at skabe nye job og øget omsætning. Det er noget af det, som der gives svar på med det nye monitorerings- og effektmålingsværktøj. Deltagervirksomhederne og deres udvikling Virksomhederne, der har deltaget i syddanske strukturfondsprojekter, kommer fra alle regionens 22 kommuner. Der deltager forholdsvis mange industrivirksomheder i strukturfondsprojekterne. Inden for forretningsområdet bæredygtig energi er hver tredje fra bygge- og anlægsbranchen. Blandt deltagervirksomhederne er der flest små virksomheder, men relativt set er der et betydeligt antal store deltagervirksomheder. Vækstforums strategiske 22 mål Sundheds- og Bæredygtig energi Menneskelige ressourcer og uddannelse Iværksætteri Oplevelseserhverv Forskning, innovation og nye teknologier, herunder IKT og design Klyngeudvikling Yderområder, grænseoverskridende samarbejde og internationalisering Særlige indsatsområder Stigende beskæftigelse, omsætning, indtjening og eksport Ved at følge virksomhederne kan det konstateres, at den samlede beskæftigelse i deltagervirksomheder med under 1 årsværk i 21 var på fuldtidspersoner og voksede til i 212. Med undtagelse af forretningsområdet oplevelseerhverv er der vækst i beskæftigelsen i alle forretningsområder. Tilgengæld er der vækst i omsætning, indtjening og eksport i alle forretningsområder. Omsætningen voksede med 6,2 mia.kr. fra 18,2 mia.kr. i første halvår 21 til 24,7 mia.kr i 212. Bruttoindtjeningen steg med 3,8 mia.kr og eksporten med 4,3 mia.kr. Effekt på beskæftigelse og omsætning Måling af effekt kræver andet end monitorering. Der effektmåles ved at sammenligne deltagergruppen med en kontrolgruppe og undersøge, om der er statistisk signifikant forskel på udviklingen i de to grupper. I forretningsområderne Sundheds- og, Bæredygtig energi og Klynger er der tegn på signifikante beskæftigelses- og omsætningseffekter. Effektmålingen indikerer, at de syddanske strukturfondsprojekter har skabt ca. 15 fuldtidsarbejdspladser inden for Bæredygtig energi, 43 inden for Klynger og knap 8 fuldtidsjob inden for Sundheds- og i perioden fra 21 til 212 i deltagervirksomheder med under 1 årsværk. Tallene kan ikke lægges sammen på tværs af forretningsområderne. For Oplevelseserhverv kan der ikke påvises målbare effekter af den regionale indsats i perioden. Forsigtig tolkning Resultaterne indikerer, at strukturfondsprojekterne har haft en effekt. Alligevel bør de tolkes forsigtigt. Effektmålingen sikrer, at deltagergruppen og kontrolgruppen ligner hinanden mht. virksomhedsstørrelse, branche, lokalisering og vækst forud for effektmålingsperioden. På andre karakteristika som virksomhedernes motivation og engagement, vækstorientering, udviklingsbehov mv. kan det ikke udelukkes, at deltagervirksomhederne adskiller sig fra kontrolgruppen. Desuden er det alene virksomheder med under 1 ansatte, der indgår i effektmålingen. De udelades for at undgå, at de dominerer målingen. Var de medtaget ville de målte effekter blive større, men usikkerheden om, hvorvidt de kunne tilskrives projektdeltagelsen ville øges.

4 Side 4 Monitorering og effektmåling Baggrund & metode Nyt værktøj Danmark Statistik, Erhvervsstyrelsen, de fem regioner og Bornholms Regionskommune har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i bl.a. erhvervsfremmeprojekter. Data stammer fra Danmarks Statistiks registeroplysninger om danske virksomheders beskæftigelse, omsætning, eksport, værdiskabelse mv. Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen har stået for dataanalyserne, mens fortolkninger og konklusioner er foretaget af Region Syddanmark og Erhvervsstyrelsen. Ud over monitorering kan værktøjet bruges til at effektvurdere projekter. Effektvurderingen sker ved at sammenligne udviklingen i de deltagende virksomheder med en kontrolgruppe af virksomheder, som ligner deltagervirksomheder, men som ikke har deltaget i projektet. Hvis deltagerne klarer sig bedre end kontrolgruppen (fx målt på jobskabelse), indikerer dette, at projektet har haft positive effekter. Forretningsområder Nærværende effektvurdering har ikke fokus på enkeltprojekter, men på de forretningsområder, som erhvervsudviklingsindsatsen i Region Syddanmark er bygget op omkring. I nærværende analyse betragtes alle projekter inden for samme forretningsområde samlet. Den syddanske erhversstrategi fokuserer indsatsen om tre forretningsområder, der bygger på syddanske styrker og hver især rummer et stort vækstpotentiale. Forretningsområderne er: Sundheds- og Bæredygtig energi Oplevelseserhverv De projekter, som indgår i monitoreringen og effektvurderingen har forskellige startog slutdatoer. De tidligste er igangsat i 27, hvor erhvervsstrategien også havde forretningsområdet Klynger og spirende klynger, som selvstændigt forretningsområde. Analysen betragter derfor fire forretningsområder - de tre nuværende og Klynger og spirende klynger. At betragte alle projekter inden for samme forretningsområde samlet (dvs. som ét projekt) giver et godt overblik og kan også mindske den statistiske usikkerhed på effektvurderingen. Til gengæld introduceres nye usikkerhedsmomenter, som betyder, at man er nødt til at tage nogle ekstra forbehold over for de estimerede effekter. Metoden med at måle alle projekter inden for et ressourceområde samlet vil i visse henseender være mindre nøjagtig men også mindre ressourcekrævende end en effektmåling på enkeltprojekter. Strukturfondsprojekter Der kigges udelukkende på strukturfondsprojekter. I alt er 6 strukturfondsprojekter igangsat i perioden I alt støttes projekterne med 363 mio. kr EU-midler. EU-midlerne medfinansierer op til 5 pct. af et strukturfondsprojekts samlede udgifter. Så det samlede budget for de 6 projekter er mindst 726 mio. kr. Deltagervirksomheder Alle strukturfondsprojekter indrapporterer hvert halve år til Erhvervsstyrelsen, hvilke konkrete virksomheder projektet har effekt på. Vurderingen af, hvilke virksomheder projektet har effekt på, foretages af det enkelte projekts tovholder, projektdeltagere mv. I alt har de 6 strukturfondsprojekter indrapporteret 2.89 virksomheder (foråret 213). Af de 2.89 virksomheder fratrækkes dubletter, sådan at en virksomhed kun kan indgå under det samme forretningsområde én gang. Den samme virksomhed kan godt indgå i mere end et forretningsområde. Der er derfor ikke nødvendigvis (se dias) unikke virksomheder. Det har den vigtige konsekvens, at man ikke umiddelbart kan addere tal og effekter på tværs af forretningsområder! Private virksomheder Monitoreringen og effektvurderingen har fokus på de private virksomheder. De offentlige deltagere vil typisk også få udbytte af at deltage i projekterne, men de effekter er vanskelige at belyse med Danmarks Statistiks registerdata. Monitoreringen og effektvurderingen sker for perioden Virksomhedernes p-numre kobles med Danmark Statistiks registre. Et p-nummer er et unikt nummer, som identificerer det enkelte arbejdssted, og som kan genfindes i Danmarks Statistiks registre (der kan være flere p-numre under det samme CVR-nummer). Monitorering og effektmåling af projekter inden for fire forretningsområder: Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Sundheds- og Klynger og spirende klynger Fokus på private deltagervirksomheder Deltagervirksomhederne følges i perioden Ud af 1.73 private virksomheder kan findes i Danmarks Statistiks registre (Når der udelades virksomheder, skyldes det primært, at virksomheder, som ikke har haft tilstrækkelig økonomisk aktivitet i hele måleperioden fra , frasortes. Det gælder både for deltagergruppen og kontrolgruppen. Der må udelades flest virksomheder fra forretningsområdet Oplevelseserhverv.) Virksomhedernes p-numre kobles med Danmarks Statistiks registre Monitorering af udviklingen i deltagervirksomhedernes beskæftigelse, omsætning, indtjening og eksport Vurdering af indsatsens effekt på beskæftigelse og omsætning i de fire forretningsområder i perioden De 6 strukturfondsprojekter har forskellige start- og slutdatoer. De tidligste er igangsat i 27, de seneste i 213. Nogle projekter er afsluttet, andre kører fortsat. Desuden kan der inden for det enkelte projekt være forskel på, hvornår virksomhederne er startet og sluttet i projektet. Det tages der ikke højde for i analysen. Alle projekter og tilhørende deltagervirksomheder inden for det enkelte forretningsområde betragtes samlet uanset det enkelte projekts start- og slutdato, og uanset hvornår virksomheden har taget del i det enkelte projekt. Yderligere information om metoden kan findes i notatet Registerbaseret effektvurdering værktøjer og metoder skrevet af Danmarks Statistik (april 212).

5 Strukturfondsprojekter Side 5 6 strukturfondsprojekter støttes med i alt 363 mio. kr. EU-midler Tilsagn i mio kr Antal projekter Bæredygtig energi Klynger og spirende klynger Oplevelseserhverv Sundheds- og EU-tilsagn (mio. kr.) Antal projekter Mix af private og offentlige deltagervirksomheder i alle forretningsområder klart flest private Sundheds- og Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger Bæredygtig energi Private Offentlige I alt virksomheder har medvirket i 6 strukturfondsprojekter (samme virksomhed kan have deltaget under forskellige forretningsområder) 1.73 er private virksomheder, mens 273 er offentlige

6 Side 6 Monitorering 937 Fra 21 til 212 blev der 937 flere fuldtidsansatte i deltagervirksomhederne med under 1 ansatte

7 Strukturfondsprojekter Side 7 faktabaseret Monitorering Solid ny viden om deltagervirksomheder Ud af 1.73 private deltagervirksomheder kan genfindes i Danmarks Statistik registre i perioden 21 til 212 (se forklaring side 4). Det er derfor muligt at få detaljeret faktuel viden om deres lokalisering, virksomhedernes alder, branchetilknytning og størrelse. Derudover er det muligt følge virksomhedernes udvikling i antal beskæftigede, omsætning, indtjening og eksport. Fra hele regionen Virksomhederne, der har deltaget i syddanske strukturfondsprojekter, kommer fra alle regionens 22 kommuner. Antallet af deltagervirksomheder i den enkelte kommune afspejler i høj grad kommunens størrelse. Sammenhængen er dog ikke helt entydig, fx er der færre deltagervirksomheder fra Fredericia Kommune end Ærø. Mange industrivirksomheder Der deltager forholdsvis mange industrivirksomheder i tre af fire forretningsområder. På landsplan er 5 pct. af virksomhederne industrivirksomheder inden for forretningsområdet klynger er 4 ud af 1 deltagere industrivirksomheder. Knap hver tredje deltagervirksomhed inden for forretningsområdet bæredygtig energi er fra bygge- og anlægsbranchen. Omtrent hver tredje deltagervirksomhed inden for oplevelseserhverv er fra hotel- og restaurationsbranchen. Relativt mange store virksomheder Erhvervslivet i Danmark er kendetegnet af mange små og mellemstore virksomheder. Blandt deltagervirksomhderne er der også flest små virksomheder, men relativt set er er der et betydeligt antal store deltagervirksomheder (1 eller flere ansatte). Enkelte af disse er så store, at deres udvikling let vil kunne overskygge udviklingen i et stort antal mindre virksomheder. For at reducere risikoen for, at enkelte store virksomheder dominerer den samlede udvikling inden for et forretningsområde, udelades virksomheder med 1 eller flere ansatte i monitoreringen af udvikling i beskæftigelse, omsætning, indtjening og eksport. Stigende beskæftigelse, omsætning, indtjening og eksport Når der kigges på virksomhedernes nøgletal kan de ikke lægges sammen på tværs af forretningsområder, da samme virksomhed kan have deltaget i mere end ét forretningsområde. Den samlede beskæftigelse i deltagervirksomhederne (hvor hver deltagervirksomhed kun er talt med én gang) var i 21 på fuldtidspersoner og voksede til i 212. Med undtagelse af forretningsområdet oplevelseerhverv er der vækst i beskæftigelsen i alle forretningsområder. Tilgengæld er der vækst i omsætning, indtjening og eksport i alle forretningsområder. Hvis der kigges på de samlede tal, hvor hver virksomhed kun er talt med én gang, så er omsætningen vokset med 6,2 mia.kr. fra 18,2 mia.kr. i første halvår 21 til 24,7 mia.kr i 1. halvår % Næsten hver tredje deltagervirksomhed inden for forretningsområdet bæredygtig energi er fra bygge- og anlægsbranchen. Bruttoindtjeningen er steget med 3,8 mia.kr og eksporten med 4,3 mia.kr. Omsætning, indtjening og eksport opgøres i løbende priser.

8 Side 8 Monitorering Deltagervirksomhedernes lokalisering Kolding Odense Esbjerg Tønder Sønderborg Vejle Middelfart Faaborg-Midtfyn Aabenraa Svendborg Billund Assens Vejen Varde Nordfyns Nyborg Haderslev Langeland Kerteminde Ærø Fredericia Fanø Øvrige Antal 25 Mange unge virksomheder i oplevelseserhverv Virksomhederne fordelt på etableringsår 2 15 Pct. 1 5 Bæredygtig energi Klynger og spirende klynger Oplevelseserhverv Sundheds - og 1985 eller før

9 Strukturfondsprojekter Side 9 Betydelig variation i branchesammensætning Virksomhederne fordelt på branche Bygge og anlæg Industri Komm., finans, ejd. og erhv.service Handel og transport Undervisning, socialeinstitutioner og andre serviceydelser Landbrug, fiskeri, forsyning og råstofudvinding Hotel og restauraunter Kultur og fritid Pct. Sundheds - og Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger Bæredygtig energi Flest små virksomheder, men også adskillige store virksomheder i alle forretningsområder 7 Virksomhederne fordelt på størrelse (fuldtidsansatte) 6 5 Pct Bæredygtig energi Klynger og spirende klynger Oplevelseserhverv Sundheds - og Under

10 Side 1 Monitorering Stigende beskæftigelse i tre forretningsområder 7 Antal fuldtidsansatte (NB: Samme virksomhed kan deltage i flere forretningsområder) Antal fuldtidsbeskæftigede Bæredygtig energi Klynger og spirende klynger Oplevelseserhverv Sundheds - og Stigende omsætning i alle forretningsområder (NB: Samme virksomhed kan deltage i flere forretningsområder) mia. kr Bæredygtig energi Klynger og spirende klynger Oplevelseserhverv Sundheds - og

11 Strukturfondsprojekter Side 11 Også fremgang i indtjeningen (salg fratrukket køb) 8 (NB: Samme virksomhed kan deltage i flere forretningsområder) 7 6 mia. kr Bæredygtig energi Klynger og spirende klynger Oplevelseserhverv Sundheds - og Ligesom eksporten er vokset (NB: Samme virksomhed kan deltage i flere forretningsområder) mia. kr Bæredygtig energi Klynger og spirende klynger Oplevelseserhverv Sundheds - og

12 Fra 21 til 212 blev omsætningen inden for Sundheds- og løftet med 3, 7 mia.kr. i deltagervirksomheder med under 1 ansatte

13 Strukturfondsprojekter Side 13 effektvurdering hvor meget af deltagervirksomhedernes vækst kan tilskrives den regionale indsats? Effektvurdering Måling af effekt foretages ved at sammenligne andelen af deltagervirksomheder med positiv vækst med den tilsvarende andel i en kontrolgruppe, som ligner deltagerne, men ikke har deltaget i et syddansk strukturfondsprojekt. Ved sammensætning af kontrolgruppen kontrolleres for virksomhedernes lokalisering, branche, størrelse og historiske vækst. Alle projekter inden for samme forretningsområde betragtes som ét projekt, uanset de enkelte projekters indhold, start- og slutdato og evt. variationer i, hvornår effekter kan forventes at indtræffe. Effektvurderingen sker for perioden Det er aktuelt kun muligt at effektmåle på beskæftigelse og omsætning, og deltagervirksomheder med over 1 årsværk er udeladt af målingen (jf. forklaring side 4). Forsigtig tolkning Bemærk, at alle projekter kan have haft andre vigtige effekter end dem, som kan måles med Danmarks Statistiks registerdata. Effekt på beskæftigelsen I forretningsområderne Sundheds- og, Bæredygtig energi og Klynger er der tegn på signifikante beskæftigelseseffekter. Effektmålingen indikerer, at de syddanske strukturfondsprojekter har skabt ca. 15 fuldtidsarbejdspladser inden for Bæredygtig energi, 43 inden for Klynger og knap 8 fuldtidsjob inden for Sundheds- og i perioden fra 21 til 212 i deltagervirksomheder med under 1 årsværk. Tallene kan ikke lægges sammen på tværs af forretningsområderne. Inden for Oplevelseserhverv kan der også umiddelbart konstateres en positiv effekt på beskæftigelsen med et effektestimat på 76 fuldtidsarbejdspladser. Det kan imidlertid ikke fuldstændigt afvises, at effekten skyldes tilfældigheder. Det tyder derfor på at den syddanske indsats ikke har haft målbare effekter på beskæftigelsesudviklingen inden for Oplevelseserhverv i perioden. Effekt på omsætningen Effetmålingen med fokus på omsætning giver ikke overraskende resultater på linje med beskæftigelseseffekterne. I forretningsområderne Sundheds- og, Bæredygtig energi og Klynger er der tegn på signifikante omsætningseffekter. Målingen indikerer, at de syddanske strukturfondsprojekter har løftet omsætningen inden for Bæredygtig energi med 3 mio.kr., med 2,2 mia.kr. inden for Klynger og med 3,7 mia. kr inden for Sundheds- og i perioden fra 21 til 212 i deltagervirksomheder med under 1 årsværk. Tallene kan heller ikke her lægges sammen på tværs af forretningsområderne.

14 Side 14 effektmåling hvordan måles effekterne? Andelen af deltagervirksomheder med positiv vækst sammenlignes med den tilsvarende andel i en referencegruppe af virksomheder, som ligner deltagerne, men ikke har deltaget i den syddanske indsats Referencegruppen sammensættes, så der kontrolleres for virksomhedernes lokalisering, branche, størrelse og historiske vækst Der måles kun i perioden Der tages altså ikke højde for projekternes forskellige indhold eller tidsperspektiv. Virksomheder med over 1 årsværk er udeladt af effektmålingen for at reducere risikoen for, at enkelte meget store virksomheder dominerer de aggregerede tal Den samme virksomhed kan have deltaget i flere forretningsområder, hvorfor man ikke kan lægge effekter sammen på tværs af forretningsområderne Alle projekter kan have haft andre vigtige effekter end dem, som kan måles med Danmarks Statistiks registerdata Effektvurdering foretages for hvert af de fire forretningsområder og omsættes til absolutte tal Tegn på signifikante beskæftigelseseffekter i tre ud af fire forretningsområder Andel virksomheder med positiv vækst i beskæftigelsen 7% 6% P-værdi=, P-værdi=, P-værdi=, Andel 5% 4% 3% 2% P-værdi=,1 Deltagergruppen Kontrolgruppen 1% % Bæredygtig energi Klynger og spirende klynger Oplevelseserhverv Sundheds - og sådan læses resultaterne Inden for oplevelseserhverv er der (jf. p-værdien) 1 pct. sandsynlighed for, at forskellen skyldes statistiske tilfældigheder. P-værdien angiver sandsynligheden for, at andelen af virksomheder med positiv vækst er ens i deltagergruppen og referencegruppen I figuren ovenfor har 6 pct. af deltagervirksomhederne i forretningsområdet Normalt afviser man kun tilfældigheder, hvis det kan gøres med bæredygtig energi fremgang i beskæftigelsen i en p-værdi på,5 eller lavere I kontrolgruppen var andelen kun godt 4 pct. P-værdien fortæller, at der er pct. sandsynlighed for, at I figurerne på næste side med estimater på beskæftigelses- og forskellen på deltager- og referencegruppen skyldes statistiske omsætningseffekter viser de orange søjler den faktiske samlede tilfældigheder. Det indikerer, at de syddanske projekter inden for beskæftigelse i deltagervirksomhederne i 21 og 1. bæredygtig energi har haft en positiv effekt på beskæftigelsesudviklingen halvår 212. De grå søjler viser den kontrafaktiske udvikling, dvs. i deltagervirksomhederne. effektmålingens estimat på, hvordan den samlede beskæftigelse Inden for forretningsområderne klynger samt sundheds- og i deltagervirksomhederne ville have været i 212, hvis er der også pct. sandsynlighed (jf. p-værdier- virksomhederne ikke havde deltaget i strukturfondsprojekterne. ne) for at forskellen skyldes statistiske tilfældigheder. Jf. forklaringen side 3 skal resultaterne tolkes forsigtigt.

15 Strukturfondsprojekter Side 15 Estimater på antal skabte arbejdspladser * 776* Årsværk * 76 Faktisk 2 Kontrafaktisk Bæredygtig energi Klynger og spirende klynger Oplevelseserhverv Sundheds- og * Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau). Indikation på positive omsætningseffekter i de samme tre forretningsområder Andel virksomheder med positiv vækst i omsætningen 8% 7% 6% 5% P-værdi=, P-værdi=,1 P-værdi=,35 P-værdi=, Deltagergruppen Kontrolgruppen Andel 4% 3% 2% 1% % Bæredygtig energi Klynger og spirende klynger Oplevelseserhverv Sundheds - og P-værdien angiver sandsynligheden for, at andelen af virksomheder med positiv vækst er ens i deltagergruppen og referencegruppen Estimater på omsætningseffekter ,2* 3,7* Faktisk Kontrafaktisk 8 Mia ,3* 212 Bæredygtig energi Klynger og spirende klynger 21, 212 Oplevelseserhverv Sundheds- og * Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau).

16 Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for monitorering og evaluering af den erhvervspolitiske indsats har Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik, de fem regioner og Bornholms Regionskommuneudviklet et værktøj, som gør det muligt at følge udviklingen i de virksomheder, der deltager i udviklingsprojekter. Endvidere kan værktøjet anvendes til vurdere, om deltagelse i projekterne har givet effekt for deltager virksomhederne. Værktøjet er baseret på data fra Danmarks Statistiks registeroplysninger om danske virksomheders beskæftigelse, omsætning, værditilvækst, eksport mv. I nærværende rapport er værktøjet anvendt til at monitorere og effektvurdere strukturfondsprojekter inden for fire syddanske erhvervsstrategiske forretningsområder. I analysen betragtes alle projekter inden for det samme forretningsområde samlet. Se flere analyser på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven Vejle

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse 9. november 215 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder 27-214 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Energi og miljø... 5 3. Fødevarer...

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 23. november 2015 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 2007-2013 Hovedparten af de erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler(regionalfonden

Læs mere

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 9. marts 2016 Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 1. Indledning Hovedparten af de regionale erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler fra

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i

Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i 22. november 2016 Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i 2010-2012 Resumé: Effektmålingen omfatter 14 virksomhedsrettede projekter, som Vækstforum Midtjylland har igangsat

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

BILAG september 2016 /ERST. Sag. Vejlsøvej Silkeborg

BILAG september 2016 /ERST. Sag. Vejlsøvej Silkeborg BILAG 3 22. september 2016 /ERST Sag Metodenotat: Registerbaseret effektmåling af den regionale virksomhedsrettede erhvervsfremmeindsats Danmarks Statistik har i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, de fem

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER

STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER SYDDANMARK Effekten af vækstprojekter STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER Teccluster fik idé til ny 3D-sårscanner på kajkanten Vækstforum-projekter viser enestående resultater 1 intro Tekst: Thomas

Læs mere

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene.

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene. Oplevelseserhverv TURISME Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene i Sydvestjylland Byregion SYDVESTJYLLAND: esbjerg, fanø, tønder & varde Viden til vækst

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Effektvurdering af Flere Virksomheder i Vækst

Effektvurdering af Flere Virksomheder i Vækst Effektvurdering af Flere Virksomheder i Vækst Indhold Resumé... 2 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af projektet Flere virksomheder i vækst... 4 3. Fakta om deltagervirksomheder... 8 4. Effektvurdering...13

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Fortsat tro på vækst i omsætning

Fortsat tro på vækst i omsætning Fortsat tro på vækst i omsætning og flere job Konjunktur for 3. kvartal De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har overvejende positive til omsætning og ansættelser i 3. kvartal. De positive

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007 Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Odense, den 8. marts 2007 De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i januar måned 2007 var

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 3. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små- og mellemstore virksomheder

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri 5. oktober 217 217:12 Store kommunale forskelle i iværksætteri Af Christina Juul Steengaard, Anne Kaag Andersen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Fremkomst af nye firmaer er med til at skabe job,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Erhvervsstyrelsen, 25. juli 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet Innovativ

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice

Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice 2. februar 2016 Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice - resultater, tilgang og metode. 1. SAMMENFATNING AF RESULTATERNE IRIS Group har for Erhvervsstyrelsen, og i et samarbejde med Danmarks

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/10191 Telefon: 7663 1993 Dato: 28. maj 2009 Notat vedr. Den kollektive

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 7. juli 2015 Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der kan

Læs mere

Erhvervslivets adgang til kollektiv transport

Erhvervslivets adgang til kollektiv transport Erhvervslivets adgang til kollektiv transport Svend Torp Jespersen og Ole Kveiborg 1 Indhold Metode Overordnede resultater Resultater på kommuneniveau Resultater på kvadratkilometerniveau 2 Metode GIS

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

STATUS og de næste skridt..

STATUS og de næste skridt.. STATUS og de næste skridt.. Erhvervsudviklingsdøgnet 2015, Viborg den 19. marts 2015 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Ved indgangen til den nye programperiode, 2014-2020 Justeret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 1.juni Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i april måned var på 3,5% af arbejdsstyrken.

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

REGIONAL ERHVERVSFREMME SKABER VÆKST

REGIONAL ERHVERVSFREMME SKABER VÆKST SYDDANMARK Vækstfremme i Syddanmark REGIONAL ERHVERVSFREMME SKABER VÆKST Erhvervsklynger satser på både store og små virksomheder Effekt: 14.000 arbejdspladser og ekstra 34 mia. kr. i omsætning 1 intro

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS.

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS. OPLEVELSESERHVERV TURISME Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Attraktioner Overnatning SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1. Uddannelseshjælp Aktuel måling 1 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere