129 DRs organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "129 DRs organisation"

Transkript

1 2005 DR Årsrapport 129 DRs organisation I 2005 lavede DR en række organisatoriske ændringer for at styrke det interne samarbejde og den kreative programudvikling. På de følgende sider beskrives DRs organisatoriske tiltag, DRs arbejdsmiljøindsatser og DRs grønne regnskab. Desuden gives en præsentation af DRs bestyrelse og direktion samt en plan over DRs organisation.

2 130 DRs Organisation

3 131 DRs organisation DR lever af kreative, professionelle og engagerede medarbejdere. Innovation, idéudvikling og øget tværgående samarbejde mellem alle DRs medarbejdere var derfor en særlig prioritet for udviklingen af DRs virksomhed i I den forbindelse ønskede DRs direktion også at styrke den fælles ledelse af DR og lavede derfor en række organisatoriske ændringer. Ressourcedirektør-funktionen blev således erstattet af en økonomidirektør for at sætte øget fokus på den tværgående økonomistyring, og der blev etableret et fælles HR-område (Human Resource) fra den 1. januar Nyt økonomidirektør-område For at sikre det bedste overblik over DRs totalomkostninger i relation til de daglige ledelsesbeslutninger besluttede DRs direktion at samle al økonomistyring, drift, investeringer og DR By-projektet under et nyt økonomidirektør-område. Fælles HR-enhed for hele DR Redaktioner, produktionsmiljøer og administrationer rykker i disse år sammen i DR som en naturlig følge af den større integration mellem DRs nye medier, tv og radio. Det betyder, at DRs ansatte i endnu højere grad skal samarbejde på tværs af organisatoriske og faglige skel samt dele viden og kompetencer. DRs nye HR-enhed har til opgave at udvikle politikker og strategier, der kan understøtte denne udvikling. Herudover har DR HR også ansvaret for medarbejderforhold, personalepolitik og overenskomstforhandlinger. En endnu bedre samarbejdende organisation Det skærpede fokus på innovation, idéudvikling og tværgående samarbejde konkretiserede sig i et omfattende internt projekt DR i verdensklasse. I forbindelse med projektet er der blevet holdt workshops i alle DRs enheder, hvor samtlige medarbejdere og chefer har fået mulighed for at bidrage med deres drømme og forslag til værdier, der kan styrke samarbejdet. Projektets konkrete mål er: At skabe stærke fælles værdier. At udvikle det tværfaglige samarbejde. At udnytte DRs kreative, menneskelige og faglige potentiale. At forbedre programmer og øvrige tilbud. Projektet er en forberedelse til indflytningen i DR Byens fleksible, åbne og kreative rammer og kræver ændringer på mange niveauer. Der vil derfor både være kortsigtede og langsigtede resultater af projektet, som endnu ikke er afsluttet. Konceptværksted DR har også etableret et nyt konceptværksted, der skal fungere som centrum for innovation i hele DR og føre til en ny måde at tænke programmer på. Formålet med værkstedet er at strukturere konceptudviklingen meget mere bevidst og gøre det til en selvstændig disciplin, der nemt og effektivt kan integreres i det daglige arbejde hos de programproducerende medarbejdere. Konceptværkstedet sigter mod udvikling af helt nye programmer til både nye medier, tv og radio.

4 132 Kompetenceudvikling Strategisk kompetenceudvikling er et kerneindsatsområde, der tager udgangspunkt i DRs fremtidige behov. DR har derfor gennemført et kompetenceprojekt, som sikrer den nødvendige kobling mellem DRs strategiske mål og den enkelte medarbejders udvikling. Jobsamtaler Arbejdet med en strategisk kompetenceudvikling sikres også gennem en årlig jobsamtale og gennem fastlæggelse af en udviklingsplan for den enkelte medarbejder. DRs årlige klimamåling viste, at 79 pct. af medarbejderne har haft en jobsamtale inden for det seneste år, og at 42 pct. af de ansatte i DR har været tilfredse eller meget tilfredse med den opfølgning, der er sket siden samtalen. Målet frem til 2007 er, at samtlige medarbejdere inviteres til en årlig jobsamtale, og at 50 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med opfølgningen. Uddannelse De individuelle udviklingsplaner for alle i DR skal resultere i, at ansatte får den uddannelse, som gør den enkelte i stand til at producere og levere de planlagte ydelser i overensstemmelse med enhedens kompetenceplan. Klimamålingen viser, at 44 pct. af alle ansatte i DR mener at have en sådan udviklingsplan. Figur 1 Oversigt over mobiliteten i DR i 2005 Har været udlånt til at udføre en arbejdsopgave uden for sin enhed/redaktion, men inden for sit eget direktørområde. Har været udlånt til at udføre en arbejdsopgave uden for sit eget direktørområde. Har været sat på opgaver, som ligger uden for sit normale arbejdsområde. Har deltaget i tværgående DR-opgaver eller projekter. Pct Mobilitet Muligheden for intern mobilitet blandt DRs medarbejdere er en vigtig del af det permanente udviklingsarbejde i DR. En god mobilitetskultur er til gavn for DRs aktiviteter og produktion, idet mobilitet er en del af den individuelle kompetenceudvikling, hvor medarbejdere udvikles gennem ændrede opgaver og funktioner. Mobilitet gavner desuden helhedssynet og det tværgående samarbejde, og det kan samtidig fremme den interne videndeling og dermed skabe bedre produkter. Som det fremgår af Figur 1 har hele 45 pct. af medarbejderne i løbet af 2005 deltaget i tværgående opgaver og projekter.

5 133 Figur 2 DRs tilbud om chefuddannelse Toplederprogram Udviklingsprogram for ledere Lederprogram erfarne chefer Netværk for kvinder i ledelse Væksthus Intro nye chefer Grundlæggende ledelse Mentorordning Klimamåling Individuel rådgivning og vejledning Klar og synlig ledelse Det er afgørende, at både chefer og medarbejdere har en fælles forståelse af, hvilke krav og forventninger DR har til en klar og synlig ledelse. I DR lægges der vægt på helhed i tænkning og handling. Det er afgørende, at cheferne er ærlige i udmeldingerne og motiverer til åbenhed og debat, før vigtige beslutninger træffes. Herefter kræves også loyalitet i forhold til trufne beslutninger. Det er ligeledes vigtigt, at cheferne i DR giver plads til at tage chancer og begå fejl, mens det omvendt betragtes som en pligt at lære af egne og andres fejl. På koncernniveau får DRs chefer og potentielle chefer en række kursus- og uddannelsestilbud, som fremgår af nedenstående Figur 2. Disse tilbud understøttede DRs samlede handlingsplan for ledelsesudvikling i Planen skabte bl.a. grundlag for en samlet og koordineret prioritering af behov og mulighed for deltagelse på uddannelserne i DR brugte i årets løb i alt 2,8 mio. kr. på gennemførelsen af denne uddannelsespakke.

6 134 Flere kvinder i ledelse i DR DR har sat sig et mål om, at inden udgangen af 2015 skal halvdelen af alle DR-chefer være kvinder. I december 2005 var 28 pct. af DRs chefer kvinder. Målet for de kommende år er, at DR i 2008 skal op på 34 pct. I 2010 skal procentdelen ligge på 40 pct., og i 2015 er det målet, at halvdelen af alle DR-chefer skal være kvinder. Udgangspunktet for beslutningen er, at DR derved opnår et bedre og bredere chefrekrutteringsgrundlag, dels at DR opnår bedre resultater med større mangfoldighed i ledelsen, og dels at DR har en særlig demokratisk forpligtelse til at omfatte og afspejle alle i det danske samfund også kvinderne. Trivsel i DR Medarbejdernes almene tilfredshed med ansættelsen i DR var i 2005 fortsat høj med 76 pct. tilfredse eller meget tilfredse medarbejdere (Figur 3). Figur 3 Almen tilfredshed med ansættelse i DR i perioden Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Pct Som et led i DRs indsats for arbejdsmiljøet og trivsel på arbejdspladsen er der i de seneste år fokuseret på sygefravær som en vigtig indikator for trivsel. DR har ved indførelse af lokale handlingsplaner herom, herunder sygesamtaler, formået at nedbringe sygefraværet væsentligt over de seneste to år (Figur 4). Figur 4 Sygefravær i DR for perioden , set i forhold til staten DR Staten Pct. 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,

7 135 Arbejdsmiljø DRs arbejdsmiljøfunktioner er fra januar 2006 placeret i DR HR Personale som en del af det nye fælles HR-område. Psykisk arbejdsmiljø I 2005 har DR HR Personale været ansvarlig for gennemførelsen af en undersøgelse af arbejdsbetinget stress i DR. Der har desuden været aktiviteter inden for stresshåndtering både i form af individuel rådgivning, workshops og oplæg. DR HR Personale har medvirket til at udvikle dialogværktøjer, som understøtter det lokale arbejde med psykisk arbejdsmiljø. Opfølgningen på stressundersøgelsen blev indledt i efteråret 2005 via DRs samarbejdsudvalg, hvor man sammen identificerede fokusområder og iværksatte handlingsplaner både på lokalt niveau og for DR som helhed. Alle DRs chefer har i forlængelse heraf fået tilbudt kurser i stresshåndtering i erkendelse af, at håndtering af arbejdsrelateret stress blandt medarbejderne også er en del af chefopgaven. Arbejdsmiljøuge DR HR Personale benyttede i 2005 EU s Arbejdsmiljøuge-initiativ til at sætte fokus på arbejdsmiljøet i hele virksomheden. Der blev i samarbejde med rådgivningsfirmaet Crecea gennemført en række aktiviteter, som øgede opmærksomheden på helbred, idet der blev tilbudt målinger af blodtryk, BMI og kondition. Desuden blev der i samarbejde med rådgivningsfirmaet Job Liv Danmark a/s tilbudt høretest og orienteret om støj og støjens påvirkninger. Arbejdsskader Der blev i 2005 foretaget 32 anmeldelser mod 36 i Der var 16 arbejdsulykker med fravær, som medførte ca. 200 fraværsdage, mens 13 arbejdsulykker i 2004 medførte ca. 600 fraværsdage. Rygestop-kurser DRs kommende domicil, DR Byen, bliver røgfri, og som en konsekvens af denne beslutning tilbyder DR rygestop-kurser til alle ansatte. I 2005 blev der arrangeret fire rygestop-kurser, og der blev gennemført tre i Initiativet fortsætter i 2006, hvor størstedelen af DRs aktiviteter i hovedstaden samles i DR Byen. Natarbejde 76 ansatte med natarbejde er blevet tilbudt en helbredsundersøgelse. Cirka halvdelen tog imod tilbuddet, og undersøgelsen viste et behov for at overveje en ændret vagtplanlægning i visse områder. Arbejdsmiljøuddannelse I 2005 blev der holdt et arbejdsmiljøkursus med deltagelse af otte sikkerhedsledere og sikkerhedsrepræsentanter, og uddannelsen foregik efter det koncept, der i 2003 blev udviklet specielt til DR.

8 136 Grønt regnskab DR har som virksomhed også har et samfundsansvar for at bidrage til en mere bæredygtig udvikling, og igennem en årrække er der arbejdet aktivt med miljøet i DR. I løbet af flytter DR ind i DR Byen, hvor der er lagt stor vægt på at skabe de bedste miljømæssige forhold. Dette har på markant vis præget byggeriet under opførelsen, ligesom det vil give helt nye rammer og muligheder for en miljøvenlig drift af DRs aktiviteter. Som en ekstra påskønnelse af det miljørigtige byggeri har DR Byen i 2005 modtaget to priser, bl.a. Københavns Kommunes erhvervspris. DRs forbrug og miljøpåvirkninger DRs forbrugssteder er fordelt på en række lokaliteter over hele landet. TV-Byen og Radiohuset i København samt radio/tv-huset i Århus er de tre største, og de står for ca. 85 pct. af DRs samlede forbrug af el, vand og varme. Dette billede ændres i løbet af 2006, når DR flytter fra TV-Byen og fra hovedparten af Radiohuset. Forbrug og miljøpåvirkninger fra driften af DR Byen indgår i det samlede grønne regnskab fra og med Energi og vand DRs forholdsmæssigt største miljøbelastning er elforbruget. For 2005 svarer forbruget til, hvad en mindre provinsby bruger eller mere end husstande. Både elforbruget og varmeforbruget har i 2005 været en smule lavere end i Elforbruget er faldet med 0,25 procent, mens det graddagkorrigerede varmeforbrug er faldet med 3,44 pct. Reduktionen af elforbruget skal ses i lyset af, at DR har en fortsat voksende produktion af både radio, tv og web-produkter. Herudover bidrager nye teknologier også til øget energiforbrug, eksempelvis digitaliseringen af både radio og tv. med fokus på adfærdsmæssige indsatser som slukning af lys, pc er og andet udstyr. Resultaterne har været positive med besparelser på mellem 9 og 22 pct. af det normale forbrug. For at fastholde effekten arbejdes der nu med at etablere faste bonussystemer, som belønner elbesparelser. Affald DRs aktiviteter medførte i 2005 en samlet affaldsmængde på 991 tons. Heraf gik 34,5 pct. af affaldet til genbrug, mens kun minimale mængder gik til deponi og specialbehandling, og de resterende ca. 65 pct. gik til forbrænding. Resultaterne er pæne set i lyset af den omfattende oprydning, som foregår under forberedelserne til DR-flytningen. I efteråret 2005 blev der således gennemført en særlig oprydningsdag, hvor der blev indsamlet og sorteret over 50 tons affald, og knap halvdelen gik til genbrug. De affaldstyper, som går til genbrug, er først og fremmest papir, pap, jern og kasseret elektronik. Grønne indkøb DR prioriterer grønne indkøb, så energiforbruget ved fremstilling og andre miljøforhold medtænkes, når der købes nyt. DRs Grønne Indkøbspolitik siger: DR vil ved indgåelse af større indkøbsaftaler, udbud o. lign. tage hensyn til miljø- og arbejdsmiljø ved valg af leverandører i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser. DR køber årligt ind for ca. 800 mio. kr., og det omfatter alt fra blyanter til eksterne tv-produktioner. I de seneste år har der været fokus på at optimere indkøbet i DR ved at styrke afdelingernes brug af de centralt indgåede indkøbsaftaler. Udover at det har givet væsentlige besparelser på indkøb, giver det også en bedre mulighed for at sikre miljøhensyn ved DRs indkøb. Miljøindsatsen i 2005 har især fundet sted på de DR-lokaliteter, som ikke er berørt af forberedelserne til flytningen til DR Byen. I syv af DRs ni distrikter har der været gennemført elspare-kampagner

9 137 DRs samlede forbrug og miljøpåvirkninger i 2005 (Tallene i parentes er for 2004) Forurening i form af drivshusgasser Energi Varme: (24.822) MWh El: (24.077) MWh Benzin: ( ) liter Diesel: ( ) liter LUFTEMISSIONER Produkter TV: (10.461) sendetimer Radio: ( ) sendetimer + Online-ydelser Vand INPUT PRODUKTER Produkterne indeholder ingen kendt forurening, men skaber en indirekte miljøpåvirkning gennem Vand: (42.135) kbm, heraf kundernes anvendelse af fjernsyn, radio og pc. fordamper kbm i køleanlæg Råvarer AFFALD + SPILDEVAND Affald og genbrug Genbrug: 342 (346) tons / 34,5 (35) % Forbrænding: 646 (640) tons / 65,1 (64,8) % Farligt affald: < 0,2 (1,7) tons / < 0,1 (0,2) % Affald i alt: 991 (988) tons Spildevand (33.940) kbm Næringsstof-belastning Det gennemsnitlige årsforbrug i en dansk husstand er: El: 4,2 MWh. Varme: 18,5 MWh. Vand: 170 kbm. DRs forbrug svarer således til: El: husstande. Varme: husstande. Vand: 229 husstande.

10 1. Mogens M. Rasmussen (formand) Koncernchef Erling Aaskov (næstformand) Skoleinspektør 3. Finn Aaberg Borgmester 4. Birgit Aagaard-Svendsen Direktør 5. Rolf Bagger Forfatter 6. Thorkild Ibsen Forretningsfører 7. Peter Hvid Jensen Rektor 8. Stig Hartvig Nielsen Direktør 9. Aase D. Madsen Fhv. folketingsmedlem 10. Mogens Rubinstein Journalist

11 139 DRs bestyrelse DRs bestyrelse er DRs øverste ledelse. Det vil i praksis sige, at det er den, der har ansvaret for, at DR opfylder de krav, som loven og public servicekontrakten stiller. Det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for programmerne og den, der lægger retningslinjerne, samt kontrollerer, at disse retningslinjer overholdes. Det er også bestyrelsen, der ansætter generaldirektøren og de øvrige medlemmer af DRs direktion. Kulturministeren udpeger tre medlemmer af bestyrelsen, heriblandt formanden. Folketinget udpeger seks medlemmer og DRs medarbejdere ét medlem. Kulturministeren vælger næstformanden blandt de medlemmer, der er udpeget af Folketinget. Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes, så den repræsenterer mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt. Bestyrelsen mødes otte-ni gange årligt. DR-bestyrelsens job og tillidshverv 1. Mogens Munk Rasmussen Formand siden januar Koncernchef, adm. direktør, Nykredit, siden Formand for bestyrelsen i Totalkredit A/S. Deputy President i The International Union for House Finance. Medlem af bestyrelsen i Realkreditrådet. Vicepræsident i European Mortgage Federation. Medlem af bestyrelsen i Kunstforeningen Gl. Strand. Formand for præsidiet i Folk & Forsvar. Formand for bestyrelsen for IT-Universitetet, København. Formand for bestyrelsen for Danish Crafts. Medlem af bestyrelsen for Danmark-Amerika Fondet. Medlem af bestyrelsen for CARE Danmark. 2. Erling Aaskov Bestyrelsesmedlem siden efteråret Næstformand siden oktober Skoleinspektør ved Rødding Skole. Næstformand for Det Konservative Folkeparti. 3. Finn Aaberg Bestyrelsesmedlem siden Næstformand i perioden oktober 1991 til september 1995, formand i perioden oktober 1995 til december Borgmester i Albertslund Kommune. Formand for bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S. Medlem af bestyrelsen i Vestforbrænding I/S. Formand for DR Byens byggeudvalg. 4. Birgit Aagaard-Svendsen Bestyrelsesmedlem siden januar Direktør, medlem af direktionen i J. Lauritzen A/S. Medlem af bestyrelsen i flere danske og udenlandske selskaber relateret til J. Lauritzen A/S. Medlem af bestyrelsen i Danske Bank A/S. Medlem af Rådet for Det Norske Veritas. 5. Rolf Bagger Bestyrelsesmedlem siden januar Forfatter. 6. Thorkild Ibsen Bestyrelsesmedlem siden januar Forretningsfører for BørneTeaterSammenslutningen. 7. Peter Hvid Jensen Bestyrelsesmedlem siden februar Rektor, Dronninglund Gymnasium. Medlem af bestyrelsen for Aalborg Socialpædagogiske Seminarium. Formand for Det Radikale Venstre i Nordjyllands Amt. 8. Stig Hartvig Nielsen Bestyrelsesmedlem siden januar Direktør for Hartvig Media ApS. Medlem af bestyrelsen for Forberedelsesskolen, Randers. Formand for bestyrelsen for Dansk DX Lytter Klub. 9. Aase D. Madsen Bestyrelsesmedlem i perioden oktober 1987 til september 1995 og igen siden februar Fhv. folketingsmedlem. Medlem af Det dansk/grønlandske Fællesråd vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland. Medlem af Beredskabskommission i Gentofte Kommune. 10. Mogens Rubinstein Medarbejderrepræsentant siden januar Journalist i DR.

12 140 Kenneth D. Plummer Generaldirektør Lars Grarup Tv-direktør Leif Lønsmann Radiodirektør Lisbeth Knudsen Nyhedsdirektør Lars Vesterløkke Programdirektør Bent Fjord Økonomidirektør

13 141 DRs direktion DRs direktion er DRs daglige ledelse og består foruden generaldirektøren af en tv-direktør, en radiodirektør, en nyhedsdirektør, en programdirektør samt en økonomidirektør med ansvar for drift og administration samt byggeriet af DR Byen i Ørestad. Generaldirektøren har det daglige programansvar og har sammen med den øvrige direktion ansvaret for DRs produktioner samt den daglige administrative og økonomiske ledelse af DR. Direktionen mødes én gang ugentligt. Kenneth Plummer Generaldirektør for DR fra juni Tidligere ansættelser: Adm. direktør hos Nordisk Film og medlem af Egmonts koncerndirektion, adm. direktør hos Mattel Northern Europe, marketingdirektør hos Walt Disney Nordic. Lars Grarup Tv-direktør i DR fra november 2004 med ansvar for tv og de nye medier, organiseret i DR Interaktiv. Tidligere ansættelser: Chef for DR1, programplanchef i TV 2/Danmark, souschef og stedfortr. direktør for TV 2/Lorry, redaktionschef TV 2/Lorry, dokumentarjournalist og siden redaktør for dokumentargruppen i TV 2/Lorry. Leif Lønsmann Radiodirektør i DR fra 1998 med ansvar for radioen og DR Markedsføring. Tidligere job i DR: Ansat i radioens Kultur- og Samfundsafdeling, udviklingskoordinator og udviklingschef, medlem af direktionens strategigruppe, redaktionssekretær på P1 og leder af radioens dokumentargruppe. Har været mediekonsulent for bl.a. Danida og DaniCom samt underviser på bl.a. universiteter, Danmarks Journalisthøjskole og i DR. Lisbeth Knudsen Nyhedsdirektør i DR fra 1998 med ansvar for DR Nyheder, DR Sporten, DR Arkiv og Research samt DR Tekst. Tidligere politisk redaktør, erhvervsredaktør og medlem af chefredaktionen for Berlingske Tidende, ansvarshavende chefredaktør for Det Fri Aktuelt og adm. direktør for A/S A-Pressen. Fra 2005 bestyrelsesformand for Danmarks Journalisthøjskole og Center for Journalistik og Efteruddannelse. Lars Vesterløkke Programdirektør i DR fra 2001 med ansvar for DRs programudvikling og programproduktion, bortset fra Nyheder og Sport. Konstitueret generaldirektør i DR Tidligere job i DR: Ansat som journalist på DR Radio Midt & Vest, redaktør samme sted, konsulent i DR Undervisning, redaktør på DR København, chef for DR Fyn, programchef for radioens programproduktion. Bent Fjord Økonomidirektør i DR fra 2002 med ansvar for DRs økonomistyring og strategiopfølgning, DRs ejendomme og byggeprojektet DR Byen i Ørestad, DRs IT- og teknologiorganisation, licensadministrationen samt DRs interne servicetjenester. Tidligere ansættelser: Vicedirektør i Boligministeriet og koncerndirektør i Realkredit Danmark A/S. Bl.a. formand for bestyrelsen i Broadcast Service Danmark A/S og medlem af bestyrelsen for I/S Digi-TV samt medlem af Dagbladsnævnet.

14 142 DRs Organisationsplan 2006 TV-DIREKTØR RadioDIREKTØR Stab Stab DR1 dr.dk RADIO P1, P2, P3, P4, DIGITAL DR Markedsføring DR2 Nye medier DR Distribution DR Udsendelse DR Medieforskning DR International

15 143 GENERALDIREKTØR Direktionssekretariat DR HR Strategisk Udvikling DR Jura DR Kommunikation Programdirektør Nyhedsdirektør Økonomidirektør Stab Stab Stab DR Kultur DR Multimedie DR Nyheder DR Arkiv og Research DR Økonomicenter DR Teknologi DR Fakta DR PD Produktion DR Sporten DR Tekst DR Service og Administration DR Byen DR Det nære DR Programudvikling DR Event DR ND Produktion

16 144 Adresser TV-Byen 2860 Søborg Tlf Fax Radiohuset Rosenørns Allé Frederiksberg C Tlf Fax DR Byen Emil Holms Kanal København C Tlf Fax DR Århus Olof Palmes Allé Århus N Tlf Fax DR Kommunikation DR Byen 0999 København C Tlf Fax Lytter & Seer Kontakten TV-Byen 2860 Søborg Tlf Fax Via DR Licens Postboks Søborg Tlf Fax Øvrige DR-afdelinger Se flere DR-adresser på DRs regionalstationer DR Nordjylland Fredrik Bajersvej Aalborg Ø Tlf Fax DR Midt & Vest Vestergade Holstebro Tlf Fax DR Østjylland Olof Palmes Allé Århus N Tlf Fax DR Vejle Karl Bjarnhofs Vej Vejle Ø Tlf Fax DR Syd H. P. Hanssensgade Aabenraa Tlf Fax DR Fyn Lille Tornbjerg Vej Odense SØ Tlf Fax DR Regionalen Vadestedet Næstved Tlf Fax DR København Landskronagade København Ø Tlf Fax DR Bornholm Aakirkebyvej Rønne Tlf Fax

17 145 DOLPH OG VENNER Efter at den blå flodhest Dolph - og DR2-satireseriens ophavsmænd Mikael Wulff og Anders Morgenthaler - havde vundet TV 2 Zulu-prisen som Årets originale danske tv-program, drog Dolph og Wulff i efteråret 2005 ud for at give hele nationen en ny opsang hver fredag på DR2. Og alene i november klikkede over en halv million seere desuden ind på dr.dk/dolph for at spille og få endnu mere Dolph.

18 2005 DR Årsrapport 146 DR ÅRSRAPPORT 2005 Udgivet af DRs Direktionssekretariat og DR Kommunikation Redaktion: Søs Holmdal, Ole Ejdrup Christensen, Ib Andersen, Troels Brøndsted Koncept og design: DR Design / Niels Rinder, Mikkel Lemvig, Rune Høgsberg Video- og motiongenererede fotos: DR Design / Rune Høgsberg, Niels Rinder Stillfotos: Ulla Voigt / s. 5, 15, 29, 47, 84, 145 Bjarne B. Hermansen / s. 83, 86, 125, 126 Agnete Schlichtkrull / s. 4, 14, 128 Mike Kollöffel / s. 16 Marianne Grøndahl / s. 81 Kirsten Ellebæk / s. 92 Thomas Vilhelm / s. 94 Simon Høgsberg / s. 140 Tryk: Rosendahls Bogtrykkeri

19 147

20 2005 DR Årsrapport

DR ÅRSRAPPORT 2006 ORGANISATION ORGANISATION. DRs bestyrelse

DR ÅRSRAPPORT 2006 ORGANISATION ORGANISATION. DRs bestyrelse _ 131 DRs organisation DRs Ny Organisation DRs Organisationsplan grønt regnskab DRs bestyrelse DRs direktion Adresser 131 132 136 138 141 143 144 Info I 2006 lavede DR en række organisatoriske ændringer

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt DR Medier Udviklingsarbejde frem til sommer Jonas Svava Iversen udlånes og konstitueres som underdirektør Fokus på radio under ny radiochef Tor Arnbjørn ny radiochef Programudvikling Internationalt salg

Læs mere

DR Årsrapport 2007 Organisation. DRs organisation

DR Årsrapport 2007 Organisation. DRs organisation 161 DRs organisation I 2007 var DRs organisation præget af budgetoverskridelser i forbindelse med DR Byen og konsekvenserne af den efterfølgende spareplan. Alligevel var det også et år, hvor DR besluttede

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

strategiske mål

strategiske mål strategiske mål 2007-2010 INDLEDNING 1925 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Vi befinder os i en tid, hvor udviklingen går stærkt, og konkurrencen om danskernes medie- og kultur-forbrug bliver

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen (permanent)

1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen (permanent) Dialogmøde / Dialogforum Esbjerg (DIEF) 30.01.07 Referat: Fravær: Torben Rimmer Nielsen, Carsten Thybo, Anna L. Sørensen 1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012

Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012 Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012 Program for workshoppen: Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 13.00-13.10 Ambitionen med den nye arbejdsmiljøreform

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Til HSI. Dato 4. oktober Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl CVU Lillebælt Soldalen 8 DK 7100 Vejle

Til HSI. Dato 4. oktober Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl CVU Lillebælt Soldalen 8 DK 7100 Vejle Til HSI Dato 4. oktober 2007 Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl. 12 14. Til stede: - Lone Hougaard Vicerektor på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Arbejdsleder - Kirsten

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Referat af introduktionsmøde for dialogforaenes formænd og næstformænd Der var 3 afbud, så i alt 19 formænd og næstformænd deltog.

Referat af introduktionsmøde for dialogforaenes formænd og næstformænd Der var 3 afbud, så i alt 19 formænd og næstformænd deltog. DR Byen 28. marts 2009 Referat af introduktionsmøde for dialogforaenes formænd og næstformænd Der var 3 afbud, så i alt 19 formænd og næstformænd deltog. Deltagere: Dialogforum: Sjælland: Per Rasmussen

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR 1 TYDELIG OG DIGITAL 2 TYDELIGERE PUBLIC SERVICE- PROFIL Styrkede positioner i forhold til børn og unge, kultur samt nyheder

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Tak for et godt og udbytterigt møde i går til formiddag.

Tak for et godt og udbytterigt møde i går til formiddag. DJs bestyrelse GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Kenneth Plummer D +45 3520 8012 E kp@dr.dk 15. august 2007 Kære bestyrelsesmedlemmer Tak for et

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 7. september 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested Lokale H1.04, Blangstedgårdsvej 4, Odense Deltagere Carsten Vikkelsøe, HR

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Strategi for sygefravær

Strategi for sygefravær Personalepolitik Strategi for sygefravær 2013-2016 September 2012 Formål Esbjerg Kommunes sygefraværsstrategi har som formål at understøtte den overordnede personalepolitiks mål om at tage vare på kommunens

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere