129 DRs organisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "129 DRs organisation"

Transkript

1 2005 DR Årsrapport 129 DRs organisation I 2005 lavede DR en række organisatoriske ændringer for at styrke det interne samarbejde og den kreative programudvikling. På de følgende sider beskrives DRs organisatoriske tiltag, DRs arbejdsmiljøindsatser og DRs grønne regnskab. Desuden gives en præsentation af DRs bestyrelse og direktion samt en plan over DRs organisation.

2 130 DRs Organisation

3 131 DRs organisation DR lever af kreative, professionelle og engagerede medarbejdere. Innovation, idéudvikling og øget tværgående samarbejde mellem alle DRs medarbejdere var derfor en særlig prioritet for udviklingen af DRs virksomhed i I den forbindelse ønskede DRs direktion også at styrke den fælles ledelse af DR og lavede derfor en række organisatoriske ændringer. Ressourcedirektør-funktionen blev således erstattet af en økonomidirektør for at sætte øget fokus på den tværgående økonomistyring, og der blev etableret et fælles HR-område (Human Resource) fra den 1. januar Nyt økonomidirektør-område For at sikre det bedste overblik over DRs totalomkostninger i relation til de daglige ledelsesbeslutninger besluttede DRs direktion at samle al økonomistyring, drift, investeringer og DR By-projektet under et nyt økonomidirektør-område. Fælles HR-enhed for hele DR Redaktioner, produktionsmiljøer og administrationer rykker i disse år sammen i DR som en naturlig følge af den større integration mellem DRs nye medier, tv og radio. Det betyder, at DRs ansatte i endnu højere grad skal samarbejde på tværs af organisatoriske og faglige skel samt dele viden og kompetencer. DRs nye HR-enhed har til opgave at udvikle politikker og strategier, der kan understøtte denne udvikling. Herudover har DR HR også ansvaret for medarbejderforhold, personalepolitik og overenskomstforhandlinger. En endnu bedre samarbejdende organisation Det skærpede fokus på innovation, idéudvikling og tværgående samarbejde konkretiserede sig i et omfattende internt projekt DR i verdensklasse. I forbindelse med projektet er der blevet holdt workshops i alle DRs enheder, hvor samtlige medarbejdere og chefer har fået mulighed for at bidrage med deres drømme og forslag til værdier, der kan styrke samarbejdet. Projektets konkrete mål er: At skabe stærke fælles værdier. At udvikle det tværfaglige samarbejde. At udnytte DRs kreative, menneskelige og faglige potentiale. At forbedre programmer og øvrige tilbud. Projektet er en forberedelse til indflytningen i DR Byens fleksible, åbne og kreative rammer og kræver ændringer på mange niveauer. Der vil derfor både være kortsigtede og langsigtede resultater af projektet, som endnu ikke er afsluttet. Konceptværksted DR har også etableret et nyt konceptværksted, der skal fungere som centrum for innovation i hele DR og føre til en ny måde at tænke programmer på. Formålet med værkstedet er at strukturere konceptudviklingen meget mere bevidst og gøre det til en selvstændig disciplin, der nemt og effektivt kan integreres i det daglige arbejde hos de programproducerende medarbejdere. Konceptværkstedet sigter mod udvikling af helt nye programmer til både nye medier, tv og radio.

4 132 Kompetenceudvikling Strategisk kompetenceudvikling er et kerneindsatsområde, der tager udgangspunkt i DRs fremtidige behov. DR har derfor gennemført et kompetenceprojekt, som sikrer den nødvendige kobling mellem DRs strategiske mål og den enkelte medarbejders udvikling. Jobsamtaler Arbejdet med en strategisk kompetenceudvikling sikres også gennem en årlig jobsamtale og gennem fastlæggelse af en udviklingsplan for den enkelte medarbejder. DRs årlige klimamåling viste, at 79 pct. af medarbejderne har haft en jobsamtale inden for det seneste år, og at 42 pct. af de ansatte i DR har været tilfredse eller meget tilfredse med den opfølgning, der er sket siden samtalen. Målet frem til 2007 er, at samtlige medarbejdere inviteres til en årlig jobsamtale, og at 50 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med opfølgningen. Uddannelse De individuelle udviklingsplaner for alle i DR skal resultere i, at ansatte får den uddannelse, som gør den enkelte i stand til at producere og levere de planlagte ydelser i overensstemmelse med enhedens kompetenceplan. Klimamålingen viser, at 44 pct. af alle ansatte i DR mener at have en sådan udviklingsplan. Figur 1 Oversigt over mobiliteten i DR i 2005 Har været udlånt til at udføre en arbejdsopgave uden for sin enhed/redaktion, men inden for sit eget direktørområde. Har været udlånt til at udføre en arbejdsopgave uden for sit eget direktørområde. Har været sat på opgaver, som ligger uden for sit normale arbejdsområde. Har deltaget i tværgående DR-opgaver eller projekter. Pct Mobilitet Muligheden for intern mobilitet blandt DRs medarbejdere er en vigtig del af det permanente udviklingsarbejde i DR. En god mobilitetskultur er til gavn for DRs aktiviteter og produktion, idet mobilitet er en del af den individuelle kompetenceudvikling, hvor medarbejdere udvikles gennem ændrede opgaver og funktioner. Mobilitet gavner desuden helhedssynet og det tværgående samarbejde, og det kan samtidig fremme den interne videndeling og dermed skabe bedre produkter. Som det fremgår af Figur 1 har hele 45 pct. af medarbejderne i løbet af 2005 deltaget i tværgående opgaver og projekter.

5 133 Figur 2 DRs tilbud om chefuddannelse Toplederprogram Udviklingsprogram for ledere Lederprogram erfarne chefer Netværk for kvinder i ledelse Væksthus Intro nye chefer Grundlæggende ledelse Mentorordning Klimamåling Individuel rådgivning og vejledning Klar og synlig ledelse Det er afgørende, at både chefer og medarbejdere har en fælles forståelse af, hvilke krav og forventninger DR har til en klar og synlig ledelse. I DR lægges der vægt på helhed i tænkning og handling. Det er afgørende, at cheferne er ærlige i udmeldingerne og motiverer til åbenhed og debat, før vigtige beslutninger træffes. Herefter kræves også loyalitet i forhold til trufne beslutninger. Det er ligeledes vigtigt, at cheferne i DR giver plads til at tage chancer og begå fejl, mens det omvendt betragtes som en pligt at lære af egne og andres fejl. På koncernniveau får DRs chefer og potentielle chefer en række kursus- og uddannelsestilbud, som fremgår af nedenstående Figur 2. Disse tilbud understøttede DRs samlede handlingsplan for ledelsesudvikling i Planen skabte bl.a. grundlag for en samlet og koordineret prioritering af behov og mulighed for deltagelse på uddannelserne i DR brugte i årets løb i alt 2,8 mio. kr. på gennemførelsen af denne uddannelsespakke.

6 134 Flere kvinder i ledelse i DR DR har sat sig et mål om, at inden udgangen af 2015 skal halvdelen af alle DR-chefer være kvinder. I december 2005 var 28 pct. af DRs chefer kvinder. Målet for de kommende år er, at DR i 2008 skal op på 34 pct. I 2010 skal procentdelen ligge på 40 pct., og i 2015 er det målet, at halvdelen af alle DR-chefer skal være kvinder. Udgangspunktet for beslutningen er, at DR derved opnår et bedre og bredere chefrekrutteringsgrundlag, dels at DR opnår bedre resultater med større mangfoldighed i ledelsen, og dels at DR har en særlig demokratisk forpligtelse til at omfatte og afspejle alle i det danske samfund også kvinderne. Trivsel i DR Medarbejdernes almene tilfredshed med ansættelsen i DR var i 2005 fortsat høj med 76 pct. tilfredse eller meget tilfredse medarbejdere (Figur 3). Figur 3 Almen tilfredshed med ansættelse i DR i perioden Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Pct Som et led i DRs indsats for arbejdsmiljøet og trivsel på arbejdspladsen er der i de seneste år fokuseret på sygefravær som en vigtig indikator for trivsel. DR har ved indførelse af lokale handlingsplaner herom, herunder sygesamtaler, formået at nedbringe sygefraværet væsentligt over de seneste to år (Figur 4). Figur 4 Sygefravær i DR for perioden , set i forhold til staten DR Staten Pct. 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,

7 135 Arbejdsmiljø DRs arbejdsmiljøfunktioner er fra januar 2006 placeret i DR HR Personale som en del af det nye fælles HR-område. Psykisk arbejdsmiljø I 2005 har DR HR Personale været ansvarlig for gennemførelsen af en undersøgelse af arbejdsbetinget stress i DR. Der har desuden været aktiviteter inden for stresshåndtering både i form af individuel rådgivning, workshops og oplæg. DR HR Personale har medvirket til at udvikle dialogværktøjer, som understøtter det lokale arbejde med psykisk arbejdsmiljø. Opfølgningen på stressundersøgelsen blev indledt i efteråret 2005 via DRs samarbejdsudvalg, hvor man sammen identificerede fokusområder og iværksatte handlingsplaner både på lokalt niveau og for DR som helhed. Alle DRs chefer har i forlængelse heraf fået tilbudt kurser i stresshåndtering i erkendelse af, at håndtering af arbejdsrelateret stress blandt medarbejderne også er en del af chefopgaven. Arbejdsmiljøuge DR HR Personale benyttede i 2005 EU s Arbejdsmiljøuge-initiativ til at sætte fokus på arbejdsmiljøet i hele virksomheden. Der blev i samarbejde med rådgivningsfirmaet Crecea gennemført en række aktiviteter, som øgede opmærksomheden på helbred, idet der blev tilbudt målinger af blodtryk, BMI og kondition. Desuden blev der i samarbejde med rådgivningsfirmaet Job Liv Danmark a/s tilbudt høretest og orienteret om støj og støjens påvirkninger. Arbejdsskader Der blev i 2005 foretaget 32 anmeldelser mod 36 i Der var 16 arbejdsulykker med fravær, som medførte ca. 200 fraværsdage, mens 13 arbejdsulykker i 2004 medførte ca. 600 fraværsdage. Rygestop-kurser DRs kommende domicil, DR Byen, bliver røgfri, og som en konsekvens af denne beslutning tilbyder DR rygestop-kurser til alle ansatte. I 2005 blev der arrangeret fire rygestop-kurser, og der blev gennemført tre i Initiativet fortsætter i 2006, hvor størstedelen af DRs aktiviteter i hovedstaden samles i DR Byen. Natarbejde 76 ansatte med natarbejde er blevet tilbudt en helbredsundersøgelse. Cirka halvdelen tog imod tilbuddet, og undersøgelsen viste et behov for at overveje en ændret vagtplanlægning i visse områder. Arbejdsmiljøuddannelse I 2005 blev der holdt et arbejdsmiljøkursus med deltagelse af otte sikkerhedsledere og sikkerhedsrepræsentanter, og uddannelsen foregik efter det koncept, der i 2003 blev udviklet specielt til DR.

8 136 Grønt regnskab DR har som virksomhed også har et samfundsansvar for at bidrage til en mere bæredygtig udvikling, og igennem en årrække er der arbejdet aktivt med miljøet i DR. I løbet af flytter DR ind i DR Byen, hvor der er lagt stor vægt på at skabe de bedste miljømæssige forhold. Dette har på markant vis præget byggeriet under opførelsen, ligesom det vil give helt nye rammer og muligheder for en miljøvenlig drift af DRs aktiviteter. Som en ekstra påskønnelse af det miljørigtige byggeri har DR Byen i 2005 modtaget to priser, bl.a. Københavns Kommunes erhvervspris. DRs forbrug og miljøpåvirkninger DRs forbrugssteder er fordelt på en række lokaliteter over hele landet. TV-Byen og Radiohuset i København samt radio/tv-huset i Århus er de tre største, og de står for ca. 85 pct. af DRs samlede forbrug af el, vand og varme. Dette billede ændres i løbet af 2006, når DR flytter fra TV-Byen og fra hovedparten af Radiohuset. Forbrug og miljøpåvirkninger fra driften af DR Byen indgår i det samlede grønne regnskab fra og med Energi og vand DRs forholdsmæssigt største miljøbelastning er elforbruget. For 2005 svarer forbruget til, hvad en mindre provinsby bruger eller mere end husstande. Både elforbruget og varmeforbruget har i 2005 været en smule lavere end i Elforbruget er faldet med 0,25 procent, mens det graddagkorrigerede varmeforbrug er faldet med 3,44 pct. Reduktionen af elforbruget skal ses i lyset af, at DR har en fortsat voksende produktion af både radio, tv og web-produkter. Herudover bidrager nye teknologier også til øget energiforbrug, eksempelvis digitaliseringen af både radio og tv. med fokus på adfærdsmæssige indsatser som slukning af lys, pc er og andet udstyr. Resultaterne har været positive med besparelser på mellem 9 og 22 pct. af det normale forbrug. For at fastholde effekten arbejdes der nu med at etablere faste bonussystemer, som belønner elbesparelser. Affald DRs aktiviteter medførte i 2005 en samlet affaldsmængde på 991 tons. Heraf gik 34,5 pct. af affaldet til genbrug, mens kun minimale mængder gik til deponi og specialbehandling, og de resterende ca. 65 pct. gik til forbrænding. Resultaterne er pæne set i lyset af den omfattende oprydning, som foregår under forberedelserne til DR-flytningen. I efteråret 2005 blev der således gennemført en særlig oprydningsdag, hvor der blev indsamlet og sorteret over 50 tons affald, og knap halvdelen gik til genbrug. De affaldstyper, som går til genbrug, er først og fremmest papir, pap, jern og kasseret elektronik. Grønne indkøb DR prioriterer grønne indkøb, så energiforbruget ved fremstilling og andre miljøforhold medtænkes, når der købes nyt. DRs Grønne Indkøbspolitik siger: DR vil ved indgåelse af større indkøbsaftaler, udbud o. lign. tage hensyn til miljø- og arbejdsmiljø ved valg af leverandører i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser. DR køber årligt ind for ca. 800 mio. kr., og det omfatter alt fra blyanter til eksterne tv-produktioner. I de seneste år har der været fokus på at optimere indkøbet i DR ved at styrke afdelingernes brug af de centralt indgåede indkøbsaftaler. Udover at det har givet væsentlige besparelser på indkøb, giver det også en bedre mulighed for at sikre miljøhensyn ved DRs indkøb. Miljøindsatsen i 2005 har især fundet sted på de DR-lokaliteter, som ikke er berørt af forberedelserne til flytningen til DR Byen. I syv af DRs ni distrikter har der været gennemført elspare-kampagner

9 137 DRs samlede forbrug og miljøpåvirkninger i 2005 (Tallene i parentes er for 2004) Forurening i form af drivshusgasser Energi Varme: (24.822) MWh El: (24.077) MWh Benzin: ( ) liter Diesel: ( ) liter LUFTEMISSIONER Produkter TV: (10.461) sendetimer Radio: ( ) sendetimer + Online-ydelser Vand INPUT PRODUKTER Produkterne indeholder ingen kendt forurening, men skaber en indirekte miljøpåvirkning gennem Vand: (42.135) kbm, heraf kundernes anvendelse af fjernsyn, radio og pc. fordamper kbm i køleanlæg Råvarer AFFALD + SPILDEVAND Affald og genbrug Genbrug: 342 (346) tons / 34,5 (35) % Forbrænding: 646 (640) tons / 65,1 (64,8) % Farligt affald: < 0,2 (1,7) tons / < 0,1 (0,2) % Affald i alt: 991 (988) tons Spildevand (33.940) kbm Næringsstof-belastning Det gennemsnitlige årsforbrug i en dansk husstand er: El: 4,2 MWh. Varme: 18,5 MWh. Vand: 170 kbm. DRs forbrug svarer således til: El: husstande. Varme: husstande. Vand: 229 husstande.

10 1. Mogens M. Rasmussen (formand) Koncernchef Erling Aaskov (næstformand) Skoleinspektør 3. Finn Aaberg Borgmester 4. Birgit Aagaard-Svendsen Direktør 5. Rolf Bagger Forfatter 6. Thorkild Ibsen Forretningsfører 7. Peter Hvid Jensen Rektor 8. Stig Hartvig Nielsen Direktør 9. Aase D. Madsen Fhv. folketingsmedlem 10. Mogens Rubinstein Journalist

11 139 DRs bestyrelse DRs bestyrelse er DRs øverste ledelse. Det vil i praksis sige, at det er den, der har ansvaret for, at DR opfylder de krav, som loven og public servicekontrakten stiller. Det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for programmerne og den, der lægger retningslinjerne, samt kontrollerer, at disse retningslinjer overholdes. Det er også bestyrelsen, der ansætter generaldirektøren og de øvrige medlemmer af DRs direktion. Kulturministeren udpeger tre medlemmer af bestyrelsen, heriblandt formanden. Folketinget udpeger seks medlemmer og DRs medarbejdere ét medlem. Kulturministeren vælger næstformanden blandt de medlemmer, der er udpeget af Folketinget. Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes, så den repræsenterer mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt. Bestyrelsen mødes otte-ni gange årligt. DR-bestyrelsens job og tillidshverv 1. Mogens Munk Rasmussen Formand siden januar Koncernchef, adm. direktør, Nykredit, siden Formand for bestyrelsen i Totalkredit A/S. Deputy President i The International Union for House Finance. Medlem af bestyrelsen i Realkreditrådet. Vicepræsident i European Mortgage Federation. Medlem af bestyrelsen i Kunstforeningen Gl. Strand. Formand for præsidiet i Folk & Forsvar. Formand for bestyrelsen for IT-Universitetet, København. Formand for bestyrelsen for Danish Crafts. Medlem af bestyrelsen for Danmark-Amerika Fondet. Medlem af bestyrelsen for CARE Danmark. 2. Erling Aaskov Bestyrelsesmedlem siden efteråret Næstformand siden oktober Skoleinspektør ved Rødding Skole. Næstformand for Det Konservative Folkeparti. 3. Finn Aaberg Bestyrelsesmedlem siden Næstformand i perioden oktober 1991 til september 1995, formand i perioden oktober 1995 til december Borgmester i Albertslund Kommune. Formand for bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S. Medlem af bestyrelsen i Vestforbrænding I/S. Formand for DR Byens byggeudvalg. 4. Birgit Aagaard-Svendsen Bestyrelsesmedlem siden januar Direktør, medlem af direktionen i J. Lauritzen A/S. Medlem af bestyrelsen i flere danske og udenlandske selskaber relateret til J. Lauritzen A/S. Medlem af bestyrelsen i Danske Bank A/S. Medlem af Rådet for Det Norske Veritas. 5. Rolf Bagger Bestyrelsesmedlem siden januar Forfatter. 6. Thorkild Ibsen Bestyrelsesmedlem siden januar Forretningsfører for BørneTeaterSammenslutningen. 7. Peter Hvid Jensen Bestyrelsesmedlem siden februar Rektor, Dronninglund Gymnasium. Medlem af bestyrelsen for Aalborg Socialpædagogiske Seminarium. Formand for Det Radikale Venstre i Nordjyllands Amt. 8. Stig Hartvig Nielsen Bestyrelsesmedlem siden januar Direktør for Hartvig Media ApS. Medlem af bestyrelsen for Forberedelsesskolen, Randers. Formand for bestyrelsen for Dansk DX Lytter Klub. 9. Aase D. Madsen Bestyrelsesmedlem i perioden oktober 1987 til september 1995 og igen siden februar Fhv. folketingsmedlem. Medlem af Det dansk/grønlandske Fællesråd vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland. Medlem af Beredskabskommission i Gentofte Kommune. 10. Mogens Rubinstein Medarbejderrepræsentant siden januar Journalist i DR.

12 140 Kenneth D. Plummer Generaldirektør Lars Grarup Tv-direktør Leif Lønsmann Radiodirektør Lisbeth Knudsen Nyhedsdirektør Lars Vesterløkke Programdirektør Bent Fjord Økonomidirektør

13 141 DRs direktion DRs direktion er DRs daglige ledelse og består foruden generaldirektøren af en tv-direktør, en radiodirektør, en nyhedsdirektør, en programdirektør samt en økonomidirektør med ansvar for drift og administration samt byggeriet af DR Byen i Ørestad. Generaldirektøren har det daglige programansvar og har sammen med den øvrige direktion ansvaret for DRs produktioner samt den daglige administrative og økonomiske ledelse af DR. Direktionen mødes én gang ugentligt. Kenneth Plummer Generaldirektør for DR fra juni Tidligere ansættelser: Adm. direktør hos Nordisk Film og medlem af Egmonts koncerndirektion, adm. direktør hos Mattel Northern Europe, marketingdirektør hos Walt Disney Nordic. Lars Grarup Tv-direktør i DR fra november 2004 med ansvar for tv og de nye medier, organiseret i DR Interaktiv. Tidligere ansættelser: Chef for DR1, programplanchef i TV 2/Danmark, souschef og stedfortr. direktør for TV 2/Lorry, redaktionschef TV 2/Lorry, dokumentarjournalist og siden redaktør for dokumentargruppen i TV 2/Lorry. Leif Lønsmann Radiodirektør i DR fra 1998 med ansvar for radioen og DR Markedsføring. Tidligere job i DR: Ansat i radioens Kultur- og Samfundsafdeling, udviklingskoordinator og udviklingschef, medlem af direktionens strategigruppe, redaktionssekretær på P1 og leder af radioens dokumentargruppe. Har været mediekonsulent for bl.a. Danida og DaniCom samt underviser på bl.a. universiteter, Danmarks Journalisthøjskole og i DR. Lisbeth Knudsen Nyhedsdirektør i DR fra 1998 med ansvar for DR Nyheder, DR Sporten, DR Arkiv og Research samt DR Tekst. Tidligere politisk redaktør, erhvervsredaktør og medlem af chefredaktionen for Berlingske Tidende, ansvarshavende chefredaktør for Det Fri Aktuelt og adm. direktør for A/S A-Pressen. Fra 2005 bestyrelsesformand for Danmarks Journalisthøjskole og Center for Journalistik og Efteruddannelse. Lars Vesterløkke Programdirektør i DR fra 2001 med ansvar for DRs programudvikling og programproduktion, bortset fra Nyheder og Sport. Konstitueret generaldirektør i DR Tidligere job i DR: Ansat som journalist på DR Radio Midt & Vest, redaktør samme sted, konsulent i DR Undervisning, redaktør på DR København, chef for DR Fyn, programchef for radioens programproduktion. Bent Fjord Økonomidirektør i DR fra 2002 med ansvar for DRs økonomistyring og strategiopfølgning, DRs ejendomme og byggeprojektet DR Byen i Ørestad, DRs IT- og teknologiorganisation, licensadministrationen samt DRs interne servicetjenester. Tidligere ansættelser: Vicedirektør i Boligministeriet og koncerndirektør i Realkredit Danmark A/S. Bl.a. formand for bestyrelsen i Broadcast Service Danmark A/S og medlem af bestyrelsen for I/S Digi-TV samt medlem af Dagbladsnævnet.

14 142 DRs Organisationsplan 2006 TV-DIREKTØR RadioDIREKTØR Stab Stab DR1 dr.dk RADIO P1, P2, P3, P4, DIGITAL DR Markedsføring DR2 Nye medier DR Distribution DR Udsendelse DR Medieforskning DR International

15 143 GENERALDIREKTØR Direktionssekretariat DR HR Strategisk Udvikling DR Jura DR Kommunikation Programdirektør Nyhedsdirektør Økonomidirektør Stab Stab Stab DR Kultur DR Multimedie DR Nyheder DR Arkiv og Research DR Økonomicenter DR Teknologi DR Fakta DR PD Produktion DR Sporten DR Tekst DR Service og Administration DR Byen DR Det nære DR Programudvikling DR Event DR ND Produktion

16 144 Adresser TV-Byen 2860 Søborg Tlf Fax Radiohuset Rosenørns Allé Frederiksberg C Tlf Fax DR Byen Emil Holms Kanal København C Tlf Fax DR Århus Olof Palmes Allé Århus N Tlf Fax DR Kommunikation DR Byen 0999 København C Tlf Fax Lytter & Seer Kontakten TV-Byen 2860 Søborg Tlf Fax Via DR Licens Postboks Søborg Tlf Fax Øvrige DR-afdelinger Se flere DR-adresser på DRs regionalstationer DR Nordjylland Fredrik Bajersvej Aalborg Ø Tlf Fax DR Midt & Vest Vestergade Holstebro Tlf Fax DR Østjylland Olof Palmes Allé Århus N Tlf Fax DR Vejle Karl Bjarnhofs Vej Vejle Ø Tlf Fax DR Syd H. P. Hanssensgade Aabenraa Tlf Fax DR Fyn Lille Tornbjerg Vej Odense SØ Tlf Fax DR Regionalen Vadestedet Næstved Tlf Fax DR København Landskronagade København Ø Tlf Fax DR Bornholm Aakirkebyvej Rønne Tlf Fax

17 145 DOLPH OG VENNER Efter at den blå flodhest Dolph - og DR2-satireseriens ophavsmænd Mikael Wulff og Anders Morgenthaler - havde vundet TV 2 Zulu-prisen som Årets originale danske tv-program, drog Dolph og Wulff i efteråret 2005 ud for at give hele nationen en ny opsang hver fredag på DR2. Og alene i november klikkede over en halv million seere desuden ind på dr.dk/dolph for at spille og få endnu mere Dolph.

18 2005 DR Årsrapport 146 DR ÅRSRAPPORT 2005 Udgivet af DRs Direktionssekretariat og DR Kommunikation Redaktion: Søs Holmdal, Ole Ejdrup Christensen, Ib Andersen, Troels Brøndsted Koncept og design: DR Design / Niels Rinder, Mikkel Lemvig, Rune Høgsberg Video- og motiongenererede fotos: DR Design / Rune Høgsberg, Niels Rinder Stillfotos: Ulla Voigt / s. 5, 15, 29, 47, 84, 145 Bjarne B. Hermansen / s. 83, 86, 125, 126 Agnete Schlichtkrull / s. 4, 14, 128 Mike Kollöffel / s. 16 Marianne Grøndahl / s. 81 Kirsten Ellebæk / s. 92 Thomas Vilhelm / s. 94 Simon Høgsberg / s. 140 Tryk: Rosendahls Bogtrykkeri

19 147

20 2005 DR Årsrapport

DR ÅRSRAPPORT 2006 ORGANISATION ORGANISATION. DRs bestyrelse

DR ÅRSRAPPORT 2006 ORGANISATION ORGANISATION. DRs bestyrelse _ 131 DRs organisation DRs Ny Organisation DRs Organisationsplan grønt regnskab DRs bestyrelse DRs direktion Adresser 131 132 136 138 141 143 144 Info I 2006 lavede DR en række organisatoriske ændringer

Læs mere

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt DR Medier Udviklingsarbejde frem til sommer Jonas Svava Iversen udlånes og konstitueres som underdirektør Fokus på radio under ny radiochef Tor Arnbjørn ny radiochef Programudvikling Internationalt salg

Læs mere

DR Årsrapport 2007 Organisation. DRs organisation

DR Årsrapport 2007 Organisation. DRs organisation 161 DRs organisation I 2007 var DRs organisation præget af budgetoverskridelser i forbindelse med DR Byen og konsekvenserne af den efterfølgende spareplan. Alligevel var det også et år, hvor DR besluttede

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces.

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. - Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. 1 Bilag 3: SWOT Analyse. Bilag 4: PESTEL Analyse Bilag 5: 2 Superligaklubbernes hjemmeside: AaB: http://aabsport.dk

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i kapitalcenter G 20. august 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis Enkelthed er godt - Om at gribe en strategisk bold i praksis Kirsten Bundgaard Chef for HR og Arbejdsmiljø (2010) HR chef - etablering af HRorganisation (2007) HR chefkonsulent i KMD A/S fra 1997 2006

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

SCKK 13. september 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen

SCKK 13. september 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen SCKK 13. september 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen 1 DSB i tal Kunder dagligt ca. 450.000 Tog dagligt ca. 1.050 S-tog dagligt ca. 1.130 Stationer

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere