søger at skjule handlingsklausuler i forsikringsaftalerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "søger at skjule handlingsklausuler i forsikringsaftalerne."

Transkript

1 Skjulte handlingsklausuler i forsikringsaftaler Innlegg fra co-referenten, lektor, ph.d. Ivan Sørensen, Danmark Det mundtlige indlæg var ikke baseret på et manuskript, og i øvrigt måtte det mundtlige indlæg af tidsmæssige grunde forkortes betydeligt. De følgende bemærkninger er derfor ikke fuldstændig enslydende med det mundtlige indlæg. 1. Begrebet skjult handlingsklausul Det er nok de færreste forsikringstagere og ansatte i forsikringsselskaber i Danmark, der er klar over, hvad begrebet skjult handlingsklausul dækker over. I og for sig kan der også rejses tvivl om, hvorvidt det er korrekt at anvende ordet skjult om en klausul, der f.eks. er sammensat af en ansvarsbærende bestemmelse og et pålæg om en bestemt handling fra sikredes side. Ordet skjult har en odiøs klang. Det, der taler imod at anvende begrebet skjult, er, at selskaberne naturligvis ikke bevidst søger at skjule handlingsklausuler i forsikringsaftalerne. Om en handlingsklausul er skjult eller ikke, har vel mindre betydning. Det væsentlige er at konstatere, om der er tale om en handlingsklausul, og hvorledes denne retligt skal reguleres, det vil især sige under hvilke bestemmelser i forsikringsaftaleloven klausulen kan subsumeres. 2. Anerkendes begrebet i dansk forsikringsret? Som det implicit er fremgået af afsnit 1, er begrebet ikke almindeligt anerkendt i dansk forsikringsret hverken i teorien eller i praksis. Således findes der kun en enkelt artikel i Ugeskrift for Retsvæsen (UfR 1993 B side 275 f) om skjulte handlingsklausuler i danske forsikringsaftaler. Som vi har erfaret, er begrebet ganske anderledes godt indarbejdet i norsk forsikringsret, hvilket især skyldes Knut S. Selmers arbejde med disse begreber i hans bog Forsikringsret. I Danmark har forsikringsretten i mange år indtaget en meget beskeden plads i den juridiske forskning, og det er derfor vanskeligt at sige noget om, hvordan spørgsmålet løses efter dansk ret. Det ser dog ud til, at der er en tendens til at sondre mellem subjektive og objektive ansvarsfraskrivelsesklausuler, og det er således, at selskaberne ofte påstår, at en klausul må anses som en objektiv ansvarsfraskrivelse. Det er ligeså ofte, at selskaberne får medhold i en sådan påstand ved domstolene. 3. Klausuler i danske forsikringsvilkår I det følgende behandles nogle handlingsklausuler, der er gældende i danske forsikringsbetingelser. I det omfang disse klausuler har været prøvet ved domstolene eller Ankenævnet for Forsikring, vil afgørelserne blive citeret, og endelig vil der blive draget paralleller til den norske lovgivning vedrørende handlingsklausuler. Den ansvarsbærende bestemmelse i husejerforsikringens dækning af svampeangreb er formuleret således: 274

2 Forsikringen dækker angreb af træ- og murødelæggende svampe og insekter konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Denne klausul udløste en retssag, som er gengivet i UfR H. Der var tale om en etageejendom, der var opdelt i ejerlejligheder. Forsikringsselskabet opsiger forsikringen til ophør den 13/ Ca. den 1/9 konstateres der en skade i ejendommen, men først den 23/9 anmelder administrator for ejerlejlighedsforeningen skaden til forsikringsselskabet. Da dækningen er endelig ophørt den 13/6-1986, og da skaden er anmeldt efter denne dato, afviser forsikringsselskabet at udbetale erstatning for svampeskaden. Under sagens foretagelse i retten påstod ejerlejlighedsforeningen forsikringsselskabet dømt til at betale erstatning under anbringende af, at FAL 21 er ufravigelig, jf. stk. 4 og stk. 2, således at forsikringsselskabet ikke kunne anvende den ovenfor citerede klausul. Endvidere gjorde ejerlejlighedsforeningens advokat gældende, at klausulen var i strid med FAL 30, stk. 2. Forsikringsselskabet gjorde gældende, at klausulen ikke var i strid med FAL 21, idet denne bestemmelse alene gælder for frister i løbende forsikringsforhold og ikke for forsikringer, som er ophørt. Endvidere gjorde selskabet gældende, at den præceptive regel i FAL 21 i et tilfælde som det foreliggende var bortfaldet ved ikke brug og/eller modstående retssædvane. Til brug for Højesteret var det oplyst, at langt den overvejende del af danske forsikringsselskaber, som tegner svampeforsikring, anvender det pågældende forsikringsvilkår. Dette var oplyst af Assurandørsocietetet (nu Rådet for Dansk Forsikring og Pension), som tillige havde oplyst, at vilkåret kunne spores tilbage til 1930 erne. 5 af Højesterets dommere frifandt forsikringsselskabet, mens 1 dommer ville dømme forsikringsselskabet, idet denne fandt, at klausulen ikke kunne få virkning efter dens indhold, hvorfor selskabet måtte realitetsbehandle sagen. Af flertallets præmisser kan det udledes, at man har fundet, at reglen i 21 omfatter anmeldelse af skade i løbende forsikringsforhold, og 4 dommere fandt, at formålet med vilkåret er at foretage en klar tidsmæssig afgrænsning af forsikringsselskabets forpligtelser ved forsikringens ophør. Dette må forstås således, at disse dommere hermed fastslår, at der er tale om en objektiv afgrænsning af selskabets ansvar. Med hensyn til forsikringstagerens anbringende om FAL 30, stk. 2, anføres det blot, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte vilkåret i medfør af denne bestemmelse der vedrører forældelse af krav i henhold til forsikringsaftalen. Dommens resultat er forbavsende både for så vidt angår afgørelsen efter FAL 21 og afgørelsen efter FAL 30, stk. 2. I forarbejderne til forsikringsaftaleloven er der således intet, der tyder på, at formålet har været at begrænse reglens præceptivitet til løbende forsikringsforhold, og med hensyn til FAL 30, stk. 2, ville der næppe være noget til hinder for at anvende den, jf. bestemmelsens særlige affattelse. Klausulen kunne således udmærket være reguleret af FAL 30, stk. 2 (og således ikke i strid med 30, stk. 2, som fremført af forsikringstagerens advokat). Efter den norske FAL , 4. led, kan selskabets ansvar nedsættes eller falde bort, hvis selskabet har lidt et tab, der skyldes, at forsikrede forsætlig eller ved grov uagtsomhed ikke har anmeldt skaden uden ugrundet ophold. Efter lovens 1-3 er denne regel præceptiv i forhold til forsikringstageren. Efter den norske lovs 8-5 (der svarer til den tidligere FAL 30) mister den sikrede først retten til erstatning, dersom kravet ikke er anmeldt til selskabet inden et år efter, at sikrede fik kundskab om de forhold, som begrunder det. Efter den norske FAL 1989 må det derfor antages, at en klausul som den, der er anført ovenfor, i de danske forsikringsbetingelser ville blive tilsidesat af de norske domstole. 275

3 Familiens basisforsikring (eller hjemforsikring) indeholder følgende klausul: Tyveri dækkes efter bestemmelserne i dækningsskema. Indbrudstyveri: Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale... Dette forsikringsvilkår er omdiskuteret. Der har været rejst spørgsmål om, hvorvidt det er forsikringstageren eller forsikringsselskabet, der skal føre bevis for, at bygningen eller lokalet var forsvarligt aflåst. Bl.a. det spørgsmål, har Højesteret taget stilling til i 3 domme i 1986, citeret i UfR , UfR og UfR UfR H: Forsikringstageren havde anmeldt tyveri af nogle smykker fra sin lejlighed til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet afviste at erstatte tabet under henvisning til, at forsikringstageren ikke havde bevist, at smykkerne var fravendt hende ved indbrudstyveri, og forsikringstageren efter policens bestemmelser ikke var pligtig til at erstatte tabet, hvis dette var indtrådt ved simpelt tyveri. Der var ikke fundet tegn på voldelig indbrud, men et flertal på 3 dommere (af i alt 5 dommere) fandt imidlertid, at forsikringsselskabet ikke havde godtgjort, at lejligheden ikke var forsvarligt aflåst, da tyveriet blev begået. I øvrigt var det ubestridt af selskabet, at forsikringstageren havde været udsat for tyveri. UfR H: Forsikringstageren havde anmeldt indbrudstyveri i sin lejlighed til familieforsikringen. Der forelå oplysninger om, at døren til forsikringstagerens lejlighed for nylig var blevet udskiftet, og at politiet ved en afprøvning af lukkemekanismen havde konstateret, at døren kunne lukkes, uden at låsen fungerede. Politiet formodede derfor, at gerningsmanden havde skaffet sig adgang til lejligheden på et tidspunkt, hvor låsen ikke havde virket. Efter politiets formodning samt det tilvejebragte syn og skøn fandt et flertal på 3 dommere (af i alt 5 dommere) det tilstrækkelig godtgjort, at lejligheden ikke var forsvarlig aflåst, da tyveriet blev begået. Endvidere blev det lagt til grund, at forsikringstageren ikke havde ført bevis for, at de nævnte forhold var uden betydning for tyveriet. UfR H: En lejer i en villa anmeldte indbrudstyveri til sit forsikringsselskab. Der konstateredes ikke spor efter opbrydning. Der var tale om tyveri af kontanter og smykker. Forsikringsselskabet fandtes ikke at have godtgjort, at ejendommen ikke var forsvarlig aflåst, eller at tyveriet var begået af personer med lovlig adgang til ejendommen. Af de ovenfor citerede domme kan det udledes, at forsikringstageren har bevisbyrden for, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed omfattet af forsikringen (her tyveri). Herefter er det forsikringsselskabet, der skal føre bevis for, at bygningen eller lokalet ikke har været forsvarligt aflåst. Såfremt forsikringsselskabet har løftet denne bevisbyrde, påhviler det forsikringstageren at føre bevis for, at der ikke foreligger kausalitet mellem tyveriet og den ikke forsvarlige aflåsning. Selv om det ikke udtrykkelig fremgår af dommene, må det antages, at det nævnte forsikringsvilkår opfattes som en sikkerhedsforskrift dommenes bevistema peger entydigt i denne retning der reguleres efter FAL 51. Praksis fra Ankenævnet for Forsikring viser da også, at nævnet behandler sådanne forsikringsvilkår i henhold til reglerne om sikkerhedsforskrifter. Endelig stemmer dette også med forarbejderne til 51, jf. Udkast til lov om forsikringsaftaler s. 91. Efter den norske FAL 1989 vil et forsikringsvilkår som det ovenfor citerede falde under lovens 1-2 e om sikkerhedsforskrifter. Efter lovens 4-8, der omfatter retsvirkningerne af overtrædelse af sikkerhedsforskrifter, vil der dog være mulighed for at tilkende erstatning, selv om forsikringstageren ikke har holdt det forsikrede sted forsvarlig aflåst. Efter denne bestemmelse kan der nemlig gives erstatning, hvis der ikke er årsagssammenhæng, og som noget anderledes i forhold til den gamle FAL 51 kan selskabet pålægges delvis ansvar under hensyn til arten af den sikkerhedsforskrift, som er overtrådt, skyldgraden, skadesforløbet og forholdene i 276

4 øvrigt. Den norske afgørelse vil således være mere fleksibel end den danske afgørelse og kan tilgodese den forsikringstager, der har begået en mindre forsømmelse. De danske forsikringsbetingelser for kaskoforsikring af motorkøretøjer indeholder i almindelighed følgende vilkår: Kaskoforsikringen dækker ikke, når en skade er... indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed... I UfR har Højesteret taget stilling til en klausul med ordlyden: Forsikringen dækker ikke, når motorkøretøjet med forsikringstagerens billigelse styredes af fører, der ikke havde officielt kørebevis. En enstemmig Højesteret (5 dommere) fandt, at dette var en sikkerhedsforskrift, som skal reguleres efter FAL 51. På dette område har der været stor forskel på norsk og dansk praksis. I NRT og NRT fandt den norske højesteret, at et noget lignende forsikringsvilkår måtte anses som en farefeltsklausul, som faldt udenfor FAL 1930 s præceptive regler. Efter den norske FAL 1989 vil et sådant vilkår imidlertid nu falde under reglerne om sikkerhedsforskrifter i lovens 1-2 e, nr. 2 in fine, jf Forskellen på dansk og norsk ret vil herefter være, at der efter de norske regler er mulighed for at tilkende nogen erstatning, selv om føreren ikke har kørekort, og selv om der foreligger kausalitet mellem det manglende kørekort og den indtrådte skade. I forsikringsbetingelserne for en ansvarsforsikring for et arkitektfirma var indføjet følgende klausul: Forsikringen dækker erstatningsansvar... såfremt 3. mands krav er rejst og anmeldelse herom er foretaget over for selskabet indenfor forsikringstiden. Denne klausul var omtvistet ved dommen i Østre Landsret, jf. UfR UfR Ø: Forsikringstageren havde forestået opførelsen af en præstebolig, hvor der var konstateret mangler ved taget. Forsikringstageren havde den 15/ påtaget sig erstatningsansvaret for disse mangler, og den 18/ fremsendte skadelidte erstatningsopgørelse til forsikringstageren. Den 6/ gik forsikringstageren konkurs, og forsikringen ophørte automatisk samme dato. Den 8/ anmeldte skadelidte kravet i forsikringstagerens konkursbo. Først den 19/ fik skadelidte oplysning om forsikringstagerens forsikringsselskab og police-nr. Forsikringstageren undlod at anmelde skaden til selskabet, og den 25/ anmelder skadelidte kravet over for forsikringsselskabet. Da forsikringen er ophørt den 6/ , afviser forsikringsselskabet erstatning med henvisning til ovennævnte klausul. Forsikringsselskabet fik medhold i landsretten. Skadelidte havde påberåbt sig såvel FAL 21 som 30, men dette vandt ikke gehør i landsretten. Efter den norske FAL forældes krav, dersom det ikke er meldt til selskabet inden et år efter, at sikrede fik kundskab om de forhold, som begrunder det. Såfremt denne regel kunne finde anvendelse i ovennævnte sag, vil det også være tvivlsomt, om skadelidte kunne få erstatning, idet han allerede i oktober 1991 var klar over, at der ville opstå et krav som følge af manglerne ved byggeriet. Efter den norske FAL hæfter ansvarsforsikringsselskabet direkte over for skadelidte. Desuden har selskabet og sikrede pligt til på forespørgsel at oplyse skadelidte, om der foreligger ansvarsforsikring. Kravet forældes da også efter lovens 8-6, og såfremt det statueres, at skadelidte havde fået kundskab om de omstændigheder, der begrundede kravet i oktober måned 1991, ville han heller ikke efter de norske regler få tildelt nogen erstatning. I personforsikring, der dækker erstatning ved erhvervsudygtighed, er indføjet følgende klausul: 277

5 Er anmeldelse sket senere end 6 månedersdagen for invaliditetens indtræden, træder præmiefritagelsen respektive invaliderenten dog først i kraft på anmeldelsesdagen. Denne klausul har været omdiskuteret i en sag, der blev foretaget i Vestre Landsret (VL nr. B , 11. afd.). Landsretten tilkendegav, at forsikringsvilkåret foreskriver strengere retsvirkninger end fastsat i FAL 21, og da dette ville stride mod bestemmelsens præceptivitet, jf. stk. 4, måtte det tilsidesættes. Såfremt et sådant spørgsmål skulle afgøres efter den norske FAL 1989, må det antages, at forsikringstageren også ville få medhold i sit krav om dækning uanset fristoverskridelsen, jf. de ovenfor citerede bestemmelser i den norske FAL. I den danske erhvervs- og produktansvarsforsikring fremgår følgende: 9. Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden... stk. 3. Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke... Så vidt vides har denne klausul ikke været prøvet ved de danske domstole. Selv om der er tale om en ansvarsforsikring, er der dog nok ikke tvivl om, at klausulen vil blive fortolket som en objektiv afgrænsning af selskabets ansvar, og at den ikke vil blive reguleret efter FAL 30, stk. 2, jf. UfR H. Den norske FAL 1989, 7-6 og 8-6, vil finde anvendelse på et sådant vilkår. Det vil være interessant at se, hvorledes de norske domstole vil behandle det tilsvarende norske vilkår. Forsikringsvilkåret er jo godt indarbejdet, og der er tale om en forsikring med betydelige økonomiske interesser. Det vil derfor kunne få alvorlige konsekvenser for forsikringsselskaberne, hvis vilkåret tilsidesættes, ligesom det var tilfældet i en fransk højesteretsdom cit. i The International Journal of Insurance Law 1994, 1-72 s Klausulerne og FAL s præceptive regler Ved afgørelsen af, om et forsikringsvilkår indeholder en handlingsklausul, bør der sondres mellem anmeldelsesfrister og sikkerhedsforskrifter m.fl. Indeholder handlingsklausulen en anmeldelsesfrist, vil det være nærliggende at undersøge, om denne overholder de præceptive regler i FAL, navnlig bestemmelserne i (FAL 1930) 21 og 30, stk. 2. Mht. sikkerhedsforskrifter er det naturligvis den præceptive regel i 51, der skal overholdes. De lege ferenda bør det være således, at et forsikringsvilkår, der indeholder en handlingsklausul, reguleres på den måde, at handlingsklausulen isoleres og behandles i overensstemmelse med FAL s præceptive regler. 5. Kan selskaberne formulere sig ud af FAL s præceptive regler? Med henvisning til de ovenfor citerede danske domme vedrørende handlingsklausuler må spørgsmålet besvares bekræftende. Uanset om klausulerne benævnes objektive, ansvarsfraskrivelsesklausuler eller ansvarsbærende klausuler er der mulighed for, at selskaberne kan formulere sig ud af FAL s præceptive regler netop ved hjælp af sådanne klausuler. 6. Behovet for beskyttelse af parterne På den ene side er der et behov for beskyttelse af forsikringstagerne, idet man ellers risikerer at FAL s præceptive regler udhules og bliver uden reel betydning, og på den anden side er der også en beskyttelsesværdig interesse hos selskaberne som har behov for at kunne afgrænse især den tidsmæssige dækning i forsikringstiden. Imidlertid kan der rejses spørgsmål om, hvorvidt det er domstolenes opgave at beskære omfanget af lovens præceptive regler som sket i de ovennævnte domme. Dette må besvares benægtende. Sådanne op- 278

6 gaver bør overlades til lovgiver; medmindre forarbejderne tilsiger andet. 7. Er den norske model i FAL 1989 et godt forbillede? På den ene side kan det hævdes, at den danske domspraksis er smidigere end den norske model. Et eksempel på dette er dommene vedrørende kørekort, hvor den danske højesteret regulerede forholdet efter FAL 1930, 51, uden særlige regler herom i lovgivningen. Det kan også hævdes, at en gennemregulering, som den der er foretaget i den FAL 1989 om sikkerhedsforskrifter kan vise sig at være en overregulering, idet noget mere kan og bør overlades til domstolene. På den anden side kan det hævdes med baggrund i ovennævnte højesteretsdom i UfR , at hvis for meget overlades til domstolene, vil dette kunne udhule FAL s præceptive regler, hvilket er noget betænkeligt. Begränsande villkor och föreskrifter i ljuset av bestämmelserna i Finlands lag om försäkringsavtal Inlegg fra coreferenten, jurist, VH Leena Snellman, Konsumenterna Försäkringsbyrå, Finland I frivilliga person- och skadeförsäkringar förekommer det i definitionen av skador som ersätts, samt i begränsningarna som gäller försäkringarnas ansvar, sådana bestämmelser att de tvingande paragraferna i lagen om försäkringsavtal, som trädde i kraft den 1 juli 1995, när det gäller konsumenter och småföretagare kan föranleda nya ändringsbehov, förutom de ändringar som redan gjorts i fråga om definitionen av villkoren. Eftersom den nya lagen om försäkringsavtal har varit i kraft endast i drygt tre år, finns det ännu inga domstolsbeslut i ärendet. Konsumentklagonämnden gav våren 1998 ett utlåtande som tar upp frågan. Fallet utreds närmare senare i texten. Begränsningsvillkor i skadeförsäkringar Begränsningsvillkoren i försäkringar har ökat från år till år. I Finland är en stor del av hemförsäkringarna s k all risk-försäkringar, som upptar en lista över skador som inte ersätts, dvs en lista över begränsningsvillkor. Sådana är bland annat begränsningsvillkor, enligt vilka skador till följd av att egendom har förkommit eller blivit kvarglömd eller skador till följd av slitage eller korrosion, inte ersätts. I begränsningsvillkoren ingår också krav på låsning så att exempelvis en cykel, som inte låsts med ett lås som godkänts av försäkringsbolaget, inte ersätts. Begränsningsvillkor av samma typ ingår också i frivilliga 279

7 bilförsäkringar, dvs kaskoförsäkringar. Enligt kaskoförsäkringens skadegörelseförsäkring ersätts bland annat inte skador inne i ett olåst fordon som stått parkerat. I kaskoförsäkringar har också till definitionen av ersättningsbar skada fogats låsningsbestämmelser. Bland annat är en förutsättning för ersättning vid stöldförsäkring att försäkringsobjektet vid stöldögonblicket har varit låst eller förvarats i ett låst förvaringsskydd eller varit under ständig uppsikt. Dessa begränsningsvillkor i hemförsäkringar och bilförsäkringar skall granskas i ljuset av säkerhetsföreskrifterna i 31 lagen om försäkringsavtal. Enligt definitionen i 31 lagen om försäkringsavtal är säkerhetsföreskrifterna föreskrifter om anordningar, metoder och andra arrangemang som syftar till att förebygga eller begränsa skada. Enligt regeringens proposition (114/1993), med förslag till lag om försäkringsavtal, skall den försäkrade följa villkorsbestämmelsen, som med stöd av 1 mom. skall anses vara en säkerhetsföreskrift, oberoende av om bestämmelsen i försäkringsavtalet uttryckligen har rubriken säkerhetsföreskrift. Enligt 31 3 mom. Lagen om försäkringsavtal skall ett ringa åsidosättande av säkerhetsföreskrifterna inte sänka ersättningen. Ett något större åsidosättande av säkerhetsföreskrifterna sänker enligt Försäkringsnämndens praxis ersättningen med cirka 1/5 1/3. Om åsidosättandet är betydande sänks ersättningen till hälften. Försäkringsbolaget har bevisningsskyldigheten för åsidosättande av säkerhetsföreskriften. Försäkringsbolaget skall också visa att åsidosättandet av säkerhetsföreskriften har bidragit till att skadan uppstått eller till dess omfång, dvs att det finns ett orsakssamband, en kausalitet. Eftersom åsidosättandet av säkerhetsföreskriften i regel innebär att ersättningsbeloppet minskar, om ens det, och eftersom ett begränsningsvillkor helt utesluter skadan från försäkringsområdet så att den inte ersätts, är frågan om begränsningsvillkorets förhållande till paragraferna som gäller säkehetsföreskrifter i lagen om försäkringsavtal viktig, särskilt då lagen om försäkringsavtal är tvingande, dvs då det är fråga om konsumenter och småföretagare. I Finland har en del av de juridiska forskarna tagit den ståndpunkten att det inte går att i begränsningsvillkoret ta in villkor som uppfyller definitionen av säkerhetsföreskrifter. Enligt detta skulle exempelvis begränsningsvillkor som gäller låsning, vilka till sin ordalydelse kan betraktas som säkerhetsföreskrifter, inte längre tas med bland begränsningsvillkoren. I annat fall skulle man ju kringgå den tvingande lagstiftningen i lagen om försäkringsavtal genom att slutresultatet skulle vara sämre för konsumenten, så till vida att ett begränsningsvillkor alltid leder till ett totalavslag av ersättningsansökan utan att graden av vårdslöshet eller orsakssamband bedöms, medan dessa omständigheter skall beaktas när det gäller säkerhetsföreskrifter. Högsta domstolen har inte meddelat några avgöranden under den tid den nya lagen varit i kraft. Från den tid när den gamla lagen om försäkringsavtal gällde har högsta domstolen i sitt beslut HD 1985 II 17 ansett att låsningskraven i stöldförsäkringar som gäller bilförsäkringar skall betraktas som begränsningsvillkor och inte som säkerhetsföreskrifter. Konsumentklagonämnden har i sitt plenum den 6 april 1998 gett ett utlåtande med diarienummer 97/98/1234, som behandlar frågan om låsningskravet för cykel med minst en viss låstyp, skall anses som ett begränsningsvillkor eller en säkerhetsföreskrift. Konsumentklagonämnden har i sitt utlåtande tagit den ställningen att ifrågavarande villkorspunkt skall anses som säkerhetsföreskrift och inte som begränsningsvillkor, varvid det är nödvändigt att beakta graden av vårdslöshet vid uppskattningen av ersättningens storlek. Försäkringsnämnden, som fungerar i sam- 280

8 band med Konsumenternas försäkringsbyrå, har inte ännu tagit ställning till frågan. Begränsningsvillkor i person- och sjukförsäkringar I personförsäkringarna ingår begränsningsvillkor på samma sätt som i skadeförsäkringarna. I privata olycksfallsförsäkringar och sjukdomskostnadsförsäkringar har bland annat skador och sjukdomar som inträffat i farliga idrottsgrenar eller fritidssysselsättningar begränsats utanför det som ersätts. I 37 i den gällande lagen om försäkringsavtal har man begränsat försäkringsgivarens möjlighet att, i fråga om sjukdoms- och olycksfallsförsäkringar, till försäkringen foga begränsningsvillkor som gäller hälsotillståndet. Om försäkringstagaren har haft en kroppsskada eller sjukdom redan när försäkringen togs, kan försäkringsgivaren begränsa sitt ansvar utgående från försäkringstagarens hälsotillstånd, dvs till villkoren foga en begränsning som gäller sjukdomen bara om begränsningsvillkoret har sin grund i uppgifter som försäkringsgivaren begärt av försäkringstagaren om hälsotillståndet, dvs i hälsoutredningen. Ett exempel på ett förbjudet villkor kunde vara ett begränsningsvillkor enligt vilket ersättning inte betalas ut om sjukdomen kan anses ha börjat eller om klara sjukdomssymptom existerat innan försäkringen trädde i kraft. Ett begränsningsvillkor i anslutning till hälsotillståndet kan enligt 37 lagen om försäkringsavtal fogas till villkoren också i fall att begränsningen beror på försäkringens art eller någon annan särskild omständighet. Ett begränsningsvillkor som beror på försäkringens art kan fogas till försäkringen i fall att det inte är möjligt att begära uppgifter om hälsotillståndet på grund av brådskande försäkringsbehov. Ett exempel på detta är reseförsäkringarna. Som annan särskild omständighet kan betraktas att försäkringstagaren inte går med på att lämna de begärda uppgifterna om sitt hälsotillstånd. Enligt regeringens proposition till lag om försäkringsavtal 114/1993 hindrar 37 i lagen om försäkringsavtal inte att försäkringsgivaren helt begränsar ersättningen av en viss sjukdom i sjukdoms- eller olycksfallsförsäkringar, exempelvis tandsjukdomar. Högsta domstolens beslut eller utlåtanden av Försäkringsnämnden eller konsumentklagonämnden finns ännu inte i ärendet. Framtiden får utvisa hurdan form rättspraxis får när det gäller begränsande villkor och bestämmelser i förhållande till de tvingande bestämmelserna i lagen om försäkringsavtal. 281

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven TBB2012.231 Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven Er entrepriseforsikringers sædvanlige dækningsundtagelser vedrørende fx»skade som skyldes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Af partner, Torben Bondrop, Plesner Artiklen diskuterer hjemlen for forsikringsselskabers ophævelse af forsikringsaftaler i

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT 8. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT En ny landsretsdom fastslår forsikringsselskabets ret til i kontanterstatningen at fratrække

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD?

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? 18. JUNI 2010 NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? Sø- og Handelsretten har i en ny dom fastslået, at også ved all risks forsikring skal forsikringstageren løfte bevisbyrden for, at

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer i dansk og norsk ret

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer i dansk og norsk ret Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer i dansk og norsk ret Juridisk kandidatspeciale, 10. semester 11. august 2016 Nicolai Haven Carlsen Studienummer: 20114215 Vejleder: Carsten Munk-Hansen Antal

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING 30. AUGUST 2012 PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING En ny dom tager stilling til, hvorvidt entrepriseforsikringens sædvanlige dækningsundtagelse for mangelfuld udførelse af projektering, beregning,

Læs mere

BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER

BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER 11. JULI 2013 BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER En ny dom illustrerer, hvorledes domstolene i mistænkelige forsikringssager, hvor den angivne skadesårsag forekommer tvivlsom, er tilbøjelige til

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM fsagt den 26. oktober 2016 i sag nr. BS : FO Fag og rbejde s.m.f. mod Nykredit Forsikring /S.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV DOM Delforhandlingen i sagen,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling UfR 2016.1558/2 H Taewoong Højesteretsdommer Michael Rekling T s hovedanbringender til støtte for ugyldighed 1. Tilsidesættelse af kontradiktions- og forhandlingsprincippet (VL 37, stk. 2, nr. 1, litra

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE 29. APRIL 2010 DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE En ny landsretsdom tager bl.a. stilling til, hvorvidt der i en erstatningssag om ansvar for olieforurening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

FORSIKRING HAR DU EN FORSIKRINGSSAG? SKADEN ANMELDES TIL SELSKABET

FORSIKRING HAR DU EN FORSIKRINGSSAG? SKADEN ANMELDES TIL SELSKABET FORSIKRING FORSIKRING HAR DU EN FORSIKRINGSSAG? PROBLEMSTILLING I Danmark er det almindeligt, at man forsikrer sig mod skade på sin person og på sine ting. Mange har eksempelvis en ulykkes- og livsforsikring

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere