Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg."

Transkript

1 Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg : Delegation til private FOB (kommunens advokat): En kommune havde delegeret til en advokat at varetage kommunikationen med en borger i en bestemt sag. Ombudsmanden udtalte at en offentlig myndighed, herunder en kommune, kan overlade til en privat part at varetage kommunikationen med en borger, men at der er visse væsentlige begrænsninger heri. Først og fremmest har en myndighed ikke uden udtrykkelig lovhjemmel mulighed for at delegere til en privat part at træffe afgørelser. En myndigheds beslutning om at afvise at tage en sag under behandling er en afgørelse i FVL's forstand med den konsekvens, at en kommune ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kan delegere afvisningskompetence til en advokat. Ombudsmanden udtalte, at der bør være fastsat klare skriftlige retningslinjer for en advokat som på en kommunes vegne varetager kommunikationen i forhold til en borger : Offentlighedsloven Offentlighedskommissionen har afgivet betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven. Kommissionen har haft til opgave at komme med forslag til en ny samlet offentlighedslov. Betænkningen kan downloades fra følgende hjemmeside: : Partsbegrebet Som tredje afsnit indsættes følgende: FOB : Et revisionsfirma havde ydet rådgivning til en klient om et skattespørgsmål. På grundlag af revisionsfirmaets rådgivning gennemførte klienten en transaktion, der skattemæssigt senere blev underkendt af skattemyndighederne. Ved skattesagens behandling i Højesteret indtrådte revisionsfirmaet som biintervenient til støtte for klienten. Revisionsfirmaet begrundende sin intervention med at klienten havde taget forbehold om at kræve erstatning fra revisionsfirmaet, hvis klienten tabte skattesagen. Efter at Højesteret havde afsagt dom i sagen, søgte revisionsfirmaet om omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningsloven. Landsskatteretten afslog at give revisionsfirmaet omkostningsgodtgørelse, fordi Landsskatteretten ikke mente at revisionsfirmaet var part i klientens skattesag. Ombudsmanden udtalte, at det som udgangspunkt kun er den, der bliver direkte berørt af en afgørelse, der er part i sagen. Afledede interesser kan dog også i visse tilfælde være så væsentlige at de udløser partsstatus. Ved vurderingen af om en sådan afledet interesse er tilstrækkelig væsentlig til at udløse partsstatus, må mængden og arten af de led der indgår imellem sagens udfald og den aktuelle betydning for den pågældende, tages i betragtning. Det December 2009

2 2 må endvidere tages i betragtning hvor indgribende betydning sagens udfald får for den pågældende, og om den afledede interesse må anses at være beskyttet af den materielle lovgivning i sagen. Ombudsmanden mente ikke, at revisionsfirmaets afledede interesse i skattesagen var af en sådan karakter, at Landsskatteretten burde have anset revisionsfirmaet for part : Fravigelse af FVL ved aftale? Se også FOB , hvor der kort redegøres for ombudsmandens muligheder for at behandle afskedigelsessager, der er afsluttet ved aftale : Andre tilfælde FOB (nabokrigen): En gymnasielærer var nabo til en af sine elever. Mellem læreren og elevens familie var der en nabostrid som bl.a. omfattede en retssag om skellet mellem de to nabogrunde og en hegnssag. Nabostriden var aktuel og kulminerede det forår eleven skulle til eksamen. Ombudsmanden udtalte, at i forbindelse med beslutninger om års- og eksamenskarakterer gælder uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger om inhabilitet, hvis indhold i vidt omfang svarer til de udtrykkelige regler i FVL. På den baggrund mente ombudsmanden, at læreren havde været inhabil i forbindelse med fastsættelse af elevens årskarakter og eksamenskarakter efter grundsætningen i FVL 3, stk. 1, nr. 5, og at læreren efter grundsætningen i FVL 6, stk. 1, skulle have underrettet gymnasiet om den mulige inhabilitet : Juridiske forhold FOB (EU-familiesammenføring): En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner. Borgeren skrev til integrationsministeren for at få vejledning om eventuelle andre muligheder for at få opholdstilladelse til partneren. I brevet nævnte han udtrykkeligt muligheden for at benytte sig af EU-reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed ved at flytte til Sverige. Ministeren henviste i svaret borgeren til at søge information på udlændingemyndighedernes hjemmeside og mente, at forpligtelsen til at vejlede borgeren var opfyldt med den generelle henvisning til hjemmesiden. Det var ombudsmanden ikke enig i. Han mente, at ministeriet udtrykkeligt burde have vejledt borgeren om muligheden for at få familiesammenføring efter EU-reglerne som minimum ved at henvise til at man på hjemmesiden kunne læse om praksis for familiesammenføring på grundlag af EUreglerne. Videre bemærkede ombudsmanden at det efter hans opfattelse havde været naturligt, hvis ministeriet i brevet til borgeren i oversigtsform havde gengivet praksis på området.

3 : Formkrav FOB : Ombudsmanden udtalte, at retssikkerhedsmæssige, bevismæssige og ordensmæssige hensyn fører til at en forvaltningsmyndigheds udgående breve i en afgørelsessag, herunder selve afgørelsen, skal underskrives og opbevares i autentisk kopi. I øvrigt gælder det generelt, at der skal opbevares autentiske kopier i alle sager : Almene kriterier FOB (den umotiverede dagpengemodtager): En borger der modtog sygedagpenge deltog i virksomhedspraktik hos et privat firma. Firmaet sendte borgeren tilbage til kommunen med den begrundelse at han ikke medvirkede aktivt, bl.a. forstyrrede han andre ansatte og var meget umotiveret. Borgeren var meget uenig i beskrivelsen af hændelsesforløbet. I et svar på en klage fra borgeren skrev borgmesteren, at kommunen fortsat skulle samarbejde med det private firma. Derfor kunne kommunen ikke stille sig tvivlende over for det private firmas troværdighed. Ombudsmanden udtalte, at hensynet til administrativ konveniens utvivlsomt ikke kan udstrækkes til at medføre, at en offentlig myndighed afstår fra at undersøge en sags faktiske omstændigheder for at bevare et godt samarbejdsforhold til en privat aktør som har bidraget med oplysninger til sagen. Han mente derfor, at det var kritisabelt at samarbejdet med den private aktør blev inddraget som et hensyn ved kommunens vurdering af sagen : U3: Skønnet må ikke sættes under regel Efter første afsnit indsættes følgende: FOB (jordemoderens datter på fødegangen): En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital, fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det var hensigtsmæssigt at der var personale med tætte familierelationer ansat på samme afdeling. Der var tale om en mindre afdeling hvor mor og datter af hensyn til de fødende ikke burde gå i vagt sammen, og det ville skabe problemer med vagtplanlægningen. De ville desuden få den samme leder, og det kunne give loyalitetskonflikter. Ombudsmanden udtalte, at offentlige myndigheder ved besættelse af stillinger skal ansætte de personer som anses for bedst kvalificerede. Skønnet må ikke afskæres eller begrænses ved opstilling af interne regler. Der var ingen konkrete holdepunkter for, at der ville kunne opstå problemer. Afslaget var derfor usagligt : Hierarkisk rekurs FOB (den dyre præstebolig): En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag, som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for

4 4 Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen, bl.a. med henvisning til at kompetencen til at fastsætte bidraget ifølge en aftale mellem Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer lå hos stiftet. Ombudsmanden udtalte, at borgernes ulovbestemte ret til at klage over en afgørelse til en overordnet myndighed ikke kan fjernes eller indskrænkes ved en aftale. Afgørelsen var truffet af en myndighed i den sædvanlige hierarkiske struktur, og klageadgangen var ikke afskåret ved udtrykkelig lovhjemmel. Afgørelsen kunne derfor indbringes for ministeriet : Klagegebyr U H: Naturklagenævnets afvisning af klage med henvisning til for sen indbetaling af klagegebyr var berettiget : Klageret FOB : I en fratrædelsesaftale havde et ministerium og en medarbejder aftalt at udtale sig neutralt om ansættelsesforholdet. Da den tidligere medarbejder klagede til ombudsmanden, krævede ministeriet den udbetalte fratrædelsesgodtgørelse på kr. tilbagebetalt med henvisning til aftalebrud. Ombudsmanden udtalte, at forvaltningen ikke må lægge hindringer i vejen for det tilsyn som ombudsmanden udøver, men tværtimod har pligt til at medvirke til at dette tilsyn kan udøves effektivt. Ombudsmanden fandt det uforeneligt med [OMBL] at anse en klage til ombudsmanden for et brud på en bestemmelse i en aftale : Sagsbehandlingstid FOB (tantens arv): I en ansøgningssag om arven efter en tante rykkede en advokat og skifteretten mange gange Justitsministeriet, som behandlede sagen, men advokaten hørte først fra ministeriet 17 måneder senere. Justitsministeriets samlede sagsbehandlingstid var på over 25 måneder. Ombudsmanden fandt ministeriets sagsbehandlingstid særdeles kritisabel, og udtalte, at ministeriet selv burde have oplyst om, at sagen trak ud. 21.5: Opsættende virkning U Ø: Da landsretten efter en foreløbig vurdering ikke fandt, at der forelå et rimeligt grundlag for påstanden om, at myndighedens afgørelse var ugyldig, mente landsretten - på den baggrund og efter en samlet vurdering - ikke, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for undtagelsesvist at tillægge søgsmålet opsættende virkning.

5 : Erstatning U H: På trods af Miljøstyrelsens alvorlige fejl ved fortolkningen af en forordning var det ikke godtgjort, at sagsøger havde lidt et erstatningsberettiget tab som følge heraf. Styrelsen blev derfor frifundet.

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Bisidder - begreb og indhold

Bisidder - begreb og indhold Bisidder - begreb og indhold At være bisidder indebærer at hjælpe en anden person med dennes forhold og relation til omverdenen, f.eks. til offentlige myndigheder, til sundhedsvæsenet og andre væsener.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM SORINSKRIVARIN Í FØROYUM DOM Afsagt den 2. februar 2015 i sag nr. BS 1072/2012: A og B mod Lagmandens Kontor Tinganes 100 Tórshavn Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 3. september

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 62 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 Af professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, Det Juridiske Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere