Fyraftensmøde Socialt Lederforum. 1. Oktober Dagsorden. 1. Kort status på tidsplanen hvor langt er vi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyraftensmøde Socialt Lederforum. 1. Oktober 2013. Dagsorden. 1. Kort status på tidsplanen hvor langt er vi?"

Transkript

1 Fyraftensmøde Socialt Lederforum 1. Oktober 2013 Dagsorden 1. Kort status på tidsplanen hvor langt er vi? 2. Status på lovgivningen, herunder bekendtgørelser. 3. Whistlerblowerordningen 4. Takster og takstprincipper samt objektiv finansiering 5. Det gode samarbejde 6. Spørgsmål og dialog 1

2 1. Tidslinje Lovforslag i høring Fælles høringssvar Lovforslag fremlægges Loven forventes vedtaget Aktstykke med DUT - økonomi Bekendtgørelser og kvalitetskriterier Lovens ikrafttræden Socialstyrelsen uddanner personalet 21. jan. 18. feb. 30. mar. 4. jun. Besøgsrunde i kommunerne og fælles informationsmøder medio jun. 1. august Leder ansættes Sep./okt. Rekruttering Infomøde for tilbud / familieplejerne Test af intro-forløb Nov./Dec. Overdragelse af sager 1. december 1. jan. DRIFT IT-superbrugerorganisation Afholdes: Informationsmøder for tilbuddene og familieplejerne Torsdag den 31. oktober kl. 17:00-19:00 i Vendiahallen, Thomas Morildsvej, Hjørring - Tilmeldingsfrist mandag den 21. oktober. Tirsdag den 12. november kl. 17:00-19:00 i Nykøbing Falster Hallen, Nørre Boulevar 4 A, 4800 Nykøbing Falster - Tilmeldingsfrist mandag den 28. oktober. Torsdag den 14. november kl. 17:00-19:00 på Holbæk Seminarium, Kuben, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk - Tilmeldingsfrist mandag den 4. november. Onsdag den 27. november kl. 17:00-19:00 i teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge - Tilmeldingsfrist mandag den 11. november. Vi sætter kvalitetsstandard, krav til tilbuddene og hvordan DRIFT tilsynene tænkes udført mere konkret på dagsordnen. 2

3 Opgaver Opholdssteder for børn og unge Familiepleje Tilkøbsydelser Botilbud Voksne Udviklingshæmmede Misbrugsbehandling Botilbud Voksne Sindslidende Et team er dannet! Organisation Stabsfunktioner Økonomi, HR IT mv. Kommunikation Leveres af Holbæk (overhead) Direktør Tilsynschef Lokale stab: Tværfaglig team Økonomi internt/ekstern Juridisk konsulent Administration Årsrapport Kurser/uddannelse Leder Team Vest Leder Team Midt Leder Team Syd Fagkoordinatorer Fagkoordinatorer Fagkoordinatorer Ca. 20 tilsynskonsulter Ca. 15 tilsynskonsulter Ca. 19 tilsynskonsulter 3

4 Team Vest Odsherred Kalundborg Slagelse Sorø Hjørring Team Midt Greve Solrød Køge Lejre Roskilde Ringsted Stevns Næstved Team Syd Faxe Vordingborg Guldborgsund Lolland 2. Status på lov om socialtilsyn Udkast til bekendtgørelse og vejledning Bekendtgørelse om socialtilsyn Bekendtgørelse om plejefamilier Vejledning om socialtilsyn 4

5 Kvalitetsmodellen Tema1: Uddannelse og beskæftigelse Tilbuddet guider, motiverer og støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse 1. Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse. 2. Borgerne er i uddannelse, beskæftigelse, eller beskæftigelsesfremmende aktivitet. 3. Borgerne har et stabilt fremmøde i deres uddannelse, beskæftigelse eller i beskæftigelsesfremmende aktivitet. 4. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller undervisningstilbud. Gælder kun børn og unge: 5. Børnene/ de unge på tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et 6. grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. 7. Børnene/de unge får en grundskoleuddannelse og kommer i videre uddannelse eller beskæftigelse 5

6 Tema 2: Selvstændighed og relationer Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed 1. Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes selvstændighed og borgernes samspil samt kontakt med andre. 2. Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Gælder kun børn og unge: 3. Børnene deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet 4. Børnene har venskaber og ønskede sociale relationer uden for tilbuddet. 5. Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen. Tilbuddet støtter borgerne i at opretholde stabile og konstruktive relationer med familie og netværk 1. Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes selvstændighed og borgernes samspil samt kontakt med andre. 2. Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater (I) Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med metoder/tilgange, der fører til positive resultater for borgerne 1. Tilbuddet har en klar beskrivelse af tilbuddets målgruppe og dennes problemstillinger og behov. 2. Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. 3. Tilbuddet arbejder efter klare og konkrete individuelle mål for borgernes ophold i tilbuddet. 4. Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 5. De visiterende kommuner vurderer tilbuddets opgavevaretagelse og resultater for borgerne som tilfredsstillende. 6. Tilbuddet anvender resultatdokumentation til løbende læring og forbedring af indsatsen. 6

7 Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater (II) Borgerne inddrages i og har indflydelse på eget liv og egen hverdag i tilbuddet 7. Borgerne trives og er trygge i tilbuddet. 8. Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. 9. Borgernes selvbestemmelse sikres i tilbuddets pædagogiske indsats. 10. Borgerne har indflydelse på tilbuddets tilrettelæggelse og udnyttelse på et kollektivt niveau. Tilbuddet understøtter at borgernes fysiske og mentale sundhed fremmes 11. Tilbuddet understøtter, at borgerne får adgang til relevante sundhedsydelser. 12. Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, fx misbrug, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater (III) Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser 13. Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke er uforholdsmæssigt mange magtanvendelser set i forhold til målgruppen. 14. Dokumentation og indberetning af samt opfølgning på eventuelle magtanvendelser sker i overensstemmelse med lovgivningen. Tilbuddet forebygger overgreb 15. Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. 16. Tilbuddet har et hensigtsmæssigt beredskab i forhold til at forebygge overgreb. 7

8 Tema 4: Organisation og ledelse (I) Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse 1. Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet (relevant uddannelse og/eller erfaring). 2. Tilbuddet har et ledelsessystem, som løbende sikrer, at værdigrundlag, faglige målsætninger og metoder følges, vedligeholdes og er kendte af medarbejderne. 3. Tilbuddet benytter sig af (ekstern) faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse Gælder kun tilbud med bestyrelser. 4. Bestyrelsen er fuldtallig, og bestyrelsesmøder afholdes som foreskrevet. 5. Bestyrelsen besidder de faglige, økonomiske og andre kompetencer, der vurderes at være nødvendige for en stabil og fagligt ansvarlig drift af det konkrete tilbud. 6. Bestyrelsen forholder sig løbende til tilbuddets økonomi og andre styringsmæssige forhold, og drøfter alle større økonomiske dispositioner, faglige tiltag og ansættelse af nøglepersoner. Tema 4: Organisation og ledelse (II) Tilbuddets daglige drift varetages kompetent 7. Det borgerrettede arbejde varetages primært af fastansatte medarbejdere og kun i begrænset omfang af vikarer. 8. Borgerne har i forhold til deres behov i tilstrækkelig omfang kontakt til personale med relevante kompetencer 9. Personalegennemstrømningen på tilbuddet er tilsvarende eller lavere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 10. Sygefraværet blandt medarbejderne er på tilsvarende eller bedre niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. 8

9 Tema 5: Kompetencer Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder 1. Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. 2. Medarbejdernes daglige adfærd og relationer til borgerne afspejler tilbuddets værdigrundlag, faglige målsætninger og metoder. 3. Medarbejdernes kompetencer opdateres løbende med ny faglig viden om målgruppen og relevante metoder. Tema 6: Økonomi (I) Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt 1. Tilbuddets soliditetsgrad er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad. [Gælder private tilbud] 2. Tilbuddets gennemsnitlige belægningsgrad er rimelig set i forhold til tilbuddets specialiseringsgrad. 3. Tilbuddet har en strategi for håndtering af evt. underskud. 4. Der er foretaget både finansiel revision og forvaltningsrevision, og revisor har ikke haft væsentlige bemærkninger. 5. Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets omsætning (nøgletal) på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side. 9

10 Tema 6: Økonomi (II) Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe 6. Der er sammenhæng mellem tilbuddets målgruppe og metode på den ene side og forholdet mellem tilbuddets budgetterede omkostninger til lønninger i forhold til omsætningen (nøgletal) på den anden side. 7. Der er sammenhæng mellem tilbuddets målgruppe og metode på den ene side og forholdet mellem tilbuddets budgetterede omkostninger til borgerrettede aktiviteter i forhold til omsætningen (nøgletal) på den anden side. 8. Der er sammenhæng mellem tilbuddets beskrivelse af tilbuddets beskrivelse af målgruppe, metoder og kompetencer på den ene side og forholdet mellem tilbuddets budgetterede omkostninger til efteruddannelse i forhold til omsætningen (nøgletal) på den anden side. Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner 9. Tilbuddets økonomiske nøgletal (fremgår af årsrapport/tilbudsportalen) er i overensstemmelse med budget og regnskab. 10. Pengestrømme mellem tilbuddet og andre, som tilbuddet er knyttet til drifts- eller koncernmæssigt kan følges i budget og regnskab. Tema 7: Fysiske rammer De fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel 1. Borgerne trives med de fysiske rammer. 2. De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 3. De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem. [Gælder ikke ambulante tilbud] 4. Tilbuddets indretning understøtter borgernes ret til privatliv. 10

11 Risikobaseret tilsyn ( 6 i udkast til bekendtgørelsen) Mindst ét årligt tilsyn, men et intensiveret tilsyn på baggrund af risikoindikatorer, bl.a.: Ingen ekstern supervision Ingen eller en inaktivt/inkompetent bestyrelse Begrænset ledelsesmæssigt tilsyn fra driftsherren Lederen er uden formelle eller ledelsesmæssige kompetencer Få ansatte med relevant uddannelse Nystartet tilbud Uprøvede/udokumenterede faglige tilgange Høje/lave takster Magtanvendelse Tilbuddet skal registrere magtanvendelse som hidtil, men indsende indberetningen til: Socialtilsynet Handlekommune Evt. kommunal driftsherre (ved kommunale tilbud) Bekendtgørelsens 10: Socialtilsynet skal gennemgå indberetningerne og vurdere, om den enkelte indberetning giver anledning til bemærkninger. Tilbuddet og handlekommunen (samt evt. driftsherren) skal have besked herom 11

12 Årsrapport Struktur/fødekæde Niveau: Ansvarlig: Tilbud Socialtilsyn KKR Socialstyrelsen Tilbud Årsrpt. Tilsynsrpt. Konklusion lægges på Tilbudsportalen Socialtilsyn Drøftes Indgår i rammeaftalen Bearbejdes og indgår i tilsynsbesøg og afrpt. Årsrpt. National Bearbejdes og indgår i kontrol og kvalitet. Kvalitetsrpt. Årsrapport Alle tilbud skal lave en årsrapport Socialtilsynet skal også lave en årsrapport Socialstyrelsen skal også Tilbuddenes årsrapport Økonomiske nøgletal (er nærmere defineret) Sygefravær Personalegennemstrømning Oplysninger om det senest og det kommende års faglige udvikling samt forventede større ændringer Årsrapporten indberettes til Tilbudsportalen 12

13 Økonomisk tilsyn Alle tilbud skal udarbejde budgetter på et særligt skema, der indberettes til socialtilsynet til godkendelse Hvis flere afdelinger/satellitter med eget budget, skal der laves et skema for hver afdeling og ét for tilbuddet samlet Private tilbud indsender ligeledes revisorpåtegnede regnskaber som hidtil Snitflader til det personrettede tilsyn Socialtilsynet: Handlekommune: Har tilbuddet den fornødne kvalitet? Trives borgeren og ydes den hjælp, der er aftalt? Socialtilsynet skal underrette de ansvarlige kommuner, hvis socialtilsynet bliver opmærksom på bekymrende forhold, og når der iværksættes skærpet tilsyn Handlekommunen skal underrette socialtilsynet, hvis den bliver opmærksom på bekymrende forhold Socialtilsynet skal høre handlekommunerne om deres vurdering af tilbuddets evne til at opnå de aftalte mål -> kommunerne har pligt til at vie socialtilsynet de relevante oplysninger. 13

14 Plejefamilier Som hovedregel skal plejefamilier godkendes som generelt egnede. Gælder også aflastningsfamilier og kommunale plejefamilier. Hvis socialtilsynet ikke kan godkende plejefamilien, kan en anbringende kommune vurdere, om familien kan konkret godkendes. Socialtilsynets afgørelse skal indgå i vurderingen herom. Socialtilsynet: Handlekommune: Forestår grundkursus Løbende efteruddannelse og supervision Plejefamilierne skal på Tilbudsportalen i anonymiseret form. Illustration af opgaver før, under og efter tilsyn Tilsynsprocessen 14

15 Lovens bestemmelse 3. Whistleblowerordningen 11. Socialtilsynet skal have et telefonnummer og en epostadresse, hvortil et tilbuds personale, beboere, pårørende og andre kan henvende sig anonymt om bekymrende forhold i tilbuddet. Socialtilsynet skal oplyse beboere og ansatte om muligheden for at rette henvendelse til socialtilsynet efter denne bestemmelse. Stk. 2. Myndigheder og personer, der udøver opgaver efter stk. 1, samt enhver, der i øvrigt yder bistand hertil, har under ansvar efter straffelovens e tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning, som de under deres virksomhed får kendskab til. Straffelovens 152 f finder ligeledes anvendelse. Stk. 3. Socialtilsynet må ikke over for tilbuddet eller andre oplyse, at det har modtaget en henvendelse efter stk. 1. Whistleblowerordningen (Udkast af ) Vejledningens uddybende bemærkning Udvidet tavshedspligt Socialtilsynets tilsynsbesøg, jf. lovens 7, giver alene et øjebliksbillede af forholdene i tilbuddet. Undersøgelser har imidlertid vist, at for eksempel anbragte unge ofte ikke ved, hvor de skal rette henvendelse til, hvis de oplever bekymrende forhold i et tilbud. På denne baggrund er det i lovens 11 fastsat, at det enkelte socialtilsyn skal etablere et telefonnummer og en e-postkasse, som giver mulighed for, at et tilbuds personale, beboere, pårørende og andre kan henvende sig anonymt til socialtilsynet om bekymrende forhold i tilbuddet. Bestemmelsen skal sikre socialtilsynet det bredest mulige oplysningsgrundlag for varetagelsen af tilsynsopgaven. Samtidig skal ordningen give borgere, pårørende, ansatte og andre, der er i daglig kontakt med tilbuddet, sikkerhed for, at de ved, hvor de kan rette henvendelse, hvis de oplever en ubehagelig tone eller andre uhensigtsmæssigheder i et tilbud. 15

16 Whistleblowerordningen (Udkast af ) Vejledningens uddybende bemærkning Udvidet tavshedspligt Det fremgår af lovens forarbejder, at den foreslåede bestemmelse er udarbejdet efter principperne i de tavshedspligtsbestemmelser, der findes i lov om arbejdsmiljø 79, som udvider den almindelige tavshedspligt efter forvaltningsloven og straffeloven, så henvender sikres den maksimale anonymitet ved henvendelse om klager til Arbejdstilsynet over arbejdsmiljøforhold på virksomheder. Lov om arbejdsmiljø 79 sikrer således den ansatte mod, at Arbejdstilsynet videregiver oplysninger om klagen til arbejdsgiver eller dennes repræsentant og sikrer således den ansattes total anonymitet ved henvendelse. Whistleblowerordningen (Udkast af ) Vejledningens uddybende bemærkning Bestemmelsens indhold Beskyttelsen mod videregivelse af oplysninger omfatter henvendelser, som kommer fra den i stk. 1 nævnte personkreds. Bestemmelsen omfatter oplysninger om henvendelsens indhold, oplysninger som identificerer pågældende, oplysninger om, at de er modtaget en henvendelse, og oplysninger om, at et tilsynsbesøg foretages som følge af henvendelsen. I relation til almindelige tilsynsopgaver betyder bestemmelsen, at socialtilsynets medarbejdere ikke må oplyse, om et tilsynsbesøg foretages som følge af en henvendelse, eller at socialtilsynet har modtaget en henvendelse. En anmodning om sådanne oplysninger behandles i givet fald efter reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven. 16

17 Whistleblowerordningen (Udkast af ) Vejledningens uddybende bemærkning Undtagelse (I) Politianmeldelse Hvis socialtilsynet i forbindelse med whistleblower-funktionen kommer i besiddelse af oplysninger om en begået eller påtænkt forbrydelse, må der sondres mellem den situation, hvor henvender er anonym, hvor henvender oplyser sit navn, men ønsker at være anonym og den situation, hvor henvender ikke er anonym. Hvis henvender til socialtilsynet er anonym, må socialtilsynet foretage en vurdering af, om der er tale om en seriøs henvendelse, og om der er tale om en forbrydelse, der bør anmeldes til politiet. Whistleblowerordningen (Udkast af ) Vejledningens uddybende bemærkning Undtagelse (I) Politianmeldelse Hvis henvender til socialtilsynet ikke er anonym eller oplyser sit navn, men ønsker at være anonym og det viser sig, at oplysningerne er falske, f.eks. at en af medarbejderne er i besiddelse af børneporno på sin computer, kan der opstå den situation, at politiet ønsker at få oplyst navnet på henvenderen, hvis det viser sig, at der er tale om en chikanøs anmeldelse, med henblik på at rejse tiltale mod henvender. Hvis socialtilsynet ikke finder, at værdispringsreglen begrunder fravigelse af tavshedspligten, vil politiet kunne få oplyst navnet ved hjælpe af editionspligt (pligt til at udlevere dokumenter mv.). Det er alene politiet, der får kendskab til identiteten på henvender. Anmeldte oplyses ikke om navnet. 17

18 Whistleblowerordningen (Udkast af ) Vejledningens uddybende bemærkning Undtagelse (II) Behandling af klagesager Behandling af anonyme henvendelser ved klagesager Ved klage over socialtilsynets afgørelser, jf. 19, sendes hele sagen inklusiv en evt. anonym henvendelse til klageindsatsen. I forbindelse med oversendelsen skal socialtilsynet dog gøre klageinstansen opmærksom på, at socialtilsynet har tavshedspligt om oplysninger indkommet på baggrund af 11 og de særlige tavshedspligtsregler, hvilket klageindsatsen ligeledes skal respektere. 4. Takster og takstberegning Finansiering af tilsyn med plejefamilier sker ved objektiv finansiering, beregnet med udgangspunkt i den enkelte kommunes befolkningstal i aldersgruppen 0 17 år. Finansiering af tilsyn med institutionstilbud sker ved takstfinansiering i 4 størrelseskategorier og med særlige takster for tilsyn, ny-godkendelse, væsentlige ændringer af eksisterende godkendelse og skærpet tilsyn Afsæt i: Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. DUT notat De 5 tilsynskommuner har fælles principper i takst beregningen Udkast til vejledning og bekendtgørelse vedr. socialtilsynet 18

19 Beregning af takster (takstprincipper) Samarbejde mellem de 5 socialtilsyn omkring dimensionering Beregningsforudsætningerne læner sig op ad DUT-forhandlingerne Ensartede budgetteringsprincipper i de 5 socialtilsyn men med variationer i forhold til lokale forhold (eksempelvis kørsel, huslejer mv.) Variation i overhead-procent i de 5 regioner (aftalt i de enkelte KKR) Foreløbige takster udsendt den 31. august Taksterne kvalificeres pt. på baggrund af vejledning og bekendtgørelse (modtaget 5. september) Endelige takster for 2014 vil blive udsendt 3. oktober Det gode samarbejde - efter 1. januar 14 Dialogbasseret tilgang og transparens i opgaveløsningen Dialog forud anmeldt tilsyn foregår via fællesmøder og orientering om, at tilsynet kommer. Der tages kontakt til anbringende kommuner. Dialog under tilsynsbesøg. God ro og orden, samt en respektfuld tilgang til tilbuddet. Dialog før og efter tilsynsrapportere sendes til tilbud, når der er behov. Ellers tages det op på fælles årsmøder. Når krisen kommer håndteringen af disse 19

20 Årsrapport, takster og KKR Hjemmeside Årsrapport og takster genstand for drøftelse i KKR hvert år. Opdatering af hjemmesiden Dialog, når der er behov. 6. Emner til dialogen Hvad mener I, at I kan bruge tilsynet til? Hvad ville være ideelt for jer? Hvilke forestillinger har I omkring samarbejdet med socialtilsyn, kommune og det enkelte tilbud? Mulighederne for tilkøb 20

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Informations og dialogmøde for medlemmer af LOS Ringsted. 2. December 2013

Informations og dialogmøde for medlemmer af LOS Ringsted. 2. December 2013 Informations og dialogmøde for medlemmer af LOS Ringsted 2. December 2013 Disposition 1. Velkommen og præsentation af dagsorden 2. Kort oplæg omkring processen 3. Tilsynspolitikken 4. Hvordan vil et tilsynsbesøg

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Præsentation Direktørmøde. Oktober 2014

Præsentation Direktørmøde. Oktober 2014 Præsentation Direktørmøde Oktober 2014 Opgaver Familiepleje Opholdssteder for børn og unge Tilkøbsydelser Botilbud Voksne Udviklingshæmmede Botilbud Voksne Sindslidende Misbrugsbehandling Stabsfunktioner

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk SOCIALTILSYN NORD www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Socialtilsyn Nord Lov om Socialtilsyn blev vedtaget juni 2013 Socialtilsyn Nord er ét af 5 nye Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Fåborg-Midtfyn, Holbæk,

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 26. september 2017

Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 26. september 2017 Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn 26. september 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236 2415 Økonomisk konsulent Martin Haargaard marth@holb.dk 7236

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

KKR september 2014 Status og takster. 9. September

KKR september 2014 Status og takster. 9. September KKR september 2014 Status og takster 9. September Vi er i gang De 1. tilsynsbesøg blev gennemført 14. januar Tilsynsbesøg vedrørende alle røde sager gennemført Igangsat driftstilsyn, uanmeldte tilsyn og

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 19. december 2013. Nr. 1557. Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Bekendtgørelse om socialtilsyn

Bekendtgørelse om socialtilsyn Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og 23, stk. 5, i lov om socialtilsyn samt 14, stk. 5, 66 a, stk. 7, 123, stk. 4,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Socialtilsynets erfaringer

Socialtilsynets erfaringer Socialtilsynets erfaringer v/ stabsleder Simon Ø. Foldager Socialtilsyn Midt LOS: Fagligt Årsmøde 2015 Disposition 1. Indledning: Vision og tilsynspolitik 2. Kvalitetsmodellen og kompetencer 3. Tilbuddenes

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A

Læs mere

Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om Informationsmøde for tilbud 31. august 2016

Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om Informationsmøde for tilbud 31. august 2016 Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om 2017 Informationsmøde for tilbud 31. august 2016 Årsrapporten 2015 Årsrapporten: Vores vurdering af tilbuddene og plejefamiliernes kvalitet samt redegørelse

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE og BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE og BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE og BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER socialtilsyn? Socialtilsyn er en offentlig myndighed. Socialtilsynets opgave er at godkende sociale botilbud

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Social- og integrationsministeriet Departementet Att. Holmens Kanal København K

Social- og integrationsministeriet Departementet Att. Holmens Kanal København K Social- og integrationsministeriet Departementet Att. jurint@sm.dk Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om socialtilsyn samt forslag til lov om ændring af

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud kan en stor del af den relevante

Læs mere

Lænke-ambulatorierne. Foretræde for Sundheds-og Forebyggelsesudvalget vedrørende det fremtidige tilsyn med alkoholbehandling. 24.

Lænke-ambulatorierne. Foretræde for Sundheds-og Forebyggelsesudvalget vedrørende det fremtidige tilsyn med alkoholbehandling. 24. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 223 Offentligt Lænke-ambulatorierne Foretræde for Sundheds-og Forebyggelsesudvalget vedrørende det fremtidige tilsyn med alkoholbehandling 24.

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 306 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Et nyt socialtilsyn - tilsynsreformen Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Udsigten Godkendt Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn LBK nr 1054 af 08/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4958 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Socialtilsyn. Region Hovedstaden. Frederiksberg, den 22. februar 2013

Socialtilsyn. Region Hovedstaden. Frederiksberg, den 22. februar 2013 Socialtilsyn Region Hovedstaden Frederiksberg, den 22. februar 2013 Dagens program 10.00-10.05 Velkomst v/ Kommunaldirektør Torben Kjærgaard, Frederiksberg Kommune 10.05-10.35 Vilkår og procesplan v/ Børne-

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER, SAMT DERES PÅRØRENDE

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER, SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER, SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER socialtilsyn? Socialtilsyn er en offentlig myndighed. Socialtilsynets opgave er at fører et socialfagligt

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet

Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet Indhold Krav og forventninger til årsregnskabet Revisors opgaver Afdeling Vest Odsherred Kalundborg Slagelse Sorø Hjørring Økonomisk Konsulent Sine

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Den 2. oktober 2013 NOTAT Dimensioneringsforudsætninger for de fem Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Socialtilsyn Midt. KKR Midtjylland 8. april 2013

Socialtilsyn Midt. KKR Midtjylland 8. april 2013 Socialtilsyn Midt KKR Midtjylland 8. april 2013 Den politiske aftale Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Socialtilsyn Midt. Tilsyn med misbrugsbehandling Lov om social service 101

Socialtilsyn Midt. Tilsyn med misbrugsbehandling Lov om social service 101 Socialtilsyn Midt Tilsyn med misbrugsbehandling Lov om social service 101 Socialtilsyn hvad vil vi? Vi vil sikre trygge rammer for borgere, som har brug for sociale tilbud og vi vil løfte fagligheden og

Læs mere

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN Program: Kort introduktion Resume af reglerne op tilsyn samt præsentation af tilbagemeldinger til Socialt Lederforum om oplevelser og udfordringer. Socialstyrelsen ved, om

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Nyt Socialtilsyn Syd. Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013

Nyt Socialtilsyn Syd. Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013 Nyt Socialtilsyn Syd Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013 1 Kristine Djursaa Kommunikationsmedarbejder i Socialtilsyn Syd Susan Løfwall Afdelingsleder for Familieplejeområdet i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Socialrådgiverdage 2015

Socialrådgiverdage 2015 Socialrådgiverdage 2015 Formål med socialt tilsyn? Lov om socialt tilsyn 1 Formålet med denne lov er at bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Orientering om etablering af Socialtilsyn Syd

Orientering om etablering af Socialtilsyn Syd Orientering om etablering af Socialtilsyn Syd KKR region Syddanmark 11. juni 2013 Vicekommunaldirektør Finn G. Johansen 1 Status på nyt socialtilsyn pr. 11. juni Økonomi Personale Bygninger Sager/Antal

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over Socialtilsyn Midt s samlede vurderinger ved de enkelte tilbud. Bostedet Høvejen - regodkendelse

Bilag 2: Oversigt over Socialtilsyn Midt s samlede vurderinger ved de enkelte tilbud. Bostedet Høvejen - regodkendelse Bilag 2: Oversigt over Socialtilsyn Midt s samlede vurderinger ved de enkelte tilbud. Tilbud Bostedet Høvejen - regodkendelse Bostedet Neptunvej regodkendelse Bostedet Kastanjebo - regodkendelse Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - Huset i Tveje Merløse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Søholm Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Præsentation. KKR- Region Sjælland

Præsentation. KKR- Region Sjælland Præsentation KKR- Region Sjælland April 2016 Indhold Tilsynsreformen Tilsynsopgaven For Socialtilsynet, det driftsorienteret For kommunerne, det personrette Nationalt Midtvejsevaluering Evalueringen af

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Dato 30-10-15 Til DNS ITP Skorkærvej 8 6990 Ulfborg Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 05-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive regodkendt

Læs mere