Ministeriernes arbejde med det aldrende samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriernes arbejde med det aldrende samfund"

Transkript

1 Ministeriernes arbejde med det aldrende samfund - hvad bliver der gjort? Ida-Elisabeth Andersen, Anne Weber og Henriette Pedersen TEKNOLOGIRÅDET 2001

2 Indholdsfortegnelse Forord Generelt aktivitetsniveau Samarbejde mellem ministerierne Livsforløbstænkning Der er en strategi for finansieringen Ikke-finansielle aspekter Bevidstgørelse Beslutningsprocessen Det er noget andet at blive ældre i dag Forventninger til det offentlige Ydelsernes omfang forebyggelsens rolle Ydelsernes karakter Private serviceleverandører? Kan teknologien hjælpe? Mangel på arbejdskraft Fleksible kompetencer Integration af flygtninge og indvandrere Seniorernes arbejdskraft Fastholdelse og integration Fastholdelse og rekruttering i det offentlige: Seniormedarbejdere og IT Ministeriernes interne seniorpolitik Ulighed i det aldrende samfund Ulighed internt i ældregruppen Ulighed mellem kønnene? Immateriel ulighed Ulighed mellem generationerne Bilag...28 Bilag 1: Ministerierne inviteres til at deltage i rundspørgen Bilag 2: Liste over ministerierne hvem har deltaget? Bilag 3: Liste over deltagere Bilag 4: Undersøgelsens design Bilag 5: Oversigt over ministeriernes interne seniorpolitik Bilag 6: Oversigt over høringsspørgsmål fra ministerierne Bilag 7: Anbefalet litteratur

3 Forord Folketingets partier udpegede i januar medlemmer til et Fremtidspanel om Demokrati og velfærd i det aldrende samfund. Fremtidspanelet vil i årene 2001 og 2002 afholde 4 offentlige høringer på Christiansborg om de udfordringer, som den ændrede alderssammensætning af befolkningen stiller samfundet overfor. Projektet sætter fokus på, at den ændrede befolkningssammensætning ikke kun vedrører de ældre i samfundet, men at det aldrende samfund har betydning for hele befolkningen på tværs af alder og generation på en lang lække områder: Arbejdsmarkedsforhold, velfærd og omsorg generelt, forbrugsmønstre, pension og opsparing, bolig- og transportplanlægning, kommunikation og mobilitet. Nærværende katalog er en oversigt over ministeriernes forberedelse til det aldrende samfund. Rundspørgen i ministerierne viser, at det aldrende samfund er et område, som de fleste ministerier beskæftiger sig med. Vi har været i kontakt med alle ministerierne; 13 af dem har deltaget i et interview, mens 5 har deltaget ved at sende et skriftligt oplæg om deres aktiviteter på området. Se bilag 2 for en komplet oversigt over, hvordan de enkelte ministerier har deltaget i rundspørgen. Rundspørgen publiceres som en baggrundsrapport - en værkstøjskasse - for Fremtidspanelets arbejde. Rapporten skal også bidrage til at illustrere, at det aldrende samfund angår samfundet og befolkningen som helhed, samt være et supplement til de 4 høringer. Teknologirådet har også udgivet et notat skrevet af cand. polit. Alexander Schaumann, der er en overskuelig præsentation af regeringens og Det Økonomiske Råds arbejde med at udrede de samfundsøkonomiske konsekvenser af befolkningens ændrede alderssammensætning. Rundspørgen præsenterer, hvilke nøgleord ministerierne selv har sat på deres arbejde i forbindelse med det aldrende samfund. Det skal dog understreges, at ikke alle aspekter kan indfanges i et katalog af denne art. Der er ikke tale om en tilbundsgående analyse af alle de måder, ministerierne arbejder med det aldrende samfund på, men derimod en antydning af nogle af de mest fremtrædende temaer, som indgår i arbejdet med området og som er kommet frem i vores samarbejde med ministerierne. Andre og flere aspekter af ministeriernes arbejde på området kunne inddrages eller eventuelt tilføjes senere. Kataloget skal altså ses som en kilde til information for læseren og som inspiration til læserens videre arbejde med det aldrende samfund. Vi takker ministerierne for deres deltagelse i rundspørgen. Yderligere information om Fremtidspanelets arbejde om demokrati og velfærd i det aldrende samfund fås ved henvendelse til Teknologirådet eller på hvor du også kan finde mange interessante links samt materiale fra Fremtidspanelets første høring, der fandt sted den 20. april i år. På hjemmesiden findes også et debatforum om emnet. Dette debatforum er åbent for alle, der har synspunkter på og idéer til, hvordan fremtidens aldrende samfund bliver godt at leve i. Ida-Elisabeth Andersen Projektleder Teknologirådet 3

4 1.0. Generelt aktivitetsniveau I det følgende skal det generelle aktivitetsniveau i arbejdet med det aldrende samfund søges klarlagt. Det drejer sig om to af de aspekter, som OECD fremhæver som vigtige i forberedelsen til det aldrende samfund, nemlig en national eller tværsektoriel handlingsplan og tænkning i livsforløb. 1.1 Samarbejde mellem ministerierne OECD arbejder med anbefalinger til, hvordan de enkelte samfund kan forberede sig på det aldrende samfund 1. Herfra understreges det, at løsningen på problemerne i denne forbindelse kræver samarbejde på tværs af sektorer. OECD beskriver, hvordan de enkelte ministerier kan blive fristet af at løse problemerne på kort sigt i stedet for at indgå i et langsigtet planlægningsforløb fx omkring det aldrende samfund. Derfor foreslår OECD, at der skabes en overordnet national handlingsplan, som skaber rammerne for planlægning på lang sigt. En egentlig overordnet handlingsplan på området findes ikke, men forberedelsen til det aldrende samfund er i høj grad en tværministeriel opgave, og arbejdet med dette har da også resulteret i flere samarbejdsprojekter ministerierne imellem. Nedenstående giver et indtryk af nogle af initiativerne:! Arbejdsministeriet har i samarbejde med Finansministeriet, Indenrigsministeriet og de kommunale organisationer gennemført analyser om udviklingen fremover på det offentlige arbejdsmarked.! Der er et samarbejde mellem By- og Boligministeriet og Socialministeriet om projektet: Den gode plejebolig, hvor formålet er at analysere samspillet mellem boligen/bebyggelsen og beboernes trivsel. Formålet er at samle eksisterende viden og opnå ny viden om, hvilke parametre vedrørende boligen, der har betydning for beboernes trivsel. Formålet er endvidere at udarbejde et inspirationskatalog til aktørerne på området, som øger bevidstheden om de valg, der træffes ved udformning af plejeboliger.! Der er et samarbejde mellem By - og Boligministeriet og Miljø- og energiministeriet, hvilket udmøntede sig i publikationen Tilgængelighed for alle.! I et samarbejde mellem By- og Boligministeriet og Trafikministeriet har der været flere tiltag for at øge tilgængeligheden. Samarbejdet har bl.a. resulteret i publikationen Den tilgængelige rejse.! Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samarbejder med Socialministeriet om et projekt om Mad og måltider i ældreplejen, der er en forlængelse af ældrehøringerne. Det drejer sig om at uddybe, hvordan man kan forbedre den sociale kontekst ved måltiderne, da denne har vist sig meget vigtig for, hvor meget de ældre spiser.! Socialministeriet og Sundhedsministeriet samarbejder for at undgå en kløft mellem sundheds- og socialområdet. Fx er der i 1999 vedtaget at afsætte 70 mio. kroner (over 4 år) til kortlægning af og metodeudvikling mht. genoptræning. Generelt anses det som afgørende, at den enkelte bliver holdt fysisk i gang for at forkorte forfaldsperioden i den enkeltes liv altså at sundhedsindsatsen kan mindske behovet for omsorg og pleje i alderdommen. 1 Det drejer sig fx om Maintaining Prosperity In An Ageing Society: the OECD Study On the Political Implications of Ageing. 4

5 ! Trafikministeriet samarbejder med Miljø og Planlægningsudvalget omkring projekter om planlægning, som for eksempel trafikvenlige miljøer.! Der er et samarbejde mellem IT- og forskningsministeriet og Socialministeriet om en ny forskningsstrategi på velfærdsområdet. IT- og forskningsministeriet har nedsat et forberedende udvalg, der med udgangspunkt i blandt andet denne betænkning skal danne grundlaget for denne nye forskningsstrategi. Der har fra (forlænget til 2001) endvidere været en bred forskningsindsats til belysning af nogle vigtige forhold knyttet til velfærdssamfundets fremtid. På Finansloven for 1996 blev der således afsat 45. mio. kr. over IT- og forskningsministeriets budget til velfærdsforskning - herunder problematikker der relaterer sig til det aldrende samfund. "Forskning i menneskelige ressourcer i arbejdslivet" og "Forskning i voksenuddannelse" har været to ud af fire prioriterede områder. Desuden er der netop kommet en betænkning fra IT- og forskningsministeriet der skal give status på de seneste 4 års velfærdsforskning. 1.2 Livsforløbstænkning I OECD s anbefalinger fremgår det også, at livsforløbstænkning bør være en del af en bred integreret tilgang til, hvordan samfund skal forberede sig på det aldrende samfund. 2 Livsforløbstankegangen er dog ikke så udbredt i de ministerier, der har deltaget i denne rundspørge. Kun i Ligestillingsafdelingen under By- og Boligministeriet drøfter man ordninger som tidsbanken o.l. med arbejdsmarkedets parter. Både arbejdsgiver- og arbejdstagersiden er meget imødekommende på dette område. Man er dog i afdelingen også bevidst om de uheldige konsekvenser for ligestillingen, som begreber som tidsbanken og livsarbejdstid 3 kan have. Det drejer sig fx om en fjernelse af den faste arbejdstid. Dette kan betyde, at de ressourcestærke er med til at hæve normen for normal arbejdstid, hvilket man i ministeriet frygter vil have betydelige konsekvenser for ligestillingen. Det skyldes, at mænd sandsynligvis i højere grad end kvinder vil øge arbejdstiden, og på den måde vil differentieringen øges mellem kønnene. Man finder i ministeriet, at der er behov for en mere holistisk tilgang, således at opmærksomheden bliver rettet mod alle grupper på arbejdsmarkedet. I de andre ministerier er livsforløbstænkningen ikke udbredt. I Arbejdsministeriet mener udviklingschef Verner Sand Kirk, at grundproblemet med at tænke livsforløbsorienteret er, at tankegangen er svær at operationalisere. Dette gælder fx idéen om tidsbanken. På en måde mener Verner Sand Kirk dog, at vi allerede har en tidsbank i kraft af en progressiv skattepolitik og et fradragssystem mht. boliglån. Kontorchef Thomas Mølsted Jørgensen mener, at samfundet er bygget op omkring en intergenerationel kontrakt, der er blevet institutionaliseret som fx folkepensionen. Dette afløser i hans øjne livsforløbstænkning. I Justitsministeriet er man mere åben overfor, at Fremtidspanelets høringsrække skal beskæftige sig med, hvordan man kan bruge tidsbanker, som f.eks. fridøgnsbanker, i det aldrende samfund? Det tyder på, at Danmark ikke er nået så langt med hensyn til at tænke i livsforløb, og at høringsrækken kan kaste lys over dette felt. 2 Dette fremgår af ageing working paper AWP 6.1: The capacity for long-term decision making in seven OECD countries: the case of ageing. Der er flere arbejdspapirer samlet under overskriften Maintaining Prosperity In An Ageing Society: the OECD Study On the Political Implications of Ageing. 3 Begrebet indebærer, at man i nogle perioder af ens arbejdsliv arbejder mindre, mens man i andre arbejder mere. Den samlede livsarbejdstid forbliver således uændret. 5

6 2.0 Der er en strategi for finansieringen Den overordnede konklusion fra såvel Finansministeriet som Økonomiministeriet er, at Danmark har en klar strategi til at sikre finansieringen af det aldrende samfund. Fra Finansministeriet siger afdelingschef Per Callesen, at man her er forberedt på det aldrende samfund, og at finansieringen principielt er på plads, forudsat at vi fastholder overskuddet på de offentlige finanser og holder ledigheden nede. Begge dele er imidlertid meget betydelige opgaver, som ingenlunde løser sig selv. En vigtig opgave er derfor at forklare, hvorfor overskuddet på de offentlige finanser spares op i stedet for at gå tilbage til befolkningen i form af skattelettelser eller større offentlige udgifter på kort sigt. Finansministeriets beregninger og overvejelser om det aldrende samfund kan findes i Finansredegørelserne og en række specialpublikationer siden Per Callesen fremhæver Finansredegørelse , som den der er mest udførlig omkring det aldrende samfund. Ifølge Per Callesen er Danmark et af de lande, der har analyseret mest og længst på de økonomiske konsekvenser det aldrende samfund kan have. Ifølge Per Callesen kan Finansministeriets centrale regnestykke udtrykkes i forholdet mellem følgende variable: Udgiftsstigningen til pensioner + udgiftsstigningerne i pleje/omsorgssektoren finansieres af Færre renteudgifter, fordi den offentlige gæld falder + stigende nettoudbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner, hvilket giver flere skatteindtægter. Det er den enkleste fremstilling af, hvordan regeringen vil finansiere det aldrende samfund. Analyserne af det aldrende samfund begyndte i 1988, hvor arbejdsmarkedets parter og regeringen begyndte at drøfte arbejdsmarkedspension. Drøftelserne udmøntede sig i en aftale mellem parterne om arbejdsmarkedspensionen. Arbejdsministeriet havde det overordnede ansvar for arbejdet med arbejdsmarkedspensionen. Indtil aftalen trådte i kraft havde kun en tredjedel af arbejdsstyrken en arbejdsmarkedspension. I dag har omkring 80-90% arbejdsmarkedspension. De resterende 10-20% varierer, idet for eksempel selvstændige og arbejdsløse ikke indbetaler til arbejdsmarkedspensionen. I marts 1995 udgav regeringen "Pensionssystemet og fremtidens forsørgerbyrde" som en respons på den offentlige kritik af, at regeringen ikke debatterede det aldrende samfund som tema. Publikationen gav et bud på problemets størrelse og forslag til, hvordan regeringen ville imødegå udfordringen. Rapporten er ifølge Per Callesen et udtryk for regeringens første langsigtede strategiske overvejelser om det aldrende samfund. En række publikationer er fulgt efter (disse fremgår af litteraturlisten). I det andet ministerium, der beskæftiger sig med finansieringen af det aldrende samfund, Økonomiministeriet, er udgangspunktet at klarlægge, hvad det betyder for samfundsøkonomien, at befolkningssammensætningen ændrer sig. Nøgleordene for økonomiministeriets arbejde med det aldrende samfund er holdbarhed og bæredygtighed; at finde en måde at håndtere økonomien på, så den bliver bæredygtig i økonomisk forstand. Økonomiministeriet fokuserer især på, hvad det aldrende samfund vil betyde fordelingsmæssigt og for de offentlige finanser. 6

7 På spørgsmålet "Hvad er vi så bange for, at det aldrende samfund bringer med sig?" svarer økonomiministeriet: "Vi er ikke bange for noget - økonomien kan blive holdbar, hvis regeringens strategi realiseres. Det vil sige, at vi kan få råd til det aldrende samfund uden ekstreme skattestigninger. Regeringens strategi og forudsætninger for at det aldrende samfund kan finansieres, er fremlagt i Økonomiministeriets publikation "Et bæredygtigt pensionssystem" (Januar 2000). Forudsætningerne kan kort opsummeres således:! Sikring af et fortsat overskud på de offentlige finanser.! Stigning i beskæftigelsen på ! Undgå at arbejdstiden forkortes.! Villighed til opsparing. Der er tale om ambitiøse udfordringer. Den stigende beskæftigelse skal blandt andet sikres ved, at færre i fremtiden er på førtidspension, at færre er ledige, og at flere indvandrere og flygtninge får fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Med hensyn til de lidt ældres beskæftigelse ser det ud til at efterlønsreformen virker. Også herfra vil der formentligt komme et bidrag til større arbejdsudbud. Også i andre ministerier overvejer man, hvordan de offentlige udgifter og indtægter skal sammensættes for at medvirke til at fastholde et overskud på de offentlige budgetter. By- og Boligministeriet foreslår, at Fremtidspanelets høringer beskæftiger sig med, hvordan vi får rykket fokus til den enkeltes egne økonomiske ressourcer, med henblik på at gøre de passive ressourcer aktive. På den måde kan der frigøres ressourcer til de svageste grupper. Og i Socialministeriet tænker man også på at hjælpe den ældre til selv at blive i stand til at købe visse ydelser. Det drejer sig fx om, at nedsparingen fremmes og om at give de ældre hjælp til at flytte fra deres nuværende (ejer-) bolig. Begge disse tiltag ville gøre, at den ældre fik frigivet sin formue og derved være i stand til selv at købe visse ydelser. 3.0 Ikke-finansielle aspekter Der er andre aspekter ved det aldrende samfund end selve finansieringen, og der har pågået og pågår stadig aktiviteter, der skal imødekomme de ændringer på fx bolig-, omsorgs- og plejeområdet, som forudses at komme som følge af de demografiske ændringer. Der bliver fx tale om en nedgang i arbejdskraftudbuddet på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked. Rekruttering, fastholdelse og rummelighed er nøgleord i arbejdet for at sikre arbejdskraft fremover. Der pågår også et arbejde mht. at sikre den store gruppe ældres adgang til offentlige steder og mht. at redefinere, hvilke opgaver det offentlige står for. Disse og andre aspekter skal behandles i det følgende. Der er generelt i ministerierne en opfattelse af, at der på andre områder er noget at lære fra andre lande, der står i den samme situation mht. en ændret befolkningssammensætning. Problematikken om det aldrende samfund er fælles for alle de industrialiserede lande, og det er derfor nærliggende at hente inspiration til forberedelsen til de demografiske ændringer i andre lande. Dette sker i flere ministerier. Fx Sveriges brug af planlægningsteknologi på sundhedsområdet er til inspiration for Danmark; Sundhedsministeriet følger udviklingen i Sverige på dette punkt som det er beskrevet andetsteds. I Arbejdsministeriet fremhæves prognoser og fremskrivninger som en forberedelse til det aldrende samfund. Der foretages løbende prognoser mht. erhvervsudviklingen - ITredegørelsen er et eksempel. Thomas Mølsted Jørgensen påpeger dog vanskeligheden af at lave sådanne prognoser. Det er kun tendenser, der kan registreres fx i form af udviklingen på kompetenceområdet. Fremskrivninger er ikke en prognose, men et kravforløb (fx krav om, at skattetrykket ikke må stige i løbet af de næste 10 år, at velstandsudviklingen skal være som i 7

8 de foregående 10 år og lignende krav). Der regnes så bagud tidsmæssigt, og der foretages en vurdering af, hvordan der skal handles nu, for at disse krav kan opfyldes. Verner Sand Kirk mener i forhold til Fremtidspanelets høringsrække om det aldrende samfund, at det er mest hensigtsmæssigt at bruge tiden på, hvordan man kunne beslutte noget på baggrund af det, vi allerede ved, end at bruge meget tid på at lave fremtidsværksted. Verner Sand Kirk giver eksempler på, at man fra politisk hold tidligere ikke har været gode nok til at træffe beslutninger på baggrund af et eksisterende vidensgrundlag. 3.1 Bevidstgørelse Én af de opgaver af ikke-finansiel karakter, der venter ministerierne i forbindelse med forberedelsen til det aldrende samfund, drejer sig om bevidstgørelse: Det nævnes fra flere ministerier, at en væsentlig del af forberedelsen til det aldrende samfund består i at bevidstgøre befolkningen. Per Callesen i Finansministeriet siger fx, at der for at løse opgaven med hensyn til finansieringen af det aldrende samfund er en pædagogisk opgave, der skal gøre det klart, hvorfor overskuddet på de offentlige finanser spares op i stedet for at gå tilbage til befolkningen i form af skattelettelser eller større offentlige udgifter. Også på boligområdet er man bevidst om denne bevidstgørelsesopgave, der skal forebygge problemer i boligforsyningen på sigt fortælles det i By- og Boligministeriet. Der er flere muligheder, hvis den enkelte i tide foretager et bevidst boligvalg til en ældreegnet bolig. By- og Boligministeriet har udgivet flere publikationer med dette budskab, bl.a. i et samarbejde mellem Ældreforum og Ældreboligrådet. Ministeren har nedsat Byforum, der har iværksat en undersøgelse, der har til formål at belyse, hvorvidt bevægelserne på boligmarkedet i de senere år følger nye mønstre, og om der er sket ændringer på boligmarkedet, der har betydning for forskellige befolkningsgruppers muligheder for at skaffe sig en bolig. Fx at det er svært for unge familier at finde bolig. By- og Boligministeriet foreslår, at Fremtidspanelets høringsrække bl.a. beskæftiger sig med, hvordan et bevidst boligvalg i tide til seniortilværelsen understøttes. Set i et trafik- og miljøpolitisk perspektiv søger man i dag mod, at folk bosætter sig så tæt på byen, så de kan benytte den offentlige transport frem for privat. Det er et mål, at folk bosætter sig tættere på deres arbejdsplads, og at den mindskede kørsel det medfører kan bidrage til at sænke CO 2 udslippet. Det er, siger kontorchef Conni Jensen fra Trafikministeriet, en stor udfordring at få for eksempel ældre til at flytte fra landområder og parcelhuskvarterer hvor den offentlige transport ikke altid er særlig udbygget, til byområder med større tilgængelighed til offentlig transport. 3.2 Beslutningsprocessen Forebyggelsen af de potentielle problemer, som det aldrende samfund kan medføre, kræver dog en effektiv beslutningsproces. I flere ministerier påpeges det paradoksale i, at de problemer, som det aldrende samfund medfører på det nationale niveau, løses decentralt. Som eksempel giver både embedsmændene i Sundhedsministeriet og Verner Sand Kirk i Arbejdsministeriet beslutninger på omsorgs- og sundhedsområdet, hvor manglen på plejeog omsorgspersonale er et nationalt problem, mens det er amterne, der beslutter hvor mange, der optages på uddannelserne. Dette gør, at selve beslutningsprocessen ikke fremmer løsningen af problemet eller som Verner Sand Kirk siger: Vi har faktisk en beslutningsproces, der ikke kan løse problemer. 8

9 Man benytter sig altså fra centralt hold af forskellige måder for at opfordre de decentrale beslutningstagere til at tage højde for problematikkerne om det aldrende samfund. Det drejer sig om at lave attraktive økonomiske ordninger, anbefalinger eller deciderede opfordringer. Det komplicerede i at løse nationale problemer decentralt kendes også på andre områder, forlyder det fra Trafikministeriet Den kollektive trafik samt individuelle kørselsordninger planlægges fx decentralt i amter og kommuner, Fra By- og Boligministeriet fortælles det, at der vil fremover være behov for et stigende antal boliger til ældre. Antallet af almene ældreboliger bestemmes decentralt i de enkelte kommuner. Det er de enkelte kommuner, der bedst kan bedømme de lokale ressourcer og behov for ældreboliger. Der er så lavet flere tiltag fra centralt hold for at forsøge at styre udviklingen i retning af en løsning på de kommende problemer. Kommunerne har med kommuneaftalen for 2001 fået et incitament til at bygge ældreboliger, herunder plejeboliger, fordi den kommunale grundkapital kan lånefinansieres for projekter, der sættes i gang i Herudover er servicearealtilskuddet til plejeboliger forbedret. Tilskuddet er ændret fra et tilskud på maksimalt kr. til et investeringstilskud på kr. pr. bolig, som servicearealet er knyttet til. Ældreboligrådet har i januar 2001 afleveret en rapport: Det fremtidige behov for plejeboliger til by- og boligministeren. Ministeren har sendt rapporten samtlige kommuner med en opfordring til at lave lokale analyser. Rapporten viser, at der på landsplan vil være en plejebolig til hver tredje ældre over 80 år, hvis de nuværende udbygningstakt fortsætter. Også Miljø- og energiministeriet forsøger at påvirke den kommunale beslutningsproces. Ministeriet skriver, at de indenfor planområdet forsøger at tage højde for demografiske forhold i vejledninger m.v. Eksempelvis udarbejder Landsplanafdelingen for øjeblikket en Vejledning om strategi for kommuneplanlægning. Denne vil indeholde en opfordring til kommunerne om at tage højde for demografiske spørgsmål fx i forhold til institutionsdækning. De decentrale beslutningsprocesser indebærer dog også, at de nuværende ældre får mere indflydelse på områder, der påvirker deres dagligdag. Dette fortæller man i Socialministeriet. Ældrerådene i kommunerne skal nemlig forelægges alle emner, der kan siges at have en ældrepolitisk vinkel. Det kan så diskuteres, hvad dette dækker over, men det drejer sig generelt om alt, hvor der er den mindste mulighed for, at det pågældende forslag kan have indflydelse på ældres hverdag. 4.0 Det er noget andet at blive ældre i dag Der er i ministerierne en klar opfattelse af, at det at være ældre ikke er det samme nu som tidligere og at holdningen til det at være ældre også fremover vil ændre sig. I Arbejdsministeriet mener man, at det drejer sig om en holdningsbearbejdning i virksomhederne, hvorved rekruttering af seniorer vil ske i højere grad end nu. I dag er erhvervsfrekvensen blandt seniorerne væsentligt lavere end i andre aldersgrupper. De demografiske ændringer omtales ikke længere fra regeringens side som en forsørgerbyrde. Per Callesen fra Finansministeriet oplyser, at man har valgt ikke længere bruge ord som "forsørgerbyrde" og "ældrebombe". I stedet bruges for eksempel "udgifter til flere ældre". I By- og Boligministeriet har den ændrede opfattelse af, hvad det er at være ældre resulteret i nye boligformer for ældre. Med ældreboligreformen fra 1987 ønskede man at skabe mulighed for et varieret udbud af selvstændige, ældreegnede boliger. Service og boliger blev adskilt, så den enkelte kunne få målrettet service og en lejers rettigheder. Ældreboligreformen 9

10 byggede bl.a. på Ældrekommissionens anbefalinger. Fra 1. januar 1988 kan der ikke bygges flere plejehjem. Ældrekommissionen kulegravede i de ældres situation og ældrepolitikken her i landet. I den forbindelse understregede kommissionen, at ældrepolitikken burde udformes på en måde, så alderdommen kan henleves som en fortsættelse af den tidligere tilværelse, så de ældre selv får lejlighed til at tilrettelægge dagligdagen og træffe valget mellem forskellige foranstaltninger, og så der i videst muligt omfang gøres brug af de ældres egne ressourcer. Disse synspunkter kunne bedre tilgodeses ved en tilværelse i egen selvstændig bolig end ved ophold på institution. I perioden efter ældreboligloven trådte i kraft, blev der ikke bygget så mange ældreboliger indrettet for de svageste ældre, som man ønskede. Med plejeboligreformen, der trådte i kraft den 1. januar 1996, blev der givet økonomiske incitamenter til at etablere ældreboliger, der er indrettet som plejeboliger med fastknyttet personale og mulighed for den samme omsorg og pleje som i de traditionelle plejehjem. Siden plejeboligreformen trådte i kraft i 1996 er godt 2/3 støttetilsagnene til ældreboliger givet til plejeboliger (der er ældreboliger med serviceareal). Pr. 1. januar 2001 er tilskudsordningen til servicearealer forbedret, som beskrevet ovenfor. Generelt er politikken på boligområdet, at der skal være en vifte af muligheder ikke én fast boligtype, hvilket hænger sammen med udviklingen mod en mere fleksibel opfattelse af ældre. Nyere eksempler herpå er, at det siden den 1. januar 1998 er blevet nemmere at etablere bofællesskaber i det støttede boligbyggeri bl.a. som seniorbofællesskaber og indførelsen pr. 1. januar 2000 af en ny boligtype den ustøttede andelsbolig, hvor aldringsperspektivet indgik i regeringens overvejelser. Samme tendens går igen andre steder. Fuldmægtig Torben Hede fra Socialministeriet beskriver den hidtidige udvikling på dette område som udtryk for en klarere adskillelse mellem boligtilbud ( mursten ) og den service, der tilbydes. Sidstnævnte er Socialministeriets ansvarsområde. Nu gælder det om at sikre størst mulig fleksibilitet, samt at den enkelte har valgmuligheder mht. boligform. Denne tendens ses også i den række tiltag, Socialministeriets har iværksat, for at man i ældreplejen skal møde den enkelte som individ ikke som en kategori. Dette skal sikre, at de ældre betragtes som en differentieret gruppe. Et eksempel på tiltag i den retning er, at ældre på plejehjem i modsætning til tidligere nu får udbetalt sin pension og ud af den køber det, han eller hun ønsker. 5.0 Forventninger til det offentlige Et tema i flere af ministerierne er, hvad forventningerne til offentlige serviceydelser vil være i et samfund med både relativt og absolut flere ældre borgere. Det drejer sig om forventninger både til ydelsernes omfang og karakter. 5.1 Ydelsernes omfang forebyggelsens rolle I Økonomiministeriets fremskrivninger er det beregningsmæssigt antaget, at sygdomsmønstre og pleje-/omsorgsbehovet ikke ændrer sig væsentligt i forhold til, hvordan det ser ud i dag. I Sundhedsministeriet har man en høj middellevetid som et erklæret mål, men man er samtidig bevidst om, at det er et mål, der også kan give udfordringer og mere arbejde til de institutioner, der ligger under sundhedsministeriets; sygehuse, hjemmeplejen osv. I Sundhedsministeriet har man altså en antagelse om, at hvis befolkningen bliver ældre, så bliver der et øget pres på de sundheds- og plejeområdet. Der pågår en del projekter i de respektive ministerier, der har til formål at mindske behovet for pleje og omsorg gennem livskvalitetsfremmende projekter. Dette gælder fx en del 10

11 ældreforskning i Forskningsministeriets regi. Forskningsministeriets Ældreforskningsprogram relaterer sig decideret til det aldrende samfund. Fra 1994 frem til 1999 (forlænget til ) er der afsat 100 millioner, som er fordelt ligeligt på grundforskning og anvendt forskning på ældreområdet. Den anvendte forskning har rettet sig mod en lang række meget forskellige projekter lige fra vurdering af hjemmeplejeservice i Københavns kommune til en undersøgelse af ældres fordele af at bruge rollator. Med hensyn til grundforskningen, er halvdelen af pengene bevilget til "Centeret uden mure", der forsker i molekylær gerontologi. Derudover bevilger forskningsrådene løbende penge til ældreforskning - for eksempel forskningsprogrammerne Ældreforskning I (1989) og Ældreforskning II (1994). Ældreforskningsprogrammet og Ældreforskning II udløber næsten samtidig, og vil give anledning til at se på den samlede forskning i et bredere velfærdsperspektiv, siger fuldmægtig Karen Moestrup Jensen i Forskningsministeriet. Ifølge fuldmægtig Uffe Gebauer Thomsen findes der på nuværende tidspunkt ikke nogen samlet kortlægning af den samlede ældreforskning. Også i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er der fokus på forebyggelse. Fødevaredirektoratets tiltag, der relaterer sig til det aldrende samfund, beskæftiger sig med ældres kostvaner netop under overskriften forebyggelse. Læge Agnes Pedersen og antropolog Jens Erik Kofod refererer følgende projekter om ældres kostvaner.! I en periode på 30 år har man fulgt en gruppe mennesker. Man har undersøgt gruppens kostvaner, kropssammensætning, helbredsdata, funktionalitetsevne og jævnligt taget blodprøver. Det unikke materiale, der er blevet indsamlet, danner nu baggrund for et øjebliksbillede af sammenhængen mellem kostvaner og aldring. Især er det interessant, at materialet kan sige noget om, hvordan de årige ældes. Vi ældes forskelligt nogle får en vellykket aldring, andre en sædvanlig aldring og andre en problemfyldt aldring. De kostforhold, der betinger en vellykket aldring, er derfor vigtige at få afdækket. Meget tyder desuden på, at en lang række faktorer, udover kosten bl.a. det sociale netværk, den fysiske og psykiske formåen, og sygeligheden har indflydelse på ældre menneskers ernæringstilstand. Mange af disse faktorer indgår i forskellige screeningsmetoder, udviklet med henblik på at afdække ældre menneskers ernæringsmæssige risiko, hvorfor disse muligvis kan være velegnede i arbejdet med at sikre en vellykket aldring for flest mulige.! I samarbejde med de andre nordiske lande, er man i Fødevaredirektoratet med til at udforme næringsstofanbefalinger. Arbejdsgruppen har blandt andet forsøgt at pege på, om der bør være forskel i næringsstofanbefalinger til unge og ældre.! I bogen Anbefalinger for den danske institutionskost er der et kapitel om ældres kost. Fødevaredirektoratet har sammen med Økonomaskolen i København taget initiativ til og siddet i redaktionen for denne bog.! Ernæringsrådet er på vej med en ny rapport om raske ældres ernæring. Agnes Pedersen deltager i arbejdsgruppen. Hensigten med rapporten er at undersøge nytten af ernæringsmæssig indsats blandt raske ældre. I denne forbindelse siger Agnes Pedersen, at det er vigtigt at gøre op med skellet mellem gammel og ung. Med hensyn til sundhed og ernæring, er det vigtigere at skelne mellem syg og rask. Der er ingen særlige kostråd til ældre, men der er særlige kostanbefalinger alt efter, om man er rask eller syg.! Jens Erik Kofod har udarbejdet rapporten Du er dem du spiser med. Kofod har i rapporten beskæftiget sig med ældres oplevelse af at få mad udefra. Konklusionen er, at det er vigtigere, at man spiser sammen med nogen, end hvad man spiser. 11

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Danmarksbilleder. gennem 50 år

Danmarksbilleder. gennem 50 år Danmarksbilleder SFI s forskning gennem 50 år Udviklingen i de lovmæssige rammer for SFI 1956 Udvalget vedrørende oprettelse af et socialforskningsinstitut afgiver sin betænkning. Udvalget foreslår oprettelse

Læs mere

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP:

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP: wijixggfik )''- Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K www.aeldresagen.dk CVR.nr. 10 62 54 08 Hjemstedskommune: København Bestyrelse Per Thestrup, landsformand Søren Rand, næstformand Eva Holm Christensen

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN

ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN Undersøgelsesresultater og anbefalinger fra Best Agers Projektet 2012 Arbejdsgivere bør huske på, at den ældre har meget viden. Svensk arbejdsløs

Læs mere

Seniorpraksis på danske arbejdspladser

Seniorpraksis på danske arbejdspladser Karina Friis, Per H. Jensen & Jesper Wégens Seniorpraksis på danske arbejdspladser baggrund, indhold og effekt Frydenlund Academic Seniorpraksis på danske arbejdspladser baggrund, indhold og effekt Karina

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

Plads for alle, der vil

Plads for alle, der vil Plads for alle, der vil 158 10365_debatbog_samlet_3.indd 158 11/08/11 20.27 4 del Den rigtige reform 159 10365_debatbog_samlet_3.indd 159 11/08/11 20.27 Æsler kan styres med pisk og gulerod i hvert fald

Læs mere

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU Skatte og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 10 Kommission og sekretariat... 13 Bilag: Kommissorium for Skatte og Velfærdskommissionen...

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere