Studieordning - fællesdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning - fællesdel"

Transkript

1 Studieordning - fællesdel Professionsbachelor i International Hospitality Management 1

2 1.0 FORORD UDDANNELSESUDBYDERE STUDIEORDNINGENS INDHOLD UDDANNELSENS FORMÅL OG VARIGHED KOMPETENCEPROFIL FOR EN PROFESSIONSBACHELOR I INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT DIMITTENDERNES TITEL UDDANNELSENS INDHOLD OG STRUKTUR ADGANGSKRAV UDDANNELSENS OPBYGNING PR. SEMESTER UDPRØVNING censur UNDERVISNINGSFORMER KERNEOMRÅDER, HERUNDER FAGENES FORMÅL, INDHOLD OG DEN STUDERENDES UDBYTTE ØKONOMI (15 ECTS) Økonomi Viden, færdigheder, kompetencer Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: Kerneområder i økonomi Årsregnskab og nøgletalsstyring(3 ECTS) Investering og finansiering (3 ECTS) Revenue management (4ECTS) Budgetter (4 ECTS) For- og efterkalkulation (1 ECTS) LEDELSE (15 ECTS)...15 Ledelse Viden, færdigheder og kompetencer Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: Kerneområder i ledelse Personalejura (2ECTS) Human Ressource Management (5 ECTS) Forhandlingsteknik (3 ECTS) Lederskab (5 ECTS) KULTURFORSTÅELSE OG GÆSTEFORSTÅELSE (10 ECTS) Kultur og kunderelationer Viden, færdigheder og kompetencer Undervisningsform Obligatoriske aktiviteter og udprøvning Kerneområder i faget Kulturbegrebet (2 ECTS) Gæste og kunderelationer på tværs af kulturer (8 ECTS) Organisations- og medarbejderkultur (5 ECTS) Valgfrit uddannelseselement (5 ECTS) STRATEGI (15 ECTS) Strategi Viden, færdigheder og kompetencer Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: Kerneområder i strategi Strategibegrebet og strategisk analyse (5 ECTS) Strategi, koncept og produktudvikling (6 ECTS)

3 Implementering af strategi (4 ECTS) PRAKTIKOPHOLD (15 ECTS) Formål med praktikken Tildeling af praktikvejleder Ansøgning og godkendelse af praktikplads Praktikkontrakt Krav til praktikvirksomheden: Logbog Praktikprojekt Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: BACHELORPROJEKT- FORMÅL, FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD (15 ECTS) Udprøvning ØVRIGE FORHOLD VEDRØRENDE EKSAMEN OG PRØVER SKRIFTLIGE BESVARELSERS OMFANG - NORMALSIDER GRUPPESTØRRELSER TILBAGEMELDING PÅ PRØVER OG EKSAMINER landsdækkende eksamensplan årgang Klager over opnået eksamen Hjælpemidler til eksamen Brug af kilder og data ved udarbejdelse af skriftlige besvarelser Dispensationsmulighed Håndtering af snyd under studiet INTERNATIONALISERING KVALIFICERING TIL VIDERE UDDANNELSE...32 BILAG... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3

4 1.0 Forord Velkommen til Professionsbacheloruddannelsen i International Hospitality Management! Uddannelsen appellerer til den studerende, der ønsker en kompetencegivende brancherettet uddannelse på videregående niveau, og dermed en karriere der er rettet mod hotel, turisme og oplevelsesområdet. Professionsbacheloruddannelsen i International Hospitality Management (herefter P.Ba. IHM) har til formål at sikre udvikling af kompetencer i forbindelse med varetagelse af ønsker 1 vedr. fremtidens videregående uddannelser. Formålet med uddannelsen til Professionsbachelor i International Hospitality Management er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver, der knytter sig til drift, udvikling, administration og ledelse inden for hospitality-branchen. Vi udbyder en uddannelse, der helt målrettet dækker behovet for velkvalificerede ledere, administratorer, projektledere m.v., der skal varetage job i de mangeartede virksomheder indenfor hospitality-branchen. 2.0 Uddannelsesudbydere Professionsbacheloruddannelsen IHM udbydes af nedenstående institutioner: 1. University College Nordjylland, Lindholm Brygge 35, 9400 Nørresundby, 2. Erhvervsakademi Lillebælt TietgenSkolen, Nonnebakken 9, 5000 Odense C 3. Erhvervsakademiet Copenhagen Business, Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby 3.0 Studieordningens indhold Studieordningen er jf. retningslinjerne i Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr 636 af 29/06/2009 gældende) opdelt i En fællesdel, der finder anvendelse på alle erhvervsakademier, som er godkendt til udbud af uddannelsen En institutionsspecifik del, som angiver institutionsspecifikke retningslinjer og krav. Som minimum indeholder den institutionsspecifikke del af studieordningen en specificering af den studerendes krav til at deltage i undervisningsforløbet. Dele heraf kan være udarbejdet i fællesskab af en eller flere af de udbydende institutioner. Denne studieordning refererer til fællesdelen, og er udarbejdet i fællesskab af alle uddannelsens udbydere. 1 Under henvisning til anbefalinger fra nedsat arbejdsgruppe, om fremtidens videregående uddannelser indenfor oplevelsesøkonomi og etablering af professionsbacheloruddannelser rettet mod specifikke brancher og erhvervsområder. 4

5 4.0 Uddannelsens formål og varighed Formålet med uddannelsen til Professionsbachelor i International Hospitality Management er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver, der knytter sig til drift, udvikling, administration og ledelse inden for hospitality-branchen. Uddannelsen har en varighed på 1 år og 6 måneder, og fungerer som top up bachelor på serviceøkonom og markedsføringsøkonom, samt andre beslægtede uddannelser. Uddannelsen er godkendt af Undervisningsministeriet og akkrediteret af Akkrediteringsinstituttet. Uddannelsen giver mulighed for, at ansøgere, som har afsluttet en relevant kortere videregående uddannelse (KVU) kan fortsætte endnu 1 år og 6 måneder og dermed opnå professionsbachelorniveauet. Herved undgås blindgyder i uddannelsessystemet. Jfr. Afsnit 9.0 er der udarbejdet samarbejdsaftaler således at det er muligt for dimittender at videreuddanne sig til kandidatgrad KOMPETENCEPROFIL FOR EN PROFESSIONSBACHELOR I INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT Det er uddannelsens formål, at professionsbacheloren i International Hospitality Management opnår viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med figur 1.0. Der henvises i øvrigt til oversigt fra den nye danske kvalifikationsramme for professionsbacheloruddannelsen. Profil Viden Skal have udviklingsbaseret viden om professionens og fagområdets praksis og anvendt teori og metode. Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode. Færdigheder Skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse indenfor professionen. Skal kunne vurdere praksisnæreog teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge. Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og 5

6 Arbejdsomgang 210 ECTS (120+90) påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik. Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen. Figur 1.0 Profil IHM er tilrettelagt som en selvstændig overbygningsuddannelse til en eller flere erhvervsakademiuddannelser. IHM har en varighed på 90 ECTS inkl. 3 måneders praktik. Uddannelsen tilrettelægges som et 1 år og 6 måneders heltidsstudium. Samlet set er uddannelsen svarende til et studieforløb på 3½ studenterårsværk (210 ECTS). Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år, p.t. svarende til 1650 studenterarbejdstimer. Arbejdsbelastningen er således udtrykt og omfatter skemalagt undervisning, studieforberedelse og skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, studieophold og projekter i udvalgte virksomheder, samt selvstudium og eksamensdeltagelse DIMITTENDERNES TITEL Den, der har gennemført uddannelsen, er som betegnelse for uddannelsesmæssig baggrund berettiget til betegnelsen: Professionsbachelor i International Hospitality Management Engelsk titulering: Bachelor of International Hospitality Management 5.0 Uddannelsens indhold og struktur Uddannelsen består af 3 semestre (5. 7. semester), der har som overordnet mål, at den studerende tilegner sig en helhed af faglige kvalifikationer indenfor det enkelte semesters tidsramme. Figur 2.0 illustrerer rammen om uddannelsens placering i relation til KVU og kandidatgrad. Et fuldtidsstudieår svarer til 60 ECTS-point. 6

7 Mulighed for kandidatuddannelse (120 ects). Se afsnit 8.0 Professionsbachelor i International Hospitality Management (90 ects). Serviceøkonom (120 ects) Markedsføringsøknom (120 ects) Anden relevant uddannelse svarende til 120 ects. Figur ADGANGSKRAV Som det fremgår af figur 2.0 er P.Ba. IHM en top up uddannelse på 90 ECTS point og dermed 1 år og 6 måneders varighed. Studerende fra serviceøkonom og markedsføringsøkonomuddannelsen har direkte adgang. Herudover vurderes ansøgere med realkompetencer på individuelt niveau, da disse kan bidrage positivt til såvel uddannelsen som branchen efterfølgende. 5.2 UDDANNELSENS OPBYGNING PR. SEMESTER 5. semester Økonomi (15 ECTS) Ledelse (15 ECTS) 6. semester Kultur og gæsteforståelse (10 ECTS) Valgfrit uddannelseselement (5 ECTS) Praktikophold (15 ECTS) 7. semester Strategi (15 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS) 7

8 5. semester 6. semester 7. semester Økonomi Ledelse Yield and revenue management Nøgletalsstyring og årsregnskab Afdelings og aktivitetsbudgettering Investering og finansiering For- og efterkalkulation Personalejura - Vagtplanlægning Human Ressource Management - Rekruttering - Udvikling/fastholdelse (herunder stress og arbejdsmiljø) - Afvikling Forhandlingsteknik Lederskab 15 ECTS ECTS Valgfrit element Se institutionsspecifik studieordning 5 ECTS Kultur og gæsteforståelse (kan gennemføres som internationalt modul se inst. specifik studieordning.) Kulturbegrebet Gæste/kundekultur - Cross culture Organisationskultur - Medarbejderkultur Praktik Praktikophold og praktikprojekt 10 ECTS ECTS 15 ECTS Strategi Strategibegrebet og strategisk analyse 15. ECTS 5 8

9 Strategiudvikling - Koncept og produktudvikling Implementering af strategi Bachelorprojekt ECTS Samlet ECTS UDPRØVNING Udprøvningsbegrebet dækker bredt over alle former for prøver, interne/eksterne eksamener, bundne forudsætninger mv. Bemærk at denne del af studieordningen er landsdækkende! Dette betyder, at den enkelte uddannelsesudbyder i den institutionsspecifikke del af studieordningen har indskrevet udprøvningselementer der specifikt gør sig gældende for den respektive udbyder, herunder eksempelvis bundne forudsætninger. 9

10 ECTS Udprøvning 5. semester Økonomi 15 - Opgaver. I løbet af semestret udleveres i alt 5 hjemmeopgaver, hvoraf mindst 4 skal bedømmes godkendt før indstilling til afsluttende eksamen kan finde sted. Individuel vurdering o Intern bedømmelse. Vurdering: godkendt/ikke godkendt o Vægtning: Skriftlig 1,0 - Eksamen. 4 timers skriftlig eksamen. Individuel o Ekstern censur. Vurdering: 7- trins-skala o Vægtning: skriftlig: 1,0 Ledelse 15 - Eksamen: Caseopgave udleveres en uge før aflevering. Mundtlig forsvar afholdes 1-3 uger senere og har en varighed af 30 minutter. Eksamen afholdes gruppevis, men med individuel bedømmelse. - Intern censur. Vurdering: 7- trins-skala. - Vægtning: Skriftlig 0,5, Mundtlig 0,5. 6. semester Kultur og gæsteforståelse 10 Obligatoriske aktiviteter Et gruppeprojekt, der analyserer og vurderer det kulturelle aspekt i en given problemstilling. Projektet ligger til grund for den mundtlige eksamen. Projektet skal have et omfang på normalsider. Udprøvning 30 minutters individuel mundtlig eksamen med baggrund i indleveret gruppeprojekt. Censur: Intern. (censur foretaget af IHM undervisere fra de øvrige uddannelsesinstitutioner). Afprøvning sker desuden med opponentgrupper. Vurdering: 7- trins-skala vægtning: Skriftlig 0,5 Mundtlig 0,5. 10

11 Valgfrit element 5 ECTS Se institutionsspecifik studieordning. Praktik 15 - Eksamen - praktikprojekt. I samarbejde med praktikvirksomheden vælges en problemstilling som den studerende, efter godkendelse fra vejleder, analyserer i et projekt til aflevering. o Censur: Intern. Praktikvirksomhedens kontaktperson 2 indgår som censor med mandat på 40 % 3 o Vægtning: Skriftlig 1.0 o Vurdering: 7- trins-skala - Eksamen. Den studerende udarbejder en logbog til aflevering under praktikken. Logbogen skal behandle den studerendes håndtering og refleksioner omkring satte læringsmål under praktikken. Der afholdes mundtlig eksamen, med logbogens indhold som omdrejningspunkt. Denne eksamen afgør, hvorvidt selve praktikken er bestået/ikke bestået. o Censur: Intern. Bestået/ikke bestået. o Vægtning: Skriftlig: 0,5. Mundtlig: 0,5 o 30 min. mundtlig eksamen. Såfremt den studerende præstation vurderes som værende ikke bestået skal praktikperioden tages om inden afsluttende eksamen kan finde sted. Praktikprojekt og logbog skal begge være bestået før den studerende kan indstilles til afsluttende eksamen. 7. semester Strategi 15 Der udarbejdes en strategiopgave på normalsider i grupper af 2-5 studerende, der kortlægger en problemstilling indenfor IHM-erhvervet. Denne opgave ligger til grund for den individuelle mundtlige eksamen. 30 min. individuel mundtlig eksamen på baggrund af den skriftlige opgave. 2 Se nærmere beskrivelse afsnit Såfremt praktikvirksomhedens kontaktperson ikke lever op til praktikkontrakten har uddannelsesudbyder mulighed for at tildele censor fra anden udbydende uddannelsesinstitution. Vægtningen af karakteren forbliver den samme, 40 %. Der ansøges skriftligt til studielederen om muligheden for at få tildelt anden censor end praktikvirksomhedens kontaktperson, og uddannelsesudbyder har ret til at kontakte praktikvirksomhed for udredning. 11

12 Afprøvning foregår ved ekstern censur. Vurdering: 7- trins-skala (vægtning 50/50) Bachelor 15 Eksamen bachelorprojekt. Skriftlig behandling af valgt problemstilling. Projektet afleveres og danner grundlag for mundtlig eksamen. o Censur: Ekstern. 7- trins-skala o Vægt: Skriftlig.: 0,7 Mundtlig: 0,3 o Der gives én samlet karakter. Eksamensbevisets indhold afspejler ovenstående oversigt. Samtlige eksamener skal bestås før titlen P.Ba. IHM kan erhverves censur Eksamener afholdt på IHM uddannelsen følger gældende retningslinjer, hvor minimum 50 % af de afholdte eksamener er med ekstern censur. (45 ECTS). En ekstern eksamen betyder, at censorsekretariatet har beskikket en censor til erhvervet. Herudover anvendes interne eksamener der kan bestå af undervisere fra egen samt andre udbydende uddannelsesinstitutioner samt relevante branchepersoner fra erhvervslivet. 5.4 UNDERVISNINGSFORMER - Undervisningen gennemføres ved anvendelse af forelæsninger, holdundervisning, gæsteforelæsninger, øvelsesrækker, præsentationer (inkl. studenterpræsentationer), cases, seminarer og projekter samt studieophold i organisationer tilknyttet uddannelsen. - Formål, indhold m.v. for de enkelte fag, herunder professionsrettede aktiviteter, studieophold og det afsluttende bachelorprojekt, er beskrevet nærmere i afsnit Uddannelsens undervisning på 6. semester er internationalt baseret og foregår derfor på engelsk. 6.0 Kerneområder, herunder fagenes formål, indhold og den studerendes udbytte 6.1 ØKONOMI (15 ECTS) Den studerende skal kunne udarbejde virksomhedens budgetter samt foretage for og efterkalkulationer. Desuden skal den studerende være i stand til at udarbejde de for IHM-virksomheden relevante nøgletal og bruge disse til kritisk styring af virksomheden. Endelig skal den studerende anvende yield og revenue management til optimering af virksomhedens indtjening på såvel kort som langt sigt Økonomi Viden, færdigheder, kompetencer Den studerende skal have viden om: 4 Den enkelte uddannelsesudbyder har mulighed for at supplere eksamensbevisets indhold med synliggørelse af resultater fra eksempelvis bundne forudsætninger eller andre opnåede resultater. I så fald står dette omtalt i den institutionsspecifikke del af studieordningen. 12

13 Alment regnskab, således at den studerende kan opstille et budget og regnskab til brug for analyse af virksomhedens nøgletal Investerings og finansieringsmuligheder, budgetteringens komplekse problemstillinger samt omkostningsstrukturen indenfor IHM erhvervet Etablering af virksomhed, herunder hvilke krav der er til at kunne opnå et næringsbrev Forskellige principper for for og efterkalkulationsmetoder og branchemæssig anvendelse heraf IHM erhvervets centrale begreber indenfor yield og revenue management Den studerende skal have færdighed i at: kunne udarbejde et afdelings og aktivitetsbudget samt opstille et regnskab til analysebrug kunne for og efterkalkulere efter de gængse metoder indenfor branchen samt beregne virksomhedens særlige branchenøgletal kunne opstille alternative forslag til investerings og finansieringsmuligheder og begrunde disse kunne anvende yield og revenue management, således at den studerende kan give input til forbedring af virksomhedens indtjening på kort og langt sigt Den studerende skal have kompetence til: at udvikle budgetforslag og nøgletal til styring af virksomheden på baggrund af input fra virksomhedens forskellige afdelinger og aktiviteter at kunne analysere virksomhedens situation, opstille og vurdere forskellige forslag til optimering af driften Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: - Opgaver. I løbet af semestret udleveres i alt 5 hjemmeopgaver, hvoraf mindst 4 skal bedømmes godkendt før indstilling til afsluttende eksamen kan finde sted. Individuel vurdering o Intern bedømmelse. Vurdering: godkendt/ikke godkendt - Eksamen. 4 timers skriftlig eksamen. Individuel. Ekstern censur. Vurdering: 7- trins-skala Kerneområder i økonomi Økonomi på IHM indeholder følgende 4 hovedområder med tilhørende ECTS Årsregnskab og nøgletalsstyring (3 ECTS) Investering og finansiering (3 ECTS) Revenue management (4 ECTS) Budgetter (4 ECTS) For- og efterkalkulation (1 ECTS) 13

14 Årsregnskab og nøgletalsstyring(3 ECTS) Den studerende skal have viden om alment regnskab, således at den studerende kan opstille et budget og regnskab til brug for analyse af virksomhedens nøgletal Den studerende skal have færdighed i at opstille et regnskab til analysebrug samt beregne virksomhedens særlige branchenøgletal Den studerende skal have færdighed i at udvikle budgetforslag og nøgletal til styring af virksomheden på baggrund af input fra virksomhedens forskellige afdelinger og aktiviteter Den studerende skal have kompetence i at kunne analysere virksomhedens situation, opstille og vurdere forskellige forslag til optimering af driften Under regnskabsopstilling undervises der i de 3 årsrapporter: Resultatopgørelse, Balance og Cashflow. Desuden undervises der i de gældende regnskabsprincipper/konventioner, samt vertikal og horisontal opstilling og konventioner for opstillingsrækkefølge. Branchens nøgletal gennemgås grundigt med udgangspunkt i Horestas normtal, og praktiske eksempler på regnskaber analyseres Brug af regnskabsanalyse og nøgletal knyttes til budgetteringsprocessen Investering og finansiering (3 ECTS) Den studerende skal have viden om investerings og finansieringsmuligheder, budgetteringens komplekse problemstillinger, samt omkostningsstrukturen indenfor IHM-erhvervet Den studerende skal have færdighed i at kunne opstille alternative forslag til investerings- og finansieringsmuligheder og begrunde disse Der undervises i at bestemme værdien af en pengestrøm ved hjælp af kapitalværdimetoden, annuitetsmetoden, den interne rentefods metode og tilbagebetalingsmetoden. Udover undervisning i de teoretiske aspekter knyttes problemstillinger og metoder til praktiske eksempler og til de andre økonomiske emneområder; budgetteringsprocessen og avanceret optimering Revenue management (4ECTS) Den studerende skal have viden om IHM-erhvervets centrale begreber indenfor yield- og revenue management Den studerende skal have færdighed i at kunne for- og efterkalkulere efter de gængse metoder indenfor branchen Den studerende skal kunne anvende yield og revenue management, således at den studerende kan give input til forbedring af virksomhedens indtjening på kort og langt sigt Den studerende skal have kompetence til at kunne analysere virksomhedens situation, opstille og vurdere forskellige forslag til optimering af driften Der undervises i at identificere problemstillinger der kræves løst af revenue management, samt at identificere hvilke parametre der bør indgå i beregningerne. Ud over dette gennemgås relevant teori som revenue management beregninger og programmer bygger på. Herunder differensmetoden og værdibestemmelse af usikre hændelser ved hjælp af certain equivalent beregninger. Praktisk anvendelse af 14

15 revenue management behandles og emnet knyttes til andre former for avanceret optimering samt til budgetteringsprocessen Budgetter (4 ECTS) Den studerende skal have viden om etablering af virksomhed, herunder hvilke krav der er, til at kunne opnå et næringsbrev Den studerende skal have færdighed i at kunne udarbejde et afdelings- og aktivitetsbudget Den studerende skal have kompetence til at udvikle budgetforslag og nøgletal til styring af virksomheden på baggrund af input fra virksomhedens forskellige afdelinger og aktiviteter Forskellige budgetmodeller og budgetredskaber gennemgås. Ud over dette undervises der i rullende budgettering samt budgetkontrol. De andre emneområder indenfor økonomi benyttes i forbindelse med udarbejdelse af budgetter baseret på eksempler fra den virkelige verden For- og efterkalkulation (1 ECTS) Den studerende skal have viden om forskellige principper for for-og efterkalkulationsmeteder og branchemæssig anvendelse heraf, herunder differensmetoden Som udgangspunkt for avanceret optimering gennemgås for- og efter-kalkulationer indenfor branchen 6.2 LEDELSE (15 ECTS) Den studerende skal selvstændigt kunne udøve ledelse ved at indgå i ledelses og samarbejdsmæssige sammenhænge og anvende de ledelsesværktøjer, der retter sig mod personalestyring, ledelse, udvikling. Ledelse Viden, færdigheder og kompetencer Den studerende skal have viden om: personalestyring generelt, arbejdsmarkedets overenskomster og de juridiske bindinger, der har indflydelse på personalestyringen inden for hospitality sektoren forskellige kommunikations og forhandlingsteknikker kompetenceudvikling i hospitality sektoren stress og stresshåndtering Den studerende skal have færdighed i at: anvende overenskomsternes bestemmelser i planlægningen indenfor hospitalityvirksomheden indstille, hvilke kompetencemål den enkelte afdeling eller virksomhed skal forfølge identificere potentielle konflikter kunne identificere det gode arbejdsmiljø og opstille handlingsplan til forbedring af dette Den studerende skal have kompetence til: 15

16 planlægge arbejdsfordelingen under hensyntagen til gældende regler og bestemmelser løse konflikter implementere en kompetenceudviklingsplan udvikle sit personlige lederskab Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: - Eksamen: Caseopgave udleveres en uge før aflevering. Mundtlig forsvar afholdes 1-3 uger senere og har en varighed af 30 minutter. Eksamen afholdes gruppevis, men med individuel bedømmelse. - Intern censur. Vurdering: 7- trins-skala. - Vægtning: Skriftlig 0,5, Mundtlig 0, Kerneområder i ledelse I følgende afsnit er de enkelte kerneområder/fag under ledelsesfaget gennemgået Personalejura (2ECTS) Modulet giver den studerende kendskab til centrale personalejuridiske begreber og regler indenfor hospitality branchen. Det skal sætte den studerende i stand til at træffe korrekte ledelsesmæssige beslutninger, ud fra en identificering, beskrivelse og analyse af aktuelle problemstillinger. Den studerende skal have viden om: og kende de organisatoriske og retlige rammer i forbindelse med personalejura og kendskab til rammerne for samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstager, herunder arbejdsmiljøloven og indsigt i lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster og deres indbyrdes forhold samt relevante fortolkningsprincipper og kendskab til relevant juridisk kildesøgning og forstå konsekvenserne af at tilsidesætte gældende love og regler Den studerende skal have færdighed i at: kunne beskrive konsekvenserne af tilsidesættelse af gældende love og regler kunne analysere retsvirkningerne og konsekvenserne af tilsidesættelse af personalejuridiske regler kunne anvende eksisterende kilder til at identificere personalejuridiske problemstillinger Den studerende skal have kompetence til: at kunne agere inden for de gældende retslige rammer at kunne foretage en selvstændig vurdering af personalejuridiske forhold at kunne bidrage med grundlæggende personalejuridisk viden i tværfagligt samarbejde at kunne identificere behov for ajourføring af viden at kunne identificere, hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages 16

17 Human Ressource Management (5 ECTS) Faget er bygget op omkring elementerne rekruttering, udvikling, fastholdelse og afvikling, og tager specifikt udgangspunkt i de specielle forhold der gør sig gældende indenfor hospitality branchen. Rekrutteringsdelen indeholder intern analyse (job og personvurdering), mens den eksterne analyse primært tager udgangspunkt i de arbejdsmarkedsforhold der har indvirkning på rekruttering af personale til branchen. Under udvikling og fastholdelse anvendes der i faget en grundlæggende vinkel omkring håndtering af stress og arbejdsmiljø, da dette anses som værende en voksede udfordring i hospitality branchen. Faget omhandler endvidere viden om håndtering i forbindelse med afvikling af medarbejdere. Den studerende skal have viden om: personalestyring generelt, herunder rekruttering, udvikling, fastholdelse og afvikling af medarbejdere rekrutteringsmodeller individuel kompetenceudvikling og fastholdelsesmetoder stress og stresshåndtering procedurer for afvikling af medarbejdere Den studerende skal have færdighed i at: kunne identificere rekrutteringsbehov i organisationen indstille, hvilke kompetence- og udviklingsmål den enkelte organisation, gruppe eller individ skal forfølge kunne identificere det gode arbejdsmiljø og opstille handlingsplan til forbedring af dette anvende sin viden i forbindelse med afvikling af medarbejdere, herunder inddragelse af ekspertviden Den studerende skal have kompetence til: at udføre rekruttering i praksis ud fra udført analyse af kompetencebehov sammenholdt med eksterne arbejdsmarkedsforhold at implementere en kompetenceudviklingsplan, organisation, gruppe og individ at udvikle sit personlige lederskab at afvikle medarbejdere i overensstemmelse med gældende praksis Forhandlingsteknik (3 ECTS) Viden og forståelse - Efter kurset vil den studerende have demonstreret viden indenfor: 1. Overordnet kendskab til forhandling og forhandlingsteknikker 2. Forhandlingsprocesser og stadier 3. Kulturkløfters betydning for forhandlingen, herunder etiske aspekter 4. Kendskab til eksterne forholds påvirkning af forhandling 5. Konfliktløsning i forhandlingsforløbet, samt forhandlinger som konflikthåndtering Færdigheder - Efter kurset vil den studerende have færdigheder indenfor: 1. Forhandling på tværs af kulturer 2. Definition af potentielle konflikter på forskellige stadier i forhandlingsprocessen 3. Definition af eksterne miljøers betydning for forhandling 17

18 4. Personforståelse 5. Verbal samt non-verbal kommunikation igennem forhandlingsprocessen 6. Forandringer i forhandlingsprocessen Kompetencer Efter kurset vil den studerende have opnået kompetencer indenfor: 1. Tværkulturel forhandling i praksis 2. Praktisk konfliktløsning, ud fra teoretiske overvejelser, i forhandlingssituationer 3. Personlig indsigt i egen kommunikationsmåde 4. Kontrol af personlig kommunikationsproces igennem forhandlingen 5. Strategisk forståelse af konflikter i forhandlingsprocessen Lederskab (5 ECTS) Faget afholdes på 5. semester, hvor der opbygges viden, færdigheder og kompetencer indenfor følgende elementer: Viden og forståelse - Efter kurset vil den studerende have demonstreret viden indenfor: 1. Forskellige typer af organisationer og organisationsadfærd 2. Intern kommunikation i organisationen 3. Organisationskultur og forandring 4. Forskellige typer af organisationslederskab/beslutningstagning 5. Motivation og Empowerment 6. Personligt samt værdibaseret lederskab Færdigheder - Efter kurset vil den studerende have færdigheder indenfor: 7. Identifikation af potentielle konflikter 8. Identifikation af forhold indenfor arbejdsmiljø i organisationen 9. Opsætning af delmål i hver afdeling af organisationen i relation til den overordnede organisatoriske målsætning Kompetencer Efter kurset vil den studerende have opnået kompetencer indenfor: 10. Udvikling af personligt lederskab 11. Konflikthåndtering i organisationen 12. Implementering af kompetenceudviklingsplaner i organisationen 13. Personlig indsigt omkring udvikling af egen personprofil ift. lederskab 14. Håndtering/igangsættelse af forandringsprocesser i organisationen 6.3 Kulturforståelse og gæsteforståelse (10 ECTS) Dette modul er tilrettelagt således, at det kan gennemføres såvel på en institution i Danmark som på en udenlandsk institution. Modulet indeholder temaer såsom kulturforståelse, brancheforståelse, kommunikation og praksis i hospitality-erhvervet, og det vil med fordel kunne gennemføres i udlandet. Formål 18

19 Den studerende skal besidde forståelse for kultur og kunderelationer og kunne anvende kulturbegreber og kulturanalysens kompleksitet i virksomhedens drift og udvikling samt ved forhandling med repræsentanter fra andre kulturer Kultur og kunderelationer Viden, færdigheder og kompetencer Den studerende skal have viden om: hvordan organisationskultur, professionskultur og national kultur manifesterer sig i praksis i hospitality-branchen koncepter, teorier og modeller for kulturel forståelse og anvendelse inden for hospitality-branchen teknikker til brug i interaktion med gæster, kunder, leverandører, samarbejdspartnere med flere Den studerende skal have færdighed i at: anvende sin viden om kultur til komparative studier af nationale kulturer anvende og vurdere kulturelle modeller og koncepter til ledelse og udvikling inden for en hospitality-virksomhed eller organisation anvende og vurdere modeller og koncepter i interaktion med eksterne interessenter Den studerende skal have kompetence til at: foretage og anvende relevante analyser af kulturer mhp. at udvikle virksomheden kommunikere og forhandle med personer, virksomheder og organisationer ud fra kulturelle aspekter herunder inddragelse af økonomiske, ledelsesmæssige og kunderelaterede aspekter såvel som etiske overvejelser Undervisningsform Undervisningen foregår på engelsk, da den er en del af internationaliseringen. Undervisningen er baseret på et samspil mellem klasseundervisning, forelæsninger, gæsteforelæsninger, gruppeopgaver samt delopgaver, workshops og rollespil, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis i IHMerhvervet. Der er en høj grad af fremlæggelser i undervisningen Obligatoriske aktiviteter og udprøvning Obligatoriske aktiviteter Et gruppeprojekt, der analyserer og vurderer det kulturelle aspekt i en given problemstilling. Projektet ligger til grund for den mundtlige eksamen. Projektet skal have et omfang på normalsider. Udprøvning 1 times mundtlig gruppeeksamen på baggrund af det skriftlige projekt. Der kan tildeles individuelle karakterer. Censur: Intern. (censur foretaget af IHM undervisere fra de øvrige uddannelsesinstitutioner). Afprøvning sker desuden med opponentgrupper. Vurdering: 7- trins-skala vægtning: Skriftlig 0,5 Mundtlig 0,5. I den mundtlige vurdering indgår den samlede projektgruppes evne som opponenter med en vægtning på 0, Kerneområder i faget I det kommende afsnit er angivet indhold for de fag der afholdes i modulet Kultur og gæsteforståelse. 19

20 Kulturbegrebet (2 ECTS) I dette fag opnår den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: Den studerende skal have viden om: kultur begrebet Kulturelle dimensioner indenfor hospitality-industrien centrale kulturteorier og disses ophav kompleksiteten i kulturanalyse forholdet mellem akademiske og praktiske værdier indenfor hospitality-sektoren kulturens betydning i egen og andres måde at agere på i forretningsmæssig sammenhæng Den studerende skal have færdighed i at: identificere tvær-kulturelle dilemmaer indenfor hospitality-branchen identificere kulturelle barrierer analysere effekt af kulturelle forskelligheder/variabler i forretningsmæssig sammenhæng komme med løsningsforslag til komplekse tværkulturelle problemstillinger både i teoretisk og i praktisk henseende Den studerende skal have kompetence til at: behandle (møde og forstå) tværkulturelle dilemmaer indenfor hospitality branchen, og tage beslutning om efterfølgende handling kunne begå sig i et multikulturelt miljø i forretningsmæssig sammenhæng kunne udføre handling med respekt for kulturelle forskelligheder Gæste og kunderelationer på tværs af kulturer (8 ECTS) Den studerende skal have viden om: forskellige forståelser af kundeforhold best practice i forhold til service set i et kulturelt perspektiv, herunder værdiskabende faktorer kundens forventninger og påvirkningsfaktorer autencitet som fænomen i hospitality-branchen (kommodificering af autencitet) kommunikation i tværkulturel sammenhæng relationsbegrebet og relationens betydning i forretningsmæssig sammenhæng 20

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2011-2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management Version 1.3 Opdateret 24 August 2011 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD...

Læs mere

Studieordning 2011-2013. Professionsbachelor i International Hospitality Management

Studieordning 2011-2013. Professionsbachelor i International Hospitality Management Studieordning 2011-2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management August 2011 1.0 FORORD... 3 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 3 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 Fællesdel... 4 4.0 UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning for International Hospitality Management 2011-2013

Studieordning for International Hospitality Management 2011-2013 Studieordning for International Hospitality Management 2011-2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor of International Hospitality Management Opdateret 31 August 2011 PBA

Læs mere

Professionsbachelor i International Hospitality Management

Professionsbachelor i International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Studiestart pr. august 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION... 3 2 FORORD... 4 3 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4 UDDANNELSENS FORMÅL OG VARIGHED...

Læs mere

Studieordning for. Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015. BA in International Hospitality Management

Studieordning for. Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015. BA in International Hospitality Management Studieordning for Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015 Professionsbachelor i International Hospitality Management BA in International Hospitality Management Studieordning

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management Version 1.3. September 2013 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 International Hospitality Management Orientering om virksomhedspraktik 2016 November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Studieordning for International Hospitality Management

Studieordning for International Hospitality Management Studieordning for International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor s Degree Programme in International Hospitality Management Godkendt 25. august

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Studienævn for elektronik og it, Aalborg Universitet Navn på studerende: Virksomhed: ver: 16. juni 2014 Forord Med denne vejledning ønsker Studienævn

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Eksamenskatalog Eksamenskatalog for professionsbachelor i International Hospitality Management Odense

Eksamenskatalog Eksamenskatalog for professionsbachelor i International Hospitality Management Odense Eksamenskatalog for professionsbachelor i International Hospitality Management Odense Gyldigt fra september 2017 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af obligatoriske læringsaktiviteter... 2 3. Overblik

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning. 2015 til 2017. fællesdel

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning. 2015 til 2017. fællesdel PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning 2015 til 2017 fællesdel INDHOLD PROFESSIONSBACHELOR... 1 INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA)... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation Virksomhedsophold 2008-2009 Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed School of ICT, Aalborg Universitet N a v n p å s t u d e r e n d e : V i r k s o m h e d : ver: april 2016 Forord Med denne vejledning ønsker School of

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Studieordning for International Hospitality Management

Studieordning for International Hospitality Management Studieordning for International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor s Degree Programme in International Hospitality Management Godkendt 15. september

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Dokumentnavn: Bachelorprojekt - E2016 Dok.nr.: UV-vejl 014

Dokumentnavn: Bachelorprojekt - E2016 Dok.nr.: UV-vejl 014 Susanne Ketill Brian Glyngø Thisvad Karsten Jepsen Godkendt 1 af 5 Formål Den studerende skal lære at arbejde udviklingsorienteret med planlægning og gennemførelse af et projekt. Den studerende skal ved

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere