Studieordning - fællesdel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning - fællesdel"

Transkript

1 Studieordning - fællesdel Professionsbachelor i International Hospitality Management 1

2 1.0 FORORD UDDANNELSESUDBYDERE STUDIEORDNINGENS INDHOLD UDDANNELSENS FORMÅL OG VARIGHED KOMPETENCEPROFIL FOR EN PROFESSIONSBACHELOR I INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT DIMITTENDERNES TITEL UDDANNELSENS INDHOLD OG STRUKTUR ADGANGSKRAV UDDANNELSENS OPBYGNING PR. SEMESTER UDPRØVNING censur UNDERVISNINGSFORMER KERNEOMRÅDER, HERUNDER FAGENES FORMÅL, INDHOLD OG DEN STUDERENDES UDBYTTE ØKONOMI (15 ECTS) Økonomi Viden, færdigheder, kompetencer Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: Kerneområder i økonomi Årsregnskab og nøgletalsstyring(3 ECTS) Investering og finansiering (3 ECTS) Revenue management (4ECTS) Budgetter (4 ECTS) For- og efterkalkulation (1 ECTS) LEDELSE (15 ECTS)...15 Ledelse Viden, færdigheder og kompetencer Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: Kerneområder i ledelse Personalejura (2ECTS) Human Ressource Management (5 ECTS) Forhandlingsteknik (3 ECTS) Lederskab (5 ECTS) KULTURFORSTÅELSE OG GÆSTEFORSTÅELSE (10 ECTS) Kultur og kunderelationer Viden, færdigheder og kompetencer Undervisningsform Obligatoriske aktiviteter og udprøvning Kerneområder i faget Kulturbegrebet (2 ECTS) Gæste og kunderelationer på tværs af kulturer (8 ECTS) Organisations- og medarbejderkultur (5 ECTS) Valgfrit uddannelseselement (5 ECTS) STRATEGI (15 ECTS) Strategi Viden, færdigheder og kompetencer Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: Kerneområder i strategi Strategibegrebet og strategisk analyse (5 ECTS) Strategi, koncept og produktudvikling (6 ECTS)

3 Implementering af strategi (4 ECTS) PRAKTIKOPHOLD (15 ECTS) Formål med praktikken Tildeling af praktikvejleder Ansøgning og godkendelse af praktikplads Praktikkontrakt Krav til praktikvirksomheden: Logbog Praktikprojekt Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: BACHELORPROJEKT- FORMÅL, FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD (15 ECTS) Udprøvning ØVRIGE FORHOLD VEDRØRENDE EKSAMEN OG PRØVER SKRIFTLIGE BESVARELSERS OMFANG - NORMALSIDER GRUPPESTØRRELSER TILBAGEMELDING PÅ PRØVER OG EKSAMINER landsdækkende eksamensplan årgang Klager over opnået eksamen Hjælpemidler til eksamen Brug af kilder og data ved udarbejdelse af skriftlige besvarelser Dispensationsmulighed Håndtering af snyd under studiet INTERNATIONALISERING KVALIFICERING TIL VIDERE UDDANNELSE...32 BILAG... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3

4 1.0 Forord Velkommen til Professionsbacheloruddannelsen i International Hospitality Management! Uddannelsen appellerer til den studerende, der ønsker en kompetencegivende brancherettet uddannelse på videregående niveau, og dermed en karriere der er rettet mod hotel, turisme og oplevelsesområdet. Professionsbacheloruddannelsen i International Hospitality Management (herefter P.Ba. IHM) har til formål at sikre udvikling af kompetencer i forbindelse med varetagelse af ønsker 1 vedr. fremtidens videregående uddannelser. Formålet med uddannelsen til Professionsbachelor i International Hospitality Management er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver, der knytter sig til drift, udvikling, administration og ledelse inden for hospitality-branchen. Vi udbyder en uddannelse, der helt målrettet dækker behovet for velkvalificerede ledere, administratorer, projektledere m.v., der skal varetage job i de mangeartede virksomheder indenfor hospitality-branchen. 2.0 Uddannelsesudbydere Professionsbacheloruddannelsen IHM udbydes af nedenstående institutioner: 1. University College Nordjylland, Lindholm Brygge 35, 9400 Nørresundby, 2. Erhvervsakademi Lillebælt TietgenSkolen, Nonnebakken 9, 5000 Odense C 3. Erhvervsakademiet Copenhagen Business, Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby 3.0 Studieordningens indhold Studieordningen er jf. retningslinjerne i Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr 636 af 29/06/2009 gældende) opdelt i En fællesdel, der finder anvendelse på alle erhvervsakademier, som er godkendt til udbud af uddannelsen En institutionsspecifik del, som angiver institutionsspecifikke retningslinjer og krav. Som minimum indeholder den institutionsspecifikke del af studieordningen en specificering af den studerendes krav til at deltage i undervisningsforløbet. Dele heraf kan være udarbejdet i fællesskab af en eller flere af de udbydende institutioner. Denne studieordning refererer til fællesdelen, og er udarbejdet i fællesskab af alle uddannelsens udbydere. 1 Under henvisning til anbefalinger fra nedsat arbejdsgruppe, om fremtidens videregående uddannelser indenfor oplevelsesøkonomi og etablering af professionsbacheloruddannelser rettet mod specifikke brancher og erhvervsområder. 4

5 4.0 Uddannelsens formål og varighed Formålet med uddannelsen til Professionsbachelor i International Hospitality Management er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver, der knytter sig til drift, udvikling, administration og ledelse inden for hospitality-branchen. Uddannelsen har en varighed på 1 år og 6 måneder, og fungerer som top up bachelor på serviceøkonom og markedsføringsøkonom, samt andre beslægtede uddannelser. Uddannelsen er godkendt af Undervisningsministeriet og akkrediteret af Akkrediteringsinstituttet. Uddannelsen giver mulighed for, at ansøgere, som har afsluttet en relevant kortere videregående uddannelse (KVU) kan fortsætte endnu 1 år og 6 måneder og dermed opnå professionsbachelorniveauet. Herved undgås blindgyder i uddannelsessystemet. Jfr. Afsnit 9.0 er der udarbejdet samarbejdsaftaler således at det er muligt for dimittender at videreuddanne sig til kandidatgrad KOMPETENCEPROFIL FOR EN PROFESSIONSBACHELOR I INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT Det er uddannelsens formål, at professionsbacheloren i International Hospitality Management opnår viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med figur 1.0. Der henvises i øvrigt til oversigt fra den nye danske kvalifikationsramme for professionsbacheloruddannelsen. Profil Viden Skal have udviklingsbaseret viden om professionens og fagområdets praksis og anvendt teori og metode. Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode. Færdigheder Skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse indenfor professionen. Skal kunne vurdere praksisnæreog teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge. Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og 5

6 Arbejdsomgang 210 ECTS (120+90) påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik. Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen. Figur 1.0 Profil IHM er tilrettelagt som en selvstændig overbygningsuddannelse til en eller flere erhvervsakademiuddannelser. IHM har en varighed på 90 ECTS inkl. 3 måneders praktik. Uddannelsen tilrettelægges som et 1 år og 6 måneders heltidsstudium. Samlet set er uddannelsen svarende til et studieforløb på 3½ studenterårsværk (210 ECTS). Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år, p.t. svarende til 1650 studenterarbejdstimer. Arbejdsbelastningen er således udtrykt og omfatter skemalagt undervisning, studieforberedelse og skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, studieophold og projekter i udvalgte virksomheder, samt selvstudium og eksamensdeltagelse DIMITTENDERNES TITEL Den, der har gennemført uddannelsen, er som betegnelse for uddannelsesmæssig baggrund berettiget til betegnelsen: Professionsbachelor i International Hospitality Management Engelsk titulering: Bachelor of International Hospitality Management 5.0 Uddannelsens indhold og struktur Uddannelsen består af 3 semestre (5. 7. semester), der har som overordnet mål, at den studerende tilegner sig en helhed af faglige kvalifikationer indenfor det enkelte semesters tidsramme. Figur 2.0 illustrerer rammen om uddannelsens placering i relation til KVU og kandidatgrad. Et fuldtidsstudieår svarer til 60 ECTS-point. 6

7 Mulighed for kandidatuddannelse (120 ects). Se afsnit 8.0 Professionsbachelor i International Hospitality Management (90 ects). Serviceøkonom (120 ects) Markedsføringsøknom (120 ects) Anden relevant uddannelse svarende til 120 ects. Figur ADGANGSKRAV Som det fremgår af figur 2.0 er P.Ba. IHM en top up uddannelse på 90 ECTS point og dermed 1 år og 6 måneders varighed. Studerende fra serviceøkonom og markedsføringsøkonomuddannelsen har direkte adgang. Herudover vurderes ansøgere med realkompetencer på individuelt niveau, da disse kan bidrage positivt til såvel uddannelsen som branchen efterfølgende. 5.2 UDDANNELSENS OPBYGNING PR. SEMESTER 5. semester Økonomi (15 ECTS) Ledelse (15 ECTS) 6. semester Kultur og gæsteforståelse (10 ECTS) Valgfrit uddannelseselement (5 ECTS) Praktikophold (15 ECTS) 7. semester Strategi (15 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS) 7

8 5. semester 6. semester 7. semester Økonomi Ledelse Yield and revenue management Nøgletalsstyring og årsregnskab Afdelings og aktivitetsbudgettering Investering og finansiering For- og efterkalkulation Personalejura - Vagtplanlægning Human Ressource Management - Rekruttering - Udvikling/fastholdelse (herunder stress og arbejdsmiljø) - Afvikling Forhandlingsteknik Lederskab 15 ECTS ECTS Valgfrit element Se institutionsspecifik studieordning 5 ECTS Kultur og gæsteforståelse (kan gennemføres som internationalt modul se inst. specifik studieordning.) Kulturbegrebet Gæste/kundekultur - Cross culture Organisationskultur - Medarbejderkultur Praktik Praktikophold og praktikprojekt 10 ECTS ECTS 15 ECTS Strategi Strategibegrebet og strategisk analyse 15. ECTS 5 8

9 Strategiudvikling - Koncept og produktudvikling Implementering af strategi Bachelorprojekt ECTS Samlet ECTS UDPRØVNING Udprøvningsbegrebet dækker bredt over alle former for prøver, interne/eksterne eksamener, bundne forudsætninger mv. Bemærk at denne del af studieordningen er landsdækkende! Dette betyder, at den enkelte uddannelsesudbyder i den institutionsspecifikke del af studieordningen har indskrevet udprøvningselementer der specifikt gør sig gældende for den respektive udbyder, herunder eksempelvis bundne forudsætninger. 9

10 ECTS Udprøvning 5. semester Økonomi 15 - Opgaver. I løbet af semestret udleveres i alt 5 hjemmeopgaver, hvoraf mindst 4 skal bedømmes godkendt før indstilling til afsluttende eksamen kan finde sted. Individuel vurdering o Intern bedømmelse. Vurdering: godkendt/ikke godkendt o Vægtning: Skriftlig 1,0 - Eksamen. 4 timers skriftlig eksamen. Individuel o Ekstern censur. Vurdering: 7- trins-skala o Vægtning: skriftlig: 1,0 Ledelse 15 - Eksamen: Caseopgave udleveres en uge før aflevering. Mundtlig forsvar afholdes 1-3 uger senere og har en varighed af 30 minutter. Eksamen afholdes gruppevis, men med individuel bedømmelse. - Intern censur. Vurdering: 7- trins-skala. - Vægtning: Skriftlig 0,5, Mundtlig 0,5. 6. semester Kultur og gæsteforståelse 10 Obligatoriske aktiviteter Et gruppeprojekt, der analyserer og vurderer det kulturelle aspekt i en given problemstilling. Projektet ligger til grund for den mundtlige eksamen. Projektet skal have et omfang på normalsider. Udprøvning 30 minutters individuel mundtlig eksamen med baggrund i indleveret gruppeprojekt. Censur: Intern. (censur foretaget af IHM undervisere fra de øvrige uddannelsesinstitutioner). Afprøvning sker desuden med opponentgrupper. Vurdering: 7- trins-skala vægtning: Skriftlig 0,5 Mundtlig 0,5. 10

11 Valgfrit element 5 ECTS Se institutionsspecifik studieordning. Praktik 15 - Eksamen - praktikprojekt. I samarbejde med praktikvirksomheden vælges en problemstilling som den studerende, efter godkendelse fra vejleder, analyserer i et projekt til aflevering. o Censur: Intern. Praktikvirksomhedens kontaktperson 2 indgår som censor med mandat på 40 % 3 o Vægtning: Skriftlig 1.0 o Vurdering: 7- trins-skala - Eksamen. Den studerende udarbejder en logbog til aflevering under praktikken. Logbogen skal behandle den studerendes håndtering og refleksioner omkring satte læringsmål under praktikken. Der afholdes mundtlig eksamen, med logbogens indhold som omdrejningspunkt. Denne eksamen afgør, hvorvidt selve praktikken er bestået/ikke bestået. o Censur: Intern. Bestået/ikke bestået. o Vægtning: Skriftlig: 0,5. Mundtlig: 0,5 o 30 min. mundtlig eksamen. Såfremt den studerende præstation vurderes som værende ikke bestået skal praktikperioden tages om inden afsluttende eksamen kan finde sted. Praktikprojekt og logbog skal begge være bestået før den studerende kan indstilles til afsluttende eksamen. 7. semester Strategi 15 Der udarbejdes en strategiopgave på normalsider i grupper af 2-5 studerende, der kortlægger en problemstilling indenfor IHM-erhvervet. Denne opgave ligger til grund for den individuelle mundtlige eksamen. 30 min. individuel mundtlig eksamen på baggrund af den skriftlige opgave. 2 Se nærmere beskrivelse afsnit Såfremt praktikvirksomhedens kontaktperson ikke lever op til praktikkontrakten har uddannelsesudbyder mulighed for at tildele censor fra anden udbydende uddannelsesinstitution. Vægtningen af karakteren forbliver den samme, 40 %. Der ansøges skriftligt til studielederen om muligheden for at få tildelt anden censor end praktikvirksomhedens kontaktperson, og uddannelsesudbyder har ret til at kontakte praktikvirksomhed for udredning. 11

12 Afprøvning foregår ved ekstern censur. Vurdering: 7- trins-skala (vægtning 50/50) Bachelor 15 Eksamen bachelorprojekt. Skriftlig behandling af valgt problemstilling. Projektet afleveres og danner grundlag for mundtlig eksamen. o Censur: Ekstern. 7- trins-skala o Vægt: Skriftlig.: 0,7 Mundtlig: 0,3 o Der gives én samlet karakter. Eksamensbevisets indhold afspejler ovenstående oversigt. Samtlige eksamener skal bestås før titlen P.Ba. IHM kan erhverves censur Eksamener afholdt på IHM uddannelsen følger gældende retningslinjer, hvor minimum 50 % af de afholdte eksamener er med ekstern censur. (45 ECTS). En ekstern eksamen betyder, at censorsekretariatet har beskikket en censor til erhvervet. Herudover anvendes interne eksamener der kan bestå af undervisere fra egen samt andre udbydende uddannelsesinstitutioner samt relevante branchepersoner fra erhvervslivet. 5.4 UNDERVISNINGSFORMER - Undervisningen gennemføres ved anvendelse af forelæsninger, holdundervisning, gæsteforelæsninger, øvelsesrækker, præsentationer (inkl. studenterpræsentationer), cases, seminarer og projekter samt studieophold i organisationer tilknyttet uddannelsen. - Formål, indhold m.v. for de enkelte fag, herunder professionsrettede aktiviteter, studieophold og det afsluttende bachelorprojekt, er beskrevet nærmere i afsnit Uddannelsens undervisning på 6. semester er internationalt baseret og foregår derfor på engelsk. 6.0 Kerneområder, herunder fagenes formål, indhold og den studerendes udbytte 6.1 ØKONOMI (15 ECTS) Den studerende skal kunne udarbejde virksomhedens budgetter samt foretage for og efterkalkulationer. Desuden skal den studerende være i stand til at udarbejde de for IHM-virksomheden relevante nøgletal og bruge disse til kritisk styring af virksomheden. Endelig skal den studerende anvende yield og revenue management til optimering af virksomhedens indtjening på såvel kort som langt sigt Økonomi Viden, færdigheder, kompetencer Den studerende skal have viden om: 4 Den enkelte uddannelsesudbyder har mulighed for at supplere eksamensbevisets indhold med synliggørelse af resultater fra eksempelvis bundne forudsætninger eller andre opnåede resultater. I så fald står dette omtalt i den institutionsspecifikke del af studieordningen. 12

13 Alment regnskab, således at den studerende kan opstille et budget og regnskab til brug for analyse af virksomhedens nøgletal Investerings og finansieringsmuligheder, budgetteringens komplekse problemstillinger samt omkostningsstrukturen indenfor IHM erhvervet Etablering af virksomhed, herunder hvilke krav der er til at kunne opnå et næringsbrev Forskellige principper for for og efterkalkulationsmetoder og branchemæssig anvendelse heraf IHM erhvervets centrale begreber indenfor yield og revenue management Den studerende skal have færdighed i at: kunne udarbejde et afdelings og aktivitetsbudget samt opstille et regnskab til analysebrug kunne for og efterkalkulere efter de gængse metoder indenfor branchen samt beregne virksomhedens særlige branchenøgletal kunne opstille alternative forslag til investerings og finansieringsmuligheder og begrunde disse kunne anvende yield og revenue management, således at den studerende kan give input til forbedring af virksomhedens indtjening på kort og langt sigt Den studerende skal have kompetence til: at udvikle budgetforslag og nøgletal til styring af virksomheden på baggrund af input fra virksomhedens forskellige afdelinger og aktiviteter at kunne analysere virksomhedens situation, opstille og vurdere forskellige forslag til optimering af driften Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: - Opgaver. I løbet af semestret udleveres i alt 5 hjemmeopgaver, hvoraf mindst 4 skal bedømmes godkendt før indstilling til afsluttende eksamen kan finde sted. Individuel vurdering o Intern bedømmelse. Vurdering: godkendt/ikke godkendt - Eksamen. 4 timers skriftlig eksamen. Individuel. Ekstern censur. Vurdering: 7- trins-skala Kerneområder i økonomi Økonomi på IHM indeholder følgende 4 hovedområder med tilhørende ECTS Årsregnskab og nøgletalsstyring (3 ECTS) Investering og finansiering (3 ECTS) Revenue management (4 ECTS) Budgetter (4 ECTS) For- og efterkalkulation (1 ECTS) 13

14 Årsregnskab og nøgletalsstyring(3 ECTS) Den studerende skal have viden om alment regnskab, således at den studerende kan opstille et budget og regnskab til brug for analyse af virksomhedens nøgletal Den studerende skal have færdighed i at opstille et regnskab til analysebrug samt beregne virksomhedens særlige branchenøgletal Den studerende skal have færdighed i at udvikle budgetforslag og nøgletal til styring af virksomheden på baggrund af input fra virksomhedens forskellige afdelinger og aktiviteter Den studerende skal have kompetence i at kunne analysere virksomhedens situation, opstille og vurdere forskellige forslag til optimering af driften Under regnskabsopstilling undervises der i de 3 årsrapporter: Resultatopgørelse, Balance og Cashflow. Desuden undervises der i de gældende regnskabsprincipper/konventioner, samt vertikal og horisontal opstilling og konventioner for opstillingsrækkefølge. Branchens nøgletal gennemgås grundigt med udgangspunkt i Horestas normtal, og praktiske eksempler på regnskaber analyseres Brug af regnskabsanalyse og nøgletal knyttes til budgetteringsprocessen Investering og finansiering (3 ECTS) Den studerende skal have viden om investerings og finansieringsmuligheder, budgetteringens komplekse problemstillinger, samt omkostningsstrukturen indenfor IHM-erhvervet Den studerende skal have færdighed i at kunne opstille alternative forslag til investerings- og finansieringsmuligheder og begrunde disse Der undervises i at bestemme værdien af en pengestrøm ved hjælp af kapitalværdimetoden, annuitetsmetoden, den interne rentefods metode og tilbagebetalingsmetoden. Udover undervisning i de teoretiske aspekter knyttes problemstillinger og metoder til praktiske eksempler og til de andre økonomiske emneområder; budgetteringsprocessen og avanceret optimering Revenue management (4ECTS) Den studerende skal have viden om IHM-erhvervets centrale begreber indenfor yield- og revenue management Den studerende skal have færdighed i at kunne for- og efterkalkulere efter de gængse metoder indenfor branchen Den studerende skal kunne anvende yield og revenue management, således at den studerende kan give input til forbedring af virksomhedens indtjening på kort og langt sigt Den studerende skal have kompetence til at kunne analysere virksomhedens situation, opstille og vurdere forskellige forslag til optimering af driften Der undervises i at identificere problemstillinger der kræves løst af revenue management, samt at identificere hvilke parametre der bør indgå i beregningerne. Ud over dette gennemgås relevant teori som revenue management beregninger og programmer bygger på. Herunder differensmetoden og værdibestemmelse af usikre hændelser ved hjælp af certain equivalent beregninger. Praktisk anvendelse af 14

15 revenue management behandles og emnet knyttes til andre former for avanceret optimering samt til budgetteringsprocessen Budgetter (4 ECTS) Den studerende skal have viden om etablering af virksomhed, herunder hvilke krav der er, til at kunne opnå et næringsbrev Den studerende skal have færdighed i at kunne udarbejde et afdelings- og aktivitetsbudget Den studerende skal have kompetence til at udvikle budgetforslag og nøgletal til styring af virksomheden på baggrund af input fra virksomhedens forskellige afdelinger og aktiviteter Forskellige budgetmodeller og budgetredskaber gennemgås. Ud over dette undervises der i rullende budgettering samt budgetkontrol. De andre emneområder indenfor økonomi benyttes i forbindelse med udarbejdelse af budgetter baseret på eksempler fra den virkelige verden For- og efterkalkulation (1 ECTS) Den studerende skal have viden om forskellige principper for for-og efterkalkulationsmeteder og branchemæssig anvendelse heraf, herunder differensmetoden Som udgangspunkt for avanceret optimering gennemgås for- og efter-kalkulationer indenfor branchen 6.2 LEDELSE (15 ECTS) Den studerende skal selvstændigt kunne udøve ledelse ved at indgå i ledelses og samarbejdsmæssige sammenhænge og anvende de ledelsesværktøjer, der retter sig mod personalestyring, ledelse, udvikling. Ledelse Viden, færdigheder og kompetencer Den studerende skal have viden om: personalestyring generelt, arbejdsmarkedets overenskomster og de juridiske bindinger, der har indflydelse på personalestyringen inden for hospitality sektoren forskellige kommunikations og forhandlingsteknikker kompetenceudvikling i hospitality sektoren stress og stresshåndtering Den studerende skal have færdighed i at: anvende overenskomsternes bestemmelser i planlægningen indenfor hospitalityvirksomheden indstille, hvilke kompetencemål den enkelte afdeling eller virksomhed skal forfølge identificere potentielle konflikter kunne identificere det gode arbejdsmiljø og opstille handlingsplan til forbedring af dette Den studerende skal have kompetence til: 15

16 planlægge arbejdsfordelingen under hensyntagen til gældende regler og bestemmelser løse konflikter implementere en kompetenceudviklingsplan udvikle sit personlige lederskab Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: - Eksamen: Caseopgave udleveres en uge før aflevering. Mundtlig forsvar afholdes 1-3 uger senere og har en varighed af 30 minutter. Eksamen afholdes gruppevis, men med individuel bedømmelse. - Intern censur. Vurdering: 7- trins-skala. - Vægtning: Skriftlig 0,5, Mundtlig 0, Kerneområder i ledelse I følgende afsnit er de enkelte kerneområder/fag under ledelsesfaget gennemgået Personalejura (2ECTS) Modulet giver den studerende kendskab til centrale personalejuridiske begreber og regler indenfor hospitality branchen. Det skal sætte den studerende i stand til at træffe korrekte ledelsesmæssige beslutninger, ud fra en identificering, beskrivelse og analyse af aktuelle problemstillinger. Den studerende skal have viden om: og kende de organisatoriske og retlige rammer i forbindelse med personalejura og kendskab til rammerne for samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstager, herunder arbejdsmiljøloven og indsigt i lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster og deres indbyrdes forhold samt relevante fortolkningsprincipper og kendskab til relevant juridisk kildesøgning og forstå konsekvenserne af at tilsidesætte gældende love og regler Den studerende skal have færdighed i at: kunne beskrive konsekvenserne af tilsidesættelse af gældende love og regler kunne analysere retsvirkningerne og konsekvenserne af tilsidesættelse af personalejuridiske regler kunne anvende eksisterende kilder til at identificere personalejuridiske problemstillinger Den studerende skal have kompetence til: at kunne agere inden for de gældende retslige rammer at kunne foretage en selvstændig vurdering af personalejuridiske forhold at kunne bidrage med grundlæggende personalejuridisk viden i tværfagligt samarbejde at kunne identificere behov for ajourføring af viden at kunne identificere, hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages 16

17 Human Ressource Management (5 ECTS) Faget er bygget op omkring elementerne rekruttering, udvikling, fastholdelse og afvikling, og tager specifikt udgangspunkt i de specielle forhold der gør sig gældende indenfor hospitality branchen. Rekrutteringsdelen indeholder intern analyse (job og personvurdering), mens den eksterne analyse primært tager udgangspunkt i de arbejdsmarkedsforhold der har indvirkning på rekruttering af personale til branchen. Under udvikling og fastholdelse anvendes der i faget en grundlæggende vinkel omkring håndtering af stress og arbejdsmiljø, da dette anses som værende en voksede udfordring i hospitality branchen. Faget omhandler endvidere viden om håndtering i forbindelse med afvikling af medarbejdere. Den studerende skal have viden om: personalestyring generelt, herunder rekruttering, udvikling, fastholdelse og afvikling af medarbejdere rekrutteringsmodeller individuel kompetenceudvikling og fastholdelsesmetoder stress og stresshåndtering procedurer for afvikling af medarbejdere Den studerende skal have færdighed i at: kunne identificere rekrutteringsbehov i organisationen indstille, hvilke kompetence- og udviklingsmål den enkelte organisation, gruppe eller individ skal forfølge kunne identificere det gode arbejdsmiljø og opstille handlingsplan til forbedring af dette anvende sin viden i forbindelse med afvikling af medarbejdere, herunder inddragelse af ekspertviden Den studerende skal have kompetence til: at udføre rekruttering i praksis ud fra udført analyse af kompetencebehov sammenholdt med eksterne arbejdsmarkedsforhold at implementere en kompetenceudviklingsplan, organisation, gruppe og individ at udvikle sit personlige lederskab at afvikle medarbejdere i overensstemmelse med gældende praksis Forhandlingsteknik (3 ECTS) Viden og forståelse - Efter kurset vil den studerende have demonstreret viden indenfor: 1. Overordnet kendskab til forhandling og forhandlingsteknikker 2. Forhandlingsprocesser og stadier 3. Kulturkløfters betydning for forhandlingen, herunder etiske aspekter 4. Kendskab til eksterne forholds påvirkning af forhandling 5. Konfliktløsning i forhandlingsforløbet, samt forhandlinger som konflikthåndtering Færdigheder - Efter kurset vil den studerende have færdigheder indenfor: 1. Forhandling på tværs af kulturer 2. Definition af potentielle konflikter på forskellige stadier i forhandlingsprocessen 3. Definition af eksterne miljøers betydning for forhandling 17

18 4. Personforståelse 5. Verbal samt non-verbal kommunikation igennem forhandlingsprocessen 6. Forandringer i forhandlingsprocessen Kompetencer Efter kurset vil den studerende have opnået kompetencer indenfor: 1. Tværkulturel forhandling i praksis 2. Praktisk konfliktløsning, ud fra teoretiske overvejelser, i forhandlingssituationer 3. Personlig indsigt i egen kommunikationsmåde 4. Kontrol af personlig kommunikationsproces igennem forhandlingen 5. Strategisk forståelse af konflikter i forhandlingsprocessen Lederskab (5 ECTS) Faget afholdes på 5. semester, hvor der opbygges viden, færdigheder og kompetencer indenfor følgende elementer: Viden og forståelse - Efter kurset vil den studerende have demonstreret viden indenfor: 1. Forskellige typer af organisationer og organisationsadfærd 2. Intern kommunikation i organisationen 3. Organisationskultur og forandring 4. Forskellige typer af organisationslederskab/beslutningstagning 5. Motivation og Empowerment 6. Personligt samt værdibaseret lederskab Færdigheder - Efter kurset vil den studerende have færdigheder indenfor: 7. Identifikation af potentielle konflikter 8. Identifikation af forhold indenfor arbejdsmiljø i organisationen 9. Opsætning af delmål i hver afdeling af organisationen i relation til den overordnede organisatoriske målsætning Kompetencer Efter kurset vil den studerende have opnået kompetencer indenfor: 10. Udvikling af personligt lederskab 11. Konflikthåndtering i organisationen 12. Implementering af kompetenceudviklingsplaner i organisationen 13. Personlig indsigt omkring udvikling af egen personprofil ift. lederskab 14. Håndtering/igangsættelse af forandringsprocesser i organisationen 6.3 Kulturforståelse og gæsteforståelse (10 ECTS) Dette modul er tilrettelagt således, at det kan gennemføres såvel på en institution i Danmark som på en udenlandsk institution. Modulet indeholder temaer såsom kulturforståelse, brancheforståelse, kommunikation og praksis i hospitality-erhvervet, og det vil med fordel kunne gennemføres i udlandet. Formål 18

19 Den studerende skal besidde forståelse for kultur og kunderelationer og kunne anvende kulturbegreber og kulturanalysens kompleksitet i virksomhedens drift og udvikling samt ved forhandling med repræsentanter fra andre kulturer Kultur og kunderelationer Viden, færdigheder og kompetencer Den studerende skal have viden om: hvordan organisationskultur, professionskultur og national kultur manifesterer sig i praksis i hospitality-branchen koncepter, teorier og modeller for kulturel forståelse og anvendelse inden for hospitality-branchen teknikker til brug i interaktion med gæster, kunder, leverandører, samarbejdspartnere med flere Den studerende skal have færdighed i at: anvende sin viden om kultur til komparative studier af nationale kulturer anvende og vurdere kulturelle modeller og koncepter til ledelse og udvikling inden for en hospitality-virksomhed eller organisation anvende og vurdere modeller og koncepter i interaktion med eksterne interessenter Den studerende skal have kompetence til at: foretage og anvende relevante analyser af kulturer mhp. at udvikle virksomheden kommunikere og forhandle med personer, virksomheder og organisationer ud fra kulturelle aspekter herunder inddragelse af økonomiske, ledelsesmæssige og kunderelaterede aspekter såvel som etiske overvejelser Undervisningsform Undervisningen foregår på engelsk, da den er en del af internationaliseringen. Undervisningen er baseret på et samspil mellem klasseundervisning, forelæsninger, gæsteforelæsninger, gruppeopgaver samt delopgaver, workshops og rollespil, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis i IHMerhvervet. Der er en høj grad af fremlæggelser i undervisningen Obligatoriske aktiviteter og udprøvning Obligatoriske aktiviteter Et gruppeprojekt, der analyserer og vurderer det kulturelle aspekt i en given problemstilling. Projektet ligger til grund for den mundtlige eksamen. Projektet skal have et omfang på normalsider. Udprøvning 1 times mundtlig gruppeeksamen på baggrund af det skriftlige projekt. Der kan tildeles individuelle karakterer. Censur: Intern. (censur foretaget af IHM undervisere fra de øvrige uddannelsesinstitutioner). Afprøvning sker desuden med opponentgrupper. Vurdering: 7- trins-skala vægtning: Skriftlig 0,5 Mundtlig 0,5. I den mundtlige vurdering indgår den samlede projektgruppes evne som opponenter med en vægtning på 0, Kerneområder i faget I det kommende afsnit er angivet indhold for de fag der afholdes i modulet Kultur og gæsteforståelse. 19

20 Kulturbegrebet (2 ECTS) I dette fag opnår den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: Den studerende skal have viden om: kultur begrebet Kulturelle dimensioner indenfor hospitality-industrien centrale kulturteorier og disses ophav kompleksiteten i kulturanalyse forholdet mellem akademiske og praktiske værdier indenfor hospitality-sektoren kulturens betydning i egen og andres måde at agere på i forretningsmæssig sammenhæng Den studerende skal have færdighed i at: identificere tvær-kulturelle dilemmaer indenfor hospitality-branchen identificere kulturelle barrierer analysere effekt af kulturelle forskelligheder/variabler i forretningsmæssig sammenhæng komme med løsningsforslag til komplekse tværkulturelle problemstillinger både i teoretisk og i praktisk henseende Den studerende skal have kompetence til at: behandle (møde og forstå) tværkulturelle dilemmaer indenfor hospitality branchen, og tage beslutning om efterfølgende handling kunne begå sig i et multikulturelt miljø i forretningsmæssig sammenhæng kunne udføre handling med respekt for kulturelle forskelligheder Gæste og kunderelationer på tværs af kulturer (8 ECTS) Den studerende skal have viden om: forskellige forståelser af kundeforhold best practice i forhold til service set i et kulturelt perspektiv, herunder værdiskabende faktorer kundens forventninger og påvirkningsfaktorer autencitet som fænomen i hospitality-branchen (kommodificering af autencitet) kommunikation i tværkulturel sammenhæng relationsbegrebet og relationens betydning i forretningsmæssig sammenhæng 20

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Professionsbachelor i International Hospitality Management

Professionsbachelor i International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Studiestart pr. august 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION... 3 2 FORORD... 4 3 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4 UDDANNELSENS FORMÅL OG VARIGHED...

Læs mere

Studieordning for. Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015. BA in International Hospitality Management

Studieordning for. Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015. BA in International Hospitality Management Studieordning for Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015 Professionsbachelor i International Hospitality Management BA in International Hospitality Management Studieordning

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning for International Hospitality Management

Studieordning for International Hospitality Management Studieordning for International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor s Degree Programme in International Hospitality Management Godkendt 25. august

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning. 2015 til 2017. fællesdel

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning. 2015 til 2017. fællesdel PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning 2015 til 2017 fællesdel INDHOLD PROFESSIONSBACHELOR... 1 INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA)... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast maj 2011 Indhold DEL 1: FÆLLES

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri December 2013 Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. februar 2014

Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. februar 2014 Studieordning for Serviceøkonom 2014-2016 Serviceøkonom (AK) AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. februar 2014

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Mål Med udgangspunkt i teori inden for grafisk design skal kurset kvalificere de studerende til at kunne analysere samspillet mellem form

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere