Studieordning - fællesdel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning - fællesdel"

Transkript

1 Studieordning - fællesdel Professionsbachelor i International Hospitality Management 1

2 1.0 FORORD UDDANNELSESUDBYDERE STUDIEORDNINGENS INDHOLD UDDANNELSENS FORMÅL OG VARIGHED KOMPETENCEPROFIL FOR EN PROFESSIONSBACHELOR I INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT DIMITTENDERNES TITEL UDDANNELSENS INDHOLD OG STRUKTUR ADGANGSKRAV UDDANNELSENS OPBYGNING PR. SEMESTER UDPRØVNING censur UNDERVISNINGSFORMER KERNEOMRÅDER, HERUNDER FAGENES FORMÅL, INDHOLD OG DEN STUDERENDES UDBYTTE ØKONOMI (15 ECTS) Økonomi Viden, færdigheder, kompetencer Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: Kerneområder i økonomi Årsregnskab og nøgletalsstyring(3 ECTS) Investering og finansiering (3 ECTS) Revenue management (4ECTS) Budgetter (4 ECTS) For- og efterkalkulation (1 ECTS) LEDELSE (15 ECTS)...15 Ledelse Viden, færdigheder og kompetencer Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: Kerneområder i ledelse Personalejura (2ECTS) Human Ressource Management (5 ECTS) Forhandlingsteknik (3 ECTS) Lederskab (5 ECTS) KULTURFORSTÅELSE OG GÆSTEFORSTÅELSE (10 ECTS) Kultur og kunderelationer Viden, færdigheder og kompetencer Undervisningsform Obligatoriske aktiviteter og udprøvning Kerneområder i faget Kulturbegrebet (2 ECTS) Gæste og kunderelationer på tværs af kulturer (8 ECTS) Organisations- og medarbejderkultur (5 ECTS) Valgfrit uddannelseselement (5 ECTS) STRATEGI (15 ECTS) Strategi Viden, færdigheder og kompetencer Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: Kerneområder i strategi Strategibegrebet og strategisk analyse (5 ECTS) Strategi, koncept og produktudvikling (6 ECTS)

3 Implementering af strategi (4 ECTS) PRAKTIKOPHOLD (15 ECTS) Formål med praktikken Tildeling af praktikvejleder Ansøgning og godkendelse af praktikplads Praktikkontrakt Krav til praktikvirksomheden: Logbog Praktikprojekt Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: BACHELORPROJEKT- FORMÅL, FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD (15 ECTS) Udprøvning ØVRIGE FORHOLD VEDRØRENDE EKSAMEN OG PRØVER SKRIFTLIGE BESVARELSERS OMFANG - NORMALSIDER GRUPPESTØRRELSER TILBAGEMELDING PÅ PRØVER OG EKSAMINER landsdækkende eksamensplan årgang Klager over opnået eksamen Hjælpemidler til eksamen Brug af kilder og data ved udarbejdelse af skriftlige besvarelser Dispensationsmulighed Håndtering af snyd under studiet INTERNATIONALISERING KVALIFICERING TIL VIDERE UDDANNELSE...32 BILAG... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3

4 1.0 Forord Velkommen til Professionsbacheloruddannelsen i International Hospitality Management! Uddannelsen appellerer til den studerende, der ønsker en kompetencegivende brancherettet uddannelse på videregående niveau, og dermed en karriere der er rettet mod hotel, turisme og oplevelsesområdet. Professionsbacheloruddannelsen i International Hospitality Management (herefter P.Ba. IHM) har til formål at sikre udvikling af kompetencer i forbindelse med varetagelse af ønsker 1 vedr. fremtidens videregående uddannelser. Formålet med uddannelsen til Professionsbachelor i International Hospitality Management er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver, der knytter sig til drift, udvikling, administration og ledelse inden for hospitality-branchen. Vi udbyder en uddannelse, der helt målrettet dækker behovet for velkvalificerede ledere, administratorer, projektledere m.v., der skal varetage job i de mangeartede virksomheder indenfor hospitality-branchen. 2.0 Uddannelsesudbydere Professionsbacheloruddannelsen IHM udbydes af nedenstående institutioner: 1. University College Nordjylland, Lindholm Brygge 35, 9400 Nørresundby, 2. Erhvervsakademi Lillebælt TietgenSkolen, Nonnebakken 9, 5000 Odense C 3. Erhvervsakademiet Copenhagen Business, Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby 3.0 Studieordningens indhold Studieordningen er jf. retningslinjerne i Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr 636 af 29/06/2009 gældende) opdelt i En fællesdel, der finder anvendelse på alle erhvervsakademier, som er godkendt til udbud af uddannelsen En institutionsspecifik del, som angiver institutionsspecifikke retningslinjer og krav. Som minimum indeholder den institutionsspecifikke del af studieordningen en specificering af den studerendes krav til at deltage i undervisningsforløbet. Dele heraf kan være udarbejdet i fællesskab af en eller flere af de udbydende institutioner. Denne studieordning refererer til fællesdelen, og er udarbejdet i fællesskab af alle uddannelsens udbydere. 1 Under henvisning til anbefalinger fra nedsat arbejdsgruppe, om fremtidens videregående uddannelser indenfor oplevelsesøkonomi og etablering af professionsbacheloruddannelser rettet mod specifikke brancher og erhvervsområder. 4

5 4.0 Uddannelsens formål og varighed Formålet med uddannelsen til Professionsbachelor i International Hospitality Management er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver, der knytter sig til drift, udvikling, administration og ledelse inden for hospitality-branchen. Uddannelsen har en varighed på 1 år og 6 måneder, og fungerer som top up bachelor på serviceøkonom og markedsføringsøkonom, samt andre beslægtede uddannelser. Uddannelsen er godkendt af Undervisningsministeriet og akkrediteret af Akkrediteringsinstituttet. Uddannelsen giver mulighed for, at ansøgere, som har afsluttet en relevant kortere videregående uddannelse (KVU) kan fortsætte endnu 1 år og 6 måneder og dermed opnå professionsbachelorniveauet. Herved undgås blindgyder i uddannelsessystemet. Jfr. Afsnit 9.0 er der udarbejdet samarbejdsaftaler således at det er muligt for dimittender at videreuddanne sig til kandidatgrad KOMPETENCEPROFIL FOR EN PROFESSIONSBACHELOR I INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT Det er uddannelsens formål, at professionsbacheloren i International Hospitality Management opnår viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med figur 1.0. Der henvises i øvrigt til oversigt fra den nye danske kvalifikationsramme for professionsbacheloruddannelsen. Profil Viden Skal have udviklingsbaseret viden om professionens og fagområdets praksis og anvendt teori og metode. Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode. Færdigheder Skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse indenfor professionen. Skal kunne vurdere praksisnæreog teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge. Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og 5

6 Arbejdsomgang 210 ECTS (120+90) påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik. Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen. Figur 1.0 Profil IHM er tilrettelagt som en selvstændig overbygningsuddannelse til en eller flere erhvervsakademiuddannelser. IHM har en varighed på 90 ECTS inkl. 3 måneders praktik. Uddannelsen tilrettelægges som et 1 år og 6 måneders heltidsstudium. Samlet set er uddannelsen svarende til et studieforløb på 3½ studenterårsværk (210 ECTS). Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år, p.t. svarende til 1650 studenterarbejdstimer. Arbejdsbelastningen er således udtrykt og omfatter skemalagt undervisning, studieforberedelse og skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, studieophold og projekter i udvalgte virksomheder, samt selvstudium og eksamensdeltagelse DIMITTENDERNES TITEL Den, der har gennemført uddannelsen, er som betegnelse for uddannelsesmæssig baggrund berettiget til betegnelsen: Professionsbachelor i International Hospitality Management Engelsk titulering: Bachelor of International Hospitality Management 5.0 Uddannelsens indhold og struktur Uddannelsen består af 3 semestre (5. 7. semester), der har som overordnet mål, at den studerende tilegner sig en helhed af faglige kvalifikationer indenfor det enkelte semesters tidsramme. Figur 2.0 illustrerer rammen om uddannelsens placering i relation til KVU og kandidatgrad. Et fuldtidsstudieår svarer til 60 ECTS-point. 6

7 Mulighed for kandidatuddannelse (120 ects). Se afsnit 8.0 Professionsbachelor i International Hospitality Management (90 ects). Serviceøkonom (120 ects) Markedsføringsøknom (120 ects) Anden relevant uddannelse svarende til 120 ects. Figur ADGANGSKRAV Som det fremgår af figur 2.0 er P.Ba. IHM en top up uddannelse på 90 ECTS point og dermed 1 år og 6 måneders varighed. Studerende fra serviceøkonom og markedsføringsøkonomuddannelsen har direkte adgang. Herudover vurderes ansøgere med realkompetencer på individuelt niveau, da disse kan bidrage positivt til såvel uddannelsen som branchen efterfølgende. 5.2 UDDANNELSENS OPBYGNING PR. SEMESTER 5. semester Økonomi (15 ECTS) Ledelse (15 ECTS) 6. semester Kultur og gæsteforståelse (10 ECTS) Valgfrit uddannelseselement (5 ECTS) Praktikophold (15 ECTS) 7. semester Strategi (15 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS) 7

8 5. semester 6. semester 7. semester Økonomi Ledelse Yield and revenue management Nøgletalsstyring og årsregnskab Afdelings og aktivitetsbudgettering Investering og finansiering For- og efterkalkulation Personalejura - Vagtplanlægning Human Ressource Management - Rekruttering - Udvikling/fastholdelse (herunder stress og arbejdsmiljø) - Afvikling Forhandlingsteknik Lederskab 15 ECTS ECTS Valgfrit element Se institutionsspecifik studieordning 5 ECTS Kultur og gæsteforståelse (kan gennemføres som internationalt modul se inst. specifik studieordning.) Kulturbegrebet Gæste/kundekultur - Cross culture Organisationskultur - Medarbejderkultur Praktik Praktikophold og praktikprojekt 10 ECTS ECTS 15 ECTS Strategi Strategibegrebet og strategisk analyse 15. ECTS 5 8

9 Strategiudvikling - Koncept og produktudvikling Implementering af strategi Bachelorprojekt ECTS Samlet ECTS UDPRØVNING Udprøvningsbegrebet dækker bredt over alle former for prøver, interne/eksterne eksamener, bundne forudsætninger mv. Bemærk at denne del af studieordningen er landsdækkende! Dette betyder, at den enkelte uddannelsesudbyder i den institutionsspecifikke del af studieordningen har indskrevet udprøvningselementer der specifikt gør sig gældende for den respektive udbyder, herunder eksempelvis bundne forudsætninger. 9

10 ECTS Udprøvning 5. semester Økonomi 15 - Opgaver. I løbet af semestret udleveres i alt 5 hjemmeopgaver, hvoraf mindst 4 skal bedømmes godkendt før indstilling til afsluttende eksamen kan finde sted. Individuel vurdering o Intern bedømmelse. Vurdering: godkendt/ikke godkendt o Vægtning: Skriftlig 1,0 - Eksamen. 4 timers skriftlig eksamen. Individuel o Ekstern censur. Vurdering: 7- trins-skala o Vægtning: skriftlig: 1,0 Ledelse 15 - Eksamen: Caseopgave udleveres en uge før aflevering. Mundtlig forsvar afholdes 1-3 uger senere og har en varighed af 30 minutter. Eksamen afholdes gruppevis, men med individuel bedømmelse. - Intern censur. Vurdering: 7- trins-skala. - Vægtning: Skriftlig 0,5, Mundtlig 0,5. 6. semester Kultur og gæsteforståelse 10 Obligatoriske aktiviteter Et gruppeprojekt, der analyserer og vurderer det kulturelle aspekt i en given problemstilling. Projektet ligger til grund for den mundtlige eksamen. Projektet skal have et omfang på normalsider. Udprøvning 30 minutters individuel mundtlig eksamen med baggrund i indleveret gruppeprojekt. Censur: Intern. (censur foretaget af IHM undervisere fra de øvrige uddannelsesinstitutioner). Afprøvning sker desuden med opponentgrupper. Vurdering: 7- trins-skala vægtning: Skriftlig 0,5 Mundtlig 0,5. 10

11 Valgfrit element 5 ECTS Se institutionsspecifik studieordning. Praktik 15 - Eksamen - praktikprojekt. I samarbejde med praktikvirksomheden vælges en problemstilling som den studerende, efter godkendelse fra vejleder, analyserer i et projekt til aflevering. o Censur: Intern. Praktikvirksomhedens kontaktperson 2 indgår som censor med mandat på 40 % 3 o Vægtning: Skriftlig 1.0 o Vurdering: 7- trins-skala - Eksamen. Den studerende udarbejder en logbog til aflevering under praktikken. Logbogen skal behandle den studerendes håndtering og refleksioner omkring satte læringsmål under praktikken. Der afholdes mundtlig eksamen, med logbogens indhold som omdrejningspunkt. Denne eksamen afgør, hvorvidt selve praktikken er bestået/ikke bestået. o Censur: Intern. Bestået/ikke bestået. o Vægtning: Skriftlig: 0,5. Mundtlig: 0,5 o 30 min. mundtlig eksamen. Såfremt den studerende præstation vurderes som værende ikke bestået skal praktikperioden tages om inden afsluttende eksamen kan finde sted. Praktikprojekt og logbog skal begge være bestået før den studerende kan indstilles til afsluttende eksamen. 7. semester Strategi 15 Der udarbejdes en strategiopgave på normalsider i grupper af 2-5 studerende, der kortlægger en problemstilling indenfor IHM-erhvervet. Denne opgave ligger til grund for den individuelle mundtlige eksamen. 30 min. individuel mundtlig eksamen på baggrund af den skriftlige opgave. 2 Se nærmere beskrivelse afsnit Såfremt praktikvirksomhedens kontaktperson ikke lever op til praktikkontrakten har uddannelsesudbyder mulighed for at tildele censor fra anden udbydende uddannelsesinstitution. Vægtningen af karakteren forbliver den samme, 40 %. Der ansøges skriftligt til studielederen om muligheden for at få tildelt anden censor end praktikvirksomhedens kontaktperson, og uddannelsesudbyder har ret til at kontakte praktikvirksomhed for udredning. 11

12 Afprøvning foregår ved ekstern censur. Vurdering: 7- trins-skala (vægtning 50/50) Bachelor 15 Eksamen bachelorprojekt. Skriftlig behandling af valgt problemstilling. Projektet afleveres og danner grundlag for mundtlig eksamen. o Censur: Ekstern. 7- trins-skala o Vægt: Skriftlig.: 0,7 Mundtlig: 0,3 o Der gives én samlet karakter. Eksamensbevisets indhold afspejler ovenstående oversigt. Samtlige eksamener skal bestås før titlen P.Ba. IHM kan erhverves censur Eksamener afholdt på IHM uddannelsen følger gældende retningslinjer, hvor minimum 50 % af de afholdte eksamener er med ekstern censur. (45 ECTS). En ekstern eksamen betyder, at censorsekretariatet har beskikket en censor til erhvervet. Herudover anvendes interne eksamener der kan bestå af undervisere fra egen samt andre udbydende uddannelsesinstitutioner samt relevante branchepersoner fra erhvervslivet. 5.4 UNDERVISNINGSFORMER - Undervisningen gennemføres ved anvendelse af forelæsninger, holdundervisning, gæsteforelæsninger, øvelsesrækker, præsentationer (inkl. studenterpræsentationer), cases, seminarer og projekter samt studieophold i organisationer tilknyttet uddannelsen. - Formål, indhold m.v. for de enkelte fag, herunder professionsrettede aktiviteter, studieophold og det afsluttende bachelorprojekt, er beskrevet nærmere i afsnit Uddannelsens undervisning på 6. semester er internationalt baseret og foregår derfor på engelsk. 6.0 Kerneområder, herunder fagenes formål, indhold og den studerendes udbytte 6.1 ØKONOMI (15 ECTS) Den studerende skal kunne udarbejde virksomhedens budgetter samt foretage for og efterkalkulationer. Desuden skal den studerende være i stand til at udarbejde de for IHM-virksomheden relevante nøgletal og bruge disse til kritisk styring af virksomheden. Endelig skal den studerende anvende yield og revenue management til optimering af virksomhedens indtjening på såvel kort som langt sigt Økonomi Viden, færdigheder, kompetencer Den studerende skal have viden om: 4 Den enkelte uddannelsesudbyder har mulighed for at supplere eksamensbevisets indhold med synliggørelse af resultater fra eksempelvis bundne forudsætninger eller andre opnåede resultater. I så fald står dette omtalt i den institutionsspecifikke del af studieordningen. 12

13 Alment regnskab, således at den studerende kan opstille et budget og regnskab til brug for analyse af virksomhedens nøgletal Investerings og finansieringsmuligheder, budgetteringens komplekse problemstillinger samt omkostningsstrukturen indenfor IHM erhvervet Etablering af virksomhed, herunder hvilke krav der er til at kunne opnå et næringsbrev Forskellige principper for for og efterkalkulationsmetoder og branchemæssig anvendelse heraf IHM erhvervets centrale begreber indenfor yield og revenue management Den studerende skal have færdighed i at: kunne udarbejde et afdelings og aktivitetsbudget samt opstille et regnskab til analysebrug kunne for og efterkalkulere efter de gængse metoder indenfor branchen samt beregne virksomhedens særlige branchenøgletal kunne opstille alternative forslag til investerings og finansieringsmuligheder og begrunde disse kunne anvende yield og revenue management, således at den studerende kan give input til forbedring af virksomhedens indtjening på kort og langt sigt Den studerende skal have kompetence til: at udvikle budgetforslag og nøgletal til styring af virksomheden på baggrund af input fra virksomhedens forskellige afdelinger og aktiviteter at kunne analysere virksomhedens situation, opstille og vurdere forskellige forslag til optimering af driften Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: - Opgaver. I løbet af semestret udleveres i alt 5 hjemmeopgaver, hvoraf mindst 4 skal bedømmes godkendt før indstilling til afsluttende eksamen kan finde sted. Individuel vurdering o Intern bedømmelse. Vurdering: godkendt/ikke godkendt - Eksamen. 4 timers skriftlig eksamen. Individuel. Ekstern censur. Vurdering: 7- trins-skala Kerneområder i økonomi Økonomi på IHM indeholder følgende 4 hovedområder med tilhørende ECTS Årsregnskab og nøgletalsstyring (3 ECTS) Investering og finansiering (3 ECTS) Revenue management (4 ECTS) Budgetter (4 ECTS) For- og efterkalkulation (1 ECTS) 13

14 Årsregnskab og nøgletalsstyring(3 ECTS) Den studerende skal have viden om alment regnskab, således at den studerende kan opstille et budget og regnskab til brug for analyse af virksomhedens nøgletal Den studerende skal have færdighed i at opstille et regnskab til analysebrug samt beregne virksomhedens særlige branchenøgletal Den studerende skal have færdighed i at udvikle budgetforslag og nøgletal til styring af virksomheden på baggrund af input fra virksomhedens forskellige afdelinger og aktiviteter Den studerende skal have kompetence i at kunne analysere virksomhedens situation, opstille og vurdere forskellige forslag til optimering af driften Under regnskabsopstilling undervises der i de 3 årsrapporter: Resultatopgørelse, Balance og Cashflow. Desuden undervises der i de gældende regnskabsprincipper/konventioner, samt vertikal og horisontal opstilling og konventioner for opstillingsrækkefølge. Branchens nøgletal gennemgås grundigt med udgangspunkt i Horestas normtal, og praktiske eksempler på regnskaber analyseres Brug af regnskabsanalyse og nøgletal knyttes til budgetteringsprocessen Investering og finansiering (3 ECTS) Den studerende skal have viden om investerings og finansieringsmuligheder, budgetteringens komplekse problemstillinger, samt omkostningsstrukturen indenfor IHM-erhvervet Den studerende skal have færdighed i at kunne opstille alternative forslag til investerings- og finansieringsmuligheder og begrunde disse Der undervises i at bestemme værdien af en pengestrøm ved hjælp af kapitalværdimetoden, annuitetsmetoden, den interne rentefods metode og tilbagebetalingsmetoden. Udover undervisning i de teoretiske aspekter knyttes problemstillinger og metoder til praktiske eksempler og til de andre økonomiske emneområder; budgetteringsprocessen og avanceret optimering Revenue management (4ECTS) Den studerende skal have viden om IHM-erhvervets centrale begreber indenfor yield- og revenue management Den studerende skal have færdighed i at kunne for- og efterkalkulere efter de gængse metoder indenfor branchen Den studerende skal kunne anvende yield og revenue management, således at den studerende kan give input til forbedring af virksomhedens indtjening på kort og langt sigt Den studerende skal have kompetence til at kunne analysere virksomhedens situation, opstille og vurdere forskellige forslag til optimering af driften Der undervises i at identificere problemstillinger der kræves løst af revenue management, samt at identificere hvilke parametre der bør indgå i beregningerne. Ud over dette gennemgås relevant teori som revenue management beregninger og programmer bygger på. Herunder differensmetoden og værdibestemmelse af usikre hændelser ved hjælp af certain equivalent beregninger. Praktisk anvendelse af 14

15 revenue management behandles og emnet knyttes til andre former for avanceret optimering samt til budgetteringsprocessen Budgetter (4 ECTS) Den studerende skal have viden om etablering af virksomhed, herunder hvilke krav der er, til at kunne opnå et næringsbrev Den studerende skal have færdighed i at kunne udarbejde et afdelings- og aktivitetsbudget Den studerende skal have kompetence til at udvikle budgetforslag og nøgletal til styring af virksomheden på baggrund af input fra virksomhedens forskellige afdelinger og aktiviteter Forskellige budgetmodeller og budgetredskaber gennemgås. Ud over dette undervises der i rullende budgettering samt budgetkontrol. De andre emneområder indenfor økonomi benyttes i forbindelse med udarbejdelse af budgetter baseret på eksempler fra den virkelige verden For- og efterkalkulation (1 ECTS) Den studerende skal have viden om forskellige principper for for-og efterkalkulationsmeteder og branchemæssig anvendelse heraf, herunder differensmetoden Som udgangspunkt for avanceret optimering gennemgås for- og efter-kalkulationer indenfor branchen 6.2 LEDELSE (15 ECTS) Den studerende skal selvstændigt kunne udøve ledelse ved at indgå i ledelses og samarbejdsmæssige sammenhænge og anvende de ledelsesværktøjer, der retter sig mod personalestyring, ledelse, udvikling. Ledelse Viden, færdigheder og kompetencer Den studerende skal have viden om: personalestyring generelt, arbejdsmarkedets overenskomster og de juridiske bindinger, der har indflydelse på personalestyringen inden for hospitality sektoren forskellige kommunikations og forhandlingsteknikker kompetenceudvikling i hospitality sektoren stress og stresshåndtering Den studerende skal have færdighed i at: anvende overenskomsternes bestemmelser i planlægningen indenfor hospitalityvirksomheden indstille, hvilke kompetencemål den enkelte afdeling eller virksomhed skal forfølge identificere potentielle konflikter kunne identificere det gode arbejdsmiljø og opstille handlingsplan til forbedring af dette Den studerende skal have kompetence til: 15

16 planlægge arbejdsfordelingen under hensyntagen til gældende regler og bestemmelser løse konflikter implementere en kompetenceudviklingsplan udvikle sit personlige lederskab Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: - Eksamen: Caseopgave udleveres en uge før aflevering. Mundtlig forsvar afholdes 1-3 uger senere og har en varighed af 30 minutter. Eksamen afholdes gruppevis, men med individuel bedømmelse. - Intern censur. Vurdering: 7- trins-skala. - Vægtning: Skriftlig 0,5, Mundtlig 0, Kerneområder i ledelse I følgende afsnit er de enkelte kerneområder/fag under ledelsesfaget gennemgået Personalejura (2ECTS) Modulet giver den studerende kendskab til centrale personalejuridiske begreber og regler indenfor hospitality branchen. Det skal sætte den studerende i stand til at træffe korrekte ledelsesmæssige beslutninger, ud fra en identificering, beskrivelse og analyse af aktuelle problemstillinger. Den studerende skal have viden om: og kende de organisatoriske og retlige rammer i forbindelse med personalejura og kendskab til rammerne for samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstager, herunder arbejdsmiljøloven og indsigt i lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster og deres indbyrdes forhold samt relevante fortolkningsprincipper og kendskab til relevant juridisk kildesøgning og forstå konsekvenserne af at tilsidesætte gældende love og regler Den studerende skal have færdighed i at: kunne beskrive konsekvenserne af tilsidesættelse af gældende love og regler kunne analysere retsvirkningerne og konsekvenserne af tilsidesættelse af personalejuridiske regler kunne anvende eksisterende kilder til at identificere personalejuridiske problemstillinger Den studerende skal have kompetence til: at kunne agere inden for de gældende retslige rammer at kunne foretage en selvstændig vurdering af personalejuridiske forhold at kunne bidrage med grundlæggende personalejuridisk viden i tværfagligt samarbejde at kunne identificere behov for ajourføring af viden at kunne identificere, hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages 16

17 Human Ressource Management (5 ECTS) Faget er bygget op omkring elementerne rekruttering, udvikling, fastholdelse og afvikling, og tager specifikt udgangspunkt i de specielle forhold der gør sig gældende indenfor hospitality branchen. Rekrutteringsdelen indeholder intern analyse (job og personvurdering), mens den eksterne analyse primært tager udgangspunkt i de arbejdsmarkedsforhold der har indvirkning på rekruttering af personale til branchen. Under udvikling og fastholdelse anvendes der i faget en grundlæggende vinkel omkring håndtering af stress og arbejdsmiljø, da dette anses som værende en voksede udfordring i hospitality branchen. Faget omhandler endvidere viden om håndtering i forbindelse med afvikling af medarbejdere. Den studerende skal have viden om: personalestyring generelt, herunder rekruttering, udvikling, fastholdelse og afvikling af medarbejdere rekrutteringsmodeller individuel kompetenceudvikling og fastholdelsesmetoder stress og stresshåndtering procedurer for afvikling af medarbejdere Den studerende skal have færdighed i at: kunne identificere rekrutteringsbehov i organisationen indstille, hvilke kompetence- og udviklingsmål den enkelte organisation, gruppe eller individ skal forfølge kunne identificere det gode arbejdsmiljø og opstille handlingsplan til forbedring af dette anvende sin viden i forbindelse med afvikling af medarbejdere, herunder inddragelse af ekspertviden Den studerende skal have kompetence til: at udføre rekruttering i praksis ud fra udført analyse af kompetencebehov sammenholdt med eksterne arbejdsmarkedsforhold at implementere en kompetenceudviklingsplan, organisation, gruppe og individ at udvikle sit personlige lederskab at afvikle medarbejdere i overensstemmelse med gældende praksis Forhandlingsteknik (3 ECTS) Viden og forståelse - Efter kurset vil den studerende have demonstreret viden indenfor: 1. Overordnet kendskab til forhandling og forhandlingsteknikker 2. Forhandlingsprocesser og stadier 3. Kulturkløfters betydning for forhandlingen, herunder etiske aspekter 4. Kendskab til eksterne forholds påvirkning af forhandling 5. Konfliktløsning i forhandlingsforløbet, samt forhandlinger som konflikthåndtering Færdigheder - Efter kurset vil den studerende have færdigheder indenfor: 1. Forhandling på tværs af kulturer 2. Definition af potentielle konflikter på forskellige stadier i forhandlingsprocessen 3. Definition af eksterne miljøers betydning for forhandling 17

18 4. Personforståelse 5. Verbal samt non-verbal kommunikation igennem forhandlingsprocessen 6. Forandringer i forhandlingsprocessen Kompetencer Efter kurset vil den studerende have opnået kompetencer indenfor: 1. Tværkulturel forhandling i praksis 2. Praktisk konfliktløsning, ud fra teoretiske overvejelser, i forhandlingssituationer 3. Personlig indsigt i egen kommunikationsmåde 4. Kontrol af personlig kommunikationsproces igennem forhandlingen 5. Strategisk forståelse af konflikter i forhandlingsprocessen Lederskab (5 ECTS) Faget afholdes på 5. semester, hvor der opbygges viden, færdigheder og kompetencer indenfor følgende elementer: Viden og forståelse - Efter kurset vil den studerende have demonstreret viden indenfor: 1. Forskellige typer af organisationer og organisationsadfærd 2. Intern kommunikation i organisationen 3. Organisationskultur og forandring 4. Forskellige typer af organisationslederskab/beslutningstagning 5. Motivation og Empowerment 6. Personligt samt værdibaseret lederskab Færdigheder - Efter kurset vil den studerende have færdigheder indenfor: 7. Identifikation af potentielle konflikter 8. Identifikation af forhold indenfor arbejdsmiljø i organisationen 9. Opsætning af delmål i hver afdeling af organisationen i relation til den overordnede organisatoriske målsætning Kompetencer Efter kurset vil den studerende have opnået kompetencer indenfor: 10. Udvikling af personligt lederskab 11. Konflikthåndtering i organisationen 12. Implementering af kompetenceudviklingsplaner i organisationen 13. Personlig indsigt omkring udvikling af egen personprofil ift. lederskab 14. Håndtering/igangsættelse af forandringsprocesser i organisationen 6.3 Kulturforståelse og gæsteforståelse (10 ECTS) Dette modul er tilrettelagt således, at det kan gennemføres såvel på en institution i Danmark som på en udenlandsk institution. Modulet indeholder temaer såsom kulturforståelse, brancheforståelse, kommunikation og praksis i hospitality-erhvervet, og det vil med fordel kunne gennemføres i udlandet. Formål 18

19 Den studerende skal besidde forståelse for kultur og kunderelationer og kunne anvende kulturbegreber og kulturanalysens kompleksitet i virksomhedens drift og udvikling samt ved forhandling med repræsentanter fra andre kulturer Kultur og kunderelationer Viden, færdigheder og kompetencer Den studerende skal have viden om: hvordan organisationskultur, professionskultur og national kultur manifesterer sig i praksis i hospitality-branchen koncepter, teorier og modeller for kulturel forståelse og anvendelse inden for hospitality-branchen teknikker til brug i interaktion med gæster, kunder, leverandører, samarbejdspartnere med flere Den studerende skal have færdighed i at: anvende sin viden om kultur til komparative studier af nationale kulturer anvende og vurdere kulturelle modeller og koncepter til ledelse og udvikling inden for en hospitality-virksomhed eller organisation anvende og vurdere modeller og koncepter i interaktion med eksterne interessenter Den studerende skal have kompetence til at: foretage og anvende relevante analyser af kulturer mhp. at udvikle virksomheden kommunikere og forhandle med personer, virksomheder og organisationer ud fra kulturelle aspekter herunder inddragelse af økonomiske, ledelsesmæssige og kunderelaterede aspekter såvel som etiske overvejelser Undervisningsform Undervisningen foregår på engelsk, da den er en del af internationaliseringen. Undervisningen er baseret på et samspil mellem klasseundervisning, forelæsninger, gæsteforelæsninger, gruppeopgaver samt delopgaver, workshops og rollespil, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis i IHMerhvervet. Der er en høj grad af fremlæggelser i undervisningen Obligatoriske aktiviteter og udprøvning Obligatoriske aktiviteter Et gruppeprojekt, der analyserer og vurderer det kulturelle aspekt i en given problemstilling. Projektet ligger til grund for den mundtlige eksamen. Projektet skal have et omfang på normalsider. Udprøvning 1 times mundtlig gruppeeksamen på baggrund af det skriftlige projekt. Der kan tildeles individuelle karakterer. Censur: Intern. (censur foretaget af IHM undervisere fra de øvrige uddannelsesinstitutioner). Afprøvning sker desuden med opponentgrupper. Vurdering: 7- trins-skala vægtning: Skriftlig 0,5 Mundtlig 0,5. I den mundtlige vurdering indgår den samlede projektgruppes evne som opponenter med en vægtning på 0, Kerneområder i faget I det kommende afsnit er angivet indhold for de fag der afholdes i modulet Kultur og gæsteforståelse. 19

20 Kulturbegrebet (2 ECTS) I dette fag opnår den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: Den studerende skal have viden om: kultur begrebet Kulturelle dimensioner indenfor hospitality-industrien centrale kulturteorier og disses ophav kompleksiteten i kulturanalyse forholdet mellem akademiske og praktiske værdier indenfor hospitality-sektoren kulturens betydning i egen og andres måde at agere på i forretningsmæssig sammenhæng Den studerende skal have færdighed i at: identificere tvær-kulturelle dilemmaer indenfor hospitality-branchen identificere kulturelle barrierer analysere effekt af kulturelle forskelligheder/variabler i forretningsmæssig sammenhæng komme med løsningsforslag til komplekse tværkulturelle problemstillinger både i teoretisk og i praktisk henseende Den studerende skal have kompetence til at: behandle (møde og forstå) tværkulturelle dilemmaer indenfor hospitality branchen, og tage beslutning om efterfølgende handling kunne begå sig i et multikulturelt miljø i forretningsmæssig sammenhæng kunne udføre handling med respekt for kulturelle forskelligheder Gæste og kunderelationer på tværs af kulturer (8 ECTS) Den studerende skal have viden om: forskellige forståelser af kundeforhold best practice i forhold til service set i et kulturelt perspektiv, herunder værdiskabende faktorer kundens forventninger og påvirkningsfaktorer autencitet som fænomen i hospitality-branchen (kommodificering af autencitet) kommunikation i tværkulturel sammenhæng relationsbegrebet og relationens betydning i forretningsmæssig sammenhæng 20

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 2 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere