Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012"

Transkript

1 Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012

2 Forord Det Sociale Ankenævn aflægger den årlige beretning til Naalakkersuisut (Landstinget) i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation 10 stk. 5. Beretningen følger kalenderåret og indeholder en kort redegørelse over Det Sociale Ankenævns virke, statistik over modtagne klager og afsluttede sager. Beretningen kan findes på Det Sociale Ankenævns hjemmeside: Det Sociale Ankenævn vil alene orientere kommunerne, Kanukoka, Inatsisartut Ombudsmandiat, Rigsombudsmanden og Socialrådgiveruddannelsen om, at beretningen er lagt på hjemmesiden. Det Sociale Ankenævns Sekretariat kan efter aftale udlevere eller tilsende kopi af årsberetningen i papirform. Det Sociale Ankenævns Sekretariat kan kontaktes på følgende måde: Adresse: Indaleqqap Aqqutaa 3, bygning A-M, postboks 689, 3900 Nuuk Mail: Telefon nr: Fax nr: XX 2013 Naja Joelsen Formand Side 1 af 19

3 Indholdsfortegnelse Ankenævnets lovgrundlag 3 Generelt om Det Sociale Ankenævn 3 Sammensætning 5 Ankenævnets virksomhed Fordeling af afgørelser fra Det Sociale Ankenævn i Det Sociale Ankenævns Sekretariat 10 Resume af offentliggjorte afgørelser 11 Bilag: 1. Statistik over sager, afsluttet på nævn 2. Statistik over sager, afsluttet ved formandsafgørelse 3. Statistik over sager, hjemvist pga. sagsbehandlingsfejl Side 2 af 19

4 Ankenævnets lovgrundlag I 1980 påbegyndte Det Sociale Ankenævn sit arbejde. Det Sociale Ankenævns kompetence fremgår af 8, stk. 1 og 2 i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation. Det Sociale Ankenævn er klageinstans for afgørelser truffet i medfør af det sociale regelsæt af en kommune eller Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling (tidligere Departementet for Sociale Anliggender). Ankenævnets arbejde er nærmere reguleret i forordningens Generelt om Det Sociale Ankenævn Det Sociale Ankenævn er landets øverste administrative klageinstans på det sociale område. Det er en administrativ, domstolslignende myndighed, som er uafhængig af instrukser og udtalelser fra myndigheder eller andre om, hvordan de enkelte sager skal behandles og afgøres. Det Sociale Ankenævns opgaver er blandt andet at træffe afgørelse i: Sager om førtids- og alderspension, herunder pension efter Nordisk Konvention Sager om bevilling af offentlig hjælp Sager om hjælpeforanstaltninger vedrørende børn og unge, herunder tvangsanbringelser. boligsikring sager på det øvrige sociale område arbejdsmarkedsydelse sager hvor to kommuner er uenige om betaling af udgifter på det sociale område, og hvor Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling har truffet afgørelse. Det Sociale Ankenævns afgørelser er endelige og kan ikke påklages til en anden administrativ myndighed. I praksis betyder det, at borgerne kan klage til Det Sociale Ankenævn over de fleste afgørelser, der er truffet af kommunen på det sociale område. Det Sociale Ankenævns formål er også at skabe ensartet praksis i kommunerne, således at en sag vurderes ens, uanset hvilken kommune, der træffer afgørelse. Det Sociale Ankenævn offentliggør derfor, så vidt muligt efter hvert møde, principafgørelser, der i særlig grad egner sig til at danne grundlag for et klart og Side 3 af 19

5 værdifuldt vejlednings og praksisgrundlag for kommunerne og faglige interessenter. På den måde er Det Sociale Ankenævn med til at sikre, at der træffes fyldestgørende og korrekte afgørelser, uanset i hvilken kommune, man bor. Side 4 af 19

6 Sammensætning Det Sociale Ankenævn bestod i begyndelsen af året af 1 formand, som var jurist og 3 medlemmer, som havde kendskab til den sociale lovgivning og indsigt i socialpolitiske forhold. Formand: Naja Joelsen, Nuuk Medlemmer: Bendt Frederiksen, Nuussuaq ved Upernavik Nukákuluk Kreutzmann, Nuuk Stine Egede Nørbæk, Qaqortoq Der var ingen suppleanter. Det mangeårige medlem Bendt Frederiksen afgik ved døden den 8. juni Det Sociale Ankenævn blev derved helt uden mulighed for at behandle sager, hvis et af de tilbageværende medlemmer var inhabil, idet der som minimum skal deltage 3 personer i behandling af sagen. Det Sociale Ankenævns sekretariat rettede derfor henvendelse til Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked med henblik på at få beskikket og/eller genbeskikket formand og medlemmer. I november 2012 udpegede Naalakkersuisut følgende personer til medlemmer af Det Sociale Ankenævn: Formand: Naja Joelsen Medlemmer: Nukàkuluk Kreutzmann Ole Christiansen Lorette Hendriksen Anise Svane Johansen. Samtidig blev følgende personer udpeget som suppleanter: Søren Thestrup for Naja Joelsen Johannes Rolskov for Nukàkuluk Kreutzmann Tukummeq Qaavigaq for Ole Christiansen Emilie Olsen for Lorette Henriksen. Der blev således ikke udpeget nogen stedfortræder for Anise Svane Johansen. Det Sociale Ankenævns sekretariat har henledt Naalakkersuisuts opmærksomhed på dette, indtil videre dog uden resultat. Eftersom en del medlemmer og suppleanter var nyudpegede, afholdtes forud for det første møde i december et orienteringsmøde. Det Sociale Ankenævn afholdt 3 nævnsmøder i 2012: 1 i april og 2 i december. På hvert møde blev behandlet sager. Side 5 af 19

7 Sagerne afgøres ved stemmeflertal. Det vil sige, at Det Sociale Ankenævns afgørelser bliver truffet af formanden og de beskikkede medlemmer. Hver enkelt sag gennemgås og afgøres på mødet. Side 6 af 19

8 Ankenævnets virksomhed 2012 Det Sociale Ankenævn havde i 2012 fortsat fokus på at sikre borgernes retssikkerhed ved at forkorte sagsbehandlingstiden, og ved at træffe afgørelser af høj kvalitet. Det Sociale Ankenævn måtte ligesom tidligere år hjemvise en del sager: 12 på grund af væsentlige mangler ved sagsbehandlingen i kommunerne. I 2012 modtog Ankenævnet 389 sager og afsluttede 273 sager. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid lå på omkring et år. Til sammenligning kan det oplyses, at Det Sociale Ankenævn i 2011 modtog 270 sager, og afsluttede 341 sager. Specielt vedrørende sagsbehandlingstiden: Som det kan ses af ovenstående, formåede Det Sociale Ankenævn ikke at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere i Dette skyldtes dels, at nævnet var uarbejdsdygtigt i en længere periode, indtil der blev udpeget nye medlemmer, og nogle af de hidtidige medlemmer blev genudpeget. Der kunne således ikke afholdes nævnsmøder i perioden fra 8. juni til december De møder, der var berammet til 22. juni og 28. september, måtte derfor aflyses, og de sager, som var planlagt behandlet på de 2 møder, kunne derfor først blive behandlet i december. Den forholdsvis lange sagsbehandlingstid skyldtes endvidere, at der i mange tilfælde gik endog meget lang tid, før kommunerne sendte de akter ind, som sekretariatet havde anmodet om. I en del tilfælde blev der overhovedet ikke indsendt akter, trods adskillige rykkere. Sekretariatet iværksatte derfor forskellige procedurer for at udvirke forbedringer på dette område. Der blev i en del sager sendt rykkere til borgmestrene og til socialcheferne. Dette havde dog kun en begrænset effekt. Derefter blev der forsøgsvist sendt én rykker til hver kommune med en samlet fremstilling af, hvilke sager, der afventede, at kommunerne skulle indsende akter, og hvor lang tid, der var gået siden første anmodning. Dette havde også en begrænset effekt. På det ene af nævnets møder i december 2012 blev det derfor besluttet, at sekretariatet fremover kun skulle sende én rykker i hver sag, og at det i denne rykker skulle anføres, at der ville blive truffet afgørelse på det foreliggende grundlag, hvis akterne ikke blev indsendt. Dette betyder, at der vil kunne træffes afgørelse fortrinsvis på baggrund af klagers oplysninger, dels på baggrund af de oplysninger, der fremgår eksempelvis af Folkeregisteret. Dette kan medføre afgørelser, der vil være ret belastende for kommunerne. Nævnet imødeser derfor med spænding, hvilken effekt, dette vil have. Specielt vedrørende handicapsager I Det Sociale Ankenævns årsberetning for 2011 blev det anført, at nævnet fandt udviklingen i klagesager vedrørende personer med vidtgående handicap særdeles bekymrende, idet antallet Side 7 af 19

9 af klager på området er faldet ganske betragteligt, efter at beslutningskompetencen på området var udlagt fra Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling til kommunerne. Denne tendens ændrede sig ikke i 2012, idet det samlede antal af klager på området udgjorde 8. Det Sociale Ankenævn har på ny henledt Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Kanukokas opmærksomhed på dette. Specielt vedrørende efterlevelse: Det Sociale Ankenævn har fra flere borgere fået forespørgsel om, hvad de skal gøre, når kommunen ikke efterlever Det Sociale Ankenævns afgørelse. Det Sociale Ankenævns sekretariatet har tidligere oplyst til borgerne, at de i den situation kunne rette henvendelse til Tilsynsrådet. Sekretariatet fik imidlertid på et tidspunkt en anmodning fra Tilsynsrådet om at ophøre med dette, fordi Tilsynsrådet mente, at det ikke var rådets opgave at påse, at kommunerne efterlevede Det Sociale Ankenævns afgørelser. Da Det Sociale Ankenævn tidligere har fået en tilsvarende anmodning fra Ombudsmanden, har Det Sociale Ankenævn i efteråret 2012 gjort Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling opmærksom på problematikken og bedt departementet være opmærksom på dette ved tilsynsbesøg. Det Sociale Ankenævns sekretariat har dog også i nogle situationer forsøgt at kontakte kommunerne, da der kan være afgørelser, som måske er svære at forstå. Det Sociale Ankenævns sekretariat vil fremover være opmærksom på denne problematik og vurdere, om der er behov for andre tiltag. Side 8 af 19

10 Fordeling af afgørelser truffet i Det Sociale Ankenævn i 2012 Alderspension og førtidspension: Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel, og adoption: Offentlig hjælp: Arbejdsmarkedsydelse: Hjælp til børn og unge: Hjælp til personer med vidtgående handicap: Børnetilskud: Boligsikring: Underholdsbidrag: Institutioner: Diverse: 30 sager 4 sager 49 sager 12 sager 8 sager 5 sager 2 sager 0 sager 5 sager 1 sager 2 sager Formanden har truffet afgørelse i Sekretariatet har afvist Sekretariatet har pga. sagsbehandlingsfejl hjemvist Andre sager I alt 80 sager 63 sager 12 sager 0 sager 273 sager I denne årsberetnings bilag er anført statistikker, hvoraf fremgår fordelingen af de afgjorte sager, mellem de enkelte kommuner og byer i kommunerne, opgjort på følgende måde: Statistik 1 viser sager, afgjort på nævn, henholdsvis stadfæstelser, ændringer og hjemvisninger. Statistik 2 viser sager, afgjort af formanden, henholdsvis stadfæstelser, ændringer og hjemvisninger. Statistik 3 viser sager, afgjort med hjemvisninger pga. sagsbehandlingsfejl. Som anført ovenfor måtte 12 sager hjemvises til kommunerne pga. sagsbehandlingsfejl. Det drejede sig om så alvorlige sagsbehandlingsfejl, at det stred mod borgernes retssikkerhed. Det var derfor nødvenligt at hjemvise sagerne og pålægge kommunerne at genoptage sagen og træffe ny afgørelse, således at både sagsbehandling og afgørelse kunne leve op til kravene i sagsbehandlingsloven. Det Sociale Ankenævn offentliggjorde i 2012 i alt 16 principielle afgørelser, fordelt på de områder, som kan påklages til Det Sociale Ankenævn. De principielle afgørelser er Side 9 af 19

11 refereret nedenfor. Hele indholdet af alle afgørelserne kan læses på nævnets hjemmeside: Det Sociale Ankenævns Sekretariat Sekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Det Sociale Ankenævn. Sekretariatet hører under Styrelsen for Råd og Nævn. Sekretariatet bestod i 2012 af 2 jurister og 2 kontormedarbejdere. Sekretariatets opgaver er: bekræftelse for modtagelse af klagen afvisning af behandling af sagen på grund af klagefristen afvisning på grund af manglende kompetence indhentelse af oplysninger forberedelse af sager til nævnsmøder skrivning af referat af nævnsmøder udsendelse af afgørelser offentliggørelse af principielle afgørelser på hjemmesiden Sekretariatet stod også for at arrangere nævnets møder. Den samarbejdsaftale, som Det Sociale Ankenævn i 2011 indgik med Ikiu (retshjælpen), fortsatte i Det udmøntede sig i, at en af nævnets sagsbehandlere sammen med Ikiu besøgte byerne Maniitsoq og Sisimiut, hvor sagsbehandleren overfor kommunens sagsbehandlere redegjorde for de vigtigste regler indenfor Landstinglov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Herudover blev Politiet og Kredsretten orienteret om berøringspunkter med den sociale lovgivning, som kunne have interesse i det daglige arbejde. Endvidere afholdt 2 af sekretariatets medarbejdere i maj et kursus i offentlig hjælp for sagsbehandlere i Sisimiut. Kurset strakte sig over 2 dage, og der deltog omkring 20 sagsbehandlere samt to af socialområdets ledere. Kurset foregik dels som undervisning i plenum, dels som gruppearbejde med løsning af opgaver. Deltagerne var meget engagerede, og reaktionerne på kurset var meget positive. Side 10 af 19

12 Resume af offentliggjorte afgørelser Nedenfor gengives et resumé af nogle af de afgørelser, der er offentliggjort som principielle afgørelser i Ligesom de tidligere år har de fleste af afgørelserne fået bemærkninger om, at reglerne i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, ikke var overholdt. Afgørelserne manglede ofte angivelse af det korrekte lovgrundlag, og begrundelserne var meget mangelfulde. Dertil kommer, at flere af afgørelserne, som ikke gav borgeren fuldt medhold, burde have været skriftlige også selv om det ikke er et lovkrav, men følger af god forvaltningsskik. Notatpligten i 6 i Landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen var i mange af sagerne ikke overholdt. De enkelte afgørelser fik bemærkninger om de anførte mangler. Afgørelserne kan læses fuldt ud på Det Sociale Ankenævns hjemmeside: Arbejdsmarkedsydelse 1. sag nr. 1 er udgået Definition af lønmodtager sømand 13. april 2012 Klager ophørte med at arbejde den 7. januar 2011, hvorfor klager henvendte sig til arbejdsmarkedskontoret og søgte arbejdsmarkedsydelse. Kommunen gav mundtligt afslag på anmodningen med den begrundelse, at klager var sømand, hvorfor klager ifølge kommunen ikke var berettiget til arbejdsmarkedsydelse. Denne opfattelse af reglerne havde kommunen fået ved et kursus afholdt af Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked. Det Sociale Ankenævn fandt, at klager var at anse for at være lønmodtager, idet klager var ansat af en arbejdsgiver, hvis funktion var at lede og fordele arbejdet. Arbejdsgiver kunne ansætte og opsige medarbejdere. Klager modtog timeløn, og klager var derfor at anse som ansat. Det Sociale Ankenævn hjemviste sagen til fornyet behandling hos kommunen. Lovgrundlaget er 3 i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse Sygdom 13. april 2012 Klager blev undersøgt i marts 2011 måned og fik stillet diagnosen i maj måned Klager havde været ledig i perioden og modtaget arbejdsmarkedsydelse. Kommunen traf afgørelse Side 11 af 19

13 om, at arbejdsmarkedsydelsen skulle ophøre i juli måned 2011 med den begrundelse, at arbejdsmarkedsydelse under sygdom kun kan ydes i sammenlagt 13 uger. Klager havde også søgt om offentlig hjælp, men fået afslag, fordi klager ejede en båd og et hus. Klager søgte om førtidspension i juli 2011 og blev tilkendt dette med virkning fra 1. august Klager havde løbende haft en del fravær fra sit tidligere arbejde på grund af sygdommen, og havde efterfølgende været indlagt i et stykke tid på grund af behandling. Det Sociale Ankenævn fandt, at klager var berettiget til at modtage arbejdsmarkedsydelse efter den dato i juli 2011, hvor kommunen standsede udbetalingen. Begrundelsen herfor var, at klagers fravær fra arbejdsmarkedet skyldtes sygdom og ikke ledighed, hjemsendelse eller tilsvarende. "Det Sociale Ankenævn har ved afgørelsen lagt vægt på, at forordningens 7 alene nævner ledige og hjemsendte. Det vil sige, at bestemmelsens begrænsning af perioden for udbetaling af arbejdsmarkedsydelse til 13 uger, kun vedrører disse grupper." Det er derfor Det Sociale Ankenævns vurdering, at 13 ugers begrænsningen ikke har betydning for perioder med uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, men alene vedrører fravær fra arbejdsmarkedet på grund af ledighed, hjemsendelse mv. Lovgrundlaget er 3, 4, 7, 8 og 9 i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse Kommunens vejledningspligt 13. december 2012 Klager var i arbejde fra den 28. juni 2010 til den 10. december 2010, men blev ledig på grund af hjemsendelse. Klager søgte kommunen om arbejdsmarkedsydelse i januar 2011, hvor det samlede timeantal i arbejdsperioden blev opgjort til 386,6 timer. Klager blev tilkendt arbejdsmarkedsydelse fra den 30. december 2010, og kommunen gjorde klager opmærksom på, at for at kunne få udbetalt ydelsen kræves det, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet. Klager klagede over kommunens afgørelse, da klager holdt op med at arbejde den 10. december og ikke den 30.december, som var det tidspunkt, hvor klager var tilkendt ydelsen fra. Det Sociale Ankenævn lagde vægt på, at klager først havde rettet henvendelse til kommunen den 22. december Ankenævnet fandt derfor, at klager var berettiget til arbejdsmarkedsydelse fra den 22. december 2010 og ikke først fra den 30. december 2010, som kommunen mente. Herudover fandt Det Sociale Ankenævn, at kommunen havde pligt til at vejlede om muligheden for at få arbejdsmarkedsydelse og betingelserne herfor. Lovgrundlaget er 1 i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse. 5. Side 12 af 19

14 Beregning af timeantal ved ansøgning - barselsorlov medregnes 13. december 2012 En ledig, der tidligere havde været ansat som timelønnet, søgte om arbejdsmarkedsydelse. Kommunen gav afslag på ansøgningen, idet de ud fra en beregning var kommet frem til, at ansøgeren kun havde haft 153,14 timers beskæftigelse indenfor de sidste 13 uger før ansøgningen. Dette timeantal opfyldte ifølge kommunen ikke kravet i forordningen. Ansøgeren havde haft barselsorlov i 3 uger, efter at hans kone havde født, og det var grunden til, at ansøgeren ikke opfyldte timeantallet. Det Sociale Ankenævn fandt, at kommunen skulle foretage en ny beregning af timeantallet, idet barselsorlovsperioden skulle medregnes. Dette skyldes, at ansøgeren stadig var ansat hos virksomheden, da han var på barselsorlov. Ansøgeren var berettiget til arbejdsmarkedsydelse. Lovgrundlag 4 i landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse "13ugers-regel" samt arbejdsmarkedskontorets vejledningspligt 14. december 2012 En ledig søgte om arbejdsmarkedsydelse, fordi vedkommende var ophørt med at arbejde, da der ikke var mere arbejde. Kommunen gav afslag på ansøgningen, idet de begrundede afgørelsen med, at ansøgeren allerede havde modtaget arbejdsmarkedsydelse i 13 uger indenfor de seneste 12 måneder, og derfor ikke var berettiget til arbejdsmarkedsydelse igen. Det Sociale Ankenævn fandt, at ansøgeren var berettiget til arbejdsmarkedsydelse, da vedkommende opfyldte kravet om, at man som ansøger skal have haft mere end 182 timers beskæftigelse indenfor de seneste 13 uger. Ankenævnet fandt desuden, at kommunen havde opstillet en ulovlig regel, idet der i lovgivningen ikke er nogen begrænsning om, at man kun kan modtage arbejdsmarkedsydelse i 13 uger indenfor en periode på 12 måneder. Det Sociale Ankenævn indskærpede, at arbejdsmarkedskontoret har en pligt til at vejlede borgerne om muligheden for at søge om offentlig hjælp, hvis de får afslag på arbejdsmarkedsydelse. Lovgrundlag er 4 og 7 i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse. Hjælp til børn og unge Plejetilladelse - betinget straf for vold 13. april 2012 Side 13 af 19

15 Et par søgte om plejetilladelse til et ufødt barn. Begge havde fast arbejde. Den mandlige part havde i 2010 fået en betinget dom for vold og en bøde på kroner. Kommunen gav på baggrund af denne dom afslag på anmodningen om plejetilladelse til det ufødte barn. Parret klagede over denne afgørelse til Det Sociale Ankenævn, hvor de oplyste, at de stadig ønskede at få plejetilladelse med adoption for øje. Den ene af klagerne oplyste, at hun desuden havde deltaget i kurser vedrørende kriminalpræventiv indsats overfor børn og unge. Det ufødte barns mor havde tidligere mødt klagerne, og de havde haft god kontakt og oplyste, at det oplevedes som betryggende for hende, at de ville blive hendes ufødte barns plejeforældre. Det Sociale Ankenævn fandt, at kommunen skulle bevilge klagerne plejetilladelse. Dette blev begrundet med, at de havde en stabil hverdag, havde ansvarsfølelse overfor børn, havde stabile indtægter, og at den ene af klagerne var uddannet til at være opmærksom, hvis der skulle opstå problemer med barnet. Med henvisning til, at dommen var betinget, at fuldbyrdelsen var bortfaldet uden at han havde begået ny kriminalitet sammenholdt med, at parret som familie var velfungerende og levede i faste rammer, fandt Det Sociale Ankenævn, at volden ikke havde været af en så grov karakter, at straffeattesten udelukkede, at de kunne få plejetilladelse. Kommunen skulle derfor have bevilget plejetilladelse til klagerne. Lovgrundlaget er 17 i Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge Børnebidrag ved bidragspligtiges død samt psykologhjælp 14. december 2012 Klagers samlever døde den 7. november De havde to fællesbørn en dreng og en pige. Klager var førtidspensionist. Først i april 2011 blev forældremyndigheden over sønnen overført til klager ved dom. Pigen tog ophold hos klager fra december I mellemtiden havde børnene været anbragt på en institution, hvor sønnen havde været vidne til, at de børn/unge der var anbragt på institutionen, blev udsat for korporlig afstraffelse fra personalet. Klager søgte kommunen om hjælp til forskellige fornødenheder til børnene samt psykologsamtaler til sønnen, idet han på grund af anbringelsen på institutionen samt sin mors død havde psykiske og følelsesmæssige problemer. Kommunen gav afslag på begge ansøgninger med den begrundelse, at der ikke var råd til at yde psykologsamtaler, og fordi klager havde fået udbetalt halvårligt børnebidrag, og derved burde have råd til at få sønnen hjem. Det Sociale Ankenævn fandt, at kommunen generelt kun på baggrund af en bidragsresolution kunne udbetale børnebidrag forskudsvis. Men hvis den bidragspligtige er afgået ved døden, som i dette tilfælde, skal kommunen i stedet yde et tilsvarende beløb som børnetilskud. Det Sociale Ankenævn pointerede desuden, at kommunen skulle behandle anmodningen om psykologhjælp til klagers søn. Herudover henstillede Det Sociale Ankenævn, at kommunen Side 14 af 19

16 foranledigede en undersøgelse af institutionen, idet kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med de forhold som børn og unge lever under. Lovgrundlaget er 13 og 15 i Landstingsforordning nr. 4 af maj 2007 om førtidspension samt 4 og 6, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn samt adoptionstilskud med senere ændringer. Boligsikring Samlet husstandsindkomst anvendt, selvom samlever var fraflyttet adressen 13. april 2012 Kommunen havde opgjort den samlede husstandsindkomst til kroner. I denne beregning var tidligere samlevers indkomst medregnet, selvom hun var fraflyttet adressen. Efter at klager havde klaget til kommunen over afgørelsen, traf kommunen en ny afgørelse den 13. januar 2011 vedrørende boligsikring for 2011, hvor klager blev tilkendt kroner pr. måned i boligsikring, da husstandsindkomsten efter ny beregning var opgjort til kroner. Denne beregning byggede dog på en forventet indkomst. Den 4. november 2011 traf kommunen på ny afgørelse om udbetaling af boligsikring, og her fik klager igen afslag på boligsikring. Kommunen traf denne afgørelse på baggrund af den skattepligtige indkomst for 2009, der var på kroner. Af klagen fremgik det, at klagers indkomst for 2010 var på kroner og den forventede indkomst i 2011 ville være omkring Det Sociale Ankenævn fandt, at sagen skulle hjemvises til fornyet behandling, idet afgørelsen om boligsikring skal træffes på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret. Lovgrundlaget er 5 i Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger. Offentlig hjælp Fritagelse for at stå til rådighed - pasning af syg søn 13. april 2012 Klager og dennes samlever fik en søn, der var født 3 måneder for tidligt. Barnet blev opereret flere gange på grund af alvorlige tarmproblemer. Overlægen skrev i lægeerklæringen, at det anbefales, at drengen på grund af fare for infektioner helst skulle passes hjemme. Klagers barselsdagpenge var ophørt, og samleveren var under uddannelse og modtog studiestøtte. Klager søgte derfor kommunen om offentlig hjælp til forsørgelse i pasningsperioden. Kommunen gav afslag med den begrundelse, at der kunne ske forlængelse Side 15 af 19

17 af barselsdagpengeperioden i op til 13 uger, samt at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at kunne modtage offentlig hjælp til forsørgelse. Det Sociale Ankenævn fandt, at klager var berettiget til offentlig hjælp fra ansøgningstidspunktet. Selvom klager var berettiget til at få forlænget sin barselsdagpengeperiode, betød det ikke, at hun var udelukket fra at modtage offentlig hjælp. Endvidere fandt nævnet, at klager ikke skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet, da det på grund af sønnens helbred blev anbefalet af lægerne at passe sønnen hjemme i en periode for at undgå infektioner. Lovgrundlaget er 2 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp samt 7 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v Ingen social begivenhed 13. april 2012 Klager søgte om offentlig hjælp, men fik afslag, idet kommunen ved beregningen af klagers og dennes samelevers økonomi var et overskud på ,45 kroner. De valgte at klage til Det Sociale Ankenævn, idet de mente at kommunens beregning af deres økonomiske situation var forkert, da kommunen ikke havde taget højde for at de havde afdraget på en huslejerestance på kroner. De havde begge fast arbejde og den månedlige husleje udgjorde 1.590,50 kroner. Det Sociale Ankenævn fandt, at de ikke var berettiget til offentlig hjælp, idet de begge havde fast arbejde og der ikke forelå nogen oplysninger om, at de skulle have været udsat for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, samlivsophør eller lignende. Det Sociale Ankenævn pointerede, at førend kommunen kan gå ind og lave en økonomisk beregning, så skal de først tage stilling til om der er indtrådt en social begivenhed. Hvis der ikke er tale om at der er indtrådt en social begivenhed, kan kommunen ikke foretage en økonomisk beregning. Kommunens afgørelse om afslag på offentlig hjælp var korrekt. Lovgrundlaget er 7 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp Beregning af offentlig hjælp - banklån og fagforening 13. december 2012 Klager valgte at klage over kommunens afslag på offentlig hjælp, da klager ikke mente at der var råd at betale mad, banklån samt fagforening. Kommunen havde begrundet deres afgørelse med, at beregningen viste, at klager, efter at have betalt faste udgifter of underhold havde et samlet overskud på kroner om måneden. Det Sociale Ankenævn fandt, at kommunens afgørelse var korrekt, idet der var overskud i klagers økonomi når de faste udgifter til el, husleje, mad og andre livsfornødenheder var fratrukket klagers indtægt. Side 16 af 19

18 Vedrørende banklånet udtalte nævnet; "Da offentlig hjælp kun kan bevilges til forsørgelse og til faste udgifter til modtageren af offentlig hjælp og dennes families nødvendige underhold, kan der som hovedregel ikke bevilges offentlig hjælp til betaling af banklån, idet afdrag på lån indirekte er en forøgelse af formue." Vedrørende fagforeningen udtalte nævnet; "Der bevilges ej heller offentlig hjælp til fagforening, da det ikke er et lovkrav, at man skal være medlem af en fagforening eller A- kasse for at kunne modtage arbejdsmarkedsydelse." Betaling af huslejerestance barselsorlov 13. december 2012 Klager og hendes samlever havde flere gange søgt kommunen om hjælp til betaling af huslejerestance, men havde hver gang fået afslag. Efter det sidste afslag valgte de at klage til Det Sociale Ankenævn. Kommunen havde begrundet afgørelsen med, at klager og samleveren skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet førend de kunne anses for berettiget til at modtage offentlig hjælp. Klager oplyste, at hun var på barselsorlov og modtog barselsorlovsydelse. Herudover oplyste klager, at både hun og samleveren er under uddannelse og modtager uddannelsesstøtte. Det Sociale Ankenævn fandt, at klager ikke var berettiget til at modtage offentlig hjælp til betaling af huslejerestancen, idet der ikke er godtgjort nogen særlige omstændigheder der kan begrunde udbetaling af offentlig hjælp til enkeltudgifter. Kommunen kunne dog ikke kræve at klager skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet idet hun var på barselsorlov. Herudover kunne kommunen heller ikke kræve, at samleveren skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet, da han var under uddannelse. Lovgrundlaget er 20 i landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp samt 5 i hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4. af 15. marts 2007 om offentlig hjælp Betaling af huslejerestance rekvisition 13. december 2012 Klager havde et alkoholmisbrug, og forældrene havde flere gange meldt klager til de sociale myndigheder, idet klager kun brugte en lille del den offentlige hjælp til madvarer og resten bliver brugt til alkohol. I weekenden passede forældrene klagers datter, og har spurgt kommunen om, hvorfor de udbetaler den offentlige hjælp i rede penge. Fra den 3. november 2011 blev den offentlige hjælp udbetalt i form af rekvisitioner. Den 24. januar 2012 traf kommunen afgørelse om, at klager ville få udbetalt den offentlige hjælp via rekvisition på grund af, at klagers alkoholindtag har medført manglende kontakt til børnene i flere dage ad gangen. Det Sociale Ankenævn fandt, at kommunen var berettiget til at udbetale den offentlige hjælp via rekvisition, idet klager i flere år havde haft alkoholproblemer, som havde medført at klager ikke kunne tage ordentlig vare på sin datter. De vurderede, at for at sikre både klagers og datterens basale behov, at det var nødvendigt at den offentlige hjælp blev udbetalt pr. rekvisition. Side 17 af 19

19 Lovgrundlaget er 17 og 18 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp samt 16 i hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v Tilbagebetaling af hjælp fra samlever arbejdsskadeerstatning 13. december 2012 Nævnet for Arbejdsskadesikring anmodede kommunen om at udbetale dagpenge til klager på i alt kroner, idet klager var kommet i skade med sin hånd. Kommunen traf efterfølgende afgørelse om, at den offentlige hjælp som klagers samlever havde fået udbetalt i sin ledighedsperiode, som svarede til den periode hvor klager var uarbejdsdygtig på grund af sin skade. Efter klager havde indgivet klage til Det Sociale Ankenævn, begrundede kommunen sin afgørelse med, at den offentlige hjælp der var ydet til samleveren, var beregnet til begges forsørgelse, idet klager og samleveren havde boet sammen i mere end ét år, og således skal betale hver halvdelen af de faste udgifter. Det Sociale Ankenævn fandt, at kommunen ikke var berettiget til at kræve tilbagebetaling af det beløb som klagers samlever havde modtaget. Dette skyldes, at de kroner var en arbejdsskadeerstatning, der var udbetalt til klager for tab af erhvervsevne. Erstatningen var derfor beregnet til klagers forsørgelse og ikke samleveren. Lovgrundlaget er 10 i Landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1982 om offentlig hjælp med senere ændringer Hjælp til betaling af udgifter til flytning til ny tildelt bolig 14. december 2012 Klager havde søgt om økonomisk hjælp til betaling af udgifter i forbindelse med flytning til en ny bolig. Kommunen gav afslag, fordi klager havde oplyst, at hans kæreste var ved at tage en uddannelse i en anden by, og at klager ville rejse ned til hende i mindst 2 måneder, men klager kunne ikke oplyse hvor længe. Klager ville fremleje boligen til kærestens mor. Kommunen vurderede, at det ikke ville have nogen hjælpende effekt for klager hvis hjælpen blev bevilget, eftersom klager ville rejse til en anden by. Det Sociale Ankenævn fandt, at klager ikke var berettiget til offentlig hjælp, idet der skal være tale om, at hjælpen skal skabe en forbedring af ansøgerens og familiens bolig- og erhvervsforhold. Endvidere må hverken ansøger, ægtefælle eller dermed ligestillet samlever have økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der var ikke tale om en forbedring af ansøgerens boligforhold. Lovgrundlaget er 7, 8 og 20 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp. Side 18 af 19

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2007

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2007 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2007 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Ankenævnets lovgrundlag 4 Ankenævnets sammensætning.. 4 Særligt om sekretariatets virke. 5 Ankenævnets virksomhed..6 Modtagne klager

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. I medfør af 8, stk. 2, 11, stk. 6, 13, stk. 7, 18, stk. 3, og 24, stk. 2, i landstingsforordning

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r V e j l e d n i n g værgemålsregnskab Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Med denne vejledning håber vi at tydeliggøre de regnskabsregler, der gælder for beskikkede

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering.

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Forældrebetaling for anbragte børn og unge Nærværende orientering er udarbejdet på grund af den store opmærksomhed der i den seneste tid har været

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT GRUPPE B ARKIV KUPON SKRIV TYDELIGT Ansøgningens dato / År: Ansøgers CPR-nummer LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN Navn I denne ramme

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere