Global Compact Annual Communication on Progress (COP)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Global Compact Annual Communication on Progress (COP)"

Transkript

1 Global Compact Annual Communication on Progress (COP) Scanprint A/S Jens Juuls Vej 2 DK-8260 Viby J Denmark Mogens Larsen CEO Date: 06. august 2012 Membership date: 24. September 2010 Number of employees: 56 Sector: Printing Kort beskrivelse af Scanprint A/S En forudsætning for at overleve i den globale verden er et godt indtjeningsgrundlag. Det er vigtigt, at vi udvikler vores virksomhed og ikke mindst at vi udvikler os selv. Det er vigtigt, at vi kommunikerer, lærer og tilpasser os den omverden, vi som virksomhed og medarbejdere skal agere i. Vores omverden er omfangsrig og alsidig. Det samme er vores kunder, medarbejdere, partnere og alle dem, som vi på den ene eller anden måde er i kontakt med. Scanprint A/S kernekompetence er grafiske ydelser. Vi er specialister i at udvikle og producere blade, magasiner, bøger og plakater i høj kvalitet, og vi trykker nærmest alt. Derudover tilbyder vi løsninger, hvor vi håndterer alle led i tryk produktionen lige fra idé- og konceptudvikling til udarbejdelse af artikler, foto, layout, distribution og trykningen. Scanprint A/S har en stærk miljø-profil. Kvalitet er en af Scanprints værdier og vi er ISO-9001 certificeret. Derudover er vi ISO certificeret for at sikre en høj ensartet kvalitet i farvestyringen. Vi tror på, at gode arbejdsforhold giver engagerede og glade medarbejdere og mindre risiko for fejl. Derfor arbejder vi kontinuerligt med vores arbejdsmiljø og har opnået en grøn krone-smiley. Men vi har valgt at gøre endnu mere for vores miljø. Ved at udarbejde klimaregnskaber, opkøb af kvoter, samt køb af certifikater via vores samarbejdspartner Dong Energy, kan vi tilbyde klimaneutraliserede tryksager og klimaneutrale tryksager, så vi på denne måde reducerer C02-udledningen. En af scanprints grundlæggende værdier er en forpligtelse til at sørge for, at vores medarbejdere har passende vilkår at arbejde under og at sikre, at vores samarbejdspartnere tilbyder lignende standarder. Ikke alene fordi vi føler, at dette er det rigtige at gøre, men også fordi vi mener det er fra et forretningsmæssigt synspunkt er det mest fornuftige. Vi forventer, at vores leverandører overholder internationale konventioner og national lovgivning. I 2012 har Scanprint fortsat fokus på især miljø og arbejdsmiljø aktiviteter og vi ønsker stadig at tilslutte os FN Global Compacts 10 principper og arbejde for at implementere og forbedre forhold som miljø, arbejdsmiljø og leverandørsamarbejde. Denne Communication on Progress beskriver vores initiativer og fortsatte arbejde for Signature Position

2

3 Principle 1 Business should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights. Scanprint A/S anerkender kulturelle forskelle og støtte for internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, herunder FNs Verdenserkæring om menneskerettigheder og ILO s erklæring om grundlæggende principper og rettig-heder på arbejdspladsen Rimelige arbejdsvilkår Alle vores medarbejdere har ret til en bindende ansættelseskontrakt, der beskriver de vigtigste betingelser for deres ansættelse, f.eks arbejdstid, løn og andre goder, overtidsbetaling, ferie, forældreorlov, pauser, adgang til virksomhedens anlæg mv. Vores medarbejdere kender og respekterer de nationale og internationale standarder for forebyggelse af diskrimination. Scanprint har kun kontorer i Danmark, men har fornyligt indgået et strategisk samarbejde med en It-virksomhed i Bangladesh med grafiske kompetencer. Vores primære kontaktperson er dansk. Vores udviklingsansvarlig er den primære kontaktperson til it-virksomheden og der er ved indgåelse af samarbejdsaftale skrevet under på COC. Actions implementeret sidste år / eller plan om næste år Vi har ikke pt. planlagt nogle procedureændringer el. lign, da der ikke er behov for det. Scanprint respekterer It-virksomhedens arbejdsmetoder og vi har sikret os, at alle regler og menneskerettigheder er overholdt og at medarbejderne arbejder under gode arbejdsforhold og omgivelser. Principle 2 Business should make sure that they are not complicit in human rights abuses. Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Alle ansatte har ret til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Dette betyder, at medarbejdere skal have adgang til nødvendige værnemidler, samt være uddannet i forhold til de opgaver, de udfører. Vi tror på, at gode arbejdsforhold giver engagerede og glade medarbejdere. Derfor arbejder vi kontinuerligt med vores arbejdsmiljø og har opnået en grøn krone-smiley fra Arbejdstilsynet. Krone smilyen viser, at vi har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat og at vi har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. Inddragelse af medarbejdere. Især i vores arbejde med LEAN-principper arbejder vi med forbedringsforslag stillet af medarbejdere på flere niveauer i vores virksomhed. Princippet er, at det er medarbejderen, der til dagligt har fat i processen. Hvordan kan arbejdsprocessen blive lettere for medarbejderen samtidig med, at det reducerer arbejdsgange/belastende bevægelser og spild? Arbejdsmiljøorganisation med arbejdstagervalgte repræsentanter for de enkelte faggrupper og ledelses repræsentanter samarbejder om arbejdsmiljøet. Frugtordning med frisk frugt hver dag. Franskbrød og rugbrød hver morgen fra kl Mulighed for at arbejde hjemme. Første hjælpskursus til alle medarbejdere, der havde lyst til det. Medarbejdersamtaler (MUS) hvert år. Samarbejde med ekstern rådgivningsfirma vedrørende arbejdsstillinger, arbejdspladsindretninger, kontorudstyr tilrettet til den enkelte medarbejder etc. Hjertestarterkursus i forbindelse med investering af 2 hjertestartere. Indkøb af elastikker og introduktion i brugen her af.

4 Actions implementeret sidste år / eller plan om næste år ISO certificering betyder, at man kontinuerligt bestræber sig på at forbedre arbejdsmiljøet. Det gør vi hos Scanprint. Vi evaluerer løbende via eksternt rådgivningsfirma vha. interne audits, samt foretager ekserne audits for at sikre, at vi tilsta dighed lever op til certificeringskriterierne. Vi udfører APV hvert år, samt afholder mus-samtaler, hvor det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø er en af emnerne. Vi arbejder løbende med LEAN principper, hvor forbedringsforslag vedr. arbejdsmiljøet ofte er på skemaet. Udført APV undersøgelse i foråret Samtlige medarbejdere gennemgik i grupper et udleveret skema udarbejdet af ekstern rådgivningsfirma. Resultat af APV blev gennemgået på tavlemøder i de forskellige grupper og ændringer, der kom som resultat af APV blev gennemgået. Flere medarbejdere har bl.a. fået ændret deres arbejdsstation. Der er indkøbt elastikker til forebyggelse af museog skulderskader. Og medarbejderne er blevet introduceret i brugen af dem. Principle 3 Business should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bar gaining. Alle vores medarbejdere er medlem af en fagforening efter ønske. Dette betyder, at vores medarbejdere er bekendte med deres medarbejderrettigheder og har mulighed for at forhandle om løn og arbejdsforhold. Ligesom de har mulighed for at inddrage deres fagforening ved uoverensstemmelse. Virksomheden er medlem af en grafisk Arbejdsgiverforening. Vi anbefaler, at alle vores medarbejdere melder sig ind i en fagforening eller handelsforening, så de er sikret kollektive forhandlingsmuligheder. Målbare resultater og udfald Vores medarbejdere er via deres medlemsskab af en fagforening dækket af arbejdsløshedsforsikring og har adgang til kollektive forhandlingsmuligheder. Principle 4 Business should uphold the elimination af all forms of forced and compulsory labour Scanprint tager afstand fra alle former for slaveri og tortur. Grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling og arbejdsvilkår, der er en trussel mod liv eller helbred. Vi tager afstand fra børnearbejde under 13 år. Vi tager afstand fra uoprettelige skader på miljøet. Vi vil vurdere konsekvenserne på menneskerettighedsområdet af større forretningsmæssige beslutninger og søge en dialog med interessenter i omverdenen og i de lokalsamfund, vi opererer. Scanprint lægger vægt på at være en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere kan lide at være. Det er vigtigt, at der er balance mellem familie, arbejde og fritid og at ledelsen gør det bedste for at skabe rammerne for gode arbejdsvilkår og arbejdsforhold. En af Scanprints politikker er løbende at forbedre arbejdsmiljøet, både det interne og eksterne arbejdsmiljø. Vores målsætning er at reducere miljøbelastningen i samarbejde med vores medarbejdere, kunder og leverandører. Det er vigtigt, at vi har glade og motiverede medarbejdere, der ser sig som en del af Scanprint. Ingen medarbejdere skal tvinges til at tage arbejde eller blive tilbageholdt mod deres vilje.

5 ENGAGEMENT ENVIRONMENT I N N O V A T I V E

6 Målbare resultater og udfald Vi tolererer ikke slaveri, ulovlig tvungen overarbejde, tvunget tilfangetagen arbejdskraft, tilbageholdelse af identifikationspapirer, menneskehandel eller tilbagebetaling af gæld gennem arbejde. Vores medarbejdere må bevæge sig frit omkring og kan forlade deres arbejdsplads, når de er færdige med deres skift. Ved indgåelse af samarbejde med udenlandske leverandører er som minimum overholdelse af CSR eller COD og gældende dansk lovgivning. Principle 5 Business should uphold the effective abolition of child labour Erklæring om børnearbejde Scanprint A/S sikrer, at: Alle ansatte er over 13 år. Medarbejdere i alderen 13 og 15 kun udfører let arbejde. Medarbejdere i alderen 13 og 15 år maksimalt arbejder to timer om dagen. Forældre til ansatte mellem 13 og 15 er orienteret om det arbejde og de betingelser, hvorunder arbejdet udføres. Medarbejdere under 18 år ikke udfører farligt arbejde eller arbejder om natten. Alle trainies på Scanprint A/S er over 14 og arbejder på Scanprint i en kort periode som en del af deres uddannelse. Scanprint A / S er bekendt med og respekterer forbuddet mod børnearbejde, som udtrykkes i den danske lov om arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. Marts 2005 og i Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 519 af 14. juni Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, FN s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder af 16. december 1966, ILO-konvention nr. 138 af 26. juni 1973 om mindstealder, ILO-konvention nr. 182 af 17. juni 1999 om de værste former for børnearbejde samt FN s konvention om børns rettigheder af 20. november Scanprint A/S tager samfundsansvar ved at overholde de lovmæssige bestemmelser, der beskytter børn og unge på arbejdspladsen. Gældende lovmæssige bestemmelser er inkorporeret i vores daglige rutiner. COC er desuden tilgængelig for leverandører, kunder og medarbejdere på vores hjemmeside. Actions implementeret sidste år / eller plan om næste år Den årlige udviklingssamtale er et fundamental link mellem ledelse og medarbejdere. Samtalen giver den enkelte medarbejder mulighed for at ytre sin holding om arbejdet, arbejdspladsen og virksomheden. Målbare resultater og udfald Ledelsen er ikke bekendte med nogle former for diskrimination. I tilfælde af diskrimination bliver disse registreret og der vil blive foretaget en opfølgning.

7 Principle 6 Business should support the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Scanprints holdning er, at enhver form for forskelsbehandling er uacceptabel, hvad enten den er begrundet i køn, alder, seksuel orientering, religion, politisk anskuelse, uddannelsesmæssig baggrund, social eller etnisk oprindelse. Det er ledelsens ansvar - men en fælles opgave - at sikre, at forskelsbehandling ikke finder sted. Derfor ønsker vi ikke at deltage i eller støtte forskelsbehandling på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, kaste, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel, forenings tilhørsforhold, seksuel orientering, sundhedsstatus, familiemæssige forpligtelser, alder, og handicap eller andre særlige kendetegn. Ansættelse, løn, forsikringer, uddannelse, forfremmelse, pension eller andre arbejdsvilkår-relaterede beslutninger skal baseres på relevante og objektive kriterier. Scanprint har skabt gode rammer for et godt arbejdsmiljø og vi arbejder konstant med at forbedre forholdene for vores medarbejdere. Scanprint A/S er OHSAS 18001:2008 certificeret og i vores arbejde med LEAN-principper lægger vi vægt på medarbejderinddragelse og medansvar for de daglige processer, især med fokus på reducering af tilbageløb, der belaster den enkelte medarbejder. Vi tror på, at forskellighed er en styrke på vores arbejdsplads og vi bestræber os på at være en rummelig arbejdsplads.

8 Principle 7 Business should support a precautionary appoach to environmenal challanges. Scanprint har en skarp miljøprofil og er certificeret inden for flere områder: - Miljøcertificering ISO EMAS-certificeret - Svanemærket trykkeri - FSC-certificeret ISO er internationalt godkendt standard for miljøledelse. Scanprint er certificeret via Norsk Veritas og har defineret en miljøpolitik, som er tilgængelig i vores eksterne materiale. Miljøledelse efter EMAS har en række kendetegn Det kræves, at vi: Gennemfører en indledende miljøgennemgang Har løbende miljøforbedringer ud over lovgivningens krav Selv fastsætter et miljømæssigt ambitionsniveau i form af en miljøpolitik, -målsætninger og -mål Offentliggør en årlig miljøredegørelse, som beskriver Scanprints miljøforhold og miljøarbejde i form af miljøledelsessystemet og aktiviteter, der indgår i vores handlingsplaner At vi aktivt inddrager vores medarbejdere Svanemærket Vi er et Svanemærkecertificeret trykkeri. Vi er certificerede til at trykke på svanemærket papir. Som svanemærket trykkeri skal vi leve op til skrappe krav, når det gælder: Brug af miljørigtigt papir Brug af vegetabilske og vandbaserede trykfarver Genanvendelse af tryksager Minimering af papirspild og andre affaldsmængder Energibesparelser og brug af vedvarende energi Hensyn til det kemiske arbejdsmiljø og begrænsning af risikoen for at indånde organiske opløsnings midler - Miljøcertificering ISO EMAS-certificeret - Svanemærket trykkeri - FSC-certificeret - Miljøpolitik Målbare resultater og udfald - Aktivt samarbejde med Dong om reduktion af CO 2 udledning og en række tiltag for, hvad man kan gøre for at sikre en høj grad af energieffektivitet. - Gennemgang af el-forbrug, varme og optimerering af ventilationsanlæg. - Der er foretaget en lækageundersøgelse på trykluftsystemet for at bestemme energiforbruget. - Der er implementering af nye og mere energivenlige servere i serverrum. - Måling af energiforbruget i serverrummet før og efter installeringen for at vise, hvor meget energiforbruget er reduceret.

9 Principle 8 Business should undertake initiatives to promote greater environmenal responsibillity Please see principle 7 Please see principle 7 Målbare resultater og udfald I forbindelse med, at vi er EMAS-certificeret afleverer vi hvert år et EMAS-regnskab. I forbindelse med EMAS-regnskabet nedsætter vi hvert år nye miljømål, der er med til at forbedre både det omkringliggende miljø og arbejdsmiljøet. - Vi har indgået partnerskabsaftale med Dong Energy. - Vi har reduceret vores CO 2 udledning og arbejder på yderligere at optimere vores el og varme forbrug. - Vi kan tilbyde vores kunder neutraliserede tryksager. - Vi arbejder konstant med vores arbejdsmiljø - Vi har valgt at tilmelde os Global Compact

10 Principle 9 Business should encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies Vi skal til enhver tid overholde miljøloven. De forhold, der især er vigtige for Scanprint A/S er: - korrekt opbevaring af brandfarlige væsker - korrekt sortering af affald - korrekt opbevaring af kemikalieaffald - udledning af spildevand Scanprint skal til hver en tid kende miljøbelastningerne fra virksomheden. Derfor udarbejdes der hvert år en opgørelse over, hvor meget energi, varme, vand og råvarer, der er brugt i året, der er gået, samt hvor meget affald, der er blevet smidt ud af de forskellige typer. Scanprint har opstillet mål og handlingsplaner, som beskriver den forbedringsindsats som vi forpligter os at yde, når vi arbejder med miljøledelse. Actions implementeret sidste år / eller plan om næste år Mål for Fejlplader Minimering af produktion af fejlplader. Målet er, at antallet af fejlplader maksimalt skal udgøre 1,5% af det samlede antal producerede plader. - Indretningstid Reducere indretningstiden på virksomhedens 3 trykmaskiner: Komori 8-farve: 12 sekunder Komori 10-farve: 12 sekunder Heidelberg 2-farve: 12 sekunder - Fejlomkostninger De samlede fejlomkostninger reduceres til indeks 31,3 med udgangspunkt i indekstallet på 100 fra fejlstatistikkerne for 2007/ Reducering af Energiforbrug Der er udarbejdet en lækageundersøgelse på trykluftssystemet, og der installeres nye servere, hvor kølesystemet i serverrummet samtidig optimeres. Desuden optimeres kontorventilationen. Der er foretaget målinger af energiforbruget før udskiftning af servere og der foretages målinger, når al implementering er foretaget. Målbare resultater og udfald I vores arbejde med LEAN er vores produktion blevet optimeret og effektiviseret. Udgangspunktet er, at det kan betale sig at arbejde på at minimere spild, fordi det giver en mere profitabel produktion og dermed gør virksomheden mere attraktiv for vores kunder. Mindre spild betyder også en mere miljørigtig produktion. Vi har endvidere investeret i mere energibesparende trykmaskiner og vi bruger ikke alkohol i fugtevandet. Det vil sige, at det er muligt at være både lean og miljøbevidst. Vi arbejder løbende med forbedringstiltag og forbedringsforslag, hvor miljøovervejelser og miljøtiltag er en del af det. Andre investeringer er Scanprint Online, som er Scanprints egne webportal. Webportalen indeholder: Et korrektursystem, hvor kunden kan uploade, godkende filer, samt afgive en evt. korrektur. Det er muligt at godkende sin opgave med korrekt farvegengivelse. Miljøbesparelsen er stor ved online korrektur, da det i mange tilfælde erstatter en fysisk printet korrektur tilsendt med posten.

11 A N S V A R L I G H E D

12 Principle 10 Business should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery. Scanprint accepterer ikke korruption Vi giver ikke gaver til vores kunder for returtjenester. Vi donerer ikke penge til kunder, underleverandører, politiske partier etc. Ved indgåelse af samarbejdsaftaler med udenlandske leverandører, der ikke har en formuleret CSR eller COC kræver vi som minimum en underskrift af vores COC, som sikring for overholdelse af vores principper. Dialog med vores leverandører omkring Scanprints værdier og principper er en igangværende proces og har indtil videre ikke ført til nødvendige sanktioner. Vores forretningsstrategi er baseret på at være åbne, tolerante og ansvarfulde over for medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessanter. Dette betyder, at uanset hvilket niveau Scanprint indgår samarbejde er det på samme principper for alle. Ved indgåelse af samarbejdsaftaler med udenlandske leverandører, der ikke har en formuleret CSR eller COC kræver vi som minimum en underskrift af vores COC, som sikring for overholdelse af vores principper. De fleste af vores leverandør samarbejdsaftaler på f.eks. forældning og grafisk færdiggørelse er danske leverandører. Leverandører af maskiner, farver og digital maskiner er større internationale leverandører, der alle har beskrevne COC eller Social Responsibility principper. Actions implementeret sidste år / eller plan om næste år - Vi har udarbejdet en code of conduct, som skal yderligere implementeres i virksomheden - Code of Conduct lægges på vores hjemmeside og skal bruges i vores interne og eksterne informationsmateriale. - Registreringssystem, der skal hjælpe os i at følge op hændelser, samt forebygge at der sker nye hændelser. Målbare resultater og udfald - Hændelser vil blive rapporteret og fulgt op på. How do you intend to make this COP available to your stakeholders? Vi vil gøre Communication on Progress rapporten tilgængelig på vores hjemmeside, så alle Scanprints interessanter har lige stor adgang til rapporten og kan følge vores arbejde omkring social- og miljøansvarlighed. Vi vil gerne have mulighed for at bruge vores medlemsskab af Global Compact netværket i vores: - Præsentationsmateriale - Udbud, licitationer og prækvalifikationer - PR i artikler i diverse fagblade - Vi vil gerne have mulighed for at bruge logo i signatur - Firma brochure

13 The ten principles of the United Nations Global Compact Human rights Principle 1 Principle 2 Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and Businesses should make sure that they are not complicit in human rights abuses. Labour Principle 3 Principle 4 Principle 5 Principle 6 Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining. Businesses should support the elimination of all forms of forced and compulsory labour. Businesses should support effective abolition of child labour. Businesses should support the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Environment Principle 7 Principle 8 Principle 9 Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges. Businesses should undertake initiatives to promote greater enviromental responsibity. Businesses should encourage the development and diffusion of environmentally friendly tech nologies. Anti-corruption Principle 10 Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery. This Print is regarding GA climate calculator ISO 9001 Quality certificate ISO environment certificate OHSAS Danish Occupational Health and Safety certificate EMAS-approved Registration-no. DK Swan approved Licens no FSC-Certificate Licens no. SW-CoC

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører standarder for ansvarligt indkøb for leverandører For mig er socialt ansvar en del af at drive forretning. Vi gør dette, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre, fordi det forventes af os, og fordi

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Social ansvarlighed - et tveægget sværd

Social ansvarlighed - et tveægget sværd DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Social ansvarlighed - et tveægget sværd Sine Nyhold Jochumsen & Lise Sørensen Nr. 223/2007 Projekt- & Karrierevejledningen Projekt- & Karrierevejledningens

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005

Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005 Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005 RED BARNETS INDSAMLINGSETISKE RETNINGSLINIER... 4 1.1. Retningslinjer for frivillige indsamlere... 4 1.1.1. Alder... 4

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar FORRETNINGSVÆRKTØJER CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar En guide til små og mellemstore virksomheder om, hvordan social ansvarlighed kan indarbejdes i virksomhedens drift og tilføre virksomheden værdi.

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Corporate Citizenship Rapport 2008 corporate Corporate citizenship Citizenship Indledning til Corporate Citizenship Danfoss er en global virksomhed med tilstedeværelse i

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere