Global Compact Annual Communication on Progress (COP)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Global Compact Annual Communication on Progress (COP)"

Transkript

1 Global Compact Annual Communication on Progress (COP) Scanprint A/S Jens Juuls Vej 2 DK-8260 Viby J Denmark Mogens Larsen CEO Date: 06. august 2012 Membership date: 24. September 2010 Number of employees: 56 Sector: Printing Kort beskrivelse af Scanprint A/S En forudsætning for at overleve i den globale verden er et godt indtjeningsgrundlag. Det er vigtigt, at vi udvikler vores virksomhed og ikke mindst at vi udvikler os selv. Det er vigtigt, at vi kommunikerer, lærer og tilpasser os den omverden, vi som virksomhed og medarbejdere skal agere i. Vores omverden er omfangsrig og alsidig. Det samme er vores kunder, medarbejdere, partnere og alle dem, som vi på den ene eller anden måde er i kontakt med. Scanprint A/S kernekompetence er grafiske ydelser. Vi er specialister i at udvikle og producere blade, magasiner, bøger og plakater i høj kvalitet, og vi trykker nærmest alt. Derudover tilbyder vi løsninger, hvor vi håndterer alle led i tryk produktionen lige fra idé- og konceptudvikling til udarbejdelse af artikler, foto, layout, distribution og trykningen. Scanprint A/S har en stærk miljø-profil. Kvalitet er en af Scanprints værdier og vi er ISO-9001 certificeret. Derudover er vi ISO certificeret for at sikre en høj ensartet kvalitet i farvestyringen. Vi tror på, at gode arbejdsforhold giver engagerede og glade medarbejdere og mindre risiko for fejl. Derfor arbejder vi kontinuerligt med vores arbejdsmiljø og har opnået en grøn krone-smiley. Men vi har valgt at gøre endnu mere for vores miljø. Ved at udarbejde klimaregnskaber, opkøb af kvoter, samt køb af certifikater via vores samarbejdspartner Dong Energy, kan vi tilbyde klimaneutraliserede tryksager og klimaneutrale tryksager, så vi på denne måde reducerer C02-udledningen. En af scanprints grundlæggende værdier er en forpligtelse til at sørge for, at vores medarbejdere har passende vilkår at arbejde under og at sikre, at vores samarbejdspartnere tilbyder lignende standarder. Ikke alene fordi vi føler, at dette er det rigtige at gøre, men også fordi vi mener det er fra et forretningsmæssigt synspunkt er det mest fornuftige. Vi forventer, at vores leverandører overholder internationale konventioner og national lovgivning. I 2012 har Scanprint fortsat fokus på især miljø og arbejdsmiljø aktiviteter og vi ønsker stadig at tilslutte os FN Global Compacts 10 principper og arbejde for at implementere og forbedre forhold som miljø, arbejdsmiljø og leverandørsamarbejde. Denne Communication on Progress beskriver vores initiativer og fortsatte arbejde for Signature Position

2

3 Principle 1 Business should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights. Scanprint A/S anerkender kulturelle forskelle og støtte for internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, herunder FNs Verdenserkæring om menneskerettigheder og ILO s erklæring om grundlæggende principper og rettig-heder på arbejdspladsen Rimelige arbejdsvilkår Alle vores medarbejdere har ret til en bindende ansættelseskontrakt, der beskriver de vigtigste betingelser for deres ansættelse, f.eks arbejdstid, løn og andre goder, overtidsbetaling, ferie, forældreorlov, pauser, adgang til virksomhedens anlæg mv. Vores medarbejdere kender og respekterer de nationale og internationale standarder for forebyggelse af diskrimination. Scanprint har kun kontorer i Danmark, men har fornyligt indgået et strategisk samarbejde med en It-virksomhed i Bangladesh med grafiske kompetencer. Vores primære kontaktperson er dansk. Vores udviklingsansvarlig er den primære kontaktperson til it-virksomheden og der er ved indgåelse af samarbejdsaftale skrevet under på COC. Actions implementeret sidste år / eller plan om næste år Vi har ikke pt. planlagt nogle procedureændringer el. lign, da der ikke er behov for det. Scanprint respekterer It-virksomhedens arbejdsmetoder og vi har sikret os, at alle regler og menneskerettigheder er overholdt og at medarbejderne arbejder under gode arbejdsforhold og omgivelser. Principle 2 Business should make sure that they are not complicit in human rights abuses. Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Alle ansatte har ret til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Dette betyder, at medarbejdere skal have adgang til nødvendige værnemidler, samt være uddannet i forhold til de opgaver, de udfører. Vi tror på, at gode arbejdsforhold giver engagerede og glade medarbejdere. Derfor arbejder vi kontinuerligt med vores arbejdsmiljø og har opnået en grøn krone-smiley fra Arbejdstilsynet. Krone smilyen viser, at vi har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat og at vi har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. Inddragelse af medarbejdere. Især i vores arbejde med LEAN-principper arbejder vi med forbedringsforslag stillet af medarbejdere på flere niveauer i vores virksomhed. Princippet er, at det er medarbejderen, der til dagligt har fat i processen. Hvordan kan arbejdsprocessen blive lettere for medarbejderen samtidig med, at det reducerer arbejdsgange/belastende bevægelser og spild? Arbejdsmiljøorganisation med arbejdstagervalgte repræsentanter for de enkelte faggrupper og ledelses repræsentanter samarbejder om arbejdsmiljøet. Frugtordning med frisk frugt hver dag. Franskbrød og rugbrød hver morgen fra kl Mulighed for at arbejde hjemme. Første hjælpskursus til alle medarbejdere, der havde lyst til det. Medarbejdersamtaler (MUS) hvert år. Samarbejde med ekstern rådgivningsfirma vedrørende arbejdsstillinger, arbejdspladsindretninger, kontorudstyr tilrettet til den enkelte medarbejder etc. Hjertestarterkursus i forbindelse med investering af 2 hjertestartere. Indkøb af elastikker og introduktion i brugen her af.

4 Actions implementeret sidste år / eller plan om næste år ISO certificering betyder, at man kontinuerligt bestræber sig på at forbedre arbejdsmiljøet. Det gør vi hos Scanprint. Vi evaluerer løbende via eksternt rådgivningsfirma vha. interne audits, samt foretager ekserne audits for at sikre, at vi tilsta dighed lever op til certificeringskriterierne. Vi udfører APV hvert år, samt afholder mus-samtaler, hvor det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø er en af emnerne. Vi arbejder løbende med LEAN principper, hvor forbedringsforslag vedr. arbejdsmiljøet ofte er på skemaet. Udført APV undersøgelse i foråret Samtlige medarbejdere gennemgik i grupper et udleveret skema udarbejdet af ekstern rådgivningsfirma. Resultat af APV blev gennemgået på tavlemøder i de forskellige grupper og ændringer, der kom som resultat af APV blev gennemgået. Flere medarbejdere har bl.a. fået ændret deres arbejdsstation. Der er indkøbt elastikker til forebyggelse af museog skulderskader. Og medarbejderne er blevet introduceret i brugen af dem. Principle 3 Business should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bar gaining. Alle vores medarbejdere er medlem af en fagforening efter ønske. Dette betyder, at vores medarbejdere er bekendte med deres medarbejderrettigheder og har mulighed for at forhandle om løn og arbejdsforhold. Ligesom de har mulighed for at inddrage deres fagforening ved uoverensstemmelse. Virksomheden er medlem af en grafisk Arbejdsgiverforening. Vi anbefaler, at alle vores medarbejdere melder sig ind i en fagforening eller handelsforening, så de er sikret kollektive forhandlingsmuligheder. Målbare resultater og udfald Vores medarbejdere er via deres medlemsskab af en fagforening dækket af arbejdsløshedsforsikring og har adgang til kollektive forhandlingsmuligheder. Principle 4 Business should uphold the elimination af all forms of forced and compulsory labour Scanprint tager afstand fra alle former for slaveri og tortur. Grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling og arbejdsvilkår, der er en trussel mod liv eller helbred. Vi tager afstand fra børnearbejde under 13 år. Vi tager afstand fra uoprettelige skader på miljøet. Vi vil vurdere konsekvenserne på menneskerettighedsområdet af større forretningsmæssige beslutninger og søge en dialog med interessenter i omverdenen og i de lokalsamfund, vi opererer. Scanprint lægger vægt på at være en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere kan lide at være. Det er vigtigt, at der er balance mellem familie, arbejde og fritid og at ledelsen gør det bedste for at skabe rammerne for gode arbejdsvilkår og arbejdsforhold. En af Scanprints politikker er løbende at forbedre arbejdsmiljøet, både det interne og eksterne arbejdsmiljø. Vores målsætning er at reducere miljøbelastningen i samarbejde med vores medarbejdere, kunder og leverandører. Det er vigtigt, at vi har glade og motiverede medarbejdere, der ser sig som en del af Scanprint. Ingen medarbejdere skal tvinges til at tage arbejde eller blive tilbageholdt mod deres vilje.

5 ENGAGEMENT ENVIRONMENT I N N O V A T I V E

6 Målbare resultater og udfald Vi tolererer ikke slaveri, ulovlig tvungen overarbejde, tvunget tilfangetagen arbejdskraft, tilbageholdelse af identifikationspapirer, menneskehandel eller tilbagebetaling af gæld gennem arbejde. Vores medarbejdere må bevæge sig frit omkring og kan forlade deres arbejdsplads, når de er færdige med deres skift. Ved indgåelse af samarbejde med udenlandske leverandører er som minimum overholdelse af CSR eller COD og gældende dansk lovgivning. Principle 5 Business should uphold the effective abolition of child labour Erklæring om børnearbejde Scanprint A/S sikrer, at: Alle ansatte er over 13 år. Medarbejdere i alderen 13 og 15 kun udfører let arbejde. Medarbejdere i alderen 13 og 15 år maksimalt arbejder to timer om dagen. Forældre til ansatte mellem 13 og 15 er orienteret om det arbejde og de betingelser, hvorunder arbejdet udføres. Medarbejdere under 18 år ikke udfører farligt arbejde eller arbejder om natten. Alle trainies på Scanprint A/S er over 14 og arbejder på Scanprint i en kort periode som en del af deres uddannelse. Scanprint A / S er bekendt med og respekterer forbuddet mod børnearbejde, som udtrykkes i den danske lov om arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. Marts 2005 og i Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 519 af 14. juni Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, FN s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder af 16. december 1966, ILO-konvention nr. 138 af 26. juni 1973 om mindstealder, ILO-konvention nr. 182 af 17. juni 1999 om de værste former for børnearbejde samt FN s konvention om børns rettigheder af 20. november Scanprint A/S tager samfundsansvar ved at overholde de lovmæssige bestemmelser, der beskytter børn og unge på arbejdspladsen. Gældende lovmæssige bestemmelser er inkorporeret i vores daglige rutiner. COC er desuden tilgængelig for leverandører, kunder og medarbejdere på vores hjemmeside. Actions implementeret sidste år / eller plan om næste år Den årlige udviklingssamtale er et fundamental link mellem ledelse og medarbejdere. Samtalen giver den enkelte medarbejder mulighed for at ytre sin holding om arbejdet, arbejdspladsen og virksomheden. Målbare resultater og udfald Ledelsen er ikke bekendte med nogle former for diskrimination. I tilfælde af diskrimination bliver disse registreret og der vil blive foretaget en opfølgning.

7 Principle 6 Business should support the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Scanprints holdning er, at enhver form for forskelsbehandling er uacceptabel, hvad enten den er begrundet i køn, alder, seksuel orientering, religion, politisk anskuelse, uddannelsesmæssig baggrund, social eller etnisk oprindelse. Det er ledelsens ansvar - men en fælles opgave - at sikre, at forskelsbehandling ikke finder sted. Derfor ønsker vi ikke at deltage i eller støtte forskelsbehandling på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, kaste, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel, forenings tilhørsforhold, seksuel orientering, sundhedsstatus, familiemæssige forpligtelser, alder, og handicap eller andre særlige kendetegn. Ansættelse, løn, forsikringer, uddannelse, forfremmelse, pension eller andre arbejdsvilkår-relaterede beslutninger skal baseres på relevante og objektive kriterier. Scanprint har skabt gode rammer for et godt arbejdsmiljø og vi arbejder konstant med at forbedre forholdene for vores medarbejdere. Scanprint A/S er OHSAS 18001:2008 certificeret og i vores arbejde med LEAN-principper lægger vi vægt på medarbejderinddragelse og medansvar for de daglige processer, især med fokus på reducering af tilbageløb, der belaster den enkelte medarbejder. Vi tror på, at forskellighed er en styrke på vores arbejdsplads og vi bestræber os på at være en rummelig arbejdsplads.

8 Principle 7 Business should support a precautionary appoach to environmenal challanges. Scanprint har en skarp miljøprofil og er certificeret inden for flere områder: - Miljøcertificering ISO EMAS-certificeret - Svanemærket trykkeri - FSC-certificeret ISO er internationalt godkendt standard for miljøledelse. Scanprint er certificeret via Norsk Veritas og har defineret en miljøpolitik, som er tilgængelig i vores eksterne materiale. Miljøledelse efter EMAS har en række kendetegn Det kræves, at vi: Gennemfører en indledende miljøgennemgang Har løbende miljøforbedringer ud over lovgivningens krav Selv fastsætter et miljømæssigt ambitionsniveau i form af en miljøpolitik, -målsætninger og -mål Offentliggør en årlig miljøredegørelse, som beskriver Scanprints miljøforhold og miljøarbejde i form af miljøledelsessystemet og aktiviteter, der indgår i vores handlingsplaner At vi aktivt inddrager vores medarbejdere Svanemærket Vi er et Svanemærkecertificeret trykkeri. Vi er certificerede til at trykke på svanemærket papir. Som svanemærket trykkeri skal vi leve op til skrappe krav, når det gælder: Brug af miljørigtigt papir Brug af vegetabilske og vandbaserede trykfarver Genanvendelse af tryksager Minimering af papirspild og andre affaldsmængder Energibesparelser og brug af vedvarende energi Hensyn til det kemiske arbejdsmiljø og begrænsning af risikoen for at indånde organiske opløsnings midler - Miljøcertificering ISO EMAS-certificeret - Svanemærket trykkeri - FSC-certificeret - Miljøpolitik Målbare resultater og udfald - Aktivt samarbejde med Dong om reduktion af CO 2 udledning og en række tiltag for, hvad man kan gøre for at sikre en høj grad af energieffektivitet. - Gennemgang af el-forbrug, varme og optimerering af ventilationsanlæg. - Der er foretaget en lækageundersøgelse på trykluftsystemet for at bestemme energiforbruget. - Der er implementering af nye og mere energivenlige servere i serverrum. - Måling af energiforbruget i serverrummet før og efter installeringen for at vise, hvor meget energiforbruget er reduceret.

9 Principle 8 Business should undertake initiatives to promote greater environmenal responsibillity Please see principle 7 Please see principle 7 Målbare resultater og udfald I forbindelse med, at vi er EMAS-certificeret afleverer vi hvert år et EMAS-regnskab. I forbindelse med EMAS-regnskabet nedsætter vi hvert år nye miljømål, der er med til at forbedre både det omkringliggende miljø og arbejdsmiljøet. - Vi har indgået partnerskabsaftale med Dong Energy. - Vi har reduceret vores CO 2 udledning og arbejder på yderligere at optimere vores el og varme forbrug. - Vi kan tilbyde vores kunder neutraliserede tryksager. - Vi arbejder konstant med vores arbejdsmiljø - Vi har valgt at tilmelde os Global Compact

10 Principle 9 Business should encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies Vi skal til enhver tid overholde miljøloven. De forhold, der især er vigtige for Scanprint A/S er: - korrekt opbevaring af brandfarlige væsker - korrekt sortering af affald - korrekt opbevaring af kemikalieaffald - udledning af spildevand Scanprint skal til hver en tid kende miljøbelastningerne fra virksomheden. Derfor udarbejdes der hvert år en opgørelse over, hvor meget energi, varme, vand og råvarer, der er brugt i året, der er gået, samt hvor meget affald, der er blevet smidt ud af de forskellige typer. Scanprint har opstillet mål og handlingsplaner, som beskriver den forbedringsindsats som vi forpligter os at yde, når vi arbejder med miljøledelse. Actions implementeret sidste år / eller plan om næste år Mål for Fejlplader Minimering af produktion af fejlplader. Målet er, at antallet af fejlplader maksimalt skal udgøre 1,5% af det samlede antal producerede plader. - Indretningstid Reducere indretningstiden på virksomhedens 3 trykmaskiner: Komori 8-farve: 12 sekunder Komori 10-farve: 12 sekunder Heidelberg 2-farve: 12 sekunder - Fejlomkostninger De samlede fejlomkostninger reduceres til indeks 31,3 med udgangspunkt i indekstallet på 100 fra fejlstatistikkerne for 2007/ Reducering af Energiforbrug Der er udarbejdet en lækageundersøgelse på trykluftssystemet, og der installeres nye servere, hvor kølesystemet i serverrummet samtidig optimeres. Desuden optimeres kontorventilationen. Der er foretaget målinger af energiforbruget før udskiftning af servere og der foretages målinger, når al implementering er foretaget. Målbare resultater og udfald I vores arbejde med LEAN er vores produktion blevet optimeret og effektiviseret. Udgangspunktet er, at det kan betale sig at arbejde på at minimere spild, fordi det giver en mere profitabel produktion og dermed gør virksomheden mere attraktiv for vores kunder. Mindre spild betyder også en mere miljørigtig produktion. Vi har endvidere investeret i mere energibesparende trykmaskiner og vi bruger ikke alkohol i fugtevandet. Det vil sige, at det er muligt at være både lean og miljøbevidst. Vi arbejder løbende med forbedringstiltag og forbedringsforslag, hvor miljøovervejelser og miljøtiltag er en del af det. Andre investeringer er Scanprint Online, som er Scanprints egne webportal. Webportalen indeholder: Et korrektursystem, hvor kunden kan uploade, godkende filer, samt afgive en evt. korrektur. Det er muligt at godkende sin opgave med korrekt farvegengivelse. Miljøbesparelsen er stor ved online korrektur, da det i mange tilfælde erstatter en fysisk printet korrektur tilsendt med posten.

11 A N S V A R L I G H E D

12 Principle 10 Business should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery. Scanprint accepterer ikke korruption Vi giver ikke gaver til vores kunder for returtjenester. Vi donerer ikke penge til kunder, underleverandører, politiske partier etc. Ved indgåelse af samarbejdsaftaler med udenlandske leverandører, der ikke har en formuleret CSR eller COC kræver vi som minimum en underskrift af vores COC, som sikring for overholdelse af vores principper. Dialog med vores leverandører omkring Scanprints værdier og principper er en igangværende proces og har indtil videre ikke ført til nødvendige sanktioner. Vores forretningsstrategi er baseret på at være åbne, tolerante og ansvarfulde over for medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessanter. Dette betyder, at uanset hvilket niveau Scanprint indgår samarbejde er det på samme principper for alle. Ved indgåelse af samarbejdsaftaler med udenlandske leverandører, der ikke har en formuleret CSR eller COC kræver vi som minimum en underskrift af vores COC, som sikring for overholdelse af vores principper. De fleste af vores leverandør samarbejdsaftaler på f.eks. forældning og grafisk færdiggørelse er danske leverandører. Leverandører af maskiner, farver og digital maskiner er større internationale leverandører, der alle har beskrevne COC eller Social Responsibility principper. Actions implementeret sidste år / eller plan om næste år - Vi har udarbejdet en code of conduct, som skal yderligere implementeres i virksomheden - Code of Conduct lægges på vores hjemmeside og skal bruges i vores interne og eksterne informationsmateriale. - Registreringssystem, der skal hjælpe os i at følge op hændelser, samt forebygge at der sker nye hændelser. Målbare resultater og udfald - Hændelser vil blive rapporteret og fulgt op på. How do you intend to make this COP available to your stakeholders? Vi vil gøre Communication on Progress rapporten tilgængelig på vores hjemmeside, så alle Scanprints interessanter har lige stor adgang til rapporten og kan følge vores arbejde omkring social- og miljøansvarlighed. Vi vil gerne have mulighed for at bruge vores medlemsskab af Global Compact netværket i vores: - Præsentationsmateriale - Udbud, licitationer og prækvalifikationer - PR i artikler i diverse fagblade - Vi vil gerne have mulighed for at bruge logo i signatur - Firma brochure

13 The ten principles of the United Nations Global Compact Human rights Principle 1 Principle 2 Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and Businesses should make sure that they are not complicit in human rights abuses. Labour Principle 3 Principle 4 Principle 5 Principle 6 Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining. Businesses should support the elimination of all forms of forced and compulsory labour. Businesses should support effective abolition of child labour. Businesses should support the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Environment Principle 7 Principle 8 Principle 9 Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges. Businesses should undertake initiatives to promote greater enviromental responsibity. Businesses should encourage the development and diffusion of environmentally friendly tech nologies. Anti-corruption Principle 10 Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery. This Print is regarding GA climate calculator ISO 9001 Quality certificate ISO environment certificate OHSAS Danish Occupational Health and Safety certificate EMAS-approved Registration-no. DK Swan approved Licens no FSC-Certificate Licens no. SW-CoC

COMMUNICATION ON PROGRESS

COMMUNICATION ON PROGRESS COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2010 Moment A/S Moment er specialiseret i Studiejob & Vikariater, Rekruttering & Search og Outplacement. Derudover står vi bag Moment Medier, som er

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S Introduktion Igen i år har vi i Moment den glæde at kunne være med i FN s Global Compact-initiativ. Det er 6. gang vi udarbejder en rapport

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER

UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER LEDELSESPÅTEGNING Hos Euro Code har vi valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med respekt for menneskerettigheder, arbejdstager

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2012 Moment A/S

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2012 Moment A/S COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2012 Moment A/S Introduktion Igen i år har vi i Moment den glæde at kunne være med i FN s Global Compact-initiativ. Det er tredje gang vi udarbejder

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

FN Global Compact 2014. Fremskridtsrapport

FN Global Compact 2014. Fremskridtsrapport FN Global Compact 2014 Fremskridtsrapport Indholdsfortegnelse 1 Om By & Havn... 2 2 Redegørelse for fortsat støtte til UN Global Compact... 3 3 Aktiviteter og resultater... 4 3.1 Fokus på Menneskerettigheder,

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 15.09.2010 CSR-Erklæring fra Kromann Reumert Dette dokument er udarbejdet efter værktøjet CSR-kompasset. Med dette dokument erklærer Kromann Reumert, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk Strandbygaard Grafisk Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk COP/CSR RAPPORT 2014 2 Indholdsfortegnelse 2014 CSR Indhold 2 DE 10 PRINCIPPER i Global Compact 3 Om Strandbygaard

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic

2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2012/2013 At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en af Europas førende producenter af magasiner, reklametryksager og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA: Miljøredegørelse for IDA i 2005 Redegørelse beskriver opnåede resultater og arbejdet med miljø i forhold til den Grønne Nøgle hotel og restaurantbranchens miljøordning og den internationale miljø standard

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Workshop om miljøledelse i havne. Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København

Workshop om miljøledelse i havne. Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København 1 Workshop om miljøledelse i havne Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København 2 Dagens Program Tidspunkt Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.15 Kl. 11.30 Kl. 12.30 Kl.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet?

AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet? AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet? Nov 2010; JUC@alectia.com 3010 9708 krhe@man.dtu.dk 4525 6068 DS 26001 2. høring netop slut Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard CSR - flygtig trend eller oplagt gevinst? Hvorfor taler vi om CSR? Nike og sportsskoene Fodboldene Når tilbud dræber FairTrade the Cacaoproduktion i Afrika DanWatch og Clean Clothes Campain 2 Hvad har

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Mere end blot et skilt

Mere end blot et skilt Mere end blot et skilt Servicepakken Velkommen til en verden af løsninger Vi vil gerne byde dig velkommen til Modulex verden! For os bliver en optimal Modulex skilteløsning altid til via et godt sammenspil

Læs mere

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE mellem [VIRKSOMHED] og ALLERØD KOMMUNE Carbon20 Et bæredygtigt Allerød Denne aftale præciserer rammerne for et forpligtende, men ikke juridisk bindende samarbejde mellem og

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik 10.1 Tabel 1 Ambitioner og målepunkter i 2015 for Movias samfundsansvar 1. Passagertal for busser Movias hele virke og eksistensberettigelse er at levere nødvendige og efterspurgte public service ydelser

Læs mere