Global Compact Annual Communication on Progress (COP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Global Compact Annual Communication on Progress (COP)"

Transkript

1 Global Compact Annual Communication on Progress (COP) Scanprint A/S Jens Juuls Vej 2 DK-8260 Viby J Denmark Mogens Larsen CEO Date: 06. august 2012 Membership date: 24. September 2010 Number of employees: 56 Sector: Printing Kort beskrivelse af Scanprint A/S En forudsætning for at overleve i den globale verden er et godt indtjeningsgrundlag. Det er vigtigt, at vi udvikler vores virksomhed og ikke mindst at vi udvikler os selv. Det er vigtigt, at vi kommunikerer, lærer og tilpasser os den omverden, vi som virksomhed og medarbejdere skal agere i. Vores omverden er omfangsrig og alsidig. Det samme er vores kunder, medarbejdere, partnere og alle dem, som vi på den ene eller anden måde er i kontakt med. Scanprint A/S kernekompetence er grafiske ydelser. Vi er specialister i at udvikle og producere blade, magasiner, bøger og plakater i høj kvalitet, og vi trykker nærmest alt. Derudover tilbyder vi løsninger, hvor vi håndterer alle led i tryk produktionen lige fra idé- og konceptudvikling til udarbejdelse af artikler, foto, layout, distribution og trykningen. Scanprint A/S har en stærk miljø-profil. Kvalitet er en af Scanprints værdier og vi er ISO-9001 certificeret. Derudover er vi ISO certificeret for at sikre en høj ensartet kvalitet i farvestyringen. Vi tror på, at gode arbejdsforhold giver engagerede og glade medarbejdere og mindre risiko for fejl. Derfor arbejder vi kontinuerligt med vores arbejdsmiljø og har opnået en grøn krone-smiley. Men vi har valgt at gøre endnu mere for vores miljø. Ved at udarbejde klimaregnskaber, opkøb af kvoter, samt køb af certifikater via vores samarbejdspartner Dong Energy, kan vi tilbyde klimaneutraliserede tryksager og klimaneutrale tryksager, så vi på denne måde reducerer C02-udledningen. En af scanprints grundlæggende værdier er en forpligtelse til at sørge for, at vores medarbejdere har passende vilkår at arbejde under og at sikre, at vores samarbejdspartnere tilbyder lignende standarder. Ikke alene fordi vi føler, at dette er det rigtige at gøre, men også fordi vi mener det er fra et forretningsmæssigt synspunkt er det mest fornuftige. Vi forventer, at vores leverandører overholder internationale konventioner og national lovgivning. I 2012 har Scanprint fortsat fokus på især miljø og arbejdsmiljø aktiviteter og vi ønsker stadig at tilslutte os FN Global Compacts 10 principper og arbejde for at implementere og forbedre forhold som miljø, arbejdsmiljø og leverandørsamarbejde. Denne Communication on Progress beskriver vores initiativer og fortsatte arbejde for Signature Position

2

3 Principle 1 Business should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights. Scanprint A/S anerkender kulturelle forskelle og støtte for internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, herunder FNs Verdenserkæring om menneskerettigheder og ILO s erklæring om grundlæggende principper og rettig-heder på arbejdspladsen Rimelige arbejdsvilkår Alle vores medarbejdere har ret til en bindende ansættelseskontrakt, der beskriver de vigtigste betingelser for deres ansættelse, f.eks arbejdstid, løn og andre goder, overtidsbetaling, ferie, forældreorlov, pauser, adgang til virksomhedens anlæg mv. Vores medarbejdere kender og respekterer de nationale og internationale standarder for forebyggelse af diskrimination. Scanprint har kun kontorer i Danmark, men har fornyligt indgået et strategisk samarbejde med en It-virksomhed i Bangladesh med grafiske kompetencer. Vores primære kontaktperson er dansk. Vores udviklingsansvarlig er den primære kontaktperson til it-virksomheden og der er ved indgåelse af samarbejdsaftale skrevet under på COC. Actions implementeret sidste år / eller plan om næste år Vi har ikke pt. planlagt nogle procedureændringer el. lign, da der ikke er behov for det. Scanprint respekterer It-virksomhedens arbejdsmetoder og vi har sikret os, at alle regler og menneskerettigheder er overholdt og at medarbejderne arbejder under gode arbejdsforhold og omgivelser. Principle 2 Business should make sure that they are not complicit in human rights abuses. Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Alle ansatte har ret til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Dette betyder, at medarbejdere skal have adgang til nødvendige værnemidler, samt være uddannet i forhold til de opgaver, de udfører. Vi tror på, at gode arbejdsforhold giver engagerede og glade medarbejdere. Derfor arbejder vi kontinuerligt med vores arbejdsmiljø og har opnået en grøn krone-smiley fra Arbejdstilsynet. Krone smilyen viser, at vi har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat og at vi har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. Inddragelse af medarbejdere. Især i vores arbejde med LEAN-principper arbejder vi med forbedringsforslag stillet af medarbejdere på flere niveauer i vores virksomhed. Princippet er, at det er medarbejderen, der til dagligt har fat i processen. Hvordan kan arbejdsprocessen blive lettere for medarbejderen samtidig med, at det reducerer arbejdsgange/belastende bevægelser og spild? Arbejdsmiljøorganisation med arbejdstagervalgte repræsentanter for de enkelte faggrupper og ledelses repræsentanter samarbejder om arbejdsmiljøet. Frugtordning med frisk frugt hver dag. Franskbrød og rugbrød hver morgen fra kl Mulighed for at arbejde hjemme. Første hjælpskursus til alle medarbejdere, der havde lyst til det. Medarbejdersamtaler (MUS) hvert år. Samarbejde med ekstern rådgivningsfirma vedrørende arbejdsstillinger, arbejdspladsindretninger, kontorudstyr tilrettet til den enkelte medarbejder etc. Hjertestarterkursus i forbindelse med investering af 2 hjertestartere. Indkøb af elastikker og introduktion i brugen her af.

4 Actions implementeret sidste år / eller plan om næste år ISO certificering betyder, at man kontinuerligt bestræber sig på at forbedre arbejdsmiljøet. Det gør vi hos Scanprint. Vi evaluerer løbende via eksternt rådgivningsfirma vha. interne audits, samt foretager ekserne audits for at sikre, at vi tilsta dighed lever op til certificeringskriterierne. Vi udfører APV hvert år, samt afholder mus-samtaler, hvor det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø er en af emnerne. Vi arbejder løbende med LEAN principper, hvor forbedringsforslag vedr. arbejdsmiljøet ofte er på skemaet. Udført APV undersøgelse i foråret Samtlige medarbejdere gennemgik i grupper et udleveret skema udarbejdet af ekstern rådgivningsfirma. Resultat af APV blev gennemgået på tavlemøder i de forskellige grupper og ændringer, der kom som resultat af APV blev gennemgået. Flere medarbejdere har bl.a. fået ændret deres arbejdsstation. Der er indkøbt elastikker til forebyggelse af museog skulderskader. Og medarbejderne er blevet introduceret i brugen af dem. Principle 3 Business should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bar gaining. Alle vores medarbejdere er medlem af en fagforening efter ønske. Dette betyder, at vores medarbejdere er bekendte med deres medarbejderrettigheder og har mulighed for at forhandle om løn og arbejdsforhold. Ligesom de har mulighed for at inddrage deres fagforening ved uoverensstemmelse. Virksomheden er medlem af en grafisk Arbejdsgiverforening. Vi anbefaler, at alle vores medarbejdere melder sig ind i en fagforening eller handelsforening, så de er sikret kollektive forhandlingsmuligheder. Målbare resultater og udfald Vores medarbejdere er via deres medlemsskab af en fagforening dækket af arbejdsløshedsforsikring og har adgang til kollektive forhandlingsmuligheder. Principle 4 Business should uphold the elimination af all forms of forced and compulsory labour Scanprint tager afstand fra alle former for slaveri og tortur. Grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling og arbejdsvilkår, der er en trussel mod liv eller helbred. Vi tager afstand fra børnearbejde under 13 år. Vi tager afstand fra uoprettelige skader på miljøet. Vi vil vurdere konsekvenserne på menneskerettighedsområdet af større forretningsmæssige beslutninger og søge en dialog med interessenter i omverdenen og i de lokalsamfund, vi opererer. Scanprint lægger vægt på at være en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere kan lide at være. Det er vigtigt, at der er balance mellem familie, arbejde og fritid og at ledelsen gør det bedste for at skabe rammerne for gode arbejdsvilkår og arbejdsforhold. En af Scanprints politikker er løbende at forbedre arbejdsmiljøet, både det interne og eksterne arbejdsmiljø. Vores målsætning er at reducere miljøbelastningen i samarbejde med vores medarbejdere, kunder og leverandører. Det er vigtigt, at vi har glade og motiverede medarbejdere, der ser sig som en del af Scanprint. Ingen medarbejdere skal tvinges til at tage arbejde eller blive tilbageholdt mod deres vilje.

5 ENGAGEMENT ENVIRONMENT I N N O V A T I V E

6 Målbare resultater og udfald Vi tolererer ikke slaveri, ulovlig tvungen overarbejde, tvunget tilfangetagen arbejdskraft, tilbageholdelse af identifikationspapirer, menneskehandel eller tilbagebetaling af gæld gennem arbejde. Vores medarbejdere må bevæge sig frit omkring og kan forlade deres arbejdsplads, når de er færdige med deres skift. Ved indgåelse af samarbejde med udenlandske leverandører er som minimum overholdelse af CSR eller COD og gældende dansk lovgivning. Principle 5 Business should uphold the effective abolition of child labour Erklæring om børnearbejde Scanprint A/S sikrer, at: Alle ansatte er over 13 år. Medarbejdere i alderen 13 og 15 kun udfører let arbejde. Medarbejdere i alderen 13 og 15 år maksimalt arbejder to timer om dagen. Forældre til ansatte mellem 13 og 15 er orienteret om det arbejde og de betingelser, hvorunder arbejdet udføres. Medarbejdere under 18 år ikke udfører farligt arbejde eller arbejder om natten. Alle trainies på Scanprint A/S er over 14 og arbejder på Scanprint i en kort periode som en del af deres uddannelse. Scanprint A / S er bekendt med og respekterer forbuddet mod børnearbejde, som udtrykkes i den danske lov om arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. Marts 2005 og i Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 519 af 14. juni Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, FN s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder af 16. december 1966, ILO-konvention nr. 138 af 26. juni 1973 om mindstealder, ILO-konvention nr. 182 af 17. juni 1999 om de værste former for børnearbejde samt FN s konvention om børns rettigheder af 20. november Scanprint A/S tager samfundsansvar ved at overholde de lovmæssige bestemmelser, der beskytter børn og unge på arbejdspladsen. Gældende lovmæssige bestemmelser er inkorporeret i vores daglige rutiner. COC er desuden tilgængelig for leverandører, kunder og medarbejdere på vores hjemmeside. Actions implementeret sidste år / eller plan om næste år Den årlige udviklingssamtale er et fundamental link mellem ledelse og medarbejdere. Samtalen giver den enkelte medarbejder mulighed for at ytre sin holding om arbejdet, arbejdspladsen og virksomheden. Målbare resultater og udfald Ledelsen er ikke bekendte med nogle former for diskrimination. I tilfælde af diskrimination bliver disse registreret og der vil blive foretaget en opfølgning.

7 Principle 6 Business should support the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Scanprints holdning er, at enhver form for forskelsbehandling er uacceptabel, hvad enten den er begrundet i køn, alder, seksuel orientering, religion, politisk anskuelse, uddannelsesmæssig baggrund, social eller etnisk oprindelse. Det er ledelsens ansvar - men en fælles opgave - at sikre, at forskelsbehandling ikke finder sted. Derfor ønsker vi ikke at deltage i eller støtte forskelsbehandling på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, kaste, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel, forenings tilhørsforhold, seksuel orientering, sundhedsstatus, familiemæssige forpligtelser, alder, og handicap eller andre særlige kendetegn. Ansættelse, løn, forsikringer, uddannelse, forfremmelse, pension eller andre arbejdsvilkår-relaterede beslutninger skal baseres på relevante og objektive kriterier. Scanprint har skabt gode rammer for et godt arbejdsmiljø og vi arbejder konstant med at forbedre forholdene for vores medarbejdere. Scanprint A/S er OHSAS 18001:2008 certificeret og i vores arbejde med LEAN-principper lægger vi vægt på medarbejderinddragelse og medansvar for de daglige processer, især med fokus på reducering af tilbageløb, der belaster den enkelte medarbejder. Vi tror på, at forskellighed er en styrke på vores arbejdsplads og vi bestræber os på at være en rummelig arbejdsplads.

8 Principle 7 Business should support a precautionary appoach to environmenal challanges. Scanprint har en skarp miljøprofil og er certificeret inden for flere områder: - Miljøcertificering ISO EMAS-certificeret - Svanemærket trykkeri - FSC-certificeret ISO er internationalt godkendt standard for miljøledelse. Scanprint er certificeret via Norsk Veritas og har defineret en miljøpolitik, som er tilgængelig i vores eksterne materiale. Miljøledelse efter EMAS har en række kendetegn Det kræves, at vi: Gennemfører en indledende miljøgennemgang Har løbende miljøforbedringer ud over lovgivningens krav Selv fastsætter et miljømæssigt ambitionsniveau i form af en miljøpolitik, -målsætninger og -mål Offentliggør en årlig miljøredegørelse, som beskriver Scanprints miljøforhold og miljøarbejde i form af miljøledelsessystemet og aktiviteter, der indgår i vores handlingsplaner At vi aktivt inddrager vores medarbejdere Svanemærket Vi er et Svanemærkecertificeret trykkeri. Vi er certificerede til at trykke på svanemærket papir. Som svanemærket trykkeri skal vi leve op til skrappe krav, når det gælder: Brug af miljørigtigt papir Brug af vegetabilske og vandbaserede trykfarver Genanvendelse af tryksager Minimering af papirspild og andre affaldsmængder Energibesparelser og brug af vedvarende energi Hensyn til det kemiske arbejdsmiljø og begrænsning af risikoen for at indånde organiske opløsnings midler - Miljøcertificering ISO EMAS-certificeret - Svanemærket trykkeri - FSC-certificeret - Miljøpolitik Målbare resultater og udfald - Aktivt samarbejde med Dong om reduktion af CO 2 udledning og en række tiltag for, hvad man kan gøre for at sikre en høj grad af energieffektivitet. - Gennemgang af el-forbrug, varme og optimerering af ventilationsanlæg. - Der er foretaget en lækageundersøgelse på trykluftsystemet for at bestemme energiforbruget. - Der er implementering af nye og mere energivenlige servere i serverrum. - Måling af energiforbruget i serverrummet før og efter installeringen for at vise, hvor meget energiforbruget er reduceret.

9 Principle 8 Business should undertake initiatives to promote greater environmenal responsibillity Please see principle 7 Please see principle 7 Målbare resultater og udfald I forbindelse med, at vi er EMAS-certificeret afleverer vi hvert år et EMAS-regnskab. I forbindelse med EMAS-regnskabet nedsætter vi hvert år nye miljømål, der er med til at forbedre både det omkringliggende miljø og arbejdsmiljøet. - Vi har indgået partnerskabsaftale med Dong Energy. - Vi har reduceret vores CO 2 udledning og arbejder på yderligere at optimere vores el og varme forbrug. - Vi kan tilbyde vores kunder neutraliserede tryksager. - Vi arbejder konstant med vores arbejdsmiljø - Vi har valgt at tilmelde os Global Compact

10 Principle 9 Business should encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies Vi skal til enhver tid overholde miljøloven. De forhold, der især er vigtige for Scanprint A/S er: - korrekt opbevaring af brandfarlige væsker - korrekt sortering af affald - korrekt opbevaring af kemikalieaffald - udledning af spildevand Scanprint skal til hver en tid kende miljøbelastningerne fra virksomheden. Derfor udarbejdes der hvert år en opgørelse over, hvor meget energi, varme, vand og råvarer, der er brugt i året, der er gået, samt hvor meget affald, der er blevet smidt ud af de forskellige typer. Scanprint har opstillet mål og handlingsplaner, som beskriver den forbedringsindsats som vi forpligter os at yde, når vi arbejder med miljøledelse. Actions implementeret sidste år / eller plan om næste år Mål for Fejlplader Minimering af produktion af fejlplader. Målet er, at antallet af fejlplader maksimalt skal udgøre 1,5% af det samlede antal producerede plader. - Indretningstid Reducere indretningstiden på virksomhedens 3 trykmaskiner: Komori 8-farve: 12 sekunder Komori 10-farve: 12 sekunder Heidelberg 2-farve: 12 sekunder - Fejlomkostninger De samlede fejlomkostninger reduceres til indeks 31,3 med udgangspunkt i indekstallet på 100 fra fejlstatistikkerne for 2007/ Reducering af Energiforbrug Der er udarbejdet en lækageundersøgelse på trykluftssystemet, og der installeres nye servere, hvor kølesystemet i serverrummet samtidig optimeres. Desuden optimeres kontorventilationen. Der er foretaget målinger af energiforbruget før udskiftning af servere og der foretages målinger, når al implementering er foretaget. Målbare resultater og udfald I vores arbejde med LEAN er vores produktion blevet optimeret og effektiviseret. Udgangspunktet er, at det kan betale sig at arbejde på at minimere spild, fordi det giver en mere profitabel produktion og dermed gør virksomheden mere attraktiv for vores kunder. Mindre spild betyder også en mere miljørigtig produktion. Vi har endvidere investeret i mere energibesparende trykmaskiner og vi bruger ikke alkohol i fugtevandet. Det vil sige, at det er muligt at være både lean og miljøbevidst. Vi arbejder løbende med forbedringstiltag og forbedringsforslag, hvor miljøovervejelser og miljøtiltag er en del af det. Andre investeringer er Scanprint Online, som er Scanprints egne webportal. Webportalen indeholder: Et korrektursystem, hvor kunden kan uploade, godkende filer, samt afgive en evt. korrektur. Det er muligt at godkende sin opgave med korrekt farvegengivelse. Miljøbesparelsen er stor ved online korrektur, da det i mange tilfælde erstatter en fysisk printet korrektur tilsendt med posten.

11 A N S V A R L I G H E D

12 Principle 10 Business should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery. Scanprint accepterer ikke korruption Vi giver ikke gaver til vores kunder for returtjenester. Vi donerer ikke penge til kunder, underleverandører, politiske partier etc. Ved indgåelse af samarbejdsaftaler med udenlandske leverandører, der ikke har en formuleret CSR eller COC kræver vi som minimum en underskrift af vores COC, som sikring for overholdelse af vores principper. Dialog med vores leverandører omkring Scanprints værdier og principper er en igangværende proces og har indtil videre ikke ført til nødvendige sanktioner. Vores forretningsstrategi er baseret på at være åbne, tolerante og ansvarfulde over for medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessanter. Dette betyder, at uanset hvilket niveau Scanprint indgår samarbejde er det på samme principper for alle. Ved indgåelse af samarbejdsaftaler med udenlandske leverandører, der ikke har en formuleret CSR eller COC kræver vi som minimum en underskrift af vores COC, som sikring for overholdelse af vores principper. De fleste af vores leverandør samarbejdsaftaler på f.eks. forældning og grafisk færdiggørelse er danske leverandører. Leverandører af maskiner, farver og digital maskiner er større internationale leverandører, der alle har beskrevne COC eller Social Responsibility principper. Actions implementeret sidste år / eller plan om næste år - Vi har udarbejdet en code of conduct, som skal yderligere implementeres i virksomheden - Code of Conduct lægges på vores hjemmeside og skal bruges i vores interne og eksterne informationsmateriale. - Registreringssystem, der skal hjælpe os i at følge op hændelser, samt forebygge at der sker nye hændelser. Målbare resultater og udfald - Hændelser vil blive rapporteret og fulgt op på. How do you intend to make this COP available to your stakeholders? Vi vil gøre Communication on Progress rapporten tilgængelig på vores hjemmeside, så alle Scanprints interessanter har lige stor adgang til rapporten og kan følge vores arbejde omkring social- og miljøansvarlighed. Vi vil gerne have mulighed for at bruge vores medlemsskab af Global Compact netværket i vores: - Præsentationsmateriale - Udbud, licitationer og prækvalifikationer - PR i artikler i diverse fagblade - Vi vil gerne have mulighed for at bruge logo i signatur - Firma brochure

13 The ten principles of the United Nations Global Compact Human rights Principle 1 Principle 2 Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and Businesses should make sure that they are not complicit in human rights abuses. Labour Principle 3 Principle 4 Principle 5 Principle 6 Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining. Businesses should support the elimination of all forms of forced and compulsory labour. Businesses should support effective abolition of child labour. Businesses should support the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Environment Principle 7 Principle 8 Principle 9 Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges. Businesses should undertake initiatives to promote greater enviromental responsibity. Businesses should encourage the development and diffusion of environmentally friendly tech nologies. Anti-corruption Principle 10 Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery. This Print is regarding GA climate calculator ISO 9001 Quality certificate ISO environment certificate OHSAS Danish Occupational Health and Safety certificate EMAS-approved Registration-no. DK Swan approved Licens no FSC-Certificate Licens no. SW-CoC

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2013 DECEMBER

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2013 DECEMBER UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER STATEMENT OF CONTINUED SUPPORT Hos DOMUS arkitekter har vi valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med respekt for menneskerettigheder,

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS

COMMUNICATION ON PROGRESS COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2010 Moment A/S Moment er specialiseret i Studiejob & Vikariater, Rekruttering & Search og Outplacement. Derudover står vi bag Moment Medier, som er

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S Introduktion Igen i år har vi i Moment den glæde at kunne være med i FN s Global Compact-initiativ. Det er 6. gang vi udarbejder en rapport

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER

UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER LEDELSESPÅTEGNING Hos Euro Code har vi valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med respekt for menneskerettigheder, arbejdstager

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2014 Moment A/S

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2014 Moment A/S COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2014 Moment A/S Introduktion Igen i år har vi i Moment den glæde at kunne være med i FN s Global Compact-initiativ. Det er 5. gang, vi udarbejder en

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2013 Moment A/S

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2013 Moment A/S COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 Moment A/S Introduktion Igen i år har vi i Moment den glæde at kunne være med i FN s Global Compact-initiativ. Det er fjerde gang vi udarbejder

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2012 Moment A/S

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2012 Moment A/S COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2012 Moment A/S Introduktion Igen i år har vi i Moment den glæde at kunne være med i FN s Global Compact-initiativ. Det er tredje gang vi udarbejder

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS

COMMUNICATION ON PROGRESS COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2011 Moment A/S Moment er specialiseret i Studiejob & Vikariater, Rekruttering & Search og Outplacement. Derudover står vi bag Moment Medier, som er

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT Communication On Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT Communication On Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication On Progress 2014 STATEMENT OF CONTINUED SUPPORT Hos DOMUS arkitekter har vi valgt fortsat at støtte FNs Global Compacts principper, med respekt for menneskerettigheder,

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

CSR og arbejdsmiljø: Hvilke muligheder giver den stigende offentlige styring? Arbejdsmiljøforskningsfonden Årskonference 29.

CSR og arbejdsmiljø: Hvilke muligheder giver den stigende offentlige styring? Arbejdsmiljøforskningsfonden Årskonference 29. CSR og arbejdsmiljø: Hvilke muligheder giver den stigende offentlige styring? Arbejdsmiljøforskningsfonden Årskonference 29. oktober 2008 Karin Buhmann Ph.d., Lektor Institut for Fødevareøkonomi, Afdeling

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2016 Moment A/S

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2016 Moment A/S COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2016 Moment A/S Introduktion Igen i år har vi i Moment den glæde at kunne være med i FN s Global Compact-initiativ. Det er 7. gang vi udarbejder en rapport

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik København Ø 06.05.2009 CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik Med dette dokument erklærer Stig Bo Datagrafik, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg. områder: Affald og genanvendelse Almen sundhedsfremme

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a)

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag A: Nærmere regulering af Rådgiverens CSR forpligtelse Generelle krav Af regeringens "Handlingsplan til fremme af virksomheders samfundsansvar" fra maj 2008 følger det, at samfundsansvar mere systematik

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 Vores papirarbejde er i orden - også når det handler om miljøet Johnsen Graphic Solutions A/S har gennem mere end 20 år ført en dokumenteret og målrettet miljøpolitik til gavn

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

COP 2015 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

COP 2015 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COP 2015 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CEO STATEMENT BEC fik igen i 2015 et meget tilfredsstillende år med et positivt resultat efter skat, et øget investeringsniveau i it-udvikling, og et samtidigt

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne

Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne 1 ARBEJDSKLAUSUL Nærværende arbejdsklausul fastsættes med hjemmel i ILO-konvention nr 94 og Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

bykirk ApS Corporate Social Responsibility

bykirk ApS Corporate Social Responsibility bykirk ApS Corporate Social Responsibility For at kunne opfylde kundernes ønsker har bykirk ApS valgt at størstedelen af smykkerne bliver produceret i Thailand. Det giver en fleksibilitet i produktionen

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere