FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME OG DERES KOMPENSATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME OG DERES KOMPENSATION"

Transkript

1 Rue Royale 45/3 B Bruxelles Tlf.: Fax: Mail : Web : FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME OG DERES KOMPENSATION Dette dokument indeholder specifikke emner, som alle skal inkluderes i en specifik EU-handlingsplan. For yderligere oplysninger kontakt: Rolf Gehring +32 (0) (0)

2 Dette dokument er blevet udarbejdet og fremlagt af den Europæiske føderation af bygge- og træarbejdere (EFBT), som organiserer 75 nationale fagforeninger fra 31 lande. EFBT er en anerkendt europæisk arbejdsmarkedspart for bygge, træ- og møbelsektoren. 2

3 EUROPA 2023 ASBESTFRIT! KONKRETE FORSLAG OM BEDRE ARBEJDSBETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELA AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME OG DERES KOMPENSATION Indledning Asbest er fortsat et dødbringende materiale, og til trods for et omfattende forbud og store anstrengelser for at eliminere det, findes det stadig overalt i Europa. Faktisk findes asbest mange forskellige steder, men især i offentlige og private bygninger, hvor man ofte ikke ved noget om dens tilstedeværelse. Asbest findes også på skibe, i tog og i dagligdags produkter som termoflasker. I Europa vil ca mennesker stadig dø af asbestrelaterede sygdomme hvert år i de næste årtier. De fleste af disse sygdomme udløses af eksponering for asbest under produktionsprocesser, men der er stadig meget alvorlig fare for, at mennesker bliver syge som resultat af deres deltagelse i reparations-, konverterings- og nedrivningsarbejder osv. Der er et presserende behov for en omfattende plan med det formål at eliminere al resterende asbest i Europa. En plan af denne art skal have mange facetter og dække så forskellige emner som arbejdsbetingelser, sikkerhedsuddannelse, detektering og dokumentation af eksisterende asbest samt anerkendelse af erhvervssygdomme og deraf følgende kompensation. En plan om et asbestfrit Europa vil have den fordel, at der sættes specifikke mål, så alle kan bidrage til det endelige mål Europa asbestfrit i Til dette formål er en europæisk tidsplan sammen med nationale tidsplaner med mellemtrin og målsætninger af afgørende betydning. En sådan plan kan kun blive en realitet, hvis de berørte parter, ofre og nationale fagforeninger støttes af den offentlige mening og hvis institutioner, de politiske partier og de relevante foreninger udformer dens indhold og planlægger dens implementering. Men en fælleseuropæisk kampagne behøver ikke starte fra nul. Det for nylig kodificerede grundlæggende direktiv om beskyttelsen af arbejdstagere mod farer, der skyldes eksponering for asbest (det tidligere direktiv 83/477/EØF, nu direktiv 2009/148/EF) leverer et juridisk grundlag for både national og fælleseuropæisk handling. Offerorganisationer i mange EU-lande og verden over har fået viden, materiale og erfaring i alle spørgsmål i forbindelse med asbest. Desuden har fagforeninger og nationale forebyggelsesorganisationer i årtier arbejdet for bedre arbejdsbetingelser, og de er for tiden i nogle EU-medlemslande også dem, der er optaget af nye kampagner. I denne forbindelse skal SLIC-kampagnen fra 2006 nævnes. Udvalget for direktører i de europæiske arbejdsmiljømyndigheder har udviklet en praktisk 3

4 vejledning for at minimere faren for eksponering for asbest og uddannelsesplaner for medarbejdere ved arbejdstilsyn. Men som allerede nævnt i begyndelsen af denne indledning findes faren stadig, til trods for alle anstrengelser, og den kan ramme enhver. Derfor er der et stort behov for yderligere handling, og med tanke på de talrige erfarne aktører er EFBT meget optimistisk om, at vores forslag kan være værdifulde. Vi foreslår handling samt mindstekrav og standarder på fem forskellige områder: I. Registrering, underretning og lægetilsyn Viden om, hvor der findes asbest, er det første skridt mod en bedre beskyttelse af både arbejdstagere og befolkningen. En omfattende registrering af al asbest i specialregistre er hovedmålsætningen. Desuden er det vigtigt at registrere virksomheder, der må arbejde med asbest, hhv. de kvalifikationer, disse virksomheder har for at kunne udføre dette arbejde. Et tredje aspekt inden for dette område er registreringen af arbejdstagere, der arbejder regelmæssigt eller lejlighedsvis med asbest. Dette er af afgørende betydning for detekteringen af eventuelle sygdomme og dermed også for deres kompensation. II. Mere sikre arbejdsbetingelser Selv om de europæiske og dermed de nationale juridiske rammer for arbejdsbetingelserne ikke er dårlige, er de praktiske arbejdsbetingelser ofte dårlige. Dette kan have mange årsager (f.eks. ikke tilladte former for beskæftigelse), men forkert anvendelse af de juridiske rammer er en af hovedårsagerne. Hvad der i høj grad er brug for er specifikke krav til de forskellige mulige aktiviteter (f.eks. vedligeholdelse, nedrivning, rekonstruktion eller bortskaffelse af affald), deres gennemførelse (anvendt teknologi, udsugningsapparater) og til miljøbeskyttelse. III. Uddannelse af arbejdstagere I højere grad end andre handler byggearbejdere ofte på eget ansvar. Arbejdspladser er midlertidige og skifter konstant form. Derfor har arbejdstagerne brug for gode kvalifikationer. De har brug for viden om asbestholdige produkter og materialer, de perioder, disse materialer er blevet anvendt i, om sikre arbejdsprocesser og en række andre emner. Hvad vi har brug for på europæisk niveau er mindstestandarder vedrørende kvalifikationen af arbejdstagere, der arbejder med asbest, men også bestemte kvalifikationer for de arbejdstagere, der utilsigtet kan eksponeres for asbest. IV. Anerkendelse af asbestrelaterede sygdomme Da forbindelsen mellem eksponeringen for asbest og nogle sygdomme er klart bevist, er det fra arbejdstagernes synspunkt absolut uacceptabelt, at disse sygdomme i nogle lande stadig ikke anerkendes. Asbestose er asbestose i alle lande, med de samme fatale konsekvenser for den berørte enkeltperson. Derfor kræver vi anerkendelse af alle asbestrelaterede sygdomme i alle EU-medlemslande. V. Anerkendelsesprocedure og kompensation for asbestrelaterede sygdomme 4

5 P.g.a. af strukturen af nogle nationale systemer er det stadig meget vanskeligt at lykkes med anerkendelsesprocedurer. Derfor skal anerkendelsesprocedurerne gøres lettere, især i de lande, hvor nationale registre for asbestarbejder først er blevet indført for nylig. Situationen er endog værre m.h.t. kompensationen for asbestrelaterede sygdomme. Der er brug for mindstekrav for kompensationen for de fire asbestrelaterede hovedsygdomme, der giver mennesker mulighed for at bevare et værdigt liv. EFBT lagde mærke til to vigtige resolutioner fra Europa-Parlamentet i årene 2007 og Den ene omhandlede den nye fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, den anden REACH-direktivet. I begge resolutioner udtrykte Europa- Parlamentet sig tydeligt om asbestspørgsmålet. Vi mener, at et frugtbart samarbejde kan indledes på dette grundlag og med tanke på den fælles interesse i at forbedre arbejds- og levebetingelserne. I. REGISTRERING, UNDERRETNING OG LÆGETILSYN Det primære formål med de foreslåede tiltag er at bane vejen for en generel eliminering af al asbest. Med tanke på, at der ikke er belæg for en grænseværdi for den kræftfremkaldende effekt af både amfibole og krysotile former for asbest og at forøget fare for kræft er blevet observeret i befolkninger med eksponering for meget lave niveauer, er den mest effektive måde at eliminere asbestrelaterede sygdomme på at stoppe den mulige eksponering for alle typer af asbest. Arbejdstagere, forbrugere og borgere eksponeres potentielt for asbest. I mange år har det været almindelig praksis at indkapsle eller forsegle asbestholdige materialer i bygninger. Det oprindelige argument var, at det vil være alt for dyrt at fjerne asbesten helt. Men i de senere år har det vist sig, at dette er langt fra tilstrækkeligt. Indkapsling udskyder blot problemet. Den eneste løsning er at fjerne al asbest fra vores omgivelser i stedet for at overlade problemet til vores børnebørn. Europa skal fjerne al asbest fra bygninger, skibe, tog, overalt. Registrering Det er af afgørende betydning at have en fyldestgørende registrering af alle asbestkilder. Asbest har været brugt i årtier. Asbest findes i offentlige bygninger, fabriksbygninger, skoler og boliger. Alle disse bygninger kan være blevet solgt eller vil blive solgt i fremtiden. Selv om der i forskellige medlemslande findes en eller anden regulering om konstateringen af tilstedeværelsen af asbest i disse bygninger, er dette langt fra tilstrækkeligt. Der er brug for et mere præcist direktiv på EU-niveau om følgende aspekter: a) Registrering af asbestkilder i bygninger - Der er brug for et register om alle asbestkilder i alle typer bygninger. - Registrering på lokalt niveau og desuden i et nationalt register. - Nødvendige oplysninger: Type af materiale, type af asbest, cirkamængde af asbest. - Tidspunkt for bygningens opførelse. b) Registrering af specialiserede virksomheder 5

6 - Nedrivnings- og rekonstruktionsarbejde på svagt bundne asbestprodukter må kun udføres af specialvirksomheder, der af de ansvarlige myndigheder er blevet autoriseret til at udføre sådanne arbejder. - Registrerede virksomheder skal bevise, at de råder over et tilstrækkeligt antal af kompetente personer. - De er ansvarlige for underleverandører. c) Arbejdstagere, der regelmæssigt eller lejlighedsvis arbejder med asbest (under vedligeholdelse, rekonstruktionsaktiviteter, nedrivning eller bortskaffelse af affald) skal indberettes til et lokalt hhv. centralt register. Data skal opbevares i mindst 50 år. d) Dokumentationen af fareanalysen iht. artikel 6 af direktiv 89/391/EF skal opbevares i mindst 50 år. En sådan klarificering bør være genstand for en revision af direktivet 89/391/EF eller direktivet 2009/148. e) Arbejdstagere og deres repræsentanter, fagforeninger og sagførere, der agerer på ofrenes vegne, skal have adgang til alle målingsresultater. Underretning Underretning er en vigtig forudsætning for, at offentlige myndigheder og arbejdstilsyn kan tage de nødvendige foranstaltninger, og er desuden afgørende for den korrekte registrering af aktiviteter som beskrevet ovenfor. De forskellige typer af arbejdsaktiviteter, der bør inkluderes i underretningsproceduren, er mindst (se også kapitel II.): Arbejdets type - Nedrivningsarbejde - Rekonstruktions- og ændringsarbejde - Vedligeholdelsesarbejde - Bortskaffelse af affald Underretningen om arbejdsaktiviteter, der inkluderer arbejde med asbest, skal som det mindste omfatte følgende oplysninger: - Arbejdspladsens adresse - Type/betegnelse og mængde af det asbestholdige produkt - Aktiviteter, der skal udføres - Navn på personen med ekspertviden på stedet - Antal af arbejdstagere, der arbejder med asbest - Aktivitetens starttidspunkt og forventet varighed - Procedure/sted for bortskaffelse af affald c) For at evaluere arbejdsbetingelserne skal arbejdsgiveren, inden nedrivnings-, rekonstruktions- eller vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes, først undersøge, om arbejdstagerne udfører aktiviteter med asbestholdige stoffer eller om sådanne stoffer frisættes under disse aktiviteter. d) Farevurderingen skal udføres af en person med den nødvendige viden på aktivitetsrelateret grundlag. Farevurderingen skal dokumenteres og indsendes til lovmyndigheden. Arbejdstagerne og deres repræsentanter skal gives adgang til resultaterne af farevurderingen hhv. dokumentationen. 6

7 e) Foruden de ovennævnte punkter skal der etableres et fælleseuropæisk netværk af laboratorier, der sikrer, at mennesker fra alle dele af Europa til rimelige priser kan få en kontrol af, om bestemte materialer/produkter indeholder asbest. Lægetilsyn Især p.g.a. den kendsgerning, at ingen grænseværdi er blevet identificeret, og p.g.a. de eventuelt meget lange latensperioder, er regelmæssigt lægetilsyn af højeste betydning for arbejdstagernes sundhed. Grundlæggende krav på dette område er: Alle arbejdstagere, der forventes at arbejde med asbest, bør undersøges, inden arbejdet påbegyndes. Årlige medicinske kontroller af arbejdstagere, der regelmæssigt eller lejlighedsvis eksponeres for asbest. Lægetilsyn bør udføres af specialiseret medicinsk personale med den nødvendige viden om asbest. M.h.t. lægetilsyn har både arbejdsgivere og arbejdstagere og deres repræsentanter brug for håndterlig vejledning. På dette område giver vejledningen offentliggjort af SLIC i 2006 nyttige oplysninger. II. MERE SIKRE ARBEJDSBETINGELSER Da asbest stadig findes og det ikke kan undgås at håndtere stoffet, er sikre arbejdsbetingelser af afgørende betydning. I denne henseende betragter vi EU-direktivet om beskyttelsen af arbejdstagere mod eksponering for asbest (2009/148/EF) som en retningslinje. Især fordi vi ved, at direktivets ordlyd, omsat til nationale love, er langt fra at være implementeret i praksis. Derfor er vores forslag til en EU-handlingsplan styret af dette direktivs artikel 14. Artiklens ordlyd er: Artikel Arbejdsgiveren skal sørge for et relevant uddannelsesprogram for alle arbejdstagere, der udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer. Uddannelsen skal udbydes regelmæssigt og uden udgifter for arbejdstageren. 2. Uddannelsens indhold skal være let forståeligt for arbejdstagerne. De skal herved sættes i stand til at erhverve sig de nødvendige kundskaber og færdigheder med hensyn til forebyggelse og sikkerhed, især for så vidt angår: (a) asbests egenskaber og virkninger for sundheden, herunder også de synergiske virkninger af rygning (b) produkttyper eller materialer, der kan formodes at indeholde asbest (c) aktiviteter, der kan medføre asbesteksponering, og betydningen af forebyggende kontrolforanstaltninger for at formindske eksponeringen (d) sikre arbejdsmetoder, kontrol og værnemidler (e) formålet med og det rette valg af åndedrætsværn samt hermed forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse 7

8 (f) nødforanstaltninger (g) procedurer for dekontaminering (h) bortskaffelse af affald (i) krav om lægetilsyn 3. Der skal på fællesskabsplan udarbejdes praktiske retningslinjer for uddannelse af arbejdstagere, der arbejder med fjernelse af asbest. Vi mener, at hovedvægten bør lægges på følgende typer af arbejdsaktiviteter. - Nedrivningsarbejde - Rekonstruktions- og ændringsarbejde - Vedligeholdelsesarbejde - Bortskaffelse af affald - Hjælpearbejde Hjælpearbejde omfatter f.eks. - ophold i lokaler, der er kontamineret med asbeststøv - prøvetagning (materialeprøver, luftmåling) - tømning af lokaler, der er forurenet med asbeststøv - opsætning af byggepladser, hvor det ikke er muligt at undgå frigivelsen af asbestfibre - rengøring af lokaler eller genstande, der er forurenet med asbeststøv - transport og oplagring inden for virksomheden af asbestholdige farlige stoffer. Generelle forpligtelser a) Fareanalyse: Farevurderingen skal udføres af en person med den nødvendige viden på aktivitetsrelateret grundlag. I denne forbindelse skal der tages hensyn til følgende punkter: - den inhalative eksponerings omfang og varighed - arbejdsbetingelser og processer, inkl. arbejdsudstyr og mængden af asbestprodukter - nødvendige beskyttelsesforanstaltninger - specifikationer m.h.t. effektivitetskontrol af de beskyttelsesforanstaltninger, der er taget - farevurderingen skal dokumenteres - i tilfælde af tvivl skal materialeprøver undersøges, hvis det er relevant. b) Arbejdsanvisning Arbejdsanvisningerne skal mindst indeholde oplysninger om: - de asbestholdige farlige stoffer, der findes på arbejdspladsen, samt - sundhedsfarerne - passende forebyggende foranstaltninger, som arbejdstageren skal udføre for at beskytte sig selv og andre arbejdstagere på arbejdspladsen. Disse omfatter især: - hygiejneforanstaltninger - information om eksponeringsnedsættende foranstaltninger - information om anvendelse af beskyttelsesudstyr og -tøj 8

9 - foranstaltninger, der skal tages i tilfælde af driftsforstyrrelser, ulykker og nødstilfælde inkl. førstehjælp - korrekt behandling og fjernelse af asbestaffald - arbejdsanvisningerne skal opdateres ved hver væsentlig ændring af arbejdsbetingelserne. c) Instruktion af arbejdstagere Arbejdsgiveren skal give arbejdstagerne mundtlig instruktion om de farer, der optræder, og de tilsvarende beskyttelsesforanstaltninger, med henvisning til arbejdsanvisningerne. Instruktionskurset skal især undervise i følgende emner: - asbests egenskaber og dens effekt på sundheden inkl. den forværrende effekt af rygning; hvis det er relevant, skal en læge involveres - handelsspecifikke asbestholdige produkter - aktiviteter, hvor eksponering for asbest kan optræde, og betydningen af foranstaltninger, der skal tages for at nedsætte eksponeringen - korrekt brug af sikre metoder og personlige værnemidler - foranstaltninger, der skal tages i tilfælde af forstyrrelser af driftsforløbet - korrekt bortskaffelse af affald - sundhedspleje på arbejdspladsen d) Arbejdsplan Arbejdsgiveren skal fastsætte en arbejdsplan, inden det nedrivnings-, rekonstruktions- eller vedligeholdelsesarbejde, der involverer asbest og bortskaffelse af affald, påbegyndes. Arbejdsplanen skal omfatte følgende: - procedurer og arbejdsteknikker, der skal tilpasses, hvis asbest og asbestholdige materialer fjernes, samt anlæg til beskyttelse og dekontaminering af arbejdstagerne og andre personer, der arbejder i fareområdet - anvisninger om personligt sikkerhedsudstyr - kontrol af, at der ikke længere er fare for asbest i arbejdsområdet ved indendørs lokaler efter afslutningen af nedrivnings-, rekonstruktions- eller vedligeholdelsesarbejdet - anvisninger om den disponible korrekte bortskaffelse af affald - arbejdsplanen skal opdateres i tilfælde af væsentlige ændringer - arbejdsplanens skal fastsættes i forbindelse med farevurderingen. e) Organisatoriske foranstaltninger Inden nedrivningsarbejder påbegyndes, skal asbestholdige produkter fjernes ved hjælp af de nyeste metoder og bortskaffes korrekt. Især de følgende foranstaltninger skal tages i tilfælde af aktiviteter, der involverer asbestholdige farlige stoffer på arbejdspladsen: - antallet af arbejdstagere i de berørte arbejdsområder skal sænkes til det mindste mulige antal - arbejdsområder, hvor aktiviteter med asbestholdige farlige stoffer udføres, skal adskilles tydeligt fra andre arbejdsområder, og adgang til dem må kun gives til arbejdstagere, der skal betræde dem for at udføre deres arbejde eller bestemte opgaver. Uautoriserede personers adgang skal forhindres ved hjælp af et forbudsskilt Stop, ingen adgang - afskærmede arbejdsområder, hvor der udføres aktiviteter med asbestholdige farlige stoffer, skal mærkes med passende advarsels- og sikkerhedssymboler samt skiltene Rygning forbudt og Indtagelse af mad og drikke forbudt 9

10 - affald, der indeholder asbestholdige farlige stoffer, skal indsamles, oplagres, transporteres og bortskaffes i dertil egnede beholdere - det skal sikres, at alle lokaler, maskiner og anlæg rengøres regelmæssigt - arbejdsgiveren skal sørge for, at asbestfibrene ikke kan nå andre arbejdspladser, komme ind i asbestfri zoner eller ud i atmosfæren f) Sikkerhedsforanstaltninger Arbejdsforløbet skal arrangeres sådan, at asbestfibre ikke frigives og at udbredelsen af asbeststøv forhindres så meget som muligt ved hjælp af de nyeste metoder. Hvis det ikke er muligt af undgå frigivelse af asbestfibre med de foranstaltninger, der er taget, skal de indfanges ved udgangen eller kilden og derefter bortskaffes ved hjælp af de nyeste metoder, uden at der forårsages farer for menneskers sundhed eller miljøet. Hvis det ikke er muligt at indfange dem helt, skal der tages tilsvarende ventilationsforanstaltninger ved hjælp af de nyeste metoder. Udsuget luft skal styres eller renses på en sådan måde, at asbestfibre ikke kan komme ind i den luft, der indåndes af andre arbejdstagere. Det skal sikres, at arbejdslokalet forsynes med tilstrækkelig meget frisk luft. g) Personligt sikkerhedsudstyr Arbejdsgiveren skal stille effektivt personligt sikkerhedsudstyr til rådighed, der er egnet til formålet og skal holdes i brugsklar, hygiejnisk upåklagelig tilstand, og sikre, at arbejdstagerne kun arbejder så længe som absolut nødvendigt for arbejdsproceduren og i overensstemmelse med sundhedsbeskyttelsen. Arbejdstagerne skal bruge det disponible personlige sikkerhedsudstyr. Inden arbejdet påbegyndes, skal arbejdsgiveren bestemme, hvilket personligt sikkerhedsudstyr der skal bruges. Specifikke forpligtelser Nedrivningsarbejde Det drejer sig normalt om omfattende arbejder, hvis bygninger eller dele af bygninger skal ryddes for affald eller renoveres på et stort område, f.eks.: - fjernelse af svagt bundne asbestprodukter på tagstole, vægge, lofter el.lign. - solidificering og belægning af svagt bundne asbestprodukter. Arbejdsområdet (det sorte område) skal adskilles fra det omgivende område på støvfri måde og i overensstemmelse med de nyeste metoder (adskillelse med skotter). Adskillelsen med skotter skal være stabil og modstandsdygtig over for sugekraften af undertryk og andre belastninger. Genbrugelige skotter bør bruges. Arbejdsområdet skal holdes så lille som muligt. Skotter skal opstilles på en sådan måde, at fibre ikke frigives. En plan for adskillelsen med skotter skal udarbejdes. Anvendelse af et ventilationssystem med passende størrelse og udsugningsluftfilter skal sikre, at: - arbejdsområdet er tilstrækkelig ventileret til at reducere asbestfiberkoncentrationen og 10

11 - et passende undertryk opretholdes, hvis adskillelsen med skotter ikke kan gøres støvtæt. Arbejdsområdet må kun betrædes eller forlades gennem persondekontamineringsanordninger af passende størrelse (personluftsluser). Det er ikke tilladt at transportere materiale gennem personluftslusen. Materialedekontamineringsanordninger (materialeluftsluser) skal installeres. Ikke involverede tredje parter må ikke betræde lokalet (arbejdsområdet), inden arbejdet, inkl. rengøring og udluftning, er afsluttet. Arbejdsområdet skal rengøres grundigt med en typegodkendt støvsuger og vådaftørres efter afslutningen af de aktiviteter, der involverer asbest. Bortskaffelse af affald Asbestholdigt affald skal indsamles i egnede beholdere på arbejdspladsen på en sådan måde, at genfyldning undgås. Hvor asbestholdigt affald skal oplagres midlertidigt inden fjernelsen, skal det holdes vådt eller dækkes med egnede materialer eller oplagres i egnede beholdere og sikres for at forhindre uautoriseret adgang. Asbest eller asbestholdige materialer og affald skal før transport sikres på en sådan måde, at asbestfibre ikke kan frigives under transport og aflæsning. Asbest eller asbestholdige materialer og affald skal bortskaffes på særlige godkendte deponeringspladser på en sådan måde, at frigivelsen af asbestfibre undgås. III. UDDANNELSE AF ARBEDJSTAGERE Omfattende viden er grundlaget for succesrig forebyggelse. Dette gælder i endnu højere grad for skjulte stoffer og materialer, der har været brugt for måske 50 år siden. Mennesker, der kommer ind i byggesektoren i dag, er som regel ikke bevidste om de gamle produkter, deres egenskaber og brug. Derfor skal den nye generation af arbejdstagere lære om asbest fra nul. Byggearbejdere og især vedligeholdelsesarbejdere er ofte forholdsvis uafhængige i deres arbejde. I denne forbindelse har de brug for omfattende færdigheder og viden for at vurdere deres respektive arbejdsmiljø. Foruden specifikke kurser for kompetente personer er der brug for skoling af de grupper af arbejdstagere, der skal arbejde med asbest, og de arbejdstagere, der utilsigtet konfronteres med asbestholdige materialer eller produkter. Også viden om nye teknikker, apparater og materialer samt kapaciteten af deres korrekte anvendelse er vigtig for forbedringen af arbejdsbetingelserne. I denne forbindelse er der brug for gode mindstestandarder for kvalifikationen af arbejdstagere, der udfører bestemte aktiviteter. De følgende punkter er ikke fyldestgørende, men de bør udgøre kernen for enhver uddannelsesaktivitet for de berørte grupper af ansatte. Uddannelse for de erhverv, der skal arbejde med asbest Mindstekrav vedrørende indhold, varighed og gentagelse 11

12 - Oplysninger om de forskellige typer af asbest og deres sundhedsfarer - Kulturel baggrund, d.v.s. hvad er asbest blevet brugt til og i hvilke perioder. - Disse produkters udseende - Grundlæggende viden om evaluering af eventuelle farer - Detaljerede oplysninger om kravene til ventilation og udsugning og de dertil egnede anordninger - Indretning af arbejdspladsen inkl. dens indkapsling - Viden om de forskellige typer af personligt sikkerhedsudstyr, dets anvendelse og hvilken type der er egnet til hvilken situation - Arbejdsteknikker og det nødvendige værktøj til forskellige aktiviteter - Korrekt håndtering af affald - Generelt bør uddannelsen gentages hvert tredje år. Der skal sørges for specifik uddannelse for yngre og vandrende arbejdstagere. For de sidstnævnte skal informationsmaterialet leveres på deres modersmål. Det er også nødvendigt at have specifikke krav til gentagelsen af uddannelsesaktiviteterne. Hovedsageligt i forbindelse med: - ændringer i teknologier - nye anordninger og værktøjer, der bruges til indretning af asbestarbejdspladser - ny viden om betingelserne for eksponering for asbest - ny god praksis for bedre forebyggelse På samme måde som de virksomheder, der må udføre aktiviteter med asbest, skal også institutioner, der kører uddannelseskurser for ansatte, være certificeret. De skal bevise deres viden og pædagogiske kompetence samt deres uddannelses egnethed. Uddannelse for de erhverv, der utilsigtet kan komme til at arbejde med asbest Mindstekrav vedrørende indhold, varighed og gentagelse - Oplysninger om typer af asbest og deres sundhedsfarer - Kulturel baggrund, d.v.s. hvad er asbest blevet brugt til og i hvilke perioder. Oplysninger om, hvordan disse produkter er blevet brugt - I hvilke situationer (arbejdsaktiviteter, konstruktionsdesign, samarbejde med andre faggrupper) de kan blive konfronteret med asbest - Grundlæggende viden om evaluering af eventuelle farer - Viden om de forskellige typer af personligt sikkerhedsudstyr, dets anvendelse og hvilken type der er egnet til hvilken situation - Teknikker for de forskellige aktiviteter - Også for disse grupper af arbejdstagere bør uddannelsen gentages efter nogle år i forbindelse med nye teknologier og teknikker. IV. ANERKENDELSE AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME I indledningen til dette papir har vi allerede nævnt antallet af mennesker, der hvert år dør p.g.a. en asbestrelateret sygdom. Dette antal vil forblive mere eller mindre konstant i de kommende år. Årsagsforbindelsen med asbest er ikke længere omdiskuteret, men ofte er det 12

13 stadig vanskeligt for ofrene at få deres sygdom godkendt. Derfor er der i alle europæiske lande brug for harmoniserede mindstestandarder for anerkendelsen. De følgende fire sygdomme skal opføres som erhvervssygdomme overalt: - Asbestose - Lungekræft - Mesotheliom - Pleurale plaques Der er dog nogle flere typer af kræft, der menes at være forbundet med eksponeringen for asbest, og der er nye videnskabelige belæg for dette (se EUROGIP-rapporten). Det bør overvejes også at tilføje disse sygdomme til den europæiske liste over erhvervssygdomme. Anerkendelsesmåde: Alle europæiske lande har en liste over anerkendte erhvervssygdomme. Disse lister gør anerkendelsesproceduren meget lettere, da ofrene ikke skal bevise årsagsforbindelsen mellem sygdommen og det skadelige stof (undtagelser er Sverige og Tyskland, hvor proceduren generelt kræver, at ofrene skal bevise årsagssammenhængen). Vi skal kort forklare hovedbetingelserne for anerkendelsen: Asbestose landene kræver definitiv omfattende eksponering for asbeststøv. Mindsteperioder (10 15 år) nævnes i nogle tilfælde. Lungekræft enten er omfattende eksponering bevist eller sygdommen er forbundet med asbestose. I nogle lande kan rygning medføre, at kravet om anerkendelse afvises. Mesotheliom er ikke let at identificere. Kravene er moderate. Nogle få ugers eksponering kan være nok til at udløse sygdommen. Pleurale plaques diagnosen er baseret på røntgenbilleder, og mild eksponering for asbeststøv er tilstrækkelig. Pleurale plaques er et særligt tilfælde p.g.a. den omstændighed, at det er et symptom for eksponering for asbest uden at være direkte skadeligt for organismen. De anerkendes stadig ikke som erhvervssygdom i Østrig og Spanien. De er anerkendt i Tyskland, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Norge, Portugal og Schweiz. I dag er kompensation kun mulig i Frankrig. Selv om hovedsygdommene er anerkendt som erhvervssygdomme, er det ofte ikke let for ofrene at opnå anerkendelse. Noget mere bør kunne gøres for at hjælpe mennesker i disse forløb. Kravene til juridiske forløb bør være enkle, og informationsmateriale bør være til rådighed. I de fleste EU-lande er der blevet dannet offerorganisationer, der understøtter ofrene. Disse organisationer bør inddrages i fremtidige aktiviteter, og de bør forsynes med finansielle midler til deres understøttende arbejde. Desuden bør man have ret til at handle og gøre et krav gældende mindst 40 år efter det sidste ansættelsesforhold, der var forbundet med aktiviteter med asbestholdige materialer eller produkter. V. KOMPENSATION Kompensationen for asbestrelaterede sygdomme varierer meget mellem de europæiske lande. 13

14 Nogle gange omfatter kompensationen, foruden en månedlig pension eller et fast beløb som kerneydelse, begravelsesomkostningerne, en månedlig enkepension eller en månedlig pension for forældreløse enebørn. Kompensation for dem, der er ofre, er nødvendig. Den kan ikke kompensere for sorgen, men vil hjælpe mennesker med deres daglige liv. Kompensation bør omfatte både økonomisk og medicinsk hjælp. På samme måde som ved forrige kapitel bør nogle grundlæggende krav opfyldes: - europæiske mindstestandarder for kompensation for asbestrelaterede sygdomme - enkle juridiske forløb - informationsmateriale inkl. henvisninger til specialmedicin og offerorganisationer - omfattende medicinsk hjælp for ofre - nationale fonde til understøttelse af ofre. 14

Bekendtgørelse om asbest 1

Bekendtgørelse om asbest 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om asbest 1 I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3, 22, stk. 1, 35, stk. 1, 39, 40, nr. 1, 41, nr. 1, 43, 46, 49, 49a, stk. 1 3, 49c, stk. 1, 57, 60, stk.

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1) 1)

Bekendtgørelse om asbest 1) 1) 1 of 8 21/02/2011 10:23 BEK nr 1502 af 21/12/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 356 af 28/04/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Miljømæssig redegørelse og risikovurdering

Miljømæssig redegørelse og risikovurdering Miljømæssig redegørelse og risikovurdering Chefkonsulent, kemiingeniør Kim Haagensen DGE Miljø Øst - Holte 1 Baggrund Forfatter på 2 rapporter om asbest i jord for Miljøstyrelsen Asbestfibre skæbne og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

ENETOSH kompetencestandard for uddannere og trænere inden for sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

ENETOSH kompetencestandard for uddannere og trænere inden for sikkerhed og sundhedsbeskyttelse ENETOSH kompetencestandard for uddannere og trænere inden for sikkerhed og sundhedsbeskyttelse Kompetencefelt sikkerhed og sundhed ved Level: 6 Kredit: Evner Forhører sig om eksisterende erfaringer inden

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Napos bedste sikkerhedssymboler. Lektion 1 fare og forbudsskilte. (7 9 år)

Napos bedste sikkerhedssymboler. Lektion 1 fare og forbudsskilte. (7 9 år) Napos bedste sikkerhedssymboler og skilte Lektion 1 fare og forbudsskilte (7 9 år) Det er aldrig for tidligt at introducere børn for de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som de voksne kender fra reglerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Odense Staalskibsværft

Odense Staalskibsværft Odense Staalskibsværft Historie 1918 Odense Staalskibsværft grundlagt som et personligt ejet selskab ved A.P. Møller 1920 Første nybygning S/S ROBERT MÆRSK afleveres 1944 Odense Staalskibsværft omdannes

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Bilag 1 til lovforslag Paralleltekst Gældende formulering Lovforslaget 19 I lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere