LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen)."

Transkript

1 LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at varetage medlemsorganisationerne og deres medlemmers faglige, økonomiske, kulturelle og miljømæssige interesser i lokalområdet. Dette søges bl.a. opnået gennem: a) i samarbejde mellem de tilsluttede organisationer at udvikle og formulere politik og fastholde denne b) at søge at opnå indflydelse i eksisterende eller eventuelle senere nedsatte lokale nævn eller udvalg, der tilsigter et virke for øget produktion og beskæftigelse eller på anden måde på områder, der falder indenfor foreningens formål c) administrere foreningens virksomheder, derunder Arbejdernes Retshjælp d) med henblik på at fremme fagbevægelsens målsætning, som den er formuleret i LO s love og kongresbeslutninger. e) at støtte medlemsorganisationernes medlemmer, der i forbindelse med fagligt arbejde ønsker en videreuddannelse 3 Medlemmer 3.1 Medlemmer af LO Silkeborg Favrskov er de fagforeningsafdelinger, der er tilmeldt LO sektionen. Ved en fagforeningsafdeling forstås en juridisk selvstændig afdeling, der vælger sin egen ledelse og som har det overordnede ansvar for afdelingen. En sektorafdeling, brancheafdeling eller tilsvarende organisationsopbygning, der indgår i en fælles afdeling, er ikke at betragte som en fagforeningsafdeling. 3.2 Fagforeningsafdelingerne anmelder hvert år pr. 1. januar hvor mange afdelingsmedlemmer, der ønskes tilmeldt LO sektionen. 3.3 En fagforeningsafdelings ret til repræsentation eller pligt til at betale kontingent, er afhængig af antallet af tilmeldte afdelingsmedlemmer. Den i henhold til 3.2 foretagne anmeldelse er afgørende for hele det pågældende kalenderår. 4 Repræsentantskabsmødet 4.1 Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabsmødet. 5 Repræsentantskabet 5.1 Berettigede til at deltage i og stemme på repræsentantskabsmøder er foreningens 1

2 forretningsudvalgsmedlemmer samt repræsentanter fra de tilsluttede fagforeningsafdelinger i henhold til følgende regler: 5.2 Hver af de tilknyttede fagforeningsafdelinger vælger en repræsentant for de første tilmeldte medlemmer. For fagforeningsafdelinger med mere end 100 medlemmer vælger herefter en repræsentant for hver påbegyndt 200 medlemmer. For fagforeningsafdelinger med mere end 900 medlemmer vælges udover de fem repræsentanter en repræsentant for hver påbegyndt 500 medlemmer. Alle tilknyttede fagforeninger, der er hjemmehørende i Silkeborg og Favrskov kommuner. 5.3 Berettigede til at deltage i repræsentantskabsmøder uden stemmeret er endvidere foreningens ansatte samt gæster indbudt af foreningens forretningsudvalg. 5.4 Lovligt indvarslede repræsentantskabsmøder er beslutningsdygtige uanset fremmøde. 5.5 Hvor intet andet er bestemt i disse vedtægter træffer repræsentantskabsmødet beslutninger og vedtagelser ved almindelig stemmeflerhed, og således, at et forslag er forkastet såfremt stemmerne står lige. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 5.6 Skriftlig afstemning kan finde sted, når forslagsstilleren, fem stemmeberettigede eller dirigenten forlanger det. 5.7 Der udfærdiges referat af det på repræsentantskabsmødet passerede og besluttede, og dette tilstilles de tilknyttede fagforeninger. 6 Ordinært repræsentantskabsmøde 6.1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes een gang årligt i marts måned. 6.2 Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt med 21 dages varsel gennem de tilknyttede fagforeningsafdelinger. 6.3 Kun de sager, der er opført på dagsordenen, kan behandles på repræsentantskabsmøde. 6.4 Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigenter 2. Formandens beretning 3. Godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Kontingentfastsættelse for det følgende kalenderår 6. Valg af tillidsmænd a. formand/næstformand/kasserer b. bilagskontrollanter c. suppleanter 7. Eventuelt 6.5 Senest 4 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde fremlægges dagsorden med de fuldstændige forslag til behandling under pkt. 4 og de af forretningsudvalget godkendte og underskrevne årsregnskaber med påtegning af revisor og notat fra bilagskontrollanter til eftersyn for de tilknyttede fagforeningsafdelinger på foreningens kontor. 2

3 6.6 Forslag, der ønskes behandlet på indvarslede repræsentantskabsmøder, skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslag eller resolutioner skal fremsættes og anbefales gennem de tilknyttede fagforeningsafdelinger. 7 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 7.1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når forretningsudvalget ønsker det, og det skal afholdes, når mindst 3 af de tilknyttede fagforeningsafdelinger fremsætter krav herom med skriftlig angivelse af, hvad der ønskes behandlet. 7.2 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel på samme måde som ovenfor til afholdelse senest 4 uger efter, at formanden har modtaget begæring om indkaldelse. 8 Kommuneudvalg Der oprettes kommuneudvalg i Favrskov kommune. Kommuneudvalget er forpligtet til en gang årligt at afholde et årsmøde, hvor der vælges en formand. Formålet med kommuneudvalget er: At varetag LO-fagforeningernes interesser i forhold til kommunen. At arrangerer/koordinerer tværfaglige aktiviteter og arrangementer i lokalområdet. Kommuneudvalget udarbejder selv vedtægter. Forretningsudvalget fastsætter i forbindelse med årsbudgettet det kommende års tilskud til kommuneudvalget. 9 Forretningsudvalg 9.1 LO Silkeborg Favrskov ledes mellem repræsentantskabsmøderne af et forretningsudvalg Forretningsudvalgets formand, næstformand og kasserer vælges direkte på repræsentantskabsmødet for en 2-årig periode. Hver af de tilsluttede fagforeninger har ret til at udpege et FU-medlem. Fagforeninger med medlemmer eller derover har ret til yderligere et FU-medlem. Udpegningen gælder for 1 år og skal være formanden i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Formanden for kommuneudvalget er medlem af FU. Navnene på det samlede forretningsudvalg protokolføres i forbindelse med referatet for repræsentantskabsmødet Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når én over halvdelen af de tilsluttede fagforeningsafdelinger, der har medlemmer i FU, er repræsenteret. 3

4 Formanden vælges i ulige år, og næstformand og kasserer vælges i lige år Formand og næstformand må ikke komme fra samme fagforening Valgbare til posterne som formand, næstformand og kasserer er alle medlemmer i de tilknyttede fagforeningsafdelinger. Til nyvalg kan kun tilstedeværende repræsentanter eller kandidater, der skriftligt har erklæret sig villige til at modtage valg, vælges Et forretningsudvalgsmedlem skal nedlægge sit hverv som sådan, såfremt han udtræder af den tilknyttede fagforeningsafdeling eller ikke længere betragtes som repræsentant for den pågældende fagforeningsafdeling. Udtræder et af de udpegede FU-medlemmer eller kommuneudvalgsformanden i perioden, har den pågældende fagforeningsafdeling/kommuneudvalg ret til at foretage en ny udpegning Umiddelbart efter hvert ordinært repræsentantskabsmøde holder forretningsudvalget konstituerende møde og vælger sekretær og fastsætter sin forretningsorden I tilfælde af formandens afgang i utide overtager næstformanden hans pligter, indtil valg kan finde sted. 13 Forretningsudvalgets arbejdsmåde 13.1 Forretningsudvalget samles så ofte formanden eller 3 medlemmer begærer det Forretningsudvalget træffer afgørelse ved flertal blandt de tilstedeværende, og således at forslaget ved stemmelighed vil være bortfaldet Der føres protokol over beslutninger truffet af forretningsudvalget. 14 Forretningsudvalgets arbejdsområde 14.1 Forretningsudvalget forestår ledelsen af foreningens aktiviteter i overensstemmelse med repræsentantskabsmødets beslutninger. Dispositioner, der efter deres art/eller størrelse er usædvanlige, forelægges repræsentantskabsmødet Forretningsudvalget kan tillige iværksætte aktiviteter i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, der finansieres som indtægtsdækket virksomhed Forretningsudvalget kan ansætte formanden som daglig leder af administrationen. Ansættelsesvilkår m.v. fastsættes af forretningsudvalget. 15 Administrationsleder 15.1 Administrationslederen er overfor forretningsudvalget ansvarlig for den daglige ledelse og for udførelsen af de daglige administrative opgaver. 4

5 15.2 Administrationslederen kan efter aftale med forretningsudvalget ansætte det nødvendige personale. 16 Kontingent 16.1 Kontingentet pr. medlem fastsættes for det kommende år på det ordinære repræsentantskabsmøde Kontingent skal indbetales halvårligt den 15. januar og den 15. juli Kontingent indbetales gennem de tilknyttede fagforeningsafdelinger og beregnes på baggrund af de pågældendes fagforeningsafdelingers antal af tilmeldte medlemmer pr. senest foregående 1. januar Medlemmer, der i de tilknyttede fagforeningsafdelinger er kontingentfri på grund af uddannelse eller pension, medregnes ikke ved beregning af kontingent til foreningen Foreningen tegnes ved samtidig underskrift af enten formand i forening med ét forretningsudvalgsmedlem eller næstformanden i forening med kasserer Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes forening af formand, kasserer og 2/3 af forretningsudvalgsmedlemmerne Forretningsudvalget kan meddele fuldmagter, derunder fuldmagt til administrationsleder og kasserer. 18 Hæftelse 18.1 For foreningens gyldigt påtagne forpligtelser hæfter alene dens til enhver tid værende formue. Bindinger i eventuelle tilskud eller bevillinger skal respekteres Forretningsudvalgsmedlemmerne hæfter kun personligt i henhold til dansk rets almindelige bestemmelser for deres ansvarspådragende forhold De tilknyttede fagforeningsafdelinger hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 19 Regnskab og revision 19.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret Foreningens regnskaber revideres af en af forretningsudvalget udpeget statsautoriseret eller registreret revisor To af repræsentantskabet valgte bilagskontrollanter gennemgår regnskabet og kontrollerer, at udgifter alene er afholdt i overensstemmelse med repræsentantskabsmødets og forretningsudvalgets bestemmelser. 5

6 19.4 Revisor og bilagskontrollanter har til enhver tid ret til uanmeldt at foretage kasseeftersyn og gennemse foreningens bogføring De to valgte bilagskontrollanter vælges forskudt for 2 år, således at 1 er på valg på hver ordinært repræsentantskabsmøde, der tillige vælger 1 suppleant for 1 år For bilagskontrollanter gælder reglen i 11.3 tilsvarende Revisor påtegner regnskabet. Bilagskontrollanterne udarbejder et notat til forretningsudvalget og repræsentantskabet Regnskabet forelægges herefter for forretningsudvalget til dettes godkendelse, hvorefter det sammen med bilagskontrollanternes notat fremlægges til gennemsyn på foreningens kontor jfr Regnskabets endelige godkendelse skal ske hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde. 22 Vedtægtsændring 22.1 Ændringer af vedtægterne kan ske på såvel ordinært som ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor forslag herom i sin fulde ordlyd skal være optaget på dagsordenen Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer Vedtægter skal indsendes til LO Danmark for endelig godkendelse. 23 Opløsning 23.1 Til opløsning af foreningen kræves, at forslag herom forelægges på 2 af hinanden følgende repræsentantskabsmøder, og her vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer Opløsningsforslaget skal med begrundelse være optaget på dagsordenerne for møderne. Revideret d. 29/

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere