Fjernvarme Fyn A/S. CSR erklæring. Direktør Jan Strømvig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarme Fyn A/S. CSR erklæring. Direktør Jan Strømvig"

Transkript

1 Fjernvarme Fyn A/S CSR erklæring Direktør Jan Strømvig

2 CSR Erklæring fra Fjernvarme Fyn A/S Samfundsansvar og bæredygtighed Med dette dokument erklærer Fjernvarme Fyn, at den lever op til en række CSR-krav inden for følgende områder: Miljø, Arbejdsmiljø og Socialt ansvar. MILJØ ARBEJDSMILJØ SOCIALT ANSVAR Affaldshåndtering Farlige stoffer Kemikalier Livscyklusvurdering Luftforurening Miljøledelse Miljømærker Spildevand Arbejdsforhold - inkl. Ulykker Arbejdsmiljøledelse Belysning Brandsikkerhed Etablering og drift Psykisk arbejdsmiljø Korruption Sikre bygninger Temperatur Udluftning og ventilation Almen sundhedsfremme Løn og Ansættelsesforhold Arbejdstid og hvile Foreningsfrihed Forskelsbehandling Spisefaciliteter og drikkevand Uddannelse af medarbejdere Lægehjælp og førstehjælp Sponsorater Daglig håndtering af området: Fjernvarme Fyn har politikker inden for Miljø og Arbejdsmiljø. Gennem arbejdet med samfundsansvar er Fjernvarme Fyn godt på vej til at gennemføre en bæredygtig tankegang og vil med denne beskrivelse synliggøre indsatsområder og beskrive de mange gennemførte projekter, der også kan findes på vores hjemmeside

3 MILJØ - Status og forventninger Fjernvarme Fyn vil gerne vise, at virksomheden har en holdning til naturen, og helt grundlæggende sikres det, at Fjernvarme Fyn - Følger miljømyndighedernes retningslinjer og påbud om beskyttelse af vand, luft, jord, forebyggelse af uheld samt udsendelse af støj. - Løbende søger at vurdere, om evt. udledninger til miljøet kan reduceres ved kilden. - Er bekendt med og overholder krav fra de myndigheder, der kontrollerer Fjernvarme Fyns miljøforhold. Herudover fremmes gode ideer, initiativer og visioner mm I år 2010 gennemførte Fjernvarme Fyn følgende - Der blev tilsluttet mere CO 2 neutral industrivarme, og nettet blev ombygget så den CO 2 neutrale energi kan anvendes hele året. - Medarbejder underviste i Miljø hos Dansk Fjernvarme. - Fjernvarme Fyn fik gennemført energibesparelser på alt lige fra strømforbrug, til ren teknologi. I år 2011 er planlagt nye tiltag inden for den langsigtede reducering af CO 2 udslippet samt - Øge energimængden fra industrien med 10 % - Øge andelen af solvarme - Finde et rent bioolie produkt der kan erstatte gasolien i egenproduktionen - Erstatte mindst 100 oliefyr om året gennem udvidelse af forsyningsområdet

4 ARBEJDSMILJØ - Status og forventninger Mange arbejdsgange bliver nu gennemført på en måde, hvor arbejdsmiljøet bare er en naturlig del af hverdagen. Den gode holdning til arbejdsmiljø ses hele vejen ud i organisationen, hvor den nødvendige sikkerhedsbeklædning altid anvendes, veste, sko, hjelme mm. Gennem de sidste 6 år er sikkerhedsarbejdet dokumenteret og synliggjort blandt andet ved illustration Sikkerhedsstjernen, der viser uge for uge, hvordan sikkerhedsarbejdet går. For første gang i denne periode er antallet af uheld gået i den forkerte retning. Især tunge løft har medvirket til rygproblemer i 2010 og er derfor et naturligt emne at sætte fokus på i I år 2010 gennemførte Fjernvarme Fyn følgende - Ny administration bygning indrettet så arbejdsmiljøet tilgodeses i alle arbejdsområder. - Fokus på kost og motion - Nye sikkerhedshjelme til alle. - Alle Nærved uheld, Uheld og arbejdsulykke registreres og synliggøres gennem sikkerhedsstjernen. I år 2011 er planlagt nye tiltag inden for - Nye Arbejd Plads Vurderinger - Tunge løft, værktøj og rygskader. - Medarbejder undersøgelse der blandt andet skal kortlægge det psykiske arbejdsmiljø - Medarbejdersamtaler som opfølgning på undersøgelsen. - Tunge løft der er arrangeret et forløb med Crekea, hvor en konsulent gennemgår arbejdsgangene sammen med medarbejderne - Fjernvarme Fyn forventer færre skader som følge af tungeløft i 2011 med særlig fokus på, om der findes værktøjer, der kan aflaste medarbejderne, der har de tunge løft.

5 SOCIALT ANSVAR - Status og forventninger I år 2010 gennemførte Fjernvarme Fyn følgende - Et jobprøvningsforløb blev igangsat, og det ser ud til at forløbe positivt og dermed udløse firmaets tredje medarbejder på flexjob i Der er i samarbejde med Syddansk Universitet ansat en Phd. Studerende for en treårig periode, der skal arbejde med samproduktion af fjernkøling og fjernvarme. - På lærlingeområdet har Fjernvarme Fyn fortsat to delelærlinge i El-afdelingen, og der er indgået en uddannelsesaftale med tidligere lærling inden for Lager. - Fjernvarme Fyn og Højstrupskolen samarbejder om udnyttelsen af solvarme ved at udnytte varmen i sommerperioden - Øvrige aktiviteter i 2010 kan nævnes, sundhedsprojekt, foredrag, skole undervisning i energispare i folkeskolens 3. og 7. klasse. I år 2011 er planlagt nye tiltag inden for strategi og planlægning Med konsulent bistand sammenskrives tidligere planer for forsyningsområde og udvikling. Planen beskriver hvor og hvortil det er samfundsrigtigt at udvide fjernvarmens forsyningsområde til fordel for både borgerne og miljøet. Ligeledes sammenskrive strategiplan for hvordan fremtidens energi hos Fjernvarme Fyn forbrugere skal produceres. Der bliver gennemført diverse projekter i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, der har til formål at udbrede kendskabet til Fjernvarme som klimavenlig energi. Fjernvarme Fyn gennemfører projekter der skal mindske udsivningen af methan fra den gamle losseplads, methan gassen skal opsamles med ny teknologi og føres til Fynsværket hvor den kan anvendes til kraftvarme. Der arbejdes på at få etableret et nyt solvarmeprojekt, som skal fortrænge energi produceret på kul, og samtidig kunne bruges i undervisningen for områdets uddannelsesinstitutioner.

6 POLITIKKER OG HANDLEPLANER MILJØ Affaldshåndtering Fjernvarme Fyns affald håndteres på egen miljøgodkendt container-affaldsplads - Affald, herunder genanvendeligt affald, er sorteret efter de danske miljømyndigheders regler og bliver nyttiggjort eller bortskaffet til godkendte modtageanlæg. - Farligt affald er mærket, opbevaret og håndteret efter myndighedernes anvisning til miljøgodkendte modtageanlæg. Farlige stoffer Medarbejdernes arbejde med farlige stoffer, herunder fremstilling, opbevaring, anvendelse og håndtering - sker på en sundhedsmæssig forsvarlig og sikker måde. Det betyder blandt andet, at der for hvert farligt stof eller materiale er udarbejdet en forståelig arbejdspladsbrugsanvisning, som indeholder alle nødvendige oplysninger inkluderet forholdsregler, førstehjælp mv. Derudover er gældende at - Brugsanvisningerne er ajourførte og udleveret til de ansatte, og at de ansatte har fået effektiv instruktion i dem - Alle relevante ansatte er vejledt i brugen af stoffet eller materialet. - Det nødvendige førstehjælpsudstyr er til rådighed og klar til brug. - Ingen under 18 år arbejder med farlige stoffer.

7 Kemikalier Det sikres som minimum at Fjernvarme Fyn - Lever op til kravene i REACH-forordningen - Klassificerer, emballerer, mærker og opbevarer alle kemiske stoffer og produkter korrekt efter gældende regler. - Ikke anvender kemiske stoffer, der er forbudt i internationale konventioner om farlige kemiske stoffer. - Ikke bruger kemiske stoffer og produkter til anvendelser, der er forbudt i EU eller Danmark. - Overholder krav om udledning af miljøfremmede stoffer til miljøet - Overholder gældende produkt og branchespecifik lovgivning, som f.eks. legetøjsdirektivet, detergentforordningen eller RoHS-direktivet (om elektronik) - Fjernvarme Fyn arbejder med at substituere produkter og dermed minimere udledning af kemikalier til miljøet, kemiprogram anvendes til dette formål. Livscyklusvurdering Fjernvarme Fyn sikrer systematisk at nedbringe og minimere belastningerne fra Fjernvarme Fyns produkter ved at bruge livscyklustankegangen. Fjernvarme Fyn fokuserer på de relevante miljømæssige egenskaber i forbindelse med - De anvendte materialer og kemikaliers miljømæssige egenskaber. - Fremstillingsprocessens forbrug af ressourcer og udledninger til vand, jord og luft. - De transportprocesser Fjernvarme Fyn A/S har indflydelse på i produkternes livscyklus. - Miljømæssige belastninger i forbindelse med brug af produktet. - De miljømæssige belastninger i forbindelse med bortskaffelse af produktet.

8 Luftforurening Det sikres at Fjernvarme Fyn arbejder på at nedbringe udledningen af luftforurenende stoffer mest muligt. Miljøledelse Fjernvarme Fyn arbejder med miljøforhold efter ISO14001-standarden. Det betyder, at Fjernvarme Fyn arbejder målrettet og systematisk på løbende at forbedre sin miljøpræstation. Miljømærker Fjernvarme Fyn gør en særlig indsats i relation i anvendelse af miljømærkede produkter til rengøring, køkken og bade faciliteter. produkter har licens til det europæiske miljømærke, Blomsten. Det betyder, at produktet følger EU's kriterier for at opnå et miljømærke. Spildevand - Spildevand renses i et offentligt rensningsanlæg, før det ledes ud i vandmiljøet. - Der overholdes krav til afledning i spildevandstilladelsen. - Bedst tilgængelige teknologi anvendes til at minimere miljøbelastningen.

9 ARBEJDSMILJØ Arbejdsforhold - inkl. ulykker Fjernvarme Fyn er synlige og målrettet med sikkerhed og forebyggelse. produktionen i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. Arbejdet foregår under hensyntagen til bl.a. følgende forebyggelsesprincipper - Risici bekæmpes ved kilden. - Arbejdet tilpasses så vidt muligt den enkelte medarbejder, hvad angår bl.a. udformningen af arbejdspladsen og valg af arbejdsudstyr samt arbejds- og produktionsmetoder. - Monotont arbejde og ensidigt belastende arbejde (EBA) begrænses, så helbredspåvirkningen af et sådant arbejde mindskes. - Der anvendes ikke konstruktioner og arbejdsmetoder, som kan udgøre en væsentlig fare for medarbejderne ved arbejdets udførelse. Arbejdsmiljøledelsessystem Fjernvarme Fyn har arbejdsmiljø implementeret i virksomheden gennem medarbejderinddragelse og dokumenteret i Fjernvarme Fyns virksomhedshåndbog der arbejdes målrettet og systematisk på løbende at forbedre arbejdsmiljøet. Belysning den enkelte medarbejders arbejdsplads er konstrueret, indrettet og kan anvendes, så arbejdet kan udføres uden, at lysforholdene medfører gener. Det indebærer, at - Der altid er lys nok til at arbejde, og at færden kan foregå forsvarligt. - Belysningen alle steder er tilpasset det arbejde og den færdsel, der foregår, så risiko for ulykker undgås.

10 - Arbejdsrum har en sådan tilgang af dagslys, at de er velbelyste. Vinduer og ovenlys er udført, placeret og eventuelt afskærmet, så de ikke medfører blænding, overophedning eller generende kuldenedfald. - Der er tilstrækkelig almen belysning i arbejdsrummet og passende særbelysning på den enkelte medarbejders arbejdsplads, så arbejdet kan foregå forsvarligt og i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. - Den kunstige belysning med hensyn til lysfordeling, lysstyrke og lyskvalitet er tilpasset arbejdets art og arbejdsrummets farver. Brandsikkerhed - Der er truffet de nødvendige foranstaltninger og lavet de nødvendige planer vedrørende brandbekæmpelse og evakuering af de ansatte. - Der på arbejdsstedet er forsvarlig mulighed for flugt og redning af personer. Dette indebærer at - Der er et tilstrækkeligt antal flugtveje og nødudgange. - Nødudgangsdøre og -porte kan åbnes på en nem og sikker måde, og at de er frit passable. - Flugtveje er frit passable. - Der er skilte, der giver oplysning eller advarsel om forhold af sikkerhed- og sundhedsmæssig betydning. - Arbejdsstedet i tilfælde af risiko for særlige faresituationer er forsynet med de nødvendige alarmsystemer og fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde. - Der er opstillet et tilstrækkeligt antal funktionsdygtige brandslukkere. - Brandbart affald opbevares i brandsikre containere, der tømmes regelmæssigt.

11 Korruption ingen medarbejdere giver eller modtager uberettigede fordele af danske eller udenlandske embedsmænd eller ansatte i det private. Psykisk arbejdsmiljø - Der er minimal risiko for fysiske eller psykiske helbredsforringelser ved arbejdet. - Der er foretaget en vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Vurderingen er lavet for alle led af arbejdet og er med til at sikre, at arbejdet sker på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. - Ensidigt belastende arbejde, som medfører fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse på kort eller lang sigt, undgås eller begrænses. - Arbejdstempoet er således, at det ikke medfører fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse på kort eller lang sigt. - Isoleret arbejde, som kan medføre fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse, undgås eller begrænses. - Arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane. Sikre bygninger alle bygninger, anlæg, arealer m.v., hvor medarbejdere har adgang til i forbindelse med deres arbejde, er indrettet, konstrueret og anvendt på en sådan måde, at de ikke medfører risici for de ansattes sikkerhed og sundhed. Det indebærer at - Arbejdsstedet er indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra en vurdering af de arbejdsmiljøforhold, som kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. - Arbejdsstedet er indrettet, så der er mulighed for flugt og redning af personer ved brand og andre ulykker. Temperatur

12 - Arbejdspladser er konstrueret, indrettet og anvendt, så arbejdet kan udføres, uden at temperaturen giver de ansatte gener. - Temperaturen i arbejdsrummene er tilpasset de ansattes arbejdsmetoder og deres fysiske belastning. - Temperaturforholdene i arbejdsrummet er uden generende temperaturforskelle. Udluftning og ventilation - Arbejdspladser er konstruerede, indrettede og anvendt således, at arbejdet kan udføres, uden at udluftnings- og ventilationsforholdene giver de ansatte gener. - Der er etableret mekanisk udsugning ved de arbejdssteder, hvor det ikke kan forhindres, at der udvikles sundhedsskadelige luftarter, støv eller generende røg. - Der på arbejdssteder, hvor sundhedsskadelige dampe og støv ikke kan fjernes effektivt ved hjælp af ventilation, foregår arbejdsprocessen i et særligt rum eller kabine. SOCIALT ANSVAR - Almen sundhedsfremme Fjernvarme Fyn deltager i sundhedsprojekt. Alle medarbejdere er tilbudt en sundhedsforsikring med økonomisk fordel. medvirke til at fremme medarbejdernes sundheds- og helbredsforhold ved at kombinere indsatsen for et bedre arbejdsmiljø med initiativer, der er rettet mod en sundere livsstil og øget trivsel. Sponsorater Fjernvarme Fyn sikre med sponsorater at være en synlig miljøvenlig varmeforsyning samt fremme sundhed og udvikling for modtagerne af sponsoraterne, eksempelvis forskellige idrætsformer for den kommende generation. Arbejdstid og hvile

13 - Den maksimale ugentlige arbejdstid er på gennemsnitligt 48 timer inkl. overarbejde. - Den ansatte får mindst 11 timers hvile pr. døgn. - Der mindst er et hviledøgn pr. uge. - Den ansatte har ret til en pause, hvor arbejdspladsen kan forlades, hvis arbejdsdagen er længere end 6 timer. - Natarbejdere ikke arbejder mere end gennemsnitligt 8 timer pr. døgn. - Natarbejdere tilbydes regelmæssig lægeundersøgelse, og at natarbejdere tilbydes andet arbejde snarest muligt, hvis deres sundhed belastes af natarbejdet. - Den ansatte har ret til mindst 5 ugers ferie. Foreningsfrihed - Der ikke lægges vægt på eller på anden måde træffes beslutninger, der er påvirket af den ansattes tilhørsforhold til en fagforening eller anden forening. - Der ikke forsøger at påvirke de ansatte til at være eller til ikke at være medlem af en bestemt fagforening. - Tillidsrepræsentanter gives særlig beskyttelse i varetagelsen af deres hverv. - Der ikke blander sig i, hvilke fagforeninger eller andre foreninger der bliver dannet på arbejdspladsen. - Ansatte ikke bliver afskediget på grund af deres tilhørsforhold til en fagforening. - En bestemt fagforening ikke bliver favoriseret. - Retten til kollektiv forhandling bliver respekteret. - Valgte tillidsrepræsentanter for de ansatte gives særlig beskyttelse mod afskedigelse. Forskelsbehandling

14 - Der ikke udøves forskelsbehandling som følge af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national oprindelse, social oprindelse, etnisk oprindelse, alder eller handicap. - Der ikke udøves forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, fastsættelse af arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling. - Alle beslutninger vedrørende ansættelse, forfremmelse, afskedigelse, løn og andre arbejdsvilkår baseres på relevante og objektive kriterier. Lægehjælp og førstehjælp - Alle medarbejdere har adgang til gratis lægehjælp. I Danmark er det ikke nødvendigt at være forsikret for at få lægehjælp. Fjernvarme Fyn A/S har desuden truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende førstehjælp. - Det betyder bl.a., at: - Arbejdsstedet er forsynet med passende redningsudstyr samt fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde. - Et tilstrækkeligt antal personer er oplært i førstehjælp. - Der er gennem arbejdspladsen mulighed for en sundhedsforsikring. Spisefaciliteter og drikkevand alle medarbejdere har - Adgang til spiseplads med forsvarlige hygiejniske forhold. - Mulighed for at opbevare medbragt mad og drikke sundhedsmæssigt forsvarligt - Adgang til drikkevand under udførelsen af arbejdet.

15 Løn og ansættelsesforhold - Alle medarbejdere får en minimumsløn, som er i overensstemmelse med internationale standarder. - Alle medarbejdere senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse får skriftlige oplysninger om løn, arbejdssted, arbejdets indhold, rettigheder mht. betalt ferie, opsigelsesvarsler, lønforhold, arbejdstid og evt. kollektive overenskomster. - Alle medarbejdere har mindst 25 dages ferie om året. - Alle medarbejdere, der arbejder i en kortere periode, optjener ferie, og at ferien afstemmes med længden af ansættelsen - Der ikke samarbejdes med andre virksomheder, der anvender tvangsarbejde eller tilbageholder identifikationspapirer eller løn fra de ansatte med det formål at tvinge de ansatte til at arbejde. Uddannelse af medarbejdere medarbejdere uddannes i almen sundhed og sikkerhed. Det indebærer at - Alle medarbejdere, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. - Medarbejdere får oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde. - Fjernvarme Fyn betaler omkostningerne til oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. - Oplæringen og instruktionen foregår i arbejdstiden. Odense den 26. april 2011

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 15.09.2010 CSR-Erklæring fra Kromann Reumert Dette dokument er udarbejdet efter værktøjet CSR-kompasset. Med dette dokument erklærer Kromann Reumert, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

REDEGØRELSE OM SAMFUNDSANSVAR (CSR) TV 2 DANMARK 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94

REDEGØRELSE OM SAMFUNDSANSVAR (CSR) TV 2 DANMARK 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 REDEGØRELSE OM SAMFUNDSANSVAR (CSR) TV 2 DANMARK 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK REDEGØRELSE OM SAMFUNDSANSVAR (CSR) Foto fra Kvægtorvet af fotograf Ebbe Rosendahl 2 REDEGØRELSE OM SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere