Udbudspolitik vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse."

Transkript

1 Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

2 Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og udbud på efteruddannelsesområdet. Vores kerneydelse er skræddersyede kurser og AMU-uddannelser til den voksne målgruppe af ufaglærte og faglærte personer. Uddannelsernes over- ordnede formål er at imødekomme efterspørgslen efter behovsbestemte kompetencer hos virksomheder og enkeltpersoner med henblik på at sikre et fleksibelt arbejdsmarked. SOPU bidrager til at dække efteruddannelsesbehovet inden for social- og sundhedsuddannelsen samt den pædagogiske assistentuddannelse inden for VEUcentrene København og Bornholm samt Nordsjællands geografiske område. Vi er primært ansvarlige for den nordlige del af Region Hovedstaden, København og Frederiksberg kommune. SOPU tilbyder efteruddannelse i et tæt samspil med offentlige og private udbydere af velfærds- og serviceydelser. Vi arbejder vedvarende på at tilrette organisationen, så den er smidig og fleksibel i forhold til at kunne matche de regionale behov og ændrede efterspørgselsmønstre. Sammen med bestyrelsen, VEU-center København og Bornholm, VEU-center Nordsjælland og det lokale uddannelsesudvalg (LUU) drøftes indsatsområder og strategier løbende, så man i fællesskab er opdateret i forhold til de aktuelle erhvervs-, og arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske behov og tiltag. Med venlig hilsen Inger Margrethe Jensen Direktør Sanne Goksøyr Uddannelseschef Indholdsfortegnelse Indledning 2 SOPU`s overordnede målsætning med kursusudbuddet 3 Politik for afdækning af lokale og regionale uddannelsesbehov 3 Udbudspolitiske indsatser Udbudsgodkendelser til AMU 6 Kvalitetssikring 6 Markedsføring 6 Principper for udlicitering og udbud 7 Prispolitik 7 2

3 SOPU`s overordnede målsætning med kursusudbuddet SOPU`s vision er at være regionens bedst kvalificerede uddannelses- og efteruddannelsespartner inden for det grundlæggende social- og sundhedsfaglige samt det pædagogiske kompetenceområde. Bedst kvalificeret handler om at levere høj kvalitet hver gang. Visionen søges bl.a. realiseret gennem de overordnede mål, som vi har sat for kursusudbuddet. Efterspørgselsorienteret udbud SOPU ønsker at bidrage til opfyldelse af de arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske behov og målsætninger for kompetenceudvikling i kommunalt og regionalt regi inden for vores faglige områder. Derfor har vi en fleksibel organisering og indstilling, så vi kan agere hurtigt i forhold til ændringer i efterspørgslen. Vi kender til områdets behov gennem kontinuerlig opdatering af vores viden om områderne og gennem vores mange samarbejdspartnere og netværksrelationer. Strategisk skræddersyet uddannelsesplanlægning Vi tilbyder transfereskabende læring, der leverer resultater og skaber værdi for såvel den enkelte deltager som for institutioner inden for velfærdsområdet. Vores mål er at inspirere deltagere og ledere til ny refleksion over egen praksis. SOPU påtager sig gerne entreprenørrollen, der samarbejder vertikalt og horisontalt i organisationen og udvikler strategiske og skræddersyede efteruddannelsesforløb, der kompetenceudvikler medarbejderne på alle niveauer. Det vil sige kursusaktivitet, der bygger på gensidig tillid, høj faglighed og engagement før under og efter et uddannelsesforløb. SOPU forpligter sig på til stadighed at have en optimal organisering og de rette kompetencer i hus til at udføre dette arbejde. Politik for afdækning af lokale og regionale uddannelsesbehov For at SOPU kan tilbyde et aktuelt og relevant udbud i forhold til de kommunale og regionale uddannelsesbehov, er vi nødt til at sikre os, at vi har den relevante viden. Det gør vi primært ved at arbejde med følgende parametre: Samarbejde og netværk, Opdateret viden om områderne samt Intern organisering og kompetenceudvikling. Samarbejde og netværk SOPU har partnerskaber, skaber netværk og samarbejder på flere fronter og niveauer. Vores nærmeste samarbejdspartnere er bestyrelsen og LUU med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. VEU-centrene i København/Bornholm og Nordsjælland, som vi er hhv. medlem af og tilforordnet, udgør meget væsentlige samarbejdspartnere. Herigennem bidrager vi til, at ministeriets handleplaner nås, vi koordinerer udbud og vi kompetenceudvikler i fællesskab vores medarbejdere, som har vigtige sparrings- og samarbejdspartnere her. SOPU har forskellige samarbejder med andre SOSU- og erhvervsskoler, og med videnscentre for bl.a. palliation, socialpsykiatri, demens og neuropædagogik. Vi har et tæt samarbejde med kommunale og regionale aktører omkring uddannelsesplanlægning, og inddrager også gerne fagforeninger, jobcentre og andre relevante aktører i planlægningen af konkrete indsatser. 3

4 Opdateret viden om områderne SOPU opnår vigtig viden om efteruddannelsesbehovene ved at være ajour med kommunale og regionale politikker og aftaler inden for vores faglige områder. Social- og sundhed Den gældende sundhedsaftale er et vigtigt pejlemærke for efteruddannelsesbehovene. Vi har bl.a. noteret os, at de primærkommunale opgaver skal udvikle sig i takt med, at hospitalerne bevæger sig i retning af en højere grad af specialisering, hvor bl.a. en stadig kortere liggetid giver andre trænings-, rehabiliterings-, og sygeplejefaglige opgaver i det primærkommunale område. Det kræver stadig større viden om og handlekompetencer hos de kommunale sundhedsfaglige medarbejdere i forhold til forebyggelse, sundhedsfremme og dokumentation. De kommunale sundhedsopgaver skal varetages i tæt koordination med den sekundære sektor, således at der sikres sammenhængende forløb for borgeren på tværs af sektorer. Pædagogik Der er kommet nye familieplejeuddannelser, og der forestår ændringer i organiseringen af familieplejeområdet, som vi følger tæt. Specialområdet oplever ændrede kompetencekrav og nye udfordringer. Vi er desuden opmærksomme på, at det kan være svært at få job til pædagogiske assistenter. Vi har løbende fokus på, om kompetenceudvikling kan bidrage til en bedring af den situation. Generelle opmærksomhedspunkter EUD-reformens fokus på udviklingen af voksenpædagogiske læringsmiljøer bliver på SOPU understøttet af en tæt kobling mellem EUV og efteruddannelsesområdet, idet vi ser begge områder gensidigt kvalificerer hinanden. Øgede dokumentationskrav udfordrer de mange medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder, og der et politisk krav om at imødekomme kompetenceudviklingsbehovet. Der er øgede krav til digitalisering og brug af velfærdsteknologier i praksis. Virksomhedernes behov for at arbejde strategisk og målrettet med kompetenceudvikling gør, at der til stadighed er behov for, at SOPU agerer opsøgende, vejledende og rådgivende om efteruddannelsesmuligheder, særligt AMU. Intern organisering og kompetenceudvikling På SOPU har vi etableret en ekstern rettet konsulentfunktion, som varetager den opsøgende indsats i Region Hovedstaden, så alle kommuner har én tydelig indgang til SOPU. På SOPU har konsulenterne erhvervs- og voksenpædagogiske kompetencer, og vi tilstræber et decideret voksenmiljø omkring vores kursister. SOPU har et særligt fokus på transfer. Vores konsulenter og undervisere går gerne i dialog med virksomhederne om at skabe de bedste betingelser, for at kursisterne kan omsætte den nye viden til handlekompetencer på egen arbejdsplads. 4

5 Udbudspolitiske indsatser 2015 Det løbende arbejde med udgangspunkt i politikken for afdækning af uddannelsesbehov betyder, at SOPU i 2015 vil have et særligt fokus på følgende indsatser og målsætninger. Øge kendskabet til AMU Vi arbejder, bl.a. i VEU-regi, på at udbrede kendskabet til og mulighederne i AMUsystemet. Vores konsulenter har en vigtig rolle i dette, og vi vil forsat arbejde med at øge kendskabet til én indgang via VEU-centrene. at virksomheder og kommuner kender og kontakter deres konsulent. at SOPU i VEU-regi bidrager til, at VEU-centrene samlet når ministeriets mål for antallet af den individuelle rådgivning og vejledning af enkelt personer, opsøgende rådgivning og vejledning hos små og mellemstore virksomheder samt indgår samarbejde med lokale aktører på beskæftigelses- og erhvervsområdet samt det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Styrket indsats for ledige Ledige skal hurtigt tilbage i beskæftigelse eller tilbydes opkvalificerede kurser, da behovet for uddannet arbejdskraft inden for velfærdsområdet er tilstede. Vi vil derfor bidrage til at fastholde og udvikle lediges jobkompetencer og prioritere dialog og koordinering med Jobcentre og A-kasser. at tilbyde fagrettede jobpakker for ledige. at udbyde realkompetencevurderings forløb (RKV) som et led i at tilbyde individuelle og relevante EUV-forløb. Anerkendelse af realkompetencer Vi vil i samarbejde med den enkelte person anerkende de eksisterende kompetencer og give merit for uddannelse, der hvor den praktiske erfaring og viden modsvarer de formelle krav i vores uddannelser og kurser. at udvikle et nyt koncept for RKV, der kan bruges til at lave individuelle uddannelsesplaner. at udvikle EUV-forløb samt markedsføre RKV og EUV. at tilbyde individuel kompetencevurdering (IKV) til ledige som led i valg af relevant jobrettet jobpakke. Almen voksen- og efteruddannelse Vi tilbyder screening af færdigheder til alle deltagere og er i undervisningen opmærksomme på at understøtte de deltagere, der har behov for almen voksenuddannelse i form af bl.a. FVU dansk og matematik. at SOPU varetager tilbuddet om FVU-screening og tilbagemelding på baggrund af et solidt kendskab til FVU-tilbuddene. Understøtte et voksenpædagogisk miljø På SOPU gælder, at ved såvel virksomhedsrekvirerede og virksomhedsforlagte forløb understøtter vi, at deltagerne har mulighed for at opleve et voksenpædagogisk miljø, hvor læring, didaktik og fysisk indretning af læringsrummet står centralt. 5

6 at være i dialog internt og eksternt om den løbende udvikling af den voksenpædagogiske didaktik at eksterne lokaliteter og udstyr understøtter et voksenpædagogisk miljø. Øget aktivitet inden for den pædagogiske FKB Indsatsen rettes mod børn, unge og voksenområdet både inden for dag- og døgntilbud samt normal- og specialområdet. at sikre et fortsat højt niveau og udbud på familieplejeområdet, samt fastholde det tætte samarbejde i Nordsjælland. at tilbyde kompetenceudviklingstilbud for PAU er med henblik på bedre jobmuligheder, evt. som undervisningsassistenter. Forløbsprogrammer sektorovergange Udvikle strategiske handlingsplaner til afdækning og markedsføring inden for områderne: at vi udbyder forløb omkring velfærdsteknologier, rehabilitering, socialpsykiatri, neuropædagogik, demens og sammenhængende indlæggelses- og udskrivningsforløb samt KOL, Type 2 diabetes, ernæring, hygiejne og farmakologi. Udbudsgodkendelser til AMU SOPU er godkendt til at udbyde AMU-kurser inden for følgende FKB er (fælles kompetence beskrivelser) Pædagogisk arbejde med børn og unge 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap Kvalitetssikring Med udgangspunkt i SOPU s Kvalitetspolitik arbejder vi med kvalitetssikring og -udvikling på flere fronter for at opretholde den oplevede kvalitet og høje faglighed på alle fronter. Der planlægges årlige kvalitetsindsatser og alle AMU-uddannelsesmål evalueres i det fælles evalueringsredskab VisKvalitet og resultaterne anvendes systematisk for at sikre fortsat stor deltagertilfredshed. Læs mere på SOPU.dk Markedsføring SOPU bidrager til øget kendskab til AMU-uddannelserne og vores aktuelle udbud gennem markedsføring via flere kanaler, og ved at følge de officielle retningslinjer. Alle uddannelser er at finde på efteruddannelse.dk og sopu.dk. Konsulentvirksomhed opsøgende i forhold nye kunder. Udsendelse af nyhedsmail til ca modtagere. Fysisk materiale; oversigter over aktuelt udbud og faglige kursusoversigter. Vi er opsøgende i forhold til A-kasser, jobcentre og fagforeninger. Gennem netværk, samarbejdspartnere og inspirationsdage. Annoncering og artikler til fagblade og aviser 6

7 Principper for udlicitering og udbud SOPU vil i samarbejde med bestyrelsen og LUU løbende vurdere principperne for udlicitering, og i hvilke sammenhænge det vil være relevant. Principperne for udlicitering bygger på en målsætning om at inddrage eksterne private aktører på de områder, hvor der vil være en særlig økonomisk og kvalitativ gevinst for uddannelsesudbuddet. Mulighederne for at udlicitere er blevet stærkt begrænsede, idet de (virksomhederne) ikke længere må undervise virksomhedsforlagt. Det kan bl.a. betyde, at vi i større omfang må afholde aktiviteter på SOPU for at sikre den bedst mulige kvalitet. SOPU vil hos den private udbyder kontraktligt sikre sig en klar ansvars- og kompetencefordeling i forhold til det udliciterede. SOPU laver ikke udliciteringsaftaler, der medfører, at AMU-rammen leveres uden for Region Hovedstaden. Vi samarbejder med skolerne i VEU-centrene om forebyggelse af aflysninger og udveksling af underviserressourcer. Det er også i samarbejde med VEU-centrene, at vi imødekommer det nye krav om at samtlige godkendte mål skal udbydes årligt. Prispolitik Fleksibel afvikling - tillæg til normprisen Ved rekvirerede kurser, hvor vi i samarbejde med rekvirenten tilrettelægger kursusforløb under hensyntagen til lokale ønsker, dækkes ekstraomkostningerne til tid og forberedelse af rekvirenten. På baggrund af det første besøg fremsender SOPU et skriftlig tilbud. Når tilbuddet er accepteret, udarbejdes en kontrakt på aftalen, hvori det specificeres, hvad ekstraomkostningerne dækker, herunder tillægsbetaling for uopfyldte hold. Prisfastsættelse sker på baggrund af en aftale med rekvirenten om forventet antal konsulenttimer. Betaling for uopfyldte hold Ved rekvirerede kurser er beregningsgrundlaget et deltagerantal på 27 deltagere pr. hold. Rekvirenten kan sikre sig, at kurset gennemføres med et lavere deltagerantal mod at betale for de tomme pladser op til 27. Tillægsbetalingen specificeres i kontrakten. Afgift for udeblivelse SOPU opkræver betaling fra arbejdsgiveren eller en selvstændig erhvervsdrivende i det tilfælde, at en medarbejder, arbejdsgiver eller den selvstændige erhvervsdrivende udebliver på kursets første dag eller frameldes senere end en uge inden kursets første dag. 7

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenfatning... 5 Indledning... 8 KLAR projektets baggrund... 8 KLAR projektets organisering... 8 KLAR Projektets mål... 9 Sammenhængsforståelsen i KLAR... 9 Evalueringens

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere