HANDLINGSPROGRAM Arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø"

Transkript

1 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved en systematisk forebyggende indsats på alle planer. Trods masser af gode initiativer og fokus på et godt og sikkert arbejdsmiljø er risikoen for at komme til skade fortsat for stor i VVS- og skorstensfejerbranchen. Fravær i forbindelse med ulykker, nedslidning og dårligt psykisk arbejdsmiljø koster samfundet masser af ressourcer og har store menneskelige omkostninger for den enkelte, hvilket vi som samfund hverken kan eller skal acceptere. Arbejdsmiljøloven pålægger ansvaret for et godt og sikkert arbejdsmiljø hos virksomhederne. Blik- og Rørarbejderforbundet står klar til at bistå arbejdsmiljørepræsentanter og virksomhederne med råd, vejledning og gode input der kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø for landets VVS ere og skorstensfejere. Et godt arbejdsmiljø sikres primært ved at virksomhederne prioriterer dette helt på niveau med den faglige kvalitet. Lokalt har de valgte arbejdsmiljørepræsentanter en særlig rolle som nøglepersoner i arbejdet for et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og deres arbejde skal støttes og udvikles på alle planer. Et godt arbejdsmiljø handler om, at alle skal blive mere bevidste om at et godt arbejdsmiljø ikke kun i højere grad sikrer førligheden i alderdommen, men også bidrager positivt til virksomhedernes bundlinje. Ny teknologi, produktudvikling og bedre organisering af arbejdet i firmaerne er også veje til et bedre arbejdsmiljø, ligesom integrering af arbejdsmiljøet fra start af skal forlanges af bygherrer, rådgivere og arkitekter. I den kommende kongresperiode skal der arbejdes for at: Virksomhederne får inddraget arbejdsmiljøet som et højt prioriteret tema i den daglige drift. Det skal fx være tydeligere, at investering i et godt arbejdsmiljø er sundt for økonomien. Der kommer øget politisk fokus på virksomhedernes vilje til at overholde lovkravene af arbejdsmiljøet og supplerende uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter. Sygefravær grundet dårligt arbejdsmiljø i højere grad inddrages i den generelle indsats for nedbringelse af sygefravær. Alle arbejdsmiljørepræsentanter kontaktes og besøges mindst en gang årligt. Der politisk arbejdes for indførsel af princippet forureneren betaler, med sanktioner mod de dårlige virksomheder. Styrke indsatsen mod ulykker for lærlinge og yngre svende. Få sat mere fokus på indsatsen mod dårligt psykisk arbejdsmiljø i virksomhederne. Arbejde for, at målsætningerne i byggeriets handleplan for nedbringelse af ulykker opfyldes. Få øget fokus på årsagen til mange alvorlige ulykker som fx faldulykker i skorstensfejerbranchen og tunge løft i VVS-branchen, samt få etableret initiativer til at modvirke dette.

2 2- Beskæftigelsen og arbejdsmarkedet Blik- og Rørarbejderforbundets mål er, at alle medlemmer er i beskæftigelse. Over den seneste 10-årige periode er beskæftigelsen gået op og ned. Fra en periode med god beskæftigelse i byggeriet kostede finanskrisen masser af arbejdspladser i løbet af kort tid. Dansk økonomi er igen i fremdrift, beskæftigelsen vokser, og de fremtidige forudsigelser er positive. Alle i beskæftigelse er ikke kun et mål for den enkelte. Høj andel af beskæftigede er også en gevinst for samfundet, ligesom det har væsentlig betydning for at opnå fagpolitiske resultater, som igen forbedrer den enkeltes løn- og arbejdsvilkår. Som fagforbund skal der ageres politisk på hele den del af beskæftigelsesområdet, som enten har eller vil få betydning for ansatte i byggeriet og i skorstensfejerbranchen. Ansvaret for den fremtidige udvikling af såvel VVS-branchen og skorstensfejerbranchen bør ikke overlades til arbejdsgiverne. Det skyldes at arbejdsgiverne inden for VVS branchen og skorstensfejerlauget ikke har været gode nok til at opsøge og skabe ny arbejdsområder og derved nye arbejdspladser. Særligt ikke i VVS branchen, hvor antallet af beskæftigede siden 2004 er faldet med ca personer. Blik- og Rørarbejderforbundet er klar til at tage sin del af ansvaret for udviklingen af de brancher, hvor medlemmerne er beskæftiget. På industriens område har parterne været gode til at sætte dagsorden for vækst i Danmark. I samme grad skal Blik- og Rørarbejderforbundet, gennem øget samarbejde med de øvrige parter og interesseorganisationer, arbejde for en bæredygtig omstilling i byggeri, renovering, istandsættelse, service og vedligeholdelse ligeledes indgår som en naturlig del af ønsket om mere vækst i fremtidens Danmark. Som nævnt indledningsvis er der et nyt opsving på vej, hvilket kan medvirke til øget beskæftigelse i byggeriet. For at sikre trygheden på arbejdsmarkedet, skal Blik- og Rørarbejderforbundet arbejde for at den danske flexicurity-model udbygges og styrkes. I den kommende kongresperiode skal der arbejdes for at: Bolig-jobordningen genindføres, og bliver mere fokuseret på energirenoveringer og energibesparelser. De vedtagne forringelser i autorisationsloven får mindst mulig indflydelse på VVS-området. Kæmpe for medlemmers interesse i forhold til social dumping og indførelse af kædeansvar til gavn for den hjemlige beskæftigelse. Opsvinget fastholdes og danske arbejdspladser sikres gennem en aktiv vækstpolitik. Der etableres løsninger, der skaber flere jobs og modvirker høj ledighed blandt ny-udlærte. Samarbejde med seriøse arbejdsgiverorganisationer om udvikling og udvidelse af fagområder med henblik på øget beskæftigelse i de brancher, hvor medlemmerne er beskæftiget. At der laves forbedringer af dagpengeloven, som understøtter og styrker den danske flexicuritymodel. Eksempelvis gennem en halvering af genoptjeningsretten og ret til efteruddannelse fra første ledighedsdag genindført.

3 3- Fagpolitiske uddannelser Blik- og Rørarbejderforbundet har til opgave at sikre et bredt udbud af fagpolitiske kurser for interesserede medlemmer, tillidsvalgte og arbejdsmiljørepræsentanter. Kurserne har til formål at understøtte dem i deres daglige virke som valgte repræsentanter, for derigennem at øge den faglige bevidsthed. Forbundets tillidsvalgte på alle niveauer udgør rygraden i udførelsen af det fagpolitiske arbejde. Men i takt med at samfundet er i konstant forandring, er der også behov for, at tillidsvalgte på alle niveauer løbende bliver klædt på til at løse hverdagens udfordringer. Her kan forbundets kurser, som en del af fagbevægelsens interne uddannelser (FIU), være med til at give dem en række redskaber til at løse de mangeartede opgaver. Kravene til de valgte kræver en kompetenceudvikling på både det faglige og personlige plan. Både i forhold til fx at matche arbejdsgiverne, men også for bedre at tage dialogen med eventuelle uorganiserede/gule kolleger. Kurserne i FIU-systemet retter sig også mod medlemmer i bestyrelsesarbejde i klubber, afdelinger og kredse. Forbundets egne grundkurser anses som et mindstemål for både de valgte i bestyrelserne og for de valgte på arbejdspladserne. For hver gang vi øger de tillidsvalgtes kvalifikationer, styrkes forbundets profil over for medlemmerne. Når G-kurserne er gennemgået har man mulighed for at vælge et bredt udvalg af tværfaglige kurser, ud fra de behov man har i sit tillidserhverv. Alle nyvalgte med tillidshverv deltager på forbundets G-kurser. Få udbredt kendskabet til overenskomsternes 2x2 dages introkursus for ny-valgte tillidsmænd. Sikre flere deltagere på tværfaglige FIU-kurser. Få flere deltagere på forbundets opmålerkurser. Alle deltagere på fagpolitiske kurser kontaktes personligt af kredsene for faglig opfølgning og udvikling. Kredsene informerer afdelingerne om, hvilke medlemmer de har haft på kursus. Gennemgå, udvikle og udbyde fagligt relevante kurser, som løbende klæder medlemmer og tillidsvalgte på til nye udfordringer. Det kan fx være kurser til uddannelse af ambassadører med henblik på øget brug af efteruddannelse, organisering af nye medlemmer, kurser for særlige faggrupper eller lokalt forankrede kurser.

4 4- Grunduddannelse og efteruddannelse Blik- og Rørarbejderforbundet vil med grund- og efteruddannelserne sikre medlemmerne tilfredsstillende muligheder for kompetenceudvikling, som giver dem de arbejdsmæssige og personlige kvalifikationer, der matcher kravene i deres nuværende og fremtidige arbejdsliv. Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer vil fremadrettet få en stadig større rolle i arbejdet med energioptimering på renoveringer og ved nybyggeri. En brancheundersøgelse viser således, at fx energioptimering vil vokse kraftigt i de kommende år. Også på skorstensfejerområdet er der øget fokus på energieftersyn og biobrændsel, ligesom branchen selv er påbegyndt indsatsen med at opdyrke nye arbejdsområder. Såfremt brancherne skal matche den fremtidige udvikling og samtidig opdyrke nye arbejdsområder, er der behov for at langt flere svende benytter deres overenskomstmæssige ret til årlig efteruddannelse. Her er det ikke kun de fagrettede kurser der er nødvendige, men også de almene kurser, der øger de personlige kompetencer. Også på erhvervsuddannelsesområdet er Blik- og Rørarbejderforbundet involveret i hele processen med at optimere VVS-uddannelserne og uddannelsen til skorstensfejer i forbindelse med den nye EUD-reform. Først og fremmest øges kravene til uddannelsens indhold og læringsstile. Det er også nødvendigt med spændende og interessante erhvervsuddannelser, samt sikring af praktikpladser, hvis unge, som har masser af uddannelsesmuligheder, skal motiveres til at tage en uddannelse som håndværker. Blik- og Rørarbejderforbundet vil nøje følge udviklingen på de skoler, hvor der er oprettet praktikpladscenter. Det er vigtigt at de unge mennesker som kommer til at tage deres uddannelse i et praktikpladscenter sikres en lige så god og udfordrende uddannelse, som dem der har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Det medfører ikke alene øgede krav til elever, men i særdeleshed også til virksomheder og erhvervsskoler. I Blik- og Rørarbejderforbundet skal vi også være på forkant med udviklingen, og bl.a. skal erfaringerne fra udviklingen af den nye EUX-uddannelse for VVS- og energispecialister, bruges i det fremadrettede udviklingsarbejde på de to grunduddannelser. Bidrage til udviklingen af indholdet og udbuddet af faglige kurser i VVS- og skorstensfejerfaget, og samtidig arbejde for at flere medlemmer kommer på efteruddannelse gennem målrettet opkvalificering af medarbejderne. Det gøres nemmere for medarbejdere, ledige og virksomheder at finde oplysninger om efteruddannelseskurser og gøre tilmelding mere overskuelig og smidig. Kendskabet til overenskomstens muligheder for betalt efteruddannelse og aftenskole øges.

5 Kvaliteten af erhvervsuddannelserne sikres, således at antallet af nyudlærte øges ved større indtag og mindre frafald. Få øget tilgangen til ventilationsteknikerspecialet. Virksomhederne og skoler øger brugen af mentorordninger for bedre fastholdelse af lærlinge. Vurdere muligheden for etablering af rådgivning for efter- og videreuddannelse. Elever i praktikpladscentrene får lønmodtagerrettigheder.

6 5 - Information og kommunikation Blik- og Rørarbejderforbundets informations- og kommunikationspolitik skal understøtte det fagpolitiske arbejde. Samtidig skal en målrettet og effektiv kommunikationsindsats øge den faglige identitet og fællesskab blandt medlemmerne og derved sikre en øget loyalitet og kendskab til Blik- og Rørarbejderforbundets arbejde og betydning for medlemmernes hverdag. Målrettet kommunikation er vigtig. Dels for at understøtte den faglige dialog med medlemmerne, men også i udviklingen af fagpolitiske prioriteringer. Mens det enkelte medlem har brug for information og kommunikation fra forbundet, har forbundet behov for input fra medlemmer og arbejdspladser, for bedre at være i stand til at følge udviklingen og nye tendenser. For at styrke den faglige identitet og det faglige fællesskab skal såvel erfaringer fra medlemmerne, initiativer, rapporter, undersøgelser og nytænkning med betydning for faget formidles, så det kan bidrage til en samlet udvikling i hele branchen. Og det både, når det handler om bedre arbejdsforhold, større sikkerhed, øget kompetence, bedre indtjening m.m. I den samlede medlemskommunikation bruges en række forskellige platforme som fagblad, hjemmeside, nyhedsbreve, sociale medier, sms, pjecer og kampagnemateriale. Samtidig har forbundets presseindsats, udover at få fagpolitisker emner på den politiske dagsorden, også til formål at oplyse medlemmerne om forbundets virke. Brugen af de forskellige kommunikationsplatforme forandrer sig konstant. Her skal forbundet følge udviklingen ud fra devisen om, at vi skal kommunikere med medlemmerne der, hvor de er. Fortsætte den løbende udvikling af forbundets fagblad og forskellige kommunikationsplatforme, hvor der samtidig udarbejdes en strategi for at styrke samspillet mellem disse. Formidle forbundets fagpolitiske holdninger, og øge medlemmernes viden om de muligheder overenskomsten giver. Formidle erfaringer, udviklinger og nye tendenser i branchen. Udvikle samspillet mellem fagbladet, kredse og afdelinger med henblik på at sikre gode medlemsrelevante historier i fagbladet. Inddrage medlemmernes mening, erfaringer og mediebrug i udviklingen af forbundets samlede kommunikationsstrategi. Øge forbundets synlighed og fagpolitiske standpunkter i offentligheden. Forbundet afholder kursus for de tillidsvalgte i kredsene i brugen af de sociale medier og andre kommunikationsplatforme løbende.

7 6 - Internationalt arbejde Den øgede globalisering forandrer verden, og betyder fx at EU lovgivning, internationalisering, vandring af arbejdstagere er blandt de emner vi som forbund er tvunget til at forholde os til i varetagelsen af medlemmernes interesser. Blik- og Rørarbejderforbundet vil gennem det internationale samarbejde arbejde for fred, demokrati, menneskerettigheder og retten til at organisere sig i fagforeninger. Social dumping og unfair konkurrence er blevet hverdag og en udfordring for den almindelige lønmodtager verden over i takt med den øgede globalisering. Øget brug af færdige byggemoduler, og konkurrencen fra store europæiske byggekoncerner, der vinder licitationsopgaver i Danmark, er også blandt udfordringer for det danske arbejdsmarked. Derudover påvirker lovgivning og direktiver fra EU mere og mere den danske lovgivning. Derfor er det nødvendigt og gerne via strategisk samarbejde med fx BAT, LO og internationale samarbejdspartnere, at sikre indflydelse på danske lønmodtagers interesser i lovgivningsarbejdet og udarbejdelse af direktiver i EU. Internationalt skal Blik- og Rørarbejderforbundet også gøre sin indflydelse gældende og støtte faglige kampe for lønmodtagerrettigheder i hele verden, således at udnyttelse af arbejdstagere, umenneskeligheder, tvangsarbejde ect. bekæmpes globalt. Der er stadigt et stort behov for at udbygge forbundets internationale arbejde, og vi vil støtte og påvirke NBTF, EFBT, BWI og andre internationale arbejdstagerorganisationer. Demokratiske rettigheder udbredes globalt, og at der medvirkes til en mere retfærdig fordeling af de globale ressourcer. Der skabes bedre vilkår for lige løn for lige arbejde, og at der arbejdes for mere social udligning globalt. Varetage medlemmernes interesser - gennem LO og BAT ved udarbejdelse af direktiver og lovgivningsarbejdet i EU. Herunder forsvare danske overenskomster. Modarbejde social og arbejdsmiljømæssig dumpning og medvirke til at skabe en international ramme for social ansvar og retfærdighed. Alle udlændinge, der arbejder inden for forbundets overenskomstområder, bliver oplyst om overenskomstens bestemmelser og organiseres. Følge forbundets solidaritetsprojekt via Ulandssekretariatet i Filippinerne og arbejde for, at dette kan videreføres af de lokale myndigheder og fagforeninger efter projektperiodens afslutning.

8 7 - Organisering Blik- og Rørarbejderforbundets mål er at oparbejde en effektiv organisation, hvor hvervning, fastholdelse, og udvikling er nøgleordene i løsningen af alle opgaver og udfordringer. Fremtidens forbund formes med udgangspunkt i det faglige fællesskab, hvor den faglige styrke udvikles og bruges til at få gennemført forbedringer og resultater til glæde for såvel kollektivet som det enkelte medlem. En fortsat høj organisationsprocent er afgørende for opfyldelsen og indfrielsen af forbundets formulerede fagpolitiske målsætninger. Traditionelle fagforeninger har gennem de seneste par årtier oplevet faldende opbakning. For mange lønmodtagere er det ikke længere en selvfølge at være organiseret i den fagforening, som forhandler overenskomsten. Stigende individualisering, et udefra kommende pres fra diverse gule foreninger med billige kontingenter og diverse stramninger på A-kasseområdet og håndsrækninger til de gule foreninger fra politisk side, har kun gjort udfordringer i den samlede organiseringsindsats større. Den fremtidige dagsorden er, at fortsætte udviklingen med at øge det høje faglige niveau og kvaliteten i servicen overfor medlemmerne, og dermed også styrke indsatsen for medlemsfastholdelse og medlemshvervning. Forstærke indsatsen for hvervning og fastholdelse af alle som er beskæftiget inden for forbundets arbejdsområder. Få indarbejdet faste procedure både administrativt og fagpolitisk, der udvikler og styrker den samlede hvervnings- og fastholdelsesstrategi. Evaluere de af Hovedbestyrelsen vedtagne fælles organiseringstiltag i kredsene og ved positiv afkast, implementere organiseringstiltagende som faste procedure. Udarbejde løbende analyser over medlemsudviklingen, så udviklingen kan følges løbende af alle i organisationen. Inddrage medlemmerne fx ved brug af løbende tilfredshedsmålinger m.m. i udviklingen af forbundets fagpolitiske tiltag. Afholde særlige aktiviteter, som fx grossistkampagner m.m. med henblik på at øge forbundets synlighed og fremme bevidstgørelsen for et fagligt medlemskab blandt medlemmerne. Der etableres og afholdes aktiviteter eller kurser for samtlige ny-udlærte, så de bliver bekendt med og inddraget i vigtigheden af det fagpolitiske arbejde. Vurdere behovet for særlige aktiviteter i form af konferencer og lignende, som styrker den faglige identitet og profil blandt forbundets tillidsvalgte. Der vælges flere tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Alle nyvalgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter indkaldes til et møde på kredskontoret. Her gennemgås overenskomst, sikkerhedspjece mv. således at den nyvalgte klædes bedst muligt på til sit nye tillidshverv.

9 8 - Overenskomster og lokalaftaler Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for at forbedre medlemmernes løn- og arbejdsforhold maksimalt. Fundamentet i dette arbejde er de kollektive overenskomster, prislisterne og de årlige forhandlinger om lokale aftaler i virksomhederne. Overenskomsterne er grundpillen i den danske model, og fastholdelse og udbygning af nuværende overenskomster skal være til gavn for medlemmerne. Som forbund skal vi sikre, at de nuværende overenskomster ikke forringes. Forbundet skal arbejde for en modernisering og en udbygning til gavn for de ansatte medlemmer i VVS- og skorstensfejerbranchen. Derudover skal forbundet på alle niveauer sikre, at medlemmerne gennem hjælp, vejledning, baggrundsviden m.m. modtager de rette værktøjer i forbindelse med de årlige lokale forhandlinger. Evaluere overenskomstforhandlingerne i 2014, og bidrage til diskussionen om en anden form for forhandlingsfælleskab i LO. Undersøge udviklingen af lønformer for servicesvende og iværksætte tiltag med henblik på at hæve det samlede lønniveau for timelønnede i branchen. Forbund, kredse og afdelinger støtter arbejdet for indgåelse af flere lokalaftaler, som efterfølgende indsamles til opfølgning og registrering i forbundet. Lærlinge inddrages i og omfattes af indgåede lokalaftaler. Få registreret alle faglige sager med henblik på at kunne dokumentere udviklingen og iværksætte fagpolitiske initiativer. Tegne overenskomst med alle uorganiserede virksomheder, både danske og udenlandske, samt sørge for at medarbejderne bliver organiserede. Bekæmpe løndumping fra såvel uden- som indenlandske firmaer med alle tilgængelige midler. Afdelinger og kredse iværksætter lokale aktiviteter med henblik på, at flere medlemmer bidrager med oplysninger ved indsamling til den årlige lønstatistik. Skorstensfejerområdet bliver omfattet af hovedaftalen, samt at der bliver mulighed for at vælge tillidsmand i firmaerne. Prislisterne fortsat udvikles og moderniseres, herunder hurtigere prissætning af nye produkter og indarbejde konsekvenserne af ændrede arbejdsmetoder. Indføre mulighed for elektronisk afstemningsmulighed ved OK i 2017 Finde måder, der kan være med til at hjælpe de ny-udlærte til fodfæste på arbejdsmarkedet, og lette overgangen fra lærling til svend.

10 9 - Politisk udvikling og påvirkning Blik- og Rørarbejderforbundet er en faglig interesseorganisation, hvis opgave bl.a. er at varetage medlemmers faglige interesser samt arbejde for udbygning af velfærdssamfundet. Dette kan kun sikres ved, at forbundet arbejder fagpolitisk på alle de områder, der har medlemmernes interesse. Politik og Fagpolitik, kan ikke skilles ad. Vi kan som en faglig organisation ikke undlade at blande os i de politiske beslutninger der tages såvel i EU, Folketinget eller for den sags skyld ude i de enkelte kommuner og regioner. Blik- og Rørarbejderforbundet skal ikke være partipolitiske afhængige. I stedet skal de fagligpolitiske vedtagne mål på kongresser og i hovedbestyrelsen, søges indfriet gennem indflydelse og påvirkning af de partier/politikker, der er enige i forbundets vedtagne politik. I den forgangne kongresperiode har forbundets medlemmer oplevet en økonomisk ført politik, hvor der ikke er fundet en tilfredsstillende løsning på en lang række spørgsmål om dagpengereform. Det gælder bl.a. længden af dagpengeperioden, størrelsen af understøttelsen, muligheder for videre- og efteruddannelse i ledighedsperioder, fair behandling af de ledige og modtagere af sygedagpenge. Derudover berører forringelserne af autorisationsloven også hovedparten af forbundets medlemmer. Samarbejde med alle de politikkere og partier, der støtter op om kongressens og hovedbestyrelsens fagpolitiske vedtagelser. Forbedre mulighederne for beskæftigelse for medlemmer i VVS- og skorstensfejerbranchen. Søge indflydelse og påvirke til en aktiv og om muligt bæredygtig vækstpolitik. Søge indflydelse og påvirke folketinget til at få rettet op på urimelighederne i den tidligere vedtagne dagpengereform. Søge indflydelse og påvirke for yderligere tiltag mod social dumping, ved bl.a. indførelse af kædeansvar m.m. Søge indflydelse og påvirke til tiltag, der styrker den danske model. Søge politisk indflydelse på områder som velfærd, bygge- og bolig, erhverv, skat, energi, arbejdsmiljø, integration, arbejdsmarked og uddannelse samt EU. Den nye erhvervsuddannelsesreform styrker vores uddannelser og giver muligheder for opkvalificering af medlemmernes teknisk faglige, almene og personlige kompetencer. Der etableres en mere retfærdig fordelings- og skattepolitik, der sikrer kommende genrationer et trygt velfærdssamfund. Invitere oplægsholdere udefra til fx hovedbestyrelsesmøder eller konferencer til debat om aktuelle faglige og politiske temaer. Presse på for, at flere kommuner og regioner bekæmper social dumping ved fx at indføre kædeansvar m.m. i deres udbudsmaterialer.

11 10 - Ungdomsarbejdet Blik- og Rørarbejderforbundet skal sikre, at lærlinge under uddannelse bliver organiseret i Blik og RørUngdom. Dette skal sikre dem optimale uddannelsesforhold og gøre dem bekendt med deres rettigheder i firmaet og på de tekniske skoler. Det er vigtigt at der er fokus på lærlingenes arbejds- og uddannelsesforhold i uddannelsesperioden, da det er den eneste mulighed vi har for at yde en faglig indsats, samt sikre lærlingenes faglige forståelse Organiseringsindsatsens målsætning om jævnlige besøg på de tekniske skoler er nu indarbejdet i kredsene, så det sikres at alle lærlinge møder Blik- og Rørarbejderforbundet under deres skoleophold, hvilket gerne skulle give en høj organisationsprocent. Arbejdet med at få et stabilt ungdomsarbejde i kredsene fortsætter. Her er succesen afhængig af, at der hverves ildsjæle blandt de unge som vil være aktive. Den øgede fokus på Skills, de fælles Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelserne, skal fortsat udnyttes til at gøre kommende og nuværende lærlinge inden for branchen opmærksomme på, at det er Blik og RørUngdom man skal være medlem af for at få den optimale back up under uddannelsen. Herunder fokus på de lokale mesterskaber fra kredsenes side. Give lærlingene en større forståelse for fagforeningens rolle for derved at opnå en stærk faglig organisation. Dialogen med lærlingene på de tekniske skoler fastholdes med henblik på organisering af alle lærlinge inden for VVS- og skorstensfejerbranchen. Virksomheder og tillidsvalgte får større bevidsthed om lærlingenes arbejds- og uddannelsesforhold. Oplyse lærlingene om deres rettigheder og pligter ift. lærlingebestemmelser, overenskomst og prislister. Øge lærlingenes kendskab til indholdet i deres uddannelse for at sikre dem den bedst mulige uddannelse. Sikre at ungdomsarbejdet er topprioriteret i kredsenes arbejde, og at lærlingene motiveres til at deltage aktivt i ungdomsarbejdet. Øge lærlingenes kendskab til og betydning af Landsudvalgets arbejde. Der skabes flere lære- og praktikpladser, og at arbejdsgiverne tager flere elever ind. Bekæmpe frafaldet på erhvervsuddannelserne ved fx at få etableret mentorordning i flere virksomheder. Samarbejdet mellem landsudvalget og de ungdomsansvarlige optimeres med henblik på at revidere ungdomsarbejdet, Blik og RørUngdoms love og kontingenter. Efter førstkommende årsmøde i 2015 indkalder forbundet til møde mellem landsudvalget og de ungdomsansvarlige med afholdelse af teambuilding og opstart af processen.

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere