. Sådan gik det til...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". Sådan gik det til..."

Transkript

1 NR 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12.

2 2. Sådan gik det til... DA FLERE AF KAMMERATERNE HAVDE FERIE UNDER AKTIONEN MQD SUGERE OG GRABBERE, OG DA HELLER IKKE ALLE, DER VAR PA HAVNEN, VAR LIGE INFORMERET OM HVAD DER SKETE, VIL VI KORT REDEG~RE FOR AKTIONENS FORL~B... BAGGRUNDEN: Folk var ved at blive utålmodige. Ved overenskomsten i marts 1975 blev der underskrevet et stykke papir om, at der senest d. 1. januar 1976 skulle indledes f orhandlinger om en prod ukti onstillaegsaftale for sugere og grabbere. Og der var ikke sket en skid. Stevedore var åbenbart ikke SlEI' lig villig til at amdre ved l;nnen for den slags arbejde. GENERALFORSAMLINGEN I APRIL: På generalf orsamlingen i april var der bred enighed om, at fagf oreningen skulle 18'gge pres på stevedore for at få forhandlingerne i gang; og at vi som krav skulle stille: 1. h;j, fast timel;n 2. uamdret mandskabsantal ET FORSLAG: Da der var gået over en må.ned og stevedores forhandlingsvilje var lige ringe, indsendte en kammerat d. 2Z-5 et forslag til bestyrelsen om9 hvordan man kunne fors;ge at presse stevedore til forhandlinger. ORIENTERENDE M~DE: Fagf oreningen finder det på si plads at indkalde havnearbejderne til et orienterende m;de. Det afholdes onsdag d Her meddelar bestyrelsen, at der ikke er udsigt til, at der kommer gang i forhandlingerne. De forsamlede havnearbejdere, en stykker, bliver derfor enige om at man vil fors;ge at g;re noget ved sagen på egen hånd, og man vedtager principielt at gå. ind.for f;lgende aktionsform. Det samme forslag som en af kammeraterne havde indsendt til bestyrelsen i maj må.ned... Det gik ud på f ;lgende: 1. vi nmgter at k;re igennem frokos t- og middags pausen. 2. vi naegter at arbejde o ver. 3. vi holder vores kotumenessige drikkepauser. Men for at sikre, :at alle havnearbejdere fik.lejlighed til at deltaga i be~lutningen vedtog man f;rs~ at tage endelig stilling til aktionen på et nyt skurm;d~ en uge senere. Der blev nedsat et skurudvalg, som dels skulle lave en l;beseddel om det nye skurm;de, og dels skulle kontakte lager og pak for at sikre, at de ikke modarbejdede aktionen ved at gå 1 bådene efter fyraften.

3 . 3 SKURUDVALGE."1': Skurudvalget som bestod af tre mand udarbejdede en l;beseddel, som indkaldte til nyt skurm de onsdag d Den blev delt ud på stillingsp~adsen tirsdag d Ligeledes kontaktede en fra skurud valget tillidsmamdene på KFK, DLG og Oliem llen. KFK-tillidsmanden havde ferie, men både tilidsmanden på DLG og Oliem;llen udtalte som deres personlige vurdering; at lager o~ pak selvf;lgelig ikke ville ga i bådene, når havnearbejderne havde forladt em. SKURM~DE."l' : På skurm;det onsdag d. 7-7 var alle enige om, at nu skulle aktionen i gang. Specielt da man erfarede at der åbenbart ikke ville blive nogle problemer med lager og pak. TORSDAG: Om torsdagen ligger der en stor fed suger omme ved DLG. PROGRESSO,ARGENTINO er dens na.vn og den medbringer 9000 tons. Samme dag uddeles en l;beseddel til lager og pak; som opfordrer dem til at vise solidaritet over for vores aktion, samtidig med at man forklarer; hvad der er baggrunden for den. Aktionen går planmaessigt. Havnearbejderne forlader PROGRESSO ARGENTINO kl FREDAG: Der sker det samme. Havnearbejderne forlader PROGRESSO ARGEN TINO kl Men senere på aftenen visar det sig at båden forhaler over til DLG på stmolen og grabber til kl Lager og pak har begyndt deres skruebraekkeri. Samme dag er Carsten Andersen til faellesm;de i K;benhavn. Arbe jdsgi verne har klaget over overarbejdsvc:egring. Enden på m;det bliver; at arbejdsgiverne truer med at indstaevne overarbejdsv<egringen for arbejdsretten ; hvis ikke f orholdene normaliseras. L~RDAG: Det visar sig at der fredag kl. 13 blev taget 3 havnearbejdere til at m de på argentinaren l;rdag morgen på ;stmolen. De for~ lader dog omgående båden, da nogle havnearbejdere m;der op og sp rger dem j; hvad de laver der. Også truckf reren med samt hans bob-cat k rer straks hjem igen. Arbejdet på båden fortsaetter i midlertid med en kranf;rer, en DLG-mand som lugemand og en DLGmand med bob-cat i lasten. Senere på formiddagen fors;ger en halv snes havnearbejdere 2 gange at stoppe båden; men uden held. Fors;get gentages om eftermiddagen med en repraesentant for lager og pakhusarbejdernes fagforening. Heller intet resultat. Båden k;rer til kl

4 S~NDAG: Alt ligger stille. MANDAG: Argentineren forhaler tilbage til sugeranlceggene ved DLG. Havnearbejderne fortsetter aktionen. Og båden ligger stille om af'tenen. Det.samme gelder en stor russer på 10-meter kajen. Sekret<m'en for lager og pak henvender sig til vores fagf oreningsf ormand for at h~re narmere om aktionen inden han kontakter sine egne folk. Vores fagforeningsformand forteller ham imidlertid at det er en plattenslageraktion, som fagforeningen overhovedet ikke st~tter. Havnearbejderne vedtager at aktionen skal fort.sette, og at man endnu engang skal fors~ge at o vertale lager og pak til at holde snitterne vek fra aktionsramt arbejde. ONSDAG: Enkelte havnearbejdere går imod skurm~dets beslutning fra dagen i forvejen og siger ja til at arbejde over på russeren på 10- meter kajen. TQRSDAG: Skurudvalget finder det f ormålsl~st at fortsette aktionen og uddeler en 1-beseddel om morgenen, som opfordrer de enkelte hold til selv at afg~re om de vil fortsette aktionen. Aktion?? Nåh, den der, jamen;- det er jo ikke andet end en plattenslageraktion. Den st-tter vi overhovedet ikke: TIRSDAG: Skurudvalget indkalder til skurm~de om middagen. Dels for at h~re om folk mener aktionen skal fortsette. Og dels for at h;re, hvad folk mener; man skal g re ved lager og paks skruebrmkkeri. L~besedlen opf ordrer ligeledes fagforeningen til at indkalde til nyt skurm;de i august såfremt der ikke inden da er kommet gang i forhandlingerne.

5 5 Hvad fa'en varder galt? HVORFOR MÅTTE AKTIONEN MOD SUGE- OG GRABBÅDE FOREL~ BIGT OPGIVES ALLEREDE EFTER EN UGES FORL~B? HVAD - :cb IrEV- DER GJORT FORKER'f?- FOR AT PR~VE AT GIVE ET SVAR PÅ DISSE SP~RGSWAL VIL JEG FORS~GE AT BESKRIVE DE FORSKELLIGE PARTERS ROLLE I HELE DENNE SAG. FAGFORENINGEN Generelt har fagforeningen forholdt sig passiv, ja har endog, med undtagelse af et par bestyrelsesmed-, emmer; direkte mod~bejdet akonen. Her er to eksempler: Allerede i f orbindelse med afholdelsen af det f~rste "orienteringsm~de" lykkedes det fagforeningen at skabe forvirring blandt kammeraterne om, hvem der stod bag indkaldelsen. Så vidt jeg har h~rt fra et bestyrelsesmedlem var der på bestyrelsesm~det i begyndelsen af juni enighed om at indkalde til et "orienteringsm~de" angående su~e- og grabbådene, og det blev pålagt to bestyrelsesmedlemmer at ops~tte et skriftligt opslag ~erom på stillingspladsen, samt dele l~besedler der orienterede om m~det. Som aftalt blev plakaten opslået, og om morgenen d blev l~bedlerne; der udtrykkeligt var underskrevet "bestyrelsen", uddelt. En del kammerater henvendte sig i l~bet af f ormiddagen på fagf oreningskontoret for at få ruermere besked, men fik her at vide, at bestyrelsen skam ikke stod bag indkaldelsen til dette m~de. Selvf~lgelig skabte det stor forvirring hos kammeraterne. Men hvorfor ville en del af bestyrelsen ikke stå ved sin egen beslutning?. Var det arbejdsretssp~gelset der igen fik dem til at stikke halen mellem benene? Vi sp~rger bare: Hvornår er det blevet ulovligt at indkalde sine medlemmer for at orientere dem om et forhandlingsforl~b? Hvad der i~vrigt på et sådant m~de kommer frem af aktionsforslag ke.n bestyrelsen u muligt kr~es til ansvar for. ANTON I Det andet eksempel drejer sig om fagforeningens, specielt formandens rolle i fors;get på at standse lager- og pakhusarbejdernes skruebrrekkeri. L~rdag d overtog DLG's egne folk losningen af PROGRESSO ARGEN TINO efter at tre havnearbejdere var gået hjem. Ca. 10 havnearbejdere f ors~gte adskillige gange at overtale de 3 pakhusarbejdere til at standse arbejdet; men igen u den resultat. Imidlertid ville lager og pak repr~sentanterne have m~de med Antoni. Dette blev arrangeret ma.ndag formiddag. På dette m~de sagde Antoni kort og godt til lagerog pak reprresentanten at fagforeningen ikke havde noget med aktionen at g~re, at det var en plattenslageraktion, og at bestyrel- sen i~vrigt ikke bakkede den op, hvorefter lager og pak reprmsentanten naturligvie trak nmsen til sig.... I

6 Dette var simpelthen en.svinestreg fra Antonis side. Antoni skulle naturligvis ha sagt til lager og pak reprresentanten: "Officielt kan vi selvf~lgelig ikke bakke aktionen op, men pr~v for fanden alligevel at standse jeres folks skruebrrekkeri". I stedet for at mobilisere sine medlemmer omkring en yderst moderat aktionsform har fagforeningen udf ~rt et gedigent stykke arbe jdsgi verarbe jde. En indirekte st;tte fra fagforeningens side ville have gjort aktionen vcesentlig mere slagkraftig end den rent faktisk blev. KAMMERATERNE t gå ind for en aktion inde t ~~e~ andet og mere end bar~ en håndsoprcekning på et skurm~ e Bl a indeba:a:'er det at man ogsa er"vi11ig til at g~re ' det beskidte arbejde. Et andet argument de: kom fre~ efter at aktionen var igang l~d. "Vent bare til der ligger en b~nnebåd ved Århus Oliem~lle, så skider "B~rges folk" på aktionen og arbejder som normalt." Et sådant argument kan kun fremme den indbyrdes splittelse og mistillid. Mig bekendt gik de af B; ges "folk" der var tilstede på skurm~derne stort set også ind for aktionen. Hvorfor så begynde at sprede mistillid til deres hold- ~ ning så lam.ge de rent faktisk ik ke har brudt aktionen? Frem for at brokke sig over aktio-. nen og dens nyttel~shed, efter at den var igang; synes jeg man på de indledende skurm~der klart skulle have fremkommet med sin modstand og kritik af aktionen. Det g~r tingene noget lettere når man ved hvor hinanden står. STEVEDOREFORMJENDENES ROLLE Mange kammerater forholdt sig passive til aktionen. F.eks. brugte man som undskyldning for at bryde aktionen og gå i gang igen argumenter som dette: "Hvad nytter denne aktion? - Lager og pak arbejderne overtager jo bare vores arbe jde og I ( skurudvalget ) har ikke vreret i stand til at stoppe deres skruebr~kkeri." OK, det er rigtigt at vi (skurudvalget)ikke var i stand til at stoppe lager og paks skruebrrekkeri. Hvorf or? Fordi det kun var en meget lille gruppe, der gjorde noget aktivt. ~ stedet for at brokke sig over at vi ikke kunne stoppe lager og pak, ku man jo selv viere kommet og tilbudt sin Jmjrelp. Hvis d~r havde stået 50 havnearbejdere og ikke kun 6-7 stykker på dcekket af Progresso Argentino havde lager og pak garanteret hurtigt forf; jet sig op af lasten. Hvor s~de; rare og omgamgelige og hvor megen sympati for1d1endene end måtte udtrykke for det rimelige i vores krav er der ingen grund til at glemme hvad deres virkelige funktion under en såd aktion er; nemlig at splitte os. ' Det forlyd,er, at Friis er begyndt at uddele medaljer til s(ei'ligt aktive forlnie?ld.

7 ~ ai deres ret ubehj~lpelige le s ~ik ud på at sige til et ~old, nar de varskoede det:"alle e a~dre hold har sagt ja til at arb~:de over; så det g~r I vel ogsa Heldigvis var der ingen der plumpede i. Eller de fors~gte sig med redeg;relser som denne: "DLG og KFK er ivirkeligheden helt vilde med aktionen. De kan nemlig i ~jeblikket ikke skaffe lager kapacitet nok". - Hvorefter de promte varskoede os til at k~re til kl. 22. I ~vrigt kan vi lige kort bema:rke at formamdene var behjmlpelige med at l. ~se kommunikationsproblemet. Ja, de lige frem kastede sig over den l~beseddel, der opfore dr~de folk til at genoptage arbejdet; for at vmre de f~rste til at uddele dem tilde kammerater der var i.gang i bådene. Derfor' var det maske vmrd at overveje om vi ikke i framtiden blot skulle sende l;besedlerne til Stevedore og så trygt f orlade os på at de flinke forinamd tar sig af uddelingen - også når der på l~besedlen opfordres til arbejdsnedlceggelse. HVAD BLEV DER GJORT GALT?? Der er under og efter aktionen rejst en del kritik af dens forl~b. Det drejer sig for det f~r- ~ ste om kommunikationen, hvor det på den ene side er blevet fremhawet at ~en har svigtet - srerlig over for lager og pak - og på den anden side har man sagt, at det var en tåbelighed at udsende l~besedler, der orienterede om aktionens indhold, da man herved ville give arbejdsgiverne håndgribeligt bevis på at man var i frerd med at foretage sig noget overenskomststridigt. Kritikken rammer på dette punkt ved siden af. En forudsmtning for at undgå at udsende l~besedler, der orienterar om aktionens indhold i' er jo at samtlige kammerater m~der op til skurm~derne. 7 Dette er jo desvcerre ikke tilf~ldet M~n i ~vrigt mener jeg nu ikke, vi skal lade os skr~mme af al den snak om bod og om hvad der er lovligt og ikk: lovligt. Sagen er jo at vi gennem det arbejdsretslige system i den grad er bundet på hrender og f~dder a~ arbejdsgiverne snart sagt kan fa o~ d~mt for hvad som helst. Hvis vi ellers er indstillet på ikke passivt at affinde os med arbejdsgivernes mildt sagt henholdende l~npolitik, er vi sirnpelthen n~dt til at handle - og så i~vrigt skide h~jt og flot på om det vi g~r er lovligt eller ej. På et af skurm~derne sagde en kammerat, at aktionen k~rte så dårligt, fordi den ikke var omfattende nok. Han mente således, at vi kort og godt skulle boykotte alt overarbejde indtil en l~sning forelå. For det f~rste fremhmvede han, at aktionen herved ville blive vresentlig mere slagkraftig og for det andet ville en sådan aktion svejse kammeraterne sammen, fordi man herved ville undgå at det blev en mindre gruppe; der kommer til at trtekke det tunge lres. Jeg mener, at denne kritik stort set er rigtig, men når det ikke blev f oreslået at g~re aktionen så omfattende~ fra skurudvalgets side, så skyldes det naturligvis en frygt for at et sådant forslag ikke ville kunne vinde den tilstrmkkelige opbakning hos kammera terne. Måske tog skurudvalget fejl heri. NM

8 8 Hvad ender det med'? Og hvad er det så endt med. S~lle 30 kr. i timen a#conto indtil november, hvor man så sikkert har en produktionstillcegsaftale klar til os. Det var i hvert fald det man blev eniga om på et m;de mellem bestyrelsen og arbejdsgiverne afholdt d. 29 juli. Der blev udfmrdiget nedanstående dokument: Vedeld. d. afholdt mttde under medvirken af underskrevne organieationer behandl edes f11hgende I.. Under henvisning til protokollat fra lokale organieationsforhandlinger JO. november 1975 enedes man om f01gende : a) Et nedsat arbejdsudvalg hestlende ar 3 arbejderreprzt1entanter og 3 arbejdsgiverrepraesentanter udarbejder udkaat til e n produktionatillaegsaftale efter principper som den mellem organisationerne gaeldende produktionstillrgsaftale for terminalarbejdere. b) Udkastet skal forel2gge11 organieationerne. og forhandlii;tgerne akal. vaere afsluttet senest 1. november d. å. c) Aftalen!5.r tilbagevirkende krart til 1. august d. l.. hvorfor der fra denne dato til forhandlin~ernes afalu~ning, dog kun t_il 1. _november d. l., udbetalee en a conto timel.jetahng pr. produkhonahme pl kr. 30, 00 pr. mand. Havnearbejdernea Fagforening i Ärhua '.,-ef:. / (-I: j 't?, '"7>-CJ. -(" Spec1alarbejder1orbundet i Danmark =::.=..:--~-- Århus, den 29. juli 1976 "',' -,. aan<1e1.~~i~~kjd. for jk'rhu'e / t. -t'-( I.--. g;, ~ -rioonin ~a~n af Havne- og K bmandaorganiaationer i Danmark \. Her fremgår det jo tydeligt hvad stevedore er ude på. Under I punkt a) står der på almindelig dansk; at der skal laves en ordning for sugere, der svarer til terminalordningen. Altså en form for akkord. Og det mener jeg er helt uacceptabelt. Og det mente nogen fra bestyrelsen også på m~det. Men hertil kunne Harboe Nielsen beroligende svare, at tiden jo ikke var moden til en fast timel~n. Så er det bare, at vi sp~rger, jamen, for helvede, Harboe, vi har jo i en årr~kke haft fast timel~n på det arbejde. Hvad er det da for noget sludder. Noget andet lusk ved punkt a) er sp-rgsmålet om bemanding ved en sådan slags terminalordning. Hvad med mandskabsantallet????????? Og endelig ser det for mig ud som om stevedore er ved lige så stilla at luske en fastans~ttelse ind ad bagd;ren på denne måde. Vi må på det kraftigste s~rge for at fagforeningen ikke jokker i spinaten og bare skriver under. Vi må krawe, at den indkalder til skurm;de f~r der skrives under på nogen aftaler. Ellers tager de sgu r~ven på os endu en gang. L0se Da der på -havnen går rygter om at jeg under forhandlinger med stevedore skulle hå.ve accepterat en produktions aftale omkring suge- og grabbåde, vil jeg hermed fastslå, at disse rygter ikke har noget med virkeligheden at g-re. Under forhandlingerne gav jeg udtryk for at sagen skulle ordentlig behandles på et bestyrelsesm-de, f-r underskrivelse af noget som, helst. rygter!!! Den almindelige oi:)fattelse var, at der ikke blev skrevet under på noget, der ikke var skrevet under på i forve jen af tidligere fagforeningsf or nend. Hvis nogen stadig er i tvivl om min holdning kan jeg tilf~ldigvis snakkes med. Ellers kommer det jo nok op på generalforsamlingen. IL

9 GOTEBORG ET PAR STYKKER FRA REDAKTIONEN HAR I SOMMERENS L~B V4RET NOGLE DAGE I GOTEBORG FOR AT SE PÅ FORHOLDENE PA HAVNEN. DE TALTE BL.A. MED EN HAVNEARBEJDER, om REDDER LARS ÅKE 00 HAN LOVEDE AT SKRIVE EN ARTIKEL TIL "HAVNEARBEJDEREN", SPECIELT OMKRING ANS. TTELSES FORHOLDENE. OG DET HAR HAN GJORT. VI BRINGER HER HANS BREV. ommer traf jeg på havnen i G;teborg nogle kammerater fra danske havne. De ville gerne vide noget om hvad der adskiller havnearbej- ( ~ i G;teborg fra det i Danmark, O{ om der var ting der fungerede bedre eller dårligere end på Århus havn. Så vidt jeg forstod, så var det bl.a. ans~ttelsesforholdene og fordelingen af arbejdet, som der var berettiget utilfredshed med i flere danske havne. Derfor kunne det måske vcere interessant at h~re noget om hvordan det fungerer her i G-teborg, selv om det ikke fungerar helt på den må.de som vi havnearbejdere selv ~nsker det. I G-teborg findes der to kategorier af havnearbejdere, dels de fast ansatte ( dem h;rer jeg selv til ) og dels de såkaldte "blixten", dvs. l sarbejdere. Mens l~sarbejde~ti~ hverken er garanteret arbejde ~!ler minimumsl;n, så har de fas:tånsatte månedsl;n - i ~jeblikket~.4oo svenske kr. ( hvilket siarer til danske kr. )- uan~et om der er arbejde hele tiden. Flere af de forbedringer vi har -opnået, har vi f;rst fået efter strejker og konflikter i begyndelsen af 70'erne. Da l~sarbejderne på mange områder er helt u den rettigheder må vi naturligvis k~mpe for at alle, der vil leve af at vcere havnearbejdere, kan blive fastansatte. Hvad angår fordelingen af arbejdet på de forskellige både, så har vi fra gammel tid et specielt "t;rnsystem"i der sikrer at alle bliver retfa!lrdigt behandlat og får varierende erbejdsopgaver.

10 Når et hold ha.vnearbejdere udta~es til en båd, så kommer de der star f~rst på listen i lasten, og dem der kommer derefter på listen, kommer på land i samme luge og således f ortsrettes m~nstringen luge for luge. På denne må.de mindskes arbejdsgivernes muligheder for at udvrelge bestemte arbejdere til bestemte jobs. T~rnsystemet fungerer på den må.de at alle arbejdere inden for et bestemt havneafsnit har deres arbejdsnummer opf~rt på en liste. Om morgenen når jobbene ud:åbes så bl!ver de arbejdere, der star ~verst pa listen udtaget til den båd der ligger nrermest ved. De g~r så det arbejde frerdigt hvorefter deres arbejdsnummer opf~res sidst på listen. Dette her system fungerer, selv om det på visse områder modificeres noget. F.eks. er det jo tilfmldet at ikke alle arbejdere har samme uddannelse, eller måske er nogle syge ( har nogle svagheder ) og kan derfor ikke udf;re alt slags arbejde. Derfor fordeles det arbejde der krrever en special uddannelse ( f. eks. betjening af forskellige maskiner ) allerf-rst, men i overensstemmelse med de pågreldende folks placering på listen. I visse dele af havnen og når der er tale om bestemte jobs ( f.ek~ - folk på riggervcerkstederne ) kan det forekomme at der er arbejdere der hele tiden har de samme jobs, m~n det drejer sig om en minoritet. De der var opf~rt efter de f~rste Imidlertid f ors~ger arbejdsgiverpå listen bliver udtaget til den ne ofte at srette t~rnsystemet ud nrestnrermeste båd osv. Og således af kraft, men hidtil er det lykkefår de der er opf~rt sidst på lis- des os at stå fast på det system, ten arbejde på den båd eller det som ha.vnearbejderne selv har varet lager der ligger lrengst vrek. I og med til at udforme. med at man hele tiden opf~res sidst på listen, så snart man er Kammeratlige hilsner frerdig med et job, så sikrer t~rnsystemet at man hele tiden får for- Lars Åke Tylegård skellige jobs på forskellige både (havnearbejder i og med f orskellige arbe jdskammera-. G;teborg) _ ~ :t~e~r~ ~..;_--~ :, ' -' BREV FRA EN SKIBSVJERFTSARBEJDER Kammerater Jeg er godt nok skibsvrerftsarbejder, og altså lidt af en outsider på disse kanter, men hvad pokker, det smager da lidt derhen ad, så hvad med at bringe f~lgende kommentar til Vibeke Sperlings udtalelser i HAVNEARBEJDERENs no. 13/76, i artiklen RAGER RUC OS? Ja RUC ra~er os, men afgjort på en' anden ma.de end fremlagt af.vibeke Sperling, if~lge hvilken studenterne vil uddannes til at behandla de problemer arbejderklassen står i og velat majrke vil de have denne uddannelse på en af anstalterne for den borgerlige sin- Har jeg mon misforstået det hele???? delagskontrol. Alene dette siger der er tale om det glade vanvid. Et yderligere argument for denne opfattelse fremlmgger v.s. selv i sin slutreplik om ledande fagf oreningsf olks st~tte til studenternas kamp.

11 Mon ikke dette ruenger sammen med at de herrer "ledende fagforenin ;sf?lk'! sgu aldrig st~tter os andre, nar vi slås; men at de tvcertimod?r de f;rs~e til ~t jage kniven 1 ryggen pa os? Saledes supplerer disse fagforeningslederes holdning til henholdsvis arbejdere og studenter på udnerket vis hinanden. Jeg har haft den forn~jelse at stifte bekendtskab med en del af de rapporter om arbejdsforhold, der er udarbejdet på diverse universi teter;' og det er klart, e.t hvor de virkelig påviser, f.eks. " dhedsskadelige arbejdsforhold, s kan vi ikke vcere uinteresserede i dem. Men faktum er jo, at kun en br~kdel rapport-fabrikanterne er besv~ rede af sympati med arbejderklassenat rapporterne blot er et led i den uddannelse der skal tjene stik. w, modsatte formå.l, og hvor det ene ~velsesemne kan vcere fuldt så godt som det andet. Lad os hilse rapporterna velkomne, hvis der er noget i dem der kan bruges, men lad os ikke glemme, at det er noget i retning af den sydafrikanske kirurg, der ikke ville operere en sort minearbejder, men som ikke havde noget imod at bruge en sort krop til dissektions ~velser. Århus d John Max Pedersen Strandvejen lo B,l 8000 Århus lndlaeg til bladet Vi ~nsker fortsat primcert at vare et arbejdspladsblad for de århusianske havnearbejdere, og ikke et offentligt debatblad. RED. Hvor bled kan man vaere?? Onsdag morgen. Ingen arbejde. Over, loo havnearbejdere får stregen. sdag formiddag. Nogen af Vagns folk, som er i gang, for tilbudt overflytning til kl i en containerbåd. De sp~rger Vagn, hvorfor fanden.de ikke tog f olkene om morgenen. Jamen, da vidste vi ikke den kom, var svaret..,,.~.. ' - ~ Vi g-r opmarksom på, at indlceg fra ikke-havnearbejdere fremover kun vil blive bragt i undtagelsestilfmlde. HAVNEARBEJDEREN er et arbejdspladsblad. Det laves af havnearbejdere på Århus Havn og uddeles gratis til alle på havnen. Bladm;derne er åbne for alle bavnearbejdere. Tid og sted står 1 hvert nummer. Alle indlceg optages uden cencur. Indlmg til nr. 15 skal sendes til Ib Lund; ~stergade 46, 8000 Århus C. inden 15. september. Nc:este bladm~de afholdes tirsdag d. 31 august i Fredensgade 32 o.g. kl Abonnement kan bestilles hos Ib Lund på ovenstående adresse

12 12 Se, det ~r en_ rigtig ll''l'l~NSI.. 1.\C;J~Il1.\Il'l'ICt N Torsdag d. 17. juni gik 480 malere på den kongelige porcelainsfa brik i strejke på et krav om at få hcevet mindstel~nnen til kr. i timen, hvilket er gennemsni ttet for malergruppen på fabrikken. Store grupper bl,a. muselmalerne ligger helt nede på kr. i timen. Ledelsen på den kongelige porcelainsfabrik gjorde det fra begyndelsen klart, at den ikke ville gå ind på kravene. Ikke fordi fabrikken er i konomiske vanskeligheder. Den kongelige porcelainsfabrik er nemlig et scerdeles -profi tabel t foretagende. Men fordi arbejdsgiverforeningen her inden overenskomstforhandlingerne nsker at strejken på porcelainsfabrikken skal vcere det eksempel, der viser arbejderklassen at l nkrav ikke vil blive im;dekommet. Derfor har arbejdsgiverforeningen også oprettet et fond, der har til formål at st~tte virksomheder, der modstår arbejdernes l~nkrav, for på denne måde at kn~kke arbejderklassens kampvilje. Men i l;bet af mandag d, 21. juni svarede arbejderne igen ved at udvide strejken til at omfatte alle fabrikkens ca arbejdere. Således gik også arbejdere med en timel~n på helt op til 42 kr. i timen i solidaritetsstrejke med deres lavtl;nnede kammerater. Som bekendt har porcelainsarbejderne vist stor styrke og har nu strejket i over 6 uger, og det til trods for at arbejdsretten for lamgst har erklmret strejken for ulovlig og har id mt arbejderne bod. Heller ikke det faktum at arbejdet i begyndelsen af august blev givet frit kunne tvinge porcelainsarbejderne tilbage i arbejde. En af forudsmtningerne for at arbejderne har kunnet holde ud så lamge er ikke mindst den moralske og kont~nte st-tte der er kommet udefra. I begyndelsen fra spredte st-ttekomi teer; der bl.a. varetog salget af strejkeplatter. Men efterhånden som det er blevet tydeligere og tydeligere at dette ber drejer sig om hele arbejderklassens kamp m~ indkomstpolitik og overenskoms mcessige null~sninger, har en del fagf oreninger i fuld offentlighed st~ttet porcelainsarbejderne kontant og i form af st-tteresolutioner. Hvis porcelainsarbejderne skal holde ud i lamgden er det imidlertid bydende n~dvendigt at denne st-tte -ges. Endnu har havnearbejdernes fagforening i Århus ikke ladet h;re fra sig. På en foresp-rgsel i fagforeningen har Antoni imidlertid sagt at han agter meget hurtigt at samle bestyrelsen for at få dens opbakning angående et kontant bel;b til porcelainsarbejdernes kamp. Platten kan k~bes på fagforeningskontoret for kun 10 kr.

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13702 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 14 80 87 01 Euromaster Danmark A/S Sletten 11 7500 Holstebro Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger:

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger: 1 Tilkendegivelse Som opmand i den faglige voldgiftssag: DI Overenskomst 1 v/di for Ferrosan A/S (advokat Sannie Skov Tvermoes) mod CO industri for Fagligt Fælles Forbund for fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m EN HALV TIMES OVERARBEJDSV-'ERING: 400 KR.I BOD Arbejdsgiverne har nu optrappet konflikten

Læs mere

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen 1 Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen Bekendte fra Landbohøjskolen Omtrent samtidig med at vi flyttede til Brokøb, flyttede Lotte og Palle Friis til Mogenstrup ved Søndersted, en 10-12 km fra Brokøb.

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Frørup September 2015

Frørup September 2015 Smørhullet Skolen Mandag 31 Kampagne: Alle børn cykler 7.45-8.00: uddeling af flyers 8.00: indvielse af cykelbane Tirsdag 1 17.00-18.30: 3F forældremøde Onsdag 2 8.00-15.00: 4F ud i det blå Torsdag 3 Fredag

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56.

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56. Min forundring Når jeg læser skrivelse fra Strandparkens advokat ser jeg han blandt har skrevet: Under henvisning til Rettens fristudsættelse skal jeg oplyse at bestyrelsen hos min klient delvist er fratrådt(min

Læs mere

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8 Afsnit 8 1. Lidt om akkordaftalens forhandling a. Forhandlingsteknik b. Forhandlingsreferat Forhandlingsteknik Indledningsvis tror jeg ikke på, at der findes nogen nem metode til at få sin vilje sat igennem

Læs mere

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47 »Lad os nu se, hvad der sker,«siger Søren Gade under middagen. Ligesom mange andre er Eyvind Vesselbo efterhånden overbevist om, at Løkke vil trække sig. Til Søren Gade siger han:»du er den eneste, der

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

Forslag til bebyggelse pd Stolbergsvej 24 b og C

Forslag til bebyggelse pd Stolbergsvej 24 b og C Til adressater som vist pa vedlagte kort mi H0RSHOLM KOMMUNE Partshoring - Forslag til bebyggelse pd Stolbergsvej 24 b og C Tegnestuen Anders Lohse ApS har fremsendt vedhaeftede skitseprojekt vedr0rende

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den 22. oktober 2013.

Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den 22. oktober 2013. 14. august 2014 Endelig udtalelse Mæglings- og klageinstitutionen Klager 3F Indklagede - Greenpeas Enterprise ApS Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den

Læs mere

-SUGERNE ENDNU EN GANG

-SUGERNE ENDNU EN GANG . "I NR24 SEPT.78.Ä.bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m -SUGERNE ENDNU EN GANG Der blev ud over den skriftlige aftale, indgået en mundtlig. Det var aftalen om, at der

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

~ aunt a,rbtjbtt tu. r30 juni 79 PROFITFRJESEREN ESBJERG. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn. ikke skriftlig.

~ aunt a,rbtjbtt tu. r30 juni 79 PROFITFRJESEREN ESBJERG. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn. ikke skriftlig. ~ aunt a,rbtjbtt tu J r30 juni 79 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn PROFITFRJESEREN ESBJERG SUGESTREJKE HOS DLG ESBJERG: Ja så må vi igen se hvordan arbejdsgi verne,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. (...) - Minimal tilpasning for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

Indblik: Stinnes fremtid blev frosset ned

Indblik: Stinnes fremtid blev frosset ned Indblik: Stinnes fremtid blev frosset ned Stinne Bergholdts historie indgyder håb. Hendes æggestokke blev frosset ned, da hun fik konstateret kræft som 27-årig. I dag har hun tre børn. Af Susanne Johansson,

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 189-2012 KK og MM mod Ejendomsmægler AA v/advokat LL afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 7. august 2012 har KK og MM indbragt ejendomsmægler AA for Disciplinærnævnet

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon:

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer1: Vil du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Jon: Hvad er det jeg skal fortælle om min baggrund? Interviewer2: Du kan fortælle os lige det du har lyst til, om dig og dit liv. Jon: Jeg

Læs mere

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan Bilag 7. Transskription af interview. Interview gennemført d. 8. Maj 2014, via Skype Beskrivelse af interview med Jonathan Interviewet med Jonathan blev udført den 09. Maj 2014, som et Skype-interview.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

============================================================================

============================================================================ Søndag d. 25 marts. Skrevet af piet - 2007/03/05 07:46 Hej Mopar tosser :woohoo: Da jeg skal lave mad til os den 25/3, ville det være en stor hjælp hvis man var bare lidt frisk, og få meldt sig på i god

Læs mere

Husk Mini-arbejdsdag, lørdag den 26. oktober. Vi vil bl.a. gerne have hjælp til, at lave materialer til udeskoleundervisning. Plan kommer senere.

Husk Mini-arbejdsdag, lørdag den 26. oktober. Vi vil bl.a. gerne have hjælp til, at lave materialer til udeskoleundervisning. Plan kommer senere. Nyhedsbrev nr.8-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Et nyt skoleår er startet og vi har glædet os til at komme i gang. Første skoledag blev en god start på dette

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-02-2015 Prædiken til septuagesima søndag 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 01-02-2015 Prædiken til septuagesima søndag 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til septuagesima søndag 2015. Tekst. Matt. 20,1-16. Retfærdighed eller godhed? Vi mennesker tænker meget på hvad løn vi får for vores arbejde og indsats. Kan det svare

Læs mere

om, at Naalakkersuisut har været inddraget i forhandlingerne om en ny af tale det har Naalakkersuisut ikke. Nick har selv siddet i Naalakkersuisut

om, at Naalakkersuisut har været inddraget i forhandlingerne om en ny af tale det har Naalakkersuisut ikke. Nick har selv siddet i Naalakkersuisut t INATSISARTUT OMBUDSMANDIAT OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT Nick Nielsen 13. marts 2015 Rekommanderet NaL. nr./j.nr.: 2015-720-0002 ÅIL. nr./brevnr.: 36611 SuLL./sagsbeh.: ÅJ Klage over formanden for Naalakkersuisut

Læs mere

Nyttige telefonnumre.

Nyttige telefonnumre. 2008-2009 Højboskolen Toftevej 53 8362 Hørning Tlf. 89 68 16 44 Fax. 89 68 16 34 E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk Hjemmeside: www.hoejboskolen.dk Nyttige telefonnumre. Skolens kontor 89 68 16 44 SFO

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Jeg skulle oplyse mit cpr-nr

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Krabber og Søstjerner

Krabber og Søstjerner Krabber og Søstjerner Telefonnummer: 76 16 64 90 Mail: gudl@esbjergkommune.dk www.tarphagevej.esbjergkommune.dk Kære nye forældre Personalet ønsker med denne lille pjece at byde dig/jer som forældre velkommen,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet,

Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet, Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet, 65 Realeksamen: Kammeraternes drillerier og udfrysningen af mig voksede i takt med at vi blev ældre. Kammeraterne mente der var noget galt med mig jeg var nok tosset.

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Advokatfirmaet Troels Lind Pedersen Advokat Seren Frichs Vej 42A 8230 Abyhej, Arhus Tlf. 70Il 0800 Fax 70Il 0801 23.1 1.2007 67616/IH Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J v/advokat Troels

Læs mere

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben.

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben. Side 1 af 5 Poul Otto Seidel Fra: "Poul Otto Seidel" Til: "Jørgen Andersen" Cc: "Inge-Lis Seidel" ; "Willy Søren Beck" ;

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

Vaniljegud af Nikolaj Højberg

Vaniljegud af Nikolaj Højberg Vaniljegud af Nikolaj Højberg Morten fik sin diagnose på en mandag. Ikke, at der var noget i vejen med det, det var faktisk mere end rart, for sammen med diagnosen fulgte et arsenal piller, som fik stemmerne

Læs mere

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv At kunne være sig selv Katja 13 år : altså jeg bliver lidt ked af det, fordi det er sådan lidt jeg synes at det er lidt frustrerende at skifte hele

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2014. Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Så mødes vi atter til den årlige generalforsamling. Indledningsvis vil jeg gerne takke for den fine orientering, vi fik af direktionen

Læs mere

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 7 AUGUST2007 LOKALHISTORIE I TÅRNBY AMAGERBANEN 2. DEL BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN FORSIDEILLUSTRATION: Efter Amagerbanens ophør

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 6 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge6_Eventyr.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 6 l Eventyr Hipp og Hopp står i læ under træet. Det

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER.

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ~ aune ttrbtibtttn NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ansvarlig ov~rfor presseloven: Palle J havnekonferencen I week-enden d. 8/9 maj, blev havnearbejderkonferencen afviklet

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere