. Sådan gik det til...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". Sådan gik det til..."

Transkript

1 NR 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12.

2 2. Sådan gik det til... DA FLERE AF KAMMERATERNE HAVDE FERIE UNDER AKTIONEN MQD SUGERE OG GRABBERE, OG DA HELLER IKKE ALLE, DER VAR PA HAVNEN, VAR LIGE INFORMERET OM HVAD DER SKETE, VIL VI KORT REDEG~RE FOR AKTIONENS FORL~B... BAGGRUNDEN: Folk var ved at blive utålmodige. Ved overenskomsten i marts 1975 blev der underskrevet et stykke papir om, at der senest d. 1. januar 1976 skulle indledes f orhandlinger om en prod ukti onstillaegsaftale for sugere og grabbere. Og der var ikke sket en skid. Stevedore var åbenbart ikke SlEI' lig villig til at amdre ved l;nnen for den slags arbejde. GENERALFORSAMLINGEN I APRIL: På generalf orsamlingen i april var der bred enighed om, at fagf oreningen skulle 18'gge pres på stevedore for at få forhandlingerne i gang; og at vi som krav skulle stille: 1. h;j, fast timel;n 2. uamdret mandskabsantal ET FORSLAG: Da der var gået over en må.ned og stevedores forhandlingsvilje var lige ringe, indsendte en kammerat d. 2Z-5 et forslag til bestyrelsen om9 hvordan man kunne fors;ge at presse stevedore til forhandlinger. ORIENTERENDE M~DE: Fagf oreningen finder det på si plads at indkalde havnearbejderne til et orienterende m;de. Det afholdes onsdag d Her meddelar bestyrelsen, at der ikke er udsigt til, at der kommer gang i forhandlingerne. De forsamlede havnearbejdere, en stykker, bliver derfor enige om at man vil fors;ge at g;re noget ved sagen på egen hånd, og man vedtager principielt at gå. ind.for f;lgende aktionsform. Det samme forslag som en af kammeraterne havde indsendt til bestyrelsen i maj må.ned... Det gik ud på f ;lgende: 1. vi nmgter at k;re igennem frokos t- og middags pausen. 2. vi naegter at arbejde o ver. 3. vi holder vores kotumenessige drikkepauser. Men for at sikre, :at alle havnearbejdere fik.lejlighed til at deltaga i be~lutningen vedtog man f;rs~ at tage endelig stilling til aktionen på et nyt skurm;d~ en uge senere. Der blev nedsat et skurudvalg, som dels skulle lave en l;beseddel om det nye skurm;de, og dels skulle kontakte lager og pak for at sikre, at de ikke modarbejdede aktionen ved at gå 1 bådene efter fyraften.

3 . 3 SKURUDVALGE."1': Skurudvalget som bestod af tre mand udarbejdede en l;beseddel, som indkaldte til nyt skurm de onsdag d Den blev delt ud på stillingsp~adsen tirsdag d Ligeledes kontaktede en fra skurud valget tillidsmamdene på KFK, DLG og Oliem llen. KFK-tillidsmanden havde ferie, men både tilidsmanden på DLG og Oliem;llen udtalte som deres personlige vurdering; at lager o~ pak selvf;lgelig ikke ville ga i bådene, når havnearbejderne havde forladt em. SKURM~DE."l' : På skurm;det onsdag d. 7-7 var alle enige om, at nu skulle aktionen i gang. Specielt da man erfarede at der åbenbart ikke ville blive nogle problemer med lager og pak. TORSDAG: Om torsdagen ligger der en stor fed suger omme ved DLG. PROGRESSO,ARGENTINO er dens na.vn og den medbringer 9000 tons. Samme dag uddeles en l;beseddel til lager og pak; som opfordrer dem til at vise solidaritet over for vores aktion, samtidig med at man forklarer; hvad der er baggrunden for den. Aktionen går planmaessigt. Havnearbejderne forlader PROGRESSO ARGENTINO kl FREDAG: Der sker det samme. Havnearbejderne forlader PROGRESSO ARGEN TINO kl Men senere på aftenen visar det sig at båden forhaler over til DLG på stmolen og grabber til kl Lager og pak har begyndt deres skruebraekkeri. Samme dag er Carsten Andersen til faellesm;de i K;benhavn. Arbe jdsgi verne har klaget over overarbejdsvc:egring. Enden på m;det bliver; at arbejdsgiverne truer med at indstaevne overarbejdsv<egringen for arbejdsretten ; hvis ikke f orholdene normaliseras. L~RDAG: Det visar sig at der fredag kl. 13 blev taget 3 havnearbejdere til at m de på argentinaren l;rdag morgen på ;stmolen. De for~ lader dog omgående båden, da nogle havnearbejdere m;der op og sp rger dem j; hvad de laver der. Også truckf reren med samt hans bob-cat k rer straks hjem igen. Arbejdet på båden fortsaetter i midlertid med en kranf;rer, en DLG-mand som lugemand og en DLGmand med bob-cat i lasten. Senere på formiddagen fors;ger en halv snes havnearbejdere 2 gange at stoppe båden; men uden held. Fors;get gentages om eftermiddagen med en repraesentant for lager og pakhusarbejdernes fagforening. Heller intet resultat. Båden k;rer til kl

4 S~NDAG: Alt ligger stille. MANDAG: Argentineren forhaler tilbage til sugeranlceggene ved DLG. Havnearbejderne fortsetter aktionen. Og båden ligger stille om af'tenen. Det.samme gelder en stor russer på 10-meter kajen. Sekret<m'en for lager og pak henvender sig til vores fagf oreningsf ormand for at h~re narmere om aktionen inden han kontakter sine egne folk. Vores fagforeningsformand forteller ham imidlertid at det er en plattenslageraktion, som fagforeningen overhovedet ikke st~tter. Havnearbejderne vedtager at aktionen skal fort.sette, og at man endnu engang skal fors~ge at o vertale lager og pak til at holde snitterne vek fra aktionsramt arbejde. ONSDAG: Enkelte havnearbejdere går imod skurm~dets beslutning fra dagen i forvejen og siger ja til at arbejde over på russeren på 10- meter kajen. TQRSDAG: Skurudvalget finder det f ormålsl~st at fortsette aktionen og uddeler en 1-beseddel om morgenen, som opfordrer de enkelte hold til selv at afg~re om de vil fortsette aktionen. Aktion?? Nåh, den der, jamen;- det er jo ikke andet end en plattenslageraktion. Den st-tter vi overhovedet ikke: TIRSDAG: Skurudvalget indkalder til skurm~de om middagen. Dels for at h~re om folk mener aktionen skal fortsette. Og dels for at h;re, hvad folk mener; man skal g re ved lager og paks skruebrmkkeri. L~besedlen opf ordrer ligeledes fagforeningen til at indkalde til nyt skurm;de i august såfremt der ikke inden da er kommet gang i forhandlingerne.

5 5 Hvad fa'en varder galt? HVORFOR MÅTTE AKTIONEN MOD SUGE- OG GRABBÅDE FOREL~ BIGT OPGIVES ALLEREDE EFTER EN UGES FORL~B? HVAD - :cb IrEV- DER GJORT FORKER'f?- FOR AT PR~VE AT GIVE ET SVAR PÅ DISSE SP~RGSWAL VIL JEG FORS~GE AT BESKRIVE DE FORSKELLIGE PARTERS ROLLE I HELE DENNE SAG. FAGFORENINGEN Generelt har fagforeningen forholdt sig passiv, ja har endog, med undtagelse af et par bestyrelsesmed-, emmer; direkte mod~bejdet akonen. Her er to eksempler: Allerede i f orbindelse med afholdelsen af det f~rste "orienteringsm~de" lykkedes det fagforeningen at skabe forvirring blandt kammeraterne om, hvem der stod bag indkaldelsen. Så vidt jeg har h~rt fra et bestyrelsesmedlem var der på bestyrelsesm~det i begyndelsen af juni enighed om at indkalde til et "orienteringsm~de" angående su~e- og grabbådene, og det blev pålagt to bestyrelsesmedlemmer at ops~tte et skriftligt opslag ~erom på stillingspladsen, samt dele l~besedler der orienterede om m~det. Som aftalt blev plakaten opslået, og om morgenen d blev l~bedlerne; der udtrykkeligt var underskrevet "bestyrelsen", uddelt. En del kammerater henvendte sig i l~bet af f ormiddagen på fagf oreningskontoret for at få ruermere besked, men fik her at vide, at bestyrelsen skam ikke stod bag indkaldelsen til dette m~de. Selvf~lgelig skabte det stor forvirring hos kammeraterne. Men hvorfor ville en del af bestyrelsen ikke stå ved sin egen beslutning?. Var det arbejdsretssp~gelset der igen fik dem til at stikke halen mellem benene? Vi sp~rger bare: Hvornår er det blevet ulovligt at indkalde sine medlemmer for at orientere dem om et forhandlingsforl~b? Hvad der i~vrigt på et sådant m~de kommer frem af aktionsforslag ke.n bestyrelsen u muligt kr~es til ansvar for. ANTON I Det andet eksempel drejer sig om fagforeningens, specielt formandens rolle i fors;get på at standse lager- og pakhusarbejdernes skruebrrekkeri. L~rdag d overtog DLG's egne folk losningen af PROGRESSO ARGEN TINO efter at tre havnearbejdere var gået hjem. Ca. 10 havnearbejdere f ors~gte adskillige gange at overtale de 3 pakhusarbejdere til at standse arbejdet; men igen u den resultat. Imidlertid ville lager og pak repr~sentanterne have m~de med Antoni. Dette blev arrangeret ma.ndag formiddag. På dette m~de sagde Antoni kort og godt til lagerog pak reprresentanten at fagforeningen ikke havde noget med aktionen at g~re, at det var en plattenslageraktion, og at bestyrel- sen i~vrigt ikke bakkede den op, hvorefter lager og pak reprmsentanten naturligvie trak nmsen til sig.... I

6 Dette var simpelthen en.svinestreg fra Antonis side. Antoni skulle naturligvis ha sagt til lager og pak reprresentanten: "Officielt kan vi selvf~lgelig ikke bakke aktionen op, men pr~v for fanden alligevel at standse jeres folks skruebrrekkeri". I stedet for at mobilisere sine medlemmer omkring en yderst moderat aktionsform har fagforeningen udf ~rt et gedigent stykke arbe jdsgi verarbe jde. En indirekte st;tte fra fagforeningens side ville have gjort aktionen vcesentlig mere slagkraftig end den rent faktisk blev. KAMMERATERNE t gå ind for en aktion inde t ~~e~ andet og mere end bar~ en håndsoprcekning på et skurm~ e Bl a indeba:a:'er det at man ogsa er"vi11ig til at g~re ' det beskidte arbejde. Et andet argument de: kom fre~ efter at aktionen var igang l~d. "Vent bare til der ligger en b~nnebåd ved Århus Oliem~lle, så skider "B~rges folk" på aktionen og arbejder som normalt." Et sådant argument kan kun fremme den indbyrdes splittelse og mistillid. Mig bekendt gik de af B; ges "folk" der var tilstede på skurm~derne stort set også ind for aktionen. Hvorfor så begynde at sprede mistillid til deres hold- ~ ning så lam.ge de rent faktisk ik ke har brudt aktionen? Frem for at brokke sig over aktio-. nen og dens nyttel~shed, efter at den var igang; synes jeg man på de indledende skurm~der klart skulle have fremkommet med sin modstand og kritik af aktionen. Det g~r tingene noget lettere når man ved hvor hinanden står. STEVEDOREFORMJENDENES ROLLE Mange kammerater forholdt sig passive til aktionen. F.eks. brugte man som undskyldning for at bryde aktionen og gå i gang igen argumenter som dette: "Hvad nytter denne aktion? - Lager og pak arbejderne overtager jo bare vores arbe jde og I ( skurudvalget ) har ikke vreret i stand til at stoppe deres skruebr~kkeri." OK, det er rigtigt at vi (skurudvalget)ikke var i stand til at stoppe lager og paks skruebrrekkeri. Hvorf or? Fordi det kun var en meget lille gruppe, der gjorde noget aktivt. ~ stedet for at brokke sig over at vi ikke kunne stoppe lager og pak, ku man jo selv viere kommet og tilbudt sin Jmjrelp. Hvis d~r havde stået 50 havnearbejdere og ikke kun 6-7 stykker på dcekket af Progresso Argentino havde lager og pak garanteret hurtigt forf; jet sig op af lasten. Hvor s~de; rare og omgamgelige og hvor megen sympati for1d1endene end måtte udtrykke for det rimelige i vores krav er der ingen grund til at glemme hvad deres virkelige funktion under en såd aktion er; nemlig at splitte os. ' Det forlyd,er, at Friis er begyndt at uddele medaljer til s(ei'ligt aktive forlnie?ld.

7 ~ ai deres ret ubehj~lpelige le s ~ik ud på at sige til et ~old, nar de varskoede det:"alle e a~dre hold har sagt ja til at arb~:de over; så det g~r I vel ogsa Heldigvis var der ingen der plumpede i. Eller de fors~gte sig med redeg;relser som denne: "DLG og KFK er ivirkeligheden helt vilde med aktionen. De kan nemlig i ~jeblikket ikke skaffe lager kapacitet nok". - Hvorefter de promte varskoede os til at k~re til kl. 22. I ~vrigt kan vi lige kort bema:rke at formamdene var behjmlpelige med at l. ~se kommunikationsproblemet. Ja, de lige frem kastede sig over den l~beseddel, der opfore dr~de folk til at genoptage arbejdet; for at vmre de f~rste til at uddele dem tilde kammerater der var i.gang i bådene. Derfor' var det maske vmrd at overveje om vi ikke i framtiden blot skulle sende l;besedlerne til Stevedore og så trygt f orlade os på at de flinke forinamd tar sig af uddelingen - også når der på l~besedlen opfordres til arbejdsnedlceggelse. HVAD BLEV DER GJORT GALT?? Der er under og efter aktionen rejst en del kritik af dens forl~b. Det drejer sig for det f~r- ~ ste om kommunikationen, hvor det på den ene side er blevet fremhawet at ~en har svigtet - srerlig over for lager og pak - og på den anden side har man sagt, at det var en tåbelighed at udsende l~besedler, der orienterede om aktionens indhold, da man herved ville give arbejdsgiverne håndgribeligt bevis på at man var i frerd med at foretage sig noget overenskomststridigt. Kritikken rammer på dette punkt ved siden af. En forudsmtning for at undgå at udsende l~besedler, der orienterar om aktionens indhold i' er jo at samtlige kammerater m~der op til skurm~derne. 7 Dette er jo desvcerre ikke tilf~ldet M~n i ~vrigt mener jeg nu ikke, vi skal lade os skr~mme af al den snak om bod og om hvad der er lovligt og ikk: lovligt. Sagen er jo at vi gennem det arbejdsretslige system i den grad er bundet på hrender og f~dder a~ arbejdsgiverne snart sagt kan fa o~ d~mt for hvad som helst. Hvis vi ellers er indstillet på ikke passivt at affinde os med arbejdsgivernes mildt sagt henholdende l~npolitik, er vi sirnpelthen n~dt til at handle - og så i~vrigt skide h~jt og flot på om det vi g~r er lovligt eller ej. På et af skurm~derne sagde en kammerat, at aktionen k~rte så dårligt, fordi den ikke var omfattende nok. Han mente således, at vi kort og godt skulle boykotte alt overarbejde indtil en l~sning forelå. For det f~rste fremhmvede han, at aktionen herved ville blive vresentlig mere slagkraftig og for det andet ville en sådan aktion svejse kammeraterne sammen, fordi man herved ville undgå at det blev en mindre gruppe; der kommer til at trtekke det tunge lres. Jeg mener, at denne kritik stort set er rigtig, men når det ikke blev f oreslået at g~re aktionen så omfattende~ fra skurudvalgets side, så skyldes det naturligvis en frygt for at et sådant forslag ikke ville kunne vinde den tilstrmkkelige opbakning hos kammera terne. Måske tog skurudvalget fejl heri. NM

8 8 Hvad ender det med'? Og hvad er det så endt med. S~lle 30 kr. i timen a#conto indtil november, hvor man så sikkert har en produktionstillcegsaftale klar til os. Det var i hvert fald det man blev eniga om på et m;de mellem bestyrelsen og arbejdsgiverne afholdt d. 29 juli. Der blev udfmrdiget nedanstående dokument: Vedeld. d. afholdt mttde under medvirken af underskrevne organieationer behandl edes f11hgende I.. Under henvisning til protokollat fra lokale organieationsforhandlinger JO. november 1975 enedes man om f01gende : a) Et nedsat arbejdsudvalg hestlende ar 3 arbejderreprzt1entanter og 3 arbejdsgiverrepraesentanter udarbejder udkaat til e n produktionatillaegsaftale efter principper som den mellem organisationerne gaeldende produktionstillrgsaftale for terminalarbejdere. b) Udkastet skal forel2gge11 organieationerne. og forhandlii;tgerne akal. vaere afsluttet senest 1. november d. å. c) Aftalen!5.r tilbagevirkende krart til 1. august d. l.. hvorfor der fra denne dato til forhandlin~ernes afalu~ning, dog kun t_il 1. _november d. l., udbetalee en a conto timel.jetahng pr. produkhonahme pl kr. 30, 00 pr. mand. Havnearbejdernea Fagforening i Ärhua '.,-ef:. / (-I: j 't?, '"7>-CJ. -(" Spec1alarbejder1orbundet i Danmark =::.=..:--~-- Århus, den 29. juli 1976 "',' -,. aan<1e1.~~i~~kjd. for jk'rhu'e / t. -t'-( I.--. g;, ~ -rioonin ~a~n af Havne- og K bmandaorganiaationer i Danmark \. Her fremgår det jo tydeligt hvad stevedore er ude på. Under I punkt a) står der på almindelig dansk; at der skal laves en ordning for sugere, der svarer til terminalordningen. Altså en form for akkord. Og det mener jeg er helt uacceptabelt. Og det mente nogen fra bestyrelsen også på m~det. Men hertil kunne Harboe Nielsen beroligende svare, at tiden jo ikke var moden til en fast timel~n. Så er det bare, at vi sp~rger, jamen, for helvede, Harboe, vi har jo i en årr~kke haft fast timel~n på det arbejde. Hvad er det da for noget sludder. Noget andet lusk ved punkt a) er sp-rgsmålet om bemanding ved en sådan slags terminalordning. Hvad med mandskabsantallet????????? Og endelig ser det for mig ud som om stevedore er ved lige så stilla at luske en fastans~ttelse ind ad bagd;ren på denne måde. Vi må på det kraftigste s~rge for at fagforeningen ikke jokker i spinaten og bare skriver under. Vi må krawe, at den indkalder til skurm;de f~r der skrives under på nogen aftaler. Ellers tager de sgu r~ven på os endu en gang. L0se Da der på -havnen går rygter om at jeg under forhandlinger med stevedore skulle hå.ve accepterat en produktions aftale omkring suge- og grabbåde, vil jeg hermed fastslå, at disse rygter ikke har noget med virkeligheden at g-re. Under forhandlingerne gav jeg udtryk for at sagen skulle ordentlig behandles på et bestyrelsesm-de, f-r underskrivelse af noget som, helst. rygter!!! Den almindelige oi:)fattelse var, at der ikke blev skrevet under på noget, der ikke var skrevet under på i forve jen af tidligere fagforeningsf or nend. Hvis nogen stadig er i tvivl om min holdning kan jeg tilf~ldigvis snakkes med. Ellers kommer det jo nok op på generalforsamlingen. IL

9 GOTEBORG ET PAR STYKKER FRA REDAKTIONEN HAR I SOMMERENS L~B V4RET NOGLE DAGE I GOTEBORG FOR AT SE PÅ FORHOLDENE PA HAVNEN. DE TALTE BL.A. MED EN HAVNEARBEJDER, om REDDER LARS ÅKE 00 HAN LOVEDE AT SKRIVE EN ARTIKEL TIL "HAVNEARBEJDEREN", SPECIELT OMKRING ANS. TTELSES FORHOLDENE. OG DET HAR HAN GJORT. VI BRINGER HER HANS BREV. ommer traf jeg på havnen i G;teborg nogle kammerater fra danske havne. De ville gerne vide noget om hvad der adskiller havnearbej- ( ~ i G;teborg fra det i Danmark, O{ om der var ting der fungerede bedre eller dårligere end på Århus havn. Så vidt jeg forstod, så var det bl.a. ans~ttelsesforholdene og fordelingen af arbejdet, som der var berettiget utilfredshed med i flere danske havne. Derfor kunne det måske vcere interessant at h~re noget om hvordan det fungerer her i G-teborg, selv om det ikke fungerar helt på den må.de som vi havnearbejdere selv ~nsker det. I G-teborg findes der to kategorier af havnearbejdere, dels de fast ansatte ( dem h;rer jeg selv til ) og dels de såkaldte "blixten", dvs. l sarbejdere. Mens l~sarbejde~ti~ hverken er garanteret arbejde ~!ler minimumsl;n, så har de fas:tånsatte månedsl;n - i ~jeblikket~.4oo svenske kr. ( hvilket siarer til danske kr. )- uan~et om der er arbejde hele tiden. Flere af de forbedringer vi har -opnået, har vi f;rst fået efter strejker og konflikter i begyndelsen af 70'erne. Da l~sarbejderne på mange områder er helt u den rettigheder må vi naturligvis k~mpe for at alle, der vil leve af at vcere havnearbejdere, kan blive fastansatte. Hvad angår fordelingen af arbejdet på de forskellige både, så har vi fra gammel tid et specielt "t;rnsystem"i der sikrer at alle bliver retfa!lrdigt behandlat og får varierende erbejdsopgaver.

10 Når et hold ha.vnearbejdere udta~es til en båd, så kommer de der star f~rst på listen i lasten, og dem der kommer derefter på listen, kommer på land i samme luge og således f ortsrettes m~nstringen luge for luge. På denne må.de mindskes arbejdsgivernes muligheder for at udvrelge bestemte arbejdere til bestemte jobs. T~rnsystemet fungerer på den må.de at alle arbejdere inden for et bestemt havneafsnit har deres arbejdsnummer opf~rt på en liste. Om morgenen når jobbene ud:åbes så bl!ver de arbejdere, der star ~verst pa listen udtaget til den båd der ligger nrermest ved. De g~r så det arbejde frerdigt hvorefter deres arbejdsnummer opf~res sidst på listen. Dette her system fungerer, selv om det på visse områder modificeres noget. F.eks. er det jo tilfmldet at ikke alle arbejdere har samme uddannelse, eller måske er nogle syge ( har nogle svagheder ) og kan derfor ikke udf;re alt slags arbejde. Derfor fordeles det arbejde der krrever en special uddannelse ( f. eks. betjening af forskellige maskiner ) allerf-rst, men i overensstemmelse med de pågreldende folks placering på listen. I visse dele af havnen og når der er tale om bestemte jobs ( f.ek~ - folk på riggervcerkstederne ) kan det forekomme at der er arbejdere der hele tiden har de samme jobs, m~n det drejer sig om en minoritet. De der var opf~rt efter de f~rste Imidlertid f ors~ger arbejdsgiverpå listen bliver udtaget til den ne ofte at srette t~rnsystemet ud nrestnrermeste båd osv. Og således af kraft, men hidtil er det lykkefår de der er opf~rt sidst på lis- des os at stå fast på det system, ten arbejde på den båd eller det som ha.vnearbejderne selv har varet lager der ligger lrengst vrek. I og med til at udforme. med at man hele tiden opf~res sidst på listen, så snart man er Kammeratlige hilsner frerdig med et job, så sikrer t~rnsystemet at man hele tiden får for- Lars Åke Tylegård skellige jobs på forskellige både (havnearbejder i og med f orskellige arbe jdskammera-. G;teborg) _ ~ :t~e~r~ ~..;_--~ :, ' -' BREV FRA EN SKIBSVJERFTSARBEJDER Kammerater Jeg er godt nok skibsvrerftsarbejder, og altså lidt af en outsider på disse kanter, men hvad pokker, det smager da lidt derhen ad, så hvad med at bringe f~lgende kommentar til Vibeke Sperlings udtalelser i HAVNEARBEJDERENs no. 13/76, i artiklen RAGER RUC OS? Ja RUC ra~er os, men afgjort på en' anden ma.de end fremlagt af.vibeke Sperling, if~lge hvilken studenterne vil uddannes til at behandla de problemer arbejderklassen står i og velat majrke vil de have denne uddannelse på en af anstalterne for den borgerlige sin- Har jeg mon misforstået det hele???? delagskontrol. Alene dette siger der er tale om det glade vanvid. Et yderligere argument for denne opfattelse fremlmgger v.s. selv i sin slutreplik om ledande fagf oreningsf olks st~tte til studenternas kamp.

11 Mon ikke dette ruenger sammen med at de herrer "ledende fagforenin ;sf?lk'! sgu aldrig st~tter os andre, nar vi slås; men at de tvcertimod?r de f;rs~e til ~t jage kniven 1 ryggen pa os? Saledes supplerer disse fagforeningslederes holdning til henholdsvis arbejdere og studenter på udnerket vis hinanden. Jeg har haft den forn~jelse at stifte bekendtskab med en del af de rapporter om arbejdsforhold, der er udarbejdet på diverse universi teter;' og det er klart, e.t hvor de virkelig påviser, f.eks. " dhedsskadelige arbejdsforhold, s kan vi ikke vcere uinteresserede i dem. Men faktum er jo, at kun en br~kdel rapport-fabrikanterne er besv~ rede af sympati med arbejderklassenat rapporterne blot er et led i den uddannelse der skal tjene stik. w, modsatte formå.l, og hvor det ene ~velsesemne kan vcere fuldt så godt som det andet. Lad os hilse rapporterna velkomne, hvis der er noget i dem der kan bruges, men lad os ikke glemme, at det er noget i retning af den sydafrikanske kirurg, der ikke ville operere en sort minearbejder, men som ikke havde noget imod at bruge en sort krop til dissektions ~velser. Århus d John Max Pedersen Strandvejen lo B,l 8000 Århus lndlaeg til bladet Vi ~nsker fortsat primcert at vare et arbejdspladsblad for de århusianske havnearbejdere, og ikke et offentligt debatblad. RED. Hvor bled kan man vaere?? Onsdag morgen. Ingen arbejde. Over, loo havnearbejdere får stregen. sdag formiddag. Nogen af Vagns folk, som er i gang, for tilbudt overflytning til kl i en containerbåd. De sp~rger Vagn, hvorfor fanden.de ikke tog f olkene om morgenen. Jamen, da vidste vi ikke den kom, var svaret..,,.~.. ' - ~ Vi g-r opmarksom på, at indlceg fra ikke-havnearbejdere fremover kun vil blive bragt i undtagelsestilfmlde. HAVNEARBEJDEREN er et arbejdspladsblad. Det laves af havnearbejdere på Århus Havn og uddeles gratis til alle på havnen. Bladm;derne er åbne for alle bavnearbejdere. Tid og sted står 1 hvert nummer. Alle indlceg optages uden cencur. Indlmg til nr. 15 skal sendes til Ib Lund; ~stergade 46, 8000 Århus C. inden 15. september. Nc:este bladm~de afholdes tirsdag d. 31 august i Fredensgade 32 o.g. kl Abonnement kan bestilles hos Ib Lund på ovenstående adresse

12 12 Se, det ~r en_ rigtig ll''l'l~NSI.. 1.\C;J~Il1.\Il'l'ICt N Torsdag d. 17. juni gik 480 malere på den kongelige porcelainsfa brik i strejke på et krav om at få hcevet mindstel~nnen til kr. i timen, hvilket er gennemsni ttet for malergruppen på fabrikken. Store grupper bl,a. muselmalerne ligger helt nede på kr. i timen. Ledelsen på den kongelige porcelainsfabrik gjorde det fra begyndelsen klart, at den ikke ville gå ind på kravene. Ikke fordi fabrikken er i konomiske vanskeligheder. Den kongelige porcelainsfabrik er nemlig et scerdeles -profi tabel t foretagende. Men fordi arbejdsgiverforeningen her inden overenskomstforhandlingerne nsker at strejken på porcelainsfabrikken skal vcere det eksempel, der viser arbejderklassen at l nkrav ikke vil blive im;dekommet. Derfor har arbejdsgiverforeningen også oprettet et fond, der har til formål at st~tte virksomheder, der modstår arbejdernes l~nkrav, for på denne måde at kn~kke arbejderklassens kampvilje. Men i l;bet af mandag d, 21. juni svarede arbejderne igen ved at udvide strejken til at omfatte alle fabrikkens ca arbejdere. Således gik også arbejdere med en timel~n på helt op til 42 kr. i timen i solidaritetsstrejke med deres lavtl;nnede kammerater. Som bekendt har porcelainsarbejderne vist stor styrke og har nu strejket i over 6 uger, og det til trods for at arbejdsretten for lamgst har erklmret strejken for ulovlig og har id mt arbejderne bod. Heller ikke det faktum at arbejdet i begyndelsen af august blev givet frit kunne tvinge porcelainsarbejderne tilbage i arbejde. En af forudsmtningerne for at arbejderne har kunnet holde ud så lamge er ikke mindst den moralske og kont~nte st-tte der er kommet udefra. I begyndelsen fra spredte st-ttekomi teer; der bl.a. varetog salget af strejkeplatter. Men efterhånden som det er blevet tydeligere og tydeligere at dette ber drejer sig om hele arbejderklassens kamp m~ indkomstpolitik og overenskoms mcessige null~sninger, har en del fagf oreninger i fuld offentlighed st~ttet porcelainsarbejderne kontant og i form af st-tteresolutioner. Hvis porcelainsarbejderne skal holde ud i lamgden er det imidlertid bydende n~dvendigt at denne st-tte -ges. Endnu har havnearbejdernes fagforening i Århus ikke ladet h;re fra sig. På en foresp-rgsel i fagforeningen har Antoni imidlertid sagt at han agter meget hurtigt at samle bestyrelsen for at få dens opbakning angående et kontant bel;b til porcelainsarbejdernes kamp. Platten kan k~bes på fagforeningskontoret for kun 10 kr.

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m EN HALV TIMES OVERARBEJDSV-'ERING: 400 KR.I BOD Arbejdsgiverne har nu optrappet konflikten

Læs mere

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

~ a.unt a,r btjbtt tn

~ a.unt a,r btjbtt tn ~ a.unt a,r btjbtt tn ', I NR. 18. MAJ 77 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m FRA 1. MAJ 1976. FRA FIRMA '!'UR NER INGENS A FSLUTNING 1976.~.. Af indhold i bladet

Læs mere

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER.

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ~ aune ttrbtibtttn NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ansvarlig ov~rfor presseloven: Palle J havnekonferencen I week-enden d. 8/9 maj, blev havnearbejderkonferencen afviklet

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012 Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 3141 Arsrapport for 2012 Arsrapportens godkendelse Ledelsens pategning Bestyrelse og direkt0r har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j ~ aljnt ttrbtjbtt tn NR. 28 FEB 79 t-å_b_e_n_t_d_e_b.._a_t_b_l_a_d_f_o_r_h_a_vn e_a_r_b_e_j-. d_e_r_e_._ A_?: ; ~~.1 ~--~ -i _g_o_v_e_r_f_o_r p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j Det beskidte dusin i

Læs mere

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes ~aunea,rbtjbtttn DEC 77 "' nr. 21,, - ~ --- '- - - - \bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m... Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det

Læs mere

Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se

Vedtffilltel.=f)1 (7IUndejerff)leninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen.Adalen HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN Sdr. Jernl0se Vedtcegter for grundejerforeningen o Ada/en. Foreningens navn er: "Grundejerforeningen Ada/en". Foreningens hjemsted

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af Notat Redegorelse for styrir2gsdialogm0de den 1- oktober 2013 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm BCokkedaB og H0rsiioim Kommune Redeg0relsen er udarbejdet i forlabngelse af styringsdialogm0det den 1.

Læs mere

EXTRA HEROGNU FEB81 GLEM ALDRIG PLITVICE. Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller.

EXTRA HEROGNU FEB81 GLEM ALDRIG PLITVICE. Al:>b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller. EXTRA FEB81 Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. Mavarlis 1 ~e~~f~r presseloven Ole ~ 19lller. HEROGNU Vi har nu k~rt l~bet i 4 uger. Aktionen glider som i olie, den e r sat p å skinner. Der er ingen

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Hanne Norup b0d velkommen til ejerne og revisor og bemrerkede, at ejendomsmregler Jette Birkholm ogsa var til stede.

Hanne Norup b0d velkommen til ejerne og revisor og bemrerkede, at ejendomsmregler Jette Birkholm ogsa var til stede. Mandag den 27. april 2009 kl. 19,30 afholdtes ordimer generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rageleje Klit. Generalforsamlingen afholdtes i Frederiksborg Centret Hillemd, Milnersvej 39,3400 Hillemd.

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

TIL SALG SKILT: Det er aftalt, at der IKKE må opsættes Til salg skilt på ejendommen.

TIL SALG SKILT: Det er aftalt, at der IKKE må opsættes Til salg skilt på ejendommen. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Bergerud og Bertel Krog Udsholt Strandvej 141 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 27. maj 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt Hjallerup Marked 2010, 4. 6. juni Dagens Vrinsk Venner p rkke Dine hnder fortller alt P campingpladsen fandt vi 7 vennepar p rkke. De havde indhegnet deres campingvogn, s de sm hoveder kan rende frit omkring.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Opbygning af en god klasse "kultur"

Opbygning af en god klasse kultur Opbygning af en god klasse "kultur" Alle b0rn har ret til at have en god start, som g0r dem klar til et godt skolefor!0b. Af Jens IVIoIzen Jensmolzen@mail.dk Paedagog og afspaendingspaedagog. Arbejdet

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid gældende

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen

SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22 ' Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarli~ overfor presseloven Niels m SUGER I ; I. Sugerne. F~rst a.nskaffer arbejdsgiverne en suger, der har dobbelt så stor kapasitet,

Læs mere

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden f 6. marts 2012 kl. 19:00 ved Kolding Golf Club, Egtved Aile 10, 6000 Kolding Tilstede: Nummer 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, anmodede den 17. september 2008 Sønderborg Kommune om at indsende oplysninger vedrørende

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 Matr.nr.: 22 i Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 99-158, 201-208,273-332,375-496,500-515,600-621

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag d. 18. januar 2012 Sted: Danske Fysioterapeuter Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med blå

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Dagsorden: Ad. 1 1. Valg af dirigent. 2. Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej 6. 3. Skure i fælles hæk og fælles værktøj. 4.

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere