Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer"

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer i faget. Spørgeskemaundersøgelsen er en blandt flere dokumentationskilder i evalueringen. Bilaget er opdelt i først en lærerdel og derefter en censordel. Bilaget indeholder en oversigt over svarfordelingerne på samtlige lukkede spørgsmål i det spørgeskema som lærerne fik tilsendt pr i juni 2008 og censorerne i november december Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor underviserne og censorerne udelukkende har kunnet besvare spørgsmålet ved at sætte en eller flere markeringer. Spørgeskemaundersøgelsen er formuleret således at nogle spørgsmål handler om lærerens generelle erfaringer, og andre handler om erfaringer med en konkret klasse. Spørgsmål til en konkret klasse refererer til den klasse der afsluttede faget i sommeren 2008, og som læreren senest havde undervist da spørgeskemaet blev besvaret. I spørgsmål der handler om en konkret klasse henvises der til den pågældende klasse. Som det fremgår af tabellerne, er der stor variation i antallet af personer der har besvaret de enkelte spørgsmål. Hvor mange der har besvaret et bestemt spørgsmål, afhænger først og fremmest af om spørgsmålet er stillet til alle eller kun til bestemte undergrupper af respondentgruppen. For overskuelighedens skyld fremgår det i nogle tabeller ikke hvor mange der i alt har besvaret det spørgsmål som tabellen viser svarfordelingerne for. Det gælder spørgsmål hvor respondenterne har kunnet afgive mere end et svar hvorfor antallet af svar overstiger antallet af respondenter. Endelig er det vigtigt at være opmærksom på at tabellerne som hovedregel kun indeholder de svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som ingen har anvendt, figurerer således ikke, med mindre det er meningsforstyrrende at udelade dem. En nærmere redegørelse for den anvendte metode findes som appendiks bagerst i evalueringsrapporten.

3 Indhold Baggrundsspørgsmål 3 Spørgsmål til lærere Kernestof og supplerende stof 4 Flerfagligt samspil 9 Faglige mål og undervisningens indhold 15 Didaktiske principper og arbejdsformer 19 Spørgsmål til censorer Mundtlig eksamen 23 Spørgsmål til lærere og censorer Videregående uddannelse 27

4 Baggrundsspørgsmål Har du i dette skoleår undervist i fysik B på et eller flere hold der afslutter/har afsluttet faget i dette skoleår? Ja ,1 Nej 6 3,9 Total ,0 Hvilke hold har du undervist i fysik B i dette skoleår? Jeg har udelukkende haft hold hvor fysik B har været et studieretningsfag Jeg har udelukkende haft hold hvor fysik B har været et valgfag Jeg har haft både hold hvor fysik B har været et studieretningsfag, og hold der har haft fysik B uden for studieretningen 77 52, , ,3 Total ,0 Har du været/skal du være censor i fysik B på stx til den mundtlige prøve i dette skoleår? Ja 91 45,0 Nej ,0 Total ,0 Hvor mange år har du undervist på en gymnasial uddannelse? 3 år eller under 11 5,6 4-9 år 39 19, år 28 14,3 Over 15 år ,2 Total ,0 Er du startet på pædagogikum i skoleåret 2005/2006 eller senere? Ja 17 8,7 Nej ,3 Total ,0 Hvilke andre fag på stx har du undervisningskompetence i end fysik? (Sæt gerne flere markeringer) Matematik 146 Kemi 38 Astronomi 32 Biologi 3 Naturgeografi 2 Samfundsfag 1 Ingen 1 Andre 25 Underviser du i fysik på en skole der har naturvidenskab som et særligt indsatsområde? Ja 40 27,4 Nej ,6 Total ,0 Hvis ja: Hvilken betydning har det for fysikundervisningen? Meget positiv betydning 6 15,4 Positiv betydning 21 53,8 Ingen betydning 12 30,8 Total ,0 3

5 Er fysik B på det pågældende hold et studieretningsfag? Ja 88 60,3 Nej 58 39,7 Total ,0 Har det pågældende hold netop afsluttet 4. eller 6. semester? 4. semester 56 38,6 6. semester 89 61,4 Total ,0 Hvad er/har været tidspunktet for holdets eksamen? Vinter 07/08 5 3,4 Sommer ,2 Andet - skriv hvad: 2 1,4 Total ,0 Spørgsmål til lærere Kernestof og supplerende stof På hvilken måde er arbejdet med det supplerende stof indgået i undervisningen? Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som uddybning af kernestoffet Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som selvstændige emner 45 30,8 9 6,2 Det supplerende stof er indgået nogenlunde ligeligt som uddybning af kernestoffet og som selvstændige emner 92 63,0 Total ,0 I hvilken grad har du oplevet at eleverne har haft kernestoffet i fysik B som supplerende stof i fysik C? I høj grad 3 2,2 I nogen grad 30 21,7 I mindre grad 49 35,5 Slet ikke 56 40,6 Total ,0 Hvor let eller svært har det været at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på det pågældende hold: Fysiske eller teknologiske aspekter af bæredygtig udvikling Let 23 16,0 Overvejende let 68 47,2 Overvejende svært 42 29,2 Svært 11 7,6 Total ,0 Hvor let eller svært har det været at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på det pågældende hold: Andre aktuelle eller samfundsrelevante problemstillinger Let 21 14,7 Overvejende let 77 53,8 Overvejende svært 39 27,3 Svært 6 4,2 Total ,0 4

6 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn vedrørende de faglige mål: Afbrydelser i fysikundervisningen har forringet muligheden for at nå de faglige mål Enig 65 44,5 Overvejende enig 51 34,9 Overvejende uenig 22 15,1 Uenig 8 5,5 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn vedrørende de faglige mål: Elevernes indgangsforudsætninger har generelt været gode Enig 15 10,3 Overvejende enig 69 47,3 Overvejende uenig 49 33,6 Uenig 13 8,9 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn vedrørende de faglige mål: De øgede muligheder for samspil med andre fag har forbedret muligheden for at nå de faglige mål Enig 4 2,7 Overvejende enig 19 13,0 Overvejende uenig 74 50,7 Uenig 49 33,6 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn vedrørende de faglige mål: Elevernes forudsætninger for at anvende matematiske kompetencer i fysikundervisningen har generelt været tilstrækkelige Enig 23 15,6 Overvejende enig 57 38,8 Overvejende uenig 46 31,3 Uenig 21 14,3 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn vedrørende de faglige mål: Variationen i elevernes indgangsforudsætninger har gjort det svært at nå de faglige mål Enig 23 15,6 Overvejende enig 55 37,4 Overvejende uenig 55 37,4 Uenig 14 9,5 Total ,0 Dette spørgsmål drejer sig om de perspektiverende forløb der er beskrevet i læreplanen. Hvor mange forløb på det pågældende hold har følgende perspektiver indgået i (enten i fysikundervisningen eller i almen studieforberedelse (AT): Fysik belyst gennem samspillet med historie, religion eller filosofi 0-1 forløb 91 62,8 2-3 forløb 51 35,2 Mere end 3 forløb 3 2,1 Total ,0 5

7 Dette spørgsmål drejer sig om de perspektiverende forløb der er beskrevet i læreplanen. Hvor mange forløb på det pågældende hold har følgende perspektiver indgået i (enten i fysikundervisningen eller i almen studieforberedelse (AT): Fysik i relation til teknologi- og samfundsudvikling og tilhørende samfundsdebat 0-1 forløb 82 55,8 2-3 forløb 63 42,9 Mere end 3 forløb 2 1,4 Total ,0 Dette spørgsmål drejer sig om de perspektiverende forløb der er beskrevet i læreplanen. Hvor mange forløb på det pågældende hold har følgende perspektiver indgået i (enten i fysikundervisningen eller i almen studieforberedelse (AT): Fysik i tilknytning til et paradigmeskift i den menneskelige erkendelse 0-1 forløb 94 64,4 2-3 forløb 51 34,9 Mere end 3 forløb 1 0,7 Total ,0 Er der i undervisningen på det pågældende hold indgået et samarbejde med en konkret forskningsinstitution eller virksomhed? Ja, med én virksomhed 16 Er der i undervisningen på det pågældende hold indgået et samarbejde med en konkret forskningsinstitution eller virksomhed? Ja, med mere end én virksomhed 2 Er der i undervisningen på det pågældende hold indgået et samarbejde med en konkret forskningsinstitution eller virksomhed? Ja, med én forskningsinstitution 36 Er der i undervisningen på det pågældende hold indgået et samarbejde med en konkret forskningsinstitution eller virksomhed? Ja, med mere end én forskningsinstitution 10 Er der i undervisningen på det pågældende hold indgået et samarbejde med en konkret forskningsinstitution eller virksomhed? Hvordan er samarbejdet foregået? (Sæt gerne flere markeringer) Nej 88 Skriftligt materiale, hjemmesider m.v. fra institutionen/virksomheden blev inddraget i undervisningen Samarbejdet indebar besøg på institutionen/virksomheden Samarbejdet indebar besøg fra institutionen/virksomheden Eleverne har været i praktik eller praktiklignende ophold på virksomheden Som brobygning til videregående uddannelse 3 Andet

8 Dette spørgsmål drejer sig om brug af matematik i fysik. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? I studiet af fysiske fænomener har formel matematisk argumentation mindre betydning end inddragelse af den praktiske anvendelse af matematikken. Enig 30 21,1 Overvejende enig 70 49,3 Overvejende uenig 35 24,6 Uenig 7 4,9 Total ,0 I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende: Stoffets omfang I høj grad 17 11,9 I nogen grad 83 58,0 I mindre grad 33 23,1 Slet ikke 10 7,0 Total ,0 I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende: Stoffets sværhedsgrad I høj grad 51 35,2 I nogen grad 79 54,5 I mindre grad 13 9,0 Slet ikke 2 1,4 Total ,0 I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende: De faglige mål der sættes for de enkelte forløb I høj grad 34 23,6 I nogen grad 87 60,4 I mindre grad 17 11,8 Slet ikke 6 4,2 Total ,0 I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende: De anvendte arbejdsformer I høj grad 20 13,8 I nogen grad 82 56,6 I mindre grad 33 22,8 Slet ikke 10 6,9 Total ,0 Dette spørgsmål drejer sig om det eksperimentelle arbejde. Hvor mange timer er efter dit skøn anvendt på de angivne typer eksperimentelt arbejde i hele forløbet til og med B-niveauet: Små forsøg på under ½ time 1-4 timer 66 52,4 5-8 timer 42 33, timer 17 13, timer 1 0,8 Total ,0 7

9 Dette spørgsmål drejer sig om det eksperimentelle arbejde. Hvor mange timer er efter dit skøn anvendt på de angivne typer eksperimentelt arbejde i hele forløbet til og med B-niveauet: Forsøg af en varighed på ½ til lidt under 1 time 1-4 timer 33 26,0 5-8 timer 46 36, timer 32 25, timer 9 7, timer 4 3,1 Over 20 timer 3 2,4 Total ,0 Dette spørgsmål drejer sig om det eksperimentelle arbejde. Hvor mange timer er efter dit skøn anvendt på de angivne typer eksperimentelt arbejde i hele forløbet til og med B-niveauet: Forsøg af en varighed på 1 time til 2 timer 1-4 timer 14 9,8 5-8 timer 28 19, timer 34 23, timer 25 17, timer 25 17,5 Over 20 timer 17 11,9 Total ,0 Dette spørgsmål drejer sig om det eksperimentelle arbejde. Hvor mange timer er efter dit skøn anvendt på de angivne typer eksperimentelt arbejde i hele forløbet til og med B-niveauet: Længerevarende eksperimentelle forløb 1-4 timer 25 17,6 5-8 timer 57 40, timer 44 31, timer 7 4, timer 6 4,2 Over 20 timer 3 2,1 Total ,0 Hvor stor en del af elevernes eget eksperimentelle arbejde blev efterbehandlet i rapporter som blev afleveret? 0-24 % 12 8, % 42 29, % 50 35, % 37 26,2 Total ,0 Hvor meget elevtid har det pågældende hold været tildelt til skriftligt arbejde i det samlede forløb til og med B-niveau? timer 5 4, timer 12 9, timer 61 48, timer 18 14, timer 21 16, timer 7 5,6 80+ timer 2 1,6 Total ,0 8

10 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der har været tilstrækkeligt almindeligt fysikudstyr til eksperimentelt arbejde Enig 50 34,2 Overvejende enig 66 45,2 Overvejende uenig 20 13,7 Uenig 10 6,8 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der har været tilstrækkeligt udstyr til datafangst Enig 56 38,4 Overvejende enig 52 35,6 Overvejende uenig 26 17,8 Uenig 12 8,2 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der har været et tilstrækkeligt antal computere til databehandling, informationssøgning m.v. Enig 66 45,2 Overvejende enig 49 33,6 Overvejende uenig 18 12,3 Uenig 13 8,9 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der har været tilstrækkelig laboratorieplads Enig 52 35,6 Overvejende enig 57 39,0 Overvejende uenig 26 17,8 Uenig 11 7,5 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der har været tilstrækkelig plads til gruppearbejde Enig 55 37,7 Overvejende enig 59 40,4 Overvejende uenig 22 15,1 Uenig 10 6,8 Total ,0 Flerfagligt samspil Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget fysik i udarbejdelsen af synopsis til prøven i AT? Ingen 31 21, % 44 31, % 27 19, % 11 7,7 Over 60 % 8 5,6 Ved ikke 21 14,8 Total ,0 9

11 Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget fysik i prøven i studieretningsprojektet? Ingen 12 14, % 11 12, % 16 18, % 12 14,1 Over 60 % 17 20,0 Ved ikke 17 20,0 Total ,0 I hvilken grad er fysik indgået i samspil med andre fag på det pågældende hold ud over i de formaliserede samarbejder? I høj grad 4 2,7 I nogen grad 29 19,9 I mindre grad 56 38,4 Slet ikke 57 39,0 Total ,0 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Matematik - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 43 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Matematik - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb 36 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Matematik - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 52 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Matematik - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering 32 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Matematik - Har ikke samarbejdet med faget Har ikke samarbejdet med faget 50 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Kemi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 20 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Kemi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb 13 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Kemi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 12 10

12 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Kemi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering 22 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Kemi - Har ikke samarbejdet med faget Har ikke samarbejdet med faget 77 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Naturgeografi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 5 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Naturgeografi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb 4 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Naturgeografi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering 10 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Naturgeografi - Har ikke samarbejdet med faget Har ikke samarbejdet med faget 109 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Biologi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 6 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Biologi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Biologi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 3 Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 4 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Biologi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering 16 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Biologi - Har ikke samarbejdet med faget Har ikke samarbejdet med faget

13 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Samfundsfag - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 4 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Samfundsfag - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb 2 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Samfundsfag - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 3 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Samfundsfag - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Samfundsfag - Har ikke samarbejdet med faget Har ikke samarbejdet med faget På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Musik - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 5 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Musik - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Musik - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 1 Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 2 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Musik - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering 12 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Musik - Har ikke samarbejdet med faget Har ikke samarbejdet med faget 108 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Dansk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 2 12

14 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Dansk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb 5 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Dansk - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 4 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Dansk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Dansk - Har ikke samarbejdet med faget 20 Har ikke samarbejdet med faget 100 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Engelsk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 7 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Engelsk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb 2 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Engelsk - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 2 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Engelsk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering 18 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag uden for AT på det pågældende hold: Engelsk - Har ikke samarbejdet med faget Har ikke samarbejdet med faget 100 Når fysik er indgået i det pågældende holds AT-forløb, hvilket indhold er så især blevet dækket? Primært kernestof 10 8,3 Primært supplerende stof 60 50,0 Lige dele kernestof og supplerende stof 50 41,7 Total ,0 I hvilken grad har du i din fysikundervisning taget udgangspunkt i holdets matematikforudsætninger? I høj grad 75 52,4 I nogen grad 58 40,6 I mindre grad 10 7,0 Total ,0 13

15 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i relation til fagligt samspil: Jeg har fundet det vanskeligt at finde materialer og inspiration til det flerfaglige samarbejde Enig 22 17,2 Overvejende enig 33 25,8 Overvejende uenig 52 40,6 Uenig 21 16,4 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i relation til fagligt samspil: Det har været vanskeligt at koordinere det faglige samspil på grund af manglende indblik i hvad eleverne lærer i andre fag Enig 22 17,1 Overvejende enig 51 39,5 Overvejende uenig 40 31,0 Uenig 16 12,4 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i relation til fagligt samspil: Det har været vanskeligt at få de fysikfaglige mål i spil i samarbejdet med andre fag Enig 30 23,4 Overvejende enig 53 41,4 Overvejende uenig 30 23,4 Uenig 15 11,7 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i relation til fagligt samspil: Lærerne i de andre fag har ikke tilstrækkeligt kendskab til fysikfaget til at kunne indgå konstruktivt i tværfagligt samspil med fysik Enig 29 22,5 Overvejende enig 58 45,0 Overvejende uenig 31 24,0 Uenig 11 8,5 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i relation til fagligt samspil: Jeg har ikke tilstrækkeligt kendskab til de andre fag til at kunne indgå konstruktivt i tværfagligt samspil Enig 12 9,3 Overvejende enig 49 38,0 Overvejende uenig 44 34,1 Uenig 24 18,6 Total ,0 14

16 Faglige mål og undervisningens indhold Den nye læreplan rummer en række faglige mål som er beskrevet nedenfor. Angiv venligst for hvert mål hvor klart eller uklart det er formuleret i læreplanen, og hvor let eller svært det har været at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri målene: Eleven skal: kunne kende, opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret? Klart 70 51,5 Overvejende klart 55 40,4 Overvejende uklart 8 5,9 Uklart 3 2,2 Total ,0 Eleven skal: kunne kende, opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener - Hvor let eller svært vurderer du generelt at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål i læreplanen? Let 44 34,1 Overvejende let 57 44,2 Overvejende svært 23 17,8 Svært 5 3,9 Total ,0 Eleven skal: kunne foretage beregninger af fysiske størrelser ud fra grundlæggende begreber og modeller - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret? Klart 87 63,5 Overvejende klart 47 34,3 Overvejende uklart 3 2,2 Total ,0 Eleven skal: kunne foretage beregninger af fysiske størrelser ud fra grundlæggende begreber og modeller - Hvor let eller svært vurderer du generelt at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål i læreplanen? Let 66 52,8 Overvejende let 53 42,4 Overvejende svært 3 2,4 Svært 3 2,4 Total ,0 Eleven skal: kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter ud fra en given problemstilling med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret? Klart 82 60,3 Overvejende klart 45 33,1 Overvejende uklart 8 5,9 Uklart 1 0,7 Total ,0 15

17 Eleven skal: kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter ud fra en given problemstilling med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt - Hvor let eller svært vurderer du generelt at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål i læreplanen? Let 51 39,2 Overvejende let 54 41,5 Overvejende svært 23 17,7 Svært 2 1,5 Total ,0 Eleven skal: kunne behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret? Klart 86 62,8 Overvejende klart 47 34,3 Overvejende uklart 3 2,2 Uklart 1 0,7 Total ,0 Eleven skal: kunne behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser - Hvor let eller svært vurderer du generelt at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål i læreplanen? Let 47 37,0 Overvejende let 62 48,8 Overvejende svært 16 12,6 Svært 2 1,6 Total ,0 Eleven skal: gennem eksempler og i samspil med andre fag kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret? Klart 40 29,4 Overvejende klart 60 44,1 Overvejende uklart 28 20,6 Uklart 8 5,9 Total ,0 Eleven skal: gennem eksempler og i samspil med andre fag kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling - Hvor let eller svært vurderer du generelt at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål i læreplanen? Let 10 7,8 Overvejende let 47 36,4 Overvejende svært 52 40,3 Svært 20 15,5 Total ,0 Eleven skal: kunne læse tekster fra medierne og identificere de naturvidenskabelige elementer og vurdere argumentationens naturvidenskabelige gyldighed - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret? Klart 46 33,6 Overvejende klart 56 40,9 Overvejende uklart 28 20,4 Uklart 7 5,1 Total ,0 16

18 Eleven skal: kunne læse tekster fra medierne og identificere de naturvidenskabelige elementer og vurdere argumentationens naturvidenskabelige gyldighed - Hvor let eller svært vurderer du generelt at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål i læreplanen? Let 11 8,5 Overvejende let 29 22,5 Overvejende svært 66 51,2 Svært 23 17,8 Total ,0 Eleven skal: kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret? Klart 56 41,2 Overvejende klart 53 39,0 Overvejende uklart 24 17,6 Uklart 3 2,2 Total ,0 Eleven skal: kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe - Hvor let eller svært vurderer du generelt at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål i læreplanen? Hvilke fysik B-elever når generelt længst i forhold til at indfri de faglige mål? Let 23 17,7 Overvejende let 56 43,1 Overvejende svært 42 32,3 Svært 9 6,9 Total ,0 Elever der har faget i en studieretning, når meget længere end elever der har faget som valgfag Elever der har faget i en studieretning, når noget længere end elever der har faget som valgfag Elever der har faget som valgfag, og elever der har faget i en studieretning, når lige langt i forhold til at indfri de faglige mål 4 22,2 8 44,4 4 22,2 Det er for tidligt at udtale sig om/ved ikke 2 11,1 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at dette skyldes at det er vanskeligt at tilrettelægge undervisningen på valgfagshold der er sammensat af elever fra forskellige C-hold? I høj grad 7 58,3 I nogen grad 4 33,3 Slet ikke 1 8,3 Total ,0 I hvilken grad bidrager det supplerende stof i fysikundervisningen til det faglige samspil med andre studieretningsfag eller andre obligatoriske fag? I høj grad 15 10,9 I nogen grad 65 47,1 I mindre grad 33 23,9 Slet ikke 12 8,7 Ved ikke 13 9,4 Total ,0 17

19 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Målenes ambitionsniveau er principielt for højt Enig 23 17,2 Overvejende enig 34 25,4 Overvejende uenig 58 43,3 Uenig 19 14,2 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Målenes ambitionsniveau er for højt i forhold til den tildelte tid til faget Enig 32 23,7 Overvejende enig 50 37,0 Overvejende uenig 48 35,6 Uenig 5 3,7 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Indholdet af kernestoffet er udvalgt hensigtsmæssigt i forhold til uddannelsens formål Enig 23 17,0 Overvejende enig 96 71,1 Overvejende uenig 14 10,4 Uenig 2 1,5 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Fordelingen mellem kernestof og supplerende stof er passende i forhold til de faglige mål Enig 18 13,4 Overvejende enig 84 62,7 Overvejende uenig 30 22,4 Uenig 2 1,5 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Kernestoffet er klart formuleret i læreplanen Enig 52 38,2 Overvejende enig 75 55,1 Overvejende uenig 8 5,9 Uenig 1 0,7 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Læreplanen giver samlet set god mulighed for at opfylde formålet for faget Enig 25 18,8 Overvejende enig 85 63,9 Overvejende uenig 21 15,8 Uenig 2 1,5 Total ,0 18

20 Didaktiske principper og arbejdsformer I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i fysik B på stx: Undervisningsvejledningen I høj grad 7 5,0 I nogen grad 66 47,5 I mindre grad 49 35,3 Slet ikke 17 12,2 Total ,0 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i fysik B på stx: Efteruddannelsesaktiviteter I høj grad 3 2,2 I nogen grad 35 25,9 I mindre grad 54 40,0 Slet ikke 43 31,9 Total ,0 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i fysik B på stx: Fagets side på EMU'en I høj grad 7 5,1 I nogen grad 46 33,3 I mindre grad 58 42,0 Slet ikke 27 19,6 Total ,0 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i fysik B på stx: Internettet generelt I høj grad 42 30,2 I nogen grad 68 48,9 I mindre grad 26 18,7 Slet ikke 3 2,2 Total ,0 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i fysik B på stx: Samarbejdet med dine fagkolleger på skolen I høj grad 56 40,3 I nogen grad 67 48,2 I mindre grad 13 9,4 Slet ikke 3 2,2 Total ,0 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i fysik B på stx: Samarbejdet med dine teamkolleger på skolen I høj grad 7 5,1 I nogen grad 29 21,3 I mindre grad 48 35,3 Slet ikke 52 38,2 Total ,0 19

21 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i fysik B på stx: Den uformelle kollegasnak I høj grad 40 29,0 I nogen grad 71 51,4 I mindre grad 22 15,9 Slet ikke 5 3,6 Total ,0 Er der forhold du savner beskrevet i den eksisterende undervisningsvejledning? Ja 24 18,6 Nej ,4 Total ,0 Har du undervist i fysik B på stx efter de fagbilag der var gældende før reformen? Ja ,1 Nej 29 20,9 Total ,0 Hvad har den nye læreplan for fysik B på stx betydet i forhold til at tilrettelægge indholdet af undervisningen sammenlignet med tidligere? Den har givet større frihed i tilrettelæggelsen 51 46,8 Den har givet mindre frihed i tilrettelæggelsen 21 19,3 Den har givet uændret frihed i tilrettelæggelsen 37 33,9 Total ,0 Vurderer du at omfanget af elevernes medindflydelse på undervisningens tilrettelæggelse har ændret sig som følge af reformen? Ja, eleverne har fået øget medindflydelse 16 14,7 Ja, eleverne har fået mindre medindflydelse 37 33,9 Nej, elevernes medindflydelse er uændret 56 51,4 Total ,0 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på stx mht. omfanget af følgende: Eksperimenter Ja, fylder meget mere 10 9,2 Ja, fylder lidt mere 42 38,5 Ja, fylder lidt mindre 14 12,8 Ja, fylder meget mindre 3 2,8 Nej, er uændret 40 36,7 Total ,0 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på stx mht. omfanget af følgende: Lærerstyret klasseundervisning Ja, fylder lidt mere 8 7,4 Ja, fylder lidt mindre 47 43,5 Nej, er uændret 53 49,1 Total ,0 20

22 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på stx mht. omfanget af følgende: Brugen af it-baseret udstyr til dataopsamling og -behandling Ja, fylder meget mere 8 7,3 Ja, fylder lidt mere 50 45,9 Ja, fylder lidt mindre 3 2,8 Ja, fylder meget mindre 1 0,9 Nej, er uændret 47 43,1 Total ,0 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på stx mht. omfanget af følgende: Længerevarende forløb hvor eleverne arbejder med en selvvalgt, eksperimentel problemstilling i grupper Ja, fylder meget mere 3 2,8 Ja, fylder lidt mere 17 15,6 Ja, fylder lidt mindre 26 23,9 Ja, fylder meget mindre 11 10,1 Nej, er uændret 52 47,7 Total ,0 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på stx mht. omfanget af følgende: Elevernes mundtlige fremstillinger Ja, fylder meget mere 2 1,8 Ja, fylder lidt mere 31 28,4 Ja, fylder lidt mindre 24 22,0 Ja, fylder meget mindre 4 3,7 Nej, er uændret 48 44,0 Total ,0 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på stx mht. omfanget af følgende: Rapportering og efterbehandling af eksperimentelt arbejde Ja, fylder lidt mere 9 8,3 Ja, fylder lidt mindre 40 37,0 Ja, fylder meget mindre 33 30,6 Nej, er uændret 26 24,1 Total ,0 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på stx mht. omfanget af følgende: Formidling af fysikfaglig indsigt i form af tekster, præsentationer og lignende Ja, fylder meget mere 5 4,7 Ja, fylder lidt mere 48 44,9 Ja, fylder lidt mindre 10 9,3 Ja, fylder meget mindre 4 3,7 Nej, er uændret 40 37,4 Total ,0 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på stx mht. omfanget af følgende: Løsning af fysikfaglige problemer, herunder træning i anvendelse af begreber, metoder og modeller Ja, fylder meget mere 1 0,9 Ja, fylder lidt mere 13 11,9 Ja, fylder lidt mindre 35 32,1 Ja, fylder meget mindre 18 16,5 Nej, er uændret 42 38,5 Total ,0 21

23 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på stx mht. omfanget af følgende: Projektrapporter Ja, fylder meget mere 3 2,8 Ja, fylder lidt mere 23 21,1 Ja, fylder lidt mindre 28 25,7 Ja, fylder meget mindre 16 14,7 Nej, er uændret 39 35,8 Total ,0 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på stx mht. omfanget af følgende: Skriftligt arbejde generelt Ja, fylder lidt mere 5 4,6 Ja, fylder lidt mindre 40 37,0 Ja, fylder meget mindre 52 48,1 Nej, er uændret 11 10,2 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med at undervise i fysik såvel før som efter reformen i følgende udsagn: Min undervisning er efter reformen i højere grad tilrettelagt ud fra kompetencemål end indholdsstyret Enig 4 3,1 Overvejende enig 37 28,7 Overvejende uenig 64 49,6 Uenig 24 18,6 Total ,0 Er der på skolen fælles retningslinjer for den løbende evaluering af elevernes udbytte? (sæt gerne flere markeringer) Ja, på skoleniveau 71 Ja, i fysikfaggruppen 5 Ja, på teamniveau 6 Nej 60 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Reformen har betydet at fysikfaget i højere grad end før bidrager til stx- uddannelsens almendannende dimensioner? Enig 12 8,8 Overvejende enig 53 38,7 Overvejende uenig 43 31,4 Uenig 29 21,2 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for fysik B på stx: Læreplanen er god og fagligt fyldestgørende Enig 20 14,6 Overvejende enig 92 67,2 Overvejende uenig 19 13,9 Uenig 6 4,4 Total ,0 22

24 Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for fysik B på stx: Der er en klar sammenhæng mellem fagets identitet og de faglige mål der fremgår af læreplanen Enig 21 15,4 Overvejende enig 83 61,0 Overvejende uenig 26 19,1 Uenig 6 4,4 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for fysik B på stx: Der er en klar sammenhæng mellem de faglige mål og kernestoffet i læreplanen Enig 18 13,2 Overvejende enig 96 70,6 Overvejende uenig 19 14,0 Uenig 3 2,2 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for fysik B på stx: Der er en klar sammenhæng mellem de faglige mål og de arbejdsformer der fremgår af læreplanen Enig 16 11,9 Overvejende enig 71 53,0 Overvejende uenig 44 32,8 Uenig 3 2,2 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for fysik B på stx: Der er en klar sammenhæng mellem de faglige mål og de prøveformer der fremgår af læreplanen Enig 18 13,1 Overvejende enig 82 59,9 Overvejende uenig 27 19,7 Uenig 10 7,3 Total ,0 Spørgsmål til censorer Mundtlig eksamen Var fysik B på det pågældende hold et studieretningsfag eller et valgfag? Studieretningsfag 50 58,8 Valgfag 35 41,2 Total ,0 I hvilken grad: var de anvendte bilag velegnede til at perspektivere det faglige, teoretiske emne? I høj grad 25 29,1 I nogen grad 46 53,5 I mindre grad 13 15,1 Slet ikke 2 2,3 Total ,0 23

25 I hvilken grad: var den eksperimentelle og den teoretiske del af eksamen kombineret sådan at de dækkede flere forskellige emner? I høj grad 72 84,7 I nogen grad 11 12,9 I mindre grad 2 2,4 Total ,0 I hvilken grad: vurderer du at du havde fået tilstrækkelig information om undervisningen før eksamen? I høj grad 42 48,8 I nogen grad 39 45,3 I mindre grad 3 3,5 Slet ikke 2 2,3 Total ,0 I hvilken grad: vurderer du at opdelingen mellem en eksperimentel del og en mundtlig del fremmer mulighederne for at vurdere målopfyldelsen? I høj grad 34 39,5 I nogen grad 34 39,5 I mindre grad 13 15,1 Slet ikke 5 5,8 Total ,0 I hvilken grad: dækkede eksamensspørgsmålene tilsammen de faglige mål i læreplanen? I høj grad 54 63,5 I nogen grad 30 35,3 I mindre grad 1 1,2 Total ,0 I hvilken grad: indgik det supplerende stof i eksaminationerne? I høj grad 14 16,5 I nogen grad 54 63,5 I mindre grad 15 17,6 Slet ikke 2 2,4 Total ,0 Eleverne skal: kunne kende, opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener I høj grad 26 32,5 I nogen grad 40 50,0 I mindre grad 10 12,5 Slet ikke 2 2,5 Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 2 2,5 Total ,0 Eleverne skal: kunne foretage beregninger af fysiske størrelser ud fra grundlæggende begreber og modeller I høj grad 29 35,8 I nogen grad 43 53,1 I mindre grad 9 11,1 Total ,0 24

26 Eleverne skal: ud fra en given problemstilling kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt I høj grad 31 39,2 I nogen grad 42 53,2 I mindre grad 4 5,1 Slet ikke 2 2,5 Total ,0 Eleverne skal: kunne behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser I høj grad 34 42,5 I nogen grad 37 46,3 I mindre grad 8 10,0 Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 1 1,3 Total ,0 Eleverne skal: gennem eksempler og i samspil med andre fag kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling I høj grad 4 5,1 I nogen grad 18 22,8 I mindre grad 32 40,5 Slet ikke 7 8,9 Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 18 22,8 Total ,0 Eleverne skal: kunne læse tekster fra medierne og identificere de naturvidenskabelige elementer og vurdere argumentationens naturvidenskabelige gyldighed I høj grad 2 2,5 I nogen grad 9 11,4 I mindre grad 21 26,6 Slet ikke 13 16,5 Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 34 43,0 Total ,0 Eleverne skal: kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe I høj grad 7 8,8 I nogen grad 22 27,5 I mindre grad 14 17,5 Slet ikke 10 12,5 Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 27 33,8 Total ,0 I hvilken grad viste eksaminanderne generelt ved den mundtlige prøve at de: kunne udføre eksperimentelt arbejde og behandle de indsamlede data? I høj grad 31 36,9 I nogen grad 47 56,0 I mindre grad 4 4,8 Slet ikke 2 2,4 Total ,0 25

27 I hvilken grad viste eksaminanderne generelt ved den mundtlige prøve at de: kunne føre en faglig samtale med et selvstændigt initiativ? I høj grad 18 21,4 I nogen grad 47 56,0 I mindre grad 17 20,2 Slet ikke 2 2,4 Total ,0 I hvilken grad viste eksaminanderne generelt ved den mundtlige prøve at de: havde et sikkert kendskab til fagets begreber, modeller og metoder som kan bruges i den faglige analyse og argumentation? I høj grad 12 14,3 I nogen grad 55 65,5 I mindre grad 15 17,9 Slet ikke 2 2,4 Total ,0 I hvilken grad viste eksaminanderne generelt ved den mundtlige prøve at de: kunne reflektere over samspillet mellem teori og eksperiment? I høj grad 9 10,7 I nogen grad 51 60,7 I mindre grad 22 26,2 Slet ikke 2 2,4 Total ,0 I hvilken grad viste eksaminanderne generelt ved den mundtlige prøve at de: kunne perspektivere faglige indsigter? I høj grad 5 6,0 I nogen grad 28 33,7 I mindre grad 38 45,8 Slet ikke 8 9,6 Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 4 4,8 Total ,0 Hvor lette eller svære vurderer du at bedømmelseskriterierne fra læreplanen var at bruge til at vurdere eksaminandernes præstationer ved eksamen? Lette 7 8,4 Overvejende lette 59 71,1 Overvejende svære 15 18,1 Svære 2 2,4 Total ,0 Har du været mundtlig censor i fysik B på stx før reformen? Ja 69 82,1 Nej 15 17,9 Total ,0 Mener du at det var lettere eller sværere at nå til enighed om bedømmelsen ved den mundtlige prøve i fysik B i år end det har været før reformen? Lettere 2 2,9 Noget lettere 7 10,3 Hverken sværere eller lettere 54 79,4 Noget sværere 5 7,4 Total ,0 26

28 I hvilken grad vurderer du at dette skyldtes forskellige opfattelser af kravene til det faglige niveau? I nogen grad 3 60,0 I mindre grad 2 40,0 Total 5 100,0 I hvilken grad peger dine mundtlige censorerfaringer på at der var niveaumæssige forskelle mellem elevernes præstationer afhængigt af om de havde haft fysik B i eller uden for en studieretning? Hvilket udsagn mener du karakteriserer denne forskel bedst? I høj grad 2 2,4 I nogen grad 4 4,8 I mindre grad 7 8,3 Slet ikke 5 6,0 Jeg har kun været censor for én type hold 66 78,6 Total ,0 Elever der havde haft faget i en studieretning, fik typisk højere karakterer Elever der ikke havde haft faget i en studieretning, fik typisk højere karakterer 5 83,3 1 16,7 Total 6 100,0 Spørgsmål til lærere og censorer Videregående uddannelse I hvilken grad mener du ud fra dine generelle erfaringer at undervisningen i fysik B på stx ruster eleverne til: videregående uddannelser generelt? I høj grad 37 19,9 I nogen grad ,4 I mindre grad 30 16,1 Slet ikke 1 0,5 Total ,0 I hvilken grad mener du ud fra dine generelle erfaringer at undervisningen i fysik B på stx ruster eleverne til: videregående naturvidenskabelige uddannelser der inddrager fysik? I høj grad 41 22,0 I nogen grad ,8 I mindre grad 44 23,7 Slet ikke 1 0,5 Total ,0 I hvilken grad mener du ud fra dine generelle erfaringer at undervisningen i fysik B på stx ruster eleverne til: videregående uddannelser i fysik specifikt? I høj grad 22 11,8 I nogen grad 87 46,5 I mindre grad 61 32,6 Slet ikke 17 9,1 Total ,0 27

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik a på hhx indeholder i

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk B på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af dansk A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af dansk a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af dansk A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af dansk a på hhx indeholder i tabelform

Læs mere

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Fysik B stx, juni 2010

Fysik B stx, juni 2010 Fysik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk på hhx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge.

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge. Fysik B 1. Fagets rolle Faget fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser og forklaringer af fænomener i natur og teknik, som eleverne møder i deres hverdag. Faget giver samtidig

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Læreplan Naturfag. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019

Læreplan Naturfag. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019 Læreplan Naturfag 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Naturfag indeholder elementer fra fysik, kemi, biologi, naturgeografi og matematik. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med teknologi, sundhed,

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Fysik A stx, august 2017

Fysik A stx, august 2017 Bilag 98 Fysik A stx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger, forklaringer og modeller

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet.

Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet. Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet. I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål fra folkeskolen, Faglige Mål og Kernestof fra gymnasiet man

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på hhx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af historie på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af historie på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Kemi B stx, juni 2010

Kemi B stx, juni 2010 Kemi B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Skabelon for læreplan

Skabelon for læreplan Kompetencer Færdigheder Viden Skabelon for læreplan 1. Identitet og formål 1.1 Identitet 1.2 Formål 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Undervisningen på introducerende niveau tilrettelægges

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Fysik B htx, august 2017

Fysik B htx, august 2017 Bilag 60 Fysik B htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger, forklaringer og modeller

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

Synoptisk læreplan fysik CBA stx 2017

Synoptisk læreplan fysik CBA stx 2017 Synoptisk læreplan fysik CBA stx 2017 Fysiks læreplan i overblik En synoptisk opstilling af læreplanerne i fysik stx. Fysik stx C B A 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Klare MÅL. Fysik F/E

Klare MÅL. Fysik F/E Klare MÅL Fysik F/E 2 Fysik F/E Fagets Mål niveau F 1. Eleven har kendskab til brug af fysikkens grundlæggende love, formler og begreber i forbindelse med eksperimenter og til løsning af enkle teoretiske

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2. Halvår 2017.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2. Halvår 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2. Halvår 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hfe Fysik C Steen Olsen Hc11fy

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Fysik A og B på htx og stx

Fysik A og B på htx og stx Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 241 Offentligt Fysik A og B på htx og stx Fagevalueringer 2008 Fysik A og B på htx og stx Fagevalueringer 2008 2009 Fysik A og B på htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Geovidenskab A Forsøgslæreplan htx, december 2011

Geovidenskab A Forsøgslæreplan htx, december 2011 Geovidenskab A Forsøgslæreplan htx, december 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag geovidenskab omhandler menneskets forsøg på at udvikle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, Formål Faget skal give eleverne indsigt i det naturfaglige grundlag for teknik, teknologi og sundhed, som relaterer sig til et erhvervsuddannelsesområde. For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Fagdidaktisk kursus. Fagdidaktisk kursus i biologi Uge 40, 2012

Fagdidaktisk kursus. Fagdidaktisk kursus i biologi Uge 40, 2012 Fagdidaktisk kursus Fagdidaktisk kursus i biologi Uge 40, 2012 Hvem er vi? Ingrid Sigvardsen Bleeg Rasmus Gjedsted Tore Rubak Kresten Cæsar Torp Fagdidaktik i biologi Læs studieordningen Hurtigskrivning:

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Institutionsrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Institutionsrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC E-læring og blended learning på VEUområdet Tabelrapport Institutionsrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af e-læring og blended learning

Læs mere

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC E-læring og blended learning på VEUområdet Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af e-læring og blended learning,

Læs mere

Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig. FIP 30. marts 2017

Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig. FIP 30. marts 2017 Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig 2013 2017 FIP 30. marts 2017 Hvilke væsentlige forskelle? Justering af kernestof mm Ændring af prøveformer Disposition: 1. Hurtig præsentation af

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe

Naturvidenskabelig faggruppe Naturvidenskabelig faggruppe Fagkonsulenter for faggruppen: Kresten C. Torp, biologi Lars Andersen, geografi Keld Nielsen, kemi Fra forsøg til læreplan 2010 Nyt fag ved reformen i 2005 Efterfølgende debat

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Bedømmelseskriterier Naturfag

Bedømmelseskriterier Naturfag Bedømmelseskriterier Naturfag Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen NATURFAG NIVEAU E... 2 NATURFAG NIVEAU C... 5 Gældende for prøver afholdt på

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1

Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1 Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1 Formål med workshop BEGREBSAFKLARING: At klargøre, hvad der ligger i begreberne fagligt samspil og flerfaglighed. FORMÅL: At repetere formålet

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 Bilag 18 Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Faggruppen omfatter fagene biologi, geografi og kemi. Faggruppen benytter sig af naturvidenskabelige metoder,

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport praktiklærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Mandag den 26. november, kl.11.50 12.30, i auditoriet: Skolen informerer 2hf om KS-eksamen, og eleverne får udleveret denne skrivelse. KS-eksamen

Læs mere

Kemi C 1. Fagets rolle 2. Fagets formål

Kemi C 1. Fagets rolle 2. Fagets formål Kemi C 1. Fagets rolle Kemi er læren om alt levende og den materielle verden, der udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Faget udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hfe Fysik C Steen Olsen Hc11fy

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse STX Fag og niveau Fysik B (start Okt. 2015) Lærer(e)

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Geovidenskab A htx, august 2017

Geovidenskab A htx, august 2017 Bilag 61 Geovidenskab A htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag geovidenskab omhandler menneskets forsøg på at udvikle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Læreplan Teknologiforståelse. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019

Læreplan Teknologiforståelse. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019 Læreplan Teknologiforståelse 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Teknologiforståelse er et almendannende og studieforberedende it-fag med fokus på det undersøgende og skabende. Det behandler og udfolder

Læs mere