Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen"

Transkript

1 Professionshøjskolen Metropol Att: Institutchef Thøger Johnsen Viceinstitutchef Anette Hestbæk Sendt pr. Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 9. februar 2012 behandlet anmodning om akkreditering af det eksisterende udbud på Frederiksberg af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Akkrediteringsrådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter den daværende undervisningsministers beslutning, jf. 15 i Lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011 om erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser og 12, stk. 1 i lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. Udbuddet er akkrediteret positivt, jf. 13, stk. 2, 1. pkt. i Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Uddannelsesministeriet vil meddele ansøger endelig beslutning om, hvorvidt udbuddet kan opretholdes. Godkendelse kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet har akkrediteret udbuddet positivt, jf. 14 i Lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011 om erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Akkrediteringsrådet 23. februar 2012 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jesper Schmidt Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/1 Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Enslydende brev er sendt til Uddannelsesministeriet

2 Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2011 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

3 Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

4 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 9 4 Vurdering af de enkelte kriterier 11

5 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen Metropols udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen på Frederiksberg. EVA indstiller udbudsstedet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet samlet set er opfyldt. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet delvist opfylder kriteriet om: Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) fordi udbudsstedets procedurer for kvalitetssikringen af praktikken ikke fungerer i praksis. Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

6 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen Metropols eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen på Frederiksberg. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en institutions udbud af en uddannelse, uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af at alle de steder institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af om et udbudssted lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). På grund af de mange og forskelligartede fag på læreruddannelsen har EVA i denne fjerde akkrediteringsrunde valgt at anvende særlige fagpersoner til at vurdere kriterium 7 om indhold og tilrettelæggelse. Hvert af de fag eller faglige forløb som et udbudssted har valgt at redegøre uddybende for, er dermed blevet vurderet af fagpersoner med særlig viden om og kvalifikationer inden for det pågældende fagområde. Deres faglige vurdering ligger til grund for det eksterne ekspertpanels vurdering af kriterium 7. Langt de fleste fagpersoner er samtidig medlemmer af et ekspertpanel. Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består dels af professionshøjskolens skriftlige redegørelse og bilag og dels af de oplysninger som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af læreruddannelsen. De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale der er opgjort ens på alle udbudsstederne. Der gælder samme vejledende grænseværdier for alle steder hvor uddannelsen udbydes. 5

7 Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er de indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (BEK nr. 562 af ). Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Keld Skovmand, cand.phil. i religionsvidenskab, ph.d.-stipendiat ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Har på nuværende tidspunkt orlov fra stillingen som lektor i kristendomskundskab ved Læreruddannelsen Odense, Professionshøjskolen University College Lillebælt. Har deltaget i ministerielle udvalg vedrørende evaluering og udvikling af skolefaget kristendomskundskab. Er desuden forfatter til flere fagbøger om didaktik, religion og medborgerskab. Frits Hedegaard Eriksen, ph.d.-stipendiat, cand.pæd.pæd., læreruddannet, lektor ved Læreruddannelsen i Skive. Medlem af censorformandskabet på læreruddannelsen som repræsentant for faget pædagogik og medlem af censorformandskabet på den pædagogiske diplomuddannelse som repræsentant for de pædagogiske, specialpædagogiske og psykologiske fagområder. Medredaktør af tidsskriftet Gjallerhorn, forfatter til en række publikationer om læreruddannelse, didaktik og pædagogik. Tidligere videncenterleder ved CVU Midt- Vest, ekstern lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, pædagogisk udviklingskonsulent i Skive Kommune og øvelsesskolelærer og medredaktør af tidsskriftet International Teacher. Janne Scharbau Feenstra, lærerstuderende på Professionshøjskolen University College Sjælland i Holbæk. Formand for De Studerendes Råd i Holbæk og bestyrelsesrepræsentant i Lærerstuderendes Landskreds for læreruddannelsen i Holbæk. Aktiv i fællesråd og praktikudvalg. Deltager desuden som planlægger og organisator ved introforløbet for nye lærerstuderende. Marianne Stentebjerg, cand.pæd.pæd., læreruddannet. Har en toårig lederuddannelse fra DISPUK og en coachuddannelse fra konsulentfirmaet Axept. Uddannelseschef i Faxe Kommune. Tidligere skoleleder på Broskolen i Korsør og tidligere seminarielærer på Aalborg Seminarium. Har stor erfaring med specialundervisningsområdet dels via praksis og dels via en treårig speciallæreruddannelse. 6

8 Vurderingen af redegørelsen for kriterium 7 er blevet foretaget af følgende faglige eksperter: Faglige eksperter Faggruppe Frits Hedegaard Eriksen Laura Emtoft Susanne Rahbek Jens Pietras Benny Jakobsen Charlotte Paaskesen Keld Skovmand Dorte Kamstrup Finn Sørensen Rasmus Stokke Peter Schiødt Sanne Schnell Nielsen Jeppe Skott De pædagogisk-didaktiske fag De samfundsvidenskabelige fag, et metodekursus og et tværprofessionelt forløb De humanistiske fag De praktisk-musiske fag De naturvidenskabelige fag Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Julia Salado-Rasmussen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Christel Sølvhjelm og evalueringskonsulent Kirsten Jespersen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra januar 2011 som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende oplysninger ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på 7

9 Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 8

10 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens redegørelse. EVA har forbeholdt sig ret til at revidere og forkorte teksten. Ekspertpanelets vurdering af uddannelsen findes i rapportens kapitel 4. Adresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Læreruddannelserne Metropol Nyelandsvej Frederiksberg Studiets struktur Læreruddannelsen er en fireårig uddannelse (240 ECTS-point), hvis struktur i stort omfang er fastlagt af uddannelsesbekendtgørelsen for læreruddannelsen. Struktur på Læreruddannelsen Metropol Praktik 24 uger 36 ECTS Kristnedomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab (KLM) 16,8 ECTS Obligatorisk linjefag i dansk, matematik, engelsk eller naturfag 72 ECTS Pædagogik 9 ECTS Psykologi 9 ECTS Almen didaktik 15 ECTS Linjefag 2 fag á hver 36 ECTS eller Linjefag 1 fag 72 ECTS Professionsbachelorprojekt 10,2 ECTS 1. studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår Grunduddannelsen til folkeskolelærer Læreruddannelsen er kendetegnet ved at være professions- og udviklingsbaseret. Det professionsrettede kommer til udtryk gennem praktikken og gennem en stigende grad af praksistilknytning til linjefagene. Det udviklingsbaserede kommer til udtryk gennem forsøgs-, udviklings- og forskningsarbejde til belysning af det professionelle lærerarbejde. De centrale fagområder De centrale fagområder i læreruddannelsen er styret af bekendtgørelsen for læreruddannelsen, der på meget detaljeret vis beskriver læreruddannelsens fagområder. Studieordningen for Læreruddannelserne Metropol bygger på bekendtgørelsen og beskriver alle fag på uddannelsen. Fag- 9

11 områderne omfatter en række fællesfag, praktikken og en række linjefag tæt knyttet til grundskolens fagrække se overordnet struktur ovenstående. Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet Antal indskrevne studerende aktuelt: pr. 1. oktober Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende Pr. 1. oktober Pr. 1. oktober Pr. 1. oktober Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 71 Antal årsværk 63 De centrale praktiksteder De studerendes praktikophold placeres overvejende på folkeskoler og i mindre omfang på privatog specialskoler på Frederiksberg, i København og i Storkøbenhavn. Dertil kommer praktikophold på udenlandske institutioner, efterskoler og lignende. Øvrige oplysninger/særlige forhold etc. Historik: Læreruddannelserne Metropol har siden den 1. januar 2008 været en del af Professionshøjskolen Metropol. Frem til den dato hed udbudsstedet Frederiksberg Seminarium. Seminariet blev grundlagt i 1919 af KFUM. Fra 1919 til 1947 var seminariet et rent mande-seminarium, men fra 1947 og frem blev der også optaget kvindelige studerende. Fra begyndelsen af 1990'erne udviklede optagelsen sig eksplosivt fra et årligt optag på 75 studerende til i dag, hvor der er et årligt optag på godt 300 studerende. I 1998 mere end fordobledes undervisningsarealet med en tilbygning på samlet m 2. Intern organisering: Læreruddannelserne Metropol blev oprettet 1. januar 2008, og dette betød omfattende interne struktur- og organisationsændringer. I dag er læreruddannelserne organiseret i LLS (Ledelse, Læring og Socialt Arbejde) med en direktør som nærmeste leder. Studierektor for læreruddannelserne refererer direkte til direktøren. Ledelsen består derudover af en vicestudierektor og 2 uddannelsesledere. Dagligt fungerer ledelsesgruppen som et ledelsesteam, der kobler ledelsesopgaver fra den ordinære læreruddannelse, meritlæreruddannelsen og efter-videreuddannelsen. Underviserpersonalet er organiseret i faggrupper og tværgående team inden for de forskellige årgange på læreruddannelsen. 10

12 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 0 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 4 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra professionsbacheloruddannelsen som lærer i folkeskolen baseret på data fra Danmarks Statistik og beregnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen,

13 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet har kontakt med et dækkende felt af aftagere hvorfra udbudsstedet indhenter relevant viden. Aftagerfeltet omfatter folkeskoler, privatskoler og efterskoler. Gennem uddannelsesudvalget har udbuddet bl.a. kontakt med lærernes fagforening, skoleledernes fagforening, en skolechef fra en kommune, to skoleledere og et universitet. Derudover holdes et årligt møde med repræsentanter for praktikskolerne og fire møder om året i praktikudvalget hvori der sidder repræsentanter for skolerne. På møderne drøftes bl.a. hvordan læreruddannelsen matcher folkeskolens behov. Praktikskolerne er primært folkeskoler, men der er også andre typer af skoler såsom privatskoler, efterskoler og ungdomsskoler, og praktikskolerne afspejler derved aftagerfeltet. Ydermere deltager professionshøjskolen i projekter i samarbejde med skoler, anvender censorer fra aftagerfeltet og gennemfører hvert andet år en aftagerundersøgelse. I aftagerundersøgelsen fra 2010 svarede 13 institutioner på spørgsmål om bl.a. dimittendernes faglige kompetencer. Resultaterne af aftagerundersøgelsen er bl.a. drøftet i uddannelsesudvalget. Ekspertpanelet vurderer at ledelsen anvender viden fra aftagere til at sikre den fortsatte relevans af uddannelsen på udbudsstedet. På baggrund af den indsamlede viden er der fx foretaget ændringer i studieordningen og oprettet fire nye profillæreruddannelser. Udbudsstedet afholder en række sociale og faglige arrangementer for dimittender arrangeret af faggrupperne. Bl.a. afholder faggruppen for matematik et årligt møde for tidligere og nuværende studerende med foredrag og socialt samvær. Derudover har udbudsstedet et alumnenetværk på sin hjemmeside. Ekspertpanelet anerkender at der kan indhentes relevant viden fra disse aktiviteter, men vurderer imidlertid ikke at udbudsstedet har vist at der er indhentet og brugt viden fra disse aktiviteter. Udbudsstedet deltager i en undersøgelse af dimittenderne fra årgang 2005 og 2010 sammen med fem andre udbudssteder. Undersøgelsen er igangsat i foråret 2011 og omfatter en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt alle dimittender fra de to årgange, kvalitative interview med et mindre antal dimittender på hvert af de deltagende udbudssteder og en videooptagelse med efterfølgende interview ligeledes på hvert af de deltagende udbudssteder. Undersøgelsen afsluttes med en konference og tænkes gennemført hvert tredje år. På tidspunktet for akkrediteringen forelå resultaterne af den fælles spørgeskemaundersøgelse i et rapportudkast, mens de kvalitative interview endnu ikke var gennemført. Ledelsen oplyste under institutionsbesøget at rapportudkastet indgår i et udviklingsarbejde omkring kursus for nyuddannede lærere, og at den 12

14 endelige rapport vil blive drøftet på et ledelsesmøde og i relevante råd og udvalg. Ekspertpanelet vurderer at undersøgelsen kan indgå i udbudsstedets redegørelse for kontakten med dimittenderne selvom den endnu ikke er afsluttet, fordi den er vedtaget af udbudsstedets ledelse og en central del af undersøgelsen er gennemført. Ekspertpanelet vurderer at dimittendundersøgelsen vil give viden fra et felt af dimittender som er dækkende for uddannelsen, og at denne viden vil kunne anvendes til at sikre udbuddets relevans når undersøgelsen er gennemført. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, interview med ledelsen under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag 2a: Strategiudvikling Læreruddannelserne Bilag 2b: Dimittendundersøgelse Bilag 2c: Spor for fremtidens folkeskole Bilag 2d: Program Skolerigsdag i Ålborg Bilag 2e: Dagsorden DPU s Advisory Board Bilag 2f: Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde d Bilag 2g: Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde d Bilag 2h: Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde d Bilag 2i: Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde d Bilag 2j: Referat uddannelsesudvalgsmøde d Bilag 2k: Skoleleder/praktikkoordinatormøde Bilag 2l: Brev til skolelederen vedr. ansættelse af nyuddannet lærer Bilag 2m: Referat af uddannelsesudvalgsmøde d Bilag 2n: Praktikudvalgets arbejdskommissorium Bilag 2o: Uddannelsesudvalget medlemsliste Bilag 2p: Læreruddannelsens LederNetværk efterårsseminar 2010 Bilag 2q: Profillæreruddannelsen i pædagogisk ledelse Bilag 2r: Professionsløftskoler Bilag 2s: Aftagerundersøgelsen 2010 Bilag 2t: FFF 2011 Bilag 2u: FFF 2010 Bilag 2v: FFF 2009 Bilag 2w: Aftagerundersøgelse 2010 handleplan Bilag 2x: Referat uddannelsesudvalg d Bilag 2y: Brev vedr. Alumnenet Bilag 2z: Uddannelsesudvalgets forretningsorden Bilag 2æ: Metropols nyhedsbrev om skole og pædagogik Bilag 2ø: Kursusbeskrivelse ny lærer Bilag 2å: Aftagerundersøgelsen 2010 opfølgning Bilag 2aa: Naturvidenskabsfestival Science i Zoo Bilag 2ab: Referat fra møde i Ålborg zoo Bilag 2ac: Profillæreruddannelsen i specialundervisning og tværprofessionelt samarbejde Bilag 2ad: Gruppedrøftelse på uddannelsesudvalgsmøde d Bilag 4g: Konference Hvorfor skal børn lære sprog? Bilag 9a: Praktikudvalgsmøde d Bilag 9c: Retningslinjer for praktik 1. årgang Bilag 9i: Praktikforberedende kursus Bilag 10d: Program til skoleleder/praktikkoordinatormøde Bilag 14a: Metropols kvalitetssikringssystem. 13

15 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet iet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet på tilfredsstillende vis gennemfører en lang række aktiviteter som sikrer at underviserne løbende tilegner sig relevant viden om udbuddets beskæftigelsesområde. Udbudsstedet gennemfører eksempelvis trepartssamtaler i forbindelse med praktikken på første og tredje årgang. I samtalerne deltager de studerende i praktikgruppen, de grundskolelærere der er tilknyttet den pågældende praktikgruppe, og underviseren fra udbudsstedet. Ekspertpanelet vurderer det positivt at udbudsstedet gennemfører flere udviklingsprojekter i samarbejde med grundskoler og gymnasier. Udbudsstedet medvirker eksempelvis i et Nordeaprojekt i samarbejde med Frederiksberg Kommune hvor lærerstuderende deltager i forsøg med undervisning i uderummet. Projektet er udviklet af undervisere fra udbudsstedet i samarbejde med lærere fra Søndermarkskolen på Frederiksberg. Underviserne holder sig desuden ajour med centrale tendenser på beskæftigelsesområdet gennem læsning af artikler og tidsskrifter. Her nævnes tidsskriftet Folkeskolen som særligt centralt, men også andre tidsskrifter med relevans for de faglige miljøer nævnes, fx Læsepædagogen og Dansk pædagogisk Tidsskrift. Ud over de danske tidsskrifter abonnerer nogle faggrupper på udenlandske tidsskrifter, fx Normat. Derudover deltager underviserne i relevante konferencer, og udbudsstedet anvender gæstelærere fra bl.a. folkeskolen i undervisningen. Udbudsstedet afholder derudover en række efter- og videreuddannelseskurser for lærere i grundskolen, herunder diplomuddannelseskurser og praktikvejlederkurser. Gennem kurserne får underviserne og udbudsstedet som helhed en tæt tilknytning til praksisfeltet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3 og følgende bilag: Bilag 2aa: Naturvidenskabsfestival Science i Zoo Bilag 3a: Workshop Zoo Bilag 3b: Nordeaprojektet Bilag 3c: Tværfaglig uge krop, bevægelse og læring Bilag 3d: Elevplaner matematik 14

16 Bilag 3e: Bilag 3f: Bilag 3g: Bilag 3h: Bilag 3i: Bilag 3j: Bilag 3k: Bilag 4a: Bilag 8h: Bilag 9c: Bilag 9d: Bilag 9e: Bilag 9f: Bilag 9g: Bilag er udeladt Eksempler på bibliotekets formidling GeoGebra Institute og Denmark Konference De mange veje Feedback på rekvireret forløb til en skole Tværfaglig uge Ude er in Projekt Den anden by Oversigt over udviklingsarbejde Oversigt over artikler Retningslinjer for praktik 1. årgang Retningslinjer for praktik 2. årgang Retningslinjer for praktik 3. årgang Retningslinjer for praktik 4. årgang Professionsprojekt. 15

17 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at underviserne på udbudsstedet får tilstrækkelig viden om udviklingsarbejde som er relevant for beskæftigelsesområdet, og som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at arbejde som lærere i praksis. Udbudsstedet har i en længere årrække gennemført udviklingsarbejde. Udbudsstedet medvirker bl.a. i et udviklings- og forskningsprojekt om udeskolepædagogik (kaldet Nordeaprojektet) og i et udviklingsprojekt om specialpædagogiske problemstillinger i faget matematik. Begge projekter foregår i samarbejde med skoler fra Frederiksberg Kommune. Institutionen har vedlagt en oversigt over samtlige udviklingsarbejder fra 2009 til 2012 hvoraf det fremgår hvilke undervisere der har deltaget i udviklingsarbejderne, og hvor mange timer de har været tildelt. I 2010/11 er der angivet 22 udviklingsarbejder, og i Nordeaprojektet om udeskolepædagogik har fire undervisere fået tildelt 150 timer hver. Undervisere fra udbudsstedet deltager aktivt i aktiviteter under professionshøjskolens afdeling for forskning og udvikling og medvirker i redaktionerne på bl.a. Pædagogisk Tidsskrift, Unge Pædagoger og KvaN. Derudover er en underviser med i følgegruppen for Nationalt Videncenter for Læsning, og en anden underviser forsker i regi af Dansk Geogebra Institut under Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik. Ekspertpanelet vurderer desuden at det er positivt at udbudsstedets undervisere har publiceret en imponerende række artikler og bøger, bl.a. bøgerne KIEmodellen innovativ undervisning i folkeskolen, Læringsledelse: Løft til læring i skolen og Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4 og følgende bilag: Bilag 3b: Nordeaprojektet Bilag 4a: Oversigt over udviklingsarbejde Bilag 4b: Skolen uden mure udeskolepædagogik i folkeskolen Bilag 4c: Specialpædagogiske problemstillinger i faget matematik Bilag 4d: Den kreative platform Bilag 4e: KIE-modellen Bilag 4f: Konference - It og medier i skolen Bilag 4g: Konference Hvorfor skal børn lære sprog? Bilag 4h: Tidsskriftet Udvikling 16

18 Bilag 8d: Ny viden og forskning. 17

19 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der på tilfredsstillende vis løbende tilgår udbudsstedets undervisere relevant og opdateret viden fra relevante forskningsfelter. Underviserne får ny viden fra forskningsfelterne gennem flere forskellige kanaler. En del af den litteratur faggruppen anvender, er forskningslitteratur. Bl.a. inddrages der i fagene matematik og almen didaktik en del forskningslitteratur. Derudover bruger udbudsstedets undervisere en stor del af deres timer til faglig ajourføring på at orientere sig i relevant faglitteratur. Ekspertpanelet vurderer at det er positivt at nogle undervisere er tilknyttet forskningsnetværk eller er kombinationsansat ved forskningsinstitutioner. Fx samarbejder en underviser med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet (DPU) om PISA-test, mens andre undervisere har været specialevejledere ved DPU og Roskilde Universitet (RUC). Konferencer er en anden vigtig videnkanal. Eksempelvis har underviserne for nylig deltaget i en NOFA-konference. Derudover har udbudsstedet i samarbejde med 11 andre uddannelsesinstitutioner på Frederiksberg etableret Campus Frederiksberg. I samarbejdet deltager bl.a. LIFE Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (KU) og Copenhagen Business School (CBS). Campus Frederiksberg afholdt i 2010 en konference på udbudsstedet om verdens bedste læringsog studiemiljø med en oplægsholder fra Institut for Uddannelse og Pædagogik ved DPU. Udbudsstedet udbyder desuden en masteruddannelse for Universität der Künste, Berlin. Udbudsstedet benytter erfaringer fra masteruddannelsen i de øvrige aktiviteter på udbudsstedet, fx i de praktisk-musiske kurser på læreruddannelsen. Derudover samarbejder institutionen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), KU og DPU om bl.a. laboratoriefaciliteter, meritaftaler og forskningsprojekter. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 5 og følgende bilag: Bilag 2r: Professionsløftskoler Bilag 5a: Konference - hvordan skaber vi verdens bedste lærings- og studiemiljø? Bilag 5b: Campus Frederiksberg Bilag 5c: Forskningsprojekt Class-room management Bilag 5d: Skolegrundlag Bilag 5e: Tidlig matematikindsats på Frederiksberg 18

20 Bilag 5f: Læring i fællesskaber Bilag 5g: Konference - Musik er det bedste i verden Bilag 5h: Teacher education for a multicultural society Bilag 5i: Program for nofa konferencen 2011 Bilag 5j: Medlemmer af Campus Frederiksbergs styregruppe Bilag 5k: Konference Ny dansk litteraturdidaktik Bilag 5l: Sprog og læseudviklende undervisning i praksis Bilag 5m: Litteraturoplysninger - almen didaktik Bilag 5n: Miniseminar på kanten af klasseværelset Bilag 5o: Konference mangfoldighed og interkulturelle kompetencer Bilag 5p: Litteraturoplysninger - matematik begyndertrin Bilag 5q: Litteraturoplysninger - matematik fællesforløb Bilag 5r: Litteraturoplysninger matematikslutforløb Bilag 5s: Program for DTU besøg d Bilag 8h: Oversigt over artikler Bilag 8i: Oversigt over bøger. 19

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. e-mail: jemo@tietgen.dk kvu@tietgen.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen. Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk

Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen. Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk Akkreditering af eksisterende grunduddannelse (kommende bacheloruddannelse) i design Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere