Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk"

Transkript

1 Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af læringsmiljøet så flere uddannelsessøgende gennemfører uddannelsen 1.delrapport, efterår 2009 Karen Marie Lund og Elsebeth Larsen Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup HR-afdelingen, uddannelse

2 Indhold 1. Indledning Begrebsafklaring Aktionsforskning som metode Aktionsforskningens faser Trin 1: forberedelse Trin 2: orientering Trin 3: udførelse (aktion) Trin 4: evaluering Interventionsgruppen Aktionsforskere og medforskere Etiske overvejelser Tiltag i trin 2: orientering Oversigt over aktionsforskningsforløbet Samarbejdspartnere og netværk i orienteringsfasen Inspirationsmøde Resultatet af mødet Referencegruppe Temadag Interventionsgruppen Udvælgelse af interventionsgruppen Samarbejdsaftale vedrørende deltagelse i projektet Samtykkeerklæring Uddannelsessøgende i interventionsgruppen Fokusgruppeinterview Hvorfor fokusgruppeinterview? Overvejelser vedr. udvælgelse af interviewpersoner Overvejelser vedr. dataindsamling Bearbejdning af data Interview med uddannelsessøgende Hvilke barrierer og udfordringer oplever uddannelsessøgende? De uddannelsessøgendes positive erfaringer Gode råd fra de uddannelsessøgende Opsummering Interview med vejledere Hvilke barrierer og udfordringer oplever vejledere? Vejlederes positive erfaringer Gode råd fra vejlederne Opsummering: Konklusion Referencer Bilagsfortegnelse... 41

3 1. Indledning Denne rapport er den første delrapport i forbindelse med et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med fokus på udvikling og forbedring af læringsmiljøet for sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk. Rapporten henvender sig til alle med interesse i projektet og til alle, der på en eller anden måde deltager i projektet: medforskere, medarbejdere og ledelse i HRafdelingen, uddannelse og de ledende sygeplejersker på hospitalsenheden. Baggrunden for projektet er, at antallet af uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk øges, og både vejledere og uddannelsessøgende oplever mange komplekse barrierer og udfordringer i praktikforløbene. Formålet med projektet er - At udvikle et læringsmiljø på hospitalet, der støtter uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk i at gennemføre og bestå praktikuddannelsen - At skabe et læringsmiljø på hospitalet, der motiverer uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund til at søge job på hospitalet som færdiguddannede - At medvirke til, at hospitalets evne til, at løse opgaverne mht. pleje- og behandling, lindring og rehabilitering i et multikulturelt samfund på kvalificeret vis, øges Projektet gennemføres som et aktionsforskningsforløb, der er inddelt i 3 faser: planlægnings-, udførelses- og evalueringsfasen. Projektets planlægningsfase startede i foråret Trin 1 i denne fase er beskrevet i projektbeskrivelsen fra efteråret 2008 (Lund og Larsen 2008). Trin 2 i planlægningsfasen, der forløber i perioden fra efteråret 2008 til sommeren 2009, beskrives i denne delrapport. I planlægningsfasen er der lavet research og søgt inspiration i forskellige netværk, projektet forankres på hospitalet i udvalgte afsnit, en interventionsgruppe bliver dannet og der afholdes inspirationsmøde, temadag og fokusgruppeinterview med uddannelsessøgende og vejledere. Første delrapport er en fastholdelse og dokumentation af arbejdet i planlægningsfasens trin 2. Delrapporten indeholder en beskrivelse af processen, bl.a. også mere teoretiske afsnit, der uddyber og begrunder de valg, der er truffet i forskningsforløbet. Udførselsfasen forløber fra juli 2009 til juli Den beskrives i 2.delrapport, der udarbejdes i løbet af efteråret Derefter beskrives evalueringsfasen, der indeholder formative evalueringer, i en afsluttende rapport. Side 4

4 I perioden fra efteråret 2008 og frem har vi fået megen konstruktiv kritik, værdifuld sparring og inspiration til projektet i alle de sammenhænge, vi har fortalt om projektet. Det har vi sat stor pris på, da det har haft en stor betydning for projektets forløb. Tak for det! Det er blevet muligt for at os at gennemføre denne fase i projektet, fordi vi har søgt og fået midler fra VULS-puljen på regionshospitalet. Samarbejde med og midler fra mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland har gjort det muligt for os at afholde den første i en række temadage. Vi har valgt et logo til projektet, som symboliserer et ønske om at projektet vil sprede sig som ringe i vandet fra involverede vejledere til hospitalet som helhed og videre til samarbejdspartnere i regionen og andre interesserede. Den dynamik, der ligger i at anvende aktionsforskning som metode, har betydet at projektet allerede nu har bredt sig i mange forskellige retninger. Det har derfor været en udfordring at fastholde og adskille proces og resultat i et dokument, der skal fremstå stringent og transparent. 2. Begrebsafklaring For læsevenlighedens skyld indledes rapporten med en begrebsafklaring, der er en lettere revideret udgave af begrebsafklaringen i projektbeskrivelsen fra oktober Social- og sundhedselever og sygeplejestuderende benævnes uddannelsessøgende. Elever og studerende, der har en anden etnisk baggrund end dansk og som nu bor i Danmark benævnes uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund. Vi har valgt at alle uddannelsessøgende, der ikke har Danmark som oprindelsesland, indgår i projektet, som uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund Social- og sundhedseleverne er tilknyttet praktikvejledere i deres praktikforløb, mens sygeplejestuderende er tilknyttet kliniske vejledere i den kliniske del af sygeplejestudiet. Begrebet vejleder bliver brugt som fælles betegnelse for både Side 5

5 praktikvejledere og kliniske vejledere og begrebet praktikforløb bruges som fælles betegnelse for elevernes praktikuddannelse og de studerendes kliniske undervisning. I projektet fokuseres udelukkende på den del af de uddannelsessøgendes uddannelse, der foregår på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. 3. Aktionsforskning som metode Som nævnt i projektbeskrivelsen (Lund og Larsen 2008) har vi valgt aktionsforskning som metode. Aktionsforskning har to formål, at forandre og forbedre praksis, samtidig med at den skaber ny viden og eventuelt ny teori gennem forskningsarbejdet. Det vil sige, at det er interaktioner, sociale sammenhænge og udviklingsprocesser, der forskes i (Jensen 2002). Aktionsforskning kan ses som en forsker tradition, hvor samfundet forstås som værende skabt af menneskelige handlinger og derfor kan det også ændres af menneskelige handlinger, der er dog forhold, som man er underlagt, uden man selv har valgt dem. Metoden har et demokratisk aspekt og deltagerne er underlagt demokratiske læreprocesser (Nielsen og Nielsen, 2006 s. 66). Det betyder, at der er en høj grad af deltagerstyring i forskningsforløbet og det dermed kan være uforudsigeligt, og der kan opstå uventede drejninger undervejs. Til forskel fra andre forskningsformer har aktionsforskning til hensigt at igangsætte forandringsprocesser, mens der forskes og anvende den viden der produceres undervejs til at styre forskningen (Kildedal, 2006). Aktionsforsknings metoden stemmer således godt overens med projektets formål, der bl.a. handler om at udvikle læringsmiljøet på Regionshospital Viborg, Skive, Kjellerup ved at sætte en række læreprocesser i gang med udgangspunkt i eksisterende praksis. 3.1 Aktionsforskningens faser Aktionsforskning tager afsæt i en idé og der startes en proces indeholdende planlægning, udførelse og evaluering. Evaluering vil medføre ny planlægning, nye tiltag osv., der er således tale om en proces, som en fremadskridende spiral. Siden projektbeskrivelsen udkom i oktober 2008 har vi været i en planlægningsfase og må erkende, at aktionsforskning er uforudsigelig og der ofte er kommet nye ideer og drejninger, hvilket har betydet, at udførselsfasen er kommet senere i gang end planlagt. Blandt andet fordi det har været svært at skelne mellem planlægningsfasen og udførselsfasen. Som en hjælp til at få belyst alle facetter i planlægningsfasen og afgrænset udførselsfasen til selve interventionen på hospitalsafsnit, har vi anvendt Jan Side 6

6 K Hummelvoll s beskrivelse af et aktionsforskningsforløb foretaget på en akut psykiatrisk afdeling (Hummelvoll, 2006). Hummelvoll deler forskningsprocessen op i 4 trin, hvor planlægningsfase består af trin 1: forberedelse og trin 2: orientering. Trin 3 er udførselsfasen og trin 4: evaluering. Indholdet i de fire trin beskrives for at give et samlet og detaljeret overblik over projektet på nuværende tidspunkt Trin 1: forberedelse Forskere og praksis bliver enige om, hvad de vil udforske og opstiller formål og mål. Forskningsarenaen afgrænses og der udarbejdes en første projektbeskrivelse Trin 2: orientering Forskere og praksis aftaler, hvordan forskningen skal gennemføres. Aftalerne omhandler: Udvælgelse af interventionsgruppe og medforskere Udarbejdelse og underskrivning af samarbejdsaftale og samtykkeerklæring Etiske overvejelser Indsamling af data ved hjælp af f.eks. fokusgruppeinterview Aftaler og planer for udførselsfasen Etablering af referencegruppe Trin 3: udførelse (aktion) Medforskerne agerer i egen praksis, er åbne for nye erfaringer og prøver nye tiltag af. De er observerende og rapporterer tilbage til forskerne. Ved at være åben for det der sker med dem selv og andre i den daglige praksis, kan praksis udvikles Trin 4: evaluering Der foretages formative og summative evalueringer. Her evalueres og reflekteres over formål og mål for aktionsforskningsforløbet i lyset af de erfaringer, der er gjort undervejs i forløbet. Det er også her, at man stiller sig kritisk og løbende afviser, reviderer eller videreudvikler ideer og tiltag, der er opstået undervejs. 3.2 Interventionsgruppen Interventionsgruppen er den praksis, der er inkluderet i projektet, dvs. de afsnit på Regionshospital Viborg, Skive, Kjellerup, der har sagt ja til at indgå i projektet. Side 7

7 I hvert afsnit er der udvalgt to vejledere fra henholdsvis sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsuddannelsen til at indgå i et nærmere aftalt samarbejde med projektlederne Aktionsforskere og medforskere Aktionsforskere ser sig selv som med skabere af ny viden i et samarbejde med de aktører, der deltager i praksis og ikke som privilegerede i forhold til et projekt. Aktionsforskerne er afhængige af aktører i praksis og et fællesskab mellem forsker og aktører, der bygger på tillid og aktørernes fri vilje til at deltage i projektet. Samtidig skal aktionsforskerne have og respekteres for en professionel viden i forhold til at håndtere data, skabe teori, planlægge lære- og udviklingsprocesser, relatere resultater til eksisterende viden og i etiske forhold (Svensson, Nielsen 2006, s. 4). Aktørernes deltagelse i projektet gør dem til medforskere. Dette begrundes med, at aktørerne med deres tanker og afgørelser bidrager til at skabe ideer og udforme og gennemføre projektet. Sideløbende trækker de konklusioner fra egne erfaringer og fra kolleger i interventionsgruppen ind i projektet (Hummelvoll, 2006). Projektet er udsprunget af et ønske blandt nogle vejledere om at forbedre læringsmiljøet for de uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk, samtidig med at aktionsforskerne har et ønske om at skabe bedre læringsvilkår for de uddannelsessøgende, og medvirke til at vejlederne får en større viden og handlingsgrundlag for at håndtere vejledningen af disse uddannelsessøgende. Der er således et fælles mål for aktionsforskerne og vejlederne og dermed skabt et samarbejdsgrundlag for et aktionsforskningsforløb parterne imellem. Vejlederne indgår dermed i projektet som medforskere. Medforskernes rolle er, at deltage i selve praksisforløbet af projektet, interventionen, i et nærmere aftalt omfang. Aktionsforskernes rolle er i samarbejde med medforskerne at planlægge forløbet, iværksætte og studere udviklingsprocesser, som løbende inddrages i forskningsprocessen. Desuden dokumenterer aktionsforskerne forløbet og beskriver evt. ny viden. Aktionsforskerne i dette projekt vil fremover blive nævnt som projektledere. Kildedal (2006) forklarer samspillet mellem forskere og det felt aktionsforskningen foregår i, i nedenstående model. Modellen skal ikke følges lineært, men cirkulært som det fremgår af pilene. Her fremgår hvilke opgaver deltagerne / medforskerne og forskerne er fælles om, og hvilke kun den ene part tager del i. Side 8

8 Forandringstema: Figur Etiske overvejelser Aktionsforskning bygger på et humanistisk menneskesyn og beskrives som en demokratisk og deltagerstyret proces. Da forskningen er deltagerstyret og foregår i praksis med reelle problemstillinger, som en gruppe mennesker ønsker hjælp til at løse, stiller det krav til både etiske og moralske overvejelser og til at forskerne vil det bedste for deltagerne. I projektbeskrivelsen fremhæver vi nogle etiske hensyn til de involverede uddannelsessøgende og til vejlederne. Fx ikke at påføre de uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund flere problemer ved at rette opmærksomheden ekstra mod dem og risikoen for at vejlederne føler, at de ikke har gjort deres arbejde godt nok, når udefra kommende kommer og intervenerer i deres praksis. Side 9

9 I arbejdet med projektet er det vigtigt at deltagere i forløbet beskyttes, således at forskningsforløbet og resultaterne ikke kommer til at skade de involverede personer. Beskyttelse kan ske gennem informeret samtykke, fortrolighed og anonymitet. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt at anonymisere medforskerne og lade forskerne løbe med hele æren, når der er tale om aktionsforskning, da det fratager medforskerne retten til de oplysninger, de har givet i en proces, der er planlagt til at være demokratisk og deltagerstyret (Jensen, 2002 s ). Tvivlen er kommet medforskeren til gode og de har været medbestemmende i forhold til beslutningen om anonymisering. Resultatet blev at medforskerne nævnes ved navn i projektet, men fremstår som en samlet gruppe i interviews m.m. De etiske overvejelser vi har haft i konkrete situationer vil løbende fremgå i rapporten. 4. Tiltag i trin 2: orientering 4.1 Oversigt over aktionsforskningsforløbet Aktionsforskningsforløbet strækker sig over ca. 3 år, men implementering af forskningsresultater i interventionsgruppen og spredning af disse ud til øvrige dele af hospitalet fortsætter i forlængelse af forløbet. Nedenstående tidslinje giver et overblik over aktionsforskningsforløbets faser, tidsforløbet og de planlagte rapporter Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Marts April Maj Juni Planlægningsfasen Trin 1: Forberedelse (projektbeskrivelse) Trin 2: Orientering (1. delrapport) Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj Juni Udførselsfasen Trin 3: Intervention (2. delrapport) Figur 2 Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Evalueringsfasen Trin 4: Evaluering (afsluttende rapport) Side 10

10 Fokus i denne delrapport er trin 2: orientering. Nedenfor vises en kronologisk oversigt over forløbet. Her fremgår nogle af de tiltag og møder, der er afholdt undervejs i orienteringsfasen og navnene på nogle af de personer, der er involveret i projektet. Nogle af tiltagene er fremhævet og bliver beskrevet yderligere i rapporten. Oversigt over aktionsforskningsforløbets trin 2: orientering Fra oktober 2008 til oktober 2009 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Tid Tiltag Deltagere 2008 Oktober Projektbeskrivelsen er udarbejdet Projektledere 29. oktober Projektet præsenteres på Ledende Sygeplejerskers Råd på hospitalet Chefsygeplejerske, oversygeplejersker og deres stedfortrædere samt sygeplejersker ansat i kvalitets- og uddannelsesafdelingen November Starte samarbejde med mangfoldighedskonsulenten, HRafd., Mangfoldighedskonsulent Anders Kristensen og projektledere Region Midtjylland Fra nov. maj 2009 Projektet præsenteres på vejledermøder Praktikvejledere og kliniske vejledere på hospitalet December Uge 47 Projektet annonceres i hospitalets personaleblad: Skopet januar Præsentere projektet på staffmeeting Deltagere på det ugentlige orienteringsmøde på hospitalet 21. januar Inspirationsmøde Indenfor sygeplejerske og social- og sundhedsuddannelserne var der repræsentanter for de uddannelsessøgende, vejlederne, undervisningsinstitutionerne og fagforeningerne. Desuden Sprogcenter Viborg, UUvejleder, mangfoldighedskonsulenten og projektlederne 27. januar Temadag omkring mentor Projektleder ordning, Social- og sundhedsskolen, Århus 28. januar Kursusdag for integrationsmedarbejdere: De sammenhængende bånd, Projektleder Side 11

11 Syddansk Universitet 19. Præsentere projektet for februar uddannelsesafdelingen på hospitalet 2. juni Temadag: Når forskellige verdener mødes. Regionshospitalet Viborg Uddannelseskoordinatorer og uddannelsesansvarlige Arrangør: Mangfoldighedskonsulenten og projektlederne 45 deltagere fra hele Region Midtjylland 10. juni Temaeftermiddag med emnet: Projektleder deltager Kombination af sprogundervisning og arbejde for indvandrere, Sprogcenter Viborg. 29. juni Fokusgruppeinterview Uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk Juni / juli Endelig udvælgelse af interventions- gruppe og medforskere på hospitalet Underskrive samarbejdsaftale Tre sengeafsnit med praktikpladser til sygeplejestuderende og social- og sundhedselever. Neurorehabiliteringsafsnit N2021, Regionshospitalet Skive Medforskere: Lisbet Bak Hanne Bitsch MMA nu Akutafdeling A24, Regionshospitalet Viborg Medforskere: Dorthe Jensen Dorte Moustsen August Samarbejde med VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Ortopædkirurgisk afsnit T10-3, Regionshospitalet Viborg Medforskere: Anette Laursen Mariann Thorup Heidi Ruddock Christensen Gitte Rhode 27. august Fokusgruppeinterview Vejledere Figur 3 Aase Stjerne Hansen Lene Mygind Jensen Side 12

12 4.2 Samarbejdspartnere og netværk i orienteringsfasen Dette afsnit beskriver de relationer og ressourcepersoner vi har været i forbindelse med i orienteringsfasen og resultaterne af samarbejdet. Første skridt i planlægningsfasen var at projektet blev ledelsesforankret på hospitalet og finde opbakning til at udvælge en interventionsgruppe. Derfor blev projektbeskrivelsen fremlagt for Ledende Sygeplejerskers Råd, her deltager bl.a. chefsygeplejersken og oversygeplejersker på hospitalet. Projektet blev positivt modtaget og fundet aktuel, idet fokus er meget oppe i tiden, både når det drejer sig om at fastholde og rekrutterer medarbejdere og når det handler om personer med anden etnisk baggrund end dansk. Ligeledes var der blandt oversygeplejerskerne interesse for at udvalgte afsnit kunne indgå i en interventionsgruppe. Til mødet blev det nævnt, at hvis der fokuseres på uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund i en afdeling, vil det evt. have en positiv afsmittende effekt på hele personalet og dermed brede sig til problematikker, som plejepersonalet kan stå i, i mødet med patienter med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet kan dermed komme andre end de uddannelsessøgende til gode. Der var således skabt grundlag for at arbejde videre med projektet. På mødet blev vi ligeledes opmærksomme på forskellige personer på hospitalet og i regionen, som vi kunne drage nytte af i forbindelse med projektet. Personer, der har en viden om og arbejder med mennesker med anden etnisk baggrund og medarbejdere, som har en viden i forhold til f.eks. at søge økonomisk støtte til projekter eller om at udføre forskningsprojekter. Vigtigheden af at profilere projektet udenfor hospitalet blev også nævnt. På hospitalet arbejdes der i løn og personaleafdeling med rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, ligesom der er nedsat en arbejdsgruppe, der udarbejder retningslinjer for patientrelaterede problemstillinger, når patienterne har anden etnisk baggrund. Begge steder er der mulighed for samarbejde, sparring og udveksling af erfaringer. For at gøre opmærksom på arbejdet med projektet og evt. få sparring og et kommende samarbejde omkring emnet, sendte vi bl.a. projektbeskrivelsen til mangfoldighedskonsulenten i HR-afdelingen og Sundhedssekretariatet i Region Midtjylland. Side 13

13 Senere kontaktede vi mangfoldighedskonsulenten med henblik på sparring og inspiration til dette projekts udførelse. Dette gav bl.a. kendskab til flere netværk og kurser / temadage omkring integration og idéer til projektet, som faldt i tråd med projektets formål. Desuden er det muligt, at få økonomisk støtte til aktiviteter udført i samarbejde med mangfoldighedsindsatsen. Samarbejdet med mangfoldighedsindsatsen har udmøntet sig i et inspirationsmøde, en temadag og dannelsen af en erfaringsudvekslingsgruppe. En del af orienteringsfasen har været at søge viden. For at få en større viden på området har projektlederne bl.a. deltaget i en temadag på Syddansk Universitet for integrationsmedarbejdere med fokus på integration som fænomen, som problemstilling og som udfordring. Her blev emner som identitet, fordomme og kulturelle misforståelser debatteret. Desuden er vi blevet inspireret på en temadag omkring mentorordninger på Social- og sundhedsskolen i Århus og en temaeftermiddag på Sprogskolen Viborg, hvor emnet var kombinationen af sprogundervisning og arbejde for indvandrere. Foruden den viden vi har opnået, som vi har haft stor glæde af at inddrage undervejs i forløbet, har temadagene også givet anledning til at danne værdifulde netværk, og inspireret os i valg af oplægsholdere til en temadag arrangeret i samarbejde med mangfoldighedsindsatsen. I projektbeskrivelsen er samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne nævnt i forbindelse med at etablere konkrete tiltag, der kan forbedre overgangen fra skole til praktik for de uddannelsessøgende. For at etablere et samarbejde med sygeplejerskeuddannelsen i Viborg har vi haft et møde med to medarbejdere herfra, der er i gang med et aktionsforskningsprojekt, som først og fremmest skal fokusere på de teoretiske underviseres didaktiske overvejelser og refleksioner over, hvordan undervisningen kan kvalificeres til gavn for de studerende med anden etnisk baggrund end dansk. På mødet drøftede vi henholdsvis skolens og vores projekt og enedes om et fortsat samarbejde, hvor drøftelser af metodiske problemstillinger i forhold til aktionsforskning som metode, drøftelser af indholdsmæssige spørgsmål og koordinering af konkrete tiltag i de to projekter kan være relevant. 4.3 Inspirationsmøde I samarbejde med mangfoldighedskonsulenten i regionen definerede vi i efteråret 2008 potentielle interessenter i projektet og inviterede én repræsentant fra hver gruppe til Side 14

14 et 2½-timers inspirationsmøde, der blev afholdt i januar 2009 på Patienthotellet i Viborg, se bilag 1. Alle inviterede takkede ja til invitationen og deltog enten selv i mødet eller fandt en suppleant. De 16 deltagere var: 2 sygeplejestuderende med anden etnisk baggrund - den ene var tidl. social- og sundhedselev, 2 vejledere fra hhv. sygeplejerske- og socialog sundhedsuddannelsen, 3 medarbejdere fra sosu-skolen og sygeplejerskeuddannelsen: 1 underviser, 1 studievejleder og 1 praktikkoordinator. 2 medarbejdere fra hhv. FOA og DSR og desuden en lokal fællestillidsmand fra DSR, 1 medarbejder fra det lokale sprogcenter, 1 medarbejder fra et lokalt UU-center, hospitalets trivselskonsulent, mangfoldighedskonsulenten og projektlederne. Formålet med mødet var at få ideer og inspiration til projektet gennem deltagernes viden og erfaringer, bl.a. om de barrierer og udfordringer, uddannelsessøgende og vejlederne står overfor. Formålet var også at få deltagernes bud på det ideelle læringsmiljø og tanker om, hvordan læringsmiljøet kan udvikles, - og ideer til indhold på en fælles temadag i foråret På mødet blev projektbeskrivelsen fra efteråret 2008 kort præsenteret og med mangfoldighedskonsulenten som mødeleder kom mødedeltagerne derefter med inspiration til projektet. Deltagernes udsagn blev fastholdt i et referat, der senere er sendt til alle deltagere Resultatet af mødet Deltagerne kom alle med tydelige tilkendegivelser af behovet for at arbejde med de problemstillinger, der ligger i kulturmøder, også når det gælder læringsmiljøet på hospitalet og uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund og af, at udveksling af de mange gode erfaringer på området er et skridt på vejen. Resultatet af mødet har først og fremmest været, at der er etableret et godt inspirerende netværk under projektet, og at projektet er beriget med megen værdifuld viden og inspiration gennem mødedeltagernes erfaringer. Der fremkom bl.a. forslag om, at uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund fortrinsvis blev uddannet på udvalgte praktiksteder med specielle interkulturelle kompetencer, dvs. afsnit, der havde lyst til at have området som specielt indsatsområde. Side 15

15 Deltagerne kom med mange idéer til indhold på den planlagte temadag: fx undervisning om og drøftelse af kulturbegrebet, fordomme og spilleregler og undervisning om mentorordninger. Desuden kom der forslag til undervisere og forslag til relevant litteratur 1. De mange forslag til, hvordan læringsmiljøet kan udvikles og forbedres, så flere uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund gennemfører uddannelsen, er præsenteret i den gode historie om det ideelle læringsmiljø på hospitalet i personalebladet, Skopet nr , Se bilag 2. Deltagerne i inspirationsmødet har alle givet tilbud om fornyet sparring og ønsker ajourføring i forhold til projektets forløb. 4.4 Referencegruppe På inspirationsmødet blev der nedsat en erfaringsudvekslingsgruppe. Alle tilstedeværende var interesseret i at indgå i gruppen som sparringspartnere og til at give inspiration gennem projektforløbet. Dannelse af en erfaringsudvekslingsgruppe stemmer overens med tankegangen i aktionsforskning, hvor man taler om en referencegruppe. Gruppen er bredt sammensat af uddannelsessøgende, vejledere, repræsentanter for fagforeninger og uddannelsesinstitutioner indenfor plejeuddannelserne. Desuden repræsentanter fra sprogcentret, UU-vejleder og mangfoldighedskonsulenten. Den brede sammensætning af gruppen betyder, at der findes mange og alsidige kompetencer i gruppen, hvilket giver mulighed for en varieret sparring og refleksioner. Aftalen blev at projektlederne indkalder til møde i referencegruppen, når de første resultater fra projektforløbet foreligger. Mødet afvikles i starten af 2010, hvor 1.delrapport er klar til præsentation. 4.5 Temadag Før projektets opstart har vejlederne hovedsageligt lært at vejlede uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund gennem learning by doing. De har 1 Bl.a. Institut for menneskerettigheder og Dansk Sygeplejeråd 2006, Ruddock og de Sales 2007 og Sprogcenter Skive, 2008 se referencelisten. Side 16

16 meget tidligt i forløbet givet udtryk for at mangle viden og værktøjer for at kunne vejlede uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk. Da et af projektets mål er at komme med konkrete forslag til forbedring af den nuværende praksis i forhold til bl.a. vejlederne, har det været oplagt meget tidligt i forløbet at satse på oplæring og uddannelse. Det første tiltag i den retning har været at arrangere en temadag omkring læringsmiljø for uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund. Temadagen blev afholdt d. 3.juni i lokaler ved Regionshospitalet i Viborg. Dagen blev finansieret af mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland og var derfor arrangeret i tæt samarbejde med regionens mangfoldighedskonsulent. Målgruppen var vejledere på hospitalerne i Region Midtjylland, uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund og andre med interesse for emnet, fx på uddannelsesinstitutionerne. Dagen blev derfor annonceret i hospitalets interne personaleblad, Skopet (se bilag 3), på regionens hjemmeside og sendt via mail til relevante samarbejdspartnere i regionen. De praktiske opgaver vedr. arrangementet: elektronisk annoncering, tilmelding, bestilling af lokaler, forplejning og IT-udstyr, booking af billet til oplægsholder, udarbejdelse af deltagerlister og evalueringsskemaer, kopiering af undervisningsmateriale osv., blev varetaget af Koncern HR, Efter- og Videreuddannelse i regionen. Formålet med dagen var bl.a. at skabe interesse for emnet blandt hospitalets ansatte og dermed sætte fokus på læringsmiljøet for uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund. Samtidig var det et ønske, at temadagen skulle motivere vejledere til at deltage i aktionsforskningsprojektets interventionsgruppe. Da temadagen blev udbudt i hele regionen var der god mulighed for at sprede kendskabet til projektet og desuden mulighed for at etablere tværgående regionale netværk. Temadagen var planlagt med et teoretisk oplæg og et mere praksisnært emne, så kursisterne både fik ny viden og nogle redskaber, de kunne bruge efter temadagen. Professor Per Schulz Jørgensen holdt et oplæg med titlen Integration handler også om tillid. Jørgensen perspektiverede oplægget til, hvordan man kan udvikle læringsmiljøet på hospitalet og understregede betydningen af at tilhøre et fællesskab. Integration Side 17

17 bliver dermed et krav til alle, og alle må dagligt yde en indsats for at blive accepteret i forskellige fællesskaber. Antropolog og forfatter Marianne Nøhr Larsen skulle derefter fortælle om kulturbegrebet og kulturmøder i praksis, og ville bl.a. inddrage øvelser i sit oplæg. Desværre måtte hun aflyse i sidste øjeblik. Per Schultz Jørgensen fik derfor mere tid til sit oplæg og dagen blev afsluttet med teaterstykket BodyLanguage, der blev opført af Opgang2Turnéteater. I Bodylanguage illustrerede to skuespillere, hvordan konflikter og misforståelser let kan opstå i mødet mellem forskellige kulturer. De to skuespillere fra Opgang2Turnéteater fik dagen til at slutte med et befriende, godt grin. De 45 deltagere evaluerede dagen meget positivt: som spændende, inspirerende og sjov. Temadagen blev omtalt i en artikel i Skopet nr. 25, 2009, se bilag 4. Som projektledere evaluerer vi muligheden for at udbyde sådanne temadage som en stor gevinst for projektet. Den økonomiske og praktiske hjælp fra mangfoldighedsindsatsen har gjort det muligt at tilbyde alle interesserede vejledere en gratis temadag på hospitalet med meget kompetente oplægsholdere og mulighed for at etablere kontakter på tværs af hospitalets afsnit og på tværs af regionen. Desuden har vi gennem temadagen fået hjælp til at sprede kendskabet til projektet i hele regionen, og projektet er kvalificeret af gode råd og sparring fra oplægsholderne. Det har endvidere været muligt at gentage tilbuddet og planlægge en tilsvarende temadag d. 14.januar 2010 igen i samarbejde med mangfoldighedsindsatsen i regionen. 4.6 Interventionsgruppen I de følgende underafsnit beskrives udvælgelse af interventionsgruppen, medforskere og uddannelsessøgende og diverse samarbejdsaftaler Udvælgelse af interventionsgruppen For at starte og gennemføre et projekt er det vigtigt at have opbakning fra både ledelse og medarbejdere, som kommer i berøring med projektet. I foråret 2008 fik vi tilsagn fra chefsygeplejersken og i oktober blev projektet forelagt oversygeplejerskegruppen. Her fik vi tilsagn om, at vi gerne selv måtte finde interesserede deltagere, dvs. vejledere for henholdsvis sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsuddannelsen, der ønskede at deltage i projektet. Side 18

18 Ideen til projektet var opstået i et samarbejde med en gruppe praktikvejledere fra hele hospitalet. Vi valgte at starte projektet i en mindre gruppe og løbende brede kendskabet til projektets resultater ud til resten af hospitalet. For at indkredse afsnit med ildsjæle til at indgå i forløbet blev projektet fremlagt for alle vejlederne på hospitalet i løbet af vinteren 2008 og foråret Under disse møder blev vi bekræftet i, at der ligger et behov for mere viden omkring kulturmøder mellem kolleger, uddannelsessøgende og patienter med anden etnisk baggrund. Flere af vejlederne havde stået i problematikker omkring bl.a. sprog og samarbejdsrelationer og kom med eksempler på, hvordan nogle problemstillinger kan imødegås, hvis man har kendskab til hinanden før mødet og får afstemt forventninger til hinanden i starten af forløbet. Der var stor interesse for projektet og vejledere, der var interesserede i at deltage blev opfordret til at melde sig efterfølgende. En anden indgangsvinkel til at vælge interventionsgruppen var via vore kolleger i HRafdelingen, uddannelse, som har et stort kendskab til de uddannelsessøgende og vejlederne i de forskellige afdelinger. Vi præsenterede projektet og de overvejelser vi havde omkring, hvilke afsnit der kan indgå i projektet, for at få flere nuancer med i udvælgelse af interventionsgruppen. På mødet tilkendegav vore kolleger, hvilke afsnit de så, som mulige deltagere. Det er vigtigt for os at deltagelse i projektet bliver set som et tilbud. Afdelingerne har de uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund i forvejen og med projektet vil de få en ekstra bevågenhed, hvor der kan tilbydes undervisning, supervision til vejlederne m.m., afhængig af hvilke behov, der opstår undervejs. Samtidig gives vederlag til ekstra arbejde og undervisning i forbindelse med projektet, f.eks. til mødedeltagelse. At valget af medforskere faldt på vejledere begrunder vi med, at det er vejlederne, der har ønsket at få projektet sat i gang, idet de mangler viden og redskaber i forhold til undervisning og vejledning af uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund. Indtil nu har vejlederne bygget på egne erfaringer i forhold til vejledning af de uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund og selv bygget vejledningsmetoder op. Det er ligeledes vejlederne, der står med den daglige kontakt til og vejledning af de uddannelsessøgende og de er dermed en vigtig led i udvikling af læringsmiljøet på afsnittene. Side 19

19 Vi besluttede os for at interventionsgruppen skulle bestå af 3-4 afsnit og der skulle være ildsjæle blandt vejlederne indenfor både sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsuddannelsen, som ønskede at deltage i projektet. En gruppe på 6-8 vejledere vurderede vi var et godt udgangspunkt for dialog og give mulighed for at alle kan komme til orde. Medforsker gruppen skulle bestå af en vejleder fra hver uddannelsesretning fra hvert afsnit. På tre afsnit var en vejleder fra hver uddannelse med på ideen, på et fjerde sted var der ikke tid og overskud fra vejleder på den ene uddannelse, hvorfor de ikke blev inkluderet. Ud over ildsjæle blandt vejlederne ønskede vi ledelsesopbakning og en positiv tilgang til uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund i afsnittet Samarbejdsaftale vedrørende deltagelse i projektet Der blev udarbejdet en samarbejdsaftale (se bilag 5) hvor formål med projektet, tidshorisont og gensidige forventninger indgår. Aftalen er underskrevet af medforskere, afdelingssygeplejersken og projektlederne. Udover at deltage i de daglige undervisnings- og vejledningsopgaver i forhold til de uddannelsessøgende, ligger det i aftalen, at medforskerne deltager i fokusgruppeinterview forud for udførselsfasen med henblik på en uddybning og nuancering af de udfordringer og barrierer, der er forbundet med vejledning af de uddannelsessøgende. Desuden indeholder aftalen, at medforskerne får afgørende indflydelse på de tiltag, der sættes i værk på hospitalet i løbet af aktionsforskningsforløbet og de kvalificerer projektet gennem erfaringsudveksling og sparring i en projektgruppe. Her indgår også tilbud om ekstra undervisning og supervision. Medforskerne skal beregne et ekstra tidsforbrug på gennemsnitlig 2-3 timer om måneden i udførselsfasen, som honoreres af forskningsmidler. Fordele ved at deltage i projektet for vejlederne kan bl.a. være ekstra undervisning og supervision efter behov. Fordele for de uddannelsessøgende er, at der kan tilbydes ekstra vejledningstimer ved behov og fordele for afsnittet er, at medarbejderne gennem arbejdet med de uddannelsessøgende kan få kompetence til at løse de udfordringer, der kan opstå i samarbejde med patienter og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk Samtykkeerklæring For at beskytte deltagerne i projektet, udarbejder vi en samtykkeerklæring, som medforskerne skriver under på, se bilag 6. Samtykkeerklæringen skal ses i Side 20

20 sammenhæng med samarbejdsaftalen, hvor medforskernes deltagelse i fokusgruppeinterview og i en projektgruppe med henblik på erfaringsudveksling, giver adgang til personfølsomme oplysninger om uddannelsessøgende og kolleger. I samtykkeerklæringen giver medforskerne tilladelse til, at deres navn fremgår af projektet og synliggør dermed deres ejerskab til projektet og at projektet er demokratisk og deltagerstyret. Der gives også tilladelse til at fokusgruppeinterview og erfaringsudveksling på projektmøder må optages på digital lydoptager, og anvendes i anonymiseret form i projektet. Tavshedspligt er vigtig, når det handler om personfølsomme oplysninger, men oplysninger om arbejdsform, nye idéer og handlingsforslag, der fremkommer, som resultat af arbejdet i projektperioden må medforskerne meget gerne dele med andre, da det er en del af aktionsforskning, at resultaterne sættes i spil i praksis og prøves af. Når man som i aktionsforskning går ind og intervenerer i en praksis med reelle problemstillinger, som en gruppe mennesker ønsker hjælp til at løse, kan det medføre uforudsete og utilsigtede konsekvenser. Derfor er det vigtigt at understrege for medforskerne, at det er frivilligt at deltage og det er muligt, når som helst, at trække sig ud af projektet Uddannelsessøgende i interventionsgruppen En forudsætning for at gennemføre projektet er, at der er uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk under uddannelse i interventionsperioden Et spørgsmål har været, om de uddannelsessøgende skal vide, at de indgår i projektet. På social- og sundhedsuddannelsen foregår tildeling af praktikpladser ved, at den uddannelsesansvarlige tilfældigt tildeler eleverne pladser på de normerede hospitalsafsnit. Her har vi bedt den uddannelsesansvarlige tildele én elev med anden etnisk baggrund plads på de involverede afsnit. På sygeplejerskeuddannelsen tildeles de studerende praktikplads af en studieadministrativ medarbejder i samarbejde med studievejlederen, og de studerende har mulighed for at komme med ønsker. Her har vi rettet henvendelse til sygeplejeskolens kliniske koordinator, studievejlederen og den studieadministrative medarbejder med ønske om, at der kommer én studerende med anden etnisk baggrund på hver af de involverede afsnit. Vi har således valgt at følge normal procedure for tildeling af praktikpladser, med den undtagelse at de ansvarlige for tildeling af pladser er blevet bedt om at tilgodese de involverede afsnit med uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund. De Side 21

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospital Viborg, Skive, med henblik på udvikling og forbedring af læringsmiljøet,

Læs mere

Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt

Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt HR Uddannelse Etnicitet er noget man er født med, men den får først betydning når man præsenteres for andre etniske grupper. (Plum,

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Feedback til uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk

Feedback til uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk Feedback til uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk - en vejledning til vejledere Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive HR-afdelingen, uddannelse Med kritik kan du opnå noget,

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Den første planlægningssamtale med uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk

Den første planlægningssamtale med uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk Den første planlægningssamtale med uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk - en vejledning til vejledere Regionshospitalet Viborg, Skive HR-afdelingen, uddannelse Kultur er som medvind på

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND ANSØGNINGSSKEMA ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND GENERELLE OPLYSNINGER ANSØGER Projektansvarlig KONTAKTOPLYSNINGER E-mail og tlf. Rikke Steener Olsen, Afdelingssygeplejerske Klinisk Onkologisk

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Udgivet oktober 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og HK/Stat Publikationen

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Sproghjælp. - en vejledning til vejledere. Hospitalsenhed Midt. HR-uddannelse

Sproghjælp. - en vejledning til vejledere. Hospitalsenhed Midt. HR-uddannelse Sproghjælp - en vejledning til vejledere Hospitalsenhed Midt HR-uddannelse Mit sprogs grænse er min verdens grænse. Wittgenstein Sproghjælp Denne pjece er udarbejdet som ét af resultaterne af et aktionsforskningsprojekt

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospital Viborg Skive Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring

Læs mere

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Inklusion af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i sygeplejerskeuddannelsen 2. Resumé Øget antal af studerende med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode.

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode. Læringskatalog for social og sundhedsassistentelever i alle 3 praktikker. At lære sygepleje i klinisk praksis i afdeling Z2 I afdeling Z2 arbejder vi ud fra mål om at fremme et godt samarbejde med dig

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospital Viborg, Skive med henblik på udvikling og forbedring af læringsmiljøet

Læs mere

Praktikprojektet - Det gode refleksionsrum i praksis. Temaeftermiddag for vejledere fra praktikken Thisted 8. maj 2014

Praktikprojektet - Det gode refleksionsrum i praksis. Temaeftermiddag for vejledere fra praktikken Thisted 8. maj 2014 Praktikprojektet - Det gode refleksionsrum i praksis Temaeftermiddag for vejledere fra praktikken Thisted 8. maj 2014 Program Velkomst Præsentation af Praktikprojektet Præsentation af Forummetoden Praktikprojektets

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

3. Kommunikationsstrategi 2013

3. Kommunikationsstrategi 2013 1 Referat fra 20. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Tirsdag d. 10. december, 2013 kl. 11.00 15.00 Sted Mødeleder Referent Tove Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen Samarbejdsstruktur for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen verion: feb..2007 Indholdsfortegnelse: Forord/formål... side 3 Indledning... side

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

REFERAT SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER

REFERAT SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER REFERAT SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER Tidspunkt: 28. april 2009 kl. 10.00-12.30 Lokale: 3, Arvikavej 7, Skive Deltagere: Ilse Sørensen, Lonna Davidsen, Eva Pedersen, Ellen Margrethe Dybdahl, Birgitte

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis:

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis: Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009 2009 Uddannelsesplan Kværs Tørsbøl Børnegård Marts 2009 Velkommen til Kværs Tørsbøl Børnegård! Med denne uddannelsesplan vil Kværs Tørsbøl Børnegård gerne byde DIG velkommen. Vi håber at kunne give dig

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 VIA University Marts 2015 Indhold 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og tilrettelæggelse

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k P Æ D A G O G I S K G R U N D U D D A N N E L S E Skema til godkendelse af praktiksted for elever i de grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser i København og Frederiksberg Kommune samt H:S. Skemaet

Læs mere

Udkast til Forretningsorden for DKL (bilag 1). Konklusion Drøftelse af: at uddannelsesperiodernes struktur er forskellig på landsplan, se bilag

Udkast til Forretningsorden for DKL (bilag 1). Konklusion Drøftelse af: at uddannelsesperiodernes struktur er forskellig på landsplan, se bilag Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1. sal. BKK/hm Referat godkendt den 15. december 2011 Referat fra møde i Det Koordinerende

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH 2017 Anette Pedersen Oversygeplejerske Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Adjunkt og sygeplejeforsker Hjertemedicinsk

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Forord I Sydslesvig findes der i alt 11 fritidshjem, der alle er integreret institutioner, der består både af en fritidshjems- (SFO)

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

OBSERVATION OG KOLLEGAVEJLEDNING

OBSERVATION OG KOLLEGAVEJLEDNING OBSERVATION OG KOLLEGAVEJLEDNING 1 DISPOSITION 1. Begrundelser for kollegavejledning - Og hvad siger lærerne? 2. Processen i kollegavejledning Før-dialog Observation Efter-dialog 3. Metode i kollegavejledning

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere