DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES"

Transkript

1 UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003

2 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser af fleksjob s. 6 Risikoparametre vedr. målgruppen s. 11 Risikomomenter vedr. virksomheder, job og rådgivning s Guidelines s. 27 Til jobkonsulenter s. 27 Til virksomheder s. 33 Undersøgelsen er igangsat og finansieret af Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats i Københavns Kommune

3 1. SAMLET KONKLUSION Indledning Fleksjob er et af flere redskaber til fastholdelse og indslusning på arbejdsmarkedet. Den nuværende lovgivning om fleksjob trådte i kraft Det er vigtigt at holde sig for øje, at fleksjob som redskab anvendes og bør anvendes forskelligt alt efter person og situation. Fleksjob bruges i dag i forhold til så forskellige situationer og målgrupper som fx: Ved arbejdspladsfastholdelse af en erfaren sygeplejerske, der får sclerose. Ved arbejdsmarkedsfastholdelse af en ældre hjemmehjælper, der er nedslidt og må skifte branche. Ved indslusning på en ny arbejdsplads af en langvarig kontanthjælpsmodtager med mange afbrudte aktiveringsforsøg bag sig og store tilpasningsproblemer. Med den nye førtidspensionsreform fra bliver fleksjob i endnu højere grad en sidste mulighed for arbejdsmarkedstilknytning og et forsørgelsesgrundlag, når førtidspension ikke kan komme på tale. Formål med undersøgelsen Koordinationsudvalget i Københavns Kommune har igangsat en undersøgelse af de afbrudte fleksjob i Københavns Kommune for at få belyst årsagerne til afbrydelser. Undersøgelsen skal bl.a. pege på de borgere og de virksomheds- og jobtyper, hvor risikoen for afbrydelse er størst, og hvor en ekstra forebyggende indsats mod afbrydelser kan være nødvendig. Undersøgelsen fungerer som en evaluering af den hidtidige fleksjobindsats og giver anbefalinger til forbedring af indsatsen. Præsentation af resultaterne læsevejledning I denne samlede konklusion på undersøgelsen præsenteres resultaterne i følgende afsnit: Afbrydelser af fleksjob side 6 Her karakteriseres afbrydelserne, hvad angår årsager, tidspunkt, hvem der afbrød, hvilket forsørgelsesgrundlag borgerne har nu o.a. Og den problematiske afbrydelse, som måske kunne være undgået, identificeres

4 Risikoparametre vedrørende målgruppen side 10 Undersøgelsen identificerer en række risikoparametre. Risikoparametrene er karakteristika vedr. personen, som kan influere på et fleksjobs afbrydelse. Jo flere risikoparametre, jo større risiko er der for, at fleksjobbet afbrydes. Risikomomenter vedr. virksomhed, job og rådgivning side 15 Undersøgelsen identificerer en række risikomomenter i fleksjobforløbet vedrørende virksomhed, job og rådgivning. Risikomomenterne kan influere på et fleksjobs afbrydelse, men der kan i en vis grad tages højde for dem, hvorved risikoen for afbrydelser kan mindskes. Guidelines til jobkonsulenter og til virksomheder side 26 På baggrund af undersøgelsens resultater præsenteres en række anbefalinger i form af guidelines til jobkonsulenter og til virksomheder ved indslusning og arbejdsfastholdelse via fleksjob. Afrapportering består foruden denne samlede konklusion af en samlet rapport om de tre undersøgelsesdele, som fleksjobundersøgelsen har bestået af. I hver undersøgelsesdel findes delkonklusioner med resultater og perspektiver, som ikke alle fremgår af denne samlede konklusion. Læseren kan derfor med fordel læse delkonklusionerne som supplement til den samlede konklusion. Metode Fleksjobundersøgelsen består af tre delundersøgelser, som har forskellig karakter, og som på forskellige niveauer giver viden om de afbrudte fleksjob: - En kortlægning og analyse af tilgængelige statistiske data om samtlige fleksjob oprettet for borgere i Københavns Kommune. Dataene er baseret på de oplysninger, som sagsbehandlere/jobkonsulenter løbende har indtastet i kommunens elektroniske systemer i den enkelte sag. Målet med kortlægningen er at få et billede af samtlige afbrudte fleksjob og uddrage forskelle mellem afbrudte og eksisterende fleksjob. - En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt alle borgere fra afbrudte og i eksisterende fleksjob. I analysen afdækkes forskelle mellem afbrudte og eksisterende fleksjob vedr. personforhold, fleksjobbet, kommunal opfølgning, jobtrivsel o.a. Desuden afdækkes forhold omkring selve afbrydelsen. Målet med undersøgelsen er at påvise forhold, som kan influere på et fleksjobs afbrydelse. - En kvalitativ interviewundersøgelse, der belyser afbrudte fleksjobforløb set fra borgerens, virksomhedens og jobkonsulentens side. Målet med interviewundersøgelsen er at få mere kvalitativ og detaljeret viden om afbrudte fleksjobforløb. Kortlægningen suppleres af spørgeskemaundersøgelsen, og resultaterne herfra uddybes af kvalitative interviews. Metoden med tre undersøgelsesmoduler er valgt, fordi den er hensigtsmæssig både til at afdække de faktuelle forhold og de mere komplekse forhold bag fleksjobbets oprettelse, forløbet og afbrydelsen

5 Styregruppen for fleksjobundersøgelsen med repræsentanter fra Københavns Kommune har medvirket i udformning af koncepter og fokusområder for de tre undersøgelsesdele samt givet respons på formidling af resultaterne. Datagrundlag Ved kortlægningen i december 2002 var 975 personer i fleksjob, mens 275 havde afbrudt et fleksjob. I dataindsamlingen har det været muligt at få data fra kommunens registreringssystemer på 13 emner af relevans for undersøgelsen. Spørgeskemaundersøgelsen er et datasupplement til kortlægningen og giver derudover svar på en række kvalitative spørgsmål. Fx den fleksjobansattes egen vurdering af kvaliteten i jobbet, trivselsforhold, virksomhedens indsats o.a. Der er udsendt 973 spørgeskemaer til borgere i eksisterende fleksjob, 811 er kommet udfyldte retur og yderligere 5 uudfyldte er kommet retur med påtegninger. Svarprocenten er på 84%. Der er udsendt skema til 170 borgere med afbrudte fleksjob bag sig, 77 er kommet udfyldte retur og yderligere 6 uudfyldte er kommet retur med påtegninger. Svarprocenten er på 49%. 105 borgere fra afbrudte fleksjob har ikke fået tilsendt et spørgeskema, da 75 borgere enten er fraflyttet kommunen eller er døde, mens der i yderligere 30 tilfælde var problemer med adresseringen (adresseløse o.a.). Bearbejdning af undersøgelsens datamateriale er sket i samarbejde med UNI-C. De 24 informanter i interviewundersøgelsen er udvalgt af kommunen på baggrund af kortlægningen. Borgerne er repræsentative i forhold til de fleksjob, der totalt er etableret mht. spredning i alder, køn, afbrydelsesårsager, virksomhedstyper og længden af fleksjobbene. Der er i valg af interviewpersoner i videst muligt omfang sammenfald mellem borger, virksomhed og jobkonsulent, så et fleksjobforløb belyses fra tre synsvinkler. I to tilfælde er der sammenfald mellem borger, virksomhed og jobkonsulent, i fire andre tilfælde mellem borger og virksomhed, mens der i de sidste to ikke er sammenfald. Interviewene er gennemført med tre forskellige interviewguides

6 Afbrydelser af fleksjob Afbrydelser af fleksjob kan ikke altid undgås. En afbrydelse kan være helt analog til afbrydelser af ordinære job. Fx ved flytning til anden kommune eller ved dødsfald. Eller ved folkepension eller fleksydelse svarende til, når en medarbejder i ordinært job går på folkepension eller efterløn. Eller fordi virksomheden må skære ned eller lukke helt. Undersøgelsen viser klart, at der vil være fleksjob, hvor afbrydelse er eneste reelle mulighed. Det kan fx være: fordi borgerens helbredstilstand er forværret i en grad, der gør det umuligt at redde fleksjobbet, fordi matchningen mellem borger og virksomhed ikke har været optimal (som det også forekommer i ordinære job). I disse tilfælde er det vigtigt, at fleksjobbet afsluttes ordentligt. Så både borger og virksomhed står tilbage med en oplevelse af, at afbrydelsen er sket på et ordentligt grundlag, og at begge parter beholder skindet på næsen. Borgeren med selvtillid og uden en yderligere forringelse af sit (psykiske) helbred, og virksomheden uden en aversion mod en anden gang at etablere et fleksjob. Følgende faktorer har betydning i forbindelse med selve afbrydelsen af fleksjob: Årsager til afbrydelse Tidspunkt Initiativtager til afbrydelsen Forebyggelse af afbrydelsen Forsørgelse efter afbrydelsen Årsager til afbrydelse Mere end en fjerdedel af afbrydelserne sker ved død, fraflytning eller udvandring. Borgere fra afbrudte fleksjob angiver selv helbredsforringelser som den hyppigste årsag til afbrydelser. Der er ofte flere årsager til en afbrydelse. Kortlægningen viser, at 275 borgere har afbrudt fleksjob ud af i alt 1250 borgere, der er eller har været i fleksjob. Afbrydelsesprocenten er således 22%. Der er dog det forbehold, at 67 af de 275 fra afbrudte fleksjob ser ud til kun at være visiteret til placering i fleksjob, men reelt aldrig har været ansat på en arbejdsplads i fleksjob. De 67 figurerer stadig i kommunens kvartalsstatistikker om fleksjob og kunne ikke på kortlægningstidspunktet tages ud af registreringerne

7 Kortlægningen viser, at: 27% af alle afbrydelser er sket pga. flytning, død eller udvandring fra Købehavns Kommune. Her er flytning med 10% den hyppigste årsag - en del af disse fleksjob må være videreført af tilflytningskommunen. 6% af alle afbrydelser er sket, fordi borgeren enten er kommet i ordinært arbejde, på kursus el.lign. Ordinært job med 3% er den hyppigste årsag. For 33% af alle borgere, der har afbrudt deres fleksjob, har kommunen således ikke umiddelbart efterfølgende et ansvar og en social opgave over for borgerne. 27% af alle afbrydelser er sket pga. jobproblemer (borgere opsagt af arbejdsgiver udgør knap halvdelen). 21% af alle afbrydelser er sket pga. helbredsproblemer. 15% var ikke parate til fleksjobbet - de blev tilbagevisiteret, mødte ikke op, ophørte før tid eller udeblev. For i alt 63% af alle borgere, der har afbrudt deres fleksjob, er der umiddelbart efter afbrydelsen fortsat et kommunalt ansvar for borgeren. I spørgeskemaundersøgelsen har respondenterne afkrydset årsager til afbrydelsen af fleksjobbet. I gennemsnit er der afkrydset 2,2 årsager. Helbredsforringelse er årsag i 61% af afbrydelserne, mens for stort fravær er årsag i 25% af afbrydelserne. 29% af afbrydelserne er sket ved afskedigelse. Det er ikke muligt udfra undersøgelsen at afgøre, hvad der ligger bag afskedigelserne; om det fx er fravær, virksomhedslukning eller strukturændringer. Den kvalitative undersøgelse viser, at der ofte er forskellige opfattelser af årsagen til afbrydelsen hos borger, virksomhed og kommune. Der angives ofte en primær og formel årsag til afbrydelsen, men bag denne årsag kan ligge en række sekundære årsager og medvirkende faktorer. Tidspunkt Risiko for afbrydelser er størst inden for de første tre måneder og igen efter omkring et år efter etableringen (9-15 måneder). Kortlægningen viser, at afbrydelser hyppigst forekommer i løbet af det første tre måneders interval efter etableringen. Her sker 20% af afbrydelserne. 28% af afbrydelserne er sket inden første lovmæssige opfølgning efter 1/2 år. 50% sker det første år, og 71% før anden lovpligtige opfølgning efter 1 1/2 år. Af den kvalitative undersøgelse fremgår det, at flere af de afbrudte fleksjobforløb er begyndt at gå skævt efter nogle få måneder, men at afbrydelsen først sker senere efter flere forsøg på at redde fleksjobbet. Initiativtager til afbrydelsen Afbrydelserne sker nogenlunde ligeligt fordelt på initiativ af arbejdsgiver, på initiativ af den fleksjobansatte og i enighed parterne imellem

8 Jobkonsulenten involveres oftest ikke i selve afbrydelsen. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 29% af borgerne fra de afbrudte fleksjob blev opsagt, 25% sagde selv op og i 22% af tilfældene var borger og virksomhed enige om fleksjobbets ophør. (For 7% er det på jobkonsulentens initiativ, 17% svarer Andet ). 73% var tilfredse eller meget tilfredse med, at deres fleksjob blev afbrudt. 60% involverede ikke jobkonsulenten i selve beslutningen om fleksjobbets afbrydelse, men 57% kontaktede jobkonsulenten umiddelbart før afbrydelsen. Forebyggelse af afbrydelsen Afbrydelser er i nogle tilfælde den eneste løsning. Afbrydelserne kunne i nogle tilfælde være undgået via tilpasning i jobbet af arbejdstid, opgaver og skånehensyn. I spørgeskemaundersøgelsen angiver 27% med afbrudte fleksjob bag sig, at de ikke ved, hvad eller om der var noget, der kunne have reddet deres fleksjob. Herudover er det hyppigst forskellige forhold relateret til arbejdsindsatsen, der efter borgernes mening kunne have reddet fleksjobbet: større hensyn til skånebehov, arbejde færre timer og mindre belastende opgaver. Det ser således ud til, at der hos nogle borgere har været et større behov for ændringer undervejs i fleksjobforløbet, end der rent faktisk er sket. I tre af de afbrudte fleksjobforløb, der er belyst i den kvalitative interviewundersøgelse, er alle enige om, at afbrydelsen var uundgåelig. Dels pga. udviklingen i sygdommen og dels at en af virksomhederne gik konkurs. I andre to tilfælde mener virksomheden, at afbrydelse kunne være undgået, hvis borgeren havde været mere motiveret, mere stabil i sit fremmøde og mindre fokuseret på sygdom. I to andre tilfælde mener borgeren, at afbrydelsen kunne være undgået, hvis virksomheden havde udvist større forståelse for skånehensyn, og hvis jobkonsulenten i højere grad havde medieret mellem virksomhed og borger og præciseret skånehensynene. Borgere og virksomheder mener generelt ikke, at jobkonsulenten kunne have gjort en afgørende forskel ved afbrydelsen. I et tilfælde mener en virksomhed dog, at bedre information til virksomheden om borgeren ved jobmatch kunne have rustet virksomheden bedre til håndtering af forløbet. Forsørgelse efter afbrydelsen Lige efter afbrydelsen har kommunen ansvar for ca. to tredjedele af borgerne fra afbrudte fleksjob. Knap halvdelen af alle borgere fra afbrudte fleksjob er i dag på førtidspension. Som nævnt viser kortlægningen, at 27% af borgerne umiddelbart i forbindelse med afbrydelsen enten er døde, flyttet til anden kommune eller udvandret. Andre 6% er kommet i ordinært job eller uddannelse. De forsørges altså ikke af Københavns Kommune. 11% har fået bevilget pension i forbindelse afbrydelsen

9 Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er 6,1 ud af 10 borgere fra afbrudte fleksjob i dag på pension eller løn, hvorfor kommunen i dag ikke længere har en social opgave at varetage. De er hhv.: på førtidspension (4,9 ud af 10) på folkepension (0,4 ud af 10) i normalt arbejde (0,7 ud af 10) eller i nyt fleksjob (0,1 ud af 10 - her er der selvfølgelig fortsat en opfølgningsforpligtelse for kommunen). 2,8 ud af 10 borgere fra afbrudte fleksjob er fortsat på overførselsindkomst, hvorfor kommunen fortsat har en social opgave her. De er hhv.: på passiv kontanthjælp (1,2 ud af 10) på ledighedsydelse (0,7 ud af 10) sygemeldt (0,3 ud af 10) i aktivering på kontanthjælp (0,3 ud af 10) eller i revalidering (0,3 ud af 10). 1,1 ud af 10 har svaret Andet, og tilføjet fleksydelse eller tjenestemandspension. Spørgeskemaundersøgelsen giver ingen indikationer på sammenhænge mellem tidligere og nuværende forsørgelse. Ligeledes er talmaterialet for spinkelt til at se sammenhænge mellem nuværende forsørgelse og fleksjobbets længde

10 Afbrydelser af fleksjob Konkluderende viser undersøgelsen, at Afbrydelse er i nogle tilfælde uundgåeligt og eneste reelle løsning. Ved ca. en tredjedel af alle afbrydelser har kommunen ikke umiddelbart efterfølgende noget ansvar for borgeren (flytning, død, alderspension o.a.). Ifølge borgerne er helbredsforringelse den hyppigste årsag til afbrydelsen. Der er ofte mere end én årsag til afbrydelsen. Fleksjob afbrydes hyppigst inden for de første tre måneder efter etableringen. I de afbrudte fleksjob ses ingen entydig sammenhæng mellem personens forsørgelse forud for fleksjobbet og personens nuværende forsørgelse. Knap halvdelen af borgerne fra afbrudte fleksjob er i dag på førtidspension. Problematiske afbrydelser (afbrydelser, der bør undgås) Der er strid og konflikt om økonomi, ansættelses- og arbejdsforhold. Alle muligheder for fastholdelse i fleksjobbet er ikke afprøvet. Man har ikke forsøgt at lave ændringer i arbejdstid og skånehensyn. Kollegerne er utilfredse med ansættelsen i fleksjob og har ikke været inddraget i forløbet. Virksomheden oplever samarbejdet med kommunen som besværligt. Der har ikke været dialog mellem borger og virksomhed om afbrydelse. Man har ikke forsøgt at inddrage jobkonsulenten i en løsning. Der er uenighed om afbrydelsen og forskellige opfattelser af årsagen til at fleksjobbet blev afbrudt. Der er ikke afholdt en afslutningssamtale. Sygdommen er blevet forværret som følge af fleksjobbet. Der er ikke sket nogen overlevering til kommunen og det videre forløb her. Virksomheden vil ikke være med en anden gang, fordi man her er utilfreds med hele forløbet

11 Risikoparametre vedr. målgruppen for fleksjob Undersøgelsen identificerer en række risikoparametre vedrørende de borgere, der er i målgruppen for fleksjob. Et risikoparameter er et karakteristikum ved personen, der øger risikoen for afbrydelse af fleksjobbet. Hvis en borger karakteriseres af flere eller alle risikoparametrene, er der en stærkt øget risiko for, at fleksjobbet afbrydes. En vurdering af borgeren kan ikke alene basere sig på risikoparametre. Den må fx sammenholdes med borgerens ressourceprofil. Derfor kan en borger karakteriseres af alle risikoparametre og måske alligevel fastholde et fleksjob. Parametrene er i vid udstrækning forhold, der ikke umiddelbart står til at ændre. Dog kan der arbejdes med et enkelt parameter, nemlig borgerens motivation. Følgende parametre indgår i karakteristik af borgeren: Køn og alder Etnicitet Familie og venner Årsag til fleksjob Uddannelse Arbejdserfaring Indslusning/fastholdelse Tidligere forsørgelse Ansøgning om førtidspension Motivation Arbejdsevne Køn og alder Risiko for afbrydelse er størst for mænd under 40 år, hvor 35% afbryder, samt for kvinder over 60 år, hvor også 35% afbryder. Også mænd over 60 år har større risiko, da 28% afbryder deres fleksjob. Kortlægningen viser: 648 kvinder har eller har haft et fleksjob, 130 har afbrudt fleksjob. 602 mænd har eller har haft et fleksjob, 145 har afbrudt. Afbrydelsesprocenten er 20% hos kvinder og 24% hos mænd. 41% af alle borgere, der er eller har været i fleksjob er fra 50 til 59 år. 30% i aldersgruppen over 60 år har afbrudte fleksjob bag sig. 27% i aldersgruppen år. 24% i aldersgruppen under % i aldersgruppen år. 20% i aldersgruppen år

12 Etnicitet Fleksjob er ikke et særligt anvendt redskab over for borgere med anden etnisk baggrund. Risiko for afbrydelse hænger ikke sammen med borgerens etnicitet. Kortlægningen viser, at godt 90% af alle borgere i fleksjob er født i Danmark, 95% har dansk statsborgerskab. Denne fordeling ses både hos borgere fra afbrudte og borgere i eksisterende fleksjob. Familie og venner Risiko for afbrydelse hænger ikke sammen med opbakning fra familie og venner til fleksjobbet. Risiko for afbrydelse øges ikke ved hjemmeboende børn. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at borgere uden hjemmeboende børn oftere afbryder fleksjob end borgere med hjemmeboende børn: 26% i de eksisterende fleksjob har hjemmeboende børn 15% fra afbrudte fleksjob. Det kan til dels hænge sammen med, at forholdsvis mange ældre over 60 afbryder, og at de kun sjældent har hjemmeboende børn. Risikoen for afbrydelse øges ikke med antallet af hjemmeboende børn. Mere end 80% af alle borgere i fleksjob har/har haft opbakning fra familie og venner til fleksjobbet, og her kan ikke konstateres nogen markant forskel mellem borgere i eksisterende og fra afbrudte fleksjob. Årsag til fleksjob Der er ofte flere årsager til fleksjobbet. Og ofte et komplekst samspil af årsager især ved indslusning på arbejdsmarkedet via et fleksjob. Undersøgelsen viser ikke klart, om én specifik årsag til fleksjobbet øger risiko for afbrydelse. Begrundelser for oprettelsen af fleksjob fremgår ikke af kortlægningen, som dog viser, at fleksjob til psykisk udviklingshæmmede (36 personer) alle er blevet afbrudt. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er 72% af alle fleksjob helt eller delvist begrundet med fysisk sygdom. Nedslidning er årsag hos 25% og psykisk sygdom hos 19% (helt eller delvist). Der er ikke markante forskelle i fordelingen mellem afbrudte og eksisterende fleksjob vedr. årsagerne. Fysiske helbredsproblemer er også i den kvalitative interviewundersøgelse den primære årsag til fleksjobbets oprettelse. Baggrunden for fleksjobbet kan dog ofte findes i en række problemstillinger, som ikke kan adskilles fra hinanden. Arbejdsevnen er udover den konkrete fysiske sygdom ofte nedsat pga. langvarige ledigheds- og sygeforløb. I følge jobkonsulenterne har en del borgere i fleksjob psykisk sygdom, psyko-sociale problemer og mere eller mindre skjulte misbrugsproblemer. Men den udløsende (og mest synlige) baggrund for fleksjobbet vil oftest være en fysisk sygdom

13 Uddannelse Risiko for afbrydelse er størst ved lavt uddannelsesniveau. I spørgeskemaundersøgelsen har 52% fra afbrudte fleksjob udelukkende en folkeskolebaggrund, mens dette kun gælder for 37% i de eksisterende fleksjob. Da manglende uddannelse primært giver adgang til mere fysisk betonede fleksjob, kan dette være et problem sammenholdt med, at årsagen til etablering af fleksjob i 72% af alle fleksjob helt eller delvist er fysisk sygdom. Arbejdserfaring Langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet øger risiko for afbrydelse. Risiko for afbrydelse øges, hvis uddannelseserfaringer ikke bruges i fleksjobbet. Risiko for afbrydelse øges, hvis arbejdserfaringer ikke bruges i fleksjobbet. Risiko for afbrydelse er ikke større for borgere, der også tidligere har været ansat i fleksjob. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at kun 28% fra afbrudte fleksjob har brugt deres uddannelseserfaringer i fleksjobbet, mens dette gælder for halvdelen af borgerne i de eksisterende fleksjob. 28% fra afbrudte fleksjob har hverken brugt uddannelses- eller erhvervserfaring, mens det i de eksisterende fleksjob kun drejer sig om 12%. 9% fra både de afbrudte og de eksisterende fleksjob har tidligere været ansat i et fleksjob. Dvs., at der ingen forskel er her. Jobkonsulenterne i den kvalitative interviewundersøgelse vurderer, at risikoen for afbrydelser er størst blandt borgere, som har ringe arbejdspladskendskab. De har ofte urealistiske forventninger til egne kompetencer og til, hvad det vil sige at være i en virksomhed. Ifølge virksomhederne er nogle fleksjob afbrudt pga. borgerens manglende erfaring med arbejdsmarkedet. Dette betød bl.a., at de ikke havde forståelse for arbejdspladskulturen. De interviewede borgere har for størstedelens vedkommende før været ansat i ordinære job, men har i disse job (og mellem jobbene) været væk fra arbejdsmarkedet i længere perioder (sygdom o.a.). De har været nervøse for at komme i fleksjob, dels pga. af deres lange fravær, dels pga. ansættelse på særlige vilkår. Indslusning/fastholdelse Risiko for afbrydelse er således væsentlig større ved indslusning på ny arbejdsplads end ved fastholdelse på kendt arbejdsplads. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 73% fra afbrudte fleksjob blev indsluset på en ny arbejdsplads, mens dette kun gælder for 55% i eksisterende fleksjob. Tidligere forsørgelse Risiko for afbrydelse øges ved direkte ledighed umiddelbart før fleksjobbet. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 45% af borgerne fra afbrudte fleksjob kom fra direkte ledighed (sygemelding uden job, arbejdsløshedsdagpenge, aktivering

14 eller passiv kontanthjælp), umiddelbart før fleksjobbet blev oprettet. Dette gælder kun for 30% af borgerne i eksisterende fleksjob. 16% fra afbrudte fleksjob var aktive i ordinært arbejde umiddelbart før fleksjobbet, mens det gælder for 24% i de eksisterende fleksjob. Øvrige var sygemeldt fra job, i virksomhedsrevalidering, jobtræning eller andet fleksjob. Her er ikke særlige forskelle mellem de eksisterende og afbrudte fleksjob. Ansøgning om førtidspension Risiko for afbrydelse er større, hvis borgeren har ansøgt om førtidspension. I alt har 125 af spørgeskemaundersøgelsens respondenter søgt om førtidspension før fleksjobbet. De afbryder oftere deres fleksjob, og perioden i fleksjobbet er knap 3 måneder kortere end for de borgere, der ikke har ansøgt om førtidspension. Ansøgning om førtidspension er bl.a. tegn på, at fleksjob ikke er borgerens primære valg, og motivationen kan være tilsvarende mindre. En enkelt borger i interviewundersøgelsen blev informeret af en sagsbehandler om, at et fleksjob kunne kvalificere til førtidspension. Andre borgere har selv foretrukket fleksjob frem for førtidspension, selvom læger i sygdomsforløbet anbefalede ansøgning om førtidspension. Halvdelen af de interviewede borgere har efter afbrydelse af fleksjobbet nu en pensionsansøgning under behandling eller forventer at få det. Da deres helbredstilstand er forværret, ser de førtidspension som eneste mulighed. De interviewede jobkonsulenter har erfaring for, at borgere, der ønsker pension og også er bange for at komme i arbejde efter mange års ledighed eller sygdom, har større risiko for at afbryde deres fleksjob. Motivation Borgerens motivation påvirker risiko for afbrydelse. I spørgeskemaundersøgelsen vurderer 13% fra afbrudte fleksjob, at fleksjob var en dårlig eller meget dårlig idé for dem. Dette gælder kun for 6,5% i de eksisterende fleksjob. Forslaget om etablering af fleksjob er hos 68% fra afbrudte fleksjob kommet fra kommunen, mens dette gør sig gældende for 57% i de eksisterende fleksjob. Borgere fra afbrudte og i eksisterende fleksjob lægger stort set vægt på de samme forhold, når de vurderer, hvad der har haft betydning for trivslen i fleksjobbet. Dog er der en tendens til, at borgere fra afbrudte fleksjob lægger større vægt på forbedring af økonomien og det at tjene sin egen løn. Blandt virksomhederne i den kvalitative undersøgelse er der erfaringer med, at mangel på motivation hos borgeren var medvirkende årsag til, at fleksjobbet blev afbrudt. Arbejdsevne Risiko for afbrydelser hænger ikke sammen med graden af borgeren arbejdsevnenedsættelse (målt i tilskuddets størrelse)

15 Kortlægningen viser, at 58% fleksjob er etableret med 1/2 tilskud, 31% med 2/3 tilskud og 6% med 1/3 tilskud. Tilskuddets størrelse er ukendt for 5%. Fordelingen i tilskud er ens for begge grupper (afbrudte og eksisterende). Risikoparametre vedrørende målgruppen Konkluderende viser undersøgelsen, at følgende parametre øger risiko for afbrydelse af fleksjobbet: Mand og kvinde over 60 år, samt mand under 40 år. Lavt uddannelsesniveau (primært adgang til fysisk betonede job). Langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet, pga. ledighed, sygdom o.a. Ringe arbejdserfaring. Indslusning på en ny arbejdsplads i fleksjob. Stor afstand til arbejdsmarkedet direkte ledighed umiddelbart før fleksjobbet. Ansøgt om førtidspension inden fleksjobbet. Ringe eller ingen jobmotivation. Følgende parametre øger ikke risikoen for, at fleksjobbet afbrydes: Løntilskuddets størrelse (som et mål for arbejdsevnenedsættelsen). Borgerens etniske oprindelse. Hjemmeboende børn. Tidligere ansættelser i fleksjob

16 Risikomomenter vedr. virksomheder, job og rådgivning De tre undersøgelsesdele identificerer en række risikomomenter i forhold til virksomheder, job og rådgivning. Risikomomenter er vilkår i selve fleksjobforløbet. Antallet og karakteren af disse risikomomenter kan få indflydelse på kvaliteten af fleksjobbet, og på om det bevares på længere sigt. Det er samtidig vilkår, der mere eller mindre kan tages højde for, ændres og reguleres. Virksomhederne Virksomhederne kan etablere fleksjob som led i arbejdspladsfastholdelse af en kendt medarbejder eller som led i indslusning af en ukendt ny medarbejder. Følgende momenter kan have indflydelse på, om fleksjobbet afbrydes: Virksomhedsstørrelse og sektor Indslusning på ny arbejdsplads eller arbejdspladsfastholdelse Andre kolleger i fleksjob Afklaring og indbyrdes forventninger (mellem virksomhed og borger) Kommunikation mellem borger og virksomhed Ledelse og kolleger Sektor og størrelse Risikoen for afbrydelse er størst på private virksomheder. Risiko for afbrydelse er størst i de små virksomheder (under 10 ansatte). Der er størst risiko for, at fleksjob afbrydes på private virksomheder med under 10 ansatte. Kortlægningen viser, at 215 borgere er eller har været i fleksjob på kommunale arbejdspladser, 568 på andre offentlige arbejdspladser (stat og amt) og 399 på private arbejdspladser. I 68 tilfælde er sektoren ukendt. Afbrydelsesprocenten er størst på de private virksomheder, idet 26% afbryder deres fleksjob her, mod 10% på de kommunale og 15% på andre offentlige. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at en tredjedel af alle fleksjob er oprettet på arbejdspladser med mere end 100 ansatte. 34% af alle ansatte i fleksjob er på virksomheder med over 100 ansatte. 13% er på virksomheder med ansatte. 30% er på virksomheder med ansatte. 20% er på virksomheder med under 10 ansatte. 3% ved ikke

17 Risikoen for afbrydelse er størst på virksomheder med under 10 ansatte, idet 31% af alle afbrydelser sker her. Indslusning / fastholdelse Risiko for afbrydelse er væsentlig større ved indslusning. Risiko er størst ved indslusning på de private virksomheder. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 73% fra afbrudte fleksjob er indsluset på en ny arbejdsplads, mens dette gælder for 55% i de eksisterende fleksjob. Afbrydelsesprocenten er væsentlig større ved indslusning på en virksomhed, der ikke kender borgeren end ved fastholdelse på samme arbejdsplads i et fleksjob. Problemet er størst ved indslusning på de private virksomheder. Kolleger i fleksjob Risiko for afbrydelse er størst, hvis man er eneste ansatte i fleksjob. 37% af alle respondenter i spørgeskemaundersøgelsen er eller har været ansat som den eneste i fleksjob på virksomheden. 35% har 1 til 4 kolleger i fleksjob. 20% ved ikke, om de havde kolleger i fleksjob. Respondenter uden kolleger i fleksjob afbrød oftere fleksjobbet end respondenter med kolleger i fleksjob. Som nævnt er afbrydelsesprocenten størst på små virksomheder, og her vil der tit kun være én ansat i fleksjob. Flere kolleger i fleksjob kan betyde, at virksomheden har mere viden og erfaring og er mere afklaret, og virksomheden har måske en personaleansvarlig med særlig viden på området. Afklaring og forventninger Risiko for afbrydelse er større, hvis borgeren ikke har været i arbejdsprøvning på den arbejdsplads, hvor fleksjobbet senere oprettes. 40% af alle respondenter i spørgeskemaundersøgelsen har ikke været i arbejdsprøvning, praktik e.l., før de kom i fleksjob. 12% har været i arbejdsprøvning på en anden virksomhed end den, hvor de senere blev ansat. 33% af respondenterne har været i arbejdsprøvning på den virksomhed, hvor de senere blev ansat i fleksjob. Undersøgelsen viser, at risikoen for afbrydelse øges, hvis borgeren ikke har været i arbejdsprøvning på den arbejdsplads, hvor fleksjobbet oprettes. Kun én borger i den kvalitative undersøgelse har været i arbejdsprøvning. Interviewene viser, at en arbejdsprøvning eller praktik på virksomheden kan medvirke til at præcisere skånehensyn og afklare både virksomhed og borger bedre. Virksomheden tvinges til at overveje nøjere, hvorfor man vil ansætte en medarbejder i fleksjob samt realistisk at afveje hvilke hensyn, der kan tages og hvilke krav, der må stilles til den ansatte. Afklaringen bør ske på alle niveauer i virksomheden, så alle kolleger er informerede om baggrunden for fleksjobbet og de skånehensyn, der skal tages til den fleksjobansatte

18 Kommunikation mellem borger og virksomhed Risiko for afbrydelse øges, hvis lederen ikke deltager i jobsamtalen. Risiko for afbrydelse øges, hvis tillidsrepræsentant ikke deltager i jobsamtalen. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at der afholdes jobsamtale ved etablering af 78% af alle fleksjob. Vær her opmærksom på, at knap halvdelen af alle fleksjob er led i arbejdsfastholdelse. I de afbrudte fleksjob har der sjældnere deltaget leder og tillidsrepræsentant i jobsamtale end i de eksisterende fleksjob. I den kvalitative undersøgelse lægger både borgere, virksomheder og jobkonsulenter stor vægt på åbenhed om sygdom og skånehensyn. Dette anbefales for at imødegå mytedannelse blandt kolleger, for at der kan tages de relevante skånehensyn og for, at jobkonsulenten kan bistå borger og virksomhed bedst muligt. Ledelse Konflikter med ledelsen kan være en medvirkende årsag til afbrydelser. Risiko for afbrydelse øges, hvis den fleksjobansatte har et dårligt forhold til lederen. Risiko for afbrydelse øges, hvis den fleksjobansatte ikke mærker påskønnelse af sit arbejde fra lederen, og de ikke taler sammen om sygefravær. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at godt 90% af alle respondenter har/har haft et godt eller meget godt forhold til deres leder. Flere fra afbrudte fleksjob har dog et dårligt forhold til deres leder end i de eksisterende fleksjob (12% mod 3%). Risikoen for afbrydelse øges, hvis den fleksjobansatte ikke taler med sin leder om sygefravær og ikke mærker påskønnelse fra sin leder. Borgere fra afbrudte fleksjob er sjældnere blevet tilbudt medarbejdersamtaler. Det kan til dels skyldes, at fleksjobbet er afbrudt, inden samtalerne blev afholdt. De kvalitative interview viser, at forhold til lederen ofte er afgørende for afbrydelse af fleksjobbet. Forholdet til lederen afhænger bl.a. af virksomhedens størrelse, og om den er offentlig eller privat. I større offentlige virksomheder er der kontakt til ledelse på flere niveauer (nærmeste leder og overordnede personaleansvarlige) samt faste procedurer for håndtering af personalesager og en personalepolitik. I mindre private virksomheder er forholdet ofte mere uformelt og personligt. Især her har konflikter med lederen medvirket til afbrydelsen. Kolleger Risiko for afbrydelse øges, hvis den fleksjobansatte har et dårligt forhold til kollegerne. Risiko for afbrydelse øges, hvis den fleksjobansatte ikke indgår i faglige og sociale fællesskaber med kollegerne. Langt størstedelen, knap 95% af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen, har/har haft et godt eller meget godt forhold til deres kolleger. Men også her er der en større andel fra afbrudte fleksjob, der har et dårligt forhold til deres kolleger, end i eksisterende fleksjob (16% mod 2%). Respondenter fra afbrudte

19 fleksjob har haft mindre socialt og fagligt samvær med kolleger og i større grad været utilfredse med kolleger, end i de eksisterende fleksjob. Respondenter fra de afbrudte fleksjob anfører, at kollegernes berøringsangst og manglende opbakning kan være et problem. Den kvalitative interviewundersøgelse viser, at forholdet til kolleger har stor betydning for den daglige trivsel, men ikke direkte har betydning for afbrydelsen af fleksjobbet. Borgerne havde for de flestes vedkommende et godt forhold til kollegerne; men en kvinde har oplevet, at kolleger så skævt til hende, fordi hun fik samme løn som dem for kortere arbejdstid. I et andet tilfælde har kolleger ifølge virksomheden været irriterede på en fleksjobansat, der havde meget fravær. Risikomomenter vedrørende virksomheder Konkluderende viser undersøgelsen, at følgende faktorer øger risikoen for afbrydelse af et fleksjob: Faktuelle risici, der kan vurderes på forhånd Privat virksomhed med under 10 ansatte. Indslusning på ny arbejdsplads. Eneste ansatte i fleksjob. Leder deltager ikke ved jobsamtalen. Tillidsrepræsentant deltager ikke ved jobsamtalen (måske er der ingen tillidsrepræsentant på arbejdspladsen!). Risici, der viser sig undervejs i fleksjobforløbet Virksomhedens politik og holdning til fleksjob er ikke afklaret. Virksomhedens krav og hensynet til den fleksjobansatte er i ubalance. Fleksjobbets etablering er ikke accepteret på alle niveauer i virksomheden. Kollegerne har ikke forståelse for de særlige hensyn, der skal tages til den fleksjobansatte. Ingen dialog mellem den fleksjobansatte og ledelsen om sygdom. Dårligt forhold mellem den fleksjobansatte og nærmeste leder (fx mærker den fleksjobansatte ikke lederens påskønnelse). Dårligt forhold mellem den fleksjobansatte og kolleger (fx oplever den fleksjobansatte berøringsangst og/eller manglende opbakning blandt kollegerne) Jobbet Varigheden af de afbrudte fleksjob varierer fra 1 dag til næsten 10 år (overgået fra de gamle 50/50 ordninger). Gennemsnitslængden er 15 måneder. Som nævnt sker de fleste afbrydelser i det første tremåneders interval efter etableringen, hvor 20% af afbrydelserne sker og igen omkring 1 år (9-12 og

20 måneder), hvor sammenlagt 26% af afbrydelserne sker. Også i følge spørgeskemaundersøgelsen sker 20% af afbrydelserne i de første tre måneder. Følgende faktorer kan have indflydelse på, om fleksjobbet afbrydes: Arbejdsopgaver Arbejdstid Stillingstype Jobbeskrivelse Belastning Borgerens indflydelse på jobbet Fravær Borgerens trivsel Arbejdsopgaver Risiko for afbrydelser øges, hvis den fleksjobansatte som den eneste løser særlige arbejdsopgaver. Skånehensyn i form af særlige arbejdsopgaver kan være nødvendige, men kan samtidig øge risiko for afbrydelse, da den fleksjobansatte kan blive isoleret fagligt og socialt fra kollegerne (se senere). Spørgeskemaundersøgelsen viser, at de afbrudte fleksjob er karakteriseret ved, at den fleksjobansatte oftere som den eneste løser særlige opgaver. 44% fra afbrudte fleksjob arbejder med særlige opgaver mod 28% i de eksisterende fleksjob. Modsat udfører en større del i eksisterende end fra afbrudte fleksjob samme opgaver som kollegerne, men færre og/eller i nedsat tempo. Dette tyder på, at borgere fra afbrudte fleksjob har arbejdet mere isoleret fra deres kolleger end ansatte i de eksisterende fleksjob. Konstruktion af fleksjobbet med de særlige opgaver kan være valgt for at sikre skånehensyn i jobbet i form af mindre arbejdspres og tidspres betinget af produktionsgange i virksomheden. Den kvalitative undersøgelse viser, at i de fleksjob, hvor fravær hos den fleksjobansatte medfører øget pres på de øvrige ansatte og risiko for flaskehalse, har dette medvirket til afbrydelsen. Undersøgelsen viser også, at en realistisk og detaljeret opgavebeskrivelse er et godt udgangspunkt for tilrettelæggelsen af fleksjobbet (se senere om jobbeskrivelsen). Arbejdstid Risiko for afbrydelser påvirkes ikke af timetallet i jobbet. De fleste respondenter i spørgeskemaundersøgelsen arbejder timer om ugen. 48% arbejder timer. 22% arbejder timer. 16% arbejder 36 timer eller mere. 12% arbejder timer. 2% arbejder under 10 timer om ugen

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

AFBRUDTE FLEKSJOB I HJØRRING

AFBRUDTE FLEKSJOB I HJØRRING AFBRUDTE FLEKSJOB I HJØRRING - Kortlægning af alle sager med afbrudte fleksjob - Interviews med otte personer i afbrudte fleksjob - Interviews med to sagsbehandlergrupper Et samarbejde mellem Hjørring

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Januar 2006 UNDERSØGELSE. Førtidspensionister i løntilskudsjob

Januar 2006 UNDERSØGELSE. Førtidspensionister i løntilskudsjob Januar 2006 UNDERSØGELSE Førtidspensionister i løntilskudsjob Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Om førtidspension og skånejob 6 4. Dataindsamling og metode 9 Spørgeskemaundersøgelsen... 9

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob December 2014 Analyserapport Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob Indholdsfortegnelse Resume af centrale resultater 3 1. Indledning 6 1.1. Baggrund

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere