Produktivitetskommissionen Bredgade 38, København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 1260 København K e-mail ncb@produktivitetskommissionen.dk"

Transkript

1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, København K 6. marts2013 Danske Advokaters bidrag til Produktivitetskommissionens arbejde 1. Indledning Vi vil fra Danske Advokaters side gerne takke for muligheden for at komme med bidrag til Produktivitetskommissionens arbejde for så vidt angår advokatbranchen. Vores bidrag indledes med en række generelle betragtninger om branchen, hvorefter kommentarer til konkret regulering mv. følger. H.C. Andersens Boulevard København V Telefon Dok.nr. D Advokatbranchen i korte træk Brancheforeningen Danske Advokater repræsenterer de private advokatvirksomheder, som beskæftigede knap fultidsansatte i ca virksomheder ved udgangen af Den samlede omsætning udgjorde ifølge vores estimater ca. kr. 12,8 mia. i Hvert år etableres ca. 100 nye advokatvirksomheder i Danmark, og tallet har over en årrække været forholdsvis stabilt. Den eneste barriere for at drive advokatvirksomhed i Danmark er, at man skal have en advokatbeskikkelse. En beskikkelse kan nægtes i visse situationer, f.eks. hvis der er begået et kvalificeret strafbart forhold. Udøvelse af advokatvirksomhed forudsætter, at man som advokat er uafhængig af alle andre interesser end klienternes/kundernes interesser. Udøvelse af advokatvirksomhed kan f.eks. ikke forenes med ansættelse i det offentlige, herunder ved domstolene, politiet og anklagemyndigheden. Drives en advokatvirksomhed i selskabsform, må aktierne i selskabet alene ejes af advokater, der aktivt driver advokatvirksomhed i selskabet. Dog må andre ansatte i selskabet end advokater eje mindre end en tiendedel af aktierne og stemmerne i selskabet. Aktivitetsraten, som siger noget om nyetablerede virksomheders overlevelse, er markant højere i advokatbranchen end i alle erhverv under ét. Hele 68 pct. af alle advokatfirmaer, der blev etableret i 2003, var stadig aktive i 2009, mens det tilsvarende tal for alle erhverv under ét er 50 pct. De nyetablerede virksomheder er også gode til at skabe beskæftigelse. Af iværksætterfirmaerne har mellem pct. af samtlige nyetablerede firmaer siden 2003 fuldtidsansatte i år Til sammenligning var tallet kun omkring hver femte i revisionsbranchen

2 Advokatbranchen henter ca. ¼ af sin omsætning fra rådgivning til private borgere. Den øvrige del stammer fra rådgivning til virksomheder og det offentlige. Eksportandelen udgør ca. kr. 0,6 mia., hvilket bl.a. afspejler, at advokatvirksomhed er underlagt specifik national lovgivning. Til gengæld oplever branchen i disse år en ganske udbredt konkurrence fra udenlandske advokatvirksomheder, når det gælder løsning af opgaver for de større, globalt orienterede virksomheder. Det er den såkaldte fly-in fly-out konkurrence, hvor det i princippet er ligegyldigt, hvor den advokatvirksomhed, der konkret udfører en opgave, har hjemme. Vi ser advokater fra kontorer placeret i Frankfurt, London eller USA byde på og vinde attraktive opgaver på det danske marked. 3. Produktivitetsudvikling i advokatbranchen Den danske advokatbranche er kendetegnet ved et meget højt produktivitetsniveau, og produktiviteten er øget markant igennem de senest 10 år. Der er fire hovedforklaringer på den flotte produktivitetsudvikling: Advokatbranchen har øget andelen af højtuddannede, idet andelen af jurister er steget med hele 33 pct. i perioden imod en generel vækst i beskæftigelsen på 11 pct. Branchen har undergået en konsolidering mod større enheder, som er ledsaget af en øget specialisering og deraf højere værdiskabelse. Branchen har haft fokus på øget videndeling internt i virksomhederne og inden for branchen. Branchen har haft succes med at tilpasse sig konjunkturerne og markedssituationen. Produktivitetsudviklingen målt som reel værditilvækst i perioden fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1. Værditilvækst i kr. per årsværk i udvalgte brancher ( ) 4. Betydningen af regulering i advokatbranchen Der har på internationalt plan igennem de senere år været en ganske udbredt diskussion af betydningen af reguleringen af advokatbranchen. Således har også EU- Kommissionen iværksat en række initiativer, som har til formål at se kritisk på alle regulerede erhverv. Vi er fra branchens side tilhænger af alle initiativer til at reducere unødig regulering. 2/5

3 Der er imidlertid en række gode argumenter for regulering. Advokatbranchen er en vidensintensiv branche, hvor de ydelser der leveres særligt i forhold til private og ikke-professionelle erhvervskunder kan være ganske svære at gennemskue. I teorien omtales levering af advokatydelser som et såkaldt credence good 1. Et sådant tillidsgode er kendetegnet ved, at forbrugeren af godet på grund af den asymmetriske information hverken før, under eller efter forbruget af godet er i stand til præcist at vurdere, om det leverede var optimalt eller ej. Hertil kommer, at der ud fra et mere samfundsøkonomisk perspektiv er en række yderligere argumenter for, hvorfor en velreguleret advokatbranche er værdiskabende og ikke værdihæmmende. Disse argumenter knytter sig til advokatbranchens betydning for sikringen af velordnede og troværdige markeder, hvor de økonomiske aktører trygt udveksler varer og tjenester i tillid til, at det pågældende marked er et velfungerende retssamfund, hvor der ikke er tvivl om ejendomsretten også til intellektuelle rettigheder - hvor muligheden for troværdig og velordnet tvistløsning i tilfælde af uenighed er til stede, hvor der er lav eller ingen korruption osv. I 2012 har professor George Yarrow og Dr. Christopher Decker fra Regulatory Policy Institute i Oxford afsluttet et større projekt om emnet 2. De konkluderer bl.a. følgende: The principal conclusion is that economic analysis and evidence suggests that legal services can have wide ranging economic significance through their very close connection with the general institutional architecture of society (sometimes encompassed by a term such as the rule of law ). Moreover, this analysis and evidence suggests that it is not by chance that good economic performance tends to be closely associated with the stable and well-functioning legal systems. Rather the institutions (including laws and norms) of a legal system condition and determine economic performance. Institutions that are stable and credible facilitate economic development and lead to higher levels of economic activity. In addition, although political institutions determine important aspects of the structure of a legal system, and whilst the judiciary determines how given laws are implemented, lawyers actively contribute, through their everyday actions and conduct, to both the shape of a legal system and how effectively it operates and functions. 5. Konkret regulering, som er omkostningsdrivende for advokatbranchen Helt generelt er danske advokatvirksomheder underlagt den samme erhvervsregulering som andre virksomheder, og vi oplever de samme udfordringer med administrative byrder knyttet til reguleringen som alle andre. 1 Se Frank H. Stephen: Regulation of the Legal Professions or Regulation of Markets for Legal Services, European Business Law Review 2008 pp Professor George Yarrow and Dr Christopher Decker: Assessing the economic significance of the professional legal services sector in the European Union, Regulatory Policy Institute, August Rapporten findes på 3/5

4 Helt overordnet er advokaterhvervet reguleret af retsplejelovens afsnit om advokatvirksomhed (syvende afsnit, kapitel 12-15b) 3. Som eksempler på regulering, som i særligt omfang er blevet oplevet som byrdefuld af advokatvirksomhederne, kan vi pege på: 1. Reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Vi er helt opmærksomme på, at reglerne afspejler dansk implementering af internationalt fastsatte regler, men det er væsentligt at pege på, at reglerne i sig selv kan være produktivitetshæmmende, og desuden at reglerne via deres praktiske implementering i dansk regulering kan stille danske virksomheder dårligere end i andre lande, hvor reglerne er implementeret på en for de berørte virksomheder mindre byrdefuld måde. 4 Grundlæggende er problemet med hvidvaskreglerne, at selve processen og den undersøgelse, der skal foretages af klienters identitet mv., ofte opfattes som disproportional i forhold til risikoen for besvigelse og medvirken til hvidvask. Advokatvirksomheder er ikke finansielle institutioner, og advokatvirksomheder har derfor ikke som deres primære opgave at medvirke til overflytning af større pengebeløb. Reglerne opfattes derfor af mange advokatvirksomheder som unødigt byrdefulde i dagligdagen. 2. Digitalisering på kort og lang sigt Digitalisering er ubetinget et gode i alle brancher når det er fornuftigt tilrettelagt i forhold til de opgaver, der skal løses og når det implementeres på en måde, der skaber accept og ejerskab hos de involverede parter. The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead 5, skrev Keynes tilbage i Det samme gør sig gældende omkring digitaliseringsprojekter. Overgangen til digital tinglysning i september 2009 er et eksempel på, hvordan flere brancher, herunder særligt advokatbranchen, i en periode på et til to år i det daglige skulle arbejde med et centralt implementeret it-system, som pålagde advokatvirksomhederne betydelige byrder og medførte mange tusinde spildte timer på landets advokatkontorer timer som ikke af mange regnes for produktiv tid. Det er i den sammenhæng mindre interessant, at systemet fungerer langt mere tilfredsstillende i dag 3½ år efter idriftsættelsen for i de første år har belastningen af advokatvirksomhederne, der ofte håndterer de mere komplicerede tinglysningssager, som systemet har været dårligst sat op til at håndtere, oplevet betydelige produktivitetstab på den konto. 3 Se LBK /10/2012 Gældende. 4 Se rapporten Europe can do better. Report on best practice in Member States to implement EU legislation in the least burdensome way fra EU's High Level Group on Administrative Burdens November John Maynard Keynes: A Tract on Monetary Reform (1923) Ch. 3. 4/5

5 Mange digitaliseringsprojekter også dette er i bund og grund selvbetjeningsprojekter, hvor det handler om at få private aktører til at løse en stor del af de opgaver, som myndigheder eller i dette tilfælde domstolene tidligere håndterede. Skal opgaver også i fremtiden lægges ud til selvbetjening i den private sektor og det er der meget, der tyder på er det af afgørende betydning at få planlagt opgaveløsningen med de involverede slutbrugere for øje, således at omlægningen i praksis også bliver en lettelse og ikke en ny byrde. 3. Centralisering af retskredsene Med domstolsreformen, der trådte i kraft i 2007, reduceredes antallet af retskredse i Danmark fra 82 til 24. Der har helt sikkert været en række gode argumenter for denne centralisering, men centraliseringen har også haft ganske betydelige konsekvenser for brugerne af domstolene. Således anvender mange advokater betydelig mere tid på transport til og fra retsbygningerne i dag, end de gjorde før domstolsreformen. Det er derfor væsentligt, hvis man overvejer yderligere centralisering, ikke bare at se på besparelserne på den ene side af bordet, men også at se på omkostningerne for de andre involverede parter og på effekten på deres produktivitet. Hertil kommer naturligvis de mange retssikkerhedsmæssige problemstillinger, som der ikke skal siges mere om i denne sammenhæng. 6. Afslutning Fra Danske Advokater takker vi atter for muligheden for at fremkomme med vores input i forhold til produktivitet og regulering af advokatbranchen. Vi har peget på en række uhensigtsmæssige reguleringer, der hæmmer væksten og produktiviteten i advokatbranchen. Vi håber, at kommissionen vil arbejde videre med disse problemstillinger i dens indstillinger. Samtidig glæder vi os over et højt produktivitetsniveau og en relativt pæn produktivitetsvækst i advokatbranchen. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger, hvis Produktivitetskommissionen måtte ønske det. Med venlig hilsen Paul Mollerup Adm. Direktør 5/5

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Rapport nr. 6 Report no. 6 Maj/May 2000 Anders Henten Ret & Råd organisatorisk innovation Service development, Internationalisation and Competences

Læs mere

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Cand.merc.(jur.) studiet Kandidatafhandling sommeren 2009 Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Udarbejdet af: Christina Wandt Jørgensen Camilla Mathiesen Vejledere: Juridisk:

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet af

Læs mere

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Forfatter: Louise Rosgaard Birknow Vejleder: Hans Henrik Berthing Aalborg Universitet Kandidatafhandling - Juni 2014 Cand.merc.aud

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Advokatprofessionens kommercialisering

Advokatprofessionens kommercialisering Advokatprofessionens kommercialisering Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Danmark Advokatprofessionen har navnlig forandret sig som følge af specialiseringen og globaliseringen. Dernæst har markedet

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel

Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel Forfatter Merethe Lindblad Johansen Vejleder Niels Westergård-Nielsen Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel Med fokus på om modellen lever op til sit gode ry også i krisetider! BA Økonomi

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID no.01 Februar 2014 VELKOMMEN til Danmarks nye bestyrelsespublikation Board Perspectives Nyheder, tendenser og holdninger 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE Sanna Suvanto-Harsaae s. 05 NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER

Læs mere

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Stefan Christoffer Gottlieb Kresten Storgaard Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet 1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Konkurrencestyrelsen: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Indholdsfortegnelse Executive Summary

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Rapport om Social Dumping/Regelshopping. luftfart

Rapport om Social Dumping/Regelshopping. luftfart Rapport om Social indenfor luftfart Status marts 2015 3 Rapport om Social Forord Transportministeren nedsatte i juni 2013 en bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter fra luftfartserhvervet, de

Læs mere

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Den Danske Model Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Juridisk Institut Peder J. Pedersen Institut for økonomi Aarhus Universitet

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007

EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007 EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG AF ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007 I. INDLEDNING 4 1. UDVALGETS KOMMISSORIUM 4 2. UDVALGETS SAMMENSÆTNING 7 3. UDVALGETS ARBEJDE 8 II. RESUMÉ 9 III. ADVOKATSAMFUNDETS

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Cand.merc.aud studiet Syddansk Universitet, Kolding Semester: Forår 2010 Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Udarbejdet af: Thomas Olesen 10.10.1977 Vejleder: Bent Warming-Rasmussen Fag: Revision

Læs mere