Advokatrådet Kronprinsessegade København K. Forslag til Advokatmødet 2013 om nedsættelse af udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatrådet Kronprinsessegade 28 1306 København K. Forslag til Advokatmødet 2013 om nedsættelse af udvalg"

Transkript

1 Advokatrådet Kronprinsessegade København K 28. februar 2013 Forslag til Advokatmødet 2013 om nedsættelse af udvalg Undertegnede anmoder om, at følgende punkt optages på dagsordenen til Advokatmødet den 7. juni 2013: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon Dok.nr. D Nedsættelse af udvalg til overvejelse af Advokatsamfundets struktur og arbejdsopgaver. Den 1. januar 2008 trådte den ændring af retsplejeloven i kraft, som medførte, at Advokatsamfundet blev en ved lov oprettet organisation, der udgøres af alle advokater med beskikkelse, og som i henhold til lovgivningen er tillagt funktioner, som hverken bør henlægges til en privat organisation eller til en offentlig myndighed. I lyset af de senere års erfaringer med den ændrede struktur i branchen er der efter forslagsstillernes opfattelse grund til at se på, om man samlet set kan bruge advokatbranchens ressourcer og kræfter på en måde, der er mere effektiv og slagkraftig, og som samtidig er behørigt afstemt i forhold til retssamfundet og samfundet som sådan. Der er tre hovedbegrundelser for forslaget: 1. Konstateringen af, at der fortsat er usikkerhed om arbejdsfordelingen mellem Advokatsamfundet og Danske Advokater, hvilket fører til unødigt dobbeltarbejde, intern og ekstern forvirring og en deraf følgende risiko for en svækkelse af branchens samlede indflydelse, 2. konstateringen af, at det er væsentligt for branchens omdømme og retssikkerheden for virksomheder, borgere og advokater, at klager over advokater behandles hurtigt og effektivt, og at der er den fornødne tillid til klagesystemet og klagesagsbehandlingen. Det er problematisk, at der over en længere periode ikke har været og fortsat ikke er blevet rettet op på de åbenlyse problemer med varetagelsen af denne kerneopgave, og 3. konstateringen af, at bidraget til Advokatsamfundet på to år er steget med 1.500,- kr. (33,33 pct.).

2 Ad 1) Interessevaretagelsen i advokatbranchen Det blev i Betænkning nr. 1479/2006 om retsplejelovens regler om advokater præciseret, at for at respektere princippet om negativ foreningsfrihed måtte Advokatsamfundet ikke forfølge partipolitiske eller fordelingsmæssige interesser eller varetage advokatbranchens branchepolitiske og kommercielle interesser. Alligevel er det fortsat Advokatsamfundet, der besætter en række for branchen helt centrale poster i nævn og udvalg, hvor man, på trods af at Advokatsamfundet alene har til formål at bidrage til regeringens og Folketingets arbejde for retssikkerheden på baggrund af advokaternes særlige tekniske indsigt, ikke desto mindre opfattes som branchens talerør. Det er vigtigt at få klarlagt, hvem der repræsenterer branchen, og det er vigtigt, at de kolleger, der via specialforeninger eller fagudvalg har et mandat til at repræsentere branchen, også besætter posterne og har både bagland og mandat til det. Tvivlen om rækkevidden af at virke til gavn for det danske retssamfund skaber usikkerhed både hos beslutningstagere og i omverdenen i øvrigt om Advokatsamfundets opgaver. Og hvad værre er, uklarheden kan også risikere at svække branchens indflydelse, fordi beslutningstagerne i en sådan situation selv kan styre, hvem man inviterer med i forhandlinger. ad 2) Advokatnævnet og problemer med sagsbehandlingen Det er en forudsætning for at opretholde tilliden til et uafhængigt reguleret advokaterhverv, at både tilsyn og disciplinærsystem fungerer tilfredsstillende. Særligt i forhold til Advokatnævnet og dets sekretariat i Advokatsamfundet har der været en sagsbehandling, der har skabt tvivl om branchens evne til selv at varetage denne vigtige opgave. Det er derfor af væsentlig betydning at sikre klar fokus på løsning af denne centrale funktion som én af Advokatsamfundets væsentligste opgaver. Det er tillige vigtigt at sikre, at de nye forebyggelsesredskaber som f. eks. samtale og tilsyn i relevant omfang bliver en central og integreret del af tilsynsarbejdet. Ad 3) Advokatsamfundets økonomi og ressourceanvendelse En af Advokatsamfundets hovedopgaver er at påse og håndhæve opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater. Heri ligger, at sekretariatet skal bistå Advokatnævnet og Advokatrådet med at føre tilsyn med alle advokater, advokatselskaber og autoriserede fuldmægtige. Det er ikke muligt i Advokatrådets regnskaber at se, hvor mange økonomiske ressourcer der samlet set (i form af både direkte omkostninger og kapacitetsomkostninger) anvendes til disse opgaver. Herudover skal Advokatsamfundet sikre advokaters faglige kompetence. Advokatrådet forestår i den forbindelse den teoretiske grunduddannelse, eksamen og den praktiske prøve i retssagsbehandling, der som udgangspunkt finansieres af brugerne via kursus- og eksamensgebyrer. 2/5

3 Endelig skal Advokatsamfundet værne om advokaters uafhængighed og integritet samt virke til gavn for det danske retssamfund. Denne opgave kan fortolkes meget snævert eller meget vidtgående. De senere år har denne opgave medført en del omkostninger til aktiviteter både herhjemme og i udlandet, men det er ikke muligt at se, hvor mange økonomiske ressourcer, der samlet set (i form af direkte omkostninger og kapacitetsomkostninger) anvendes til denne aktivitet. Såvel den politiske som den daglige ledelseskapacitet er en knap ressource i alle organisationer. Det betyder, at det er væsentligt at sikre en prioritering af anvendelsen af ressourcerne, der nøje flugter med den overordnede prioritering for organisationen. En reduktion af aktivitetsniveauet i forhold til det at virke til gavn for det danske retssamfund vil alt andet lige kunne frigøre ressourcer i såvel Advokatrådet som i den daglige ledelse og administration i sekretariatet til at fokusere på tilsyn, disciplinærfunktion og grunduddannelse. En reduktion af aktivitetsniveauet vil ligeledes medføre en minimering af værdien af branchens frivillige arbejde, som efter Advokatsamfundets vurdering udgør op imod 20 millioner kr. om året for arbejdet i Advokatsamfundets regi alene. Det er ikke muligt af Advokatsamfundets regnskaber at se, hvorledes bidraget anvendes på de forskellige opgaver. Repræsentanter for forslagsstillerne deltager derfor allerede nu gerne i et udvalgsarbejde, der frem mod Advokatmødet 2013 kan afklare, hvor stor en del af det nuværende bidrag, der er nødvendigt for, at Advokatsamfundet kan opfylde sin tilsyns-, disciplinær- og uddannelsesforpligtelser. Et element i arbejdet vil kunne være at pege på en nedsættelse af bidraget til Advokatsamfundet, eventuelt kombineret med andre relevante finansieringskilder eller andre mulige forbedringer af Advokatsamfundets økonomi. Vi foreslår derfor, at Advokatmødet: Nedsætter et udvalg, der senest den 1. juni 2014 skal fremlægge forslag vedrørende Advokatsamfundets struktur og arbejdsopgaver. Arbejdet skal tjene et dobbelt formål: For det første skal der skabes en struktur, hvor igennem branchens interesser varetages bedst muligt, og hvor der undgås intern konkurrence, ekstern forvirring og dobbeltarbejde mellem organisationerne og mellem kolleger indbyrdes. For det andet skal det sikres, at Advokatsamfundet fremover kan drives for et bidrag, hvor der er den fornødne sammenhæng mellem opgaveløsning og økonomi. Forslagsstillerne er opmærksomme på, at konkrete forslag eventuelt vil kunne nødvendiggøre lovændringer eller ændringer i de to organisationers vedtægter. Udvalgets brede kommissorium indebærer bl.a., at udvalget skal se på en række spørgsmål, der knytter sig til Advokatsamfundets virke til gavn for det danske retssamfund, jf. ovenfor, herunder om denne opgave fremover bør fastholdes, og hvad den i givet fald mere konkret bør omfatte. Det gælder f.eks. spørgsmål med 3/5

4 hensyn til poster i lovforberedende udvalg mv., håndtering af høringer, deltagelse i internationalt arbejde og internationale fora, udgivelse af et blad og søgefunktionen advokatnøglen. Udvalget skal også overveje spørgsmål med hensyn til Advokatsamfundets organer, f.eks. kredsbestyrelsernes eksistens og funktion og Advokatrådet. Udvalget skal bestå af syv medlemmer, hvoraf formanden og to medlemmer vælges på Advokatmødet, mens Advokatrådet og Danske Advokater hver udpeger to medlemmer. Udvalget sekretariatsbetjenes af Danske Advokaters og Advokatsamfundets sekretariater. Med venlig hilsen Allan Ohms Claus Holberg Jacob Ploug Anders Etgen Reitz Claus Juel Hansen Jacob Schou Midtgaard Anders Peter G. Christoffersen Dorte Hesselholt Jacob Ørskov Rasmussen Anders Stubbe Arndal Dorthe Østerby Jakob Dalsgaard-Hansen Andreas Antoniades Eric Korre Horten Jakob Skaadstrup Andersen Andreas Wetche Erik Turley Jakob Østervang Anne Broksø Erik Wendelboe Christiansen Jan Schøtt-Petersen Anne Buhl Bjelke Esben Kjær Jens Jakob Bugge Anne Mette Jøker Thorsen Finn Bødstrup Jens Jerslev Arly Carlquist Finn J. Lernø Jens Larsen Benjamin Lundström Frants Dalgaard-Knudsen Jens R. Jepsen Birgit Jordan Gert Drews Jens Zilstorff Birgit Thomsen Gitte Holtsø Jes Anker Mikkelsen Birgitte Filtenborg Hanne Magnussen Jes Weyhe Grønbæk Birgitte Aaberg Hans Severin Hansen Jesper Andersen Bjarke Vejby Helle Larsen Jesper Fabricius Bjarne Becher Jensen Henning Moritzen Jose Maria Barnils Bjarne Skov Henriette Lyhne Jørgen Kjergaard Madsen Bo Hansen Henriette Starkemann Jørgen Permin Bo Holse Henrik Lind Karen-Margrethe Schebye Brian Jacobsen Henrik Lüth Karsten Cronwald Jensen Carl Erik Skovgaard Sørensen Henrik Mansfeldt Witt Karsten Høj Carsten Pals Henrik Rossing Lønberg Karsten N. Müller Casper Münter Henrik Wurlitzer Kenneth Kvistgaard-Aaholm Claes Lagerbon Jensen Jacob Bohsen Kim G. Hansen Claus Barrett Jacob Christensen Kira Kolby Christensen Claus Berner Nielsen Jacob Hjortshøj Kirsten J. Holm 4/5

5 Klavs V. Graversen Niels Kornerup Thomas Buus Pedersen Lars Grøngård Niels Ulrik Ottesen Thomas Gjøl-Trønning Lars Kjær Nikolaj Linneballe Thomas Holst Laursen Lars Lindencrone Petersen Ole Borch Thomas Møller Kristensen Lars Rasch Peer B. Petersen Thomas Philip Lars Svenning Andersen Peer Meisner Tim Haarbo Lasse A. S. Christensen Per Hemmer Tobias Linde Lasse Esbjerg Christensen Per Håkon Schmidt Tom Kári Kristjánsson Leif Djurhuus Peter Boe Christensen Torben Bondrup Lene G. Brun Peter Fogh Torben Nørskov Lone Falkenberg Peter Schradieck Tove Nielsen Lone Mørch Peter Stig Jakobsen Viggo Bækgaard Lone Rømø Peter Wengler-Jørgensen Øjvind Hulgaard Mads Nygaard Madsen Peter-Ulrik Plesner Aage Krogh Marcus Rey Philip Deleuran Erik Øvlisen Marlene Winther Plas Martin André Dittmer Mette Klingsten Michael Hopp Michael Knop Michael Neumann Michael Serring Michael Vilhelm Nielsen Michael Ziegler Michelle Ljungstrøm Mikael Rosenmejer Mogens Bjerggaard Morten Ammentorp Morten Hartelius Morten Krogsgaard Nicolai Ørsted Niels Bang Niels Chr. Ellegaard Pia Deleuran Poul Flemming Hansen Randi Bach Poulsen Richard Sand Simon Evers Hjelmborg Simon Milthers Simone Voergaard Steen E. Christensen Steen Husbjerg Steen Jensen Sture Rygaard Susanne Jakobsen Susanne Vestergaard Andersen Søren B. Lindegaard Søren Meisling Søren Stenderup Jensen Søren Tonnesen Søren Valerius Underskriftsblanketter vedlagt. 5/5

EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007

EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007 EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG AF ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007 I. INDLEDNING 4 1. UDVALGETS KOMMISSORIUM 4 2. UDVALGETS SAMMENSÆTNING 7 3. UDVALGETS ARBEJDE 8 II. RESUMÉ 9 III. ADVOKATSAMFUNDETS

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2012-2013 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Indhold 03 > 05 > 07 > 07 > Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c 07 > Tekstanmærkninger på finansloven 09 09 > Stillinger som udnævnt dommer 10 > Stillinger som byretspræsident 11 13 13

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

RETSPLEJELOVENS REGLER OM ADVOKATER

RETSPLEJELOVENS REGLER OM ADVOKATER BETÆNKNING OM RETSPLEJELOVENS REGLER OM ADVOKATER BETÆNKNING Nr. 1479 KØBENHAVN 2006 JUSTITSMINISTERIET KRONOLOGISK FORTEGNELSE OVER BETÆNKNINGER 2005 1457 Betænkning fra udvalget vedrørende markedsføringsloven

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Advokater - Justitsministeriets betænkning 1479/2006 - Retsplejelovens regler om advokater

Indholdsfortegnelse. Advokater - Justitsministeriets betænkning 1479/2006 - Retsplejelovens regler om advokater Advokater - Justitsministeriets betænkning 1479/2006 - Retsplejelovens regler om advokater Indholdsfortegnelse Kronologisk fortegnelse over betænkninger Kapitel 1. Indledning 1.1. Udvalgets kommissorium

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 1 Indhold Forord 4 1. Arbejdsretten 5 1.1. Kompetence 5 1.2. Sammensætning 5 1.2.1. Regelsættet 5 1.2.2. Arbejdsrettens formandskab 6 1.2.3.

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012

DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012 DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED Corporate Social Responsibility 2012 INDHOLD 3 MP STATEMENT 4 VÆRDISKABENDE LØSNINGER GENNEM ANSVARLIG VÆKST 5 CSR-ORGANISATION 6 NYE KOMPETENCER 7 UDDANNELSE PÅ SKEMAET 8 TALENTUDVIKLING

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN 87-601-9652-1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning...

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. INDHOLD

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere side 3 Nº 1 2011 nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Jeg har nok været tættere på lukning, end jeg selv troede

Læs mere

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 10 DECEMBER 2014 OVERVÅGNING Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NY CHEF FOR ADVOKAT - NÆVNETS SEKRETARIAT EUROPÆISK EFTERFORSK- ÆNDRING

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet af

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Barnets perspektiv Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Betænkning nr. 1475 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

Betænkning. om arbejdsskadesikring

Betænkning. om arbejdsskadesikring Betænkning om arbejdsskadesikring Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning... 5 1. Kommissorium... 5 2. Udvalgets sammensætning... 6 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets

Læs mere

Politikommissionen. Betænkning om politilovgivning

Politikommissionen. Betænkning om politilovgivning Politikommissionen Betænkning om politilovgivning - 2 - - 3 - - 4 - Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Politikommissionens nedsættelse og kommissorium.... 9 Kapitel 2. Politikommissionens arbejde... 13 2.1.

Læs mere

KRITIK: FRI PROCES ER ET LOTTERI ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Retssikkerhed er et spørgsmål om penge, mener Jeppe Søndergaard

KRITIK: FRI PROCES ER ET LOTTERI ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Retssikkerhed er et spørgsmål om penge, mener Jeppe Søndergaard BØRN GRUNDLÆGGENDE REGLER OVERTRÆDES BESTYRELSER NYE REGLER FOR ADVOKATERS ARBEJDE GRUPPESØGSMÅL ERSTATNING EFTER UDLÆNDINGESERVICES RÅDGIVNING ADVOKATERNES SERVIC 6 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET KRITIK:

Læs mere

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning TEMA NY NORDJYSK JURA-UDDANNELSE INTERVIEW BRANCHEFORENINGENS FORMAND OM PLANERNE FORSKNING HVAD MENER DANSKERNE EGENTLIG OM STRAF? RETSSIKKERHED ADVOKATRÅDET VARSLER NYT PROGRAM ADVOKATERNES SERVIC 2

Læs mere