Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann"

Transkript

1 Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann Deres j.nr.: Rungsted Havn forhåndsudtalelse vedr. forslag til end e- lig løsning På et møde i Statsf orv altningen Hov edstaden den 28. nov e m- ber 2008 f remlagde adv okatf irmaet Jonas Bruun (nu adv okatf irmaet Bruun & Hjejle), som er juridiske rådgiv ere f or et 17, stk. 4 udv alg nedsat af Hørsholm Kommune, et notat af 27. nov ember 2008 med bilag med yderligere oplysninger i sagen v edr. lov liggørelse af kommunens engagement i Rungsted Hav n A/S. Adv okatf irmaet anmodede statsf orv altningen om at genv urdere sin udtalelse af 13. oktober 2008 v edr. en påtænkt f ondsløsning. Ved udtalelsen af 13. oktober 2008 f astslog statsf orv altni n- gen, at Rungsted Hav n A/S, og dermed den påtænkte f ond, tillige v aretog opgav er, som ikke kunne anses f or lov lige kommunale opgav er. Af den grund f andt statsf orv altningen ikke, at kommunen kunne yde støtte til etablering af den påtænkte f ond v ed at ov erdrage kommunens aktiebesiddelse i Rungsted Hav n A/S v ederlagsf rit til f onden. Endv idere f andt statsf orv altningen af samme grund ikke, at kommunen ef ter 2, stk. 2, nr. 5 i bekendtgørelsen om of f entligt udbud v ed salg af kommunens f aste ejendomme, kunne undlade of f entligt udbud v ed salg af et strandareal til Rungsted Hav n A/S. S T A T S F O R V A L T N I N G E N H O V E D S T A D E N B O R U P S A L L É 1 7 7, B L O K D - E K Ø B E N H A V N N V J O U R N A L N R. : / 3 S A G S B E H A N D L E R : K B R K O E D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R S E - N R h o v e d s t a d e s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M a n d a g - O n s d a g T o r s d a g F r e d a g Å B N I N G S T I D F O R P E R S O N L I G E H E N V E N D E L S E R : M a n d a g - O n s d a g T o r s d a g F r e d a g Statsf orv altningen har på baggrund af de nye oplysninger f ra adv okatf irmaet Bruun & Hjejle f oretaget en f ornyet v urdering af sagen og er ef ter en samlet v urdering af de nu f oreligge n- de oplysninger om v irksomhederne på Rungsted Hav n af den ov erv ejende opf attelse, at det må antages, at kommunen lov - ligt v il kunne yde støtte til etablering af den påtænkte f ond v ed at ov erdrage kommunens aktiebesiddelse i Rungsted Hav n A/S v ederlagsf rit til f onden.

2 Statsf orv altningen har herv ed lagt v ægt på, at Rungsted Hav n må anses som en atypisk lystbådehav n med et meget stort a k- tiv itetsniv eau og et klientel, som stiller særlige krav til ha v - nens f aciliteter, hv oref ter de butikker, restaur ationer m.v., der ligger på hav nen må anses at v ære sædv anlige f or denne type hav n og en naturlig del af hav nedrif ten. Det er v ed denne v urdering f orudsat, at hav nens nuv ære nde lejemål med de v irksomheder som skattemyndighederne ikke har v urderet som hav nerelaterede, v il bliv e ophæv et. Det er endv idere f orudsat, at v edtægterne f or den påtænkte f ond udf ærdiges i ov erensstemmelse med de udkast til v e d- tægter, som er f remlagt i sagen, samt at v edtægterne i Run g- sted Hav n A/S ændres i ov erensstemmelse med 17, stk. 4 udv algets indstilling. Nedenf or f ølger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse f or statsf orv altningens udtalelse. Sagens baggrund 1. T idligere udtalelser og breve i sagen Rungsted Hav n driv es i dag som et aktieselskab, hv or kommunen har bestemmende indf lydelse. Den dav ærende statsamtmand f or Københav ns Amt udtalte v ed brev af 5. maj 2006, at det ef ter statsamtmandens opf attelse ikke v ar lo v - ligt, at Hørsholm Kommune besad aktiemajoriteten i Rungsted Hav n A/S, og at f lertallet i aktieselskabets bestyrelse v ar udpeget af Hø rshol m Kom m unal best yrel se. Det dav ærende I n- denrigs- og Sundhedsministerium v ar af samme opf attelse og udtalte den 22. januar 2007, at det ef ter en gennemgang af v edtægterne f or Rungsted Hav n A/S v ar ministeriets opf attelse, at selskabet alene v aretog opgav er, som Hørsholm Kommune selv v ille kunne v aretage. Hørsholm Kommune kunne derf or lov ligt deltage i Rungsted Hav n A/S. Kommunen kunne dog ef ter ministeriets opf attelse ikke hav e bestemmende indf lydelse i selskabet Rungsted Hav n A/S. Ministeriet anmodede Hørsholm Kommunalbestyrelse om i n- den f or en f rist, som blev f astsat af Statsf orv altningen H o- v edstaden, at orientere statsf orv altningen om, hv ad komm u- nen v idere v ille f oretage sig i sagen. Ef terf ølgende har statsf orv altningen bl.a. v ed brev e af 2. f e- bruar og 12. j uni 2007 anm odet kom m unen om en handl i ng s- plan f or lov liggørelsen af kommunens engagement i Rungsted Hav ns A/S og har v ed brev af 7. marts 2008 meddelt, at ko m- munen senest v ed udgangen af den nuv ærende v algperiode skal hav e gennemført lov liggørelsen af kommunens engagement i Rungsted Hav n A/S. S I D E 2

3 Hørsholm Kommunalbestyrelse traf den 21. maj 2007 en pri n- cipbeslutning om at ov erdrage kommunens aktier i Rungsted Hav n A/S til en f ond og nedsatte på sit møde den 27. august 2007 et 17, stk. 4 udv alg t il gennemf ørelse af beslutningen. Ved brev e af 2. april og 30. juni 2008 oplyste Hørsholm Ko m- mune, at kommunen f orv enter, at lov liggørelsen af komm u- nens engagem ent i Rungst ed Hav n er gennem f ø rt i nden u d- gangen af indev ærende v algperiode. Kommunen anm odede v ed brev et af 30. juni 2008 samtidig statsf orv altningen om en v ejledende udtalelse bl.a. v edrøre n- de lov ligheden af en påtænkt løsning f or Rungsted Hav n i f orm af stif telse af en f ond, hv ortil kommunens aktiemajoritet i Rungsted Hav n A/S skulle ov erdrages samt om en udtalelse v edr. ov erdragelse af et strandareal, der ligger i tilknytning til hav nen, uden udbud. Kommunen gjorde i den f orbindelse kort rede f or 17, stk. 4 udv algets indstilling. Af redegørelsen f ølger blandt andet at: Kommunens aktiebesiddelse på nominelt kr. i Rungsted Hav n A/S ov erdrages v ederlagsf rit til en f ond, som stiftes af Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune opgiv er sin bestemmende indf l y- delse i Rungsted Hav n A/S, ligesom Hørsholm Komm u- ne heller ikke opnår bestemmende indf lydelse i f onden Vedtægterne f or Rungsted Hav n A/S ændres således, at samtlige 7 medlemmer v ælges på generalf orsamli n- gen af aktionærerne, hv or den nye f ond v il besidde aktiemajoriteten. Bestyrelsens sammensætning sv arer til f ondsbestyrelsens sammensætning. Kommunen v edlagde bilag v edr. udkast til v edtægter f or den påtænkte f ond, udkast til stif telsesdokument og gav ebrev f or den påtænkte f ond samt f orslag til ændrede v edtægter f or Rungsted Hav n A/S. Kommunen f remsendte samtidig en mindretalsudtalelse f ra tre kommunalbestyrelsesmedlemmer, som v ar uenige i f lertallets indstilling. Det er mindretallets opf attelse, at ov erdrage l- se af de v ærdi er, som akt i erne i Rungst ed Hav n A/ S repr æ- senterer til en f ond ikke sker i almenv ellets i nteresse, men at f onden alene v il tilgodese en meget snæv er gruppe personer og v irksomheder. Der bliv er ef ter mindretallets opf attelse skabt et lukket økonomisk kredsløb, der kun v il gav ne bådpladslejere eller detail - og restaurationsv irksomhederne på Rungst ed Hav n og i kke borgerne i H ø rshol m kom m une. Mi n- dret al l et konkl uderer, at der kun kan ske ov erdragel se af a k- tierne i Rungsted Hav n A/S til en f ond, hv is f onden betaler de ca. 123 millioner kr. aktierne i Rungsted Hav n A/S er v urderet til if ølge v urdering af f irmaet Sadolin & Albæk den 14. september S I D E 3

4 Statsf orv altningen Hov edstaden udtalte den 13. oktober 2008 v ejledende i sagen, at statsf orv altningen ikke f andt, at ko m- munen lov ligt kunne yde støtte til etablering af den påtænkte f ond v ed at ov erdrage kommunens aktiebesi ddelse i Rungsted Hav ns A/S v ederlagsf rit til f onden. Statsf orv altningen lagde herv ed til grund i modsætning til hv ad det tidligere Statsamtet Københav n og Indenrigs- og Sundhedsministerium hav de lagt til grund - at Rungsted Hav n A/S, og dermed f onden, udlejede grundarealer til en række v irksomheder på hav nen, som v aretog ikke kommunale opgav er. Et tilskud til f ondens grundkapital v ille som f ølge heraf ikke kunne f orbehol des al ene den del af Rungst ed Hav ns og de r- med f ondens v irksomhed, som kommunen selv v ille kunne v a- retage. Der henv ises i øv rigt til statsf orv altningens udtalelse af 13. oktober Den påtænkte fond Fonden Rungsted Havn Det f oresl ås af 17, st k. 4 udv al get, at der opret t es en e r- hv erv sdriv ende f ond, jf. lov om erhv erv sdriv ende f onde (lo v - bekendtgørelse nr. 652 af 15. juni 2006) 1, stk. 2, som skal driv e hav nen. Af det f remsendte udkast til v edtægter f or Fonden Run gsted Hav n f remgår bl.a. f ølgende: 2 Formål 2.1 Fonden har til formål gennem drift af Rungsted Havn A/S, der ejer Rungsted Havn med tilknyttede arealer, at sikre - at havnen dr ives i over ensst emmelse med br uger nes int e- resser og de af myndighederne stillede krav, - at havnen drives som en attraktiv lystbåde -og søsportshavn og samtidig som et attraktivt, rekreativt område, - at havnen er offentligt og vederlagsfrit tilgængelig fra lan d- siden og of f ent ligt t ilgæ ngelig inden f or r ammer ne af ha v- nens kapacitet fra vandsiden, - havnen som uddannelsessted for fremtidige lystsejlere og andre søsportsfolk, - havnen som hjemst ed f or event uelle er hver vsf isker e og lignende maritime erhvervsvirksomheder inden for de rammer, som havnens kar akt er af lyst både- og søspor t shavn muliggør. Personer med bopæl i Hørsholm Kommune skal have fortrinsret til at leje bådpladser i havnen. S I D E 4

5 2.2 Fonden kan endvidere yde støtte til foreninger, der på amatørbasis driver søsport, vandsport eller friluftsaktiviteter fra Rungsted Havn. 3 Grundkapital 3.1. Fondens grundkapital udgør () og er indbetalt samtidig med stiftelsen af fonden ved, at Hørsholm Kommune har o verdraget nominelt , - aktier i Rungsted Havn A/S (CVR nr ) til fonden Fondens forhold til stifterne Der er ikke tillagt stifterne eller andre fordele i forbindelse med st if t elsen. Fondens midler kan ikke på noget t idspunkt gå t ilbage til stifterne. 5 Bestyrelsens sammensætning 5.1 Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, som alle skal have bopæl i Hørsholm Kommune. Medlemmerne udpeges således: a) 3 medlemmer udpeges af og blandt Hør sholm Kommunalb e- styrelse b) 2 medlemmer vælges af og blandt lejerne af bådpladser i Rungsted Havn A/S. Hørsholm Kommune udarbejder et valgregulativ indeholdende de nærmere regler for valgets afholdelse. c) 1 medlem udpeges af best yr elsen f or havnens st ør st e sej l- klub, der er medlem af Dansk Se jlunion, blandt sejlklu b- bens medlemmer. d) 1 medlem udpeges af formændene for hver af de klubber, der forestår vandsports-og friluftsaktivit eter med tilknytning til havnen, bortset fra klubber der repræsenterer lejerne af bådpladser og bortset fra sejlklubber, jf. litra b) og c) oven for. Det udpegede medlem skal være medlem af en af de omt alt e klubber. I t vivlst ilf æ lde best emmer Hør sholm Ko m- mune, hvilke klubber der har sådan ret til at udpege et medlem. De under punkt b), punkt c) og punkt d) næ vnt e best yr elsesmedlemmer må ikke t illige væ r e medlemmer af Hør sholm Kommunalb e- styrelse. 9 Anvendelse af overskud Fondens event uelle over skud i henhold t il den godkendt e år sr a p- port med tillæg af frie reserver og med fradrag af en efter best y- relsens skøn rimelig konsolidering af fondens formue anvendes efter bestyrelsens beslutning til at sikre udviklingen af Rungsted Havn. 10 Anbringelse af fondens aktiver Fondens bestyrelse må ikke afhænde aktierne i Rungsted Havn A/ S. Fondens best yr else er f or pligt et t il at sør ge f or, at ve d- tægterne for Rungsted Havn A/S ikke ændres på en måde, som vil S I D E 5

6 gøre det muligt for Rungsted Havn A/S at sælge Rungsted Havn, dens ar ealer eller dele der af, eller som i øvr igt vil hindr e opf ylde l- sen af fondens formål, som beskrevet i 2 ovenfor Uanset kan f ondens best yr else dog beslut t e, at f o n- den i f or bindelse med en f usion eller anden selskabsr et lig omst r u k- turering af Rungsted Havn A/S ombytter a ktierne heri med aktier i den fortsættende virksomhed, forudsat at den f ortsættende virksomhed kommer til at eje Rungsted Havn, og at den fortsættende virksomheds aktiviteter omfatter de i 2 nævnte aktiviteter. 12 Vedtægtsændringer, sammenlægning og opløsning Beslut ning om æ ndr ing af vedt æ gt er ne, beslut ning om sa m- menlæ gning eller opløsning af f onden samt beslut ning i over en s- stemmelse med 10.2 er kun gyldig, hvis den vedtages af mindst 5 best yr elsesmedlemmer samt godkendes af Hør sholm Kommunalb e- styrelse og, i det omfang det følger af lovgivningen, tillige af fondsmyndigheden og Civilstyrelsen Ved opløsning af fonden anvendes fondens midler til at yde støtte til Rungsted Havn.. 3. Rungsted Havn Rungsted Hav n er en lystbådehav n v ed Øresund i Hørsholm Kommune. Hav nen ligger nogle kilometer f ra Hørsholm by og byens butikker. Der er 900 bådpladser på Rungsted Hav n. I årsrapport 2007 f or Rungsted Hav n A/S er bl.a. anf ørt, at hav nen f oretager udlejning af bådpladser i såv el v and som på land og f oretager udlejning af grundarealer til de erhv erv sdr i- v ende på hav nen. Selskabets nettoomsætning i 2007 v ar 8,1 mio. kr., hv oraf bl.a. udlejning af f aste bådpladser udgjorde 3, 9 mio. kr., udlejning af gæstepladser 1,4 mio. kr. og grundudlejning 1,7 mio. kr. På de udlejede grunde på hav nen ligger en række v irksomheder, bl.a. 8 restauranter og caf éer, 3 tøjbutikker, en f risø r- v irksomhed og et shippingf irma. Lejerne af v irksomheden har f or egen regning opf ørt bygningerne. De lejemål, der er beliggende i stueetagen benyttes til f ormål, der er godkendt af Rungsted Hav n A /S. Lejernes udnyttelse af 1. sal har hidtil f undet sted uden ha v - nens godkendel se. Seks af di sse l ej em ål er benyt t et af v i r k- somheder, som skattemyndighederne har v urderet som ikke hav nerelaterede v irksomheder ef ter selskabsskattel ov ens 3, stk. 1, nr. 4. S I D E 6

7 If ølge adv okatf irmaet Bruun & Hjejles oplysninger til sagen i notatet af 27. nov ember 2008 anløbes hav nen i de tre so m- mermåneder/årligt af ov ernattende gæster. Det er ha v - nens skøn, at der ud ov er dette anløber endagsgæster til hav nen. Herudov er af holdes 4-5 internationale stæv ner om året med et stort antal deltagere. Eksempelv is f orv entes VM f or bådkl assen 49' er, der af hol des i 2009, at hav e 600 del t a- gere f ra ca. 30 nationer. Ud ov er dette er der f orskellige a n- dre aktiv iteter på hav nen, f.eks. har Team Danmark etableret et sejlerelitetræningscenter f or de olympiske bådklasser under KDY. Der er ef t erf ø l gende i not at af 12. decem ber 2008 f ra adv o- katf irmaet giv et supplerende oplysninger om åbningstider f or restauranterne og caf éerne på Rungst ed Hav n. Af disse f remgår, at de f leste af restauranterne og caf éerne holder lukket eller har begrænset åbningstid i v interperi oden. Vedrørende v irksomheden Mur Shipping er det supplerende oplyst, at der er tale om et internationalt shippingf i rma, som dog også beskæf tiger sig med bl.a. handel med lystbåde, ko n- sulentbistand v ed beregning af sejlruter til brug v ed langtur s- sejlads og salg af kommunikationsudstyr. 4. Hørsholm Kommunes lokalplan 103 for Rungsted havn Rungsted Hav n er omfattet af Hørsholm kommunes lokalplan 103. Området må if ølge lokalplanen kun anv endes til hav nef ormål, herunder lystbådehav n og erhv erv shav n, parkering, oplag af både, byggeri f or sejlklubberne samt rekreativ e f ormål som of f entlige grønne områder og of f entlig strand. Der skal if ølge lokalplanen udlægges arealer til butiksf ormål, og der skal tillades detailhandel med hav nerelaterede v arer samt salg af dagligv arer (skibsprov iantering). 5. Advokatfirmaet Bruun & Hjejles notat af 27. november 2008 Adv okatf irmaet Bruun & Hjej le henleder særligt opmærksomheden på, at Rungsted Hav n A/S er skattef ri ef ter en særlig bestemmelse i selskabsskattelov ens 3, stk. 1, nr. 4. Skatt e- f riheden er ef ter denne bestemmelse betinget af, at hav nens indtægter udelukkende kan anv endes til hav nef ormål. Tilstedev ærelsen af ikke-hav nerelaterede lejere har giv et anledning til en skattesag, som er af gjort den 12. nov ember SKAT har i sin af gørelse ef ter en besigtigelse af samtlige v irksomheder på hav nen - anf ørt, at der i seks lejemål udøv es aktiv iteter, der ikke v edrører hav nedrif t. De seks v ir k- somheder, som SKAT ikke har f undet hav nerelaterede, er U p- S I D E 7

8 tion, The Partners Company, Topmanagement ApS, Ekv ator ApS, Andersen Ejendomme A/S og Martinus Nielsen ApS. SKAT v ar oprindelig af den opf attelse, at heller ikke f risørv irksomheden på Rungsted Hav n v ar hav nerelateret, men ændrede opf attelse ef ter at hav e indhentet yderligere oplysninger i sagen f ra hav nen, der i brev af 28. oktober 2008 bl.a. opl yst e ov er f or SKAT, at en f risø rf orret ning er en hav nerelat eret hygiejnisk f oranst alt ning, på lige f od med vort vask e- ri, badefaciliteter og toiletforhold, som vore gæstesejlere har brug for ved anløb til Rungsted Havn da de ofte har været u n- dervejs i flere uger. Rungsted Hav n A/S har som f ølge af SKATS af gørelse truf f et beslutning om at opsige de anf ørte lejere og om ef ter de pågældendes f raf lytning at udleje arealerne til hav nerelaterede aktiv iteter. Adv okatf irmaet konstaterer, at man f ra skattemyndighedernes af gørelse kan slutte, at de øv rige v irksomheder på Rungsted Hav n anses f or hav nerelaterede. Om accessorisk v irksomhed anf ører adv okatf irmaet, at de ø v - rige lejemål må betragtes som accessorisk v irksomhed, idet de er hav nerel at erede og m ed hav nebest yrel sens godkende l- se etableret som et led i betj eningen af hav nens brugere. Udlejning af grundarealerne f inder sted på markedsv ilkår og ingen af disse v irksomheder driv es f or hav nens regning. Ha v - nen modtager alene et v ederlag f or udlejning af grundarealet, hv ilket normalt sker på grundlag af en standardlejekontrakt. Adv okatf irmaet understreger, at hav nen alene står som grundudlejer og derv ed er det ikke relev ant at tale om bor t- f orpagtning. Den retlige såv el som den økonomiske af stand er større mellem hav nen og de aktiv iteter, der f inder sted, end af standen mellem en kommune og den aktiv itet, der normalt v urderes under temaet accessorisk v irksomhed. Adv okatf irmaet gennemgår herudov er hav nelov ens og se l- skabsskattelov ens bestemmelser om begrebet hav nerelat eret v irksomhed og f inder at den restriktiv e praksis såv el hav nemyndigheder som skattemyndigheder f ølger, må tillægges v æsentlig betydning v ed den tilsv arende v urdering ef ter ko m- munalf uldmagten. Det konkluderes i notatet, at alle de lejemål som af skatt e- myndighederne betragtes som hav nerelaterede må betragtes som accessorisk v irksomhed, f ordi de er etableret som et led i betjeningen af hav nens brugere med hav nebestyrelsens go d- kendelse. Det anf øres endv idere, at kapaciteten i udlejningen er af passet i f orhold til hav nens behov. S I D E 8

9 Statsforvaltningens udtalelse 1. Om den foreslåede fondsløsning Lovgrundlag og praksis Det antages generelt, at en kommune uden lov hjemmel kan yde støtte til en f onds v aretagelse af opgav er, som kommunen selv lov ligt kan v aretage. Hv is f onden imidlertid også v aret a- ger ikke-kommunale opgav er, skal kommunen sikre sig, at den kommunale støtte kun anv endes til at v aretage kommunale opgav er. En kommune kan endv idere yde støtte til dannelsen af en f ond v ed at yde tilskud til f ondens grundkapital eller til andre etableringsudgif ter. Det er dog en betingelse, at f onden udelukkende kan v aretage opgav er, som kommunen selv kunne v aretage. Dette skyldes, at tilskud til en f onds grundkapital eller andre etableringsudgif ter ikke, som det er tilf ældet med drif tsstøtte, kan f orbeholdes udf ørelsen af en bestemt del af f ondens v irksomhed. Som anf ørt i statsf orv altningens udtalelse af 13. oktober 2008 f orudsætter kommunens støtte til den påtænkte f ond i f orm af v ederlagsf ri ov erdragelse til f onden af kommunens aktiebesiddelse på nominelt kr. i Rungsted Hav n A/S, at den påtænkte f ond alene v aretager f ormål, som kommunen ef ter kommunalf uldmagtsreglerne selv v ille kunne v ar etage. Statsf orv altningen f inder, at spørgsmålet om v irksomhederne på Rungsted Hav n kan anses f or lov lige kommunale opgav er, skal v urderes ud f ra kommunalf uldmagtsreglerne og den pra k- sis, som f oreligger v edrørende disse regler. Ved denne v urdering kan inddrages v urderinger f oretaget af andre m yndi gheder, herunder skat t em yndi ghederne, i det o m- f ang, det f indes relev ant f or sagen. Statsf orv altningen skal i den f orbindelse bemærke, at selskabsskat t el ov ens 3, st k. 1, nr. 4, v edrø rer såv el erhv erv s- hav ne som lystbådehav ne. Det er antaget, at en kommune ef ter kommunalf uldmagtsreglerne som udgangspunkt ikke uden lov hjemmel k an driv e handel, håndv ærk, industri og f inansiel v irksomhed. Kommuner kan dog i et meget begrænset omfang v aretage accessoriske opgav er, d.v.s. opgav er, der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til v aret a- gel sen af kom m unal e opgav er. Det er bl andt andet en bet i n- gel se f or udø v el se af accessori sk v i rksom hed, at den acce s- soriske v irksomhed i sit omfang er underordnet i f orhold til S I D E 9

10 den kommunale hov edv irksomhed. Fra tilsynspraksis kan i den f orbindelse næv nes udtalelse af 27. marts 2007 f ra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Skanderborg Festiv alen. Det f remgår bl.a. af udtalelsen, at Skanderborg Festiv al Klub i f orbindelse med af holdelse af Skanderborg Festiv al i 2003 hav de indtægter på i alt ca. 44,7 mio. kr., hv oraf entreindtægter udgjorde ca. 20,2 mio. kr. og salg f ra boder (salg af øl, v in, mad, merchandise mv.) udgjorde ca. 24,5 mio. kr. Ministeriet udtalte bl.a., at ministeriet lagde til grund, at Skanderborg Festiv al Klub ikke v aretog opgav er, som ikke kunne anses f or at v ære omfattet af reglerne om accessorisk v irksomhed, og at det v ar ministeriets opf attelse, at den accessoriske v irksomhed v ar underordnet hov edv irksomheden. Det antages generelt, at kommuner lov ligt kan yde tilskud til sports- og idrætsaktiv iteter, herunder til etablering og drif t af lystbådehav ne, jf. Mogensen og Silic Kommunalf uldmagt s- reglerne i praksis, 2004, side 110. Der kan i øv rigt v edrørende spørgsmålet om accessorisk v ir k- somhed bl.a. henv ises til Kommunalf uldmagtsreglerne i pra k- sis v ed Inger Mogensen & Dario Silic, side og side 151 f f. Heri er bl.a. på side 168 anf ørt, at der således skal v ære tale om en i princippet ikke-kommunal v irksomhed, der knytter sig til en lov lig kommunal opgav e på en sådan m åde, at det v il v ære urimeligt ikke at giv e kommunerne adgang til at udf øre opgav en. Statsforvaltningens konklusion Statsf orv altningen f inder, at krav et om, at den accessor iske v irksomhed skal v ære underordnet i f orhold til den kommunale hov edv irksomhed, må antages at v ære opf yldt, idet o m- sætningen f ra grundudlejning andrager 1,7 mio. kr. dv s. 21,25 % i f orhold til hav nens samlede nettoomsætning på 8,1 mio. kr. Spørgsmålet er heref ter, om de v irksomheder, der ligger på hav nen bortset f ra de v irksomheder som skattemyndighederne ikke har v urderet som hav nerelaterede kan siges at knytte sig naturligt og tæt til v aretagelsen af den kommunale opgav e, der ligger i at driv e en lystbådehav n. Statsf orv altningen lægger i den f orbindelse til grund, at ska t- temyndighederne har besigtiget v irksomhederne på Rungsted Hav n og med af gørelsen af 12. nov ember 2008 har f undet, at de på hav nen udøv ede aktiv iteter - bortset f ra de seks ov ennæv nte v irksomheder - har den f ornødne tilknytning til drif t af en l yst bådehav n, f or at Rungst ed Hav n A/ S kan opnå skat t e- f rihed ef ter selskabsskattel ov ens 3, stk. 1, nr. 4. Om de enkelte v irksomhedstyper kan statsf orv altningen b e- mærke f ølgende: S I D E 1 0

11 Hv ad angår restauranterne på hav nen f inder statsf orv altni n- gen, når antal restauranter på hav nen og disses å bningstider sammenholdes med aktiv itetsniv eauet på hav nen, ikke grundlag f or at udtale, at restauranterne ikke kan anses f or at v ar e- tage accessoriske opgav er i f orhold til lystbådehav nen. Hv ad angår tøjbutikkerne f inder statsf orv altningen, at der f or disse dels er tale om et v aresortiment, som henv ender sig til personer, der dyrker sej l - el l er v andsport, og del s et v areso r- timent som henv ender sig til turister på hav nen. På den baggrund f inder statsf orv altningen heller ikke f or så v idt angår tøjbutikkerne på Rungsted Hav n at hav e f ornødent grundlag f or at udtale, at disse ikke kan anses f or accessorisk v irksomhed i relation til drif ten af lystbådehav nen. Hv ad angår frisørvirksomheden f inder statsf orv altningen l i- geledes ikke det f ornødne grundlag f or at udtale, at f risørv irksomheden, når der henses til klientellet på Rungsted Hav n, herunder at hav nen gæstes af lystbåde f ra udlandet, sammenholdt med af standen til nærmeste by med butikker og serv iceydelser, ikke kan anses f or accessorisk v irksomhed i relation til lystbådehav nens opgav er. Vi har herv ed lagt v ægt på hav nens oplysninger til SKAT om v irksomhedens karakter og på, at SKAT har anset v irksomheden f or hav ner elateret. Hv ad angår v irksomheden Mur Shipping lægger statsf orv altningen v ægt på, at v irksomheden, f oruden at dri v e international shippingv irksomhed, ef ter det oplyste bl.a. beskæf tiger sig med handel med lystbåde, konsulentbistand v ed beregning af sejlruter til brug v ed langturssejlads og salg af kommunik a- tionsudstyr. På den baggrund f inder statsf orv altningen ikke med tilstrækkelig sikkerhed at kunne udtale, at Mur Shi pping ikke kan anses som accessorisk v irksomhed i relation til lystbådehav nens aktiv iteter. *** Ef ter en samlet v urdering af de nu f oreliggende oplysni nger om v irksomhederne på Rungsted Hav n, herunder skattemyndighedernes v urdering i sagen, er statsf orv altningen af den ov erv ejende opf attelse, at v irksomhederne på hav nen ikke er til hinder f or, at kommunen lov ligt kan yde støtte til etabl e- ri ng af den påt ænkt e f ond v ed at ov erdrage kom m unens a k- tiebesiddelse i Rungsted Hav n A/S v ederlagsf rit til f onden. Statsf orv altningen har som anf ørt indledningsv ist herv ed lagt v ægt på, at Rungst ed Hav n m å anses som en at ypi sk l yst b å- dehav n med et meget stort aktiv itetsniv eau og et kl ientel, som stiller særlige krav ti l hav nens f aciliteter. Endv idere har statsf orv altningen lagt v ægt på, at Rungsted Hav n A/S ikke driv er de omhandlede v irksomheder på hav - S I D E 1 1

12 nen, men alene udlejer grundarealer. Det er således l ejerne af grundarealerne, der enten selv driv er v irksomhed, eller udlejer lokaler på de lejede grundarealer til andre v irksomheder. Krav et om bortf orpagtning af accessorisk v irksomhed, så v idt det er muligt, må således anses f or opf yldt v ed denne konstruktion. I den f orbindelse bemærkes tillige, at det i lejekontrakterne v edrørende grundarealerne er anf ørt, at lejer er f orpligtet til stedse at respektere de f or området gældende loka l- planer, og at det i kommunens lokalplan f or området er et krav, at lejemålene er hav nerelaterede. Endelig har statsf orv altningen ef ter oplysningerne i notatet af 27. nov ember 2008 f ra adv okatf irmaet Bruun & Hjejle f undet at kunne lægge til grund, at den accessori ske v i rksom hed dri v es på m arkedsv i l- kår. Statsf orv altningen har v ed sin udtalelse f orudsat, at de seks lejemål, som skattemyndighederne har f undet ikke hav nerel a- terede, ophører. Statsf orv altningen f orudsætter endv idere, at den påtænkte f onds v edtægter f ølger det udkast til v edtæ g- t er, der er f rem l agt i sagen, herunder at der i kke sker v æ- sentlige ændringer i v edtægternes bestemmelser om f ormål, anv endelse af ov erskud, v edtægtsændringer og opløsning af f onden. Det bemærkes i den f orbindelse, at statsf orv altningen ikke f inder, at det f orhold, at Hørsholm Kommune if ølge v edtægterne skal godkende bl.a. beslutning om ændring af v edtæ g- terne f or f onden, betyder, at Hørsholm Kommune bev arer r å- digheden ov er opgav ev aretagelsen. 2. Overdragelse af det oprindelige strandareal uden u d- bud Hø rshol m Kom m une anm odede i brev et af 30. j uni 2008 en d- v idere statsf orv altningen om at godkende, at der kunne ske en ov erdragelse af et grundareal - en sandstrimmel - langs Strandv ejen f ra kommunen til Rungsted Hav n A/S uden o f - f entligt udbud. Kommunen oplyste, at grundarealet v ar blev et v urderet af to uaf hængige ejendomsmæglerf i rmaer til en pris af 4,5 mio. kr. Anmodningen om f ritagelse f or udbud v ar begrundet i, at ov erdragelsen sker til markedsprisen og at ov erdragelsen sker som en integreret del af den samlede løsning omkring Rungsted Hav n A/S. Krav om of f entligt udbud v il kunne lægge hindringer i v ejen f or en samlet løsning omkring Rungsted hav n. Rungsted Hav n A/S har ef ter kommunens opf attelse et konkret og aktuelt behov f or erhv erv else af den kommunale ejendom. Endv idere sker ov erdragelsen til et aktieselskab, hv or hov edaktionæren er en f ond, hv is opgav er, jf. f ormålsparagraf f en ligger inden f or de opgav er, som kommunen selv kunne udf øre. S I D E 1 2

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn Rapport Til: Kommunalbestyrelsen Vedrørende: Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget vedr. en fondsløsning for Rungsted Havn Bilag: 1. Modelnotat af 13-05-2008 2. Forhåndsudtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden

Læs mere

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 19. maj 2011 Claus Høeg Madsen Partner UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S Ref 5300319 Dok 926361 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune.

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet.

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet. Statsforvaltningens brev af 15. december 2011 til en kommune 15-12- 2011 T I L S Y N E T Svendborg Kommune har i brev af 19. oktober 2011 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 10-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Christian Harlang vedrørende ejendommen matr.nr. 2 ap Hellebækgård, Hellebæk, beliggende Nordre Strandvej 92, kommunens

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

NOTAT TIL HØRSHOLM KOMMUNALBESTYRELSE. ændring af vedtægterne for og ejerskabet til Rungsted Havn A/S

NOTAT TIL HØRSHOLM KOMMUNALBESTYRELSE. ændring af vedtægterne for og ejerskabet til Rungsted Havn A/S 6. maj 2011 Claus Høeg Madsen Partner Poul Heidmann Partner NOTAT TIL HØRSHOLM KOMMUNALBESTYRELSE Ref 5300319 Dok 918789 om ændring af vedtægterne for og ejerskabet til Rungsted Havn A/S 1. Påbuddet til

Læs mere

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev 2015-7850 D a t o : 2 7-10 - 2 01 5 V i har skrev et til Otto Krull Jepsen og Margaretha A nna J P v an Bov en, V endersgade 1 1 02, 1 363 Københav n K og Præstøv

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5)

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) Publiceret af Hanne Bonne Brusgaard 01 september 2015 klokken 16:09 Powered by Enaly zer Side 1 Svar status Ikke sv aret Af v ist Uf uldstændig Gennemf ørt

Læs mere

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag) Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 16-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Boliggården, Trækbanen 16, 3000 Helsingør, vedrørende ejendommen matr.nr. 74d Helsingør Overdrev, beliggende H P Christensens

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS.

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune 23-10- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Begrundelsen for ansøgningen om samtykke er følge n- de:

Begrundelsen for ansøgningen om samtykke er følge n- de: Statsforvaltningens udtalelse af 8. november 2012 til en kommune: 08-11- 2 0 1 2 Haderslev Kommune har ved brev af 29. oktober 2012 søgt Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale ti l- syn, om dispensation

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen Toftebæksvej Lyngby. Kommunens j.nr Projekt Lyngby Idrætsby

Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen Toftebæksvej Lyngby. Kommunens j.nr Projekt Lyngby Idrætsby Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby Kommunens j.nr. 20110310197 1 0-0 5-2 0 1 1 Projekt Lyngby Idrætsby Lyngby-Taarbæk Kommune har ved brev af 22. marts 2011

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune 29-03- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Nyborg Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 17. sept ember 2008 mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi t i l synet i sag om t i

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Sendt pr. e-post 18-12- 2 0 1 3 Statsforvaltningen har skrevet følgende til Statsautoriseret Revisor Niels Borum Madsen, Kongevejen 3, 3000 Helsingør: T

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

Fredensborg Kommune. Vedr. samarbejdsaftale mellem Falck Hjælpemidler A/S og Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune. Vedr. samarbejdsaftale mellem Falck Hjælpemidler A/S og Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune 0 1-0 2-2 0 1 0 Vedr. samarbejdsaftale mellem Falck Hjælpemidler A/S og Fredensborg Kommune Ved e-mail af 22. oktober 2009 har Fredensborg Kommune anmodet statsforvaltningen om en vejledende

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Få styr på kvaliteten

Få styr på kvaliteten Få styr på kvaliteten Om ISO-certificering og byggerating som værktøjer ved valg af samarbejdspartnere. Af Ole Emborg, Emborg-Form, arkitekter maa. Den traditionelle måde at vælge sine samarbejdspartnere

Læs mere

2.3 Fonden vil gennem sin grundkapital, tilskud og donationer fra tredjemand samt optagelse af lån forfølge sit formål.

2.3 Fonden vil gennem sin grundkapital, tilskud og donationer fra tredjemand samt optagelse af lån forfølge sit formål. Lett Advokatfirma Adv. Jesper Knudsen J.nr. 267175-HUP VEDTÆGT FOR SØV-FONDEN KOLDING 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er SØV-Fonden Kolding. 1.2 Fondens binavn er Socialøkonomisk Fond Kolding.

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 12. juli 2012 i sagen om Fanø Kommune og delegation af myndighedskompetence til Hjælpemiddelcentralen

Læs mere

Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V

Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V 2014-193369 D a t o : 0 9-09 - 2 01 5 T i ls y n e t V edrørende jeres sagsnummer 2014-0

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er Hørsholm Kommune Borgmesterkontoret Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 06-01- 2 0 1 2 Vedrørende j.nr. 10/28275 Ved brev af 9. november 2010 har Ældresagen anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere

Læs mere

Jeg skal p vegne af Rungsted B delaug fremkomme med bem rkninger til Hłrs- Dir. tlf. 33 34 00 33 holm Kommunes oplysninger i de to breve.

Jeg skal p vegne af Rungsted B delaug fremkomme med bem rkninger til Hłrs- Dir. tlf. 33 34 00 33 holm Kommunes oplysninger i de to breve. - Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177 Blok D -E 2400 Kłbenhavn NV Lett Advokatfirma R dhuspladsen 4 1550 Kłbenhavn V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 Iett@lett.dk www.lett.dk Deres j.nr. 2007-613/3

Læs mere

Bindende svar,. '" /''

Bindende svar,. ' /'' Skattecenter Svendborg Bryghusvej 30,.,,. 5700 Svendborg S ander sv \ glor eningen C/0 Carsten Bartholdy Slaetereade 24 0 c 6100 Haderslev Telefon 72221818 skat@skat.dk www.skat.dk 6. juli 2006 J. nr.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne 2 6. 0 2. 2 0 1 0 Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune anmodede ved brev af 5. maj 2008 statsforvaltningen

Læs mere

Udmeldelse af børn fra skole

Udmeldelse af børn fra skole 14-06- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Udmeldelse af børn fra skole Du skrev den 4. januar 2011 til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med de midtjyske kommuner 1. Du oplyste, at

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r 2015-11994 D a t o : 0 2-1 1-2 01 5 V i har skrev et til Jens Engelbert Petersen, Nyv ej 1 0 B, 3 tv, 1 851 Frederiksberg C, v edrørende ejendommen beliggende

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 23-06- 2008 Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Kommune har i brev af 13. november 2007 søgt om statsforvaltningens samtykke til fritagelse for offentligt

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16

VEDTÆGTER. for. (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16 VEDTÆGTER for KRAKS FOND (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens navn er Kraks Fond. 1.2 Fondens kontor og hjemsted er i Københavns Kommune. 2. STIFTELSE, SAMMENLÆGNING

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Helsingø r Kommune Stengad e Helsingø r A tt.: Byggeri

Helsingø r Kommune Stengad e Helsingø r A tt.: Byggeri Helsingø r Kommune Stengad e 59 3000 Helsingø r A tt.: Byggeri 2014-223532 D a t o : 0 9-02 - 2 01 5 V i har skrev et således til Russell James Brice, Odinshøjv ej 13A, 31 40 Å lsgårde, v edrørende ejendommen

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges.

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges. Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2011 til en borger: 26-08- 2 0 1 1 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget din henvendelse af 1. juli 2010 vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Rudersdal Kommune Rådhuset Øverødvej Holte

Rudersdal Kommune Rådhuset Øverødvej Holte Rudersdal Kommune Rådhuset Øverødvej 2 2840 Holte 19-02- 2 0 1 4 S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v 1 0 6200 A a b e n r a a J O U R N A L N R. : 2 0 1 3-7 1 2 / 9 3 Vi har skrevet til

Læs mere

VEDTÆGT for TUS-Fonden

VEDTÆGT for TUS-Fonden J. nr. 609817-MV VEDTÆGT for TUS-Fonden 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er: TUS-Fonden (TalentUdviklingsSamarbejde-Fonden i Kolding Kommune). Fonden er stiftet af: Kolding Kommune Støtteforeningen

Læs mere

Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen København V. Sendt pr. e-post. Att. Per Justesen

Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen København V. Sendt pr. e-post. Att. Per Justesen Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen 1 1599 København V Sendt pr. e-post Att. Per Justesen 24-02- 2 0 1 4 T i l s y n e t Henvendelse vedrørende p -deklarationer kommunens sagsnr. 2012-176366

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

TIL SALG MEULENBORG PARK 2 3070 SNEKKERSTEN

TIL SALG MEULENBORG PARK 2 3070 SNEKKERSTEN TIL SALG MEULENBORG PARK 2 3070 SNEKKERSTEN 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 2d og 2aa, Meulenborg, Helsingør Jorder. BELIGGENDE: Meulenborg Park 2 3070 Snekkersten KOMMUNE: Helsingør kommune. ZONESTATUS: Ejendommen

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver.

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. 2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. Resumé: udtalt, at statsforvaltningen ikke finder, at det vil være i overensstemmelse med lovgivningen, såfremt kommunen i forbindelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune 15-10- 2010 Vejen Kommune har den 1. juli 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud i forbindelse med salg af et areal til byggemarkedskæden

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

I fremtidige anvendelse,

I fremtidige anvendelse, 11565199 4700 Næstved Bestyrelsen Åderupvej Næstved Varmeværk 22-24 A.m.b.a. Center Næstved Kommune for Jura Svar Teatergade 4700 Næstved 8, 2. sal. udsættelse www.naestved.dk I biomasseanlæg J.nr. Dato

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere