Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann"

Transkript

1 Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann Deres j.nr.: Rungsted Havn forhåndsudtalelse vedr. forslag til end e- lig løsning På et møde i Statsf orv altningen Hov edstaden den 28. nov e m- ber 2008 f remlagde adv okatf irmaet Jonas Bruun (nu adv okatf irmaet Bruun & Hjejle), som er juridiske rådgiv ere f or et 17, stk. 4 udv alg nedsat af Hørsholm Kommune, et notat af 27. nov ember 2008 med bilag med yderligere oplysninger i sagen v edr. lov liggørelse af kommunens engagement i Rungsted Hav n A/S. Adv okatf irmaet anmodede statsf orv altningen om at genv urdere sin udtalelse af 13. oktober 2008 v edr. en påtænkt f ondsløsning. Ved udtalelsen af 13. oktober 2008 f astslog statsf orv altni n- gen, at Rungsted Hav n A/S, og dermed den påtænkte f ond, tillige v aretog opgav er, som ikke kunne anses f or lov lige kommunale opgav er. Af den grund f andt statsf orv altningen ikke, at kommunen kunne yde støtte til etablering af den påtænkte f ond v ed at ov erdrage kommunens aktiebesiddelse i Rungsted Hav n A/S v ederlagsf rit til f onden. Endv idere f andt statsf orv altningen af samme grund ikke, at kommunen ef ter 2, stk. 2, nr. 5 i bekendtgørelsen om of f entligt udbud v ed salg af kommunens f aste ejendomme, kunne undlade of f entligt udbud v ed salg af et strandareal til Rungsted Hav n A/S. S T A T S F O R V A L T N I N G E N H O V E D S T A D E N B O R U P S A L L É 1 7 7, B L O K D - E K Ø B E N H A V N N V J O U R N A L N R. : / 3 S A G S B E H A N D L E R : K B R K O E D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R S E - N R h o v e d s t a d e s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M a n d a g - O n s d a g T o r s d a g F r e d a g Å B N I N G S T I D F O R P E R S O N L I G E H E N V E N D E L S E R : M a n d a g - O n s d a g T o r s d a g F r e d a g Statsf orv altningen har på baggrund af de nye oplysninger f ra adv okatf irmaet Bruun & Hjejle f oretaget en f ornyet v urdering af sagen og er ef ter en samlet v urdering af de nu f oreligge n- de oplysninger om v irksomhederne på Rungsted Hav n af den ov erv ejende opf attelse, at det må antages, at kommunen lov - ligt v il kunne yde støtte til etablering af den påtænkte f ond v ed at ov erdrage kommunens aktiebesiddelse i Rungsted Hav n A/S v ederlagsf rit til f onden.

2 Statsf orv altningen har herv ed lagt v ægt på, at Rungsted Hav n må anses som en atypisk lystbådehav n med et meget stort a k- tiv itetsniv eau og et klientel, som stiller særlige krav til ha v - nens f aciliteter, hv oref ter de butikker, restaur ationer m.v., der ligger på hav nen må anses at v ære sædv anlige f or denne type hav n og en naturlig del af hav nedrif ten. Det er v ed denne v urdering f orudsat, at hav nens nuv ære nde lejemål med de v irksomheder som skattemyndighederne ikke har v urderet som hav nerelaterede, v il bliv e ophæv et. Det er endv idere f orudsat, at v edtægterne f or den påtænkte f ond udf ærdiges i ov erensstemmelse med de udkast til v e d- tægter, som er f remlagt i sagen, samt at v edtægterne i Run g- sted Hav n A/S ændres i ov erensstemmelse med 17, stk. 4 udv algets indstilling. Nedenf or f ølger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse f or statsf orv altningens udtalelse. Sagens baggrund 1. T idligere udtalelser og breve i sagen Rungsted Hav n driv es i dag som et aktieselskab, hv or kommunen har bestemmende indf lydelse. Den dav ærende statsamtmand f or Københav ns Amt udtalte v ed brev af 5. maj 2006, at det ef ter statsamtmandens opf attelse ikke v ar lo v - ligt, at Hørsholm Kommune besad aktiemajoriteten i Rungsted Hav n A/S, og at f lertallet i aktieselskabets bestyrelse v ar udpeget af Hø rshol m Kom m unal best yrel se. Det dav ærende I n- denrigs- og Sundhedsministerium v ar af samme opf attelse og udtalte den 22. januar 2007, at det ef ter en gennemgang af v edtægterne f or Rungsted Hav n A/S v ar ministeriets opf attelse, at selskabet alene v aretog opgav er, som Hørsholm Kommune selv v ille kunne v aretage. Hørsholm Kommune kunne derf or lov ligt deltage i Rungsted Hav n A/S. Kommunen kunne dog ef ter ministeriets opf attelse ikke hav e bestemmende indf lydelse i selskabet Rungsted Hav n A/S. Ministeriet anmodede Hørsholm Kommunalbestyrelse om i n- den f or en f rist, som blev f astsat af Statsf orv altningen H o- v edstaden, at orientere statsf orv altningen om, hv ad komm u- nen v idere v ille f oretage sig i sagen. Ef terf ølgende har statsf orv altningen bl.a. v ed brev e af 2. f e- bruar og 12. j uni 2007 anm odet kom m unen om en handl i ng s- plan f or lov liggørelsen af kommunens engagement i Rungsted Hav ns A/S og har v ed brev af 7. marts 2008 meddelt, at ko m- munen senest v ed udgangen af den nuv ærende v algperiode skal hav e gennemført lov liggørelsen af kommunens engagement i Rungsted Hav n A/S. S I D E 2

3 Hørsholm Kommunalbestyrelse traf den 21. maj 2007 en pri n- cipbeslutning om at ov erdrage kommunens aktier i Rungsted Hav n A/S til en f ond og nedsatte på sit møde den 27. august 2007 et 17, stk. 4 udv alg t il gennemf ørelse af beslutningen. Ved brev e af 2. april og 30. juni 2008 oplyste Hørsholm Ko m- mune, at kommunen f orv enter, at lov liggørelsen af komm u- nens engagem ent i Rungst ed Hav n er gennem f ø rt i nden u d- gangen af indev ærende v algperiode. Kommunen anm odede v ed brev et af 30. juni 2008 samtidig statsf orv altningen om en v ejledende udtalelse bl.a. v edrøre n- de lov ligheden af en påtænkt løsning f or Rungsted Hav n i f orm af stif telse af en f ond, hv ortil kommunens aktiemajoritet i Rungsted Hav n A/S skulle ov erdrages samt om en udtalelse v edr. ov erdragelse af et strandareal, der ligger i tilknytning til hav nen, uden udbud. Kommunen gjorde i den f orbindelse kort rede f or 17, stk. 4 udv algets indstilling. Af redegørelsen f ølger blandt andet at: Kommunens aktiebesiddelse på nominelt kr. i Rungsted Hav n A/S ov erdrages v ederlagsf rit til en f ond, som stiftes af Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune opgiv er sin bestemmende indf l y- delse i Rungsted Hav n A/S, ligesom Hørsholm Komm u- ne heller ikke opnår bestemmende indf lydelse i f onden Vedtægterne f or Rungsted Hav n A/S ændres således, at samtlige 7 medlemmer v ælges på generalf orsamli n- gen af aktionærerne, hv or den nye f ond v il besidde aktiemajoriteten. Bestyrelsens sammensætning sv arer til f ondsbestyrelsens sammensætning. Kommunen v edlagde bilag v edr. udkast til v edtægter f or den påtænkte f ond, udkast til stif telsesdokument og gav ebrev f or den påtænkte f ond samt f orslag til ændrede v edtægter f or Rungsted Hav n A/S. Kommunen f remsendte samtidig en mindretalsudtalelse f ra tre kommunalbestyrelsesmedlemmer, som v ar uenige i f lertallets indstilling. Det er mindretallets opf attelse, at ov erdrage l- se af de v ærdi er, som akt i erne i Rungst ed Hav n A/ S repr æ- senterer til en f ond ikke sker i almenv ellets i nteresse, men at f onden alene v il tilgodese en meget snæv er gruppe personer og v irksomheder. Der bliv er ef ter mindretallets opf attelse skabt et lukket økonomisk kredsløb, der kun v il gav ne bådpladslejere eller detail - og restaurationsv irksomhederne på Rungst ed Hav n og i kke borgerne i H ø rshol m kom m une. Mi n- dret al l et konkl uderer, at der kun kan ske ov erdragel se af a k- tierne i Rungsted Hav n A/S til en f ond, hv is f onden betaler de ca. 123 millioner kr. aktierne i Rungsted Hav n A/S er v urderet til if ølge v urdering af f irmaet Sadolin & Albæk den 14. september S I D E 3

4 Statsf orv altningen Hov edstaden udtalte den 13. oktober 2008 v ejledende i sagen, at statsf orv altningen ikke f andt, at ko m- munen lov ligt kunne yde støtte til etablering af den påtænkte f ond v ed at ov erdrage kommunens aktiebesi ddelse i Rungsted Hav ns A/S v ederlagsf rit til f onden. Statsf orv altningen lagde herv ed til grund i modsætning til hv ad det tidligere Statsamtet Københav n og Indenrigs- og Sundhedsministerium hav de lagt til grund - at Rungsted Hav n A/S, og dermed f onden, udlejede grundarealer til en række v irksomheder på hav nen, som v aretog ikke kommunale opgav er. Et tilskud til f ondens grundkapital v ille som f ølge heraf ikke kunne f orbehol des al ene den del af Rungst ed Hav ns og de r- med f ondens v irksomhed, som kommunen selv v ille kunne v a- retage. Der henv ises i øv rigt til statsf orv altningens udtalelse af 13. oktober Den påtænkte fond Fonden Rungsted Havn Det f oresl ås af 17, st k. 4 udv al get, at der opret t es en e r- hv erv sdriv ende f ond, jf. lov om erhv erv sdriv ende f onde (lo v - bekendtgørelse nr. 652 af 15. juni 2006) 1, stk. 2, som skal driv e hav nen. Af det f remsendte udkast til v edtægter f or Fonden Run gsted Hav n f remgår bl.a. f ølgende: 2 Formål 2.1 Fonden har til formål gennem drift af Rungsted Havn A/S, der ejer Rungsted Havn med tilknyttede arealer, at sikre - at havnen dr ives i over ensst emmelse med br uger nes int e- resser og de af myndighederne stillede krav, - at havnen drives som en attraktiv lystbåde -og søsportshavn og samtidig som et attraktivt, rekreativt område, - at havnen er offentligt og vederlagsfrit tilgængelig fra lan d- siden og of f ent ligt t ilgæ ngelig inden f or r ammer ne af ha v- nens kapacitet fra vandsiden, - havnen som uddannelsessted for fremtidige lystsejlere og andre søsportsfolk, - havnen som hjemst ed f or event uelle er hver vsf isker e og lignende maritime erhvervsvirksomheder inden for de rammer, som havnens kar akt er af lyst både- og søspor t shavn muliggør. Personer med bopæl i Hørsholm Kommune skal have fortrinsret til at leje bådpladser i havnen. S I D E 4

5 2.2 Fonden kan endvidere yde støtte til foreninger, der på amatørbasis driver søsport, vandsport eller friluftsaktiviteter fra Rungsted Havn. 3 Grundkapital 3.1. Fondens grundkapital udgør () og er indbetalt samtidig med stiftelsen af fonden ved, at Hørsholm Kommune har o verdraget nominelt , - aktier i Rungsted Havn A/S (CVR nr ) til fonden Fondens forhold til stifterne Der er ikke tillagt stifterne eller andre fordele i forbindelse med st if t elsen. Fondens midler kan ikke på noget t idspunkt gå t ilbage til stifterne. 5 Bestyrelsens sammensætning 5.1 Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, som alle skal have bopæl i Hørsholm Kommune. Medlemmerne udpeges således: a) 3 medlemmer udpeges af og blandt Hør sholm Kommunalb e- styrelse b) 2 medlemmer vælges af og blandt lejerne af bådpladser i Rungsted Havn A/S. Hørsholm Kommune udarbejder et valgregulativ indeholdende de nærmere regler for valgets afholdelse. c) 1 medlem udpeges af best yr elsen f or havnens st ør st e sej l- klub, der er medlem af Dansk Se jlunion, blandt sejlklu b- bens medlemmer. d) 1 medlem udpeges af formændene for hver af de klubber, der forestår vandsports-og friluftsaktivit eter med tilknytning til havnen, bortset fra klubber der repræsenterer lejerne af bådpladser og bortset fra sejlklubber, jf. litra b) og c) oven for. Det udpegede medlem skal være medlem af en af de omt alt e klubber. I t vivlst ilf æ lde best emmer Hør sholm Ko m- mune, hvilke klubber der har sådan ret til at udpege et medlem. De under punkt b), punkt c) og punkt d) næ vnt e best yr elsesmedlemmer må ikke t illige væ r e medlemmer af Hør sholm Kommunalb e- styrelse. 9 Anvendelse af overskud Fondens event uelle over skud i henhold t il den godkendt e år sr a p- port med tillæg af frie reserver og med fradrag af en efter best y- relsens skøn rimelig konsolidering af fondens formue anvendes efter bestyrelsens beslutning til at sikre udviklingen af Rungsted Havn. 10 Anbringelse af fondens aktiver Fondens bestyrelse må ikke afhænde aktierne i Rungsted Havn A/ S. Fondens best yr else er f or pligt et t il at sør ge f or, at ve d- tægterne for Rungsted Havn A/S ikke ændres på en måde, som vil S I D E 5

6 gøre det muligt for Rungsted Havn A/S at sælge Rungsted Havn, dens ar ealer eller dele der af, eller som i øvr igt vil hindr e opf ylde l- sen af fondens formål, som beskrevet i 2 ovenfor Uanset kan f ondens best yr else dog beslut t e, at f o n- den i f or bindelse med en f usion eller anden selskabsr et lig omst r u k- turering af Rungsted Havn A/S ombytter a ktierne heri med aktier i den fortsættende virksomhed, forudsat at den f ortsættende virksomhed kommer til at eje Rungsted Havn, og at den fortsættende virksomheds aktiviteter omfatter de i 2 nævnte aktiviteter. 12 Vedtægtsændringer, sammenlægning og opløsning Beslut ning om æ ndr ing af vedt æ gt er ne, beslut ning om sa m- menlæ gning eller opløsning af f onden samt beslut ning i over en s- stemmelse med 10.2 er kun gyldig, hvis den vedtages af mindst 5 best yr elsesmedlemmer samt godkendes af Hør sholm Kommunalb e- styrelse og, i det omfang det følger af lovgivningen, tillige af fondsmyndigheden og Civilstyrelsen Ved opløsning af fonden anvendes fondens midler til at yde støtte til Rungsted Havn.. 3. Rungsted Havn Rungsted Hav n er en lystbådehav n v ed Øresund i Hørsholm Kommune. Hav nen ligger nogle kilometer f ra Hørsholm by og byens butikker. Der er 900 bådpladser på Rungsted Hav n. I årsrapport 2007 f or Rungsted Hav n A/S er bl.a. anf ørt, at hav nen f oretager udlejning af bådpladser i såv el v and som på land og f oretager udlejning af grundarealer til de erhv erv sdr i- v ende på hav nen. Selskabets nettoomsætning i 2007 v ar 8,1 mio. kr., hv oraf bl.a. udlejning af f aste bådpladser udgjorde 3, 9 mio. kr., udlejning af gæstepladser 1,4 mio. kr. og grundudlejning 1,7 mio. kr. På de udlejede grunde på hav nen ligger en række v irksomheder, bl.a. 8 restauranter og caf éer, 3 tøjbutikker, en f risø r- v irksomhed og et shippingf irma. Lejerne af v irksomheden har f or egen regning opf ørt bygningerne. De lejemål, der er beliggende i stueetagen benyttes til f ormål, der er godkendt af Rungsted Hav n A /S. Lejernes udnyttelse af 1. sal har hidtil f undet sted uden ha v - nens godkendel se. Seks af di sse l ej em ål er benyt t et af v i r k- somheder, som skattemyndighederne har v urderet som ikke hav nerelaterede v irksomheder ef ter selskabsskattel ov ens 3, stk. 1, nr. 4. S I D E 6

7 If ølge adv okatf irmaet Bruun & Hjejles oplysninger til sagen i notatet af 27. nov ember 2008 anløbes hav nen i de tre so m- mermåneder/årligt af ov ernattende gæster. Det er ha v - nens skøn, at der ud ov er dette anløber endagsgæster til hav nen. Herudov er af holdes 4-5 internationale stæv ner om året med et stort antal deltagere. Eksempelv is f orv entes VM f or bådkl assen 49' er, der af hol des i 2009, at hav e 600 del t a- gere f ra ca. 30 nationer. Ud ov er dette er der f orskellige a n- dre aktiv iteter på hav nen, f.eks. har Team Danmark etableret et sejlerelitetræningscenter f or de olympiske bådklasser under KDY. Der er ef t erf ø l gende i not at af 12. decem ber 2008 f ra adv o- katf irmaet giv et supplerende oplysninger om åbningstider f or restauranterne og caf éerne på Rungst ed Hav n. Af disse f remgår, at de f leste af restauranterne og caf éerne holder lukket eller har begrænset åbningstid i v interperi oden. Vedrørende v irksomheden Mur Shipping er det supplerende oplyst, at der er tale om et internationalt shippingf i rma, som dog også beskæf tiger sig med bl.a. handel med lystbåde, ko n- sulentbistand v ed beregning af sejlruter til brug v ed langtur s- sejlads og salg af kommunikationsudstyr. 4. Hørsholm Kommunes lokalplan 103 for Rungsted havn Rungsted Hav n er omfattet af Hørsholm kommunes lokalplan 103. Området må if ølge lokalplanen kun anv endes til hav nef ormål, herunder lystbådehav n og erhv erv shav n, parkering, oplag af både, byggeri f or sejlklubberne samt rekreativ e f ormål som of f entlige grønne områder og of f entlig strand. Der skal if ølge lokalplanen udlægges arealer til butiksf ormål, og der skal tillades detailhandel med hav nerelaterede v arer samt salg af dagligv arer (skibsprov iantering). 5. Advokatfirmaet Bruun & Hjejles notat af 27. november 2008 Adv okatf irmaet Bruun & Hjej le henleder særligt opmærksomheden på, at Rungsted Hav n A/S er skattef ri ef ter en særlig bestemmelse i selskabsskattelov ens 3, stk. 1, nr. 4. Skatt e- f riheden er ef ter denne bestemmelse betinget af, at hav nens indtægter udelukkende kan anv endes til hav nef ormål. Tilstedev ærelsen af ikke-hav nerelaterede lejere har giv et anledning til en skattesag, som er af gjort den 12. nov ember SKAT har i sin af gørelse ef ter en besigtigelse af samtlige v irksomheder på hav nen - anf ørt, at der i seks lejemål udøv es aktiv iteter, der ikke v edrører hav nedrif t. De seks v ir k- somheder, som SKAT ikke har f undet hav nerelaterede, er U p- S I D E 7

8 tion, The Partners Company, Topmanagement ApS, Ekv ator ApS, Andersen Ejendomme A/S og Martinus Nielsen ApS. SKAT v ar oprindelig af den opf attelse, at heller ikke f risørv irksomheden på Rungsted Hav n v ar hav nerelateret, men ændrede opf attelse ef ter at hav e indhentet yderligere oplysninger i sagen f ra hav nen, der i brev af 28. oktober 2008 bl.a. opl yst e ov er f or SKAT, at en f risø rf orret ning er en hav nerelat eret hygiejnisk f oranst alt ning, på lige f od med vort vask e- ri, badefaciliteter og toiletforhold, som vore gæstesejlere har brug for ved anløb til Rungsted Havn da de ofte har været u n- dervejs i flere uger. Rungsted Hav n A/S har som f ølge af SKATS af gørelse truf f et beslutning om at opsige de anf ørte lejere og om ef ter de pågældendes f raf lytning at udleje arealerne til hav nerelaterede aktiv iteter. Adv okatf irmaet konstaterer, at man f ra skattemyndighedernes af gørelse kan slutte, at de øv rige v irksomheder på Rungsted Hav n anses f or hav nerelaterede. Om accessorisk v irksomhed anf ører adv okatf irmaet, at de ø v - rige lejemål må betragtes som accessorisk v irksomhed, idet de er hav nerel at erede og m ed hav nebest yrel sens godkende l- se etableret som et led i betj eningen af hav nens brugere. Udlejning af grundarealerne f inder sted på markedsv ilkår og ingen af disse v irksomheder driv es f or hav nens regning. Ha v - nen modtager alene et v ederlag f or udlejning af grundarealet, hv ilket normalt sker på grundlag af en standardlejekontrakt. Adv okatf irmaet understreger, at hav nen alene står som grundudlejer og derv ed er det ikke relev ant at tale om bor t- f orpagtning. Den retlige såv el som den økonomiske af stand er større mellem hav nen og de aktiv iteter, der f inder sted, end af standen mellem en kommune og den aktiv itet, der normalt v urderes under temaet accessorisk v irksomhed. Adv okatf irmaet gennemgår herudov er hav nelov ens og se l- skabsskattelov ens bestemmelser om begrebet hav nerelat eret v irksomhed og f inder at den restriktiv e praksis såv el hav nemyndigheder som skattemyndigheder f ølger, må tillægges v æsentlig betydning v ed den tilsv arende v urdering ef ter ko m- munalf uldmagten. Det konkluderes i notatet, at alle de lejemål som af skatt e- myndighederne betragtes som hav nerelaterede må betragtes som accessorisk v irksomhed, f ordi de er etableret som et led i betjeningen af hav nens brugere med hav nebestyrelsens go d- kendelse. Det anf øres endv idere, at kapaciteten i udlejningen er af passet i f orhold til hav nens behov. S I D E 8

9 Statsforvaltningens udtalelse 1. Om den foreslåede fondsløsning Lovgrundlag og praksis Det antages generelt, at en kommune uden lov hjemmel kan yde støtte til en f onds v aretagelse af opgav er, som kommunen selv lov ligt kan v aretage. Hv is f onden imidlertid også v aret a- ger ikke-kommunale opgav er, skal kommunen sikre sig, at den kommunale støtte kun anv endes til at v aretage kommunale opgav er. En kommune kan endv idere yde støtte til dannelsen af en f ond v ed at yde tilskud til f ondens grundkapital eller til andre etableringsudgif ter. Det er dog en betingelse, at f onden udelukkende kan v aretage opgav er, som kommunen selv kunne v aretage. Dette skyldes, at tilskud til en f onds grundkapital eller andre etableringsudgif ter ikke, som det er tilf ældet med drif tsstøtte, kan f orbeholdes udf ørelsen af en bestemt del af f ondens v irksomhed. Som anf ørt i statsf orv altningens udtalelse af 13. oktober 2008 f orudsætter kommunens støtte til den påtænkte f ond i f orm af v ederlagsf ri ov erdragelse til f onden af kommunens aktiebesiddelse på nominelt kr. i Rungsted Hav n A/S, at den påtænkte f ond alene v aretager f ormål, som kommunen ef ter kommunalf uldmagtsreglerne selv v ille kunne v ar etage. Statsf orv altningen f inder, at spørgsmålet om v irksomhederne på Rungsted Hav n kan anses f or lov lige kommunale opgav er, skal v urderes ud f ra kommunalf uldmagtsreglerne og den pra k- sis, som f oreligger v edrørende disse regler. Ved denne v urdering kan inddrages v urderinger f oretaget af andre m yndi gheder, herunder skat t em yndi ghederne, i det o m- f ang, det f indes relev ant f or sagen. Statsf orv altningen skal i den f orbindelse bemærke, at selskabsskat t el ov ens 3, st k. 1, nr. 4, v edrø rer såv el erhv erv s- hav ne som lystbådehav ne. Det er antaget, at en kommune ef ter kommunalf uldmagtsreglerne som udgangspunkt ikke uden lov hjemmel k an driv e handel, håndv ærk, industri og f inansiel v irksomhed. Kommuner kan dog i et meget begrænset omfang v aretage accessoriske opgav er, d.v.s. opgav er, der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til v aret a- gel sen af kom m unal e opgav er. Det er bl andt andet en bet i n- gel se f or udø v el se af accessori sk v i rksom hed, at den acce s- soriske v irksomhed i sit omfang er underordnet i f orhold til S I D E 9

10 den kommunale hov edv irksomhed. Fra tilsynspraksis kan i den f orbindelse næv nes udtalelse af 27. marts 2007 f ra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Skanderborg Festiv alen. Det f remgår bl.a. af udtalelsen, at Skanderborg Festiv al Klub i f orbindelse med af holdelse af Skanderborg Festiv al i 2003 hav de indtægter på i alt ca. 44,7 mio. kr., hv oraf entreindtægter udgjorde ca. 20,2 mio. kr. og salg f ra boder (salg af øl, v in, mad, merchandise mv.) udgjorde ca. 24,5 mio. kr. Ministeriet udtalte bl.a., at ministeriet lagde til grund, at Skanderborg Festiv al Klub ikke v aretog opgav er, som ikke kunne anses f or at v ære omfattet af reglerne om accessorisk v irksomhed, og at det v ar ministeriets opf attelse, at den accessoriske v irksomhed v ar underordnet hov edv irksomheden. Det antages generelt, at kommuner lov ligt kan yde tilskud til sports- og idrætsaktiv iteter, herunder til etablering og drif t af lystbådehav ne, jf. Mogensen og Silic Kommunalf uldmagt s- reglerne i praksis, 2004, side 110. Der kan i øv rigt v edrørende spørgsmålet om accessorisk v ir k- somhed bl.a. henv ises til Kommunalf uldmagtsreglerne i pra k- sis v ed Inger Mogensen & Dario Silic, side og side 151 f f. Heri er bl.a. på side 168 anf ørt, at der således skal v ære tale om en i princippet ikke-kommunal v irksomhed, der knytter sig til en lov lig kommunal opgav e på en sådan m åde, at det v il v ære urimeligt ikke at giv e kommunerne adgang til at udf øre opgav en. Statsforvaltningens konklusion Statsf orv altningen f inder, at krav et om, at den accessor iske v irksomhed skal v ære underordnet i f orhold til den kommunale hov edv irksomhed, må antages at v ære opf yldt, idet o m- sætningen f ra grundudlejning andrager 1,7 mio. kr. dv s. 21,25 % i f orhold til hav nens samlede nettoomsætning på 8,1 mio. kr. Spørgsmålet er heref ter, om de v irksomheder, der ligger på hav nen bortset f ra de v irksomheder som skattemyndighederne ikke har v urderet som hav nerelaterede kan siges at knytte sig naturligt og tæt til v aretagelsen af den kommunale opgav e, der ligger i at driv e en lystbådehav n. Statsf orv altningen lægger i den f orbindelse til grund, at ska t- temyndighederne har besigtiget v irksomhederne på Rungsted Hav n og med af gørelsen af 12. nov ember 2008 har f undet, at de på hav nen udøv ede aktiv iteter - bortset f ra de seks ov ennæv nte v irksomheder - har den f ornødne tilknytning til drif t af en l yst bådehav n, f or at Rungst ed Hav n A/ S kan opnå skat t e- f rihed ef ter selskabsskattel ov ens 3, stk. 1, nr. 4. Om de enkelte v irksomhedstyper kan statsf orv altningen b e- mærke f ølgende: S I D E 1 0

11 Hv ad angår restauranterne på hav nen f inder statsf orv altni n- gen, når antal restauranter på hav nen og disses å bningstider sammenholdes med aktiv itetsniv eauet på hav nen, ikke grundlag f or at udtale, at restauranterne ikke kan anses f or at v ar e- tage accessoriske opgav er i f orhold til lystbådehav nen. Hv ad angår tøjbutikkerne f inder statsf orv altningen, at der f or disse dels er tale om et v aresortiment, som henv ender sig til personer, der dyrker sej l - el l er v andsport, og del s et v areso r- timent som henv ender sig til turister på hav nen. På den baggrund f inder statsf orv altningen heller ikke f or så v idt angår tøjbutikkerne på Rungsted Hav n at hav e f ornødent grundlag f or at udtale, at disse ikke kan anses f or accessorisk v irksomhed i relation til drif ten af lystbådehav nen. Hv ad angår frisørvirksomheden f inder statsf orv altningen l i- geledes ikke det f ornødne grundlag f or at udtale, at f risørv irksomheden, når der henses til klientellet på Rungsted Hav n, herunder at hav nen gæstes af lystbåde f ra udlandet, sammenholdt med af standen til nærmeste by med butikker og serv iceydelser, ikke kan anses f or accessorisk v irksomhed i relation til lystbådehav nens opgav er. Vi har herv ed lagt v ægt på hav nens oplysninger til SKAT om v irksomhedens karakter og på, at SKAT har anset v irksomheden f or hav ner elateret. Hv ad angår v irksomheden Mur Shipping lægger statsf orv altningen v ægt på, at v irksomheden, f oruden at dri v e international shippingv irksomhed, ef ter det oplyste bl.a. beskæf tiger sig med handel med lystbåde, konsulentbistand v ed beregning af sejlruter til brug v ed langturssejlads og salg af kommunik a- tionsudstyr. På den baggrund f inder statsf orv altningen ikke med tilstrækkelig sikkerhed at kunne udtale, at Mur Shi pping ikke kan anses som accessorisk v irksomhed i relation til lystbådehav nens aktiv iteter. *** Ef ter en samlet v urdering af de nu f oreliggende oplysni nger om v irksomhederne på Rungsted Hav n, herunder skattemyndighedernes v urdering i sagen, er statsf orv altningen af den ov erv ejende opf attelse, at v irksomhederne på hav nen ikke er til hinder f or, at kommunen lov ligt kan yde støtte til etabl e- ri ng af den påt ænkt e f ond v ed at ov erdrage kom m unens a k- tiebesiddelse i Rungsted Hav n A/S v ederlagsf rit til f onden. Statsf orv altningen har som anf ørt indledningsv ist herv ed lagt v ægt på, at Rungst ed Hav n m å anses som en at ypi sk l yst b å- dehav n med et meget stort aktiv itetsniv eau og et kl ientel, som stiller særlige krav ti l hav nens f aciliteter. Endv idere har statsf orv altningen lagt v ægt på, at Rungsted Hav n A/S ikke driv er de omhandlede v irksomheder på hav - S I D E 1 1

12 nen, men alene udlejer grundarealer. Det er således l ejerne af grundarealerne, der enten selv driv er v irksomhed, eller udlejer lokaler på de lejede grundarealer til andre v irksomheder. Krav et om bortf orpagtning af accessorisk v irksomhed, så v idt det er muligt, må således anses f or opf yldt v ed denne konstruktion. I den f orbindelse bemærkes tillige, at det i lejekontrakterne v edrørende grundarealerne er anf ørt, at lejer er f orpligtet til stedse at respektere de f or området gældende loka l- planer, og at det i kommunens lokalplan f or området er et krav, at lejemålene er hav nerelaterede. Endelig har statsf orv altningen ef ter oplysningerne i notatet af 27. nov ember 2008 f ra adv okatf irmaet Bruun & Hjejle f undet at kunne lægge til grund, at den accessori ske v i rksom hed dri v es på m arkedsv i l- kår. Statsf orv altningen har v ed sin udtalelse f orudsat, at de seks lejemål, som skattemyndighederne har f undet ikke hav nerel a- terede, ophører. Statsf orv altningen f orudsætter endv idere, at den påtænkte f onds v edtægter f ølger det udkast til v edtæ g- t er, der er f rem l agt i sagen, herunder at der i kke sker v æ- sentlige ændringer i v edtægternes bestemmelser om f ormål, anv endelse af ov erskud, v edtægtsændringer og opløsning af f onden. Det bemærkes i den f orbindelse, at statsf orv altningen ikke f inder, at det f orhold, at Hørsholm Kommune if ølge v edtægterne skal godkende bl.a. beslutning om ændring af v edtæ g- terne f or f onden, betyder, at Hørsholm Kommune bev arer r å- digheden ov er opgav ev aretagelsen. 2. Overdragelse af det oprindelige strandareal uden u d- bud Hø rshol m Kom m une anm odede i brev et af 30. j uni 2008 en d- v idere statsf orv altningen om at godkende, at der kunne ske en ov erdragelse af et grundareal - en sandstrimmel - langs Strandv ejen f ra kommunen til Rungsted Hav n A/S uden o f - f entligt udbud. Kommunen oplyste, at grundarealet v ar blev et v urderet af to uaf hængige ejendomsmæglerf i rmaer til en pris af 4,5 mio. kr. Anmodningen om f ritagelse f or udbud v ar begrundet i, at ov erdragelsen sker til markedsprisen og at ov erdragelsen sker som en integreret del af den samlede løsning omkring Rungsted Hav n A/S. Krav om of f entligt udbud v il kunne lægge hindringer i v ejen f or en samlet løsning omkring Rungsted hav n. Rungsted Hav n A/S har ef ter kommunens opf attelse et konkret og aktuelt behov f or erhv erv else af den kommunale ejendom. Endv idere sker ov erdragelsen til et aktieselskab, hv or hov edaktionæren er en f ond, hv is opgav er, jf. f ormålsparagraf f en ligger inden f or de opgav er, som kommunen selv kunne udf øre. S I D E 1 2

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04. Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig 06-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.00P27-005 Lemvig Kommune søgte den 18. maj

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Sagen om Rungsted Havn

Sagen om Rungsted Havn Sagen om Rungsted Havn Status marts 2010 Forholdene omkring Rungsted Havn har givet anledning til betydelig usikkerhed og store konflikter. Det hele er udløst af, at Hørsholm Kommune p.t. forsøger at tiltage

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner 15-12- 2014 Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring T i l s y n e t Skanderborg, Høje-Taastrup samt Holbæk Kommuner har rettet henvendelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. juni 2013 U-4-11 Hellers Yachtværft ApS (Advokat Ejnar Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/ advokat Jacob Pinborg) Indledning

Læs mere

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11.1 Indledning Som det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, skal arbejdsgruppen ove r- veje reglerne om administrativ udvisning, herunder behovet og

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Erhvervsbeskyttelse. Hvornår er lejer omfattet af erhvervslejelovens 62? Speciale udarbejdet ved Aalborg universitet

Erhvervsbeskyttelse. Hvornår er lejer omfattet af erhvervslejelovens 62? Speciale udarbejdet ved Aalborg universitet Erhvervsbeskyttelse Hvornår er lejer omfattet af erhvervslejelovens 62? Speciale udarbejdet ved Aalborg universitet Det juridiske fakultet, 10. semester af Camilla Duhn Clausen Vejleder: Louise Faber Side

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere