Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann"

Transkript

1 Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann Deres j.nr.: Rungsted Havn forhåndsudtalelse vedr. forslag til end e- lig løsning På et møde i Statsf orv altningen Hov edstaden den 28. nov e m- ber 2008 f remlagde adv okatf irmaet Jonas Bruun (nu adv okatf irmaet Bruun & Hjejle), som er juridiske rådgiv ere f or et 17, stk. 4 udv alg nedsat af Hørsholm Kommune, et notat af 27. nov ember 2008 med bilag med yderligere oplysninger i sagen v edr. lov liggørelse af kommunens engagement i Rungsted Hav n A/S. Adv okatf irmaet anmodede statsf orv altningen om at genv urdere sin udtalelse af 13. oktober 2008 v edr. en påtænkt f ondsløsning. Ved udtalelsen af 13. oktober 2008 f astslog statsf orv altni n- gen, at Rungsted Hav n A/S, og dermed den påtænkte f ond, tillige v aretog opgav er, som ikke kunne anses f or lov lige kommunale opgav er. Af den grund f andt statsf orv altningen ikke, at kommunen kunne yde støtte til etablering af den påtænkte f ond v ed at ov erdrage kommunens aktiebesiddelse i Rungsted Hav n A/S v ederlagsf rit til f onden. Endv idere f andt statsf orv altningen af samme grund ikke, at kommunen ef ter 2, stk. 2, nr. 5 i bekendtgørelsen om of f entligt udbud v ed salg af kommunens f aste ejendomme, kunne undlade of f entligt udbud v ed salg af et strandareal til Rungsted Hav n A/S. S T A T S F O R V A L T N I N G E N H O V E D S T A D E N B O R U P S A L L É 1 7 7, B L O K D - E K Ø B E N H A V N N V J O U R N A L N R. : / 3 S A G S B E H A N D L E R : K B R K O E D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R S E - N R h o v e d s t a d e s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M a n d a g - O n s d a g T o r s d a g F r e d a g Å B N I N G S T I D F O R P E R S O N L I G E H E N V E N D E L S E R : M a n d a g - O n s d a g T o r s d a g F r e d a g Statsf orv altningen har på baggrund af de nye oplysninger f ra adv okatf irmaet Bruun & Hjejle f oretaget en f ornyet v urdering af sagen og er ef ter en samlet v urdering af de nu f oreligge n- de oplysninger om v irksomhederne på Rungsted Hav n af den ov erv ejende opf attelse, at det må antages, at kommunen lov - ligt v il kunne yde støtte til etablering af den påtænkte f ond v ed at ov erdrage kommunens aktiebesiddelse i Rungsted Hav n A/S v ederlagsf rit til f onden.

2 Statsf orv altningen har herv ed lagt v ægt på, at Rungsted Hav n må anses som en atypisk lystbådehav n med et meget stort a k- tiv itetsniv eau og et klientel, som stiller særlige krav til ha v - nens f aciliteter, hv oref ter de butikker, restaur ationer m.v., der ligger på hav nen må anses at v ære sædv anlige f or denne type hav n og en naturlig del af hav nedrif ten. Det er v ed denne v urdering f orudsat, at hav nens nuv ære nde lejemål med de v irksomheder som skattemyndighederne ikke har v urderet som hav nerelaterede, v il bliv e ophæv et. Det er endv idere f orudsat, at v edtægterne f or den påtænkte f ond udf ærdiges i ov erensstemmelse med de udkast til v e d- tægter, som er f remlagt i sagen, samt at v edtægterne i Run g- sted Hav n A/S ændres i ov erensstemmelse med 17, stk. 4 udv algets indstilling. Nedenf or f ølger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse f or statsf orv altningens udtalelse. Sagens baggrund 1. T idligere udtalelser og breve i sagen Rungsted Hav n driv es i dag som et aktieselskab, hv or kommunen har bestemmende indf lydelse. Den dav ærende statsamtmand f or Københav ns Amt udtalte v ed brev af 5. maj 2006, at det ef ter statsamtmandens opf attelse ikke v ar lo v - ligt, at Hørsholm Kommune besad aktiemajoriteten i Rungsted Hav n A/S, og at f lertallet i aktieselskabets bestyrelse v ar udpeget af Hø rshol m Kom m unal best yrel se. Det dav ærende I n- denrigs- og Sundhedsministerium v ar af samme opf attelse og udtalte den 22. januar 2007, at det ef ter en gennemgang af v edtægterne f or Rungsted Hav n A/S v ar ministeriets opf attelse, at selskabet alene v aretog opgav er, som Hørsholm Kommune selv v ille kunne v aretage. Hørsholm Kommune kunne derf or lov ligt deltage i Rungsted Hav n A/S. Kommunen kunne dog ef ter ministeriets opf attelse ikke hav e bestemmende indf lydelse i selskabet Rungsted Hav n A/S. Ministeriet anmodede Hørsholm Kommunalbestyrelse om i n- den f or en f rist, som blev f astsat af Statsf orv altningen H o- v edstaden, at orientere statsf orv altningen om, hv ad komm u- nen v idere v ille f oretage sig i sagen. Ef terf ølgende har statsf orv altningen bl.a. v ed brev e af 2. f e- bruar og 12. j uni 2007 anm odet kom m unen om en handl i ng s- plan f or lov liggørelsen af kommunens engagement i Rungsted Hav ns A/S og har v ed brev af 7. marts 2008 meddelt, at ko m- munen senest v ed udgangen af den nuv ærende v algperiode skal hav e gennemført lov liggørelsen af kommunens engagement i Rungsted Hav n A/S. S I D E 2

3 Hørsholm Kommunalbestyrelse traf den 21. maj 2007 en pri n- cipbeslutning om at ov erdrage kommunens aktier i Rungsted Hav n A/S til en f ond og nedsatte på sit møde den 27. august 2007 et 17, stk. 4 udv alg t il gennemf ørelse af beslutningen. Ved brev e af 2. april og 30. juni 2008 oplyste Hørsholm Ko m- mune, at kommunen f orv enter, at lov liggørelsen af komm u- nens engagem ent i Rungst ed Hav n er gennem f ø rt i nden u d- gangen af indev ærende v algperiode. Kommunen anm odede v ed brev et af 30. juni 2008 samtidig statsf orv altningen om en v ejledende udtalelse bl.a. v edrøre n- de lov ligheden af en påtænkt løsning f or Rungsted Hav n i f orm af stif telse af en f ond, hv ortil kommunens aktiemajoritet i Rungsted Hav n A/S skulle ov erdrages samt om en udtalelse v edr. ov erdragelse af et strandareal, der ligger i tilknytning til hav nen, uden udbud. Kommunen gjorde i den f orbindelse kort rede f or 17, stk. 4 udv algets indstilling. Af redegørelsen f ølger blandt andet at: Kommunens aktiebesiddelse på nominelt kr. i Rungsted Hav n A/S ov erdrages v ederlagsf rit til en f ond, som stiftes af Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune opgiv er sin bestemmende indf l y- delse i Rungsted Hav n A/S, ligesom Hørsholm Komm u- ne heller ikke opnår bestemmende indf lydelse i f onden Vedtægterne f or Rungsted Hav n A/S ændres således, at samtlige 7 medlemmer v ælges på generalf orsamli n- gen af aktionærerne, hv or den nye f ond v il besidde aktiemajoriteten. Bestyrelsens sammensætning sv arer til f ondsbestyrelsens sammensætning. Kommunen v edlagde bilag v edr. udkast til v edtægter f or den påtænkte f ond, udkast til stif telsesdokument og gav ebrev f or den påtænkte f ond samt f orslag til ændrede v edtægter f or Rungsted Hav n A/S. Kommunen f remsendte samtidig en mindretalsudtalelse f ra tre kommunalbestyrelsesmedlemmer, som v ar uenige i f lertallets indstilling. Det er mindretallets opf attelse, at ov erdrage l- se af de v ærdi er, som akt i erne i Rungst ed Hav n A/ S repr æ- senterer til en f ond ikke sker i almenv ellets i nteresse, men at f onden alene v il tilgodese en meget snæv er gruppe personer og v irksomheder. Der bliv er ef ter mindretallets opf attelse skabt et lukket økonomisk kredsløb, der kun v il gav ne bådpladslejere eller detail - og restaurationsv irksomhederne på Rungst ed Hav n og i kke borgerne i H ø rshol m kom m une. Mi n- dret al l et konkl uderer, at der kun kan ske ov erdragel se af a k- tierne i Rungsted Hav n A/S til en f ond, hv is f onden betaler de ca. 123 millioner kr. aktierne i Rungsted Hav n A/S er v urderet til if ølge v urdering af f irmaet Sadolin & Albæk den 14. september S I D E 3

4 Statsf orv altningen Hov edstaden udtalte den 13. oktober 2008 v ejledende i sagen, at statsf orv altningen ikke f andt, at ko m- munen lov ligt kunne yde støtte til etablering af den påtænkte f ond v ed at ov erdrage kommunens aktiebesi ddelse i Rungsted Hav ns A/S v ederlagsf rit til f onden. Statsf orv altningen lagde herv ed til grund i modsætning til hv ad det tidligere Statsamtet Københav n og Indenrigs- og Sundhedsministerium hav de lagt til grund - at Rungsted Hav n A/S, og dermed f onden, udlejede grundarealer til en række v irksomheder på hav nen, som v aretog ikke kommunale opgav er. Et tilskud til f ondens grundkapital v ille som f ølge heraf ikke kunne f orbehol des al ene den del af Rungst ed Hav ns og de r- med f ondens v irksomhed, som kommunen selv v ille kunne v a- retage. Der henv ises i øv rigt til statsf orv altningens udtalelse af 13. oktober Den påtænkte fond Fonden Rungsted Havn Det f oresl ås af 17, st k. 4 udv al get, at der opret t es en e r- hv erv sdriv ende f ond, jf. lov om erhv erv sdriv ende f onde (lo v - bekendtgørelse nr. 652 af 15. juni 2006) 1, stk. 2, som skal driv e hav nen. Af det f remsendte udkast til v edtægter f or Fonden Run gsted Hav n f remgår bl.a. f ølgende: 2 Formål 2.1 Fonden har til formål gennem drift af Rungsted Havn A/S, der ejer Rungsted Havn med tilknyttede arealer, at sikre - at havnen dr ives i over ensst emmelse med br uger nes int e- resser og de af myndighederne stillede krav, - at havnen drives som en attraktiv lystbåde -og søsportshavn og samtidig som et attraktivt, rekreativt område, - at havnen er offentligt og vederlagsfrit tilgængelig fra lan d- siden og of f ent ligt t ilgæ ngelig inden f or r ammer ne af ha v- nens kapacitet fra vandsiden, - havnen som uddannelsessted for fremtidige lystsejlere og andre søsportsfolk, - havnen som hjemst ed f or event uelle er hver vsf isker e og lignende maritime erhvervsvirksomheder inden for de rammer, som havnens kar akt er af lyst både- og søspor t shavn muliggør. Personer med bopæl i Hørsholm Kommune skal have fortrinsret til at leje bådpladser i havnen. S I D E 4

5 2.2 Fonden kan endvidere yde støtte til foreninger, der på amatørbasis driver søsport, vandsport eller friluftsaktiviteter fra Rungsted Havn. 3 Grundkapital 3.1. Fondens grundkapital udgør () og er indbetalt samtidig med stiftelsen af fonden ved, at Hørsholm Kommune har o verdraget nominelt , - aktier i Rungsted Havn A/S (CVR nr ) til fonden Fondens forhold til stifterne Der er ikke tillagt stifterne eller andre fordele i forbindelse med st if t elsen. Fondens midler kan ikke på noget t idspunkt gå t ilbage til stifterne. 5 Bestyrelsens sammensætning 5.1 Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, som alle skal have bopæl i Hørsholm Kommune. Medlemmerne udpeges således: a) 3 medlemmer udpeges af og blandt Hør sholm Kommunalb e- styrelse b) 2 medlemmer vælges af og blandt lejerne af bådpladser i Rungsted Havn A/S. Hørsholm Kommune udarbejder et valgregulativ indeholdende de nærmere regler for valgets afholdelse. c) 1 medlem udpeges af best yr elsen f or havnens st ør st e sej l- klub, der er medlem af Dansk Se jlunion, blandt sejlklu b- bens medlemmer. d) 1 medlem udpeges af formændene for hver af de klubber, der forestår vandsports-og friluftsaktivit eter med tilknytning til havnen, bortset fra klubber der repræsenterer lejerne af bådpladser og bortset fra sejlklubber, jf. litra b) og c) oven for. Det udpegede medlem skal være medlem af en af de omt alt e klubber. I t vivlst ilf æ lde best emmer Hør sholm Ko m- mune, hvilke klubber der har sådan ret til at udpege et medlem. De under punkt b), punkt c) og punkt d) næ vnt e best yr elsesmedlemmer må ikke t illige væ r e medlemmer af Hør sholm Kommunalb e- styrelse. 9 Anvendelse af overskud Fondens event uelle over skud i henhold t il den godkendt e år sr a p- port med tillæg af frie reserver og med fradrag af en efter best y- relsens skøn rimelig konsolidering af fondens formue anvendes efter bestyrelsens beslutning til at sikre udviklingen af Rungsted Havn. 10 Anbringelse af fondens aktiver Fondens bestyrelse må ikke afhænde aktierne i Rungsted Havn A/ S. Fondens best yr else er f or pligt et t il at sør ge f or, at ve d- tægterne for Rungsted Havn A/S ikke ændres på en måde, som vil S I D E 5

6 gøre det muligt for Rungsted Havn A/S at sælge Rungsted Havn, dens ar ealer eller dele der af, eller som i øvr igt vil hindr e opf ylde l- sen af fondens formål, som beskrevet i 2 ovenfor Uanset kan f ondens best yr else dog beslut t e, at f o n- den i f or bindelse med en f usion eller anden selskabsr et lig omst r u k- turering af Rungsted Havn A/S ombytter a ktierne heri med aktier i den fortsættende virksomhed, forudsat at den f ortsættende virksomhed kommer til at eje Rungsted Havn, og at den fortsættende virksomheds aktiviteter omfatter de i 2 nævnte aktiviteter. 12 Vedtægtsændringer, sammenlægning og opløsning Beslut ning om æ ndr ing af vedt æ gt er ne, beslut ning om sa m- menlæ gning eller opløsning af f onden samt beslut ning i over en s- stemmelse med 10.2 er kun gyldig, hvis den vedtages af mindst 5 best yr elsesmedlemmer samt godkendes af Hør sholm Kommunalb e- styrelse og, i det omfang det følger af lovgivningen, tillige af fondsmyndigheden og Civilstyrelsen Ved opløsning af fonden anvendes fondens midler til at yde støtte til Rungsted Havn.. 3. Rungsted Havn Rungsted Hav n er en lystbådehav n v ed Øresund i Hørsholm Kommune. Hav nen ligger nogle kilometer f ra Hørsholm by og byens butikker. Der er 900 bådpladser på Rungsted Hav n. I årsrapport 2007 f or Rungsted Hav n A/S er bl.a. anf ørt, at hav nen f oretager udlejning af bådpladser i såv el v and som på land og f oretager udlejning af grundarealer til de erhv erv sdr i- v ende på hav nen. Selskabets nettoomsætning i 2007 v ar 8,1 mio. kr., hv oraf bl.a. udlejning af f aste bådpladser udgjorde 3, 9 mio. kr., udlejning af gæstepladser 1,4 mio. kr. og grundudlejning 1,7 mio. kr. På de udlejede grunde på hav nen ligger en række v irksomheder, bl.a. 8 restauranter og caf éer, 3 tøjbutikker, en f risø r- v irksomhed og et shippingf irma. Lejerne af v irksomheden har f or egen regning opf ørt bygningerne. De lejemål, der er beliggende i stueetagen benyttes til f ormål, der er godkendt af Rungsted Hav n A /S. Lejernes udnyttelse af 1. sal har hidtil f undet sted uden ha v - nens godkendel se. Seks af di sse l ej em ål er benyt t et af v i r k- somheder, som skattemyndighederne har v urderet som ikke hav nerelaterede v irksomheder ef ter selskabsskattel ov ens 3, stk. 1, nr. 4. S I D E 6

7 If ølge adv okatf irmaet Bruun & Hjejles oplysninger til sagen i notatet af 27. nov ember 2008 anløbes hav nen i de tre so m- mermåneder/årligt af ov ernattende gæster. Det er ha v - nens skøn, at der ud ov er dette anløber endagsgæster til hav nen. Herudov er af holdes 4-5 internationale stæv ner om året med et stort antal deltagere. Eksempelv is f orv entes VM f or bådkl assen 49' er, der af hol des i 2009, at hav e 600 del t a- gere f ra ca. 30 nationer. Ud ov er dette er der f orskellige a n- dre aktiv iteter på hav nen, f.eks. har Team Danmark etableret et sejlerelitetræningscenter f or de olympiske bådklasser under KDY. Der er ef t erf ø l gende i not at af 12. decem ber 2008 f ra adv o- katf irmaet giv et supplerende oplysninger om åbningstider f or restauranterne og caf éerne på Rungst ed Hav n. Af disse f remgår, at de f leste af restauranterne og caf éerne holder lukket eller har begrænset åbningstid i v interperi oden. Vedrørende v irksomheden Mur Shipping er det supplerende oplyst, at der er tale om et internationalt shippingf i rma, som dog også beskæf tiger sig med bl.a. handel med lystbåde, ko n- sulentbistand v ed beregning af sejlruter til brug v ed langtur s- sejlads og salg af kommunikationsudstyr. 4. Hørsholm Kommunes lokalplan 103 for Rungsted havn Rungsted Hav n er omfattet af Hørsholm kommunes lokalplan 103. Området må if ølge lokalplanen kun anv endes til hav nef ormål, herunder lystbådehav n og erhv erv shav n, parkering, oplag af både, byggeri f or sejlklubberne samt rekreativ e f ormål som of f entlige grønne områder og of f entlig strand. Der skal if ølge lokalplanen udlægges arealer til butiksf ormål, og der skal tillades detailhandel med hav nerelaterede v arer samt salg af dagligv arer (skibsprov iantering). 5. Advokatfirmaet Bruun & Hjejles notat af 27. november 2008 Adv okatf irmaet Bruun & Hjej le henleder særligt opmærksomheden på, at Rungsted Hav n A/S er skattef ri ef ter en særlig bestemmelse i selskabsskattelov ens 3, stk. 1, nr. 4. Skatt e- f riheden er ef ter denne bestemmelse betinget af, at hav nens indtægter udelukkende kan anv endes til hav nef ormål. Tilstedev ærelsen af ikke-hav nerelaterede lejere har giv et anledning til en skattesag, som er af gjort den 12. nov ember SKAT har i sin af gørelse ef ter en besigtigelse af samtlige v irksomheder på hav nen - anf ørt, at der i seks lejemål udøv es aktiv iteter, der ikke v edrører hav nedrif t. De seks v ir k- somheder, som SKAT ikke har f undet hav nerelaterede, er U p- S I D E 7

8 tion, The Partners Company, Topmanagement ApS, Ekv ator ApS, Andersen Ejendomme A/S og Martinus Nielsen ApS. SKAT v ar oprindelig af den opf attelse, at heller ikke f risørv irksomheden på Rungsted Hav n v ar hav nerelateret, men ændrede opf attelse ef ter at hav e indhentet yderligere oplysninger i sagen f ra hav nen, der i brev af 28. oktober 2008 bl.a. opl yst e ov er f or SKAT, at en f risø rf orret ning er en hav nerelat eret hygiejnisk f oranst alt ning, på lige f od med vort vask e- ri, badefaciliteter og toiletforhold, som vore gæstesejlere har brug for ved anløb til Rungsted Havn da de ofte har været u n- dervejs i flere uger. Rungsted Hav n A/S har som f ølge af SKATS af gørelse truf f et beslutning om at opsige de anf ørte lejere og om ef ter de pågældendes f raf lytning at udleje arealerne til hav nerelaterede aktiv iteter. Adv okatf irmaet konstaterer, at man f ra skattemyndighedernes af gørelse kan slutte, at de øv rige v irksomheder på Rungsted Hav n anses f or hav nerelaterede. Om accessorisk v irksomhed anf ører adv okatf irmaet, at de ø v - rige lejemål må betragtes som accessorisk v irksomhed, idet de er hav nerel at erede og m ed hav nebest yrel sens godkende l- se etableret som et led i betj eningen af hav nens brugere. Udlejning af grundarealerne f inder sted på markedsv ilkår og ingen af disse v irksomheder driv es f or hav nens regning. Ha v - nen modtager alene et v ederlag f or udlejning af grundarealet, hv ilket normalt sker på grundlag af en standardlejekontrakt. Adv okatf irmaet understreger, at hav nen alene står som grundudlejer og derv ed er det ikke relev ant at tale om bor t- f orpagtning. Den retlige såv el som den økonomiske af stand er større mellem hav nen og de aktiv iteter, der f inder sted, end af standen mellem en kommune og den aktiv itet, der normalt v urderes under temaet accessorisk v irksomhed. Adv okatf irmaet gennemgår herudov er hav nelov ens og se l- skabsskattelov ens bestemmelser om begrebet hav nerelat eret v irksomhed og f inder at den restriktiv e praksis såv el hav nemyndigheder som skattemyndigheder f ølger, må tillægges v æsentlig betydning v ed den tilsv arende v urdering ef ter ko m- munalf uldmagten. Det konkluderes i notatet, at alle de lejemål som af skatt e- myndighederne betragtes som hav nerelaterede må betragtes som accessorisk v irksomhed, f ordi de er etableret som et led i betjeningen af hav nens brugere med hav nebestyrelsens go d- kendelse. Det anf øres endv idere, at kapaciteten i udlejningen er af passet i f orhold til hav nens behov. S I D E 8

9 Statsforvaltningens udtalelse 1. Om den foreslåede fondsløsning Lovgrundlag og praksis Det antages generelt, at en kommune uden lov hjemmel kan yde støtte til en f onds v aretagelse af opgav er, som kommunen selv lov ligt kan v aretage. Hv is f onden imidlertid også v aret a- ger ikke-kommunale opgav er, skal kommunen sikre sig, at den kommunale støtte kun anv endes til at v aretage kommunale opgav er. En kommune kan endv idere yde støtte til dannelsen af en f ond v ed at yde tilskud til f ondens grundkapital eller til andre etableringsudgif ter. Det er dog en betingelse, at f onden udelukkende kan v aretage opgav er, som kommunen selv kunne v aretage. Dette skyldes, at tilskud til en f onds grundkapital eller andre etableringsudgif ter ikke, som det er tilf ældet med drif tsstøtte, kan f orbeholdes udf ørelsen af en bestemt del af f ondens v irksomhed. Som anf ørt i statsf orv altningens udtalelse af 13. oktober 2008 f orudsætter kommunens støtte til den påtænkte f ond i f orm af v ederlagsf ri ov erdragelse til f onden af kommunens aktiebesiddelse på nominelt kr. i Rungsted Hav n A/S, at den påtænkte f ond alene v aretager f ormål, som kommunen ef ter kommunalf uldmagtsreglerne selv v ille kunne v ar etage. Statsf orv altningen f inder, at spørgsmålet om v irksomhederne på Rungsted Hav n kan anses f or lov lige kommunale opgav er, skal v urderes ud f ra kommunalf uldmagtsreglerne og den pra k- sis, som f oreligger v edrørende disse regler. Ved denne v urdering kan inddrages v urderinger f oretaget af andre m yndi gheder, herunder skat t em yndi ghederne, i det o m- f ang, det f indes relev ant f or sagen. Statsf orv altningen skal i den f orbindelse bemærke, at selskabsskat t el ov ens 3, st k. 1, nr. 4, v edrø rer såv el erhv erv s- hav ne som lystbådehav ne. Det er antaget, at en kommune ef ter kommunalf uldmagtsreglerne som udgangspunkt ikke uden lov hjemmel k an driv e handel, håndv ærk, industri og f inansiel v irksomhed. Kommuner kan dog i et meget begrænset omfang v aretage accessoriske opgav er, d.v.s. opgav er, der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til v aret a- gel sen af kom m unal e opgav er. Det er bl andt andet en bet i n- gel se f or udø v el se af accessori sk v i rksom hed, at den acce s- soriske v irksomhed i sit omfang er underordnet i f orhold til S I D E 9

10 den kommunale hov edv irksomhed. Fra tilsynspraksis kan i den f orbindelse næv nes udtalelse af 27. marts 2007 f ra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Skanderborg Festiv alen. Det f remgår bl.a. af udtalelsen, at Skanderborg Festiv al Klub i f orbindelse med af holdelse af Skanderborg Festiv al i 2003 hav de indtægter på i alt ca. 44,7 mio. kr., hv oraf entreindtægter udgjorde ca. 20,2 mio. kr. og salg f ra boder (salg af øl, v in, mad, merchandise mv.) udgjorde ca. 24,5 mio. kr. Ministeriet udtalte bl.a., at ministeriet lagde til grund, at Skanderborg Festiv al Klub ikke v aretog opgav er, som ikke kunne anses f or at v ære omfattet af reglerne om accessorisk v irksomhed, og at det v ar ministeriets opf attelse, at den accessoriske v irksomhed v ar underordnet hov edv irksomheden. Det antages generelt, at kommuner lov ligt kan yde tilskud til sports- og idrætsaktiv iteter, herunder til etablering og drif t af lystbådehav ne, jf. Mogensen og Silic Kommunalf uldmagt s- reglerne i praksis, 2004, side 110. Der kan i øv rigt v edrørende spørgsmålet om accessorisk v ir k- somhed bl.a. henv ises til Kommunalf uldmagtsreglerne i pra k- sis v ed Inger Mogensen & Dario Silic, side og side 151 f f. Heri er bl.a. på side 168 anf ørt, at der således skal v ære tale om en i princippet ikke-kommunal v irksomhed, der knytter sig til en lov lig kommunal opgav e på en sådan m åde, at det v il v ære urimeligt ikke at giv e kommunerne adgang til at udf øre opgav en. Statsforvaltningens konklusion Statsf orv altningen f inder, at krav et om, at den accessor iske v irksomhed skal v ære underordnet i f orhold til den kommunale hov edv irksomhed, må antages at v ære opf yldt, idet o m- sætningen f ra grundudlejning andrager 1,7 mio. kr. dv s. 21,25 % i f orhold til hav nens samlede nettoomsætning på 8,1 mio. kr. Spørgsmålet er heref ter, om de v irksomheder, der ligger på hav nen bortset f ra de v irksomheder som skattemyndighederne ikke har v urderet som hav nerelaterede kan siges at knytte sig naturligt og tæt til v aretagelsen af den kommunale opgav e, der ligger i at driv e en lystbådehav n. Statsf orv altningen lægger i den f orbindelse til grund, at ska t- temyndighederne har besigtiget v irksomhederne på Rungsted Hav n og med af gørelsen af 12. nov ember 2008 har f undet, at de på hav nen udøv ede aktiv iteter - bortset f ra de seks ov ennæv nte v irksomheder - har den f ornødne tilknytning til drif t af en l yst bådehav n, f or at Rungst ed Hav n A/ S kan opnå skat t e- f rihed ef ter selskabsskattel ov ens 3, stk. 1, nr. 4. Om de enkelte v irksomhedstyper kan statsf orv altningen b e- mærke f ølgende: S I D E 1 0

11 Hv ad angår restauranterne på hav nen f inder statsf orv altni n- gen, når antal restauranter på hav nen og disses å bningstider sammenholdes med aktiv itetsniv eauet på hav nen, ikke grundlag f or at udtale, at restauranterne ikke kan anses f or at v ar e- tage accessoriske opgav er i f orhold til lystbådehav nen. Hv ad angår tøjbutikkerne f inder statsf orv altningen, at der f or disse dels er tale om et v aresortiment, som henv ender sig til personer, der dyrker sej l - el l er v andsport, og del s et v areso r- timent som henv ender sig til turister på hav nen. På den baggrund f inder statsf orv altningen heller ikke f or så v idt angår tøjbutikkerne på Rungsted Hav n at hav e f ornødent grundlag f or at udtale, at disse ikke kan anses f or accessorisk v irksomhed i relation til drif ten af lystbådehav nen. Hv ad angår frisørvirksomheden f inder statsf orv altningen l i- geledes ikke det f ornødne grundlag f or at udtale, at f risørv irksomheden, når der henses til klientellet på Rungsted Hav n, herunder at hav nen gæstes af lystbåde f ra udlandet, sammenholdt med af standen til nærmeste by med butikker og serv iceydelser, ikke kan anses f or accessorisk v irksomhed i relation til lystbådehav nens opgav er. Vi har herv ed lagt v ægt på hav nens oplysninger til SKAT om v irksomhedens karakter og på, at SKAT har anset v irksomheden f or hav ner elateret. Hv ad angår v irksomheden Mur Shipping lægger statsf orv altningen v ægt på, at v irksomheden, f oruden at dri v e international shippingv irksomhed, ef ter det oplyste bl.a. beskæf tiger sig med handel med lystbåde, konsulentbistand v ed beregning af sejlruter til brug v ed langturssejlads og salg af kommunik a- tionsudstyr. På den baggrund f inder statsf orv altningen ikke med tilstrækkelig sikkerhed at kunne udtale, at Mur Shi pping ikke kan anses som accessorisk v irksomhed i relation til lystbådehav nens aktiv iteter. *** Ef ter en samlet v urdering af de nu f oreliggende oplysni nger om v irksomhederne på Rungsted Hav n, herunder skattemyndighedernes v urdering i sagen, er statsf orv altningen af den ov erv ejende opf attelse, at v irksomhederne på hav nen ikke er til hinder f or, at kommunen lov ligt kan yde støtte til etabl e- ri ng af den påt ænkt e f ond v ed at ov erdrage kom m unens a k- tiebesiddelse i Rungsted Hav n A/S v ederlagsf rit til f onden. Statsf orv altningen har som anf ørt indledningsv ist herv ed lagt v ægt på, at Rungst ed Hav n m å anses som en at ypi sk l yst b å- dehav n med et meget stort aktiv itetsniv eau og et kl ientel, som stiller særlige krav ti l hav nens f aciliteter. Endv idere har statsf orv altningen lagt v ægt på, at Rungsted Hav n A/S ikke driv er de omhandlede v irksomheder på hav - S I D E 1 1

12 nen, men alene udlejer grundarealer. Det er således l ejerne af grundarealerne, der enten selv driv er v irksomhed, eller udlejer lokaler på de lejede grundarealer til andre v irksomheder. Krav et om bortf orpagtning af accessorisk v irksomhed, så v idt det er muligt, må således anses f or opf yldt v ed denne konstruktion. I den f orbindelse bemærkes tillige, at det i lejekontrakterne v edrørende grundarealerne er anf ørt, at lejer er f orpligtet til stedse at respektere de f or området gældende loka l- planer, og at det i kommunens lokalplan f or området er et krav, at lejemålene er hav nerelaterede. Endelig har statsf orv altningen ef ter oplysningerne i notatet af 27. nov ember 2008 f ra adv okatf irmaet Bruun & Hjejle f undet at kunne lægge til grund, at den accessori ske v i rksom hed dri v es på m arkedsv i l- kår. Statsf orv altningen har v ed sin udtalelse f orudsat, at de seks lejemål, som skattemyndighederne har f undet ikke hav nerel a- terede, ophører. Statsf orv altningen f orudsætter endv idere, at den påtænkte f onds v edtægter f ølger det udkast til v edtæ g- t er, der er f rem l agt i sagen, herunder at der i kke sker v æ- sentlige ændringer i v edtægternes bestemmelser om f ormål, anv endelse af ov erskud, v edtægtsændringer og opløsning af f onden. Det bemærkes i den f orbindelse, at statsf orv altningen ikke f inder, at det f orhold, at Hørsholm Kommune if ølge v edtægterne skal godkende bl.a. beslutning om ændring af v edtæ g- terne f or f onden, betyder, at Hørsholm Kommune bev arer r å- digheden ov er opgav ev aretagelsen. 2. Overdragelse af det oprindelige strandareal uden u d- bud Hø rshol m Kom m une anm odede i brev et af 30. j uni 2008 en d- v idere statsf orv altningen om at godkende, at der kunne ske en ov erdragelse af et grundareal - en sandstrimmel - langs Strandv ejen f ra kommunen til Rungsted Hav n A/S uden o f - f entligt udbud. Kommunen oplyste, at grundarealet v ar blev et v urderet af to uaf hængige ejendomsmæglerf i rmaer til en pris af 4,5 mio. kr. Anmodningen om f ritagelse f or udbud v ar begrundet i, at ov erdragelsen sker til markedsprisen og at ov erdragelsen sker som en integreret del af den samlede løsning omkring Rungsted Hav n A/S. Krav om of f entligt udbud v il kunne lægge hindringer i v ejen f or en samlet løsning omkring Rungsted hav n. Rungsted Hav n A/S har ef ter kommunens opf attelse et konkret og aktuelt behov f or erhv erv else af den kommunale ejendom. Endv idere sker ov erdragelsen til et aktieselskab, hv or hov edaktionæren er en f ond, hv is opgav er, jf. f ormålsparagraf f en ligger inden f or de opgav er, som kommunen selv kunne udf øre. S I D E 1 2

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn Rapport Til: Kommunalbestyrelsen Vedrørende: Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget vedr. en fondsløsning for Rungsted Havn Bilag: 1. Modelnotat af 13-05-2008 2. Forhåndsudtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Få styr på kvaliteten

Få styr på kvaliteten Få styr på kvaliteten Om ISO-certificering og byggerating som værktøjer ved valg af samarbejdspartnere. Af Ole Emborg, Emborg-Form, arkitekter maa. Den traditionelle måde at vælge sine samarbejdspartnere

Læs mere

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag) Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er Hørsholm Kommune Borgmesterkontoret Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 06-01- 2 0 1 2 Vedrørende j.nr. 10/28275 Ved brev af 9. november 2010 har Ældresagen anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Bindende svar,. '" /''

Bindende svar,. ' /'' Skattecenter Svendborg Bryghusvej 30,.,,. 5700 Svendborg S ander sv \ glor eningen C/0 Carsten Bartholdy Slaetereade 24 0 c 6100 Haderslev Telefon 72221818 skat@skat.dk www.skat.dk 6. juli 2006 J. nr.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier.

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier. Statsforvaltningen Syddanmarks brev af 14. december 2012 til en kommune: 14-12- 2 0 1 2 Det kommunale tilsyn rettede den 30. oktober 2012 he n- vendelse til Langeland Kommune, idet det fremgik af referaterne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Vestjysk Landbofor ening. Landboforeningen er dannet den 1. januar 2000 ved en sammenslutning af Ringkjøbing-Ulfborg Egnens Landbofor ening, stiftelse

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S.

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Lett Advok a t fir m a Adv. Jon Stefansson J.nr. 210199-CDH/AHV VEDTÆGTER for KIF Håndbold Elite A/S I. Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Selskabets hjemsted er Kolding

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

F OTOKOP~ 5450 Otterup

F OTOKOP~ 5450 Otterup Søren Olesen. advokat F OTOKOP~ 5450 Otterup - i SØNDERSØ KOMMUNE C~. J 3~ FU1~DATS Til opfyldelse at bestemmelserne i. et at afdøde Valborg Mathilde Lassen og Jens Hansen Lassen, Rolighedsvej 16, 5400

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K O N T R A K T m ellem CVR- nr.... ( i det følgende k aldet k unden) og CVR- nr.... ( i det følgende k aldet lev er andør en) om lev er ing og v

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

Vedtægt for Jubilæumsfonden

Vedtægt for Jubilæumsfonden Vedtægt for Jubilæumsfonden 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Jubilæumsfonden. Fondens hjemsted er Århus Kommune med adresse Udkærsvej 15, 8200 Århus N. 2 Formål Fondens formål er at yde legater til studierejselegater,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN

VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fonds navn er: Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Advokatfirma Kønig & Partnere Amaliegade 22 1258 København K. Att. Advokat Niels Thestrup. Vedr. Kønig & Partnere j.nr. 124498

Advokatfirma Kønig & Partnere Amaliegade 22 1258 København K. Att. Advokat Niels Thestrup. Vedr. Kønig & Partnere j.nr. 124498 Advokatfirma Kønig & Partnere Amaliegade 22 1258 København K 12-07- 2 0 1 3 Att. Advokat Niels Thestrup T i l s y n e t Vedr. Kønig & Partnere j.nr. 124498 Statsforvaltningen henviser til brev af 21. marts

Læs mere

Vedtægt for Jubilæumsfonden

Vedtægt for Jubilæumsfonden Vedtægt for Jubilæumsfonden 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Jubilæumsfonden. Fondens hjemsted er Århus Kommune med adresse Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N Formål Fondens formål er at yde legater til

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra offentligt udbud i henhold til udbudsbekendtgørelsens. BORGMESTERENS AFDELING Juridisk Service Aarhus Kommune

Anmodning om fritagelse fra offentligt udbud i henhold til udbudsbekendtgørelsens. BORGMESTERENS AFDELING Juridisk Service Aarhus Kommune Juridisk Service Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Sendes pr. e-mail: tilsynet@statsforvaltningen.dk Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Anmodning om fritagelse fra offentligt udbud i

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ).

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). VEDTÆGTER for Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark 1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED: Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). Fondens hjemsted

Læs mere

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem V Niels W Fredsted Kjeld Fruensgaard Henrung Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen J nr 458 18-01

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Notat. Til: Assens Byråd Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft. Bemærkning til høringssvar til lokalplanforslag 1.2.6

Notat. Til: Assens Byråd Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft. Bemærkning til høringssvar til lokalplanforslag 1.2.6 Notat Til: Assens Byråd Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft Bemærkning til høringssvar til lokalplanforslag 1.2.6 Frist for afgivelse af høringssvar til lokalplanforslag 1.2.6 var den 4. april 2014.

Læs mere

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass. ADVOKAT JØRGEN IVERSEN MARKEDSPLADSEN 25 6800 VARDE Tlf. 75212121 J.NR. 555.037/DLA/jiv VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS 1 Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud.

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. 2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden har givet Furesø Kommune tilladelse til undladelse af offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere