ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: /33-ADVICE FAX: Mobiltlf: 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60"

Transkript

1 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: /33-ADVICE FAX: Mobiltlf:

2 Ny Lejelov L nr politisk forlig den 11. juni 2014 Hensyn:.den retlige og økonomiske balance mellem udlejere og lejere ikke forrykkes. Fase 1 er L 97. Fase 2 er en sammenskrivning af LL og BRL inden for 2 år efter forudgående evaluering Evalueringen skal undersøge følgende: Fald af antal sager om istandsættelse ved fraflytning? Begrænsning af nyistandsættelse har begrænset store flytteregninger? Har denne begrænsning medført en forringelse af vedligeholdelsesstanden? Er der opnået øget gennemsigtighed og styrkelse af huslejenævnets afgørelser?

3 Ny Lejelov L nr. 97 L 97 er vedtaget selvom lejer- og udlejerorganisationer er enige om at fraråde en vedtagelse Ministeren blev spurgt (Spørgsmål 66): om det gør indtryk, at 2 lejerorganisationer og 2 udlejerorganisationer anbefaler at lovforslaget ikke gennemføres Svaret var: Det kan godt være, at udlejerne ønsker at droppe forslaget, men på lejersiden er der ikke enighed om dette. Lejernes LO, der er den største lejerorganisation, bakker således op om forslaget

4 Ny Lejelov L nr. 97 L 97 blev vedtaget den 24. marts 2015 Det fremgår af 5, stk. 1, at Loven træder i kraft den 1. juli Undtagelserne fremgår af stk Det følger af ministerens høringssvar af 14. november 2014, side 36 af 37, at: Lovændringer har generelt, medmindre andet er anført, alene virkning for aftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden, og har således ikke virkning for eksisterende lejeaftaler. Det vil dog blive præciseret i lovforslagets bemærkninger, at forslaget eksempelvis ikke griber ind i eksisterende aftaler om nyistandsættelse. Dette citat er vigtigt, idet det betyder, at ministeriet ved lovens udformning er opmærksom på intertemporal ret, hvorefter parterne ved lejeaftalens udformning ikke kan tage hensyn til andet end den eksisterende (før ny lov) lovgivning, MEDMINDRE dette synspunkt særligt i den nye lov er fraveget, jf. undtagelserne ovenfor i 5, stk. 2-10

5 Lejekontrakt, typeformular A. 9. udgave Ministeren bliver ved spørgsmål 44 spurgt om: Hvornår foreligger der en ny typeformular og hvilke ændringer forventes der gennemført? Svaret var: I forlængelse af lovens vedtagelse vil ministeriet igangsætte arbejdet med en ny autoriseret typeformular og vil i den forbindelse tage stilling til hvilke ændringer, der er nødvendige. Typeformularen forventes at foreligge, når loven træder i kraft.

6 Lejekontrakt, typeformular A. 8. udgave Parterne kan stille krav om, en skriftlig lejeaftale, jf. LL 4, stk. 1 Lejeaftalen anses for indgået på lovens vilkår, i det omfang der ikke udtrykkeligt er fastsat andet i aftalen, jf. LL 4, stk. 2 Bevisbyrde.. Påhviler den, som påstår vilkår, som er forskellige fra lovens deklaratoriske regler.. Lovens vilkår er i de regulerede områder både Lejelov (LL) og Boligreguleringslov (BRL). Lejeaftaler kan helt eller delvist blive ramt af ugyldighed. Aftalelovens 36 finder anvendelse Hel eller delvis tilsidesættelse af urimelige vilkår

7 Lejekontrakt, typeformular A. 8. udgave Lejers fortrydelsesret (kilde: Ejd.sadministration bind 1, side 47) Forbrugeraftalelovens 10-12c indeholder en fortrydelsesret for L ved fjernsalg, ligesom U skal være erhvervsdrivende. Fjernsalg i denne henseende defineres Lejeaftalen indgås ved brug af fjernkommunikation, hvilket vil sige enhver kommunikation, der ikke sker ansigt til ansigt, Som led i et system for fjernsalg, som drives af den erhvervsdrivende (U) Finder reglerne om fjernsalg anvendelse betyder det, dels en udvidet oplysningspligt overfor L, dels at L har fortrydelsesret. Fortrydelsesretten skal udnyttes 14 dage efter at U har meddelt L at aftale er indgået. Virkningen af at L fortryder er, at U ingen krav har mod L og allerede indbetalte beløb skal tilbagebetales.

8 Lejekontrakt, typeformular A. 8. udgave Bekendtgørelse nr. 780 af Anfører, at lejeaftaler indgået på typeformular A. 7. udgave efter den 4. marts 2002 er ugyldige for så vidt angår vilkår, der er bebyrdende overfor lejer. Kun lejeaftaler indgået på typeformular A. 8. udgave eller identiske blanketter mht. opstilling og vilkår anses for at være autoriserede. Kun i venstre hjørne kan Udlejer anbringe eget logo. Ønsker om fravigelse af blanketten skal ske i 11 Særlige vilkår Dette betyder dels, at ændringer foretaget udenfor 11, dels hvis Udlejer ikke kan bevise at eks. vejledningen er udleveret sammen med A8- formularen, er kontrakten uautoriseret, og bebyrdende vilkår aftalt i kontrakten er ugyldige.

9 Blanketter, LL 5, stk. 1 Anvendes blanketter. ved indgåelse af lejeaftaler, skal bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, fremhæves for at være gyldige. I fremhævelseskravet ligger dels skal den mere byrdefulde bestemmelse være fremhævet, dels skal det angives, at den fremhævede bestemmelse er mere byrdefuld. Endelig gælder et autorisationskrav for beboelseslejligheder og enkeltværelser ellers er fremhævede byrdefulde vilkår i blanketten alligevel ugyldige

10 Ingen pligt til anvendelse af blanketter. Ingen definition af hvad en blanket er. Se dog lov om leje af almene boliger 6, stk. 1: Ved en blanket til indgåelse af lejeaftaler forstås en fortrykt standardkontrakt til udfyldning samt andre kontrakter og kontraktstillæg, der ikke fremtræder som udarbejdet individuelt for det pågældende lejeforhold

11 Anvendes ikke blanketter (hjemmelavede aftaler), jf. LL 5, stk. 3 gælder intet fremhævelseskrav eller autorisationskrav DOG, gælder fremhævelses- og autorisationskravet også for disse hjemmelavede aftaler, hvis de er udarbejdet til flere lejemål i ejendommen, og fremtræder overfor lejeren som standardiseret/paradigme, og giver lejeren indtryk af at disse vilkår ikke kan forhandles take it or leave it )

12 1 Areal: Anvend BBR-ejermeddelelse (ejerens pligt at det anførte areal til enhver tid er korrekt) Har teknisk forvaltning, indberettet arealet er udgangspunktet for Huslejenævnene (og nok også domstolene) at arealet er korrekt opmålt. Benyttelse: Det lejede må ikke uden samtykke fra udlejer benyttes til andet end beboelse. Betydning for om det er et blandet lejemål. Betydning for eks. byttereglen udelukkende udlejet til beboelse. U H: En Lejers brugsret omfatter som udgangspunkt kun de lokaler og de fællesfaciliteter, som fremgår af lejekontrakten med Udlejer, og det må kræve særlige holdepunkter, hvis Lejer herudover skal anses for aftaleretligt at have erhvervet brugsrettigheder som en del af lejeforholdet. Særlige holdepunkter 1. Naturlig del af lejemålet (lejemålets enhed), 2. Noget andet, der giver L en brugsret

13 Ejerlejlighed Ved udlejning af en ejerlejlighed, husk LL 84, litra a og d i relation til udlejers adgang til opsigelse efter LL 83, litra a selv benytte det lejede Lejemål indgået efter ejendommens udstykning og L skal være gjort bekendt med, dels at det er en ejerlejlighed (måske er et kryds nok), dels bekendt med U opsigelsesret efter LL 83, litra a, jf. U V

14 For lejeaftaler indgået efter 1. juli 2015 (nuværende regler om opsigelse af ejerlejligheder LL 83, jf. 84, litra a og d samt LL 119, stk. 2, opretholdes og samles i LL 84, litra d) Ejer af en ejerbolig/andelshaver kan med 1 års varsel ubetinget opsige Lejer hvis ejeren/andelshaver selv ønsker at benytte lejemålet. Ubetinget ret, ingen vurdering af rimeligheden ud fra begge parters forhold, heller ikke efter en eventuel tidsbegrænsning er tilsidesat af domstol. Gælder kun for Udlejere af én bolig på opsigelsestidspunktet. krav at det er den ejer, der i sin tid indgik lejeaftalen, der opsiger og som på opsigelsestidspunktet selv ønsker at benytte boligen. Forholdene på opsigelsestidspunktet er afgørende. krav at opsiger selv har til hensigt at bebo boligen.

15 Ad 4 Depositum/forudbetalt leje, jf. LL 34/BRL 6 Hver for sig maksimalt 3 måneders leje Bankgaranti ved fremlejeforhold Til sikkerhed for forpligtelser ved fraflytning (tilbageholde kr til forbrug) Forudbetalt leje kan bo s op! For lejeaftaler indgået efter 1. juli 2015 Reglerne indeholder identiske normer for opkrævning af depositum og forudbetalt leje, men særligt med henvisning til BRL 6 gælder en strafbestemmelse i BRL 16. Reglerne om depositum/forudbetalt leje skal herefter samles i Lejelovens 34, ligesom strafbestemmelsen fra BRL 16 tillige bliver indføjet i

16 Ad 5 Varme/varmt vand Hvis ikke andet er aftalt begynder varmeregnskabsåret den 01.06, jf. LL 39, stk. 1. Ejd. med leverance fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg følger varmeforsyningsanlæggets varmeregnskabsår. Formelle ugyldighedsregler til varmeregnskabets udformning. KOLDT VAND Husk afkrydsning ved afregning efter individuelle forbrugsmålere til vand, idet U kan opkræve a conto udover lejen, hvis der er forbrugsmålere, T:BB V

17 Forbrugsudgifter/regnskaber For forbrugsregnskaber, der begynder 1. juli 2015 og senere Opkrævning/refusion af U udlagte udgifter udover lejen. Dette vedrører Varme og opvarmning af brugsvand og af koldt vand, afkøling og af el til andet end opvarmning, Reglerne om disse udlæg, som U kan kræve refusion for udover lejen, er nu samlet i ét kapitel 7 med nye Der skal opkræves separate regnskaber. Det er præciseret, at det er afgørende for enhver lovlig refusion, som kun kan opkræves, hvis L s forbrug af disse udgifter fordeles efter egnede målere. Energimærkning kan medtages i varmeregnskabet på én gang eller fordelt med lige store beløb ift. gyldighedsperioden med passende forrentning og bidrag (af et sædvanligt realkreditlån med en tilsvarende løbetid som gyldighedsperioden). samme gyldighedsbetingelser ved alle regnskaberne. Husk dommene U H og T:BB V

18 Forbrugsudgifter/regnskaber Leverance af varme og varmt vand kan ikke indeholdes i lejen, medmindre der er tale om særlige lejemål forbeholdt uddannelsessøgende, andre unge i ejendommen tilhørende selvejende institutioner, fonde eller enkeltværelser til beboelse. Varmtvandsudgifterne vedrører udgifter til opvarmning af det kolde vand, men ikke selve forbruget af vand, som enten er indeholdt i lejen eller kan opkræves udover lejen, hvis der er egnede målere. Leverance af koldt vand, jf. LL 46j og køling, jf. LL 46r er indeholdt i lejen, medmindre der er installeret egnede forbrugsmålere i ejendommen. Er det tilfældet kan betaling ikke indeholdes i lejen, medmindre der er tale om særlige lejemål forbeholdt uddannelsessøgende, andre unge i ejendommen tilhørende selvejende institutioner, fonde eller enkeltværelser til beboelse.

19 Ad. 7 Istandsættelse ved fraflytning Afskaffelse af krav om nyistandsættelse Nugældende regler tillader U at kunne lade L nyistandsætte et lejemål, hvis det er overtaget nyistandsat, uanset lejeperiodens længde, og uanset hvem der bærer pligten til indvendig vedligeholdelse i lejeperioden. På den baggrund Er det derfor gjort udelukket at aftale nyistandsættelse ved fraflytning, dels ved at gøre det præceptivt, at L ikke kan komme til istandsætte nogen dele af lejemålet, som ikke er omfattet af L s vedligeholdelsespligt, jf. 24, dels ved at gøre det præceptivt, at vedligeholdelse i lejeperioden kun skal foretages så ofte det er påkrævet under hensyn til det ejendommen og det lejedes karakter. L s pligt til istandsættelse ved fraflytning afhænger derfor af, hvornår L har pligt til at foretage vedligeholdelse efter lejelovens almindelige vedligeholdelsesbegreb (vedligeholdelse i lejeperioden, skal kun foretages så ofte det er påkrævet under hensyn til det ejendommen og det lejedes karakter)

20 Ad. 7 Istandsættelse ved fraflytning KORT SAGT: Overtages lejemålet nymalet/nyistandsat, kan L efter forslaget fortsat komme til at aflevere det lejede nymalet/nyistandsat, hvis L har den indvendige vedligeholdelsespligt, og hvis lejemålet afleveres i en stand, hvor vedligeholdelse er påkrævet. Der kan således ikke aftales nyistandsættelse uden at der foretages en konkret vurdering af lejemålets malermæssige stand. Pligten til istandsættelse af lejemålet er herefter alene afhængig af om lejemålet konkret har behov for malermæssig istandsættelse. Længden af lejeforholdet har en betydning for vurderingen. L vil kunne blive pålagt at skulle udføre delvis istandsættelse, afhængig af hvilke rum, som fremtræder i en stand, som kræver vedligeholdelse.

21 Ad. 7 Istandsættelse ved fraflytning Det fremgår således af høringssvaret side 5: Har L overtaget pligten til indvendig vedligeholdelse, skal L udover for misligholdelse, betale for almindeligt slid og ælde på de dele af det lejede, som L har vedligeholdelsespligten for. I modsætning til misligholdelse skyldes almindeligt slid og ælde ikke L ansvarspådragende handlinger, men derimod hændelige begivenheder ved normalt brug Endvidere side 12: For lejemål, som overtages nyistandsat, vil L s istandsættelsespligt bero på en vurdering af de faktiske forhold med henblik på at fastslå istandsættelsesbehovet. Det må dog antages, at L efter en lejeperiode af sædvanlig længde, som hovedregel skal istandsætte svarende til nyistandsættelse. På baggrund af U VL må det antages, at den almindelige vedligeholdelsespligt i hvert fald indtræder, hvis der ikke foretages vedligeholdelse i ca. 5 år. Afhængig af brugen af lejeligheden kan pligten efter en konkret vurdering indtræde på et tidligere tidspunkt.

22 Ad. 7 Istandsættelse ved fraflytning Der er ikke ændret ved, at L fortsat ved fraflytning skal hæfte for misligholdelse og fortsat ikke skal tilpligtes at aflevere det lejede i bedre stand end den hvori det blev overtaget. Det præciseres i høringssvaret, jf. s. 12, at ved fraflytning må man ved en konkret vurdering søge at fastlægge omfanget af L s pligt til istandsættelse. Det kan her forlanges, at L sætter en del af det lejede i bedre stand end det blev overtaget når blot lejemålet i sin helhed ikke er i bedre stand!!

23 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn A. Indflytning LL 9, stk Det lejedes stand ved indflytning skal dokumenteres pligt for udlejer til at udarbejde indflytningsrapport. 2. Lejer skal indkaldes (evt. fikseret tidspunkt i lejekontrakt?). 3. Indflytningsrapport skal udleveres til lejer.

24 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn 4. Lejer kan ikke forringe udlejers retsstilling ved ikke at møde op til synet. Udlejer skal inden 2 uger efter synet fremsende rapporten til lejer, hvis A. lejer ikke møder op eller B. lejer ikke vil kvittere for modtagelsen 5. Ingen formkrav til indflytningsrapporten. Den skal udleveres og elektronisk registrering kræver derfor udskrivningsmulighed.

25 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn 6. Udlejer må ikke sende en med indflytningsrapporten til lejer, hvis lejer møder op til synet. Hvis lejeren ikke møder op eller nægter at kvittere for modtagelse, må udlejer gerne sende den på til lejer. 7. Ved lejers underskrift på indflytningsrapporten indgås ikke bindende aftale om det lejedes stand det er alene udlejers udspil (lejers reklamationsret/-pligt efter LL 14 ændres ikke).

26 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn 8. Udlejer fortaber ret til almindelige istandsættelse ved manglende overholdelse af ovennævnte regler. 9. Udlejer har bevisbyrden for at samtlige krav er overholdt. 10. Lejer er stadig ansvarlig for mangler ved misligholdelse selvom manglende indflytningsrapport. Fejlagtig brug / uforsvarlig adfærd cfr. slid og ælde. Det fremgår side 12/37 i ministerens høringssvar, Misligholdelse ctr. slid og ælde Skjolder eller billeder, huller efter skruer, mærker efter sko på paneler og afskallede døre vil som udgangspunkt være omfattet af begrebet slid og ælde, som L kan komme til at hæfte for ved fraflytning i kraft af en vedligeholdelsespligt, i det omfang det ikke medfører, at L herved tilpligtes at sætte det lejede i bedre stand end ved overtagelsen. Er der tale om fx omfattende huller i væggene vil forholdene efter omstændighederne kunne betegnes som misligholdelse.

27 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn 11. Obligatorisk indflytningsrapport gælder ikke udlejere af én ejer- eller andelsbolig (tidligere regler gælder her). 12. Nuværende regler om inddragelse af beboerrepræsentation ved L s fraflytninger ophæves.

28 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn B. Fraflytning LL 98, stk Fuldstændig parallelitet til regler omfraflytningsrapport ugers fristen løber fra synstidspunktet og fortolkes på samme måde som fristen i gældende LL 98, stk. 2. Bestemmelsen er præceptiv Nøgletidspunktet er som alt overvejende hovedregel begyndelsen på 2-ugers fristen.

29 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn 3. Udlejer skal samle sine krav i fraflytningsrapporten. Krav der ikke er medtaget i rapporten fortabes (medmindre skjulte fejl/svig som i dag). 4. Deklaratoriske og usanktionerede regler i LL 98, stk. 2, pkt. om inddragelse af beboerrepræsentation ophæves. 5.

30 Ad 8 Hvis U har den indvendige vedligeholdelse, påhviler det alene lejer at foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler, jf. LL 20. U skal oprette konto og denne pligt til vedligeholdelse anses for opfyldt ved betaling til denne konto. 3 års hensættelser kan anvendes af L til rimelige vedligeholdelsesarbejder i lejemålet, dog forudsat, at lejemålet iøvrigt fremtræder I velvedligeholdt stand. Hvis L har den indvendige vedligeholdelse er denne pligt specificeret i vejledningen. Indvendig vedligeholdelse betyder efter retspraksis maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve. Udvendig vedligeholdelse er således ALT det andet

31 Ad 8 Vedligeholdelse i leje perioden LL 21 For lejeaftaler indgået efter den 1. juli 2015 Konto for indvendig vedligeholdelse gælder også for beboelsesdelen i blandede lejemål, for så vidt det er fysisk adskilt/opdelt i hver sin del. Indvendig vedligeholdelse defineres i loven: hvidtning, maling tapetsering og lakering af gulve.

32 Ad. 8 Vedligeholdelse i leje perioden LL 24, jf. 19 hvorefter vedligeholdelse, herunder såvel indvendig, jf. 21, som anden vedligeholdelse, som følge af forringelse af almindeligt slid og ælde, skal foretages så ofte det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter, jf. dog 22. Ny 19,2 kan ikke fraviges til skade for lejeren ( (kun) så ofte det er påkrævet..) LL 24 Det kan ikke aftales, at L ved fraflytning skal istandsætte andet end de dele af det lejede, som er omfattet af L s vedligeholdelsespligt.

33 Ad 10 Husdyr Hvis det ikke er tilladt at holde husdyr, skal afkrydsning foretages og eventuel præcisering anføres i kontraktens 11. Er der valgt beboerrepræsentanter, kan et beboermøde vedtage en husorden, jf. LL 67, stk. 1, men ikke tilsidesætte en kontraktsbestemmelse om forbud mod husdyrhold, jf. GD 98/45 Ø og TBB V. Henvis til artikel i Ekstra Bladet: Husorden En husorden må ikke indeholde bestemmelser, som strider mod bestemmelserne I lejeaftalen. Når der er valgt beboerrepræsentation kan et beboermøde vedtage en husorden. I ejendomme uden beboerrepræsentation kan L ikke vedtage en husorden. GD 1998/45 Ø: Beboerne kan ikke tilsidesætte et specifikt forbud i lejekontrakterne mod husdyrhold ved at vedtage en husorden, der tillader husdyr

34 Ad. 11 Særlige vilkår Trappelejeklausuler afskaffes Det er pr. 1. juli 2015 ikke længere lovligt at aftale klausuler om trappeleje, der regulerer lejen på anden måde end efter Danmarks statistiks nettoprisindeks (NPI). Bestemmelsen, jf. LL 53, 2, gælder kun lejemål/lejeaftaler omfattet af LL 47-52, småhuse samt lejeaftaler, hvor lejen fastsættes frit, herunder BRL 5,2-lejemål, jf. eks. spørgsmål 57. Bestemmelsen, jf. BRL 9a gælder ikke for ejendomme omfattet af omkostningsbestemt leje, jf. BRL kap For disse ejendomme er det indført, at U i stedet for at regulere lejen efter BRL 7 (OMK-lejeforhøjelse op til det lejedes værdi ), i perioder på 2 år af gangen, kan regulere lejen efter nettoprisindeks og opnå en administrativ lettelse. Inden 2 års periodens udløb skal udlejer igen beregne lejen efter 7. Hvis lejen overstiger beregningen skal lejen nedsættes fremover. Der kan tidligst kræves lejeforhøjelse efter 7, når 2-års perioden er udløbet.

35 Ad. 11 Særlige vilkår Tidsbestemte lejemål Et lejemål er tidsbestemt, når det ophører uden varsel ved den aftalte lejetids udløb, jf. LL 80, stk. 1 Boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis den ikke er tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold, jf. LL 80, stk. 3 Tidsbestemte lejevilkår kan tilsidesættes i henhold til BRL 5, stk. 8 som et mere byrdefuldt vilkår

36 Ad. 11 Særlige vilkår Ikke tilstrækkeligt begrundet Afgørende er, om U kan påvise en rimelig begrundelse (lødighed) for tidsbegrænsningen. Lejelovens eksempler I 70 om fremleje kunne være lødige begrundelser. L s påberåbelse af tidsbegrænsningens ugyldighed kan nok vanskeligt ske op til 1 uge før tidsbegrænsningens udløb pga. passivitetsbetragtninger. Eksempel på et vilkår ved ejerlejligheds udlejning:..lejemålet er tidsbegrænset i perioden 1. august juli 2016, hvor lejemålet ophører uden varsel. Lejemålet er for Lejers side uopsigeligt frem til 1. januar 2016, hvorefter det kan opsiges med 3 måneders varsel. Lejemålet er udlejet tidsbegrænset, idet Ejer/Udlejer, efter forgæves i foråret 2014 at have haft ejerlejligheden udbudt til salg i 4 måneder via ejendomsmægler og til den af mægler vurderede pris, ikke kunne sælge uden væsentligt tab, som markedet ser ud nu, og ønskede at se markedet an i 2 år...

37 Forenkling af Lejeloven/Boligreguleringsloven Reglerne om fri lejefastsættelse Ejd. taget i brug efter , jf. BRL 15a,1/LL 53,3. Beboelseslejemål der lovligt var indrettet til erhverv pr , jf. BRL 15a,2/LL 53,4. Nybyggede tagetager, som pr. 1. sept ikke var beboelse - eller nypåbyggede etager beboelseslejemål/værelser, som pr. 1. juli 2004 havde fået byggetilladelse. Ovennævnte regler samles i en ny 15a uden at der derved tilsigtes en realitetsændring! Reguleringsklausuler kan fremover kun ske iht. nettoprisindeks Trappelejeklausuler er ikke tilladt i ejendomme med fri lejefastsættelse i lejekontrakter, der indgås efter lovens ikrafttræden.

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1

Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1 Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1 NYE REGLER Flyttesyn obligatorisk Lejelov 9, stk. 2 om indflytning Lejelov 98, stk. 2-3 om

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen - Ændringer i lejeloven - W Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen Indhold: Obligatorisk indflytningssyn Lejers vedligeholdelsespligt - normalistandsættelse Obligatorisk fraflytningssyn

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme

Vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme VEJ nr 10936 af 21/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2015 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-1756

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

NYHEDSKURSUS Udfyldning af standardlejekontrakt Typeformular A, 9. udgave, 1/7-2015

NYHEDSKURSUS Udfyldning af standardlejekontrakt Typeformular A, 9. udgave, 1/7-2015 NYHEDSKURSUS Udfyldning af standardlejekontrakt Typeformular A, 9. udgave, 1/7-2015 15. september 2015 kl. 17.00-20.00 HOTEL SVENDBORG FOREDRAGSHOLDERE: ADVOKAT JENS BERTEL RASMUSSEN, møderet for Højesteret

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark UDLEJERS STØRSTE UDFORDRINGER I 2016 Elsebeth Due Kjeldsen Hjørring Udlejere 8. november 2016 AGENDA 1. Obligatoriske ind- og fraflytningssyn og rapport 2. Normalistandsættelse

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 1 Parterne og de omhandlende bygninger Årslev/Sdr. Nærå Rideklub har selvstændig bestyrelse, vedtægt og generalforsamling. Foreningens

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 1-15926-XX LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger I medfør af 14, 31 og 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, samt 44 og 75 i lov om almene

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Oversigt over emner Ind- og fraflytningssyn Indflytningssyn Fraflytningssyn

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere