ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: /33-ADVICE FAX: Mobiltlf: 60

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60"

Transkript

1 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: /33-ADVICE FAX: Mobiltlf:

2 Ny Lejelov L nr politisk forlig den 11. juni 2014 Hensyn:.den retlige og økonomiske balance mellem udlejere og lejere ikke forrykkes. Fase 1 er L 97. Fase 2 er en sammenskrivning af LL og BRL inden for 2 år efter forudgående evaluering Evalueringen skal undersøge følgende: Fald af antal sager om istandsættelse ved fraflytning? Begrænsning af nyistandsættelse har begrænset store flytteregninger? Har denne begrænsning medført en forringelse af vedligeholdelsesstanden? Er der opnået øget gennemsigtighed og styrkelse af huslejenævnets afgørelser?

3 Ny Lejelov L nr. 97 L 97 er vedtaget selvom lejer- og udlejerorganisationer er enige om at fraråde en vedtagelse Ministeren blev spurgt (Spørgsmål 66): om det gør indtryk, at 2 lejerorganisationer og 2 udlejerorganisationer anbefaler at lovforslaget ikke gennemføres Svaret var: Det kan godt være, at udlejerne ønsker at droppe forslaget, men på lejersiden er der ikke enighed om dette. Lejernes LO, der er den største lejerorganisation, bakker således op om forslaget

4 Ny Lejelov L nr. 97 L 97 blev vedtaget den 24. marts 2015 Det fremgår af 5, stk. 1, at Loven træder i kraft den 1. juli Undtagelserne fremgår af stk Det følger af ministerens høringssvar af 14. november 2014, side 36 af 37, at: Lovændringer har generelt, medmindre andet er anført, alene virkning for aftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden, og har således ikke virkning for eksisterende lejeaftaler. Det vil dog blive præciseret i lovforslagets bemærkninger, at forslaget eksempelvis ikke griber ind i eksisterende aftaler om nyistandsættelse. Dette citat er vigtigt, idet det betyder, at ministeriet ved lovens udformning er opmærksom på intertemporal ret, hvorefter parterne ved lejeaftalens udformning ikke kan tage hensyn til andet end den eksisterende (før ny lov) lovgivning, MEDMINDRE dette synspunkt særligt i den nye lov er fraveget, jf. undtagelserne ovenfor i 5, stk. 2-10

5 Lejekontrakt, typeformular A. 9. udgave Ministeren bliver ved spørgsmål 44 spurgt om: Hvornår foreligger der en ny typeformular og hvilke ændringer forventes der gennemført? Svaret var: I forlængelse af lovens vedtagelse vil ministeriet igangsætte arbejdet med en ny autoriseret typeformular og vil i den forbindelse tage stilling til hvilke ændringer, der er nødvendige. Typeformularen forventes at foreligge, når loven træder i kraft.

6 Lejekontrakt, typeformular A. 8. udgave Parterne kan stille krav om, en skriftlig lejeaftale, jf. LL 4, stk. 1 Lejeaftalen anses for indgået på lovens vilkår, i det omfang der ikke udtrykkeligt er fastsat andet i aftalen, jf. LL 4, stk. 2 Bevisbyrde.. Påhviler den, som påstår vilkår, som er forskellige fra lovens deklaratoriske regler.. Lovens vilkår er i de regulerede områder både Lejelov (LL) og Boligreguleringslov (BRL). Lejeaftaler kan helt eller delvist blive ramt af ugyldighed. Aftalelovens 36 finder anvendelse Hel eller delvis tilsidesættelse af urimelige vilkår

7 Lejekontrakt, typeformular A. 8. udgave Lejers fortrydelsesret (kilde: Ejd.sadministration bind 1, side 47) Forbrugeraftalelovens 10-12c indeholder en fortrydelsesret for L ved fjernsalg, ligesom U skal være erhvervsdrivende. Fjernsalg i denne henseende defineres Lejeaftalen indgås ved brug af fjernkommunikation, hvilket vil sige enhver kommunikation, der ikke sker ansigt til ansigt, Som led i et system for fjernsalg, som drives af den erhvervsdrivende (U) Finder reglerne om fjernsalg anvendelse betyder det, dels en udvidet oplysningspligt overfor L, dels at L har fortrydelsesret. Fortrydelsesretten skal udnyttes 14 dage efter at U har meddelt L at aftale er indgået. Virkningen af at L fortryder er, at U ingen krav har mod L og allerede indbetalte beløb skal tilbagebetales.

8 Lejekontrakt, typeformular A. 8. udgave Bekendtgørelse nr. 780 af Anfører, at lejeaftaler indgået på typeformular A. 7. udgave efter den 4. marts 2002 er ugyldige for så vidt angår vilkår, der er bebyrdende overfor lejer. Kun lejeaftaler indgået på typeformular A. 8. udgave eller identiske blanketter mht. opstilling og vilkår anses for at være autoriserede. Kun i venstre hjørne kan Udlejer anbringe eget logo. Ønsker om fravigelse af blanketten skal ske i 11 Særlige vilkår Dette betyder dels, at ændringer foretaget udenfor 11, dels hvis Udlejer ikke kan bevise at eks. vejledningen er udleveret sammen med A8- formularen, er kontrakten uautoriseret, og bebyrdende vilkår aftalt i kontrakten er ugyldige.

9 Blanketter, LL 5, stk. 1 Anvendes blanketter. ved indgåelse af lejeaftaler, skal bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, fremhæves for at være gyldige. I fremhævelseskravet ligger dels skal den mere byrdefulde bestemmelse være fremhævet, dels skal det angives, at den fremhævede bestemmelse er mere byrdefuld. Endelig gælder et autorisationskrav for beboelseslejligheder og enkeltværelser ellers er fremhævede byrdefulde vilkår i blanketten alligevel ugyldige

10 Ingen pligt til anvendelse af blanketter. Ingen definition af hvad en blanket er. Se dog lov om leje af almene boliger 6, stk. 1: Ved en blanket til indgåelse af lejeaftaler forstås en fortrykt standardkontrakt til udfyldning samt andre kontrakter og kontraktstillæg, der ikke fremtræder som udarbejdet individuelt for det pågældende lejeforhold

11 Anvendes ikke blanketter (hjemmelavede aftaler), jf. LL 5, stk. 3 gælder intet fremhævelseskrav eller autorisationskrav DOG, gælder fremhævelses- og autorisationskravet også for disse hjemmelavede aftaler, hvis de er udarbejdet til flere lejemål i ejendommen, og fremtræder overfor lejeren som standardiseret/paradigme, og giver lejeren indtryk af at disse vilkår ikke kan forhandles take it or leave it )

12 1 Areal: Anvend BBR-ejermeddelelse (ejerens pligt at det anførte areal til enhver tid er korrekt) Har teknisk forvaltning, indberettet arealet er udgangspunktet for Huslejenævnene (og nok også domstolene) at arealet er korrekt opmålt. Benyttelse: Det lejede må ikke uden samtykke fra udlejer benyttes til andet end beboelse. Betydning for om det er et blandet lejemål. Betydning for eks. byttereglen udelukkende udlejet til beboelse. U H: En Lejers brugsret omfatter som udgangspunkt kun de lokaler og de fællesfaciliteter, som fremgår af lejekontrakten med Udlejer, og det må kræve særlige holdepunkter, hvis Lejer herudover skal anses for aftaleretligt at have erhvervet brugsrettigheder som en del af lejeforholdet. Særlige holdepunkter 1. Naturlig del af lejemålet (lejemålets enhed), 2. Noget andet, der giver L en brugsret

13 Ejerlejlighed Ved udlejning af en ejerlejlighed, husk LL 84, litra a og d i relation til udlejers adgang til opsigelse efter LL 83, litra a selv benytte det lejede Lejemål indgået efter ejendommens udstykning og L skal være gjort bekendt med, dels at det er en ejerlejlighed (måske er et kryds nok), dels bekendt med U opsigelsesret efter LL 83, litra a, jf. U V

14 For lejeaftaler indgået efter 1. juli 2015 (nuværende regler om opsigelse af ejerlejligheder LL 83, jf. 84, litra a og d samt LL 119, stk. 2, opretholdes og samles i LL 84, litra d) Ejer af en ejerbolig/andelshaver kan med 1 års varsel ubetinget opsige Lejer hvis ejeren/andelshaver selv ønsker at benytte lejemålet. Ubetinget ret, ingen vurdering af rimeligheden ud fra begge parters forhold, heller ikke efter en eventuel tidsbegrænsning er tilsidesat af domstol. Gælder kun for Udlejere af én bolig på opsigelsestidspunktet. krav at det er den ejer, der i sin tid indgik lejeaftalen, der opsiger og som på opsigelsestidspunktet selv ønsker at benytte boligen. Forholdene på opsigelsestidspunktet er afgørende. krav at opsiger selv har til hensigt at bebo boligen.

15 Ad 4 Depositum/forudbetalt leje, jf. LL 34/BRL 6 Hver for sig maksimalt 3 måneders leje Bankgaranti ved fremlejeforhold Til sikkerhed for forpligtelser ved fraflytning (tilbageholde kr til forbrug) Forudbetalt leje kan bo s op! For lejeaftaler indgået efter 1. juli 2015 Reglerne indeholder identiske normer for opkrævning af depositum og forudbetalt leje, men særligt med henvisning til BRL 6 gælder en strafbestemmelse i BRL 16. Reglerne om depositum/forudbetalt leje skal herefter samles i Lejelovens 34, ligesom strafbestemmelsen fra BRL 16 tillige bliver indføjet i

16 Ad 5 Varme/varmt vand Hvis ikke andet er aftalt begynder varmeregnskabsåret den 01.06, jf. LL 39, stk. 1. Ejd. med leverance fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg følger varmeforsyningsanlæggets varmeregnskabsår. Formelle ugyldighedsregler til varmeregnskabets udformning. KOLDT VAND Husk afkrydsning ved afregning efter individuelle forbrugsmålere til vand, idet U kan opkræve a conto udover lejen, hvis der er forbrugsmålere, T:BB V

17 Forbrugsudgifter/regnskaber For forbrugsregnskaber, der begynder 1. juli 2015 og senere Opkrævning/refusion af U udlagte udgifter udover lejen. Dette vedrører Varme og opvarmning af brugsvand og af koldt vand, afkøling og af el til andet end opvarmning, Reglerne om disse udlæg, som U kan kræve refusion for udover lejen, er nu samlet i ét kapitel 7 med nye Der skal opkræves separate regnskaber. Det er præciseret, at det er afgørende for enhver lovlig refusion, som kun kan opkræves, hvis L s forbrug af disse udgifter fordeles efter egnede målere. Energimærkning kan medtages i varmeregnskabet på én gang eller fordelt med lige store beløb ift. gyldighedsperioden med passende forrentning og bidrag (af et sædvanligt realkreditlån med en tilsvarende løbetid som gyldighedsperioden). samme gyldighedsbetingelser ved alle regnskaberne. Husk dommene U H og T:BB V

18 Forbrugsudgifter/regnskaber Leverance af varme og varmt vand kan ikke indeholdes i lejen, medmindre der er tale om særlige lejemål forbeholdt uddannelsessøgende, andre unge i ejendommen tilhørende selvejende institutioner, fonde eller enkeltværelser til beboelse. Varmtvandsudgifterne vedrører udgifter til opvarmning af det kolde vand, men ikke selve forbruget af vand, som enten er indeholdt i lejen eller kan opkræves udover lejen, hvis der er egnede målere. Leverance af koldt vand, jf. LL 46j og køling, jf. LL 46r er indeholdt i lejen, medmindre der er installeret egnede forbrugsmålere i ejendommen. Er det tilfældet kan betaling ikke indeholdes i lejen, medmindre der er tale om særlige lejemål forbeholdt uddannelsessøgende, andre unge i ejendommen tilhørende selvejende institutioner, fonde eller enkeltværelser til beboelse.

19 Ad. 7 Istandsættelse ved fraflytning Afskaffelse af krav om nyistandsættelse Nugældende regler tillader U at kunne lade L nyistandsætte et lejemål, hvis det er overtaget nyistandsat, uanset lejeperiodens længde, og uanset hvem der bærer pligten til indvendig vedligeholdelse i lejeperioden. På den baggrund Er det derfor gjort udelukket at aftale nyistandsættelse ved fraflytning, dels ved at gøre det præceptivt, at L ikke kan komme til istandsætte nogen dele af lejemålet, som ikke er omfattet af L s vedligeholdelsespligt, jf. 24, dels ved at gøre det præceptivt, at vedligeholdelse i lejeperioden kun skal foretages så ofte det er påkrævet under hensyn til det ejendommen og det lejedes karakter. L s pligt til istandsættelse ved fraflytning afhænger derfor af, hvornår L har pligt til at foretage vedligeholdelse efter lejelovens almindelige vedligeholdelsesbegreb (vedligeholdelse i lejeperioden, skal kun foretages så ofte det er påkrævet under hensyn til det ejendommen og det lejedes karakter)

20 Ad. 7 Istandsættelse ved fraflytning KORT SAGT: Overtages lejemålet nymalet/nyistandsat, kan L efter forslaget fortsat komme til at aflevere det lejede nymalet/nyistandsat, hvis L har den indvendige vedligeholdelsespligt, og hvis lejemålet afleveres i en stand, hvor vedligeholdelse er påkrævet. Der kan således ikke aftales nyistandsættelse uden at der foretages en konkret vurdering af lejemålets malermæssige stand. Pligten til istandsættelse af lejemålet er herefter alene afhængig af om lejemålet konkret har behov for malermæssig istandsættelse. Længden af lejeforholdet har en betydning for vurderingen. L vil kunne blive pålagt at skulle udføre delvis istandsættelse, afhængig af hvilke rum, som fremtræder i en stand, som kræver vedligeholdelse.

21 Ad. 7 Istandsættelse ved fraflytning Det fremgår således af høringssvaret side 5: Har L overtaget pligten til indvendig vedligeholdelse, skal L udover for misligholdelse, betale for almindeligt slid og ælde på de dele af det lejede, som L har vedligeholdelsespligten for. I modsætning til misligholdelse skyldes almindeligt slid og ælde ikke L ansvarspådragende handlinger, men derimod hændelige begivenheder ved normalt brug Endvidere side 12: For lejemål, som overtages nyistandsat, vil L s istandsættelsespligt bero på en vurdering af de faktiske forhold med henblik på at fastslå istandsættelsesbehovet. Det må dog antages, at L efter en lejeperiode af sædvanlig længde, som hovedregel skal istandsætte svarende til nyistandsættelse. På baggrund af U VL må det antages, at den almindelige vedligeholdelsespligt i hvert fald indtræder, hvis der ikke foretages vedligeholdelse i ca. 5 år. Afhængig af brugen af lejeligheden kan pligten efter en konkret vurdering indtræde på et tidligere tidspunkt.

22 Ad. 7 Istandsættelse ved fraflytning Der er ikke ændret ved, at L fortsat ved fraflytning skal hæfte for misligholdelse og fortsat ikke skal tilpligtes at aflevere det lejede i bedre stand end den hvori det blev overtaget. Det præciseres i høringssvaret, jf. s. 12, at ved fraflytning må man ved en konkret vurdering søge at fastlægge omfanget af L s pligt til istandsættelse. Det kan her forlanges, at L sætter en del af det lejede i bedre stand end det blev overtaget når blot lejemålet i sin helhed ikke er i bedre stand!!

23 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn A. Indflytning LL 9, stk Det lejedes stand ved indflytning skal dokumenteres pligt for udlejer til at udarbejde indflytningsrapport. 2. Lejer skal indkaldes (evt. fikseret tidspunkt i lejekontrakt?). 3. Indflytningsrapport skal udleveres til lejer.

24 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn 4. Lejer kan ikke forringe udlejers retsstilling ved ikke at møde op til synet. Udlejer skal inden 2 uger efter synet fremsende rapporten til lejer, hvis A. lejer ikke møder op eller B. lejer ikke vil kvittere for modtagelsen 5. Ingen formkrav til indflytningsrapporten. Den skal udleveres og elektronisk registrering kræver derfor udskrivningsmulighed.

25 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn 6. Udlejer må ikke sende en med indflytningsrapporten til lejer, hvis lejer møder op til synet. Hvis lejeren ikke møder op eller nægter at kvittere for modtagelse, må udlejer gerne sende den på til lejer. 7. Ved lejers underskrift på indflytningsrapporten indgås ikke bindende aftale om det lejedes stand det er alene udlejers udspil (lejers reklamationsret/-pligt efter LL 14 ændres ikke).

26 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn 8. Udlejer fortaber ret til almindelige istandsættelse ved manglende overholdelse af ovennævnte regler. 9. Udlejer har bevisbyrden for at samtlige krav er overholdt. 10. Lejer er stadig ansvarlig for mangler ved misligholdelse selvom manglende indflytningsrapport. Fejlagtig brug / uforsvarlig adfærd cfr. slid og ælde. Det fremgår side 12/37 i ministerens høringssvar, Misligholdelse ctr. slid og ælde Skjolder eller billeder, huller efter skruer, mærker efter sko på paneler og afskallede døre vil som udgangspunkt være omfattet af begrebet slid og ælde, som L kan komme til at hæfte for ved fraflytning i kraft af en vedligeholdelsespligt, i det omfang det ikke medfører, at L herved tilpligtes at sætte det lejede i bedre stand end ved overtagelsen. Er der tale om fx omfattende huller i væggene vil forholdene efter omstændighederne kunne betegnes som misligholdelse.

27 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn 11. Obligatorisk indflytningsrapport gælder ikke udlejere af én ejer- eller andelsbolig (tidligere regler gælder her). 12. Nuværende regler om inddragelse af beboerrepræsentation ved L s fraflytninger ophæves.

28 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn B. Fraflytning LL 98, stk Fuldstændig parallelitet til regler omfraflytningsrapport ugers fristen løber fra synstidspunktet og fortolkes på samme måde som fristen i gældende LL 98, stk. 2. Bestemmelsen er præceptiv Nøgletidspunktet er som alt overvejende hovedregel begyndelsen på 2-ugers fristen.

29 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn 3. Udlejer skal samle sine krav i fraflytningsrapporten. Krav der ikke er medtaget i rapporten fortabes (medmindre skjulte fejl/svig som i dag). 4. Deklaratoriske og usanktionerede regler i LL 98, stk. 2, pkt. om inddragelse af beboerrepræsentation ophæves. 5.

30 Ad 8 Hvis U har den indvendige vedligeholdelse, påhviler det alene lejer at foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler, jf. LL 20. U skal oprette konto og denne pligt til vedligeholdelse anses for opfyldt ved betaling til denne konto. 3 års hensættelser kan anvendes af L til rimelige vedligeholdelsesarbejder i lejemålet, dog forudsat, at lejemålet iøvrigt fremtræder I velvedligeholdt stand. Hvis L har den indvendige vedligeholdelse er denne pligt specificeret i vejledningen. Indvendig vedligeholdelse betyder efter retspraksis maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve. Udvendig vedligeholdelse er således ALT det andet

31 Ad 8 Vedligeholdelse i leje perioden LL 21 For lejeaftaler indgået efter den 1. juli 2015 Konto for indvendig vedligeholdelse gælder også for beboelsesdelen i blandede lejemål, for så vidt det er fysisk adskilt/opdelt i hver sin del. Indvendig vedligeholdelse defineres i loven: hvidtning, maling tapetsering og lakering af gulve.

32 Ad. 8 Vedligeholdelse i leje perioden LL 24, jf. 19 hvorefter vedligeholdelse, herunder såvel indvendig, jf. 21, som anden vedligeholdelse, som følge af forringelse af almindeligt slid og ælde, skal foretages så ofte det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter, jf. dog 22. Ny 19,2 kan ikke fraviges til skade for lejeren ( (kun) så ofte det er påkrævet..) LL 24 Det kan ikke aftales, at L ved fraflytning skal istandsætte andet end de dele af det lejede, som er omfattet af L s vedligeholdelsespligt.

33 Ad 10 Husdyr Hvis det ikke er tilladt at holde husdyr, skal afkrydsning foretages og eventuel præcisering anføres i kontraktens 11. Er der valgt beboerrepræsentanter, kan et beboermøde vedtage en husorden, jf. LL 67, stk. 1, men ikke tilsidesætte en kontraktsbestemmelse om forbud mod husdyrhold, jf. GD 98/45 Ø og TBB V. Henvis til artikel i Ekstra Bladet: Husorden En husorden må ikke indeholde bestemmelser, som strider mod bestemmelserne I lejeaftalen. Når der er valgt beboerrepræsentation kan et beboermøde vedtage en husorden. I ejendomme uden beboerrepræsentation kan L ikke vedtage en husorden. GD 1998/45 Ø: Beboerne kan ikke tilsidesætte et specifikt forbud i lejekontrakterne mod husdyrhold ved at vedtage en husorden, der tillader husdyr

34 Ad. 11 Særlige vilkår Trappelejeklausuler afskaffes Det er pr. 1. juli 2015 ikke længere lovligt at aftale klausuler om trappeleje, der regulerer lejen på anden måde end efter Danmarks statistiks nettoprisindeks (NPI). Bestemmelsen, jf. LL 53, 2, gælder kun lejemål/lejeaftaler omfattet af LL 47-52, småhuse samt lejeaftaler, hvor lejen fastsættes frit, herunder BRL 5,2-lejemål, jf. eks. spørgsmål 57. Bestemmelsen, jf. BRL 9a gælder ikke for ejendomme omfattet af omkostningsbestemt leje, jf. BRL kap For disse ejendomme er det indført, at U i stedet for at regulere lejen efter BRL 7 (OMK-lejeforhøjelse op til det lejedes værdi ), i perioder på 2 år af gangen, kan regulere lejen efter nettoprisindeks og opnå en administrativ lettelse. Inden 2 års periodens udløb skal udlejer igen beregne lejen efter 7. Hvis lejen overstiger beregningen skal lejen nedsættes fremover. Der kan tidligst kræves lejeforhøjelse efter 7, når 2-års perioden er udløbet.

35 Ad. 11 Særlige vilkår Tidsbestemte lejemål Et lejemål er tidsbestemt, når det ophører uden varsel ved den aftalte lejetids udløb, jf. LL 80, stk. 1 Boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis den ikke er tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold, jf. LL 80, stk. 3 Tidsbestemte lejevilkår kan tilsidesættes i henhold til BRL 5, stk. 8 som et mere byrdefuldt vilkår

36 Ad. 11 Særlige vilkår Ikke tilstrækkeligt begrundet Afgørende er, om U kan påvise en rimelig begrundelse (lødighed) for tidsbegrænsningen. Lejelovens eksempler I 70 om fremleje kunne være lødige begrundelser. L s påberåbelse af tidsbegrænsningens ugyldighed kan nok vanskeligt ske op til 1 uge før tidsbegrænsningens udløb pga. passivitetsbetragtninger. Eksempel på et vilkår ved ejerlejligheds udlejning:..lejemålet er tidsbegrænset i perioden 1. august juli 2016, hvor lejemålet ophører uden varsel. Lejemålet er for Lejers side uopsigeligt frem til 1. januar 2016, hvorefter det kan opsiges med 3 måneders varsel. Lejemålet er udlejet tidsbegrænset, idet Ejer/Udlejer, efter forgæves i foråret 2014 at have haft ejerlejligheden udbudt til salg i 4 måneder via ejendomsmægler og til den af mægler vurderede pris, ikke kunne sælge uden væsentligt tab, som markedet ser ud nu, og ønskede at se markedet an i 2 år...

37 Forenkling af Lejeloven/Boligreguleringsloven Reglerne om fri lejefastsættelse Ejd. taget i brug efter , jf. BRL 15a,1/LL 53,3. Beboelseslejemål der lovligt var indrettet til erhverv pr , jf. BRL 15a,2/LL 53,4. Nybyggede tagetager, som pr. 1. sept ikke var beboelse - eller nypåbyggede etager beboelseslejemål/værelser, som pr. 1. juli 2004 havde fået byggetilladelse. Ovennævnte regler samles i en ny 15a uden at der derved tilsigtes en realitetsændring! Reguleringsklausuler kan fremover kun ske iht. nettoprisindeks Trappelejeklausuler er ikke tilladt i ejendomme med fri lejefastsættelse i lejekontrakter, der indgås efter lovens ikrafttræden.

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014

AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014 AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014 MEDLEMSBLAD FOR KØGE LEJERFORENING Privat udlejning To lejere i Roskilde vandt 411.000 kr. Lejere i samme ejendom må ikke forskelsbehandles økonomisk. Landsretten slog

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere