ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: /33-ADVICE FAX: Mobiltlf: 60

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60"

Transkript

1 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: /33-ADVICE FAX: Mobiltlf:

2 Ny Lejelov L nr politisk forlig den 11. juni 2014 Hensyn:.den retlige og økonomiske balance mellem udlejere og lejere ikke forrykkes. Fase 1 er L 97. Fase 2 er en sammenskrivning af LL og BRL inden for 2 år efter forudgående evaluering Evalueringen skal undersøge følgende: Fald af antal sager om istandsættelse ved fraflytning? Begrænsning af nyistandsættelse har begrænset store flytteregninger? Har denne begrænsning medført en forringelse af vedligeholdelsesstanden? Er der opnået øget gennemsigtighed og styrkelse af huslejenævnets afgørelser?

3 Ny Lejelov L nr. 97 L 97 er vedtaget selvom lejer- og udlejerorganisationer er enige om at fraråde en vedtagelse Ministeren blev spurgt (Spørgsmål 66): om det gør indtryk, at 2 lejerorganisationer og 2 udlejerorganisationer anbefaler at lovforslaget ikke gennemføres Svaret var: Det kan godt være, at udlejerne ønsker at droppe forslaget, men på lejersiden er der ikke enighed om dette. Lejernes LO, der er den største lejerorganisation, bakker således op om forslaget

4 Ny Lejelov L nr. 97 L 97 blev vedtaget den 24. marts 2015 Det fremgår af 5, stk. 1, at Loven træder i kraft den 1. juli Undtagelserne fremgår af stk Det følger af ministerens høringssvar af 14. november 2014, side 36 af 37, at: Lovændringer har generelt, medmindre andet er anført, alene virkning for aftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden, og har således ikke virkning for eksisterende lejeaftaler. Det vil dog blive præciseret i lovforslagets bemærkninger, at forslaget eksempelvis ikke griber ind i eksisterende aftaler om nyistandsættelse. Dette citat er vigtigt, idet det betyder, at ministeriet ved lovens udformning er opmærksom på intertemporal ret, hvorefter parterne ved lejeaftalens udformning ikke kan tage hensyn til andet end den eksisterende (før ny lov) lovgivning, MEDMINDRE dette synspunkt særligt i den nye lov er fraveget, jf. undtagelserne ovenfor i 5, stk. 2-10

5 Lejekontrakt, typeformular A. 9. udgave Ministeren bliver ved spørgsmål 44 spurgt om: Hvornår foreligger der en ny typeformular og hvilke ændringer forventes der gennemført? Svaret var: I forlængelse af lovens vedtagelse vil ministeriet igangsætte arbejdet med en ny autoriseret typeformular og vil i den forbindelse tage stilling til hvilke ændringer, der er nødvendige. Typeformularen forventes at foreligge, når loven træder i kraft.

6 Lejekontrakt, typeformular A. 8. udgave Parterne kan stille krav om, en skriftlig lejeaftale, jf. LL 4, stk. 1 Lejeaftalen anses for indgået på lovens vilkår, i det omfang der ikke udtrykkeligt er fastsat andet i aftalen, jf. LL 4, stk. 2 Bevisbyrde.. Påhviler den, som påstår vilkår, som er forskellige fra lovens deklaratoriske regler.. Lovens vilkår er i de regulerede områder både Lejelov (LL) og Boligreguleringslov (BRL). Lejeaftaler kan helt eller delvist blive ramt af ugyldighed. Aftalelovens 36 finder anvendelse Hel eller delvis tilsidesættelse af urimelige vilkår

7 Lejekontrakt, typeformular A. 8. udgave Lejers fortrydelsesret (kilde: Ejd.sadministration bind 1, side 47) Forbrugeraftalelovens 10-12c indeholder en fortrydelsesret for L ved fjernsalg, ligesom U skal være erhvervsdrivende. Fjernsalg i denne henseende defineres Lejeaftalen indgås ved brug af fjernkommunikation, hvilket vil sige enhver kommunikation, der ikke sker ansigt til ansigt, Som led i et system for fjernsalg, som drives af den erhvervsdrivende (U) Finder reglerne om fjernsalg anvendelse betyder det, dels en udvidet oplysningspligt overfor L, dels at L har fortrydelsesret. Fortrydelsesretten skal udnyttes 14 dage efter at U har meddelt L at aftale er indgået. Virkningen af at L fortryder er, at U ingen krav har mod L og allerede indbetalte beløb skal tilbagebetales.

8 Lejekontrakt, typeformular A. 8. udgave Bekendtgørelse nr. 780 af Anfører, at lejeaftaler indgået på typeformular A. 7. udgave efter den 4. marts 2002 er ugyldige for så vidt angår vilkår, der er bebyrdende overfor lejer. Kun lejeaftaler indgået på typeformular A. 8. udgave eller identiske blanketter mht. opstilling og vilkår anses for at være autoriserede. Kun i venstre hjørne kan Udlejer anbringe eget logo. Ønsker om fravigelse af blanketten skal ske i 11 Særlige vilkår Dette betyder dels, at ændringer foretaget udenfor 11, dels hvis Udlejer ikke kan bevise at eks. vejledningen er udleveret sammen med A8- formularen, er kontrakten uautoriseret, og bebyrdende vilkår aftalt i kontrakten er ugyldige.

9 Blanketter, LL 5, stk. 1 Anvendes blanketter. ved indgåelse af lejeaftaler, skal bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, fremhæves for at være gyldige. I fremhævelseskravet ligger dels skal den mere byrdefulde bestemmelse være fremhævet, dels skal det angives, at den fremhævede bestemmelse er mere byrdefuld. Endelig gælder et autorisationskrav for beboelseslejligheder og enkeltværelser ellers er fremhævede byrdefulde vilkår i blanketten alligevel ugyldige

10 Ingen pligt til anvendelse af blanketter. Ingen definition af hvad en blanket er. Se dog lov om leje af almene boliger 6, stk. 1: Ved en blanket til indgåelse af lejeaftaler forstås en fortrykt standardkontrakt til udfyldning samt andre kontrakter og kontraktstillæg, der ikke fremtræder som udarbejdet individuelt for det pågældende lejeforhold

11 Anvendes ikke blanketter (hjemmelavede aftaler), jf. LL 5, stk. 3 gælder intet fremhævelseskrav eller autorisationskrav DOG, gælder fremhævelses- og autorisationskravet også for disse hjemmelavede aftaler, hvis de er udarbejdet til flere lejemål i ejendommen, og fremtræder overfor lejeren som standardiseret/paradigme, og giver lejeren indtryk af at disse vilkår ikke kan forhandles take it or leave it )

12 1 Areal: Anvend BBR-ejermeddelelse (ejerens pligt at det anførte areal til enhver tid er korrekt) Har teknisk forvaltning, indberettet arealet er udgangspunktet for Huslejenævnene (og nok også domstolene) at arealet er korrekt opmålt. Benyttelse: Det lejede må ikke uden samtykke fra udlejer benyttes til andet end beboelse. Betydning for om det er et blandet lejemål. Betydning for eks. byttereglen udelukkende udlejet til beboelse. U H: En Lejers brugsret omfatter som udgangspunkt kun de lokaler og de fællesfaciliteter, som fremgår af lejekontrakten med Udlejer, og det må kræve særlige holdepunkter, hvis Lejer herudover skal anses for aftaleretligt at have erhvervet brugsrettigheder som en del af lejeforholdet. Særlige holdepunkter 1. Naturlig del af lejemålet (lejemålets enhed), 2. Noget andet, der giver L en brugsret

13 Ejerlejlighed Ved udlejning af en ejerlejlighed, husk LL 84, litra a og d i relation til udlejers adgang til opsigelse efter LL 83, litra a selv benytte det lejede Lejemål indgået efter ejendommens udstykning og L skal være gjort bekendt med, dels at det er en ejerlejlighed (måske er et kryds nok), dels bekendt med U opsigelsesret efter LL 83, litra a, jf. U V

14 For lejeaftaler indgået efter 1. juli 2015 (nuværende regler om opsigelse af ejerlejligheder LL 83, jf. 84, litra a og d samt LL 119, stk. 2, opretholdes og samles i LL 84, litra d) Ejer af en ejerbolig/andelshaver kan med 1 års varsel ubetinget opsige Lejer hvis ejeren/andelshaver selv ønsker at benytte lejemålet. Ubetinget ret, ingen vurdering af rimeligheden ud fra begge parters forhold, heller ikke efter en eventuel tidsbegrænsning er tilsidesat af domstol. Gælder kun for Udlejere af én bolig på opsigelsestidspunktet. krav at det er den ejer, der i sin tid indgik lejeaftalen, der opsiger og som på opsigelsestidspunktet selv ønsker at benytte boligen. Forholdene på opsigelsestidspunktet er afgørende. krav at opsiger selv har til hensigt at bebo boligen.

15 Ad 4 Depositum/forudbetalt leje, jf. LL 34/BRL 6 Hver for sig maksimalt 3 måneders leje Bankgaranti ved fremlejeforhold Til sikkerhed for forpligtelser ved fraflytning (tilbageholde kr til forbrug) Forudbetalt leje kan bo s op! For lejeaftaler indgået efter 1. juli 2015 Reglerne indeholder identiske normer for opkrævning af depositum og forudbetalt leje, men særligt med henvisning til BRL 6 gælder en strafbestemmelse i BRL 16. Reglerne om depositum/forudbetalt leje skal herefter samles i Lejelovens 34, ligesom strafbestemmelsen fra BRL 16 tillige bliver indføjet i

16 Ad 5 Varme/varmt vand Hvis ikke andet er aftalt begynder varmeregnskabsåret den 01.06, jf. LL 39, stk. 1. Ejd. med leverance fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg følger varmeforsyningsanlæggets varmeregnskabsår. Formelle ugyldighedsregler til varmeregnskabets udformning. KOLDT VAND Husk afkrydsning ved afregning efter individuelle forbrugsmålere til vand, idet U kan opkræve a conto udover lejen, hvis der er forbrugsmålere, T:BB V

17 Forbrugsudgifter/regnskaber For forbrugsregnskaber, der begynder 1. juli 2015 og senere Opkrævning/refusion af U udlagte udgifter udover lejen. Dette vedrører Varme og opvarmning af brugsvand og af koldt vand, afkøling og af el til andet end opvarmning, Reglerne om disse udlæg, som U kan kræve refusion for udover lejen, er nu samlet i ét kapitel 7 med nye Der skal opkræves separate regnskaber. Det er præciseret, at det er afgørende for enhver lovlig refusion, som kun kan opkræves, hvis L s forbrug af disse udgifter fordeles efter egnede målere. Energimærkning kan medtages i varmeregnskabet på én gang eller fordelt med lige store beløb ift. gyldighedsperioden med passende forrentning og bidrag (af et sædvanligt realkreditlån med en tilsvarende løbetid som gyldighedsperioden). samme gyldighedsbetingelser ved alle regnskaberne. Husk dommene U H og T:BB V

18 Forbrugsudgifter/regnskaber Leverance af varme og varmt vand kan ikke indeholdes i lejen, medmindre der er tale om særlige lejemål forbeholdt uddannelsessøgende, andre unge i ejendommen tilhørende selvejende institutioner, fonde eller enkeltværelser til beboelse. Varmtvandsudgifterne vedrører udgifter til opvarmning af det kolde vand, men ikke selve forbruget af vand, som enten er indeholdt i lejen eller kan opkræves udover lejen, hvis der er egnede målere. Leverance af koldt vand, jf. LL 46j og køling, jf. LL 46r er indeholdt i lejen, medmindre der er installeret egnede forbrugsmålere i ejendommen. Er det tilfældet kan betaling ikke indeholdes i lejen, medmindre der er tale om særlige lejemål forbeholdt uddannelsessøgende, andre unge i ejendommen tilhørende selvejende institutioner, fonde eller enkeltværelser til beboelse.

19 Ad. 7 Istandsættelse ved fraflytning Afskaffelse af krav om nyistandsættelse Nugældende regler tillader U at kunne lade L nyistandsætte et lejemål, hvis det er overtaget nyistandsat, uanset lejeperiodens længde, og uanset hvem der bærer pligten til indvendig vedligeholdelse i lejeperioden. På den baggrund Er det derfor gjort udelukket at aftale nyistandsættelse ved fraflytning, dels ved at gøre det præceptivt, at L ikke kan komme til istandsætte nogen dele af lejemålet, som ikke er omfattet af L s vedligeholdelsespligt, jf. 24, dels ved at gøre det præceptivt, at vedligeholdelse i lejeperioden kun skal foretages så ofte det er påkrævet under hensyn til det ejendommen og det lejedes karakter. L s pligt til istandsættelse ved fraflytning afhænger derfor af, hvornår L har pligt til at foretage vedligeholdelse efter lejelovens almindelige vedligeholdelsesbegreb (vedligeholdelse i lejeperioden, skal kun foretages så ofte det er påkrævet under hensyn til det ejendommen og det lejedes karakter)

20 Ad. 7 Istandsættelse ved fraflytning KORT SAGT: Overtages lejemålet nymalet/nyistandsat, kan L efter forslaget fortsat komme til at aflevere det lejede nymalet/nyistandsat, hvis L har den indvendige vedligeholdelsespligt, og hvis lejemålet afleveres i en stand, hvor vedligeholdelse er påkrævet. Der kan således ikke aftales nyistandsættelse uden at der foretages en konkret vurdering af lejemålets malermæssige stand. Pligten til istandsættelse af lejemålet er herefter alene afhængig af om lejemålet konkret har behov for malermæssig istandsættelse. Længden af lejeforholdet har en betydning for vurderingen. L vil kunne blive pålagt at skulle udføre delvis istandsættelse, afhængig af hvilke rum, som fremtræder i en stand, som kræver vedligeholdelse.

21 Ad. 7 Istandsættelse ved fraflytning Det fremgår således af høringssvaret side 5: Har L overtaget pligten til indvendig vedligeholdelse, skal L udover for misligholdelse, betale for almindeligt slid og ælde på de dele af det lejede, som L har vedligeholdelsespligten for. I modsætning til misligholdelse skyldes almindeligt slid og ælde ikke L ansvarspådragende handlinger, men derimod hændelige begivenheder ved normalt brug Endvidere side 12: For lejemål, som overtages nyistandsat, vil L s istandsættelsespligt bero på en vurdering af de faktiske forhold med henblik på at fastslå istandsættelsesbehovet. Det må dog antages, at L efter en lejeperiode af sædvanlig længde, som hovedregel skal istandsætte svarende til nyistandsættelse. På baggrund af U VL må det antages, at den almindelige vedligeholdelsespligt i hvert fald indtræder, hvis der ikke foretages vedligeholdelse i ca. 5 år. Afhængig af brugen af lejeligheden kan pligten efter en konkret vurdering indtræde på et tidligere tidspunkt.

22 Ad. 7 Istandsættelse ved fraflytning Der er ikke ændret ved, at L fortsat ved fraflytning skal hæfte for misligholdelse og fortsat ikke skal tilpligtes at aflevere det lejede i bedre stand end den hvori det blev overtaget. Det præciseres i høringssvaret, jf. s. 12, at ved fraflytning må man ved en konkret vurdering søge at fastlægge omfanget af L s pligt til istandsættelse. Det kan her forlanges, at L sætter en del af det lejede i bedre stand end det blev overtaget når blot lejemålet i sin helhed ikke er i bedre stand!!

23 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn A. Indflytning LL 9, stk Det lejedes stand ved indflytning skal dokumenteres pligt for udlejer til at udarbejde indflytningsrapport. 2. Lejer skal indkaldes (evt. fikseret tidspunkt i lejekontrakt?). 3. Indflytningsrapport skal udleveres til lejer.

24 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn 4. Lejer kan ikke forringe udlejers retsstilling ved ikke at møde op til synet. Udlejer skal inden 2 uger efter synet fremsende rapporten til lejer, hvis A. lejer ikke møder op eller B. lejer ikke vil kvittere for modtagelsen 5. Ingen formkrav til indflytningsrapporten. Den skal udleveres og elektronisk registrering kræver derfor udskrivningsmulighed.

25 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn 6. Udlejer må ikke sende en med indflytningsrapporten til lejer, hvis lejer møder op til synet. Hvis lejeren ikke møder op eller nægter at kvittere for modtagelse, må udlejer gerne sende den på til lejer. 7. Ved lejers underskrift på indflytningsrapporten indgås ikke bindende aftale om det lejedes stand det er alene udlejers udspil (lejers reklamationsret/-pligt efter LL 14 ændres ikke).

26 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn 8. Udlejer fortaber ret til almindelige istandsættelse ved manglende overholdelse af ovennævnte regler. 9. Udlejer har bevisbyrden for at samtlige krav er overholdt. 10. Lejer er stadig ansvarlig for mangler ved misligholdelse selvom manglende indflytningsrapport. Fejlagtig brug / uforsvarlig adfærd cfr. slid og ælde. Det fremgår side 12/37 i ministerens høringssvar, Misligholdelse ctr. slid og ælde Skjolder eller billeder, huller efter skruer, mærker efter sko på paneler og afskallede døre vil som udgangspunkt være omfattet af begrebet slid og ælde, som L kan komme til at hæfte for ved fraflytning i kraft af en vedligeholdelsespligt, i det omfang det ikke medfører, at L herved tilpligtes at sætte det lejede i bedre stand end ved overtagelsen. Er der tale om fx omfattende huller i væggene vil forholdene efter omstændighederne kunne betegnes som misligholdelse.

27 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn 11. Obligatorisk indflytningsrapport gælder ikke udlejere af én ejer- eller andelsbolig (tidligere regler gælder her). 12. Nuværende regler om inddragelse af beboerrepræsentation ved L s fraflytninger ophæves.

28 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn B. Fraflytning LL 98, stk Fuldstændig parallelitet til regler omfraflytningsrapport ugers fristen løber fra synstidspunktet og fortolkes på samme måde som fristen i gældende LL 98, stk. 2. Bestemmelsen er præceptiv Nøgletidspunktet er som alt overvejende hovedregel begyndelsen på 2-ugers fristen.

29 Ad. 7 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn 3. Udlejer skal samle sine krav i fraflytningsrapporten. Krav der ikke er medtaget i rapporten fortabes (medmindre skjulte fejl/svig som i dag). 4. Deklaratoriske og usanktionerede regler i LL 98, stk. 2, pkt. om inddragelse af beboerrepræsentation ophæves. 5.

30 Ad 8 Hvis U har den indvendige vedligeholdelse, påhviler det alene lejer at foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler, jf. LL 20. U skal oprette konto og denne pligt til vedligeholdelse anses for opfyldt ved betaling til denne konto. 3 års hensættelser kan anvendes af L til rimelige vedligeholdelsesarbejder i lejemålet, dog forudsat, at lejemålet iøvrigt fremtræder I velvedligeholdt stand. Hvis L har den indvendige vedligeholdelse er denne pligt specificeret i vejledningen. Indvendig vedligeholdelse betyder efter retspraksis maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve. Udvendig vedligeholdelse er således ALT det andet

31 Ad 8 Vedligeholdelse i leje perioden LL 21 For lejeaftaler indgået efter den 1. juli 2015 Konto for indvendig vedligeholdelse gælder også for beboelsesdelen i blandede lejemål, for så vidt det er fysisk adskilt/opdelt i hver sin del. Indvendig vedligeholdelse defineres i loven: hvidtning, maling tapetsering og lakering af gulve.

32 Ad. 8 Vedligeholdelse i leje perioden LL 24, jf. 19 hvorefter vedligeholdelse, herunder såvel indvendig, jf. 21, som anden vedligeholdelse, som følge af forringelse af almindeligt slid og ælde, skal foretages så ofte det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter, jf. dog 22. Ny 19,2 kan ikke fraviges til skade for lejeren ( (kun) så ofte det er påkrævet..) LL 24 Det kan ikke aftales, at L ved fraflytning skal istandsætte andet end de dele af det lejede, som er omfattet af L s vedligeholdelsespligt.

33 Ad 10 Husdyr Hvis det ikke er tilladt at holde husdyr, skal afkrydsning foretages og eventuel præcisering anføres i kontraktens 11. Er der valgt beboerrepræsentanter, kan et beboermøde vedtage en husorden, jf. LL 67, stk. 1, men ikke tilsidesætte en kontraktsbestemmelse om forbud mod husdyrhold, jf. GD 98/45 Ø og TBB V. Henvis til artikel i Ekstra Bladet: Husorden En husorden må ikke indeholde bestemmelser, som strider mod bestemmelserne I lejeaftalen. Når der er valgt beboerrepræsentation kan et beboermøde vedtage en husorden. I ejendomme uden beboerrepræsentation kan L ikke vedtage en husorden. GD 1998/45 Ø: Beboerne kan ikke tilsidesætte et specifikt forbud i lejekontrakterne mod husdyrhold ved at vedtage en husorden, der tillader husdyr

34 Ad. 11 Særlige vilkår Trappelejeklausuler afskaffes Det er pr. 1. juli 2015 ikke længere lovligt at aftale klausuler om trappeleje, der regulerer lejen på anden måde end efter Danmarks statistiks nettoprisindeks (NPI). Bestemmelsen, jf. LL 53, 2, gælder kun lejemål/lejeaftaler omfattet af LL 47-52, småhuse samt lejeaftaler, hvor lejen fastsættes frit, herunder BRL 5,2-lejemål, jf. eks. spørgsmål 57. Bestemmelsen, jf. BRL 9a gælder ikke for ejendomme omfattet af omkostningsbestemt leje, jf. BRL kap For disse ejendomme er det indført, at U i stedet for at regulere lejen efter BRL 7 (OMK-lejeforhøjelse op til det lejedes værdi ), i perioder på 2 år af gangen, kan regulere lejen efter nettoprisindeks og opnå en administrativ lettelse. Inden 2 års periodens udløb skal udlejer igen beregne lejen efter 7. Hvis lejen overstiger beregningen skal lejen nedsættes fremover. Der kan tidligst kræves lejeforhøjelse efter 7, når 2-års perioden er udløbet.

35 Ad. 11 Særlige vilkår Tidsbestemte lejemål Et lejemål er tidsbestemt, når det ophører uden varsel ved den aftalte lejetids udløb, jf. LL 80, stk. 1 Boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis den ikke er tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold, jf. LL 80, stk. 3 Tidsbestemte lejevilkår kan tilsidesættes i henhold til BRL 5, stk. 8 som et mere byrdefuldt vilkår

36 Ad. 11 Særlige vilkår Ikke tilstrækkeligt begrundet Afgørende er, om U kan påvise en rimelig begrundelse (lødighed) for tidsbegrænsningen. Lejelovens eksempler I 70 om fremleje kunne være lødige begrundelser. L s påberåbelse af tidsbegrænsningens ugyldighed kan nok vanskeligt ske op til 1 uge før tidsbegrænsningens udløb pga. passivitetsbetragtninger. Eksempel på et vilkår ved ejerlejligheds udlejning:..lejemålet er tidsbegrænset i perioden 1. august juli 2016, hvor lejemålet ophører uden varsel. Lejemålet er for Lejers side uopsigeligt frem til 1. januar 2016, hvorefter det kan opsiges med 3 måneders varsel. Lejemålet er udlejet tidsbegrænset, idet Ejer/Udlejer, efter forgæves i foråret 2014 at have haft ejerlejligheden udbudt til salg i 4 måneder via ejendomsmægler og til den af mægler vurderede pris, ikke kunne sælge uden væsentligt tab, som markedet ser ud nu, og ønskede at se markedet an i 2 år...

37 Forenkling af Lejeloven/Boligreguleringsloven Reglerne om fri lejefastsættelse Ejd. taget i brug efter , jf. BRL 15a,1/LL 53,3. Beboelseslejemål der lovligt var indrettet til erhverv pr , jf. BRL 15a,2/LL 53,4. Nybyggede tagetager, som pr. 1. sept ikke var beboelse - eller nypåbyggede etager beboelseslejemål/værelser, som pr. 1. juli 2004 havde fået byggetilladelse. Ovennævnte regler samles i en ny 15a uden at der derved tilsigtes en realitetsændring! Reguleringsklausuler kan fremover kun ske iht. nettoprisindeks Trappelejeklausuler er ikke tilladt i ejendomme med fri lejefastsættelse i lejekontrakter, der indgås efter lovens ikrafttræden.

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering?

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? TBB2015.195 Leje af fast ejendom 1.9. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? Folketinget vedtog den 24. marts 2015 lovforslag nr. 97[1] om ændringer af især lov om leje

Læs mere

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk LL2014 Bilag 87 Dato: 11. juni 2014 Forlig mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere