Den forestående ændring af AB92, ABT93 og ABR89

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den forestående ændring af AB92, ABT93 og ABR89"

Transkript

1 Den forestående ændring af AB92, ABT93 og ABR89 Hvad kan vi lære af vores nordiske naboer? Advokat Liv Helth Lauersen Frederiksberggade København K Telefon:

2 Program 1 Lidt om status for ændringen af AB92, ABT93 og ABR 89 2 Indhold, forventninger og tidsforløb 3 Kort om AB 04 og NS 8405: Kan vi blive inspireret af svensk og norsk entrepriseret? 5 Konkrete eksempler 6 Debat 2

3 Status Ønske blandt byggeriets parter om at AB92, ABT93 og ABR89 skal revideres Fælles brev til Klima-, Energi og Bygningsministeren 26. november 2012 Revisionen kan forventeligt gennemføres på 3 år Ministeren afventer resultat fra forskningsprojekt på KU: Aftaleformer i Byggeriet Rapport forventes 1. halvår 2013 Energistyrelsen har indkaldt til møde med bygge- og anlægsbranchens organisationer Dansk Byggeri, Bygherreforeningen, DI, Håndværksrådet, Danske ARK, FRI og TEQNIQ deltager i de indledende drøftelser Sekretariatets placering, proces og indhold er uklar p.t. 3

4 Forløbet indtil videre DI s forslag til revision af AB92 fremsendes Bygherreforeningen, Dansk Byggeri og Tekniq s brev til klima-, energiog bygningsministeren Brev fra Klima-, energi- og bygningsmini steren Bygge- og anlægsbranchens organisationer afholder høring om revision af ABR89, AB92 og ABT93 Samlet brev fra byggeog anlægsbranchens organisationerne til Klima-, energi- og bygningsministeren enighed om en samlet revision af ABR89, AB92 og ABT93 anmodning om møde Ministeren holder møde med organisationerne Brev fra Klima-, energi- og bygningsministeren - afventer forskningsprojekt vedr. aftaleformer i byggeriet vil foreligge primo Januar 2013 Marts

5 Tilblivelse af AB92 Boligministeriet og Byggestyrelsen drøftede en ny revision Byggestyrelsen skrev brev vedrørende arbejdets nærmere organisering Revisionsudvalget afgav forslag til afløsning af AB72 Boligministeriet udfærdigede AB92 efter indstilling fra et enigt revisionsudvalg Konferencen Skal AB72 revideres? afholdt af Det Danske Selskab for Byggeret Byggestyrelsen nedsatte udvalget Udvalget til revision af AB72.1 Arbejdet i revisionsudvalget indledtes Medlemmerne til revisionsudvalget blev udpeget 53 møder høring Debatmøde i Bygge- og Boligstyrelsen og Det Danske Selskab for Byggeret januar

6 Revisionsudvalget AB92 Boligselskabernes Landsforening Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning Byggesocietetet Dansk Industri (tidligere Industrirådet) og Det Danske Handelskammer Entreprenørforeningen Håndværksrådet Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Boligministeriet Samordningsudvalget vedr. Den Statslige Ejendomsforvaltning (SEF) (tidligere Koordinationsudvalget vedr. Statsbyggeri (KVS) Trafikministeriet Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Professor, dr. jur. Halfdan Krag Jespersen - Aarhus Universitet (formand) Boligministeriet var sekretariat 6

7 Hvad er ønskerne til revisionen? DI har den 23. januar 2012 lavet et konkret forslag til revision af AB92 indeholdende: Lavere garantistillelser for entreprenører end p.t. Tilpasning til nye forældelsesregler Forslag til før-afleveringsproces og efterafleveringsproces for at formindske antallet af mangler Registreringsforretninger i forhold til påberåbte mangler ved ophævelse m.v. 7

8 Hvad er ønskerne til revisionen? Bygherreforeningen, Dansk Byggeri og Tekniq har i brev til ministeren af peget på, at revisionen skal være mere omfattende: Aftalerne fremtidssikres i forhold til nye aftaleformer, f.eks. OPP, ESCO-aftaler og lignende Håndtering af funktionsudbud og udfordringer af klassisk arbejdsdeling mellem rådgiver, materialeleverandør og udførende Behov for krav til bæredygtighed og energieffektivisering 8

9 Norsk og Svensk entrepriseret (Kort Intro) Sverige: AB04 Norge: NS 8405:2008 Både AB04 og NS8405 er agreed documents ligesom AB92 9

10 Norsk og Svensk entrepriseret Overordnede kendetegn: Mere formalistisk/større reguleringsgrad Danmark Sverige Norge Reguleringsgraden 10

11 Svensk entrepriseret Uden projektering (hoved- /fagentreprise) Med projektering (totalentreprise) Bygherre - Entreprenør AB 04 ABT 06 Hovedentreprenør - underentreprenør AB-U 07 ABT-U 07 11

12 Norsk entrepriseret Bygherre Entreprenør Uden projektering (hoved- /fagentreprise) Uden projektering for mindre bygge og anlægskontrakter NS 8405 NS 8406 NS 8407 Med projektering (totalentreprise) Hovedentreprenør underentreprenør NS 8415 NS 8416 NS

13 Hvad kan vi lære af de norske og svenske regler? 4 interessante områder for byggeriets parter: 1. Varslingsregler/præklusive frister vedrørende forsinkelseskrav og ekstraarbejder 2. Forcering 3. Kontrol/styring af ekstraarbejder 4. Foreløbige retsmidler og alternativ tvistløsning 13

14 1. Varslingsregler/præklusive frister i relation til forsinkelse AB92 24, stk. 3 og 26, stk. 3 snarest muligt underrettes skriftligt AB04 kap. 4, 4 - Part skall utan dröjsmål underrätta motparten (uden ugrundet ophold) NS8405 Kap. IV, pkt Dersom en part vil kreve fristforlengelse på grunn av forhold som er beskrevet i 24.1, 24.2 eller 24.3, skal han varsle den andre parten uten ugrunnet opphold ALLE ER NEUTRALE VARSLINGER 14

15 NS8405, Kap. IV, pkt. 24 Gensidige forpligtelser/varslinger varsle uden ugrundet ophold inden for fristen svarpligt uden ugrundet ophold inden for fristen (kun i relation til 24.6) Afgiveren af varsel Modtageren af varsel 15

16 NS8405 To tempi 24.4 neutralt varsel, krav om en henvisning til det forhold, som begrunder forsinkelsen 24.6 Når der foreligger grundlag for at beregne omfanget af kravet, skal kravet specificeres og begrundes AB92 alene krav om neutralt varsel medmindre specifikation forlanges 16

17 NS varsel: 24.4: Hvornår løber varslet fra: Ved revideringen i 2008 blev formuleringen vil kræve forlængelse indsat i stedet for blev klar over at forholdet kunne hindre fremdriften Ikke uproblematisk, da knyttet til afsenderens vilje Antages dog at fristen løber fra kundskabstidspunktet Høyesterets Rt : Stryn Energi AS : Varslingspligten begynder å løpe når entreprenøren er klar over de faktiske forhold som gjør byggherren ansvarlig for utgifterne, og han må gis tid til å vurdere ansvarsproblematikken 17

18 NS8405 Konsekvenser af for sent varsel: Manglende varsel (24.4) kravet på fristforlængelse fortabes HR: Præklusiv frist U: (LB ) konkluderende adfærd etableret inter partes vedrørende frister U: (LH ) præklusion strider mod redelighed og god tro Manglende begrundelse (24.6): kun krav på den fristforlængelse, som den anden part måtte forstå han havde 18

19 NS8405 Svarpligt 24.7 Modtager af varsel skal svare uden ugrundet ophold Gælder kun det begrundede og specificerede varsel efter 24.6 Ingen konsekvens ved ikke at reagere på neutralt varsel efter 24.4 Ved manglende reaktion fortabes retten til at gøre indsigelse mod fristforlængelsen kravet er automatisk godkendt, som det er fremsat Der skal reageres raskt efter begrundelse er modtaget Ikke tilsvarende i AB92 19

20 NS8405: Præklusive frister I relation til ekstraarbejder 22.3 Endringsordre Skal være skriftlig (svarer til bestemmelsen om ekstraarbejder i AB92 14) 23 Irregulær endringsordre Entreprenørens udførelsespligt - Også irregulære pålæg om ekstraarbejder, eksempelvis via tegninger m.v., skal udføres (ctr. AB92 14, stk. 2) 23.2 Entreprenørens varslingsplikt Uden ugrunnet opphold, hvis påberåbes som en endring (ekstraarbejde) Ellers mistes mulighed for betaling 20

21 NS8405: Præklusive frister Ekstraarbejder (fortsat) 23.3 Byggherrens svarplikt Kan enten a) utstede endringsordre b) avslå entreprenørens krav Ingen reaktion inden uden ugrunnet opphold Kravet anses som accepteret 26.1 Udførelsespligt ved uenighed Entreprenøren skal udføre det omtvistede ændringsarbejde (mere vidtgående end AB92 14, stk.) Kan kræve sikkerhed 21

22 2. Forcering AB04 Kap Forcering For at undgå eller formindske en forlængelse af kontrakttiden er entreprenøren forpligtet til at forcere på bygherrens regning. Dette skal bekræftes skriftligt inden påbegyndelse. Ved manglende accept af bygherren på entreprenørens krav på tidsfristforlængelse er entreprenøren berettiget til betaling for forcering, hvis entreprenøren ville være berettiget til tidsfristforlængelse. Inden forcering: Skriftlig underretning til bygherre med angivelse af udgifter til forcering. Bygherre kan her indrømme en forlængelse, hvorefter forcering for bygherrens regning ophører. 22

23 2. Forcering AB04 (fortsat) I dansk ret har entreprenøren hverken ret eller pligt til at forcere. Det kan dog komme på tale, at der opnås betaling for ikke godkendt forcering, hvis forsinkelse kan henregnes til bygherrens forhold AB 04 har indarbejdet procedurer for den uklarhed, der er vedrørende forcering Mere operationelt/"sikkert" system end AB 92 Dog altid procesrisiko (Hvem var skyld i den konkrete forsinkelse?) 23

24 2. Forcering - NS Når entreprenøren har krav på tidsfristforlængelse kan bygherren vælge at fastholde dagbodsbelagte frister kræve forcering Bygherren kan kræve omorganisering og omlægning af entreprenørens arbejde Inden for rammerne af det praktisk mulige Behandles som ændringsarbejder 24.8 Forcering ved uberettiget afslag på tidsfristforlængelse Entreprenøren kan vælge at se afslaget som et pålæg om forcering givet ved ændringsordre En ret for entreprenøren IKKE en pligt 24

25 2. Forcering - NS 8405 (fortsat) OBS! Entreprenøren har ikke ret til forcering, når vederlaget for forcering overstiger dagsbøderne + 30 % Før eventuel forcering skal bygherren varsles skriftligt Bygherren skal ikke acceptere dette, men varslet giver bygherren mulighed for at genoverveje fristforlængelsen Entreprenøren bærer bevisbyrden for, at afslaget var uberettiget Tabet begrænses, hvis entreprenøren tog fejl 25

26 3. Ekstraarbejder og kontrol AB04 Kap. 6-9 og 10 Regningsarbejder 9 10 Præcisering af hvilke poster, der kan indgå i regningsarbejderne Entreprenøren skal sørge for, at bygherre får det bedste tekniske og økonomiske resultat Rabatter skal godskrives bygherren Bygherres krav på kontrol af underbilag Fast dækningsbidrag/administrationssalær kan med fordel aftales 26

27 3. Ekstraarbejder og kontrol - NS8405 Pkt Ekstraarbejde faktureres på særskilte fakturaer, som udgangspunkt først, når de er færdige Pkt Dokumentation og målinger Sammen med fakturaer skal fremsendes målinger og dokumentation til bygherrens kontrol af det udførte Varsling til bygherren inden målinger Findes ikke i AB92. Bygherren har dog generel mulighed for at kontrollere arbejdet Mange konflikter opstår pga. manglende dokumentation! 27

28 3. Ekstraarbejder og kontrol NS Justerte enhetspriser Enhedspriser anvendes med justeringer for ydelser, der minder om dem, der er fastsat enhedspriser for Justeringer skal reflektere prisniveauet fra de oprindelige enhedspriser Der findes ingen tilsvarende bestemmelser i AB92. Kun ydelser beskrevet ved enhedspriser er omfattet Giver dette en bedre styring for bygherres merudgifter ved ekstraarbejder? 28

29 3. Kontrol og dokumentation NS : Regningsarbejder Entreprenøren skal hver uge sende specificeret meddelelse over påløbne omkostninger materialeforbrug og tid Bygherre har 14 dage til at kontrollere dette Efterløbende frister for udveksling af information Alt i alt en stram styring Der findes ikke noget tilsvarende i AB92 Kan mange konflikter om betaling løses på denne måde? 29

30 4. Foreløbige retsmidler og alternativ tvistløsninger AB92 46 Sagkyndig beslutning AB04 kap. 10, 1: Förenklad tvistelösning NS8405 pkt og pkt. 43.2: Oppmann 30

31 4. Foreløbige retsmidler AB92 46 Sagkyndig beslutning Grundlag for betalingsanmodninger og garantiudbetalinger Ikke bindende for Voldgiftsretten Ikke bindende for parterne (modif.: garantistiller) 31

32 4. Foreløbige retsmidler AB04 kap. 10, 1 Forenklet tvistløsning Parterne skal blive enige om en forenklet tvistløsning Udpege skiljeperson behandling på 5-7 uger Afgørelsen er bindende for parterne indtil parterne bliver enige om en anden løsning eller indbringer spørgsmålet til afklaring af en almindelig domstol eller voldgift Parterne har en måned til at meddele, om skiljepersonens beslutning kan tiltrædes 32

33 4. Foreløbige retsmidler NS8405 pkt Midlertidige tvistløsninger (Oppmann) Afgørelser af om der foreligger: Ændring Forsinkelse eller mangler ved bygherrens leverancer eller anden medvirken Afgørelsen er bindende, med mindre der anlægges sag inden for seks måneder eller indgås anden aftale Skal følges indtil afgørelsen eventuelt fraviges ved aftale eller dom 33

34 NS Oppmann Foreløbig oppmann afgørelser 43.2 Kan vedrøre alle forhold under kontrakten i kontraktperiode (inden aflevering) Alene afgørelser efter 26.2 er uden videre bindende for parterne Øvrige oppmann afgørelser er bindende, når begge parter accepterer afgørelsen Parterne skal indenfor en måned oplyse, om de vil acceptere afgørelsen 34

35 NS Oppmann Formål med reglerne: Begrænse og løse løbende uenigheder under en byggesag Undgå at der bygges til bunke Forbedre arbejdsforholdene Få en udenforståendes (og neutral persons) syn på processen Få løst konflikter, når de er nye og friske i erindringen 35

36 NS Erfaringer med opmandsafgørelser Stor modstand fra bygherreside i Norge 26.2 s formulering Med mindre annet er avtalt Anvendes stort set ikke i praksis 36

37 NS Oppmann Advokat Helge Jakob Kolrud; Årsager til manglende brug: Rædslen for formalisme (ingeniør jurist) Modvilje mod at opgive stærk position Opmanden som konfliktskaber 37

38 4. Alternativ tvistløsning Nye regler om prosjektintegrert megling (PRIME) NS8407:2011 (totalentreprise) 50.2: Enighed mellem parterne: mæglingsudvalg med mandat til at bistå parterne med at løse konflikter i kontraktsperioden Forum til at finde mindelige løsninger Bør nedsættes efter kontraktindgåelse Op til 3 medlemmer udpeges i fællesskab 38

39 4. Alternativ tvistløsning Norge (fortsat) Udvalget bestemmer samarbejdsform, involvering m.v. Udgifter til udvalget deles ligeligt mellem parterne Baggrund for reglerne: Inspireret af FIDIC Off-shorekontrakter Dispute resolution boards Erfaringer inden for den norske vejsektor Fast ramme med fleksibelt indhold 39

40 AB92 Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har lavet nogle bestemmelser om forenklet tvistløsning Reglerne om forenklet voldgiftsbehandling Reglerne for foregreben tvisteløsning ( Den kloge mand /Dispute Adjudicator) Anvendes ikke i praksis 40

41 Debat Hvad bør standardaftalerne indeholde ikke kun ud fra organisationsperspektivet? Kan vi bruge noget fra norsk og svensk entrepriseret? Hvad kan gøres bedre/hvad kan vi lære? Hvordan løser vi tvister effektivt og tilfredsstillende? Hvordan minimeres standpunktsrisici? Hvordan sikres løbende håndtering og dokumentation af krav? 41

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004 Ren besked Nr. 4 september 2004 Håndværkere få styr på aftalen Forord Få styr på aftalen! Det er undertitlen til denne håndbog om håndværksarbejde. Og det er ikke uden grund. Her hos Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere