Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K"

Transkript

1 Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks København K Kystdirektoratet J.nr. 13/ Ref. Hans Erik Cutoi-Toft Afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af anlæg i Erdkehlgraven, ud for Refshalevej Københavns Kommune samt påbud om fjernelse af de af afslaget omfattede anlæg. Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på ansøgning om lovliggørelse af etablering af anlæg i Erdkehlgraven ud for Refshalevej i Københavns Kommune, som ansøgt af foreningen Fredens Havn i af 6. september Foreningen Fredens Havn er adressat for afgørelsen, men afslaget sendes til dig som foreningens repræsentant samt i kopi til kontaktpersoner i Fredens Havn. Kystdirektoratet går ud fra, at du orienterer din klient om afgørelsen. Begrundelsen for afgørelsen kan læses herunder. Samtidig meddeles der påbud om, at de af ansøgningen omfattede anlæg skal fjernes fra søterritoriet, således området fremstår som før etableringen, senest 1. september Lovgrundlag Etablering af anlæg på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet jf. 16 a, stk. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11. marts 2009). Påbuddet meddeles med henvisning til kystbeskyttelseslovens 19 b. Projektbeskrivelse Afslaget meddeles til projektet som beskrevet i ansøgningsmateriale af 6. september Det skal præciseres, at anlæg ikke omfattet af dette materiale ikke er omfattet af afslaget. Kystdirektoratet skal dog bemærke, at det efter sagsbehandlingen af foreningens Fredens Havns anlæg vurderes, at øvrige lignende anlæg ikke kan opnå tilladelse, hvorfor vi efterfølgende vil rette henvendelse til ejere af øvrige anlæg med anmodning om, at disse anlæg fjernes. Anlæggene er samlet på et mindre areal i Erdkehlgraven på ca. 40 x 120 m. Øvrige både eller vrag i området langs Refshalevej i øvrige grave er ikke en del af forenings ansøgning. Ansøgningen omfatter tre flydebroer med tilhørende anlæg: Krydset, Pilen og Trekanten. Kystdirektoratet henviser til ansøgningen, som er vedlagt som bilag for yderligere beskrivelse af anlæggene og deres udformning. Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg)

2 Begrundelse Kystdirektoratet skal indledningsvist bemærke, at der ikke findes en omfattende sammenlignelig praksis, som kan danne baggrund for en vurdering af Fredens Havns ansøgning. Der findes klar praksis for så vidt angår husbåde, men Kystdirektoratet finder ikke umiddelbart, at de kriterier, der normalt anvendes i denne typer sager, uden videre kan overføres til nærværende sag. Kystdirektoratet lægger traditionelt vægt på høringssvar fra andre myndigheder, og i sager uden et klart sammenligningsgrundlag, vil høringssvar blive tillagt stor vægt i forhold til en vurdering af sagen. Kystdirektoratet finder, at i den konkrete sag skal svaret fra Københavns Kommune tildeles stor betydning i den samlede vurdering. Kommunen besidder et stort lokalkendskab og administrerer samtidig anden lovgivning, som har sammenhæng med det pågældende projekt. Særligt relevant i denne forbindelse er kommunens administration af lokalplanlægningen og vurderinger i relation til sanitære forhold. På begge områder udtrykker kommunen bekymring i forhold til den konkrete ansøgning. Kystdirektoratet konstaterer på baggrund af kommunens høringssvar, at Fredens Havn ikke harmonerer med kommunens ønsker for en fremtidig anvendelse og planlægning af området. Det skal tilføjes, at der er kommet et stort antal indsigelser fra naboer, bredejere og borgere i området, og at Kystdirektoratet således kan konstatere, at Fredens Havn generelt møder markant lokal modstand. Kystdirektoratet finder, at antallet af indsigelser mod projektet også skal indgå i en samlet vurdering af, om det ansøgte kan opnå tilladelse. Sammenholdt med de indkomne høringssvar fra særligt Kulturstyrelsen, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste og Københavns Kommune, der alle indeholder indvendinger mod ansøgningen, finder Kystdirektoratet ikke, at det ansøgte projekt kan opnå tilladelse. Det skal afslutningsvist bemærkes, at Kystdirektoratet anerkender Fredens Havns ønske om dialog og fredelig sameksistens med andre interessenter i området både for så vidt angår fremtidig udvikling og renholdelse af området. Det noteres, at Fredens Havns ønsker ikke umiddelbart er blevet mødt af åbenhed fra andre sider. Et reelt ønske om skabe et bæredygtigt miljø i området kan dog ikke konkret vægtes tungere end de ovenfor nævnte indsigelser, hvorfor Kystdirektoratet som anført meddeler afslag på det ansøgte. De etablerede anlæg skal derfor fjernes, og forholdene skal reetableres som forud for anlæggenes etablering. Kystdirektoratet finder, at en rimelig frist for at kunne imødekomme dette påbud skal fastsættes til 1. september Fristen er fastsat ud fra en vurdering af, hvilken indsats fra foreningens medlemmer der er forbundet med en fjernelse. Sagsgennemgang Det falder uden for rammerne af denne tilladelse at give et fuldstændigt referat af sagens forløb, idet der i sagen er en stor mængde korrespondance med både ansøgere, myndigheder og klagere i området. Herunder refereres derfor kun til de sagens væsentligste dokumenter. Sagsgennemgangen tager udgangspunkt i den indsendte ansøgning af 6. september Forud for dette forløb har Kystdirektoratet ved opslag på stedet etableret kontakt til foreningen, ligesom der har været afholdt møde og besigtigelse på lokaliteten. Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg)

3 Desuden har Kystdirektoratet i sagsforløbet afholdt besigtigelse på stedet, og der har i den forbindelse været afholdt møde med både foreningen og repræsentanter fra borgere i området. Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen har den været sendt i høring hos en række myndigheder, interesseorganisationer og naboer på land. Ansøgningen har endvidere været offentliggjort på Københavns Kommunes online høringsportal Bliv Hørt. Kystdirektoratet skal indledningsvist bemærke, at der er kommet et større antal borgerindsigelser både fra naboer og som følge af offentliggørelse på kommunens høringsportal. Disse har været sendt til dig for bemærkninger sammen med høringssvarene fra relevante myndigheder jf. s af 30. oktober 2013 og 25. november Indsigelserne fokuserer hovedsageligt på miljømæssige aspekter omkring anlæggene, herunder de sanitære forhold, samt anlæggenes visuelle karakter. Anlæggene er efter fleres opfattelse uskønne, og området, som i vid udstrækning er fredet fortidsminde, bør i videst muligt omfang friholdes for anlæg. Kystdirektoratet citerer ikke indsigelserne yderligere i nærværende afgørelse, idet det lægges til grund af de væsentlige indsigelser er dig og ansøgeren bekendt på baggrund af den foretagne partshøring. NaturErhvervstyrelsen svarer i af 17. september 2013, at man ikke har bemærkninger til det ansøgte, da der ikke er erhvervsfiskerimæssige interesser i området. Søfartsstyrelsen oplyser telefonisk 17. september 2013, at man ikke umiddelbart har bemærkninger af sejladssikkerhedsmæssig karakter til det ansøgte. Naturstyrelsen svarer 18. september 2013, at man ikke har bemærkninger til projektet. Københavns Kommune beder i af 11 oktober 2013 om udsættelse af høringsfristen, således kommunen kan afgive sit svar senest 1. marts Kystdirektoratet imødekommer kommunens ønske, idet svaret vurderes at kunne være af afgørende betydning for sagens behandling. I høringssvar af 26. februar 2014 skriver Københavns Kommune bl.a. følgende: Etableringen af Fredens Havn, som består af en forening på 15 medlemmer, har udviklet sig langsomt og har pågået i en periode over flere år. Ifølge ansøgningen bygger foreningen på en bæredygtig ideologi og et fælles ønske om at skabe rum på naturens og vandets præmisser. Herudover har foreningen til formål at forskønne og vedligeholde området omkring bådene, at have fælles oprydningsdage til naturens forskønnelse. Kommunen vurderer ikke, at bådene bidrager til områdets forskønnelse eller bibringer nogen herlighedsværdi tværtimod. Kommunen har flere gange været på tilsyn i området. Området ved Fredens Havn fremstår både på land og til vands meget rodet og fyldt med affald.2 Videre anfører kommunen, at det ikke vurderes, at toilet- og spildevandshåndteringen foregår forsvarligt, og at de lokalplansmæssige rammer for at udlægge området til havn ikke er til stede. Københavns Kommune redegør Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg)

4 videre for, at området er naturskøn og rekreativt vigtigt, og at disse værdier er vigtige at bevare. Afslutningsvist anfører Københavns Kommune følgende: På baggrund af ovenstående (høringssvaret Kystdirektoratets tilføjelse) vurderer kommunen ikke, at det vil være miljømæssigt forsvarligt eller foreneligt med de øvrige forhold i området at give Fredens Havn permanent tilladelse til at etablere sig i Erdkehlgraven. Bådene, skjul og byggematerialer mv. bør derfor fjernes hurtigst muligt. Dette gælder også de vrag og fortøjede både, der ligger rundt omkring i området. Kulturstyrelsen svarer 6. februar 2014, at Det er Kulturstyrelsens holdning, at det ikke er hensigtsmæssigt at etablere en egentlig havn i Erdkehlgraven. En egentlig havn skal have markant landfæste, og det vil i dette tilfælde være til det fredede fortidsminde. Et sådant anlæg vil helt ændre indtrykket af fortidsmindet, ikke mindst set fra den modsatte side af graven. Styrelsen vil næppe give tilladelse til etableringen. En egentlig havn vil også hurtigt kræve faciliteter i form af toiletbygninger, kiosk, parkering etc. Det ville, såfremt der gives tilladelse, skulle etableres på det fredede fortidsminde. Styrelsen vil næppe give tilladelse til så markante opbygninger på fortidsmindet. Derudover har styrelsen spurgt Foreningen Fredens Havns advokat, hvorfra de bjælker der i dag ligger mellem bådene stammer. De har tilhørt dele af konstruktioner omkring Holmen, og er som sådan fredet og må ikke frigøres og anvendes til formål af denne karakter. Styrelsen ønsker ikke at der sker yderligere ødelæggelse af sådanne konstruktioner, hvorfor dette er endnu et argument for ikke at etablere en havn på stedet. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste skriver i høringssvar af 27. februar 2014 blandt andet, at bådende i øjeblikket ikke ligger i vejen for Forsvarets nuværende træning. En fortsat tilgang af nye både/anlæg kan medføre en begrænsning i Forsvarets anvendelse af Erdkehlgraven som træningsområde. Udledning af sanitær- og spildevand i Erdkehlgraven fra de tilstedeværende både/anlæg kan medføre en sundhedsmæssig risiko for forsvarets egne dykkere samt kursisterne på dykkerskolen. Der er desuden modtaget høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Begge organisationer finder, at der bør meddeles afslag på det ansøgte projekt. Indsigelserne mod projektet er i øvrigt løbende sendt i partshøring til dig som repræsentant for Fredens Havn. I af 17 februar 2014 svarer Fredens Havn gennem dig på de på det tidspunkt indkomne høringssvar, som hovedsageligt vedrører henvendelser fra naboer og borgere i området. Indledningsvist redegøres blandt andet for, hvilke anlæg Fredens Havns ansøgning vedrører, ligesom enhver sammenhæng med kriminelle aktiviteter i området afvises. I forhold til Kulturstyrelsens høringssvar bemærkes det, at Fredens Havn ikke har ambitioner eller ønsker om at iværksætte aktiviteter, der kræver udvidelser på land. Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg)

5 Afslutningsvist anføres følgende bemærkning: Vi har med det nuværende anlæg med succes forsøgt, at værne om sivskoven og fuglelivet ved Fredens Havn på bedst mulige måde, som beskrevet i ansøgningen og i vores forenings vedtægter. Der er flere påstande om at fuglelivet har været nedgående i området siden vi begyndte at opholde os på vandet ud fra Refshalevej. Det er dog ikke bakket op af nogle optællinger, registreringer eller på anden måde nogen observationer fra fagfolk og vi mener faktisk at vi flere gange har været den direktie årsag til at der kan være et fugleliv i sivskoven, da vi har talt kommunens folk fra at rydde op i sivene i de perioder hvor fuglene yngler og at vi har ryddet og rydder fortsat sivskoven fra skrald uden for ynglesæsonen. Da der generalt er mangel på bådepladser i Margrethe Holm og Lynetten lystbådehavn giver det ikke umiddelbart en løsning på at skulle fjerne bådene i Erdkehlgraven. Vi ønsker også et generelt havnereglement og ser også nødvendigheden i, at der kommer styring på den til tider kaotiske måde tingene er foregået i Erdkehlgraven. Men nu da kystdirektoratet har fået kompetencen til at tage denne styring er vi sikre på, at både vi og vores naboer står overfor en positiv og konstruktiv udvikling. Det er slutvis vores håb og ambition at imødekomme naboer og besøgende med åbenhed og dialog. Vi vil gerne blive bedre til at kommunikere med omverden om hvem vi er og hvad vi står for, så misforståelser og fordømmende forestillinger bliver vendt til et konstruktivt samarbejde om at løfte området, naturen og de sociale bånd. Vi går efter og håber på, at vi i fremtiden står som et samlet nærområde der kan blive forgang og inspiration for andre. I relation til høringssvaret fra Københavns Kommune svarer Fredens Havn i e- mail af 28. marts 2014, at man er uenige i en lang række påstande i svaret. Der argumenteres for, hvorfor bemærkninger i kommunens svar ikke kan lægges til grund for afgørelsen, herunder beskrives eksempelvis situationen omkring de sanitære forhold m.v. Til slut anføres det, at Vi vurderer at Kommunens Center for miljøbesyttelse, ikke har været tilstrækkelig grundig i deres arbejde, da vi må konstaterer at en del af deres dokumentation er gentagelser af andre interessenters udokumenterede påstande. Center for miljøbeskyttelse har faktisk ikke produceret et eneste stykke håndgribelig bevis som kan kædes sammen med Fredens Havn. Dette simpelthen fordi den ikke findes, da påstandene ikke har noget på sig, men er opstået af kulturelle forskelle og misforståelser mellem forskellige grupperinger i lokalområdet. Disse misforståelser nåede vi langt med at opklare da vi deltog i en dialog ved Christianshavns Lokaludvalgsmøde d Nogle af vore tidligere kritikere har nu mødt os og er vendt til en samarbejdsvillighed som vi længe har ønsket. Vi har oplevet en god og tæt samarbejde med Kommunen ift. oprydning, hvor miljø og teknikforvaltningen har bistået os med containere mm. i forbindelse med de jævnlige oprydningsdage i området. Den samarbejde ønsker vi at fortsætte med og udvikle på. Klagevejledning Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til miljøministeren. Afgørelsen kan alene påklages for så vidt angår retlige forhold. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klage indgives til Kystdirektoratet, som videresender klagen til miljøministeren sammen med sagens akter. Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg)

6 Med venlig hilsen Hans Erik Cutoi-Toft Kopi til høringsparter m.v. Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg)

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere