HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte for A/B København og Omegn: S/B Højdevangen, A/B Kongedybet og A/B Polensgade (advokat Anne Louise Husen for alle) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 13. afdeling den 16. januar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Poul Søgaard, Michael Rekling, Oliver Talevski og Lars Apostoli. Påstande Appellanten, A/B København og Omegn, har gentaget sin principale påstand om, at indstævnte, Københavns Kommune, skal kvittere deklaration nr. 522 I, tinglyst den 6. august 1923, på A/B København og Omegns ejendomme, matr.nr og 2427 Vanløse, beliggende Jernbane Allé og 81-93, 2720 Vanløse, til aflysning af tingbogen.

2 - 2 - A/B København og Omegn har for Højesteret nedlagt en subsidiær påstand om, at Københavns Kommune skal anerkende, at kun en stigning i forhold til A/B København og Omegns formue pr. 31. maj 2006 skal indgå i opgørelsen i henhold til deklaration 522 I, tinglyst den 6. august 1923 på A/B København og Omegns ejendomme matr.nr og 2427 Vanløse, beliggende Jernbane Allé og 81-93, 2720 Vanløse. Københavns Kommune har påstået stadfæstelse. Over for A/B København og Omegns subsidiære påstand har Københavns Kommune påstået frifindelse. Anbringender A/B København og Omegn har for Højesteret frafaldet sine anbringender om frihedshævd og interessebortfald samt synspunktet om, at det som følge af anderledes praksis i andre kommuner er i strid med lighedsgrundsætningen, at Københavns Kommune fastholder tilskudsdeklarationerne. For Højesteret har A/B København og Omegn navnlig anført, at tilskudsdeklarationen ikke har været kontrolleret og håndhævet af Københavns Kommune i perioden Kommunens udvalg, der eksisterede i perioden , havde en særlig forpligtelse til at føre kontrol med tilskudsdeklarationerne, og siden retssagerne om tilskudsdeklarationer i 1977 har kommunen haft eller burde have haft kendskab til, at der også i andre andelsboligforeninger skete en krænkelse af tilskudsdeklarationer. Kommunen burde på den baggrund have udøvet kontrol med de andelsboligforeninger, der er pålagt en tilskudsdeklaration. Som følge af sit kendskab til de af A/B København og Omegn gennemførte forbedringsprojekter gennem årene burde kommunen i hvert fald siden 1979 have indset, at A/B København og Omegn ikke efterlevede reglerne i tilskudsdeklarationen, for der blev ikke søgt om godkendelse af tillæg til anskaffelsessummen efter principperne i deklarationen i den forbindelse. Kommunen burde derfor have grebet ind, hvis man ønskede at fastholde deklarationen. Det skete ikke, og det gav A/B København og Omegn grundlag for at antage, at kommunen havde opgivet håndhævelse af deklarationen.

3 - 3 - Den manglende kontrol og håndhævelse af deklarationen har karakter af retsfortabende passivitet fra kommunens side, idet A/B København og Omegn var i god tro. Københavns Kommune har derfor mistet retten til at gøre deklarationen gældende. Konsekvensen af kommunens passivitet er bl.a., at alle andele solgt i de sidste mere end 30 år er handlet til overpris, og at andelshavere har belånt deres andele på baggrund af en sikkerhed, der ikke længere er til stede, hvis deklarationen skal gælde. A/B København og Omegn har endvidere ikke registreret forbedringer i alle årene, hvorved nogle kan være glemt. Det er efter så mange år uden kontrol og håndhævelse af tilskudsdeklarationen ikke rimeligt at fastholde den. Den manglende kontrol og håndhævelse af tilskudsdeklarationen medfører bl.a., at den bliver mere belastende for A/B København og Omegn end oprindelig tilsigtet. Derfor er betingelserne for at tilsidesætte den helt eller delvist i medfør af aftalelovens 36 også opfyldt. Det stemmer ikke med lighedsgrundsætningen at fastholde tilskudsdeklarationen på A/B København og Omegns ejendom, når de kommunalt ejede boligejendomme, som i sin tid ligeledes blev opført med offentligt tilskud, nu er solgt via ejendomsselskabet TOR I/S uden tilsvarende begrænsninger til sikring af, at de forbliver billige fremover. Til støtte for den subsidiære påstand er det gjort gældende, at den manglende kontrol har medført, at A/B København og Omegn i god tro har anvendt lovgivningens almindelige regler om fastsættelse af andelenes værdi i en lang årrække, og at tilskudsdeklarationens bestemmelser derfor først bør få virkning fra 2006, da Københavns Kommune først på dette tidspunkt gjorde andelsboligforeningen bekendt med, at man ville fastholde deklarationen. Københavns Kommune har navnlig anført, at tilskudsdeklarationen i 1923 er tiltrådt af A/B København og Omegn og tinglyst på andelsboligforeningens ejendom som betingelse for de offentlige tilskud til ejendommens opførelse. Det er sket i overensstemmelse med den dagældende lovgivning herom. Tilskudsdeklarationen er ikke efterfølgende bortfaldet som følge af passivitet fra kommunens side. Kommunen har således udfoldet den kontrol, som med rimelighed kan forlanges. Kommunen har ikke haft viden om eller anledning til at formode, at A/B København og Omegn ville tilsidesætte sine forpligtelser i henhold til vilkårene i deklarationen. Den omstændighed, at A/B København og Omegn i 1970 og 1974 valgte at ophæve de

4 - 4 - tidligere bestemmelser om, at vedtægtsændringer skulle godkendes af kommunen og Indenrigsministeriet, og at andelshaverne var underkastet de bestemmelser, som Københavns Kommune eller staten måtte fastsætte med hensyn til bl.a. andeles overdragelse til andre, er foreningens egen risiko. Det er også foreningens egen risiko, at man har valgt ikke at overholde vilkårene i deklarationen. En tinglyst deklaration falder ikke bort ved, at den forpligtede uden den påtaleberettigedes godkendelse eller viden blot undlader at overholde den. Med en enkelt undtagelse har der aldrig været tinglyst tilskudsdeklarationer på de kommunalt ejede boligejendomme, som nu er solgt via ejendomsselskabet TOR I/S, og allerede derfor er betingelserne for at tilsidesætte deklarationen på A/B København og Omegns ejendom i medfør af en lighedsgrundsætning heller ikke opfyldt. Under henvisning til Højesterets domme UfR og UfR samt lov nr. 196 af 4. juni 1964 med senere ændringer må tilsidesættelse af tilskudsdeklarationen i medfør af aftalelovens 36 også være udelukket. Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand over for A/B København og Omegns subsidiære påstand har kommunen i det væsentlige henvist til de samme argumenter, som er gjort gældende til støtte for påstanden om stadfæstelse. Supplerende sagsfremstilling For Højesteret er der fremkommet yderligere oplysninger og dokumenter. Der er således bl.a. fremlagt korrespondance mv. mellem kommunen og A/B København og Omegn vedrørende gennemførelse af nogle projekter til forbedring af andelsboligforeningens ejendom, herunder installation af centralvarmeanlæg med fjernvarmetilslutning til afløsning af hidtidig opvarmning af de enkelte lejligheder med gas, el eller petroleum i Endvidere er der fremlagt oplysninger og dokumenter om salget af kommunens beboelsesejendomme via et statsligt/- kommunalt ejendomsselskab TOR I/S som led i en løsning af kommunens økonomiske problemer i 1990 erne. Siden brevet fra oktober 1975, hvorved kommunen fremsendte en kopi af tilskudsdeklarationen til advokat Svenning Larsen, har der ikke været kommunikation mellem kommunen og A/B København og Omegn om tilskudsdeklarationen før 2006, hvor advokat John Ferslev

5 - 5 - rettede henvendelse til kommunen og oplyste, at de nuværende andelshavere ikke før omtalen af emnet i medierne havde haft kendskab til deklarationen. Tilskudsdeklarationen havde således heller ikke været nævnt i korrespondancen mellem andelsboligforeningen og kommunen i forbindelse med de forskellige forbedringsprojekter på ejendommen. Supplerende om retsgrundlaget I Boligudvalgets betænkning af 12. maj 2009 over lovforslaget vedrørende lov nr. 489 af 12. juni 2009 (Folketingstidende , Tillæg B, s. 1026, L 169) hedder det bl.a.: Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag. Socialdemokratiets medlemmer af udvalget ønsker at understrege, at borgere skal have gode boligforhold, og det gælder både ejere og lejere såvel som andelshavere. Det foreliggende lovforslag prøver at imødekomme et problem, der går tilbage til 1918, hvor man indførte en tilskudsdeklaration til andelsboligforeninger for at forhindre spekulation. Tiden er løbet fra lovgivningen på området, og nærværende lovforslag stiller andelsforeningerne bedre i forhold til status quo. For det første får andelsforeningerne en bedre og forsvarlig mulighed for at vedligeholde ejendommen, for det andet giver det andelsforeningerne bedre mulighed for at købe sig fri af deklarationen, for det tredje giver det kommunen mulighed for at rykke rettigheder til deklarationen ned i rækkefølgen, således at realkreditinstitutternes risiko ved udlån bliver minimeret, og for det fjerde kan kommunerne tilbyde andelsforeningerne rente- og afdragsfrie lån til at købe sig fri af deklarationen, som også gælder de enkelte andelshavere. Under behandlingen af lovforslaget afgav indenrigs- og socialministeren en række svar til Folketingets Boligudvalg. I ministerens svar af 28. april 2009 på Boligudvalgets spørgsmål 1 vedrørende en henvendelse fra en andelsboligforening hedder det: Jeg er bekendt med de omstændigheder, som foreningen nævner i sin henvendelse, ligesom det heller ikke er nyt for mig, at de berørte andelshavere kunne ønske sig, at frikøb for deklarationerne blev væsentligt billigere. Hensigten med lovforslaget har imidlertid ikke været at ændre grundlæggende på de særlige vilkår, som gælder for andelsboligforeninger med tilskudsbestemmelser, og efter min opfattelse ville en lavere frikøbspris netop udgøre en grundlæggende ændring. De pågældende ejendomme, der blev opført som byggeri for mindrebemidlede, har modtaget offentlig støtte, og prisen for denne støtte er de særlige vilkår, som er fastlagt i tilskudsbestemmelserne. For at sikre, at ejendommene fortsat ville være egnede til

6 - 6 - mindrebemidlede, blev der fastsat bestemmelser om, at kommunen skulle føre kontrol med boligafgiftens størrelse, ligesom der ikke måtte opnås fortjeneste ved salg af andele. Jeg må gå ud fra, at de fleste af de berørte andelsboligforeninger har fulgt disse særlige vilkår. Det vil altså sige, at udgangspunktet må være, at de enkelte andelshavere igennem tiden har både købt og solgt til en meget lav pris og dermed ikke har opnået fortjeneste ved salg. Hvis man nedsatte frikøbsprisen for foreningerne, ville den enkelte andelshaver ved et efterfølgende salg af andelen kunne kapitalisere dette nedslag i prisen, og det ville efter min opfattelse være for vilkårligt, hvilke andelshavere der fik fordel af en sådan ændring. En andelshaver, som har solgt for nylig uden fortjeneste, ville ikke få gavn af nedsættelsen, mens en andelshaver i en forening, som nu beslutter sig for frikøb og altså til en ny lav pris ville kunne opnå en fortjeneste ved et efterfølgende salg. Efter min opfattelse kan man heller ikke se bort fra, at de kommuner, som har ejendomme med tilskudsbestemmelser, siden frikøbsreglerne blev indført i 1965, har haft udsigt til på et eller andet tidspunkt at modtage de pågældende frikøbsbeløb Lovforslaget løser det problem, at det kan være vanskeligt for foreningerne at optage lån til vedligeholdelse. Derudover bliver det lettere for foreningerne at frikøbe sig, eftersom frikøb efter de foreslåede regler ikke vil medføre en højere boligafgift for de nuværende andelshavere, hvilket er tilfældet ved frikøb efter de gældende regler. Der er således tale om, at foreningerne får nogle muligheder, som gør det lettere at eje en ejendom med tilskudsbestemmelser. Det er herefter op til foreningerne og kommunerne at anvende disse nye muligheder. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår, om Københavns Kommune kan håndhæve en såkaldt tilskudsdeklaration, som i 1923 blev tinglyst på A/B København og Omegns ejendom, eller om kommunens ret hertil er bortfaldet som følge af udvist passivitet eller som følge af, at det vil stride mod lighedsgrundsætningen eller aftalelovens 36 at gøre deklarationen gældende. Deklarationen blev i overensstemmelse med 46 i lov nr. 150 af 1. april 1921 om boligforholdene pålagt i forbindelse med ydelse af offentlige tilskud til ejendommens opførelse og indebærer, at et eventuelt overskud ved salg af andele i andelsboligforeningen skal afgives til kommunen til anvendelse til boligsociale formål. Der skete allerede i årene en betydelig ændring i pengeværdien og i faste ejendommes værdi. Det blev imidlertid ved Højesterets dom af 11. november 1959 (UfR ) fastslået, at disse ændringer ikke uden særlig lovhjemmel kunne bevirke, at en tilskudsdeklarations bestemmelser om afgivelse af overskud bliver uforbindende.

7 - 7 - Senere lovgivning har ikke gjort tilskudsdeklarationer uforbindende, men har efter en afvejning af de modsat rettede hensyn fastsat nærmere regler om mulighederne for at frigøre sig herfra, jf. herved lov nr. 196 af 4. juni 1964 om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser som ændret senest ved lov nr. 489 af 12. juni Der er ikke herved sket nogen ændring i prisen for frikøb, men bl.a. givet regler, som giver andelsboligforeningerne bedre muligheder for at købe sig fri af en deklaration. A/B København og Omegns vedtægter indeholdt oprindeligt bestemmelser om, at andelshaverne var underkastet de bestemmelser, som Københavns Magistrat og staten måtte fastsætte vedrørende bl.a. andelenes overdragelse til andre, og om, at vedtægtsændringer skulle godkendes af bl.a. Københavns Magistrat. Reglerne herom er udgået ved vedtægtsændringer gennemført i 1970 og Det fremgår ikke, at disse vedtægtsændringer er blevet godkendt af Københavns Kommune, eller at kommunen har været bekendt med vedtægtsændringerne. Københavns Kommune havde ved en cirkulæreskrivelse af 11. oktober 1965, som blev sendt til samtlige andelsboligforeninger i kommunen med tinglyste tilskudsdeklarationer, indskærpet bestyrelsernes pligt til at sørge for, at overdragelse af andele fandt sted på den i deklarationen foreskrevne måde, og kommunen imødekom i 1970 ikke en ansøgning fra A/B København og Omegn om at lade tilskudsdeklarationen aflyse. Københavns Kommune fremsendte endvidere den 8. oktober 1975 efter anmodning en kopi af tilskudsdeklarationen til foreningens advokat. Kommunen havde således en berettiget grund til at gå ud fra, at A/B København og Omegn efterlevede tilskudsdeklarationen. Højesteret finder det endvidere ikke godtgjort, at Københavns Kommune på et tidligere tidspunkt end 2006 har fået viden om, at A/B København og Omegn gennem mange år havde fastsat andelenes værdi i overensstemmelse med lovgivningens almindelige regler og ikke i overensstemmelse med tilskudsdeklarationens bestemmelser. Det forhold, at andelsboligforeningen gennem årene har undladt at søge om godkendelse af tillæg til anskaffelsessummen efter principperne i deklarationen i forbindelse med forbedringsprojekter, kan ikke føre til en anden vurdering. Selv om kommunen i en årrække har undladt at føre kontrol med andelsboligforeningens overholdelse af vilkårene i tilskudsdeklarationen, finder Højesteret på den anførte baggrund,

8 - 8 - at kommunen ikke har udvist en retsfortabende passivitet, som afskærer kommunen fra at gøre deklarationen gældende. Det kan ikke føre til et andet resultat, at andelsboligforeningen muligt oprindeligt har misforstået deklarationens bestemmelser, eller at deklarationen er blevet glemt, og at der som følge heraf er sket køb og salg af andele uden hensyn til vilkårene i deklarationen. Højesteret finder på den samme baggrund, herunder det anførte vedrørende revision af lovgivningen om tilskudsdeklarationer, at der heller ikke er grundlag for hel eller delvis tilsidesættelse af tilskudsdeklarationen i medfør af aftalelovens 36 eller i medfør af en lighedsgrundsætning. Højesteret stadfæster herefter dommen. Ved fastsættelsen af sagsomkostninger for Højesteret er der navnlig lagt vægt på sagens karakter og arbejdets omfang. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal A/B København og Omegn betale kr. til Københavns Kommune. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret 123.1 Forvaltningsret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 123/2010 (2. afdeling) Lise Aagaard Copenhagen A/S (advokat Karen Dyekjær) mod Pandora Production Co. Ltd. (advokat Klaus Ewald Madsen) I tidligere

Læs mere