ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER"

Transkript

1 Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, København V Tlf ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen matr.nr. 3824, 3825, 3826 og 3827, Udenbys Klædebo Kvarter på Kildevæld Sogn Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 København. 14 ejerlejligheder var mødt, heraf 1 ved fuldmagt. I øvrigt var der i alt mødt 22, idet en del lejere tillige gav møde. Desuden gav advokat Schou møde og nævnte på bestyrelsens vegne, at ifølge vedtægterne, har kun foreningens medlemmer adgang til generalforsamlingerne (bortset fra administrator og revisor). Såfremt lejerne skal give møde, skal dette være ved skriftlig fuldmagt. Blandt lejerne blev der givet udtryk for forståelse for bestyrelsens holdning men det blev samtidig anført, at de pågældende fremmødte lejere gjorde det af interesse for ejendommen. Lene Bangsgaard bød velkommen og i henhold til indkaldelse af 22. marts 2011 behandledes følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. Schou blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, hvilket der ikke var indvendinger imod. 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. Lene Bangsgaard aflagde beretning og henviste til det skriftlige indlæg der var udsendt sammen med indkaldelsen. Side 1 af 9

2 Bestyrelsen Fik nye medlemmer, så bestyrelsen har været fuldtallig gennem hele perioden. Der er blevet afholdt 8 bestyrelsesmøder gennem året. Praktisk administrator Der har i årets løb ikke været meget store opgaver, vi har begrænset os til små vedligeholdelsesopgaver. Det er primært reparation af dørtelefoner, og faldstammer der har været arbejdet med. En enkelt større ting er det blevet til, en ny og rigtigt god og stærk port er blevet monteret. Den var længe undervejs, men nu er den her, det er samme nøgle som der altid er brugt i porten, skulle du mod forventning ikke have en nøgle kan nøgler købes hos praktisk administrator for 35 kr./stk. Taget Vi har igen i år haft problemer med taget på trods af, at det kun er ca. 10 år gammelt. Rygningen er begyndt at løsne sig nogle steder. Der har været fortaget en undersøgelse af fagfolk, som med billeddokumentation har vist, at der er problemer med det arbejde, der blev udført for 10 år siden. Der bliver i øjeblikket arbejdet på et løsningsforslag til hvordan problemet afhjælpes og hvilke økonomiske konsekvenser det må have. Det har igen i år været en lang vinter med meget sne og is, så rengøringsfirmaet har haft travlt. Vi har været fuldt tilfreds med firmaet. I perioder har vi måttet indhylle ejendommen med advarselsbånd, hvilket ikke var særlig kønt, men nødvendigt. Træerne i Marthagade og Helsingborggade er beskåret her i januar. Opgavebeskrivelse for praktisk administrator Opgavebeskrivelsen er blevet diskuteret og revideret. Bestyrelsen har besluttet at praktisk administrator ikke skal vælges på generalforsamling, men ansættes af bestyrelsen efter ansøgning. Denne ændring har vi i bestyrelsen besluttet fordi vi ønsker mulighed for bedre at gennemgå kandidaters ansøgninger og erfaringer. Dette mener bestyrelsen har været svært når en kandidat skulle vælges direkte på generalforsamlingen. Opgavebeskrivelsen findes på hjemmesiden. Energimærkning I November 2010 fik vi udarbejdet en energimærkning af ejendommen, gældende i 5 år. Energimærkningen kan hentes under Ejerforeningen - Praktisk Information. Side 2 af 9

3 Lofts- og kælderrum Det har vist sig, ved Frisk-op-dagene, at der er problemer med at få ryddet op i lofts- og kælderrum ved fraflytning. På hjemmesiden er der er blevet gjort opmærksom på dette: Ved fraflytning af en lejlighed er det de fraflyttende beboeres ansvar, at både kælderrum og loftsrum tømmes og afleveres i pæn og ryddet stand til den næste beboer. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil kælderrum / loftrum bliver tømt og rengjort for de tidligere beboeres regning. Glascontainer Der er blevet stillet en glascontainer til rådighed. Den står lige udenfor containerrummet til Marthagade siden. Hvis du synes den er ved at være fuld, så kontakt praktisk administrator. Vi skal selv køre glascontaineren til porten til afhentning og der vil så være nogle dage hvor man vente med at smide flasker ud. STIL IKKE FLASKER I CONTAINERRUMMET ELLER ANDRE STEDER Det er ikke meningen, der er andre, der skal rydde op efter dig. Containerrum Affald skal sorteres rigtigt - pap i papcontainer (pizzabakker skal i husholdningscontainer), aviser og papir i aviscontainer og husholdning i husholdningscontainer. Gården og legeplads Der er ikke noget nyt fra kommunen mht. renovering og tilskud til samme. Det er blevet udskudt fra sidste forår til dette. Det er et problem, der bliver smidt mange cigaretskodder i gården og i blomster- og buskbedene. Specielt ved trappetårnet til Marthagade 4. Der opfordres hermed til at affaldscontainere bruges. Frisk-Op-Dagene Det er godt for foreningen, beboerne møder op til disse weekender for at vedligeholde vores ejendom i det omfang vi kan. Der bliver gjort et stort stykke arbejde tak for indsatsen. Udover de almindelige rengørings- og oprydningsopgaver i ejendommen, blev der ydet en ekstra indsats med hovedrengøring af hovedtrapperne og cykeloprydning. Det skæve træ i skellet til andelsboligforeningen blev fældet. Storskrald blev indsamlet både forår og efterår i stor container Storskrald Gentagelse, der er ingen storskrald ordning mere, derfor er der indført, at der kommer en stor container til Frisk- Op-Dagene. Brug den og stil ikke storskrald i container- Side 3 af 9

4 rummet. I mellemtiden må man stille storskrald i eget kælderrum eller selv køre på genbrugsstationen. Hjemmeside Der er ikke så stor brug af hjemmesiden, men vi vil kraftig opfordre beboerne at tilmelde sig nyhedsmail på. Der er en nyhedsside, hvor der kan ses generelle nyheder/orienteringer. Der vil yderligere blive orienteret ved opslag i hver opgang. Beboere der har billeder fra ejendommen kan få dem lagt på hjemmesidens galleri ved henvendelse til bestyrelsen. Revisor Bestyrelsen har indhentet tilbud fra ny revisor og kontrolleret den fremtidige pris fra vores nuværende revisor. Vores nuværende revisor, Deloitte, tilbyder at udfører revisionen til kr. Vi har modtaget nyt tilbud fra BDO, der tilbyder at udføre revisionen for kr. Bestyrelsen vurderer, at de to revisionsfirmaer kan sidestilles når det gælder kvalitet og indstiller derfor til generalforsamlingen at BDO bliver valgt som ny revisor for ejerforeningen." Kabel TV På generalforsamlingen i april 2010, blev der fra flere ejere udtrykt ønske om bestyrelsen kunne undersøge billigere alternativer til den nuværende kabel-tv-løsning. I løbet af efteråret 2010 har vi derfor i bestyrelsen undersøgt alternative kabel-tv-løsninger, samt indhentet tilbud fra flere udbydere. Under hele forløbet har det for bestyrelsen været vigtigt ikke at gå på kompromis med kvaliteten af tv- og eventuelt radiosignaler fra udbyderne. Følgende antenneudbydere er blevet kontaktet og indhentet tilbud på kabel-tv-løsninger: YouSee, Østerbro Antenneforening / Andels.net, Stofa kabeltv, ComX, Dansk Bredbånd, Dansk Kabel Tv & Waoo. De indhentede tilbud blev efterfølgende holdt op i mod hinanden, for at vurdere fordele og ulemper blandt udbyderne. For størsteparten af udbyderne krævedes aftagelse af kabel-tv en større investering i opsætning af nyt kabel-tv-anlæg, gravearbejde, nedlægning af fiber, kabelføring med mere. En enkelt udbyder krævede, at vi som ejerforening aftog internetforbindelse for at kunne opnå kabel-tv. Efter lange drøftelser og overvejelser blev bestyrelsen enige om, at vi på generalforsamlingen indstiller til en kollektiv aftagelse af Grundpakken hos YouSee, da dette tilbud giver mulighed for samme programpakker samt ikke belaster ejerforeningen med større udgifter til anlægsarbejde og lignende. For ejerne vil en kollektiv aftagelse Side 4 af 9

5 af grundpakken gennem YouSee betyde en besparelse på ca kr. pr program pakke. Såfremt dette bliver vedtaget vil en kollektiv aftagelse, betyde, at samtlige lejligheder som minimum skal aftage YouSee's grundpakke, men hver enkelt beboer kan selv ændre ens programpakke til at omfatte Mellempakken eller Fuldpakken. Postkasser Vi vil opfordre beboerne til at tænke over om man ønsker at modtage reklamer - vi skal passe miljøet. Ønsker man ikke at modtage reklamer kan klistermærker til det samme fås på posthuset. Minder hermed beboerne om reglerne for opsætning af klistermærker på postkassen; Det er kun officielle mærker, der må opsættes og de skal placeres på kassens frontside fra nederste højre hjørne mod venstre, hvis der er flere. Se evt. hjemmesiden under Ejerforeningen Postkasser for detaljeret vejledning. Kasper Westh supplerede årsberetningen med, at der for ca. 10 år siden var lagt nyt tag på bygningen. Imidlertid har rygsten løsnet sig og er faldet ned. Rygningsstenene er tilsyneladende lagt på et forkert tidspunkt af året, hvor mørtlen ikke har bundet stenene på tilstrækkelig forsvarlig måde. Desværre har ejerforeningens rådgiver ikke bemærket dette. Nye rygsten forventes at koste ca. kr ,- pr. løbende meter. Der blev forevist billeder af tagets tilstand. Lene Bangsgaard gjorde også opmærksom på i årsberetningen, at det ifølge vedtægterne ikke er påkrævet, at praktisk administrator vælges på generalforsamling. Fremover vil bestyrelsen sørge for forhandlinger og valg af praktisk administrator. Lene Nissen supplerede årsberetningen med at der er indsendt ansøgning til kommunen om gårdfornyelse. Dvs. at vi håber kommunen vil gå ind og yde økonomisk støtte og vejledning til at forbedre gården. Da kommunen pt. har fokus på forskønnelse af Skt. Kjelds Kvarter, og da vi ligger i dette har vi fået oplyst at vi ligger godt i bunken, men vil i slutningen af 2011 vide mere. Side 5 af 9

6 Hvis vi er en af de heldige gårde der bliver udvalgt til fornyelse, så vil det tidligst gå i gang vinteren 2012/13. Så vi må væbne os med tålmodighed og håbe at vi kommer i betragtning næste år. Der bliver hvert år udvalgt 12 gårde til gårdfornyelse. Samtidig gjorde hun opmærksom på, at blomsterkummer ikke må bruges som askebægre. Storskraldsordning findes på genbrugsstation, der ligger bag ved skolen. Der anmodes om at der uddeles husorden til de lejere, der flytter ind og dette skal udlejerne have besked om. Årsberetningen blev herefter enstemmigt godkendt. 3. Gennemgang af regnskab for 2010 med revisors påtegning til godkendelse. Schou gennemgik det med indkaldelsen udsendte regnskab, udarbejdet af Revisionsfirmaet Deloitte. Regnskabet har medført et overskud på kr ,-, som foreslås overført til næste år/grundfond. I øvrigt bemærkede Schou, at der under diverse indtægter var indtægtsført tidligere gæld til rengøringsselskab. Da kravet er forældet og da rengøringsselskabet ikke har rykket for beløbet, er dette indtægtsført. Schou gjorde endvidere opmærksom på den renteindtægt der har været i forbindelse med foreningens ydelse af lån til en del ejerlejlighedsejere, som ikke har indbetalt den forholdsmæssige andel i forbindelse med fugtsikringsarbejderne. Ejerforeningens formue (egenkapital) er således bundet til de lån der er ydet ejerne. Dette beløb andrager ca. kr ,-. Bankgælden udgør ca. kr ,- (ved årsskiftet) og Schou bemærkede, at dette beløb varierer, således at det kun er den til enhver tid værende gæld, som ejerforeningen har overfor banken, der forrentes. Regnskabet blev enstemmigt godkendt, herunder at overskud overføres til det kommende år. Side 6 af 9

7 4. Bestyrelsens og medlemmers forslag: Bestyrelsen foreslår: a) Frisk-op-dage den maj og september 2011 med frigørelsesbeløb som tidligere på kr. 40,- pr. fordelingstal. Sammen med indkaldelsen er fremsendt skema der viser hvorledes beløbene skal betales. Forslaget blev enstemmigt godkendt. b) Bestyrelsen indstiller til en kollektiv aftagelse af grundpakken hos YouSee. Kenneth Lylover begrundede forslaget og henviste samtidig til skrivelse der var sendt til samtlige ejerlejlighedsejere. Forslaget indebærer, at er indgås aftale med YouSee om levering af grundpakke til samtlige lejligheder. Prisen vil andrage kr. 124,70 pr. mdr. og opkræves sammen med a/c bidrag til fællesudgifter. På nuværende tidspunkt betales der individuelt kr. 189,-. Der informeres om hvornår aftalen med YouSee begynder, således at de individuelle aftaler med (YouSee) kan opsiges til samme tidspunkt, som den kollektive levering finder sted. Der vil ikke blive tale om etableringsudgifter, som ellers andrager kr. 500,- for de lejligheder, der ikke har antennestik. For forslaget stemte 10 1 stemte imod. Forslaget er vedtaget. c) Forslag fra Marthagade 6, 3.tv. ved mail 24/ Foreligger der en mulighed for, at bilejere kan få deres faste p-båse (bl.a. afmærket med nummerplade - skilte) hhv. Helsingborggade og Marthagade? Forslagsstilleren gav ikke møde hvorfor forslaget i princippet er bortfaldet. Side 7 af 9

8 Det blev dog nævnt, at fortov- og gadeareal tilhører Københavns Kommune, hvorfor foreningen ikke kan disponere over arealerne. Skellet mellem gadeareal og ejendommens areal går langs muren. d) Kan der rejses kapital (evt. fra kommunen eller fonde) til gennemgående fornyelse og forskønnelse af gården? Dette er stort set besvaret under årsberetning (side 5), hvor Lene Nissen redegør for udsendt ansøgning om gårdfornyelse. 5. Gennemgang af bestyrelsens forslag til budget for 2011 til godkendelse. Sammen med indkaldelsen er udsendt budget, ligesom dette er anført som en integreret del af regnskabet. Schou gennemgik budgettet og begrundede dette. Bl.a. blev der henvist til, at der fra 1. januar 2011 er blevet pålagt moms af administration af fast ejendom. Budgettet blev enstemmigt godkendt, hvilket er udtryk for et uændret a/c bidrag på fællesudgifter på kr. 946,- pr. andel/årligt. 6. Valg til bestyrelsen. Lene Bangsgaard og Lene Nissen er på valg. Begge blev enstemmigt genvalgt. Da Rolf Poret som blev valgt sidste år til bestyrelsen er fraflyttet ejendommen, er han udtrådt af bestyrelsen og i stedet blev indvalgt Eva Winther. Bestyrelsen består herefter af: Lene Bangsgaard, Kildevældsgade 72, 3.tv. (2 år) Lene Nissen, Kildevældsgade 72, st.th. (2 år) Kenneth Lylover, Kildevældsgade 72, st.tv. (1 år) Peter Bonde Jensen, Helsingborggade 21, st.th. (1 år) Eva Winther, Kildevældsgade 74, st.th. (1 år) Suppleanterne, som er på valg hvert år, blev enstemmigt genvalgt og består af: Side 8 af 9

9 Anh Hoai Thi Dao, Helsingborggade 17, 3.tv. Mathias Dannevang, Helsingborggade 15, st.th. 7. Valg af administrator. Schou blev enstemmigt genvalgt. 8. Valg af revisor. Bestyrelsen begrundede sit forslag om skift til revisor. Revisionsfirmaet BDO blev enstemmigt valgt. 9. Eventuelt. a. Rikke forespurgte om der var frygt for yderligere nedfaldne sten. Risikoen er formentlig ringe, da der ikke er faldet sten ned under stormen den 8. april d.å. b. Det blev oplyst, at batteriboksen i gården trængte til at blive tømt. Københavns Kommune, som står for renovationen, er rykket. Således passeret. København, den 26. april 2011 Bent Schou Side 9 af 9

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere