Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø."

Transkript

1 DDA Datamateriale Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (follow up), Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004, som oprindeligt blev indsamlet af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-21886). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-21886: Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (follow up), Primærundersøger: Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886, 1. udgave (ved Kim Vexborg og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (446 respondenter, 267 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (162 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af NFA - Det Nationale Forskninscenter for Arbejdsmiljø, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i december, 2007 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Kim Vexborg og Heidi Wittendorff Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-21886: Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Juli 2010 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden

4 en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA

5 udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en

6 beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): sundhed og trivsel. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Arbejdsbetinget sygdom; Arbejdsevne; Arbejdsforhold; Arbejdsmiljø ; Arbejdspladsforhold; Arbejdspladsforhold (mellem ledelse og medarbejdere); Arbejdstid; Bevægelsesproblem; Fritid; Generel uddannelse; Ledelse; Social aktivitet (fritid); Sociale forhold; SYGDOM I BEVÆGEAPPARATET. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-21886: Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (follow up), Primærundersøger: Seniorforsker Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA udgave (ved Kim Vexborg og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (446 respondenter, 267 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (162 pp.). Donor (afleverende instans): NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lersø Parkallé 105, 2100 KØBENHAVN Ø. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Birgit Aust. NFA -Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lersø Parkallé 105, 2100 KØBENHAVN Ø. Dataindsamler: Birgit Aust. NFA -Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lersø Parkallé 105, 2100 KØBENHAVN Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Hovedformålene i denne undersøgelse er at 1. Identificere relevante psykosociale arbejdsmiljøproblemer, 2. Udvikle interventioner til forbedring af arbejdsmiljøet og nedbringelse af sygefraværet 3. Evaluere proces og effekt af interventionerne. I alt 446 ansatte på et større hospital deltog i opfølgningsundersøgelsen. Der blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2002, som omfattede spørgsmål om forskellige aspekter af arbejdsmiljø og helbred samt nogle åbne spørgsmål om positive og negative aspekter af jobbet. På baggrund af denne undersøgelse blev der i 2003 gennemført interventioner på syv sygehusafsnit med hjælp fra konsulenter fra BST. Undersøgelsen blev udført som en kontrolleret interventionsundersøgelse.

8 Interventionerne bestod i at identificere problemer og løsninger, og at etablere workshops og andre aktiviteter om særlige emner, som de ansatte besluttede at fokusere på. I første halvdel af 2004 blev gennemført en opfølgningsundersøgelse ved hjælp af et spørgeskema, som både omfatter spørgsmål fra den første undersøgelse og nogle spørgsmål om vurdering af interventionen. Undersøgelsen var et samarbejdsprojekt delvist financieret af satspuljemidler fra puljen "Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær". NFA''s bidrag er financieret af finanslovsmidler til forskning i fravær. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Datasættets størrelse: 446 respondenter; 267 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 83 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; køn; statsborgerskab, flygtning, immigrant; beskæftigelse; uddannelse; tidsbegrænsninger. Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Vægtning: Yderligere oplysninger: 76% har svaret. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: Adgangstilladelse indhentes hos: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, 5000

9 ODENSE C. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Birgit Aust; Reiner Rugulies; Janne Skakon; Teresa Scherzer; Chris Jensen: Psychosocial work environment of hospital workers: Validation of a comprehensive assessment scale. International Journal of Nursing Studies; ; Referencer til beslægtede studier: panel-studier. DDA-21373: Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Arbejdssted: Beskæftigelse: forsørger: stillingsbetegnelse (eller: kode). Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. INDLEDNING Denne undersøgelse er foretaget af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Fra Birgit Aust, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø, modtog DDA en datafil i SAS med tilhørende dokumentation i form af de relevante spørgeskemaer. I DDA er der foretaget en "oparbejdning" af datafilen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA's to standardvariable (V1 og V2), som indeholder undersøgelsens DDA-nummer (21886) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen, er blevet indlagt i datasættet. Manglende data og filtre

10 Der er foretaget nogle rekodninger, således at hele materialet opfylder DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel (uoplystkategorien). Ligeledes er irrelevantkategorien konsekvent kodet 10 (100, 1000 osv.). Denne kategori er anvendt ved filtrerede variable. Eksempelvis kan nævnes at variablen V10 er filtreret af V9, hvilket angives i toppen af den filtrerede variable således: FILTER: V9. Kodebogens opbygning Det er overalt blevet tilstræbt at følge spørgeskemaernes struktur. Kodebogens opbygning er herefter som følger: V1 DDA-studienummer V2 DDA-løbenummer V3-V4 Baggrundsoplysninger V5-V19 Spørgsmål om ansættelsesforhold og baggrund V20-V96 Spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø V97-V117 Spørgsmål om helbred og trivsel V118-V123 Spørgsmål om sygefravær V124-V148 Spørgsmål om baggrund og sociale forhold V149-V167 Spørgsmål om fysisk arbejdsmiljø V167-V170 Spørgsmål om arbejdsevne V171-V179 Spørgsmål om bevægeapparatbesvær V180 Spørgsmål om fritid V181-V193 Spørgsmål om temadagen V194-V267 Genererede variable KODEBOG Inden for hver enkelt variabel er det tilstræbt at bringe den fuldstændige spørgsmålstekst fra spørgeskemaet. Dette spørgeskema er en opfølgning af en tilsvarende undersøgelse, som blev udført i efteråret Vi beder dig om at besvare skemaet uanset om du deltog i 2002 eller ej. Formålet er at undersøge om der siden 2002 er sket ændringer i arbejdsmiljøet og de ansattes helbred og trivsel på din arbejdsplads. Besvarelserne vil derfor blive sammenlignet med resultaterne fra Kun Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) har adgang til din

11 besvarelse. Alle besvarelser vil blive behandlet fortroligt på AMI og resultaterne vil blive tilbagemeldt på gruppeniveau, så ingen på sygehuset kan identificere enkeltpersoner. AMI har ikke kendskab til din indentitet. Venligst besvar alle spørgsmål, såvidt det er muligt. Hvis du er i tvivl om det mest korrekte svar, så vælg det du umiddelbart føler er rigtigst. Mange af spørgsmålene handler om din oplevelse af arbejdet, hvor der ikke findes nogen fuldstændigt korrekte eller forkerte svar. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 5 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 001 til 446) af respondenter. V0003 MASTER ID start 11, bredde 3 Master ID Venligst skriv din kode, som du tidligere har modtaget i et brev: Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 1 til 451) af respondenter. V0004 RESPONDENT ID start 14, bredde 3, manglende data: = 999 RespondentID Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 3 til 350) af respondenter. 999 = Uoplyst (109)

12 Spørgsmål om ansættelseforhold og baggrund V0005 HVILKET AFSNIT ARB DU I start 17, manglende data: = 99 Spm. 1: Hvilket afsnit arbejder du i? Sengeafsnit Y Sengeafsnit Y Fødeafsnit Fødeafsnit Operationsafdeling T-OP Operationsafdeling Y-OP Klinisk Biokemisk Afdeling Klinisk Immunologisk Afdeling Sengeafsnit A Børneintensiv, afsnit A Overvågning (Intensiv), afsnit Overvågning (Intensiv), afsnit Sengeafsnit C Sengeafsnit K Andet, skriv hvad: Uoplyst svarprocent: 75 V0006 AFSNIT ANDET TEKST start 19, bredde 80, tekstfelt Spm. 1: Hvilket afsnit arbejder du i? Andet skriv hvad: Variablen lister andre sygehusafsnit der arbejdes i. V0007 NUVÆRENDE STILLING start 99, manglende data: = 99 Spm. 2: Hvad er din nuværende stilling/arbejdsfunktion? Sygeplejerske Afdelingssygeplejerske Sygehjælper Social og sundhedsassistent Jordemoder Vicechefjordemoder

13 Bioanalytiker Afdelingsbioanalytiker Ledende bioanalytiker Assistent Kemiker Biolog Afdelingslæge Reservelæge Reservelæge Overlæge Lægesekretær Piccoline Picoline Andet, skriv hvilken: Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 75 V0008 STILLING ANDET TEKST start 101, bredde 80, tekstfelt Spm. 2: Hvad er din nuværende stilling/arbejdsfunktion? Andet, skriv hvilken: Variablen lister andre stillinger. V0009 ÅR PÅ AFSNIT start 181, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 3: Hvor længe har du været ansat på dit nuværende afsnit? A: cirka: år Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (118) V0010 MÅNEDER PÅ AFSNIT start 183, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 3: Hvor længe har du været ansat på dit nuværende afsnit? B: og: måneder Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (180) V0011 ÅR I SUNDSHEDSV start 185, bredde 2, manglende data: = 99

14 Spm. 4: Hvor længe har du alt i alt været ansat i sundhedsvæsenet? A: cirka: år Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (111) V0012 MÅNEDER I SUNDHEDSV start 187, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 4: Hvor længe har du alt i alt været ansat i sundhedsvæsenet? B: og: måneder Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (232) V0013 TIMER ARBEJDE PR UGE start 189, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 5: Hvor mange timer er du ansat til at arbejde om ugen? timer (Antal timer i hovedjob, medregn ikke overarbejde) Variablen er kodet i intervallet fra 18 til = Uoplyst (111) V0014 TIMER OVERARB PR UGE start 191, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 6: Hvor mange timers overarbejde har du om ugen i dit hovedjob (i gennemsnit)? timer Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (111) V0015 TIMER ARB UGE I BIJOB start 193, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvor mange timer arbejder du om ugen i et evt. bijob? timer (Skriv 0 hvis du ikke har noget bijob) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (111) V0016 HVAD ER DIN ARBEJDSTID

15 start 195, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvordan er din arbejdstid? (Sæt kun ét kryds) Fast dagarbejde Fast aftenarbejde Fast natarbejde Skiftende arbejdstider Uoplyst svarprocent: 75 V0017 ANSAT I FLEXJOB start 196, manglende data: = 9 Spm. 9: Er du ansat i en flexjob-ordning? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 74 V0018 ÆNDRE ARBEJDSTID start 197, manglende data: = 9 Spm. 10: Kan du ændre dine egne arbejdstider med kort varsel? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 62 V0019 INVOL I PLAN ARB.TID start 198, manglende data: = 9 Spm 11: Er du involveret i planlægningen af dine egne arbejdstider? Ja

16 Nej Uoplyst svarprocent: 63 Spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø V0020 INDFLYD BESLUT ARB start 199, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation. a: Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 74 V0021 OVERSK MANGE TING ARB start 200, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation. b: Skal du overskue mange ting på én gang i dit arbejde? Altid

17 Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0022 KRÆVER GOD TIL IDEER start 201, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation. c: Kræver dit arbejde, at du er god til at få idéer? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0023 ARBEJDE UJÆVNT FORDELT start 202, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation. d: Er dit arbejde ujævnt fordelt, så at det hober sig op Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75

18 V0024 INDFLYDELSE PÅ ARBEJDE start 203, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation. e: Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0025 ARBEJDE HURTIGT start 204, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation. f: Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0026 KRÆVER ARB HUSKE MEGET start 205, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om

19 egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation. g: Kræver dit arbejde, at du husker meget? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 74 V0027 INDFLYD ARB SAM MED start 206, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation. h: Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0028 TID TIL ARBEJDSOPGAVER start 207, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation.

20 i: Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0029 VARIERET ARBEJDE start 208, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation. j: Er dit arbejde varieret? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0030 KRÆVER ARB SVÆRE BESLUT start 209, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation. k: Kræver dit arbejde, at du tager svære beslutninger? Altid Ofte Sommetider

21 Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0031 ARB FØLELSESMÆS SITUAT start 210, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation. l: Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0032 NØDVENDIGT ARB OVER start 211, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation. m: Er det nødvendigt at arbejde over? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75

22 V0033 IKKE NÅR ALLE ARB.OPGAVE start 212, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation. n: Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0034 INDFLYD MÆNGDE AF ARB start 213, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation. o: Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0035 KRÆVER IKKE SIGE MENING start 214, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om

23 egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation. p: Kræver dit arbejde, at du lader være med at sige din mening? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 74 V0036 KOMMER BAGUD MED ARBEJDE start 215, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation. q: Kommer du bagud med dit arbejde? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0037 TAGE DET ROLIGT PÅ ARB start 216, manglende data: = 9 Spm. 12: De efterfølgende spørgsmål handler om egenskaber ved dit arbejde. Sæt ét kryds i firkanten ud for hvert spørgsmål ved det svar, der passer bedst på din situation.

24 r: Hvor ofte kan du tage det stille og roligt og alligevel nå dit arbejde? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0038 SE TYDELIGT OG PRÆCIST start 217, manglende data: = 9 Spm. 13: De følgende spørgsmål handler om krav arbejdet stiller til dig. a: Medfører dit arbejde, at du skal se meget tydeligt og præcist? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0039 STYRE BEVÆGELSER BEVIDST start 218, manglende data: = 9 Spm. 13: De følgende spørgsmål handler om krav arbejdet stiller til dig. b: Medfører dit arbejde, at du skal styre dine bevægelser, f.eks. arme og hænder bevidst? Altid Ofte Sommetider

25 Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 74 V0040 KONSTANT OPMÆRKSOMHED start 219, manglende data: = 9 Spm. 13: De følgende spørgsmål handler om krav arbejdet stiller til dig. c: Kræver dit arbejde konstant opmærksomhed? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0041 KRÆVER ARB STOR PRÆCIS start 220, manglende data: = 9 Spm. 13: De følgende spørgsmål handler om krav arbejdet stiller til dig. d: Kræver dit arbejde stor præcision? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0042 LÆRE NYT GENNEM ARBEJDE start 221, manglende data: = 9

26 Spm. 14: De følgende spørgsmål handler om udviklingsmuligheder og krav i dit arbejde. a: Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0043 FØLELSEMÆSSIGT BELAST start 222, manglende data: = 9 Spm. 14: De følgende spørgsmål handler om udviklingsmuligheder og krav i dit arbejde. b: Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0044 SKJULER FØLELSER start 223, manglende data: = 9 Spm. 14: De følgende spørgsmål handler om udviklingsmuligheder og krav i dit arbejde. c: Kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser?

27 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0045 KRÆVER ARB INTIATIVRIG start 224, manglende data: = 9 Spm. 14: De følgende spørgsmål handler om udviklingsmuligheder og krav i dit arbejde. d: Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0046 FØLELSEMÆSSIGT BERØRT start 225, manglende data: = 9 Spm. 14: De følgende spørgsmål handler om udviklingsmuligheder og krav i dit arbejde. e: Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0047 BRUGE FÆRDIGHEDER I ARB

28 start 226, manglende data: = 9 Spm. 14: De følgende spørgsmål handler om udviklingsmuligheder og krav i dit arbejde. f: Kan du bruge din kunnen eller færdigheder i dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0048 ARB.OPGAVER MENINGSFULDE start 227, manglende data: = 9 Spm. 15: De følgende spørgsmål handler om engagement og mening i arbejdet. a: Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0049 YDER VIGTIG ARB.INDSATS start 228, manglende data: = 9 Spm. 15: De følgende spørgsmål handler om engagement og mening i arbejdet. b: Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

29 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0050 ENGAGERET I ARBEJDE start 229, manglende data: = 9 Spm. 15: De følgende spørgsmål handler om engagement og mening i arbejdet. c: Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0051 UDMATTER ARB FØLELSESMÆS start 230, manglende data: = 9 Spm. 16: Disse spørgsmål handler om at være udkørt i arbejdet: a: Udmatter dit arbejde dig følelsesmæssigt? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst

30 svarprocent: 75 V0052 FRUSTRERET PGA ARBEJDE start 231, manglende data: = 9 Spm. 16: Disse spørgsmål handler om at være udkørt i arbejdet: b: Føler du dig frustreret af dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0053 UDBRÆNDT PGA ARBEJDE start 232, manglende data: = 9 Spm. 16: Disse spørgsmål handler om at være udkørt i arbejdet: c: Føler du dig udbrændt på grund af dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0054 OFTE HJÆLP FRA KOLLEGER start 233, manglende data: = 9 Spm. 17: De følgende spørgsmål handler om hjælp eller støtte i dit arbejde.

31 a: Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger? Alid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0055 OFTE KOLLEGER LYTTER start 234, manglende data: = 9 Spm. 17: De følgende spørgsmål handler om hjælp eller støtte i dit arbejde. b: Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet? Alid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0056 OFTE HJÆLP FRA OVERORDT start 235, manglende data: = 9 Spm. 17: De følgende spørgsmål handler om hjælp eller støtte i dit arbejde. c: Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede? Alid Ofte Sommetider

32 Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0057 OFTE OVERORDNET LYTTER start 236, manglende data: = 9 Spm. 17: De følgende spørgsmål handler om hjælp eller støtte i dit arbejde. d: Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? Alid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 74 V0058 INFO OM VIGTIGE BESLUT start 237, manglende data: = 9 Spm. 18: De følgende spørgsmål handler om forudsigelighed på din arbejdsplads. b: Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 74 V0059 INFO FOR AT ARBEJDE GODT

33 start 238, manglende data: = 9 Spm. 18: De følgende spørgsmål handler om forudsigelighed på din arbejdsplads. b: Får du al den information, du behøver for at kunne klare dit arbejde godt? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 74 V0060 LEDELSE GODE UDVIKLINGMU start 239, manglende data: = 9 Spm. 19: Kan man sige, at den nærmeste ledelse på din arbejdsplads... a: - sørger for, at den enkelte medarbejdere har gode udviklingsmuligheder? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0061 LEDELSE PRIORI TRIVSEL start 240, manglende data: = 9 Spm. 19: Kan man sige, at den nærmeste ledelse på din arbejdsplads...

34 b: - prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0062 LEDELSE PLANLÆG ARBEJDE start 241, manglende data: = 9 Spm. 19: Kan man sige, at den nærmeste ledelse på din arbejdsplads... c: - er god til at planlægge arbejdet? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0063 LEDELSE LØSE KONFLIKTER start 242, manglende data: = 9 Spm. 19: Kan man sige, at den nærmeste ledelse på din arbejdsplads... d: - er god til at løse konflikter? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst

35 svarprocent: 74 V0064 ÆNDRET LEDSTIL SIDS 12 M start 243, manglende data: = 9 Spm. 20: Har den nærmeste ledelse på din arbejdsplads ændret ledelsesstil i løbet af de sidste 12 måneder? Ja, meget Ja, lidt Nej Uoplyst svarprocent: 74 V0065 ÆNDRET LEDKVAL SIDS 12 M start 244, manglende data: = 9 Spm. 21: Har den nærmeste ledelse på din arbejdsplads ændret ledelseskvalitet i løbet af de sidste 12 måneder? Ja, ledelseskvaliteten er blevet meget bedre Ja, ledelseskvaliteten er blevet lidt bedre Nej, ledelseskvaliteten er ikke ændret Ja, ledelseskvaliteten er blevet lidt dårligere Ja, ledelseskvaliteten er blevet meget dårligere Uoplyst svarprocent: 72 V0066 ÆNDRET LEDKVAL TEKST start 245, bredde 80, tekstfelt Spm. 22: Beskriv hvad der har ændret sig i ledelseskvaliteten Variablen lister ændringer i ledelseskvaliteten. V0067 TILFR M FREMUDS JOB start 325, manglende data: = 9 Spm. 23: Angående dit job i almindelighed. Hvor tilfreds er du med -

36 (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) a: - dine fremtidsudsigter i arbejdet? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Uoplyst svarprocent: 75 V0068 TILFR M FYSISK ARBMILJØ start 326, manglende data: = 9 Spm. 23: Angående dit job i almindelighed. Hvor tilfreds er du med - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) b: - det fysiske arbejdsmiljø? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Uoplyst svarprocent: 75 V0069 TILFR BRUG AF EVNER start 327, manglende data: = 9 Spm. 23: Angående dit job i almindelighed. Hvor tilfreds er du med - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) c: - måden, dine evner bruges på? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Uoplyst

37 svarprocent: 75 V0070 TILFR MED JOB SOM HELHED start 328, manglende data: = 9 Spm. 23: Angående dit job i almindelighed. Hvor tilfreds er du med - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) d: - dit job som helhed, alt taget i betragtning? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Uoplyst svarprocent: 75 V0071 BEKYM FOR AT ARBLØS start 329, manglende data: = 9 Spm. 24: Er du bekymret for... a: - at blive arbejdsløs? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0072 BEKYM OPGIV ARB HELBRED start 330, manglende data: = 9 Spm. 24: Er du bekymret for... b: - at du må opgive dit arbejde på grund af helbredet? I meget høj grad I høj grad

38 Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0073 BEKYM M VILJE FORFLYT start 331, manglende data: = 9 Spm. 24: Er du bekymret for... c: - at du mod din vilje forflyttes til et andet arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0074 TÆNKT PÅ AT SKIFTE ARB start 332, manglende data: = 999 Spm. 25: Har du tænkt på at skifte til et andet arbejde? Nej Jeg har søgt andet arbejde udenfor mit fag Jeg har søgt andet arbejde indenfor mit fag Jeg har konkrete planer om at søge andet arbejde Jeg har overvejet at søge andet arbejde Jeg har overvejet/konkrete planer om anden uddannelse/videregående uddannelse Jeg ønsker at blive i mit nuværende arbejde mindst 1 år endnu Jeg har til hensigt at blive i mit nuværende arbejde så længe det er muligt Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode

39 Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 75 V0075 HVORNÅR HOLDE OP ARB start 335, manglende data: = 9 Spm. 26: Hvornår regner du med at holde op med at arbejde eller trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? Regner med at blive ved indtil jeg bliver 65 år Regner med at gå på efterløn når jeg er mellem 62 og 65 år Regner med at gå på efterløn når jeg er mellem 60 og 62 år Regner med at holde op før jeg fylder 60 år Ved ikke Uoplyst svarprocent: 75 V0076 VURD LØN IFH INDSATS start 336, manglende data: = 9 Spm. 27: Hvordan vurderer du din løn i forhold til din indsats? For høj Passende Lidt for lav Alt for lav Uoplyst svarprocent: 74 V0077 VURD LØN IFH KVALIFIK start 337, manglende data: = 9 Spm. 28: Hvordan vurderer du din løn i forhold til dine kvalifikationer?

40 For høj Passende Lidt for lav Alt for lav Uoplyst svarprocent: 74 V0078 GODE FREMUDS I JOB start 338, manglende data: = 9 Spm. 29: Har du gode fremtidsmuligheder i dit job? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 74 V0079 ARB PÅSKØNNET AF SAMFUND start 339, manglende data: = 9 Spm. 30: Disse spørgsmål handler om påskønnelse af arbejdet. Føler du at dit arbejde bliver påskønnet a: - af samfundet i al almindelighed? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0080 ARB PÅSKØNNET AF LEDER start 340, manglende data: = 9 Spm. 30: Disse spørgsmål handler om påskønnelse af

41 arbejdet. Føler du at dit arbejde bliver påskønnet b: - af din nærmeste leder? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0081 ARB PÅSKØNNET AF KOLLEGA start 341, manglende data: = 9 Spm. 30: Disse spørgsmål handler om påskønnelse af arbejdet. Føler du at dit arbejde bliver påskønnet c: - af dine kolleger? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0082 VED HVOR MEGET SELVB ARB start 342, manglende data: = 9 Spm. 31: Disse spørgsmål handler om rolleklarhed. a: Ved du præcis, hvor megen selvbestemmelse du har i dit arbejde?

42 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0083 KLARE MÅL FOR ARBEJDE start 343, manglende data: = 9 Spm. 31: Disse spørgsmål handler om rolleklarhed. b: Er der klare mål for dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 74 V0084 VED DINE ANSVARSOMRÅDER start 344, manglende data: = 9 Spm. 31: Disse spørgsmål handler om rolleklarhed. c: Ved du helt klart, hvad der er dine ansvarsområder? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 75 V0085 VED FORVENTES I ARBEJDE

43 start 345, manglende data: = 9 Spm. 31: Disse spørgsmål handler om rolleklarhed. d: Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 74 V0086 GOD STEMING ML DIG OG KO start 346, manglende data: = 9 Spm. 32: Disse spørgsmål handler om socialt fællesskab a: Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0087 GODT SAMARB PÅ ARBPLADS start 347, manglende data: = 9 Spm. 32: Disse spørgsmål handler om socialt fællesskab b: Er der et godt samarbejde blandt kollgerne på din arbejdsplads?

44 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 75 V0088 MED I FÆLLESSKAB PÅ ARB start 348, manglende data: = 9 Spm. 32: Disse spørgsmål handler om socialt fællesskab c: Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 74 V0089 ACCEPT PÅ ARBEJDET start 349, manglende data: = 9 Spm. 33: Disse spørgsmål handler om modstridende krav a: Foretager du dig noget i dit arbejde, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-21601 --------- Datamateriale -------------

DDA-21601 --------- Datamateriale ------------- DDA-21601 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø inden for IT-branchen (ARIT), 2002-2003 ------------ ----- --- ----------- ------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Vilhelm

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-21627 --------- Datamateriale -------------

DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår for voksne med epilepsi - ---------- --- ------ --- -------- - medlemsundersøgelse maj 2007 ------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24755 --------- Datamateriale ------------- Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Dansk Epilepsiforening. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- 1. udgave, 2007-08-20

DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- 1. udgave, 2007-08-20 DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere