Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K"

Transkript

1 Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/ Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om Nordjyllands Pelsdyravlerforenings aftalekompleks for bekæmpelse af plasmacytose Kære Lise Høgh Ved brev af 25. april 2013 har du som advokat for Nordjyllands Pelsdyravlerforening anmodet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at tage stilling til, om Nordjyllands Pelsdyravlerforenings påtænkte aftalekompleks for bekæmpelse af plasmacytose er i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen. Du har oplyst, at aftalekomplekset endnu ikke er trådt i kraft, samt at parterne ikke er bekendt med verserende sager vedrørende det påtænkte aftalekompleks. Indledningsvis gøres opmærksom på, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan afgive sit umiddelbare syn på et påtænkt tiltag, såfremt styrelsen finder det relevant. Det er virksomhedernes eget ansvar at overholde konkurrencereglerne. Nærværende udtalelse udgør ikke en egentlig afgørelse af, hvorvidt det påtænkte aftalekompleks er i overensstemmelse med konkurrenceloven, idet en afgørelse herom vil forudsætte mere dybtgående markedsundersøgelser og vurderinger. Styrelsen vil i det følgende påpege de umiddelbare betænkeligheder, som aftalekomplekset på det foreliggende grundlag vil kunne give anledning til. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR-nr ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Såfremt nedenstående modtagne oplysninger ikke er retvisende eller ikke på tilstrækkelig vis beskriver problemstillingen, må det forventes, at styrelsens syn på det påtænkte aftalekompleks kan være et andet end det, der fremgår af nærværende brev. Sagens baggrund I 2005 anmeldte fire nordjyske minkfodercentraler Fodercentralen Vendsyssel A.m.b.A., Fodercentralen Limfjorden A.m.b.A., Hvalpsund Fodercentral A.m.b.A. og Nordjydsk Minkfoder A/S et aftalekompleks (herefter 2005-aftalekomplekset ) til Konkurrence- og Forbrugerstyrel-

2 sen, der var udarbejdet af Nordjyllands Pelsdyravlerforening, og som vedrørte bekæmpelse af plasmacytose i Nordjylland. Formålet med gennemførelsen af 2005-aftalekomplekset var at intensivere bekæmpelsen af den smittefarlige minksygdom, plasmacytose, hos de nordjyske minkavlere aftalekomplekset indebar en ordning, hvor alle nordjyske minkavlere reelt kunne tvinges til at gennemføre en totalsanering af deres farme ved fund af en enkelt positiv reagent (smittet dyr) i besætningen. Hvis en nordjysk minkavler nægtede at sanere sin farm ved sygdomsudbrud, ville den pågældende minkavler blive mødt med et foderstop fra den fodercentral, hvor minkavleren normalt aftager sit foder. I tilknytning til ordningen ville der blive oprettet en støttefond, der, udover saneringshjælpen fra Dansk Pelsdyravlerforenings frivillige saneringsordning og katastrofefond, skulle yde økonomisk støtte til minkavlere, som på grund af konstateret smitte blev tvunget til at sanere deres farme. Støttefonden skulle udbetale et ekstra beløb (ca. 30 kr.) pr. avlsdyr ved februarsaneringen samt udbetale en erstatning for hvalpe, der døde af diagnosticeret lungeplasmacytose i tidsrummet fra fødsel til 15. juni. Støttefonden skulle finansieres ved en merpris (op til 5 øre pr. kg.) på det foder, der blev solgt af fodercentralerne til nordjyske minkavlere. Ved Konkurrencerådets afgørelse af 31. august blev det meddelt de anmeldende fodercentraler, at bestemmelsen om, at fodercentralerne var pålagt at lægge op til 5 øre pr. kg. på foderprisen, var i strid med forbuddet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Imidlertid blev der meddelt en tidsbegrænset fritagelse for den anmeldte ordning, da det var godtgjort, at samtlige fritagelsesbetingelser i konkurrencelovens 8, stk. 1 var opfyldt. Herudover blev det meddelt fodercentralerne, at et leveringsstop af foder, i de tilfælde hvor smittede farme afslog at lade farmen sanere, ikke efter de forhold som Konkurrencerådet var bekendt med, herunder at der ville blive udbetalt et vist beløb som godtgørelse for tabet ved saneringen, ville udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens 11, stk. 1. Du har oplyst Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, at ordningen aldrig blev gennemført i Nordjylland, men at der nu er et ønske om at gennemføre 2005-aftalekomplekset i en modificeret form. 1 Konkurrencerådets afgørelse af 31. august 2005, Udvidet bekæmpelse af plasmacytose i Nordjylland. Ved Konkurrenceankenævnets kendelse af 12. april 2006, Bent Skrubbeltrang mod Konkurrencerådet, stadfæstede Konkurrenceankenævnet afgørelsen i alle dens punkter. 2

3 Aftaleparterne i det påtænkte aftalekompleks er de samme fire fodercentraler som i 2005-aftalekomplekset, jf. ovenfor, med tiltrædelse af Dansk Pelsdyravlerforening A.m.b.A. Du har oplyst, at der i det påtænkte aftalekompleks vil være to væsentlige ændringer i forhold til 2005-aftalekomplekset: - Saneringsordningen finansieres af Dansk Pelsdyravlerforening. Konsekvensen heraf er, at der ikke skal oprettes nogen støttefond, og at aftalen om, at de fire fodercentraler skal tillægge 5 øre pr. kilo på det foder, der sælges til nordjyske minkavlere, bortfalder. - En farm defineres som inficeret/smittet efter de samme regler, som gælder i henhold plasmacytosebekendtgørelsen. Dette betyder, at det skærpede krav, hvorefter en farm betegnet som smittet ved konstatering af blot en reagent, ændres til at følge 9 i bekendtgørelsen, hvilket bl.a. betyder, at der skal være mere end tre reagenter for at farmen betegnes som inficeret/smittet. Det fremgår af det påtænkte aftalekompleks, at: 1.5 Dansk Pelsdyravlerforening har afgivet tilsagn om at finansiere ordningen, således at de avlere, der tvinges til at sanere deres farm som følge af et foderstop, tilbydes kompensation svarende til den enhver tid gældende frivillige saneringsordning, Dansk Pelsdyravlerforening tilbyder sine medlemmer. I tilknytning hertil har du oplyst, at Dansk Pelsdyravlerforenings frivillige saneringsordning, udover kompensation for udgifter til rengøring og desinfektion af farmen, nu også omfatter udbetaling af en ekstra kompensation for tabet ved saneringer, der foretages efter den 15. december. Dette fremgår bl.a. af Dansk Pelsdyravlerforenings saneringsaftale for 2013/2014: DP [Dansk Pelsdyravlerforening] forpligter sig til at udbetale kompensation for forringet skindkvalitet og foderforbrug svarende til kr. 1 pr. avlsdyr pr. dag fra den 15. december 2013 til den af DP i henhold til 2, stk. 1 påkrævede frist for nedpelsning. Kompensationen [for] forringet skindkvalitet og foderforbrug kan dog maksimalt udgøre 80 kr. pr. avlsdyr ved en februartest inden for bekæmpelseszonen eller en pålagt test i februar måned. I modsætning til saneringsordningen i 2005-aftalekomplekset omfatter den påtænkte saneringsordning ikke erstatning for hvalpe, der dør af diagnosticeret lungeplasmacytose i tidsrummet fra fødsel til 15. juni. 3

4 Endvidere fremgår det af det påtænkte aftalekompleks, at saneringsordningen minimum vil være gældende indtil den 28. august 2017: 5.1 Aftalen er uopsigelig indtil den 28. februar Parterne kan opsige aftalen med 6 måneders varsel, første gang til den 28. februar Du har dog oplyst Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, at saneringsordningen ikke vil blive opretholdt længere end nødvendigt for bekæmpelsen af plasmacytose hos de nordjyske minkavlere. Endelig har du oplyst, at det kun er et meget begrænset antal smittede farme, der nægter at acceptere tilbuddet om saneringshjælp i henhold til Dansk Pelsdyravlerforenings frivillige saneringsordning, og at det derfor kun er et fåtal af nordjyske minkavlere, der kan tænkes at blive berørt af et leveringsstop af foder med den deraf følgende tvungne totalsanering. Vejledende udtalelse 2005-aftalekomplekset indeholdt to elementer, som blev vurderet af Konkurrencerådet, nemlig aftalen om en merpris på foder til finansiering af støttefonden og aftalen om leveringsstop. I det påtænkte aftalekompleks oprettes der ikke en støttefond, idet Dansk Pelsdyravlerforening skal finansiere saneringsordningen. Som konsekvens heraf indeholder det påtænkte aftalekompleks ikke et krav om, at fodercentralerne og minkavlerne skal henholdsvis opkræve og betale en merpris på foder. Derfor vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i det følgende alene afgive sit umiddelbare syn på aftalen om leveringsstop i det påtænkte aftalekompleks i forhold til konkurrencelovens 6 og 11. Aftalen om leveringsstop Konkurrencelovens 6 Generelt kan det oplyses, at det er forbudt for virksomheder mv. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, jf. konkurrencelovens 6. Aftalen om leveringsstop vil betyde, at fodercentralerne afskæres fra at levere til en minkavler, der ikke vil sanere, hvorved virksomheden mister en kunde og omsætning. For så vidt angår de nordjyske minkavlere afskæres de fra at undslå sig at sanere deres smittede farme, og derved afskæres de fra at vælge en lavere, men dog fuldt lovlig, sundhedsstandard end landsdelens øvrige minkavlere. 4

5 Ved Konkurrencerådets vurdering af aftalen om leveringsstop i aftalekomplekset fandt Konkurrencerådet, at denne ikke var egnet til mærkbart at begrænse konkurrencen, hverken i forhold til fodercentralerne eller i forhold til minkavlerne. Ved vurderingen lagde Konkurrencerådet vægt på, at det var en yderst begrænset kreds af minkavlere, der ville blive tvunget ind i ordningen, idet der på daværende tidspunkt kun var tale om enkelte minkavlere, der nægtede at sanere deres farme. I forhold til minkavlerne lagde rådet endvidere vægt på de ekstra udbetalinger fra støttefonden og vurderede på baggrund heraf, at det økonomiske tab, som den enkelte minkavler eventuelt måtte blive påført i forbindelse med en tvungen sanering, måtte anses for at være begrænset, samtidig med at det kun ville dreje sig om et eller to års avlsudbytte. I den nuværende situation må det ligeledes antages, at fodercentralernes leveringsstop af foder vil være sjældent forekommende, da det efter det oplyste fortsat kun er et meget begrænset antal smittede farme, der nægter at acceptere tilbuddet om saneringshjælp fra Dansk Pelsdyravlerforening. Udover Dansk Pelsdyravlerforenings kompensation for udgifter til rengøring og desinfektion i forbindelse med saneringer, udbetaler foreningen en ekstra kompensation for forringet skindkvalitet og foderforbrug ved saneringer, der foretages efter den 15. december. På baggrund heraf er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at det økonomiske tab, som den enkelte minkavler eventuelt måtte blive påført i forbindelse med en tvungen sanering, må anses for at være begrænset. På det foreliggende grundlag er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at aftalen om leveringsstop samlet set ikke vil give anledning til betænkeligheder i forhold til konkurrencelovens 6. Konkurrencelovens 11 Generelt kan det oplyses, at det efter konkurrencelovens 11, stk. 1 er forbudt for en eller flere virksomheder at misbruge en dominerende stilling. Forbuddet i 11 omfatter således også det tilfælde, hvor flere virksomheder tilsammen indtager en kollektivt dominerende stilling. Udgangspunktet i dansk ret er aftalefrihed, og denne aftalefrihed gælder også for dominerende virksomheder. Men en dominerende virksomhed, eller kollektivt dominerende virksomheder, der leverer til et marked, må ikke nægte at levere til en virksomhed på dette marked, hvis adgangen til de pågældende leverancer er af væsentlig betydning for kunden, medmindre leverandøren kan give en objektiv, saglig og rimelig begrundelse for leveringsnægtelsen. Ved vurderingen af aftalen om leveringsstop i 2005-aftalekomplekset, fandt Konkurrencerådet, at leveringsnægtelsen ikke, efter de forhold som rådet var bekendt med, var omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 5

6 11, stk. 1, idet fodercentralernes begrundelse for ikke at levere foder måtte anses for objektiv, saglig og rimelig. Det var i øvrigt afgørende for denne vurdering, at de enkelte minkavlere ville få udbetalt et vist beløb som godtgørelse for tabet ved saneringen. Forudsætningen om, at de enkelte minkavlere skal have udbetalt et vist beløb som godtgørelse for tabet ved saneringen, må også anses for opfyldt i den påtænkte saneringsordning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har herved lagt vægt på, at kompensationen fra Dansk Pelsdyravlerforening i vidt omfang må anses for at være dækkende for de tab, som minkavleren påføres ved en sanering. På det foreliggende grundlag er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at aftalen om leveringsstop samlet set ikke vil give anledning til betænkeligheder i forhold til konkurrencelovens 11. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil ikke foretage sig yderligere i anledning af henvendelsen. Det bemærkes, at styrelsen hermed ikke er forhindret i på et senere tidspunkt at undersøge aftalekomplekset nærmere, hvis styrelsen på baggrund af en klage eller på anden vis erfarer, at der er grundlag herfor. Vejledende udtalelser er ikke afgørelser og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal afslutningsvist henlede opmærksomheden på, at styrelsen agter at offentliggøre denne udtalelse på styrelsens hjemmeside, Med venlig hilsen Stine Sachse Petersen Fuldmægtig 6

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere