( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund"

Transkript

1 Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning fra din lokalafdeling. ( 1 )

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvornår gælder funktionærloven?... 4 Du kan læse mere om udstationering i Teknisk Landsforbunds pjece Udstationering og midlertidigt arbejde i udlandet Kan du give afkald på dine rettigheder?... 4 Opsigelsesvarsler... 5 Fratrædelsesgodtgørelse... 8 Usaglige afskedigelser... 9 Arbejdsgiverens væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet...10 Funktionærens væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet...10 Sygdom...11 Forskud og provision...12 Organisations og forhandlingsret...12 Bonus gratiale aktieoptioner...12 Hverv uden for tjenesten...13 Frihed til at søge andet arbejde...13 Konkurrence- og kundeklausuler...13 ( 2 )

3 Indledning Funktionærloven er en af hovedlovene på arbejdsmarkedet, der giver dig en lang række grundlæggende rettigheder. Pjecen er koncentreret om de forhold, der interesser de fleste, og er opdelt efter emner. En mere udførlig gennemgang af funktionærlovens regler findes i pjecen kommenteret funktionærlov. Du er altid meget velkommen til at kontakte din lokale afdeling, hvis du har spørgsmål. ( 3 )

4 Hvornår gælder funktionærloven? For at være funktionær skal du have en såkaldt tjenestestilling. Det vil sige, at du er underlagt arbejdsgiverens ledelse og instruktion. Derudover skal du være beskæftiget med funktionærarbejde, som er defineret som bl.a.: Handels- og kontorarbejde, administration, sagsbehandling o. lign. Teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig- eller fabriksmæssig karakter Ledelse eller tilsyn med andre Teknisk Landsforbunds medlemmer er typiske funktionærer, idet de udfører teknisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig art, sagsbehandling o.l. En tredje betingelse for at funktionærlovens bestemmelser gælder er, at du i gennemsnit arbejder mere end 8 timer pr. uge. Arbejdet skal overvejende bestå af funktionærarbejde og arbejdet skal have en stabil karakter. I de tilfælde, hvor du ikke er funktionær i lovens forstand, er der dog ikke noget til hinder for, at du med din arbejdsgiver aftaler, at dine løn- og ansættelsesvilkår er reguleret af funktionærloven. Det kan eksempelvis ske i det ovenstående tilfælde. Hvis der er tvivl om afgrænsningen/fordelingen mellem dit funktionær- og håndværksmæssige arbejde, er det en god idé at få indføjet i din ansættelseskontrakt, at du er omfattet af funktionærloven. Teknisk Landsforbund oplever i stigende omfang, at vore medlemmer bliver tilbudt beskæftigelse i udlandet af enten en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver. Hvis du bliver ansat til arbejde i udlandet er der en betydelig risiko for, at funktionærloven og andre danske love ikke gælder. Vi anbefaler, at dette spørgsmål bliver afklaret, inden kontrakten om arbejde i udlandet underskrives. Kontakt altid din lokalafdeling i disse tilfælde. Du kan læse mere om udstationering i Teknisk Landsforbunds pjece Udstationering og midlertidigt arbejde i udlandet. Kan du give afkald på dine rettigheder? Funktionærloven er i princippet ufravigelig. Du og din arbejdsgiver kan altså ikke på forhånd indgå aftaler i strid med funktionærlovens regler. ( 4 )

5 Opsigelsesvarsler De almindelige regler Hvis din arbejdsgiver vil opsige dig, skal han som udgangspunkt gøre det med følgende varsler: * indtil 6 måneders ansættelse: 1 måneds opsigelse inden udgangen af 5. måned * mellem 6 måneder og 3 års ansættelse: 3 måneders opsigelse inden udgangen af 2 år og 9 måneder * mellem 3-6 års ansættelse:4 måneders opsigelse inden udgangen af 5 år og 8 måneder * mellem 6-9 års ansættelse: 5 måneders opsigelse inden udgangen af 8 år og 7 måneder. * over 9 års ansættelse: 6 måneders opsigelse efter 8 år og 7 måneders ansættelse. Du kan kun fratræde din stilling til månedens udgang. Dvs. opsigelse skal være meddelt senest den sidste dag i den måned, efter hvis udløb opsigelsesvarslet begynder at løbe. Hvis du eksempelvis bliver opsagt d. 1. februar og på opsigelsestidspunktet har været ansat i mere end 5 måneder, da har du krav på et opsigelsesvarsel på 3 måneder. Din sidste arbejdsdag er således 31. maj. Vær opmærksom på, at ancienniteten ikke afbrydes af en virksomhedsoverdragelse, som er sket i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven. Generelt anbefaler Teknisk Landsforbund, at du altid kontakter din lokale afdeling, hvis du ikke er sikker på, om ud har fået det korrekte opsigelsesvarsel. Det er vigtigt, at du kontakter lokalafdelingen så hurtigt som muligt og i alle fald inden udløbet af det opsigelsesvarsel, som er afgivet af din arbejdsgiver. Undtagelser I forhold til de almindelige regler gælder der en række undtagelser. Prøvetid De almindelige opsigelsesregler gælder ikke, hvis der er aftalt prøvetid. Der kan kun aftales prøvetid for de første 3 måneder af ansættelsen. Perioden beregnes i hele måneder regnet fra tiltrædelsesdagen. Det skal specifikt fremgå af din ansættelseskontrakt, at der er aftalt prøvetid. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er henvist til overenskomstens regler eller en personalehåndbog. Hvis arbejdsgiveren ønsker at sige dig op i prøvetiden, skal han give dig 14 dages varsel, forudsat at fratræden kan ske inden udløbet af prøvetiden. Det betyder, at arbejdsgiveren skal opsige dig senest 14 dage før prøvetidens udløb i ( 5 )

6 modsat fald gælder de almindelige regler. Med mindre andet er aftalt, kan du opsige din stilling med dags varsel, forudsat at du fratræder stillingen inden prøvetidens udløb i modsat fald gælder de almindelige regler. Uanset om det er din arbejdsgiver eller dig selv, der opsiger ansættelsesforholdet, er der i dette tilfælde ikke et krav om, at du skal fratræde stillingen den sidste dag i måneden. Midlertidig ansættelse Midlertidig ansættelse kan maksimalt aftales for 1 månede. Som ved prøvetid skal det være aftalt mellem dig og din arbejdsgiver, og det vil typisk fremgå af din ansættelseskontrakt. Forskellen mellem prøvetid og midlertidig ansættelse er, at ved midlertidig ansættelse kan opsigelsen fra begge parter ske uden varsel. Tidsbestemt eller opgavebestemt ansættelse Det kan ske, at du er ansat frem til en bestemt dato, eller du er ansat til at udføre en bestemt opgave. Fortsætter din ansættelse ud over den aftalte dato eller ud over det tidspunkt, hvor du blev færdig med opgaven, gælder funktionærlovens almindelige opsigelsesregler. Hvis der er en saglig grund, kan ansættelsesforholdet fortsætte i en meget kort periode uden arbejdsgiveren af denne grund skal opsige dig. I disse tilfælde anbefaler vi, at du altid kontakter din lokale afdeling. 120-dages reglen Det er muligt at træffe aftale om forkortet opsigelsesvarsel og opsige funktionæren med en måneds varsel, uanset hvor længe vedkommende har været ansat. Muligheden for at opsige med forkortet varsel gælder kun i de tilfælde, hvor funktionæren i en periode på 12 på hinanden følgende måneder har fået fuld løn under sygdom i alt 120 dage. Det skal specifikt fremgå af din ansættelseskontrakt, at 120-dages reglen gælder for ansættelsesforholdet. Det er ikke tilstrækkeligt, at der eksempelvis er henvist til en personalehåndbog. Funktionærens opsigelsesvarsel Hvis du bliver opsagt med forkortet varsel, anbefaler Teknisk Landsforbund, at du altid kontakter din lokale afdeling senest ved udløbet af det afgivne opsigelsesvarsel. Du kan altid fratræde med en måneds varsel (altså med opsigelse inden månedens udgang til fratrædelse ved den følgende kalendermåneds udgang). Af bevismæssige årsager anbefales det altid, at du opsiger ( 6 )

7 din stilling skriftligt. Det er muligt at aftale, at dit opsigelsesvarsel er længere end en måned. Gør I det, forlænges arbejdsgiverens opsigelsesvarsel med samme antal måneder, som er lagt til dit opsigelsesvarsel. Hvis du bliver opsagt, har du ret til selv at opsige din stilling med dit personlige opsigelsesvarsel. Genansættelser løbende opsigelser. Teknisk Landsforbund oplever til tider, at vore medlemmer får tilbudt flere tidsbegrænsede ansættelser, eller bliver opsagt og inden deres fratræden på ny bliver tilbudt beskæftigelse, for på et senere tidspunkt igen at blive opsagt. Det følger af retspraksis, at ancienniteten i nogle tilfælde kan regnes fra din første arbejdsdag kontakt i disse tilfælde din lokale afdeling. Det følger af lov om tidsbegrænset ansættelse, at en tidsbegrænset ansættelse kun kan forlænges tidsbegrænset, hvis forlængelsen er begrundet i objektive forhold. Et sådant forhold kan eksempelvis være, at den person, som du er vikar for, vælger at forlænge sin barselsorlov. Suspension/fritstilling i opsigelsesperioden Din arbejdsgiver kan i forbindelse med din opsigelse meddele, at du er fritstillet og derfor ikke skal møde på virksomheden, eller at du er suspenderet og fortsat skal være til disposition i hele eller dele af opsigelsesperioden. Bemærk, at en fritstilling, der er afgivet, ikke kan tilbagekaldes. Hvis du er fritstillet i opsigelsesperioden, kan du godt starte på et nyt job samtidigt med, at du får udbetalt løn fra din tidligere arbejdsgiver. Der vil, dog i nogle tilfælde, kunne ske modregning i lønnen fra den tidligere arbejdsgiver. Hvis du bliver suspenderet, er der ikke noget til hinder for, at du tager arbejde hos en anden arbejdsgiver, så længe du står til arbejdsgiverens rådighed. Uanset om du er fritstillet eller suspenderet i opsigelsesperioden, må du ikke tage ansættelse i et konkurrerende firma, fordi du formelt set stadigt er ansat og skal være loyal over for arbejdsgiveren. Teknisk Landsforbund anbefaler derfor, at du altid kontakter din lokale afdeling, hvis du i opsigelsesperioden bliver suspenderet eller fritstillet. Hvis du vil vide mere om reglerne for optjening og afholdelse af ferie i en opsigelsesperiode, kan du læse pjecen Kort om ferieloven. ( 7 )

8 Kan ansættelsesforholdet opsiges før tiltræden? Der er intet til hinder for, at din arbejdsgiver opsiger dig, inden du skal tiltræde stillingen, men du har et krav på at tiltræde stillingen, og din arbejdsgiver kan derfor ikke afvise at tage imod arbejdskraften i opsigelsesperioden. Med andre ord har du krav på at få løn i perioden fra den aftalte tiltrædelsesdag og frem til udløbet af opsigelsesvarslet. Tilsvarende kan du opsige ansættelsesforholdet, før du skal tiltræde stillingen. Din arbejdsgiver har dog krav på at benytte arbejdskraften i opsigelsesperioden, og du skal derfor møde på arbejde på tiltrædelsesdagen til udløbet af opsigelsesvarslet. Hvis du ikke tiltræder og arbejder i opsigelsesperioden, vil din opsigelse før tiltræden kunne berettige din arbejdsgiver til at kræve en erstatning svarende til halvdelen af din månedsløn. I særlige tilfælde vil arbejdsgiveren kunne kræve erstatning for sine annonceudgifter og i helt specielle tilfælde også for eventuelle udgifter til jobrekrutteringsfirmaer. Kontakt derfor altid din lokale afdeling, hvis du ønsker at opsige din stilling inden eller umiddelbart efter tiltræden. Fratrædelsesgodtgørelse Hvornår har du krav på fratrædelsesgodtgørelse? Hvis du på fratrædelsestidspunktet har været ansat i mindst 12 eller 17 år og er blevet opsagt af din arbejdsgiver, har du krav på en fratrædelsesgodtgørelse på 1 eller 3 måneders løn. Din anciennitet på fratrædelsestidspunktet er altså afgørende. Du skal være opmærksom på følgende forhold: At ansættelsestiden regnes fra den faktiske tiltrædelsesdag og frem til fratrædelsesdagen, som er udløbet af dit opsigelsesvarsel - også selv om du er fristillet eller suspenderet. Hvis du, efter at være blevet opsagt af din arbejdsgiver, får tilbudt andet arbejde og derfor vælger selv at opsige din nuværende stilling, fortaber du ikke retten til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du på fratrædelsestidspunktet har været ansat i enten 12 eller 17 år. At eventuel forudgående ansættelse som ikke-funktionær i virksomheden ikke tæller, medmindre andet er aftalt. Anciennitet kan ikke afbrydes af en virksomhedsoverdragelse. Hvis du bortvises med rette, fortabes retten til fratrædelsesgodtgørelse. ( 8 )

9 Hvordan beregnes fratrædelsesgodtgørelse? Det er din sædvanlige løn, der skal beregnes fratrædelsesgodtgørelse af. Det vil sige din normale bruttoløn inkl. tillæg, som du modtager fast og regelmæssigt. Derudover medregnes arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdi af fri bil m.m. Fratrædelsesgodtgørelsen tillægges ikke feriepenge. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse Af skattetekniske årsager udbetales fratrædelsesgodtgørelsen i forbindelse med sidste lønudbetaling, det vil sige udløbet af opsigelsesvarslet. Der betales ikke skat og arbejdsmarkedsbidrag af de første kr. af din fratrædelsesgodtgørelse. Usaglige afskedigelser Hvis du på opsigelsestidspunktet har været ansat i et år, er du beskyttet mod usaglige afskedigelser. Hvis dine løn- og ansættelsesvilkår er reguleret af en overenskomst, kan du være beskyttet allerede efter 9 måneder. Arbejdsgiveren skal oplyse, hvorfor han har opsagt dig. Du kan enten blive afskediget på grund af virksomhedens forhold (besparelser, ordrenedgang, omstrukturering m.m.) eller på grund af dine egne forhold (samarbejdsvanskeligheder, uegnethed m.m.). Om en opsigelse er usaglig eller saglig beror på, om begrundelsen svarer til virkeligheden. Hvis eksempelvis arbejdsgiveren som begrundelse giver, at virksomheden har ordrenedgang og i opsigelsesperioden ansætter nye medarbejdere, taler meget for at opsigelsen er usaglig. Tilsvarende gælder, hvis opsigelsen er begrundet i dine forhold og begrundelsen ikke svarer til virkeligheden. Teknisk Landsforbund oplever til tider, at vores medlemmer får en skriftlig advarsel, inden de bliver afskediget. Hvis du modtager en advarsel, anbefaler vi derfor, at du altid kontakter din lokale afdeling. En række love sikrer lønmodtagerne mod at blive afskediget i særlige situationer. Eksempelvis er der et forbud mod at afskedige en lønmodtager, fordi vedkommende har fremsat ønske om at holde barsels- eller forældreorlov, eller fordi han/hun har fremsat krav om ligeløn m.m. Du er beskyttet af disse regler uanset, hvor kort tid du har været ansat. Teknisk Landsforbund anbefaler, at du altid kontakter din lokale afdeling, hvis du bliver opsagt. ( 9 )

10 Arbejdsgiverens væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet Hvis din arbejdsgiver misligholder sit ansættelses forhold og han ikke ophører på trods af at du eller TL skriftligt kræver, at han stopper, da kan du ophæve dit ansættelsesforhold og kræve erstatning. Hvad der menes med væsentlig misligholdelse beror altid på en konkret vurdering, men Teknisk Landsforbund støder typisk på følgende tilfælde: Uberettiget bortvisning Grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, eksempelvis de tilfælde, hvor lønnen ikke bliver betalt rettidigt Arbejdsgivers konkurs eller død Hvis der foreligger væsentlig misligholdelse, anbefaler Teknisk Landsforbund, at du altid kontakter din lokale afdeling, så de kan hjælpe dig med at skrive breve og inddrive erstatningen. Du skal dog være opmærksom på følgende forhold: Som oftest kan din arbejdsgiver ikke fortryde, at han har bortvist dig, og han kan derfor ikke kræve, at du vender tilbage til arbejde. Meget beror dog på, hvorfor du er blevet bortvist. Hvis din arbejdsgiver går konkurs, bliver dit tilgodehavende som udgangspunkt dækket via Lønmodtagernes Garantifond (LG). Se nærmere i forbundets pjece Betalingsstandsning og konkurs. Funktionærens væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet Din arbejdsgiver kan bortvise dig og kræve erstatning, hvis du væsentligt misligholder dit ansættelsesforhold. Hvornår du har væsentligt misligholdt ansættelsesforholdet, er vanskeligt at sige på forhånd, men et eksempel herpå er, hvis du har stjålet fra arbejdspladsen. Der skal altså meget til før der er tale om en væsentlig misligholdelse. Hvis din arbejdsgiver ønsker at påberåbe sig væsentlig misligholdelse, skal han gøre det straks. Hermed menes så snart han bliver bekendt med forholdet. Hvis din arbejdsgiver igennem længere tid har accepteret en forseelse, skal han give en advarsel, hvori der står, at en gentagelse af forseelsen vil medføre bortvisning. Teknisk Landsforbund anbefaler, at du altid kontakter din lokale afdeling, hvis du er blevet bortvist, eller hvis du har fået en advarsel med trussel om bortvisning. ( 10 )

11 Sygdom Sygdom er lovligt forfald, og du har derfor krav på fuld løn under sygdom. Dette gælder også ved graviditetsbetingede sygdomme. Du kan læse mere om dine rettigheder i forbindelse med barsels og forældreorlov i pjecen Barsel og orlov. Du har ikke krav på fuld løn, hvis du i forbindelse med en ansættelsessamtale har undladt at oplyse din arbejdsgiver om en lidelse, som efter almindelig lægelig opfattelse kan antages at have indflydelse på din arbejdsdygtighed. I særlige tilfælde kan arbejdsgiveren med rette bortvise dig, hvis du på ansættelsestidspunktet vidste, at du led af en sygdom, der ville medføre uarbejdsdygtighed. Hvis din sygdom derimod er kureret og blusser op igen, skal din arbejdsgiver betale fuld løn. I tilfælde af sygdom skal du altid underrette din arbejdsgiver. Hvordan og hvornår vil typisk fremgå af din ansættelseskontrakt og/eller personalehåndbog. Hvis dette ikke er tilfældet, anbefaler Teknisk Landsforbund, at du underretter din arbejdsgiver hurtigst muligt og senest 2 timer efter, du skulle have mødt. Ved sygdom kan din arbejdsgiver forlange en lægeerklæring og efter 14 dages sygdom en varighedsattest eller en speciellægeerklæring. Hvis din arbejdsgiver beder om en lægeerklæring, skal han betale for den. Arbejdsgiveren vil typisk anmode dig om at fremsende lægeerklæringen inden en bestemt dato. Det er meget vigtigt du overholder fristen eller oplyser din arbejdsgiver om, hvorfor erklæringen ikke kan fremsendes inden fristen. I modsat fald kan din arbejdsgiver i nogle tilfælde bortvise dig. Din praktiserende læge kan udstede to typer erklæringer. Dels en mulighedserklæring, der forudsætter at du og din arbejdsgiver i fællesskab udarbejder en del af erklæringen, dels en fri attest. Hvis arbejdsgiver kræver det, skal lægen udstede en fri attest vedrørende din sygdom. Opstår der problemer i relation til udstedelse af din lægeerklæring, skal du øjeblikkeligt kontakte din afdeling. Efter 14 dages sygdom, kan din arbejdsgiver kræve en varighedserklæring udarbejdet af en af dig valgt specialist. Læs mere om de forskellige typer lægeerklæring på Du skal være opmærksom på, at det er dig selv, der bærer risikoen for at erklæringen fremsendes til din arbejdsgiver. Det gælder, selv om du har indgået en aftale med din læge om, at han sender lægeerklæringen til din arbejdsgiver. Derfor anbefaler Teknisk Landsforbund, at du altid sørger for at få udstedt lægeerklæringen i forbindelse med lægekonsultationen. ( 11 )

12 Forskud og provision Du har krav på at få forskud til at dække udgifterne ved dit arbejde eksempelvis transport og hotel. Vi oplever til tider, at vore medlemmer selv betaler for hotelophold m.m., hvorefter de får refunderet beløbet af deres arbejdsgiver. Du skal være opmærksom på, at sådanne udlæg ikke dækkes af Lønmodtagernes Garantifond (L.G.) i tilfælde af arbejdsgiverens konkurs. Derfor anbefaler Teknisk Landsforbund, at du altid får et forskud. Organisations og forhandlingsret Du har altid ret til at organisere dig i faglige organisationer, ligesom du har altid har adgang til at drøfte dine løn- og ansættelsesvilkår med din fagforening. Det gælder også, selv om arbejdsgiveren fortæller, at disse oplysninger er fortrolige. Teknisk Landsforbund har til tider oplevet, at arbejdsgiveren forbyder medarbejderne at diskutere deres løn indbyrdes. Sådanne forbud er ugyldige. Bonus gratiale aktieoptioner Hvis det f.eks. fremgår af din ansættelseskontrakt, at du er omfattet af en bonusordning, og du fratræder din stilling, inden bonusen bliver udbetalt, har du krav på at få udbetalt en forholdsmæssig andel af bonusen. Får du i forbindelse med din ansættelse tilbud om erhvervelse af værdipapirer anbefaler Teknisk Landsforbund, at du altid i forbindelse hermed kontakter din lokale afdeling for at få råd og vejledning. Generelt skal anføres, at Teknisk Landsforbund er af den opfattelse, at værdipapirsrettigheder aldrig bør træde i stedet for almindelig løn. Funktionærloven og den tilhørende lov om lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold, angiver regler om retten til værdipapirer i forbindelse med fratræden, men der kan aftales bedre regler end de i loven foreskrevne. ( 12 )

13 Hverv uden for tjenesten Der er ikke noget til hinder for, at du påtager dig personlige fritidserhverv, f.eks. som formand for en idrætsklub. Det forudsætter dog, at det ikke griber ind i dit daglige arbejde. Derimod kan din arbejdsgiver modsætte sig, at du påtager dig andet erhvervsmæssigt arbejde uden hans samtykke. Du skal navnlig være opmærksom på, at du aldrig må tage arbejde i et andet konkurrerende firma uden hans udtrykkelige samtykke! Det er altid en god ide at inddrage din arbejdsgiver og få hans/hendes accept, specielt hvis du er tvivl, om det er en fritidsinteresse eller egentligt lønnet bierhverv. Hvis du påtager dig et hverv i strid med reglerne, kan din arbejdsgiver bortvise dig. Du har ret til at få fri til borgerligt ombud, eksempelvis hvis du bliver valgt til kommunalbestyrelsen, bliver indkaldt som domsmand, som tilforordnet ved valghandling eller som vidne. Selv om du har ret til at få fri, skal din arbejdsgiver ikke betale dig løn. Frihed til at søge andet arbejde Hvis du er blevet opsagt, eller selv har sagt op, har du krav på den nødvendige frihed til at søge andet arbejde, uden at arbejdsgiveren kan trække dig i løn. Det gælder uanset om du er ansat på prøve eller fastansat. Du har ikke krav på frihed til at skrive ansøgninger. Du skal tage et vidtgående hensyn til din arbejdsgiver, og så vidt det er muligt placere jobsamtaler m.m. uden for arbejdstiden. Hvor meget frihed du skal have aftales fra gang til gang. Arbejdsgiveren kan ikke kræve at få at vide, hvem du søger andet arbejde hos. Du må kun bruge friheden til at søge andet arbejde. Hvis du bruger friheden til andre ting, vil det være bortvisningsgrund. Konkurrence- og kundeklausuler Der kan aftales at der skal gælde kunde- og/eller konkurrenceklausuler i forbindelse med ansættelsesforholdet. International forskning viser, at disse klausuler gør det svært for de berørte arbejdstagere at gøre karriere. Medarbejdere med klausuler bliver dårligere betalt end tilsvarende medarbejdere uden klausuler. Tænk dig grundigt om inden du underskriver en klausul. ( 13 )

14 Vilkårene for disse klausuler afhænger af hvornår de er indgået, der gælder forskellige regler alt afhængig om klausulen er indgået før eller efter 15. juli Du kan læse mere om reglerne i forbundets pjece Konkurrence- og kundeklausuler. ( 14 )

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen

Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 1. udgave februar 2015 Eget tryk: 3F BJMF Denne

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Ansættelses- klausuler

Ansættelses- klausuler Ansættelsesklausuler Ansættelsesklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Jobklausuler Teknisk Landsforbund Senest redigeret 23. februar 2016 af Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Funktionæransat. Rettigheder og pligter

Funktionæransat. Rettigheder og pligter Funktionæransat Rettigheder og pligter Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Funktionæransat. Rettigheder og pligter

Funktionæransat. Rettigheder og pligter Funktionæransat Rettigheder og pligter Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 1 af 6 / 13-0936 Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 2 af 6 / 13-0936 Dato: Navn: Medlemsnummer: Personalenummer: Indmeldelsesdato DFL/PF Tillidsrepræsentant: HUSK at:

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte, som Finansforbundet tilbyder, så du kan komme videre i dit arbejdsliv. FRATRÆDER DU?

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

8.3 Urimelig/usaglig opsigelse

8.3 Urimelig/usaglig opsigelse HR Jura Forlaget Andersen 8.3 Urimelig/usaglig opsigelse Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående urimelig/usaglig opsigelse - har følgende indhold:

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Kapitel 1. Funktionærbegrebet

Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Kapitel 1. Funktionærbegrebet Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Kapitel 1 Funktionærbegrebet 1. Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer: 1) Personer, hvis

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009 3. februar 2009. Nr. 81. Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1) Herved bekendtgøres lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere

Læs mere