tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk"

Transkript

1 tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t

2 Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden Virksomhedens omfang Årets faglige resultater Åretsøkonomiskeresultat Målrapportering Forventning til det kommende år 7 3. Regnskab Konto Tilsynet med Efterretningstjenesterne Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Resultatdisponering Balance Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsioft Bevillingsregnskab og bevillingsafregning I 0 Side 2/10

3 i Pategning Ärsrapporten omfattet den hovedkonto på finansloven, som Tilsynet med Eftertetningstjenesterne, CVRnt et ansvarlig for: 1 I Tilsynet med Etterretningstjenestetne, hetunder de regnskabsmæs sige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen forbindelse med beviflingskonttouen fot 2O14 Det tilkendegives hermed:. at àtstapporten et rigtig, det vil sige, at åtsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlintormationer eller udeladelser, herunder at målrappotteringen årsrapporten er fyldestgørende,. at de dispositioner, som er omfattet af tegnskabsaflæggelsen, er overensstemmelse med meddel te bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og I at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning at de mluler og ved driften at den virksomhed, der er omfattet af årsrapporten. København, den /6. 03, 2c:::: /S København, den lc/ i Ç Ulla Staal Formand Departementschef Side 310

4 2. Beretning 2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN Tilsynet med Efterretningstjenesterne er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der blev oprettet ved lov nr. 604 at 12. juni 2013 om Politiets Efterretningstjeneste (PET), der ligesom lov nr. 602 af 12. juni 2013 om For svarets Etterretningstjeneste (FE) trådte i kraft den I. januar Tilsynet fører kontrol med at Politiets Efterretningstjeneste (PET) behandler oplysninger om fysiske og jun diske personer i overensstemmelse med lovgivningen, og at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivnin gen. Efter ikrafttrædelsen den 1. juli 2014 af lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed har tilsynet tillige ført kontrol med, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) behandler oplysninger om fysiske personer i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet påser efter klage eller at egen drift, at PET og FE overholder lovgivningens regler om. tilvejebringelse at oplysninger, herunder om indsamling og indhentning, I intern behandling at oplysninger, herunder om frister for sletning af oplysninger,. videregivelse af oplysninger, herunder tjenesterne imellem samt videregivelse til andre danske forvaltni ngsmyndigheder, private, udenlandske myndigheder og internationale organisationer, og. forbud mod at behandle oplysninger om en i Danmark hjemmehørende fysisk person alene på baggrund af den pågældendes lovlige politiske virksomhed. Efter anmodning fra en fysisk eller juridisk person skal tilsynet tillige undersøge, om PET uberettiget be handler oplysninger om vedkommende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende meddelelse herom (den indirekte indsigtsordning). Tilsvarende indirekte indsigtsordning gælder i forhold til FE for så vidt angår anmodninger fra en i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk person. Tilsynet påser efter klage eller af egen drift, at CFCS overholder lovgivningens regler om. indgreb i meddelelseshemmeligheden,. behandling af personoplysninger,. analyse, videregivelse og sletning af data, og. krav til sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med behandling af personoplysninger. Tilsynet består af fem medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter forhandling med forsvarsministe ren. Formanden, der skal være landsdommer, er udpeget efter indstilling fra præsidenterne for østre Landsret og Vestre Landsret, mens de øvrige medlemmer er udpeget efter drøftelser med Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne. Medlemmerne er:. landsdommer Ulla Staal, Østre Landsret (formand). advokat Pernille Backhausen, Sirius Advokater. professor Jørgen Grønnegård Christensen, Aarhus Universitet. direktør Adam Wolf, Danske Regioner. bestyrelsesformand Erik Jacobsen, Roskilde Universitet Tilsynet bistås af et sekretariat, der i udøvelsen af sit hverv alene er undergivet tilsynets instruktion. Tilsynet bestemmer selv, hvem der skal ansættes til sekretariatet og herunder hvilken uddannelsesmæssig baggrund og øvrige kvalifikationer, de pågældende skal have. Ved årets udgang bestod sekretariatet af en juridisk sekretariatschef, en kontorfunktionær, en cand.scient.pol. og en junist, og pt. i. januar er tillige ansat en itkonsulent. Tilsynet har adresse i København. Side 4/10

5 bevihing 2.2 VIRKSOMHEDENS OMFANG TabeIl:W,*somhedens samledeaktmtetfmio. krj Navn i i.1 i 62. Tilsyn med efterretnngstjenesterne Ddfts Udgifter 7,0 64 Indtæter 23 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER Titsynet har i sit første år fået etaberet de nødvendige tysske og itmæssige rammer for opbevaring og behandling af klassificeret materiale og fået indsigt de oplysninger og itsystemer, som tifsynet skal kon trollere hos efterretnïngstjenesterne. Opbygningsfasen har været arbejdsmæssig ressourcekrævende og har bevirket, at kontrollen med PET, FE og CFCS har været begrænset. I løbet at året har kontrollen dog gradvist kunnet intensiveres. Tilsynet afgør selv intensiteten af sin kontrol, herunder i hvilket omfang kontrollen skal være fuldstændig eller stikprøvevis, hvilke sagsområder, der særskilt skal prioriteres, og i hvilket omfang tilsynet vil tage sager op af egen drift. Tilsynets sekretariat varetager det daglige arbejde med kontrol af efterretningstjenesterne og tilbringer i gennemsnit et par dage om ugen hos hver tjeneste. Tilsynet har i 2014 ved sin kontrol i relation til PET og FE prioriteret:. overholdelse af reglerne om tilvejebringelse af oplysninger og intern behandling af oplysninger, herunder slettefrister. overholdelse af reglerne om videregivelse af oplysninger, herunder i relation til FE foretaget en fuldstændig kontrol at videregivelse at oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer til udenlandske samarbejdspartnere. PETs og FEs implementering af henholdsvis PETloven og FEloven, herunder tjenesternes udar bejdelse at interne retningslinjer I relation til CFCS har tilsynet i andet halvår af 2014 prioriteret:. CFCSs overholdelse af reglerne om ajourforing, opbevaring og sletning at personoplysninger CFCSs implementering at CFCSloven, herunder centerets udarbejdelse af interne retningslinjer I 2014 modtog tilsynet i henhold til den indirekte indsigtsordning i 7 anmodninger fra fysiske og juridiske personer om at undersøge, om PET uberettiget behandlede oplysninger om dem, og ni anmodninger fra i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer om at undersøge, om FE uberettiget behandlede oplysninger om dem, Bortset fra to anmodninger blev alle anmodninger færdigbehandlet i For nærmere oplysninger om tilsynets virksomhed i henvises til tilsynets redegørelser for 2014 for henholdsvis PET og FE, der forventes afgivet til tjenesternes respektive ministre i april A ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT Årsrapporten aflægges for hovedkonto i til 62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Side 5 10

6 Hefaf eksteme indtægter Hovedtallene for 2014 er som følgende: Tab&2:Vfrksornhedens økonomiskehoved og nøgletal(mio. kr Hovedtat 2014 ResuItatopgørese Ordinære driftsindtægter 7,0 Heraf indtægtsført bevilling 7,0 Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger 6,2 Herafløn 2,5 Heraf afskrivninger Heraf øvrige omkostninger 3,7 Resultat af ordinære drift 0,8 Resultat før fïnanslelle poster 0,6 Årets resultat 0,6 Balance 2,1 Anlægsaktiver 0,1 Omsætningsaktiver 2,0 Egenkapital 0,7 Langfristet gæld 0,0 Kortfristet gæld 1,4 Lånerammen i,o Trækpålåneraneranmen lellenoiel_ Udnyttelsesgrad at lånerammen 0 % Negativ udsvingsrate 6,3 Overskudsgrad 9 % Bevilhngsandel 100 % lear Antal årsværk 2,8 Ärsværkspris ti.000 kr.) 876,5 Lønomkostningsandel 35 Lønsumsioft (mio. kr.) 4,3 jonforbrumiokr 2,5 Som det fremgår af tabel 2, har de ordinære driftsindtægter været tilstrækkelige til at dække tilsynets ordi nære driftsomkostninger, idet ärets resultat er et overskud på 0,6 mio. kr. Overskuddet er overført til virk somhedens egenkapital. Årets resuttat i forhold til de samlede indtægter medfører en overskudsgrad på 9 pct. Tilsynets ordinære bevilling på finansloven for 2014 udgjorde 5,0 mio. kr., heraf 3,3 mio. kr. i lønsum. Ved TS 14 blev bevillingen forøget med henholdsvis 1,7 mio. kr. til etablering aftilsynet, og 0,3 mio. kr. til afløn nin9 at en itkonsulent på baggrund af lov om Center for Cybersikkerhed. Side 610

7 ,. For så vidt angår de bevillingsmæssige rammer for 2015 forventer tïlsynet at anvende det overtørte overskud på 0,6 mio.kr. fra Anvendelsen skyldes bla., at ansættelser gennemført i 2014 vil få fuld indvirk nng på det økonomiske resultat for Z5 MÅLRAPPORTER1NG Tabel 3. Sammensætnina af 41t økonomi I.,, for «;. ;; ;; r f!l±, tndtægtsfort øvrige ind Omkostninger Andel af årets bevilling overskud 0. Hjælpetunktioner samt generel ledelsegdrninistration 24 2,9 0,5 & Tilsyn med efterretningstjene 1,1 sterne. I alt 7,0 64 0,6 Note: Omkostningerne er ford&t skønsmæssigt. Al de 2,9 mio. kr. anvendt på hjælpefunktioner samt generel ledelse og admri stration udgot i.9 mio. kr. etableringsomkostninger for tilsynet. Tilsynet har som nyoprettet kontrolorgan ikke fastsat interne målsætninger for Tilsynets fokus har 2014 været at tå etableret de nødvendige fysïske og itmæssige rammer for opbevarmg og behandling af klassificeret materiale og få indsigt i de oplysninger og itsystemer, som tilsynet skal kon trollere hos efterretningstjenesterne. Tilsynet har i løbet af året endvidere foretaget kontrol af etterretnings tjenesternes behandling at oplysninger om fysiske og juridiske personer inden for nærmere angivne områ der. Om tilsynets virksomhed i 2014 hervises i øvrigttil tiïsynets redegørelser for 2014 for henholdsvis PET og FE, der forventes afgivet til tjenesternes respektive ministre i april Z6 FORVENTNING TIL DET KOMMENDE ÅR Tilsynet forventer en intensivering af kontrollen af PET, FE og CFCS i grundet den stedfundne konsoli dering at tilsynets virksomhed i løbet I 2015 vil tilsynet fortsat have fokus på at udvikle interne arbejdsgange og løbende tilpasse såvel metoder som fokusområder for at optimere kontrollen af tjenesterne. Sde 7/10

8 Regnskab 0,6 0,2 6,2 3 Regnskab Konto i i i i 62. Tsynet med Efterretnngstjenesterne 3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Tilsynets regnskabsprakss følger retningslinjerne Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Statens Koncern System (SKS) og Navision er anvendt som primære kilder. Statens Budgetsystem er an vendt som kilde tit tabellerne vedrørende resultatdisponering og egenkapitalforklaring. 3.2 RESULTATOPGØRELSE TabeI4:ResuItatqpg,re1se (mio.kr Bevilling 2015 Ordinære driftsindtægter Indtægtsfcrt bevilling Bevilling 7,0 5,7 Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere ärs reserverede bevillinger lndtægtsført bevilling i alt 7,0 5,7, Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter I alt 7,0 5,7 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 0,5 0.5, Forbrugsomkostninger i alt 0,5 0,5 Personaleomkostninger Lønninger 2,2 Pension 0,2 Lenrefusion 00 Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt 2,5 4,7 Andre ordinære driftsomkostninger 3,2 0,5 Ordinære driftsomkostninger i alt, 5,7 Resultat at ordinær drift 0,8 Andre driftsposter Andre driftsindtægter &mjner,, 0,6 Finanstelle poster Finansielle indtægter Finansielleomkostninger, Resultat før ekstraordinære poster,,, Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger,..,, ]Åretsresultgt 0,6 Side 8 10

9 Igangværende Materielle 3.3 RESULTATDISPONERING Tabet 5: R,dttdkmrinirinn (mio. kr.) Di!p2rettiI bortfald Dsponerettil reserveret egenkapital (båndlagt) Disponeret til udbytte th statskassen Diponeretti overført overskud 0,6 3.4 BALANCE Tabel 6: Balance (mio. kr.) Note Aktiver 2014 AnIgsktivr mmmrieue an)ægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter.n2! Passiver 2014 Egenkapital Stakapta 0,1 C)pskvnger Erhvervede koncessioner, patenter mv. Udviklingsprojekler under opførelse Reserveret egenkapt& BrtfaId af irts resultat Immaterlelle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde, ate&et og bygninger Infrastruktur Produkhonsan!æg og maskiner Udbytte ti staten Overført overskud 0,8 Egenkapital i alt 0,7 Hensatterp Lnafristede gældst,oster Transportmateri FF4 Langfnstet gæld Inventar og ITudstyr arbejder for egen regning aniægsaktiver i alt EinpnsisIt&arjIcissktiver Statsforskrvnn 0,7 Dona iner Priortetsgæ Anden angfnstet gæid Gynge fnans&!e anægsaktiver 01 Langfristede gæld ialt 0,0 jgsaktiver Varebehodning Tilgodehavender 0,2 Værdpaprer Likvide beholdninqer I(grffristede aæld Leverandret af varer og tjeresteydetset 0,8 Arden kuthstet gæld 0,0 Skyiitge ferepenge C,3 FF5 Uforrentet ko9tc FF7 Fran&erirgskcto 1,8 Andre ikvider debehonineria1t _paivçriait 2,0 Aktiver I alt 2,1 Reserveret bev. ing :gangvæ rere arbeder for fremmed regning Perindeænsninsposter Kortfristet gæld i alt Gældialt Passiverialt Side 9 10

10 Egenkapftal Overført overskud ultimo 0,6 ultimo året 0,7 Tabel 7: Eaenkanftalforklarina tmio. kr.) Reguleret egenkapjtai ultimo 0,1 Reguleret egenkapital pmo 0,1 + Ændring i regueretgjita + Overført fra årets resultat 0,6 bevillingen. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. svarende tit en overskudsgrad på 9 pct. i forhold til Tilsynets hovedkonto for finansloven for 2014 er budgetteret med en nettoudgiftsbevilling på 7 mio, kr. _d.lp 6,4 5.7 Regnskab Difference BEVILLINGSREGNSKAB OG BEVILLINGSAFREGNING Som det fremgår at tabel 9, har tilsynet har haft et mindretorbrug af lonsumsmidler i 2014 i forhold til lønsumsioftet. Efference(pdreforbrug) LønforbrqunUer ionsumskft 2,5 Hovedkonto OPFØLGNING Å LØNSUMSLOFT Udnytte1sesrad pct. 0 ¾ Sum af immaterielle og materielle antægsaktiver Låneramme på EL 14 i 2014,0 Lønsumsioft FL 4,0 Lønsumsioft inkl. TBiaktsykker 4,3 Akk. opsparinqult. 20 1,8 Tabel 10: (mio. kr Bevilling Nettoudgiftsbevtlling 7,0 7,0 5,7 Neffoforbrug af on reservati Indtægter Årets resultat 0,6 0,6 Side Ta&9JseafIåneramme (mio. kr.) 3.6 LIKVIDITET OG LÅNERAMME 3.5 EGENKAPITALFORKLARING

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015 2BERETNING 4 1.2. Ledelsens påtegning 3 1.1. Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af33 4.1. Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Årsrapport 2009 Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af beskæftigelsessystemet 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3a Årets økonomiske resultater,

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 11. Justitsministeriet... 4 4 11. Justitsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere